VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 1

2 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVA 4-5 FNUSA-ICRC: PROJEKT A CENTRUM 6 CÍLE PROJEKTU FNUSA-ICRC 7 STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC 8-9 VÝSLEDKY VÝZKUMU VÝZKUMNÉ PROGRAMwY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ FNUSA-ICRC 17 AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE DOZORČÍ RADA FNUSA-ICRC 23 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PORADNÍ SBOR FNUSA-ICRC 25 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 3

4 ŘEDITEL FNUSA Vážené dámy, vážení pánové, 2014 byl prvním rokem FNUSA-ICRC již zcela pod novým vedením projektu. Nazval bych ho rokem restrukturalizace a konsolidace, neboť v jeho průběhu nastala řada změn, které zaručí úspěšné dokončení první fáze projektu a vytvoří dobrou startovní pozici pro další období. Jsem velmi rád, že se zlepšila spolupráce centra FNUSA-ICRC s klinickými pracovišti naší fakultní nemocnice a současně také spolupráce s LF MU, protože úzká provázanost vědy a výzkumu s klinickou péčí je jedním z hlavních přínosů aktivit centra a hlavně základem toho, na čem byl celý projekt postaven. Na konci roku bylo splněno takřka 60 procent milníků (výzkumných a administrativních cílů) projektu FNUSA-ICRC a podle všech známek se podaří do konce roku 2015 dosáhnout většiny cílů naplánovaných na léta V roce 2015 budeme usilovat o získání finanční podpory na další období z Národního programu udržitelnosti a dalších zdrojů. Věřím, že díky úsilí všech zaměstnanců nejenom projektu FNUSA-ICRC, ale celé nemocnice, kteří se na projektu jakkoliv podílí, se nám to společně podaří. Za toto úsilí všem upřímně děkuji. MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

5 CHAIR FNUSA-ICRC Vážené dámy, vážení pánové, FNUSA-ICRC má zatím poměrně krátkou historii, neboť hlavní grant na vybudování centra byl schválen v polovině roku Nicméně se za toto krátké období podařilo vybudovat většinu plánovaných výzkumných týmů a začít úspěšně plnit zvolené vědecké cíle centra. Předpokládaný počet vědeckých publikací se již dokonce podařilo výrazně překonat, podali jsme několik žádostí o patent a užitný vzor, mladí výzkumníci FNUSA-ICRC získali domácí i zahraniční ceny. Naším záměrem je vybudovat konkurenceschopné centrum lékařského výzkumu, získávající granty ze zahraničních kompetitivních zdrojů, a vytvářet vědecké výsledky s potenciálem rychlého uplatnění v lékařské praxi. Na aktivity a výsledky výzkumných týmů se v roce 2014 zaměřilo několik evaluací a na sklonku roku následovala částečná restrukturalizace vědeckých aktivit FNUSA-ICRC. Přilákali jsme i řadu výzkumníků ze zahraničí a rozšířili spolupráci se zahraničními vědeckými pracovišti. Věřím proto, že se nám podaří vybudovat dynamické a respektované vědecké centrum translační medicíny a vytvářet výsledky, které přinesou pacientům nové preventivní, diagnostické a léčebné metody. Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 5

6 FNUSA-ICRC: PROJEKT A CENTRUM Co je FNUSA-ICRC? Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (zkráceně FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace zaměřující se na kardiovaskulární medicínu a neurovědy. Jeho posláním je nalézat nové metody, technologie a léčiva pro včasnou diagnostiku, efektivní prevenci a pokročilou léčbu problémů a chorob jako například mozková mrtvice, zástava srdce, Alzheimerova choroba, srdeční arytmie nebo spánková apnoe (porucha dýchání). Jsme součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a spolupracujeme s řadou domácích a zahraničních vědeckých pracovišť. Strategický projekt ČR ve zdravotnickém výzkumu Koncept projektu FNUSA-ICRC vznikl již v letech 2002 až 2004 za spolupráce českých a amerických odborníků. V březnu 2006 schválila vláda ČR projekt vybudování FNUSA-ICRC jako strategický projekt v oblasti zdravotnického výzkumu. Přislíbila také část finančních zdrojů na výstavbu prostor pro FNUSA-ICRC a spolupracující kliniky FNUSA - kardiologické, neurologické a anesteziologicko- -resuscitační. Stavba budov začala v červnu 2010, v říjnu 2012 byla otevřena první etapa, druhá etapa bude dokončena na přelomu let 2015/2016. Financování projektu FNUSA-ICRC V listopadu 2009 byla podána žádost o poskytnutí grantu na vybudování FNUSA-ICRC (nákup vybavení a provozní náklady na období 2011 až 2015) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) ze Strukturálních fondů Evropské unie. O udělení grantu rozhodla Evropská komise v červnu 2011, schválený grant je ve výši milionů korun. Na evropský grant je navázán grant z národních zdrojů na vybudování budov ve výši cca 1,6 miliardy korun. V letech získalo FNUSA-ICRC další granty z národních a evropských grantových zdrojů v celkové výši převyšující 500 milionů korun na výzkumné a vzdělávací projekty, včetně vybudování simulačního centra komunikačních dovedností pro lékaře a zdravotnický personál a zapojení FNUSA-ICRC do Evropského výzkumného prostoru prostřednictvím spolupráce s 31 univerzitami a výzkumnými centry v EU. Financování provozu centra v letech 2016 až 2020 je plánováno z prostředků Národního programu udržitelnosti, dalších mezinárodních a národních grantových schémat a z příjmů plynoucích ze spolupráce s aplikační sférou. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

7 CÍLE PROJEKTU FNUSA-ICRC Hlavní cíl Založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií. Vědecké cíle Realizace cílů tří nejmodernějších výzkumných programů v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, neurologie a multidisciplinární experimentální medicíny s těmito obecnými cíli: Vývoj nových technologií a metod pro semi-invazivní nebo neinvazivní včasnou detekci a moderní léčbu kardiovaskulárních a neurologických chorob, zejména zástav srdce, ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečních arytmií, obezity, organických onemocnění srdce, mozkové mrtvice; Zřízení velkých multicentrických epidemiologických databází pro neurologické a kardiovaskulární onemocnění; Zavedení nových programů pro prevenci nejproblematičtějších kardiovaskulárních a neurologických chorob. Technické cíle Vybudování výzkumné infrastruktury o celkové ploše čtverečních metrů (obestavěný prostor ,5 metrů krychlových). Získání jedinečných výzkumných technologií v rámci 36 technologických modulů. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 7

8 STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC V rámci projektu pokračovaly plánované aktivity projektu. S koncem roku 2014 bylo splněno bezmála 60 procent milníků (výzkumných a administrativních cílů) projektu. Byly již významně překročeny cílové hodnoty (na období ) dvou z celkových čtrnácti indikátorů (ukazatelů úspěšnosti) projektu - počet vědeckých publikací publikovaných výzkumníky centra a počet zaměstnanců, kteří v průběhu projektu získají postgraduální titul. Na základě výsledků dosažených koncem roku 2014 lze předpokládat, že většinu cílů na období 2011 až 2015 projekt splní. PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PROJEKTU Jméno indikátoru Plán Nahlášeno k Plnění k * Vydané odborné publikace % Poznámka Ochráněné výsledky výzkumu - patenty % Podáno 5 přihlášek o patent Aplikované výsledky výzkumu (výsledky výzkumu používané v praxi) % Objem smluvního výzkumu (mil. Kč) % V roce 2013 byla změněna metodika výpočtu, pokračují jednání o způsobu zahrnování klinických studií Objem prostředků získaných ze zahraničních zdrojů (mil. Kč) Počet absolventů doktorských studijních programů Počet projektů spolupráce s aplikační sférou (podniky) Počet nových pracovních míst, výzkumní pracovníci, přepočet Počet nových pracovních míst pro pracovníky mladší 35 let, přepočet % Dosud získány mezinárodní granty ve výši 75 mil. Kč, započítávají se však jen již utracené prostředky % Počet zaměstnanců kteří absolvovali doktorský program % Další projekty probíhají % Jedná se o pracovní místa výzkumníků, bez pracovníků technické podpory výzkumu % Rozšířené nebo zrekonstruované prostory (m 2 ) % Poznámka: * Za předpokladu, že všechny nahlášené údaje budou řídícím orgánem grantu schváleny PLNĚNÍ MILNÍKŮ PROJEKTU Průběh projektu je sledován také prostřednictvím plnění milníků projektu, které jsou rozplánovány na celé pětileté období projektu. Stav na začátku roku 2015: Milníky Plán Nahlášeno jako splněné Procentuální plnění Výzkumné 163* Administrativní Celkem 228* * včetně 22 milníků, jejichž splnění je naplánováno až na rok VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

