PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc"

Transkript

1 PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

2 KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních a rekvalifikačních kurzů. Spolupracujeme s více jak 20 Úřady práce Olomouckého kraje, s Ministerstvem obrany ČR, Hospodářskými komorami, základními a středními školami Olomouckého kraje, atd. Realizujeme zakázkové a firemní školení, např. pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, pracovníky AŢD Olomouc, Papcel Litovel, Technických sluţeb města Přerova atd. Od roku 2002 realizujeme projekty s podporou Evropských strukturálních fondů (Operační programy Olomouckého kraje, grantová schémata, národní projekty). Od roku 2006 spolupracujeme i na mezinárodních projektech. 2

3 NAŠE ÚČAST NA PROJEKTECH Projekt společenství EQUAL Projekt SROP 3.3 partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Národní projekty Návrat do práce v Olomouckém kraji a Najdi si práci v Olomouckém kraji Projekt Mobilní počítačové rekvalifikace v mikroregionech Olomouckého kraje Projekt Uvedení absolventů na trhu práce v Olomouckém kraji Projekt Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání Projekt Zvyšování konkurenceschopnosti personální agentury Realizace, administrace a řízení 5 projektů ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje 3

4 PROJEKT SPOLEČENSTVÍ EQUAL 1/4 "Regionální strategie celoţivotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti Cíl projektu: cílem projektu je podpora celoţivotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohroţených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce v Olomouckém kraji. Cílové skupiny: Osoby starší 50 let Absolventi škol Ţeny pečující o děti do 15 let Osoby se zdravotním postiţením 4

5 PROJEKT SPOLEČENSTVÍ EQUAL 2/4 Partneři projektu: Olomoucký kraj Úřad práce Olomouc Národní rada pro zdravotně postiţené reprezentovaná Krajskou radou Olomouckého kraje Regionální sdruţení pro rozvoj lidských zdrojů Olomouc Training Centre, s.r.o. Počítačová sluţba, s.r.o. Personální sluţba, s.r.o. Okresní hospodářská komora Mezinárodní partneři z Itálie, Německa a Holandska 5

6 PROJEKT SPOLEČENSTVÍ EQUAL 3/4 Přínosy projektu: Pro osoby ohrožené na trhu práce: zvýšení šancí a příleţitostí získat a udrţet si zaměstnání prostřednictvím kvalitního, dostupného a uznatelného vzdělávání, kvalifikované poradenství a podporu pro své další vzdělávání, získání a udrţení zaměstnání, Pro zaměstnavatele: zlepšení kvality dalšího vzdělávání, které bude více odpovídat jejich potřebám zajištění kvalifikované pracovní síly pro plnění jejich organizačních a podnikatelských cílů, zajištění "dodávky" kompetentních pracovníků z trhu práce pro poţadované profese bez nutnosti vlastního doškolování a investic do jejich dalšího vzdělávání, zlepšení schopností definovat poţadované kompetence pro úspěšné vykonávání daných profesí. 6

7 PROJEKT SPOLEČENSTVÍ EQUAL 4/4 Další přínosy projektu : Pro poskytovatele dalšího vzdělávání a poradenství: zvýšení kvality poskytování jejich sluţeb měřenou uplatnitelností absolventů vzdělávání na trhu práce. Pro krajskou a místní správu, úřady práce, hospodářské komory a ostatní zainteresované instituce a sociální partnery Olomouckého kraje: zvýšení zaměstnatelnosti ohroţených skupin na trhu práce pomocí vyvinutých metodik a nástrojů podpory dalšího vzdělávání, zvýšení vzdělanosti obyvatel k podpoře konkurenceschopnosti regionu, sníţení nákladů na řešení nezaměstnanosti v regionu. 7

8 Mobilní počítačové rekvalifikace do mikroregionů Olomouckého kraje Projekt realizován v období: Rozpočet projektu: ,- Kč Popis projektu: Prostřednictvím mobilní počítačové učebny byly v Olomouckém kraji zrealizovány kurzy Základy obsluhy PC. Na kurz navazovalo poradenství pro trh práce a Bilanční diagnostika pracovní poradenství. Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané, ţeny, absolventi, osoby z venkovských oblastí, osoby s nízkou kvalifikací. Kurzy byly realizovány pro mikroregion Jesenicko, Konicko, Šumpersko a Uničovsko 8

