S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C"

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Inventarizační zpráva roku 2014 Zpracoval: odbor, oddělení: Pavla Krhounková, referent oddělení informační soustavy a daní odbor ekonomiky, oddělení informační soustavy a daní telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Pavel Kaiseer, vedoucí oddělení informační soustavy a daní Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v radě města dne Poznámka: ve finančním výboru dne Předkládá: p. Tibor Batthyány, v.r. primátor statutárního města Liberec Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e výsledky fyzické invenatarizace majetku k datu , skladových zásob k , výsledky dokladových inventarizací k a současně vypořádání inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy.

2 Důvodová zpráva V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města byl vydán Příkaz tajemníka č. 4/ Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok Termíny provedení inventarizací byly stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace. Ke dni byla vyhlášena fyzická-prvotní inventarizace majetku. K datu byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od do (tj. přírůstky a úbytky) a dokladová inventarizace pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventarizace pokladních hotovostí, cenin, stravenek a skladových zásob. Dílčí inventarizační komise vyčíslily zjištěné rozdíly, které vyhodnotily a zdůvodnily v inventurních soupisech. Všechny administrativní rozdíly zjištěné fyzickou-prvotní inventurou (tj. včas nezaregistrované přírůstky a úbytky majetku) byly ve výši přebytků ,08 Kč a mank ve výši ,93 Kč vypořádány. Manko způsobené ztrátou majetku, který byl svěřen do osobní péče, činí v hodnotě Kč. Dokladovou inventurou byly shledány rozdíly, které se týkaly nejčastěji nesprávně použitému analytickému účtu, syntetický účet však byl určen správně. Rozdíl ve výši ,- byl zjištěn u účtu 314-poskytnuté zálohy a byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na účet 511-Opravy a udržování. U pohledávek za nájemníky byly vyčísleny rozdíly za pohledávky, které byly splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje. Tyto nevymahatelné pohledávky byly vyčísleny ve výši ,40 Kč. Fyzická inventura skladových zásob k prokázala u zboží určeného k prodeji manko ve výši 3.248,08 Kč. Na základě porovnání skutečnosti s limitem ztratného bylo manko nižší než roční limit, proto bylo manko vyrovnáno z provozních výdajů SML. Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek Příloha: Inventarizační zpráva roku

3 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/ Liberec 1 IČ: odbor ekonomiky INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA roku 2014 Přípravné práce V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec byl vydán Příkaz tajemníka č. 4/2014 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok Počátkem roku 2014 byl na úrovni odboru ekonomiky zajištěn převod dat z účetního programu SAP a ENO, částečně i z programu Agendio (data z obchodní činnosti), do programu GINIS. V souvislosti s touto změnou a s přechodem na nový způsob provádění fyzických inventur majetku (tj. snímačem), bylo v období od června-září zajištěno přečíslování majetku novými inventárními čísly s čarovým kódem. Množství majetku ke dni zahájení přečíslování představovalo cca 11 tis. kusů předmětů, umístěných v administrativních budovách magistrátu. Současně byly okódovány všechny místnosti, ve kterých je majetek umístěn, a podle něhož bylo možné provádět kontrolu umístění v době fyzických inventur, a to prostřednictvím snímačů. Pro majetek, který byl pronajat, vypůjčen nebo umístěn na veřejném prostranství města Liberce, byla připravena kartotéka majetku se štítky čarového kódu. Majetek, umístěný v kancelářích jednotlivých odborů, byl před datem zahájení inventur převeden ze správy odboru kanceláře tajemníka do správy odborů, který uvedený majetek přímo užíval. Pro zajištění přípravných prací, před zahájením fyzických inventur, byl vydán Příkaz tajemníka č. 2/2014. Výsledky byly v průběhu celého období vyhodnocovány a sledovány na adrese T:sdileny\Inventarizace\Přečíslování majetku Vrámci činnosti spojené s přečíslováním majetku, byly nalezeny v některých místnostech předměty, u kterých nebyl zjištěn původ jejich nabytí. Ke dni byla vyhlášena fyzická-prvotní inventura majetku. Všichni zástupci dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) byli dne 23. září 2014 proškoleni. Školení bylo zaměřeno i na praktické ukázky manipulace se snímači. Odbor ekonomiky sestavil časový harmonogram přidělování snímačů v rámci dvou etap a doporučil postupy k provedení inventury prostřednictvím snímačů. Ke dni byla vyhlášena rozdílová inventura majetku (tj. přírůstky a úbytky za období od ), dokladová inventura finančního majetku, pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventura cenných papírů, skladových zásob, cenin a pokladních hotovostí.. 1