9 STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC Pořizování vybavení pro výzkum Pokračovalo pořizování a instalace plánovaného vybavení pro výzkumné aktivity FNUSA-ICRC, v rámci celkem 116 veřejných zakázek bylo do konce roku 2014 pořízeno cca 800 kusů přístrojů v celkové v celkové hodnotě 706 milionů korun. FNUSA-ICRC tak disponuje moderními technologiemi, například: Stereotaktický magnetický navigační systém NIOBE ES pro kardioelektrofyziologii. Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T pro neurozobrazování. Angiografický komplet Allura Xper FP 10 R8 Niobe pro kardioelektrofyziologii. Jednofotonový tomograf SPECT Discovery NM530c pro nukleární kardiologii a neurologii. Ultrazvukový tomograf Vevo 2100 pro pre-klinické experimenty. Automatický magnetický separátor CliniMACS Prodigy pro výzkum kmenových buněk. Největší investiční akcí bylo zprovoznění nového sálu pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem. Výzkumné granty Během roku bylo podáno devět přihlášek o granty z evropského programu Horizon 2020 a dvě z těchto přihlášek již byly úspěšné projekty DanuBalt a RegHealth-Ri, jejichž cílem je zlepšení medicínského výzkumu a inovací v rámci EU. FNUSA-ICRC je v těchto projektech jedním z partnerů nebo asociovaných partnerů. Centrum grantové podpory FNUSA-ICRC také poskytlo podporu celkem 20 grantovým projektům zdravotnického výzkumu v rámci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - u 11 projektů byla FNUSA řešitelem, u dalších 9 spoluřešitelem. Poskytovatelem převážné většiny těchto projektů byla Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ), jeden spoluřešitelský projekt byl v uplynulém roce 2014 financován Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Externí audity a kontroly V průběhu roku se uskutečnilo více než 30 externích auditů a kontrol fungování a financování FNUSA-ICRC, kromě výběrových řízení a nákupů vybavení byly předmětem kontrol například využívání přístrojů nebo služební cesty. Celkově auditoři a kontroloři strávili ve FNUSA- -ICRC téměř 100 pracovních dní. Naprostá většina auditů a kontrol dopadla dobře, objevila minimum pochybení. Zvyšování kvality výzkumu Během roku se uskutečnila evaluace aktivit a dosavadních výsledků FNUSA-ICRC mezinárodním expertním panelem organizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a evaluace vědeckých týmů Mezinárodním vědeckým poradním sborem a Dozorčí radou FNUSA-ICRC. Na základě těchto evaluací začalo vedení FNUSA-ICRC koncem roku připravovat restrukturalizaci svých vědeckých týmů a kroky k úpravě a zlepšení některých administrativních procesů. Na začátku prosince se uskutečnilo první společné zasedání Dozorčí rady ICRC a Mezinárodního vědeckého poradního sboru ICRC. Společně se zástupci partnerských institucí jako například Mayo Clinic, University of Minnesota, University College London, University of South Florida, a dalších institucí - jako Katolické university Leuven, Université de Montreal či argentinské Instituto de Biología Celular y Neurociencias diskutovali se všemi vedoucími vědeckých programů FNUSA-ICRC o aktivitách a výsledcích jejich týmů a doporučili jakým směrem by se výzkumné aktivity centra měly ubírat. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 9

10 VÝSLEDKY VÝZKUMU Publikační činnost V publikační činnosti bylo FNUSA-ICRC koncem roku 2014 dle analýzy Lidových novin třetím nejaktivnějším z celkem 48 vědeckých center v České republice, které jsou budovány z prostředků OP VaVpI. Výzkumní pracovníci FNUSA-ICRC publikovali od začátku projektu v roce 2011 celkem 596 vědeckých článků a dalších publikací a měli 1274 citací v mezinárodní databázi Web of Science. Výsledky výzkumu FNUSA-ICRC v roce 2014 publikovalo více než 250 článků v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech jako jsou například: ACS Nano American Journal of Psychiatry Brain Chemical Reviews Chest Cytokine and Growth Factor Reviews EMBO Journal European Heart Journal Frontiers in Behavioral Neuroscience International Journal of Cardiology Journal of Molecular and Cellular Biology Nature Chemical Biology Nuclear Acids Research Stem Cells and Development Stroke Nejlepší publikace FNUSA-ICRC v roce 2014 Veselka, J., Krejčí, J., Tomasov, P., Zemánek, D.: Long-term survival after alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a comparison with general population. European Heart Journal. 2014, 35(30), IF (Cardio 1) Sykora, J., Brezovský, J., Koudeláková, T., Lahoda, M., Fortová, A., Chernovets, T., Chaloupková, R., Štěpánková, V., Prokop, Z., Kutá Smatanová, I., Hof, M., Damborský, J.: Dynamics and hydration explain failed functional transformation in dehalogenase design. Nature Chemical Biology. 2014, 10(6), IF (CBCE) Burkovics, P., Šebesta, M., Balogh, D., Haracska, L., Krejčí, L.: Strand invasion by HLTF as a mechanism for template switch in fork rescue. Nucleic Acids Research. 2014, 42(3). IF (CBCE) Tsivgoulis, G., Katsanos, A., Butcher, K., Boviatsis, E., Triantafyllou, N., Rizos, I., Alexandrov, A.: Intensive blood pressure reduction in acute intracerebral hemorrhage: A meta-analysis. Neurology. 2014, 83(17). IF (Neuro 1) Šulc, V., Stykel, S., Hanson, D., Brinkmann, B., Jones, D., Holmes, D., Robb, R., Senjem, M., Mullan, B., Watson, R., Hořínek, D., Cascino, G., Wong-Kisiel, L., Bri- 10 tton, J., So, E., Worel, G.: Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery. Neurology. 2014, 82(11). IF (Neuro 3) Novák, J., Kružliak, P., Bienertová-Vašků, J., Slabý, O., Novák, M.: MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. Theranostics. 2014, 4(2). IF (Cardio 3+4) Vědecká centra financovaná z OP VaVpI Publikace v databázi Web of Science Zdroj: Lidové noviny z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

11 VÝSLEDKY VÝZKUMU Patenty FNUSA-ICRC dosud podalo pět patentových přihlášek, z toho jednu v roce 2013 a čtyři během roku 2014: Společná přihláška s Masarykovou univerzitou na novou látku s potenciálním využitím jako nové léčivo pro onkologická onemocnění. Dvě patentové přihlášky společně s Ústavem přístrojové techniky AV ČR a pražskou společností M&I s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních onemocnění. Předběžná patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA na novou technologii epikardiální kardiostimulace, epikardiálního mapování a ablace a epikardiální defibrilace. Na výzkumu se podílelo a jako spolupůvodci vynálezu je uvedeno pět pracovníků FNUSA-ICRC. Užitné a průmyslové vzory Bylo podáno sedm žádostí o registraci užitného nebo průmyslového vzoru a dva užitné vzory byly již zaregistrovány Úřadem pro průmyslové vlastnictví ČR: Multikanálový celotělový impedanční monitor pro sledování stavu oběhového systému. Přístroj pro řízené dýchání. Software Vytvořeno několik softwarových programů které jsou již využívány v praxi, například: Program pro akvizici libovolného počtu signálů snímaných pomocí produktů firmy National Instruments. Software umožňující interaktivní rozměření vzdálenosti elektrod z fotografii s následným výpočtem vzdáleností pro výpočet rychlosti šíření pulsní vlny. Databáze pro archivaci a zálohování výzkumných dat výzkumná databáze (Research DataBase - RsDB). Vědecká ocenění Výzkumný tým doc. Zbyňka Prokopa získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2014 v kategorii Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace za projekt Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas. Doc. Prokop působí v Centru biomolekulárního a buněčného inženýrství FNUSA- -ICRC a na Masarykově univerzitě. MUDr. Zuzana Nedělská, junior researcher a Ph.D. student v programu Neuro 2, získala Hennerovu cenu České neurologické společnosti pro mladé autory do 35 let. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 11