9 Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání 1/3 Projekt realizován v období: Rozpočet projektu: ,- Kč Popis projektu: Samotným pilotním kurzům předcházelo vytvoření jednotné metodiky tvorby a sestavení obsahu jednotlivých výukových disciplín. Poté byl sestaven tým odborných garantů projektu: autoři, tutoři, lektoři a asistenti. Cílovou skupinu tvořili lektoři ve vzdělávacích institucích regionu, pracovníci školství, OSVČ pracující jako lektoři, firemní lektoři, lektoři v neziskových organizacích, konzultanti. Finálním výstupem projektu byly dva pilotní běhy, vybavené potřebnými výukovými materiály podle curricula. První běh byl realizován v Olomouci a druhý v Šumperku. 9

10 Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání 2/3 Jednotlivé disciplíny projektu: Psychologické základy vzdělávání dospělých Metodika vzdělávání dospělých Hodnocení ve vzdělávání dospělých Komunikační dovednosti lektora vzdělávání dospělých Multimediální technologie ve vzdělávání dospělých 10

11 Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání 3/3 Dosažené cíle projektu: Byl vypracován systém vzdělávání lektorů. Bylo vytvořeno curriculum kurzu a curriculum jednotlivých disciplín kurzu. Byly vytvořeny výukové distanční texty a prezentace k jednotlivým disciplínám. Do provozu byl uveden e-learningový portál podpory pro vzdělávání lektorů. Proběhly dva pilotní kurzy pro lektory s 80% úspěšností. Obou běhů se zúčastnilo celkem 28 posluchačů, 25 z nich získalo certifikát. 11

12 Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Projekt realizován v období: až Rozpočet projektu: ,- Kč Popis projektu: Cílovou skupinu projektu tvoří absolventi, především se SŠ a VŠ vzděláním, evidováni n úřadech práce v Olomouckém kraji. Projekt sleduje, realizací jednotlivých aktivit, zvýšení jejich šancí při uplatnění na trhu práce získáním základních pracovních návyků a dovedností, zdokonalení v práci s výpočetní technikou, poznáním a vyuţitím svého osobnostního potenciálu. Projekt pokračoval realizací rekvalifikačních kurzů Pokročilá obsluha PC v rozsahu 15 dnů, bilanční diagnostikou v rozsahu 5 dnů a nespecifickým rekvalifikačním kurzem se zaměřením na pomocné administrativní práce v rozsahu 13 dní teoretické a 130 dní praktické výuky. Ta byla realizována zejména v institucích veřejného sektoru, výjimečně i v podnikatelském sektoru. 12

13 Zvýšení konkurenceschopnosti personální agentury Projekt realizován v období: Rozpočet projektu: ,- Kč Popis projektu: Během realizace projektu došlo k vytvoření čtyř nových pracovních míst. Jedná se o nové místo vedoucího střediska poradenství a nové místo odborného poradce, pro dvě personální střediska. První je v Olomouci a druhé, nově vytvořené, v Přerově. Následně byli a jsou tito zaměstnanci průběţně vzděláváni, aby se zvýšila jejich kvalifikace v souladu s aktuálními trendy. Průběţně je vzděláván i management Personální sluţby, v souladu se záměrem projektu. Vzdělávací aktivity jsou cílem ke zvýšení konkurenceschopnosti personální agentury k efektivnějšímu uplatnění na trhu práce. 13

14 Návrat do práce v OK 1/8 Termín realizace: od do Cena zakázky: Kč bez DPH za služby Kč přímá podpora 14

15 Návrat do práce v OK 2/8 Cílová skupina projektu NdP: 1. Uchazeči o práci v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2. Vstup ve dvou cyklech: a) 300 účastníků se základním vzděláním b) 300 účastníků vyučených (kumulace bariér) 3. Do projektu celkem vstoupilo 734 účastníků původní plán předpokládal 600 účastníků. 4. Z tohoto počtu bylo 255 muţů a 479 ţen 15

16 Návrat do práce v OK 3/8 Aktivity (indikátory) projektu 1/2 Vstupní pohovor (plán 600, skutečnost 734) Vstupní modul (plán 600, skutečnost 734) Sestavení individuálního plánu (plán 600, skutečnost 733) Individuální poradenství (skutečnost 2 228) Motivační program (plán 400, skutečnost 527) Bilanční diagnostika (plán 300, skutečnost 319) 16