4 Vyhodnocení výsledků inventarizací A. FYZICKÁ V 1. etapě byla inventura zaměřena na majetek umístěný pouze v administrativních budovách, ve 2. etapě na majetek umístěný na veřejném prostranství, majetek pronajatý a vypůjčený. První den zahájení 1. etapy došlo k selhání některých snímačů, které z dosud nezjištěných příčin data nenačítala. Ze strany podpory softwaru bylo zajištěno přeprogramování a tím ke zprovoznění snímačů. K opakovanému selhání již nedošlo, v této souvislosti však musel být prodloužen plánovaný termín ukončení fyzických inventur. Rozsah majetku podléhající fyzické inventuře byl z modulu MAJ převeden do modulu INV. Do modulu INV byla ze snímačů data postupně načítána. Předsedům DIK byla pravidelně předávána informace o průběžných výsledcích jejich prováděné inventury, a to formou protokolu o nenasnímaných předmětech. Po ukončení 1. etapy byly výsledky předány všem DIK i vedoucím odborů. Po ukončení 2. etapy byla data z modulu INV načtena do modulu MAJ. Po celou dobu fyzických inventur, byla data v modulu MAJ blokována proti jakýmkoliv změnám. Fyzickou inventurou byly zjištěny přebytky ve výši ,08 Kč a manka ve výši ,93 Kč (podrobně viz. příloha č.1). Zjištěné přebytky představují nalezené předměty, které byly objeveny v průběhu přečíslování a oficiálně potvrzeny inventurou. Ztráta předmětů svěřených do osobní péče v hodnotě 1.629,- Kč bude předmětem dalšího šetření škodní komise. V ostatních případech zjištěných mank šlo nejčastěji o ztráty majetku z veřejně dostupných prostor a o administrativní chyby, které byly v rámci účetní závěrky roku 2014 odstraněny. Fyzická inventura skladových zásob ke dni byla provedena na úseku oddělení KTPU a oddělení MIC. Pro zboží určené k prodeji na přepážkách MIC (kromě komisního) byl dne RM schválen limit ztratného maximálně do výše 6 tis. Kč/kalendářní rok. Tento limit ztratného byl stanoven s ohledem na společnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců MIC a na nedostatečné zabezpečení zboží před ztrátou. Inventura zboží k prokázala manko ve výši 3.248,08 Kč, které vzniklo ztrátou prodávaného zboží. Manko bylo vyrovnáno z provozních výdajů MML, vzhledem k nepřekročení limitu ztratného. Ve skladu oddělení KTPU nebyl zjištěn rozdíl. Fyzickou inventurou pokladních hotovostí, cenin, kolků a stravenek nebyly zjištěny žádné rozdíly. Výsledky provedených fyzických inventur u příspěvkových organizací byly předloženy MML v termínech dle plánu inventur. Rozdíly zjištěné fyzickou inventurou k byly opraveny a v rámci dokladové inventury doloženy. Dokladovou inventurou k byly zjištěny přebytky ve výši ,87 Kč a manka ve výši ,80 Kč (podrobně viz. příloha č.2). Tyto rozdíly budou vyrovnány v účetnictví příspěvkových organizací až v roce 2015, tj. po vydání nových příloh ke zřizovacím listinám. B. DOKLADOVÁ Dokladové inventarizace pohledávek a závazků byly provedeny pracovníky oddělení informační soustavy a daní. Správci účtů, odpovědni za kontrolu účetních operací na jednotlivých účtech, prověřili správnost účetních stavů ke dni