12 VÝZKUMNÉ PROGRAMY KARDIOLOGICKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM - PODPROGRAMY Cardio 1 Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, srdeční selhání a transplantační program Vedoucí týmu doc. MUDr. Petr Němec, CSc. Zaměřuje se na diagnostiku a vývoj nových metod léčby pacientů se srdečním selháním včetně léčby pomocí mechanických srdečních podpor a transplantace srdce. Dr. Krejčí měl v roce 2014 prezentace na Heart Failure 2014 (Viral presence in the myocardium and the evolution of echocardiographic parameters in recent onset dilated cardiomyopathy) a na kongresu ESC 2014 (Changes in clinical, biochemical and echocardiographic parameters and their correlations with immunohistological features in patients with inflammatory cardiomyopathy), doc. Bedáňová na česko-slovenském transplantačním kongresu Má význam snižovat tepovou frekvenci pacientů časně po transplantaci srdce? Prof. Špinar a Dr. Pařenica spolupracovali s prof. Alexandre Mebazaa (Francie) a prof. Christian Mueller (Švýcarsko) na výzkumu biomarkerů u akutních kardiologických stavů. Prof. Špinar připravil na kongres Evropské kardiologické společnosti návrh dlouhodobé rizikové stratifikace pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání založený na výsledcích národního registru akutního srdečního selhání AHEAD. Cardio 2 Intervenční kardiologie a akutní koronární syndromy Vedoucí týmu MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. Program léčí akutní formy ischemické choroby srdeční - akutní infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris. Cílem je rozvoj nových zobrazovacích metod a stentů, přispívajících k léčení srdečních chorob. V roce 2014 jsme dokončili studii Prague-13 řešící problematiku léčby pacientů s akutním infarktem myokardu a mnohočetným postižením věnčitých tepen. V časopise Annals of Biomedical Enginnering s impakt faktorem jsme představili nový stent s urychlenou endotelizací využívající magnetismus. Cardio 3 Elektrofyziologie srdce a centrálního nervového systému a kardiostimulace Vedoucí týmu MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D. Specializuje se na elektrofyziologická vyšetření, radiofrekvenční ablace (lokální destrukce tkáně), čímž léčíme poruchu srdečního rytmu. Velkým úspěchem Cardio 3 bylo otevření nového sálu pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybaveného špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem Stereotaxis EpochTM 23. září. V prosinci 2014 byl spolu výzkumným partnerem Mayo Clinic v Rochesteru podán návrh patentové žádosti na epikardiální stimulační elektrody (multi-electrode epicardial pacing) pro léčbu srdečních arytmií. Cardio 4 Kardiovaskulární a metabolická onemocnění Vedoucí týmu MUDr. Tomáš Kára (do ) Poruchami dýchání ve spánku ( spánková apnoe ) trpí až 20 procent dospělé populace. Naším cílem je její včasná diagnóza, která by mohla výrazně snížit výskyt obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Tým Cardio 4 se zaměřil na výzkum vztahu mezi poruchami dýchání ve spánku a ischemickou chorobou srdeční, konkrétně infarktem myokardu, systolickým, ale i diastolickým srdečním selháním, rezistentní hypertenzí a hypertrofickou kardiomyopatií. V roce 2014 se členové týmu aktivně účastnili jak národních, tak i mezinárodních kongresů a publikovali první data našeho vlastního výzkumu. Tři spánkoví technici z naší laboratoře absolvovali na Mayo klinice zkoušku U.S. Board for Sleep Technologists a stali se certifikovanými techniky. Aktivně jsme se podíleli na mezinárodní multicentrické studii SERVE-HF, do které byli zařazeni pacienti se srdečním selháním a s poruchami dýchání ve spánku. Výsledky této studie budou prezentovány na sjezdu Evropské kardiologické společnosti 2015 v Londýně. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

13 VÝZKUMNÉ PROGRAMY Cardio 5 Neinvazivní zobrazovací metody Vedoucí týmu MUDr. Marek Orban Pomocí magnetické rezonance (MRI) a počítačové tomografie (CT) hledá východiska pro terapii kardiovaskulárních onemocnění, především ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, arytmií a strukturálních poruch srdce. Tým měl v roce uznaných publikací s kumulativním IF , společnou kapitolu MUDr. Marka Orbana s prof. Andreasem Melzerem v knize Intraoperative Imaging and Image Guided Therapy: Workflow Analysis, Design, Modeling and Simulation for the Multimodality Imaging Therapy Operating System (MITOS). MUDr. Marek Orban se aktivně zúčastnil zahraničních konferencí ATS 2014 International Conference v San Diegu (květen), SMIT 2014 v Shanghai (září), 2014 American Heart Association Scientific Sessions (listopad), MUDr. Roman Panovský, Ph.D. kongresu ESC v Barceloně (září). Gregg Pressman z American College of Cardiology přivezl do Brna přednášku Changes in Cardiovascular Physiology During Obstructive Apnea. Cardio 6 Vývoj nových metod a intervencí sloužících ke snížení rizikových faktorů - Kardiovize Vedoucí týmu MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D. Cílem programu je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Mapujeme rizikové faktory srdečně cévních onemocnění u náhodně vybraných obyvatel Brna ve věku od 25 do 64 let. Více na a facebook.com/kardiovize2030. V období 2013/14 se podařilo týmu Kardiovoze pozvat a vyšetřit 2160 náhodně vybraných Brňanů na přítomnost rizikových faktorů pro nemoci srdce a cév. Současně byly sledovány i další nemoci jako například deprese, poruchy paměti; u všech vyšetřených byly zaznamenány náklady zdravotní péče. Podobný soubor dosud ve střední Evropě chyběl. Podařilo se získat švýcarský grant SCOPES a rozjet spolupráci s Université de Genève a American University of Armenia. Díky zjištěním Kardiovize Brno 2030 o pasivním kouření v Brně a spolupráci s brněnským magistrátem se podařilo prosadit změnu v návštěvním řádu brněnské zoologické zahrady - s výjimkou několika málo vyhrazených míst bude ZOO nekuřácká. Cardio 7 Tkáňové inženýrství Vedoucí týmu MUDr. Pavel Piler Výzkumný program ověřuje hypotézu, zdali srdeční chlopně z geneticky modifikovaných prasat podléhají méně (nebo vůbec) degenerativním procesům, s cílem vyvinout novou generaci umělých biologických srdečních chlopní. Programu C7 se v roce 2014 podařilo zasmluvnit ustájení geneticky modifikovaných zvířat v akreditovaném ústavě v ČR. Koncem roku byla přepravena tato geneticky upravená zvířata z Londýna do ČR a zahájen tak chov a rozmnožování těchto speciálních zvířat i v ČR. Ve spolpráci se zahraničními partnery byly na těchto geneticky upravených prasatech naplánované pokusy pro začátek roku NEUROLOGICKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM - PODPROGRAMY Neuro 1 Cerebrovaskulární onemocnění Vedoucí týmu doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Vyvíjí nové metody pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovou mrtvicí, zaměřujeme se na prevenci vzniku tohoto onemocnění. V roce 2014 se členové týmu Neuro 1 aktivně účastnili předních konferencí s cerebrovaskulární tématikou, mj. na World stroke congress - abstrakt Liposomal nanodelivery systems for iodine-based CT contrast agents (doc. Mikulík), byl publikován v mezinárodním impaktovaném časopise (IF 4.029) ve formě suplementárního čísla, International Journal of Stroke. Členové týmu publikovali ve významných odborných periodikách, publikace Within-Day and Weekly Variations of Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Results From Safe Implementation of Treatments in Stroke-International Stroke Thrombolysis Register s IF 6.018, byla zveřejněna v časopisu STRO- KE. Dále se pod záštitou týmu Neuro 1 pořádal statistický workshop, jehož cílem bylo naučit začínající vědecké pracovníky (lékaře, Ph.D. studenty) základům klinického výzkumu. Studentka Jana Jacková z týmu Neuro 1 se pod vedením doc. Mikulíka v rámci projektu P-pool aktivně účastnila 28. českého a slovenského Neurologického sjezdu v Ostravě s abstraktem Užívání medikace shodující a neshodující se s guidelines u pacientů s akutní CMP v České republice. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 13