17 Návrat do práce v OK 4/8 Aktivity (indikátory) projektu 2/2 Profesní rekvalifikace (plán 360, skutečnost 309) Základy podnikání (plán 60, skutečnost 80) Praxe u zaměstnavatele (plán 250, skutečnost 254) Dotované zaměstnání (150, skutečnost 120) 17

18 Návrat do práce v OK 5/8 Porovnání počtu účastníků, kteří po absolvování Motivačního programu nastoupili do zaměstnání celkový počet Celkový počet účastníků, kteří nastoupili do zaměstnání po MP Celkem absolventů MT 18

19 Návrat do práce v OK 6/8 Porovnání počtu účastníků, kteří absolvovali BD a poté nastoupili do zaměstnání Nastoupili do zaměstnání Absolvovali Bilanční diagnostiku 0 Šumperk Přerov Olomouc 19

20 Návrat do práce v OK 7/8 Procento účastníků, kteří po ukončení RK nastoupili do zaměstnání 100% 100% 18% 16% 25% 33% 15% 59% 25% Příprava na OSVČ Všeobecný sanitář Sociální pracovník Skladník manipulátor Pracovník bezpečnostní služby Obsluha motorové pily a křovinořezu Kuchařské práce Prodavačské práce Základní kurz svařování 20% 100% 38% 19% Zákl. kurz obsluhovatele stavebních strojů Základy obsluhy PC Modeláž nehtů Řidičský průkaz B, C 20

21 Návrat do práce v OK 8/8 FOTO Z REKVALIFIKACÍ 21

22 Najdi si práci v OK 1/10 Termín realizace: od do Cena zakázky: ,- bez DPH za služby ,- přímá podpora 22

23 Najdi si práci v OK 2/10 Cílové skupiny projektu uchazeči o zaměstnání, kdy délka evidence je maximálně 6 měsíců zájemci o zaměstnání - osoby evidované ÚP, např. osoby, které chtějí změnit zaměstnání, případně jim v blízké době končí pracovní poměr, matky na mateřské a rodičovské dovolené, studenti apod. zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností - osoby, které nejsou evidované ÚP jako zájemci o zaměstnání a které pracují v organizacích procházejících restrukturalizací a jsou ohroţené individuálním nebo hromadným propouštěním. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících - do projektu vstoupilo 710 účastníků, 23

24 Najdi si práci v OK 3/10 Aktivity (indikátory) projektu: Pohovor a výběr (plán 600, skutečnost 710) Individuální poradenství (plán 600, skutečnost 618) Neprofesní vzdělávání (plán 600, skutečnost 669) Bilanční diagnostika (plán 80, skutečnost 92) Profesní rekvalifikace (plán 400, skutečnost 494) Dotované zaměstnání (plán 197, skutečnost 197) do zaměstnání nastoupilo celkem 523 účastníků projektu 24

25 Najdi si práci v OK 4/10 25

26 Najdi si práci v OK 5/10 Neprofesní vzdělávání Motivační program 26

27 Najdi si práci v OK 6/10 Neprofesní vzdělávání Počítačový kurz 27

28 Najdi si práci v OK 7/10 Zpracované výsledky Závěrečného dotazníku týkající se realizace poradenství 28

29

30 Najdi si práci v OK 9/10 30

31 Najdi si práci v OK 10/10 FOTO Z REKVALIFIKACÍ 31

32 Projekt SIPVZ V letech 2002 aţ 2005 jsme se spolupodíleli na realizaci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání, který byl určen pro pedagogické pracovníky. Cílem projektu bylo zvýšení počítačové gramotnosti ve 2 stupních základní a pokročilé práce s PC. Za dobu realizace projektu SIPVZ jsme proškolili celkem pedagogů z cca 40 základních a středních škol Olomouckého okresu 32

33 CO NABÍZÍME ZÁKAZKOVÉ KURZY A ŠKOLENÍ Počítačové kurzy Práce s kancelářským SW MS Office: S textovým editorem MS Word, S tabulkovým kalkulátorem MS Excel, S elektronickou prezentací MS Powerpoint S databázovým programem MS ACCESS Práce s programem MS Outlook Práce s internetem Práce s textem dle typografických zásad 33