5 Počáteční stavy některých účtů ke dni byly dodavatelem softwaru převedeny hromadně. Položkové rozúčtování počátečních stavů s odkazem na původní doklady ze SAP, musely být zajištěny ručním zpracováním. Nový ekonomický systém GINIS ve srovnání s původním programem SAP, vyžaduje daleko vyšší časovou náročnost nejen při zpracování účetních dokladů, ale i při běžných kontrolách v rámci měsíční účetní závěrky. Číselníky partnerů (dodavatelů, odběratelů), číselníky akcí, ORJ nebo ORJ2, atd. nejsou nastaveny centrálně tak, aby mohly být využívány v rámci všech modulů a všech účetních operací. Kontrolní sestavy jsou v modulech nastaveny s pevnými parametry, nelze je variabilně sestavovat, čímž je zpracování výstupních dat velmi ztížené. Mezi závažné nedostatky modulu UCR je skutečnost, že software nenabízí možnost pevných výstupních dat pro dokladové inventury v podobě soupisu inventarizačních položek, které by měly obsahovat základní informace o dokladech, např.: - číslo účtu s názvem dle účtové osnovy - agendové číslo dokladu - IČO nebo název partnera (odběratele, dodavatele) - variabilní symbol (identifikace pro odsouhlasení s partnerem) - datum splatnosti a datum úhrady (z důvodu kontroly vyrovnání nebo z důvodu zahájení právního vymáhání) - částka v Kč - text (popis účetní operace) Soupisy inventarizačních položek (tj. přílohy inventurních soupisů) k dokladovým inventurám jednotlivých účtů byly z výše uvedených důvodů zpracovány formou exportu výstupních dat do Wordu nebo Excelu. Tento náhradní způsob doporučila firma, která zajišťuje podporu software. Tento způsob provedení dokladových inventur však není z hlediska posouzení věrohodnosti dostačující. Vzhledem k tomu, že po celé účetní období roku 2014 byly neustále řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti programu nebo z hlediska správného nastavení účetních operací, došlo k vyšší chybovosti. Některé chyby způsobené nesprávně nastaveným analytickým účtem nebo nákladovým střediskem nebyly v průběhu roku odhaleny. Tyto chyby zjištěné inventurou však nijak neovlivnily hospodářský výsledek. Dokladovou inventurou jednotlivých analytických účtů byly shledány rozdíly u syntetického účtu (dále jen SU) 314-poskytnuté zálohy ve výši ,50 Kč, kdy došlo k chybnému nastavení účetní kontace a tím k záměně analytických účtů. SU 314 byl použit správně. Další rozdíl byl zjištěn u téhož účtu ve výši Kč, který byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na SU 511-opravy a udržování. Tyto chyby byly zjištěny po uzavření účetního období roku 2014, proto je lze opravit až v účetním období Inventurou pohledávek za nájemníky (účet ) bylo zjištěno, že v případě pohledávek po lhůtě splatnosti byl v roce 2013 předložen návrh na odpis pohledávek zastupitelstvu města, který byl zamítnut. V roce 2014, před 17. jednáním rady města, byl nový návrh na odpis stažen z programu jednání. Jednalo se o pohledávky v celkové výši ,40 Kč, splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje. Dokladová inventarizace nedokončených (DHM) investic k prokázala zůstatek ve výši ,20 Kč. Nejvýznamnější část nedokončených investičních akcí k představují projekty: IPRM Rochlice - Žitná tis. Kč IPRM Rochlice - Dobiášova tis. Kč CELKEM: tis. Kč tj. 44% 3

6 Zbývající část nedokončených investic tvoří drobné investiční projekty (část je pouze ve fázi zpracovaných studií nebo projektových dokumentací). Dokladová inventarizace pozemků u MML k proběhla elektronickým způsobem a to porovnáním dat evidované v modulu MAJ s aktualizovanými daty zapsanými v katastru nemovitostí, evidované v modulu REN. Předmětem porovnání byla nejen evidence nemovitosti, ale i další údaje, které ovlivňují ocenění pozemků v účetnictví tj. majetkový podíl a výměra. Kontrola byla zaměřena i na správnost účetní evidence tříděné podle druhu pozemku. Porovnání dat bylo provedeno v rozsahu všech pozemků, u nichž je v katastru nemovitostí zapsán vlastník SML. Celkem bylo odsouhlaseno pozemků, z toho pozemků bylo v účetní evidenci MML, 922 pozemků bylo svěřeno příspěvkovým organizacím a 1049 pozemků svěřeno k hospodaření MO Vratislavice. Dokladovou inventurou pozemků nebyl zjištěn žádný rozdíl. Stejným způsobem bylo ke dni provedeno porovnání i u ostatních nemovitostí (budovy, bytové a nebytové jednotky). V modulu MAJ jsou nemovitosti evidovány samostatně na jednotlivých majetkových kartách, tak jak jsou zapsány v katastru nemovitostí, aby je bylo možné porovnávat. Ve výjimečných případech jsou areály škol vedeny jako soubor budov s oceněním celého areálu, tudíž není možné zatím provést kontrolu elektronicky, nýbrž ručně. Touto problematikou se budeme ještě zabývat v nadcházejícím období. Hodnota pozemků v zástavě k činí ,43 Kč a hodnota budov v zástavě činí ,37 Kč. Závěr Závěrem bychom chtěli upozornit na nedostatky nastavení účetního programu GINIS, které nejsou dosud dořešeny ze strany dodavatele softwaru. Všechny požadavky na jejich odstranění byly předány k řešení prostřednictvím HelpDesku. V Liberci, dne 28. února 2015 Zapsala: Pavla Krhounková Ing. Zbyněk Karban, v.r. vedoucí odboru ekonomiky Přílohy č. 1-4 k inventarizační zprávě roku