14 VÝZKUMNÉ PROGRAMY Neuro 2 Neuroepidemiologie Vedoucí týmu doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Program Neuro 2 zrychluje a zpřesňuje diagnostiku a léčbu pacientů s poruchami paměti. MUDr. Zuzana Nedělská, junior researcher a Ph.D. student v programu, získala Hennerovu cenu České neurologické společnosti pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku 2014 Pattern of brain atrophy rates in autopsy-confirmed dementia with Lewy bodies, Neurobiol Aging; 2014; 14; 1-10 Neuro 3 Vývoj moderních metod v oblasti neurozobrazování Vedoucí týmu doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. Výzkumníci týmu chtějí precizně diagnostikovat mozková onemocnění, jako jsou mozková mrtvice, mozkové výdutě či nádory mozku. Členům výzkumného subprogramu se podařilo zjistit, že jimi provedená evaluace mozkové hemodynamiky za pomocí vyvinutého matematického algoritmu vede k lepšímu porozumění rizikovým faktorům vedoucím k růstu a prasknutí mozkových výdutí. S aplikací nově ověřeného postupu lze popsat hemodynamiku každé individuální výdutě, což umožňuje zlepšený odhad těchto rizik. Členové týmu publikovali své výsledky ve významných odborných periodikách, např. publikace Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery s IF 8.286, byla zveřejněna v časopise Neurology. Neuro 4 Roztroušená skleróza - Vývoj nových léčebných metod. Výzkumný subprogram zastoupený MUDr. Martinou Novotnou vyvíjel nové léčebné postupy pro léčbu roztroušené sklerózy. V rámci své činnosti vytvořil a dále rozšiřuje databázi pacientů s touto nemocí. Studie týkající se vlivu nedostatečného zotavení z časných relapsů na riziko urychleného nástupu progresivní fáze byla prezentována na prestižním kongrese American Academy of Neurology 2014 ve Philadelphii. Výsledky byly následně publikovány v článku s názvem Relapses and disability accumulation in progressive multiple sclerosis v mezinárodním časopise Neurology (IF 8.286). 14 MULTIDISCIPLINÁRNÍ PLATFORMY PRO EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNU Animální centrum (AC) Vedoucí týmu Viola Galligioni, DVM PhD. Bylo vytvořeno s cílem nabídnout podporu vědcům v jejich in vivo výzkumu a experimentálním designu především v oblasti kardiologie a neurologie, s přesahy i do jiných oborů. Možné animální modely zahrnují prasata, ovce, králíky, dánio pruhované, krysy a myši. Kromě vhodného zázemí pro péči o zvířata zajišťuje program komplexní zařízení s technologiemi a lidskými zdroji, které nabízí know how a odborné znalosti. Výzkumníci jsou podporování v psaní protokolů pro etické komise a povolení od Ministerstev. V listopadu roku 2014 byla novou šéfkou výzkumného programu jmenována Viola Galligioni, DVM, PhD, s výhledem nových mezinárodních vztahů v této oblasti. Tento projekt sleduje směr českého i mezinárodního výzkumu, právní předpisy a 3R politiku pro výzkum in vivo. AC již vytvořilo směrnici, která má zajistit vynikající péči o zvířata, jejich kvalitní životní podmínky a chránit zdraví lidí pracujících v rámci programu. AC je zapojeno do mezinárodních projektů a splnilo úspěšně první fázi jednoho z grantových projektů Horizon Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE) Vedoucí týmu Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. Hledá a v biologických podmínkách testuje vhodné chemické sloučeniny, které ovlivňují vznik a vývoj nových, zdravých buněk či zánik nežádoucích (rakovinových) buněk v lidském těle. 30. dubna 2014 byla podána patentová přihláška PV Substituované furo[3,2-b]pyridiny pro použití jako léčiva. FNUSA-ICRC má 70% podíl, MU 30%. Schválení tohoto patentu Úřadem pro průmyslové vlastnictví se očekává ve třetím kvartále Výzkumné týmy profesora Jiřího Damborského a Dr. Kamila Parucha z CBCE vyvinuly novou metodu pro analýzu hydratace proteinů. Metoda byla zveřejněna ve vlajkovém časopise Journal of American Chemical Society. (Amaro, M., Brezovsky, J., Kovacova, S., Sykora, J., Bednar, D., Nemec, V., Liskova, V., Kurumbang, N., Beerens, K., Chaloupkova, R., Paruch, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

15 VÝZKUMNÉ PROGRAMY K., Hof, M., Damborsky, J., 2015: Site-specific Analysis of Protein Hydration Based on Unnatural Amino Acid Fluorescence. Journal of the American Chemical Society 137: ). Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny (ICCT) Vedoucí týmu Giancarlo Forte Ph.D. Testuje a zavádí možnosti regenerace srdce a mozku, které jsou postiženy infarktem, úrazem či jiným onemocněním, pomocí aplikace kmenových buněk. Platforma ICCT organizovala mezinárodní konferenci Stem cells from the bench to the bedside: future perspectives for regenerative medicine. V návaznosti na ni se jeden z pozvaných dr. Tomas Falzone z University of Buenos Aires rozhodl navázat spolupráci. Jeho kolega dr. Victorio Pozo Devoto přišel do ICCT jako Senior Researcher. Navázána spolupráce i s University of Porto (Portugalsko) a University Campus Biomédico v Říme. Dr. Giancarlo Forte jmenován vědeckým asistentem buněčné biologie a biomateriálů University of Turku (Finsko), italský ministr školství ho habilitoval docentem experimentální biologie. Též jmenován hostujícím editorem speciálního vydání Cardiac Progenitor Cells: Biology, Immunologic Properties, in Vitro and in Vivo Applications, and Preclinical and Clinical Studies časopisu Frontiers in Physiology (Nature Publishing Group). Výzkumníci ICCT se zúčastnili konference TERMIS v Janově (červen). Zahraniční stáže (např. na University of Minnesota, University of Porto či Mayo Clinic) trvaly 24 člověkoměsíců. Připraveny společné výzkumné projekty pro výzvy v rámci H2020: NANOSUPRE- MI (s University of California Santa Barbara, Universidade Federal do ABC, Center for Advanced Studies of Cuba, The University of Melbourne, Italian Institute of Technology a University of Rome Tor Vergata ), STEMRIPPLE (se španělskými a italskými vědci) a STREAMER (s University of Porto, Karolinska Institute, University of Tampere, University of Cambridge, University of Lund, Fundacio Hospital Universitari VAll D Hebron a University of Leipzig). Centrum biomedicínského inženýrství (BME) Vedoucí týmu Ing. Pavel Leinveber Posláním je poskytovat výzkumným programům ICRC přístrojové a odborně technické zázemí zejména v oblasti snímání a analýz biologických signálů, přenosu, integrace a archivace výzkumných dat. V roce 2014 se týmu BME podařilo podat jednu českou a jednu evropskou patentovou přihlášku, několik užitných vzorů a 3 software. Své výsledky prezentovali výzkumnici na řadě mezinárodních konferencích v Evropě, např. v UK, Dánsku, Francii, Řecku, nebo na Slovensku. Dále pak v USA a Číně. Výzkumníci BME se mohou za rok 2014 pochlubit vice než 20 publikacemi v recenzovaných žurnálech s impakt faktorem. Centrum molekulárního zobrazování (CMI) Vedoucí týmu MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. Zacílilo na oblast nukleární kardiologie, metodu využívá aplikaci malého množství radioaktivní látky k zobrazení funkce a průtok krve srdečním svalem (myokardem). Prezentace 2014: Myocardial perfusion and function gated SPECT imaging combined with calcium score measurement improved the detection of high-risk patients with multivessel coronary artery disease - Kaminek, M; Metelkova, I; Budikova, M; Koranda, P; Henzlova, L; Buriankova, E; Formanek, R; Sovova, E; Hutyra, M na EANM 2014, Goteborg, Švédsko. The risk assessment of the acute pulmonary embolism by computed tomography parameters - Kincl, V; Drozdova, A; Panovsky, R; Feitova, V; Stepanova, R na ESC congress 2014, Barcelona, Španělsko. Klinicko-farmakologická jednotka (CPU) Vedoucí týmu MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. Nově vznikající jednotka se profiluje na provádění různých typů klinických studií časných fází (I, I/II) při vývoji léčiv i zdravotnických prostředků. Pro tato klinická hodnocení a zkoušky je využívána spolupráce se zdravými dobrovolníky i pacienty, kteří poskytnou svůj souhlas s účastí v klinické studii. Škála typů takových projektů je široká, nicméně v těchto časných fázích jde především o přísné sledování bezpečnosti podávaných látek a zvolených postupů, u léčiv pak také sledování farmakologických parametrů v lidském těle po aplikaci. CPU se v roce 2014 zaměřila na dovybavení jednotky. Získala plánované vybavení přístrojovou a komunikační technikou, částečně také potřebným nábytkem. Ze základních přístrojů se nepodařilo pouze dokončit vy- VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 15