34 CO NABÍZÍME ZÁKAZKOVÉ KURZY A ŠKOLENÍ Počítačové kurzy Práce s fotografií v programu Zoner PhotoStudio Zásady pro tvorbu fotografií, pořízení fotografií v interiéru i exteriéru, základní i pokročilá úprava fotografií, tvorba koláţí 3D obrázků, panoramatických fotografií, Práce s vektorovou grafikou v programu CorelDraw Seznámení s programem, práce s jednoduchou kresbou, tvorba a úprava vektorových obrázků, práce rastrovými obrázky, tvorba akcidenčních tiskovin, 34

35 CO NABÍZÍME ZÁKAZKOVÉ KURZY A ŠKOLENÍ Komunikační kurzy Asertivita a řešení konfliktů Jak úspěšně a efektivně komunikovat Neverbální komunikace Prezentační dovednosti Obchodní a prodejní dovednosti Organizace času Týmová práce Manaţerské dovednosti 35

36 CO NABÍZÍME KURZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Rozvoj manaţerských kompetencí vedoucích úředníků Aktuální problematika veřejné správy a veřejných sluţeb Rozvoj kompetencí v oblasti výpočetní techniky 36

37 DÁLE NABÍZÍME PROFESNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY Počítačové začátečníci, pokročilí, počítačová grafika, správce sítě, Účetní Podvojné účetnictví, Daňová evidence Manažerské Projektový manager, Personalista, Lektorské minimum, Profesní sociální pracovník, kuchař, prodavač, bezpečnostní pracovník, PORADENSTVÍ Bilanční diagnostika Motivační programy Poradenství individuální i skupinové 37

38

39 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 39

40 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 40

41 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 41

42 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 42

43 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 43

44 KDE PROBÍHÁ VÝUKA 44

45 LEKTORSKÝ SBOR Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím odborným a pedagogickým vysokoškolským vzděláním a mnohaletou praxí. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání a to i v oblasti andragogiky a jsou drţiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku. Psychologické sluţby jsou realizovány týmem zkušených psychologů s praxí v oblasti psychologie a poradenství. 45

46 VYBAVENOST UČEBEN V současné době máme k dispozici 14 stálých učeben v celém Olomouckém kraji, z toho 8 učeben přímo v Olomouci. Všechny učebny jsou vybaveny standardní didaktickou technikou lektorským PC připojeným k datovému projektoru a s připojením na internet, plátnem, tabulí a flipchartem. Počítačové učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky s multimediálními parametry, tiskárnou, scannerem. PC jsou zapojeny do sítě a připojeny k internetu. 46

47 NAŠE ÚSPĚCHY Od roku 1996 máme jiţ cca absolventů. Od roku 2002 se věnujeme tvorbě, realizaci a administraci projektů nejprve s podporou Operačních programů Olomouckého kraje a od roku 2004 také s podporou Evropského sociálního fondu. V současné době realizujeme 2 národní programy s rozpočtem 145 mil. Kč a několik grantových schémat (Uvedení absolventů na trh práce, Konkurenceschopnost personální agentury, ) 47

48 CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ Naše firma je držitelem těchto certifikátů: Managementu jakosti ISO 9001:2001 Mezinárodního certifikátu kvality ve vzdělávání dospělých Q FOR Certifikátu z regionálního kola soutěţe PX Firma roku Jsme drţitelé akreditací vzdělávacích programů MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR Jsme drţitelé akreditací testovacích místností (Olomouc, Přerov a Šumperk) a SW platformy pro mezinárodní testy počítačové gramotnosti ECDL 48

49 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A INSTITUCÍCH Naše firma je členem: Mezinárodní organizace pro Bilanční diagnostiku FECBOP (se sídlem ve Francii) Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR AIVD ČR Hospodářské komory Olomouc 49

50 KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA k výsledkům roku 2011

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA k výsledkům roku 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA k výsledkům roku 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ 3 ZÁKLADNÍ UDAJE O SDRUŽENÍ 4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 6 REALIZACE VÝZNAMNÝCH AKTIVIT 8 DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 12 ZABEZPEČENÍ

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2014 Strana 2 Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více