7 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Statutární město Liberec Magistrát města Liberec IČ: Příloha k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část A. STÁLÁ AKTIVA I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1 Software fyzická/prvotní , ,95 0,00 Krhounková 2 Ocenitelná práva fyzická/prvotní , ,00 0,00 Krhounková 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek fyzická/prvotní , ,46 0,00 Holasová 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek fyzická/prvotní , ,53 0,00 Krhounková 5 Software rozdílová , ,95 0,00 Krhounková 6 Ocenitelná práva rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 7 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek rozdílová , ,46 0,00 Holasová 8 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek rozdílová , ,53 0,00 Krhounková 9 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek dokladová , ,00 0,00 Krhounková k , ,94 0,00 II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 10 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky fyzická/prvotní , , ,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu fyzická/prvotní , , ,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky fyzická/prvotní , ,22 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení fyzická/prvotní , ,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení fyzická/prvotní , ,84 0,00 Krhounková S2 Stavby - jiné inženýrské sítě fyzická/prvotní , , ,60 Krhounková S3 Stavby - ostatní fyzická/prvotní , ,39 0,00 Krhounková 11 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM fyzická/prvotní , , ,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky fyzická/prvotní , ,35 0,00 Krhounková 12 Drobný dlouhodobý hmotný majetek fyzická/prvotní , , ,31 Holasová 13 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek fyzická/prvotní , ,08 0,00 Krhounková 14 Kulturní předměty-umělecká díla fyzická/prvotní , ,00 0,00 Krhounková 15 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky rozdílová , ,83 0,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu rozdílová , ,13 0,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky rozdílová , ,21 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení rozdílová , ,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení rozdílová , ,55 0,00 Krhounková Stránka 1 z 26

8 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní S2 Stavby - jiné inženýrské sítě rozdílová , ,44 0,00 Krhounková S3 Stavby - ostatní rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 16 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM rozdílová , ,10 0,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky rozdílová , ,35 0,00 Krhounková 17 Drobný dlouhodobý hmotný majetek rozdílová , ,24 0,00 Holasová 18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek rozdílová , ,08 0,00 Krhounková 19 Pozemky - lesní pozemek dokladová , ,00 0,00 Holasová Pozemky - zahrada dokladová , ,10 0,00 Holasová Pozemky - trvalý travní porost dokladová , ,88 0,00 Holasová Pozemky - vodní plocha dokladová , ,44 0,00 Holasová Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří dokladová , ,08 0,00 Holasová Pozemky - orná půda dokladová , ,26 0,00 Holasová Pozemky - ostatní plocha dokladová , ,79 0,00 Holasová Pozemky - ostatní, ve vlastnictví bytových družstvech dokladová , ,00 0,00 Holasová 20 Kulturní předměty-umělecká díla rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 21 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dokladová , ,20 0,00 Krhounková Pořízení DHM - pozemky dokladová ,00 0,00 0,00 Krhounková 22 Poskytnuté zálohy na DHM dokladová , ,00 0,00 Krhounková k , ,49 0,00 III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 23 Cenné papíry a vklady - rozhodující vliv fyzická , ,90 0,00 Kaiser Majetkové účasti - rozhodující vliv fyzická , ,10 0,00 Kaiser 24 Majetkové účasti - podstatný vliv dokladová , ,00 0,00 Kaiser 25 Státní dluhopis - nominál (z umořovacího fondu) dokladová , ,00 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - kurs CP (z umořovacího fondu) dokladová , ,77 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - AÚV (z umořovacího fondu) dokladová , ,39 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - přecenění na RH (z umořovacího fondu) dokladová , ,26 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - peněžní úložka (z umořovacího fondu) dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová 26 Ostatní dlouhodobý finanční majetek dokladová , ,00 0,00 Kaiser k , ,42 0,00 IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 27 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-saj dokladová , ,00 0,00 Kaiser Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-sal dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-přeplatky dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-nedoplatky dokladová , ,30 0,00 Kaiser 28 Dlouhodobé pohledávky z ručení dokladová , ,92 0,00 Kaiser k , ,22 0,00 Stránka 2 z 26