16 VÝZKUMNÉ PROGRAMY bavení monitoringem životních funkcí. Klíčový personál byl proškolen dodavateli přístrojů v jejich užívání, vznikly školící materiály pro tým o provádění klinických studií, typech se zvláštním akcentem na časné fáze. Bylo využito prezentací pro výukovou (seminář Akademie ICRC) a publikační činnost. Pokračovala příprava řídící dokumentace CPU, začala synchronizace pracovních postupů se systémem řídící dokumentace FNUSA, která bude dovršena v roce Pokračovalo řešení nevyhovujících čistých prostor farmakologické přípravy aplikačních forem léčiv dle konzultace SÚKL, bylo vypsáno výběrové řízení pro dodavatele přestavby. S hlavním partnerem FNUSA-ICRC z řad dodavatelů smluvního výzkumu (Quintiles) jsme intenzivně jednali o další spolupráci na projektech časné fáze s prvním projektem plánovaným na konec VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

17 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ FNUSA-ICRC FNUSA-ICRC klade velký důraz na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Díky vztahům navázaným s mnoha akademickými a průmyslovými partnery v ČR i zahraničí se v roce 2014 uskutečnila řada stáží a studijních pobytů na prestižních zahraničních pracovištích, například v Hospital Vall d Hebron, Heart of Mersey, Mayo Clinic, Rutgers University, universidade do Porto, Universidad de Buenos Aires, University of Alabama, University of Calgary, University of Cincinnati či University of South Florida. Celková doba, kterou zaměstnanci FNUSA-ICRC pobývali v roce 2014 na zahraničních pracovištích, činila 7320 dní / 244 měsíců. Stáže a krátkodobé pobyty vědců v roce 2014 Projekt Krátkodobý pobyt Stáž Celkem FNUSA-ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu, CZ.1.07/2.3.00/ ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů II, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/ ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů III., reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ počet dnů počet dnů počet dnů ICRC-ERA-Human Bridge (RegPot). Grant agreement OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ Celkem Celkem - měsíce 17,1 226,9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 17

18 AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje Do aktivit FNUSA-ICRC jsou zapojeni odborníci z více než 100 zahraničních univerzit, výzkumných center a nemocnic, například: Mayo Clinic University of Minnesota University College London University of Dundee Rutgers University Zurich Universität Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald Einstein Medical Centre Philadelphia Democritus University of Thrace Institute of Neuroscience, Tel Aviv University of South Florida Tohoku University University of Queensland University of California San Diego Val d Hebron Research Institute University of Szeged Gdaňsky Univerzitet Medyczny Výsledky mezinárodní spolupráce byly kromě řady společných publikací v přestižních zahraničních vědeckých časopisech také například podání společné předběžné patentové přihlášky u amerického patentového úřadu s Mayo Clinic na nový způsob multielektrodové stimulace epikardu. Pracovníci ICRC podali se zahraničními odborníky několik společných přihlášek o granty v EU nebo USA. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání Pokračovaly stáže výzkumných a lékařských pracovníků a studentů medicíny na prestižních zahraničních pracovištích v rámci programů ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů I III. V rámci mezinárodní spolupráce přijela v roce 2014 do FNUSA řada odborníků, výzkumných pracovníků a lékařů z partnerských pracovišť. Většina z těchto zahraničních hostů vystoupila v Brně s přednáškami a prezentacemi pro lékaře, výzkumníky i studenty, ve kterých informovala o nejnovějších výzkumech a poznatcích v oblasti své specializace, přednášek zahraničních odborníků bylo více než třicet. Další desítka přednášek zahraničních odborníků se uskutečnila formou videokonference. V Brně tak díky FNUSA-ICRC přednášeli o nejnovějších poznatcích lékařské vědy prof. Lopez-Jimenez, prof. Geda, prof. Brown a prof. Kottke z Mayo Clinic, dr. Lepley ze Stem Cell Institute University of Minnesota, prof. Melander z univerzity ve švédském Lundu či dr. Andel z University of South Florida. Konference, semináře a workshopy V průběhu roku bylo uspořádáno několik konferencí, seminářů a workshopů a také partnerské fórum pro společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků. V květnu hostilo FNUSA-ICRC v Brně mezinárodní konferenci o využití kmenových buněk pro regeneraci poškozených tkání a orgánů. Mezi přednášejícími bylo 15 zahraničních odborníků z Argentiny, Belgie, Finska, Itálie, Japonska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska či USA. V červnu pořádalo FNUSA-ICRC v Praze odbornou mezinárodní konferenci platformy SITS-EAST na téma zkvalitnění výzkumu metod léčby cévní mozkové příhody. Během prvního dne byla slavnostně představena nová výzkumná síť SENSATION, která umožní rozvoj výzkumu léčby tohoto závažného onemocnění ve střední a východní Evropě. Další akcí byla mezinárodní konference Závislost na tabáku: léčba, ekonomika v říjnu v Brně. Vystoupili přední tuzemští i světoví experti věnující se léčbě závislosti na tabáku a seznámili účastníky s osvědčenými postupy i nejnovějšími trendy při pomoci kuřákům. Projekt REGPOT V průběhu roku pokračoval projekt integrace FNUSA- -ICRC do Evropského výzkumného prostoru (ICRC RE- GPOT - Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into the European Research Area), zahájený v roce V rámci projektu posiluje FNUSA-ICRC spolupráci s téměř čtyřiceti výzkumnými organizacemi v zemích EU, více než dvacet zahraničních vědců se zapojilo do výzkumných týmů FNUSA-ICRC a bude realizována řada akcí na posílení spolupráce mezi FNUSA-ICRC a zahraničními (evropskými) partnerskými institucemi. Během tří let bude zorganizováno 25 mezinárodních konferencí a seminářů, pracovníci FNUSA-ICRC uskuteční zhruba 200 výjezdů na studijní pobyty a 100 výjezdů na mezinárodní konference. Na realizaci projektu získalo FNUSA-ICRC z prostředků 7. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj grant ve výši 111 milionů korun, Ten pokryje 100 procent nákladů na projekt. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

19 AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE Mezinárodní akademická partnerství FNUSA-ICRC Spolupráce s aplikační sférou FNUSA-ICRC od roku 2011 navázala spolupráci s řadou průmyslových společností, od velkých nadnárodních firem až po malé brněnské začínající firmy, tzv. start-ups. S těmito společnostmi je každý rok zahájeno několik projektů spolupráce, například: Klinická hodnocení léčiv Klinická hodnocení zdravotnických prostředků Klinické zkoušky zdravotnických prostředků Poradenství v oblasti vývoje terapeutických metod a zdravotnických technologií Společný vývoj nových zdravotnických technologií Nejaktivnějšími průmyslovými partnery byly v roce společnosti Quintiles, AstraZeneca, Cardiorentis, Covidien, F.Hoffman-La Roche nebo The Clinical Research Institute. Centrum biomedicínského inženýrství společně s Ústavem přístrojové techniky AVČR a pražskou firmou M&I pokračovaly ve vývoji metody na vyhodnocení signálu EKG a zařízení pro provádění tohoto způsobu hodnocení. Výzkum vyústil v podání společné patentové přihlášky v druhé polovině roku Pokračovala spolupráce s americkou společností Stereotaxis na budování výzkumného a vzdělávacího centra pro stereotaktickou magnetickou navigaci a vývoji nových zařízení pro stereotaktickou magnetickou navigaci. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 19

20 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 Zkrácený název projektu FNUSA-ICRC Sestřičky Inkubátor mladých talentů Inkubátor mladých talentů II Inkubátor mladých talentů III ICRC PartnerNet Postdok Cardio ICRC Věda pro zdraví HISTOPARK OrganoNET MEDINFO Název projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně -Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) "Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe" "ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů" ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů II. ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III.: Inkubátor mladých talentů ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce ICRC Human Bridge - podpora kvalitních týmů výzkumu a vývoje pomocí vzniku postdoktorských pozic FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu Centrum analýz a modelování tkání a orgánů (HISTOPARK) OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Zdroj dotace Zahájení realizace Konec realizace Celkový rozpočet projektu (Kč) OP VaVpI OP VK OP VK OP VK OP VK OP VK OP VK OP VK OP VK OP VK OP VaVpI Partner bez finančního příspěvku PRECEDENCE PRECEDENCE OP VaVpI Postdok Neuro FNUSA - ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic OP VK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

21 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 Zkrácený název projektu NATURA JMK Pedagogové HOBIT "ICRC -ERA-Human Bridge (REGPOT)" CZECRIN Kontakt Aneurysma Věda do škol a školáci do vědy Kardiovize Brno 2030 SITKOM - simulační trénink komunikace Smoking cessation Název projektu NATURA - vědecké informační zdroje přírodních věd Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji HOBIT - HOdina BIologie pro život: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area Projekt CZECRIN v rámci budování české části výzkumné infrastruktury pan-evropského významu v rámci Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC) Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání Podpora aktivit omezujících expozici tabákovému kouři Simulační výuka komunikačních dovedností zaměstnanců zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji Training physicians for smoking cessation counselling in Armenia and the Czech Republic: a pilot project Zdroj dotace Zahájení realizace Konec realizace Celkový rozpočet projektu (Kč) OP VaVpI OP VK OP VK RP účelová podpora ze státního rozpočtu KONTAKT II OP VK RRAJM - Fond malých proj (cca Kč) OP VK JmK Joint research projects (SCOPES) (ICRC ) CHF (cca Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 21

22 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

23 DOZORČÍ RADA FNUSA-ICRC Nejvyšší kontrolní orgán FNUSA-ICRC. Jejím posláním je dohlížet na všechny aspekty projektu, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky projektu, právních a etických otázek. Má devět členů, z nichž jeden je vždy ředitel FNUSA, který je i předsedou rady. Ostatní členové jsou vybráni mezi uznávanými specialisty z různých oblastí, jako je lékařský a biotechnologický výzkum, vzdělávání, transfer technologií, politika v oblasti konfliktu zájmů, právo, řízení nemocnic nebo průmyslu. Alespoň tři členové rady musejí být uznávaní zahraniční specialisté. Rada se schází minimálně jednou ročně. V roce 2014 pracovala v tomto složení: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC Předseda rady. Dvacet let pracuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, věnuje se anesteziologii a intenzivní péči, od března 2014 je ředitelem nemocnice. Působil ve Velké Británii, Austrálii a Rakousku. Přednáší lékařskou etiku studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun Ředitel a vědecký pracovník Max Planck Institute for Heart and Lung Research v Bad Nauheim. Profesor oddělení vnitřního lékařství lékařské fakulty Justus-Liebig-university v německém Gießenu. Předtím působil na univerzitách Halle-Wittenberg, Würzburg, Braunschweig a Hamburg. V letech působil v americkém Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge. Dr. Lawrence S. B. Goldstein, Ph.D. Profesor buněčného a molekulárního lékařství a neurověd University of California San Diego (UCSD), ředitel Programu pro kmenové buňky UCSD a vědecký ředitel Sanford Consortium for Regenerative Medicine. Jeho laboratoř odhalila důležitá spojení mezi molekulárními mechanismy pohybů uvnitř mozkových buněk a nemocemi, jako je Alzheimerova a Huntingtonova choroba. Zaměřuje se na využití lidských kmenových buněk pro léčbu vážných nemocí. Prof. Rudolf Haňka MA, PhD., FRSS, Feng Emeritní profesor Wolfson College Cambridgeské univerzity, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády České republiky a bývalý vědecký poradce předsedy vlády ČR. V roce 1968 emigroval do Velké Británie, založil a řídil Centrum pro klinickou informatiku University of Cambridge. V roce 2009 byl jmenován předsedou Rady pro reformu terciárního vzdělávání v ČR a také v květnu 2010 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. MUDr. Martin Jan Stránský, FACP Lékař, vysokoškolský pedagog, vydavatel a politik. Rodák z New Yorku, syn zakladatele československé sekce Rádia Svobodná Evropa, jeho pradědeček byl zakladatel Lidových novin a první ministr obchodu Československa. Působí jako neurolog Yale University, zakladatel Polikliniky Národní v Praze. Přednáší na Yale University a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Založil její výměnný program v neurovědách s Yale University a program Prague Selective, z nějž absolvovalo stáž v ČR 1500 studentů medicíny z USA a dalších zemí. MUDr. Jakub Tolař MD, Ph.D. Lékařský titul získal na 1. lékařské fakultě UK, rezidenturu i doktorské studium absolvoval ve Spojených státech, konkrétně na University of Minnesota v Minneapolis v USA. Dnes ředitel tamního Stem Cell Institute a profesor pediatrických transplantací krve a kostní dřeně. Ing. Pavel Trcka Nezávislý poradce v oblasti rozvoje firem. V letech byl členem orgánů vrcholového managementu v Raiffeisenbank v Praze, kde se specializoval na firemní bankovnictví, řízení rizik a finance v mezinárodním obchodu. Od roku 2011 je nezávislým poradcem a ve volném čase studuje lékařství. Robert G. Will CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSc Profesor klinické neurologie University of Edinburgh a člen jejího Centra pro klinické mozkové vědy, multioborového translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku. Věnuje se výzkumu Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD). Podílel se na objevu, jehož podstatou bylo, že tato nemoc, příbuzná tzv. nemoci šílených krav, je mezi lidmi přenosná prostřednictvím krevní transfuze. Ing. Miroslav Zámečník Český ekonom a analytik, zabývá se mimo jiné financováním zdravotnictví. Na počátku 90. let byl ředitelem Centra hospodářských analýz kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 1994 až 1998 českým zástupcem u Světové banky, následně pracoval jako senior konzultant pro Ministerstvo financí ČR. Od roku 2000 působí ve společnosti Boston Ventures, která se specializuje na restrukturalizaci podniků. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 23

24 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

25 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PORADNÍ SBOR FNUSA-ICRC Primární úlohou sboru je doporučovat vedení ICRC cíle pro dlouhodobou strategii pro kardiovaskulární a neurovědecký výzkum a doporučit klíčové priority pro střednědobé a krátkodobé plánování. Kromě toho podporuje efektivní spolupráci v rámci jednotlivých vědeckých skupin a připravuje návrhy na využití finančních prostředků jednotlivých programů/výzkumných týmů. Vědecký sbor v roce 2014 pracoval ve složení: Fady I. Malik, MD, PhD, FACC Vystudoval University of California v Berkeley a San Franciscu. Docent kardiologického oddělení v San Franciscu a ošetřující intervenční kardiolog ve Veterans Administration Medical Center v San Franciscu. Působí rovněž ve funkci Senior Vice President jako člen nejužšího vedení Výzkumu a raného vývoje v cytokinetice. Prof. dr. Aleš Blinc, dr. med. Absolvoval doktorandská studia na Lékařské fakultě Univerza v Ljubljani, výzkumný pracovník jednotky hematologie a vaskulární medicíny Lékařské fakulty University of Rochester. Lékař oddělení vaskulární medicíny Lékařského centra lublaňské univerzity a docentem medicíny tamní Lékařské fakulty. Dr. Brett M. Kissela, MD Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Washington University a dále se vzdělával na Medical College Wisconsin, University of Michigan a v univerzitní nemocnici University of Cincinnati. Je vedoucí katedry neurologie a regenerativní medicíny na Lékařské fakultě University of Cincinnati. Prof. John Cleland Vystudoval medicínu na University of Glasgow. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu odborný asistent kardiologie a konzultant kardiologie v St Mary s Hospital Paddington a Hammersmith Hospital London. V roce 1994 stipendium Britské kardiologické nadace na klinický výzkum selhání srdce. V roce 1999 jmenován předsedou Kardiologické nadace University of Hull. Hana N. Dawson, PhD Vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na University of South Florida. V současnosti působí jako odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Duke University a v tamním Lékařském centru. Sreeganga Chandra PhD Vystudovala St. Joseph s College v Bangalore v Indii a obor chemie Purdue University v USA. V postgraduálním výzkumu se zaměřila na neuronovou buněčnou biologii a neurodegeneraci v laboratoři Thomas C. Südhof při UT Southwestern Medical Center v Dallasu. Docentka neurologie a odborná asistentka molekulární, buněčné a vývojové biologie katedry neurologie Lékařské fakulty Yale University a v tamním programu neurověd. David A. Kass, M.D. Bakalář aplikované fyziky a technologie Harvard University a absolvent medicíny Lékařské fakulty Yale University. Vykonal stáž interního lékařství na Lékařské fakultě George Washington University a stipendijní pobyt v oboru kardiologie na Lékařské fakultě Johns Hopkins University. Nyní je tam profesor buněčné a molekulární medicíny a ředitel Johns Hopkins Center for Molecular Cardiobiology. Kenneth Moya, PhD Studoval biologii a medicínu na Harvard University a získal doktorát v Massachusetts Institute of Technology. Působí jako pedagog v Centre for Interdisciplinary Research in Biology a na École normale supérieure v Paříži ve Francii. Prof. Dr. Peter Nestor Studoval medicínu na University of Melbourne v Austrálii. V roce 1998 odešel na University of Cambridge, kde dokončil postgraduální studia v oboru využití pozitronové emisní tomografie u demence a zůstal jako docent. Od 2005 klinický vědecký pracovník Rady pro lékařský výzkum. V roce 2012 přešel do německého Centre for Neurodegenerative Diseases, kde vede skupinu zaměřenou na Alzheimerovu chorobu. Dr. Jana Preiningerová, MD Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK a Yale University odb. asistentka neurologie a ředitelka New Haven Hospital, vedla centrum pro roztroušenou sklerózu Yale Multiple Sclerosis Center, kde vytvořila program komplexní péče a klinický výzkumný tým. Od roku 2009 prof. medicíny UK a neuroložkou VFN v Praze, kde se specializuje na roztroušenou sklerózu. Dr. Marcelo Rubinstein Studoval medicínu a molekulární biologii v Argentině a v USA. V letech zahraniční vědecký pracovník a aspirant Howard Hughes Medical Institute. Ředitel laboratoře Národní rady pro vědecký atechnický výzkum Argentiny, hlavní zkoušející a docent Fakulty přírodních věd University of Buenos Aires. Dr. Gustavo Sevlever Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě University of Buenos Aires, studoval i University of California San Diego. Vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires. Jeden z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 25

26 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC Evaluace ICRC mezinárodní komisí Evaluace aktivit a výsledků FNUSA-ICRC mezinárodním expertním panelem organizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se uskutečnila na přelomu 2013/2014. Členy mezinárodního expertního panelu byli odborníci z Německa, Španělska, Nizozemska a České republiky. Zhodnotili aktivity a výsledky FNUSA-ICRC za období od roku 2011 do konce 2013 v oblastech výzkumu i administrace centra a projektu. Výsledkem byl soubor doporučení, která byla poté v průběhu roku implementována - například posílení vztahů s akademickými partnery v Brně či posílení spolupráce s akademickými partnery v Evropě či restrukturalizace některých výzkumných týmů. Nový předseda dozorčí rady V čele Fakultní nemocnice u sv. Annny, zřizovatele FNUSA-ICRC, a také devítičlenné dozorčí rady výzkumného centra stanul 27. března MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC. MUDr. Pavlík do té doby působil jako statutární zástupce ředitele nemocnice, lékařský ředitel a zástupce přednosty pro LPP Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Konference ICRC o využití kmenových buněk Mezinárodní konference o využití kmenových buněk pro regeneraci poškozených tkání se konala 6. a Mezi přednášejícími bylo i 15 zahraničních odborníků z Argentiny, Belgie, Finska, Itálie, Japonska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska a USA. FNUSA-ICRC buduje Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny (ICCT) jako platformu pro vývoj buněčných terapií nemocí kardiovaskulárních, neurologických a onkologických. Na výzkumu spolupracuje s dalšími pracovišti v ČR i zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří Stem Cell Institute University of Minnesota. Úspěch na mezinárodní konferenci INTED ve Valencii Osmý ročník mezinárodní konference INTED 2014 o moderních technologiích a vzdělávání se 10. až 12. března konal ve španělské Valencii. Jedním z přednášejících byl MUDr. Ondřej Volný, výzkumník programu Neuro 1. S kolegou Lukášem Malým připravili názornou prezentaci o nové, moderní a didaktické učebnici anatomie Memorix Anatomie Memorix of Anatomy. Vznikla spoluprací anatomů, histologů, studentů medicíny, kliniků, psychologů a andragogů. Volný se podílel jako spoluautor na české verzi a byl hlavní editor její anglické verze. 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

27 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC Kardiovize se představila veřejnosti v brněnské ZOO U příležitosti Světového dne bez tabáku se do tradiční akce v ZOO Brno nazvané Zvířátka také nekouří 17. května zapojil tým Kardiovize 2030 se svým programem prevence kardiovaskulárních onemocnění. primárně určený pro operační sály, byl testován rovněž pro vyšetření magnetickou rezonancí. Světová kapacita preventivní medicíny v Brně Profesor Francisco Lopez-Jimenez, přední odborník na prevenci kardiovaskulárních chorob z Mayo Clinic, zavítal do Brna Mentor programu Cardio 6 se specializuje se na souvislost mezi tělesným metabolismem pacienta a jeho náchylností ke kardiovaskulárním chorobám, zejména na vztah mezi různými typy ukládání tělesného tuku a rizikem kardiovaskulárních komplikací. Prokázal nebezpečnost určitého typu obezity - tuku ukládaného v centrální oblasti břicha. Ten je vzhledem k risku srdečních chorob mnohem záludnější, než celková obezita, cukrovka nebo vysoký tlak. Na základě výzkumů Lopeze-Jimeneze jsou v americké Minnesotě aplikovány preventivní programy, které mají za cíl do roku 2020 dosáhnout nejnižší úmrtnosti na onemocnění srdce v porovnání se zbytkem USA. Síť SENSATION zlepší výzkum cévní mozkové příhody Odbornou konferenci SITS-EAST na téma zkvalitnění výzkumu metod léčby cévní mozkové příhody pořádalo FNUSA-ICRC 11. až 13. června v Praze. Představila se i nová výzkumná síť SENSATION, která umožní rozvoj výzkumu léčby tohoto závažného onemocnění ve střední a východní Evropě. Cévní mozková příhoda (CMP) patří ve vyspělých zemích k nejčastějším příčinám smrti či trvalé invalidity. Celosvětový projekt SITS (Safe Implementations of Treatments in Stroke Bezpečná implementace léčebných metod CMP) a jeho část SITS-EAST, sdružující nemocnice a výzkumná centra ze střední a východní Evropy a po celém světě shromažďují data pomáhající vyhodnotit, jaké metody léčby jsou při akutní CMP pro postiženého nejlepší. Síť SENSATION (SITS-EAST Network for Stroke Research Collaboration) má za cíl testovat nové metody léčby, které umožní vrátit do kvalitního života více pacientů, kteří by jinak v důsledku CMP zemřeli nebo žili s trvalým postižením. Získán inovační voucher na testování monitoru pro mikroinvazivní chirurgii Inovační vouchery pro firmy na spolupráci s vědecko-výzkumnými centry byly losovány 27. května. Vylosován byl projekt brněnské firmy IBSmm Engineering na spolupráci s výzkumným programem FNUSA-ICRC Cardio 5 při testování a vypracování případové studie použití IBSmm monitoru pro mikroinvazivní chirurgii. Monitor, který je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 27

28 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC Viceprezidentka Alzheimer s Association v Brně Dr. Maria C. Carrillo, viceprezidentka pro lékařské a vědecké vztahy americké Alzheimer s Association, navštívila 21. a 22. července FNUSA-ICRC, aby se seznámila s pokroky podprogramu Neuro 2 a prodiskutovala možnou spolupráci. Asociace pro Alzheimerovu chorobu vznikla v roce 1980 a je největší takto zaměřenou neziskovou organizací na světě. Dr. Carrillo je zodpovědná za mezinárodní výzkumný grantový program a předsedá výzkumnému panelu-konsorciu vědců z akademického sektoru, průmyslu a mezinárodních organizací, kteří spolupracují na vývoji léčebných metod Alzheimerovy choroby. Ve svém výzkumu se zaměřuje na identifikaci měřitelných indikátorů fyzických změn v mozku, které ukazují na vznik demence. Přesnější a šetrnější výzkum srdečních arytmií Nový sál pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem, otevřela FNUSA-ICRC 23. září. Systém umožňuje velmi přesnou navigaci intervenčních nástrojů v srdci pacienta, a proto jsou zákroky provedené za pomoci tohoto přístroje přesnější a pro pacienta šetrnější než při použití jiných technologií. Stereotaktický navigační systém vede instrumenty i do obtížně přístupných míst srdečních dutin, popřípadě mozku, a to nejen přímo z daného pracoviště, ale i na dálku, kdy operatér může být vzdálen tisíce kilometrů. Porucha srdečního rytmu patří mezi častá kardiovaskulární onemocnění, může se projevovat jako nepříjemné bušení srdce a pocit jeho vynechání. V nejhorších případech vede až k náhlé srdeční smrti. Nový sál pomůže k přesnému umisťování elektrod do srdečních dutin či rozšiřování zúžených věnčitých tepen při léčbě ischemické choroby srdeční a prevenci infarktu. Přednášky výzkumníků z Mayo Clinic Výzkumníci americké Mayo Clinic prof. Yonas E. Geda, MD, MSc, Sandra Yee-Benedetto, Janina Krell-Roesch a Teresa Christianson vystoupili ve dnech ve FNUSA-ICRC s blokem veřejných přednášek: Neurocognitive networks, The design & conduct of clinical research in Brain Aging, & Mild Cognitive Impairment a Can physical exercise prevent dementia? What is the underlying mechanism. Konference o pomoci závislým na tabáku Odbornou konferenci Závislost na tabáku: léčba, ekonomika pořádalo FNUSA-ICRC 16. a 17. října. Vystoupili přední světoví experti věnující s osvědčenými postupy i nejnovějším trendy v oblasti pomoci kuřákům. V ČR šlo o unikátní akci na jednom místě se totiž sešli nejen lékaři, ale také psychologové, farmakologové, zástupci zdravotních pojišťoven i další experti, kteří dlouhodobě pomáhají lidem přestat kouřit. Konference byla součástí širších aktivit projektu Kardiovize Brno 2030, jehož cílem je během následujících let výrazně snížit procento výskytu srdečních onemocnění na území Brna. Mezi zahraniční experty vystoupila i prof. Hana Ross, konzultantka Světové 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

29 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC banky na ekonomické dopady kouření či Andrew Bennett z britské Health Equalities Group. Osvěta, jak včas poznat cévní mozkovou příhodu K celosvětové připomínce boje proti cévní mozkové příhodě (CMP) se 29. října připojilo Brno. Ve foyer Knihovny Jiřího Mahena odborníci z FNUSA-ICRC zájemcům přiblížili, jak včas rozpoznat první příznaky této závažné nemoci a postiženému účinně pomoci. Zdravotníci centra upozorňovali například na rizika vysokého krevního tlaku, který bylo možné si změřit. Přiblížili i hlavní příznaky a možnost odhalit je pomocí testu FAST (rychle). F=face (ochrnutí obličeje), A=arm (ochrnutí paže), S=speech (porucha řeči) a T=time (symbolizuje fakt, že je čas volat rychlou záchrannou službu). CMP (hovorově zvaná mozková mrtvice ) na světě podle statistik zabíjí každých 6 vteřin. Největší problém je, že pacienti přijíždějí do nemocnice často pozdě. Představení Akademie ICRC v Bruselu Představení aktivit Akademie ICRC uspořádala kancelář CZELO v Bruselu 27. října. Vzdělávací projekt FNUSA-ICRC je zaměřen na podporu spolupráce s vysokoškolskými a středoškolskými studenty při klinickém výzkumu. Cílem je přiblížit studentům možnosti dalšího vzdělávání a osobního uplatnění v oblasti vědy a výzkumu a ukázat jim, jak je možné se do výzkumu zapojit. Od podzimu 2012 nabídla Akademie přednášky více než 700 studentům, uspořádala tři semináře pro více než 150 studentů a následně díky nim získalo 20 studentů možnost podílet se na výzkumných aktivitách FNUSA-ICRC na pozici Výzkumného asistenta pod vedením zkušených mentorů. Návštěva z University of California San Diego Mezinárodní centrum klinického výkumu navštívil 4. listopadu Dr. Lawrence S.B. Goldstein. Profesor Oddělení buněčného a molekulárního lékařství a Oddělení neurověd Lékařské fakulty University of California San Diego (UCSD) je zároveň ředitel Programu pro kmenové buňky UCSD a vědeckým ředitelem výzkumného centra pro regenerační medicínu Sanford Consortium for Regenerative Medicine. Do FNUSA-ICRC přijel nejen jako člen jeho dozorčí rady, ale také předjednat spolupráci s UCSD při léčbě neurologických a kardiovakulárních onemocnění pomocí kmenových buněk. Laboratoř Dr. Goldsteina odhalila důležitá spojení mezi molekulárními mechanismy pohybů uvnitř mozkových buněk a nemocemi, jako je Alzheimerova a Huntingtonova choroba. Jeho laboratoř v USA také testuje na pacientech kmenové buňky při léčbě přerušené míchy. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 29

30 ROK 2014 VE FNUSA-ICRC Získán první získaný grant z programu Horizon 2020 Projekt DanuBalt: Novel Approaches in Tackling the Health Innovation and Research Divide in the Danube and Baltic Sea Region získal v prosinci peníze z programu Evropské unie Horizon Danubalt ( ) analyzuje mechanismy bránící efektivnímu využití regionálních a EU nástrojů v makroregionech Baltského moře a Podunají a poskytne nápravná opatření ke zlepšení v oblasti investic do regionálních zdravotnických systémů skrze efektivní využití Strukturálních fondů v kombinaci s programem Horizon Vědci z celého světa navrhli další směřování FNUSA-ICRC Poprvé v historii FNUSA-ICRC se na počátku prosince 2014 sešla jeho vědecká rada dohromady s dozorčí radou a vedoucími jednotlivých vědeckých týmů. Do Brna tak přicestovali vědci z Mayo Clinic, University of California San Francisco, Duke University, Yale University, University of Minnesota, University of South Florida, University of Cincinnati, University Medical Centre Ljubljana, Cambridge University, University of Edingburgh, University College London, francouzské École normale supérieure či Universidad de Buenos Aires. Společně jednali o dalším směřování výzkumu FNUSA-ICRC a schválili restrukturalizaci výzkumných týmů. Přihláška o evropský patent Specialistům FNUSA-ICRC se podařilo vyvinout jedinečné zařízení pro měření ultra vysokofrekvenčních oscilací generovaných myokardem UHF EKG, které v prosinci 2014 zadali do patentového řízení. Limitací současných HF EKG monitorů je omezený frekvenční rozsah a dynamika měřeného signálu EKG, což nové zařízení změnilo. Pomocí UHF EKG zařízení je možné jednoduchým a neinvazivním postupem diagnostikovat různé srdeční abnormality, patologie a stanovovat rizika náhlé srdeční smrti. Vynález umožňuje i dosud neznámou interpretaci měřené elektrické aktivity srdečního svalu. Jde o důležitý milník v oblasti EKG technologie, který může zachránit řadu životů. Výzkumníci získali Cenu Wernera von Siemense Tým doc. Zbyňka Prokopa získal Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace. Doc. Prokop působí v Centru biomolekulárního a buněčného inženýrství FNUSA-ICRC a na Masarykově univerzitě. Jeho kolegyně Veronika Štěpánková pracuje v rámci projektu FNUSA-ICRC Precedence, Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D v projektu ICRC-ERA-HumanBridge (Regpot). Akademická komunita udělila Siemensovu cenu jejich projektu Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas. V rámci něj se podařilo objevit enzym, který spolehlivě rozkládá jedovaté látky, jako například yperit, nechvalně proslulý již od první světové války, i další jeho nebezpečné obdoby. 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC 31

32 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FNUSA-ICRC

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 3 Komplexní centra a centra specializované péče 9 4 FNUSA-ICRC 10 5 Hospodaření 18 6 Řízení lidských zdrojů 24 7 Obchodní

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FNUSA-ICRC - Systémy pro spánkové studie Evidenční číslo zadavatele: 363 Druh veřejné zakázky: nadlimitní,

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více