9 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část B. OBĚŽNÁ AKTIVA I. ZÁSOBY 1 Materiál na skladě - způsob B fyzická , , ,08 Krhounková 2 Zboží na skladě - způsob B fyzická , ,75 0,00 Krhounková k , , ,08 II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 3 Odběratelé VHČ dokladová , ,02 0,00 Větrovcová Odběratelé HLČ dokladová , ,94 0,00 Větrovcová R-Odběratelé-pohledávky za vybavení dokladová , ,10 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za byty dokladová , ,50 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu SIPO dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-ostatní pohledávky dokladová , , ,40 Endtová R-Odběratelé-přeplatky - nejasné platby dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za nebytové prostory dokladová , ,70 0,00 Endtová 4 Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy - materiál HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková R-Poskytnuté zálohy na dodávky tepla dokladová ,00 0, ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky vody dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky el. energie dokladová , , ,50 Endtová R- Poskytnuté zálohy na dodávky plynu dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy ostatní dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy dodavatelům služeb dokladová , , ,00 Endtová Poskytnuté provozní zálohy - ostatní HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková Zálohy-energie (pára, plyn, elektřina,voda) HLČ dokladová , , ,50 Pavlištíková Poskytnuté zálohy na služby HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková Poskytnuté zálohy na opravy a servis HLČ dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - pára VHČ dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - elektřina VHČ dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - na pořízení DDHM dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková 5 Poskytnuté zálohy ostatní-jiné pohledávky z hl.činnosti dokladová , ,24 0,00 Větrovcová Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přeplatky dokladová , ,23 0,00 Větrovcová Pohledávky - k dořešení Městská policie dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová Pohledávky - k dořešení ostatní dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová Pohledávky - pokuty řidiči VS 1487* dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová 6 Přechodná krátkodobá finanční výpomoc PO dokladová , ,00 0,00 Trnková 7 Pohledávky za VMVI dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková 8 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO dokladová , ,00 0,00 Trnková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Stránka 3 z 26

10 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk. Organ dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk.org.z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na trasnfery ost. PRO z fondů dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková 9 Náklady příštích období-úrok ze směnky ČS dokladová , ,00 0,00 Kaiser 10 Příjmy příštích období dokladová , ,00 0,00 Jakubová 11 Dohadné účty aktivní dokladová , ,50 0,00 Větrovcová Dohadné účty aktivní - investiční dotace dokladová , ,16 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - úroky SAJ dokladová , ,29 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - provozní dotace dokladová , ,89 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - komunální dluhopis dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová 12 Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k ZBÚ dokladová , ,07 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAJ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAL dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k DÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé pohledávky-bankovní úschova dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-omylené platby k BÚ FRB dokladová , ,91 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Úrokový výnos SD za období držby dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky tepla dokladová , ,76 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky tepla dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky TUV dokladová , ,71 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky SV pro ohřev dokladová , ,93 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodoávky SV pro ohřev TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky vody dokladová , ,86 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky vody dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky el.energie dokladová , ,16 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky el. energie dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky ostatní dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky ostatní dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-úklid dokladová , ,40 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na úklid dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-výtahy dokladová , ,92 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na výtahy dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-realbyt dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová k , , ,40 Stránka 4 z 26

11 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 13 Základní běžný účet-skládka Zlaté Návrší ve VÚB dokladová , ,66 0,00 Horáčková Základní běžný účet -Odpadní teplo zimní stadion dokladová , ,37 0,00 Horáčková Základní běžný účet-komunální dluhopis dokladová , ,61 0,00 Trnková Základní běžný účet-rozvoj pro celoživotní vzdělávání v Lbc dokladová , ,76 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie v budovách města dokladová , ,32 0,00 Horáčková Základní běžný účet-podpora moderních forem výuky na ZŠ dokladová ,39 623,39 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie ve VÚB dokladová , ,50 0,00 Horáčková Základní běžný účet-praktické ověřování získ.znalostí dokladová , ,20 0,00 Horáčková Základní běžný účet-operační program pro konkurence schopnost dokladová , ,68 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úvěr EQUA dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Speciální účet-pro dotace ze SR dokladová , ,50 0,00 Trnková Základní běžný účet-sfdi Cyklostezka Na Mlýnku dokladová ,39 954,39 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-iprm LS Lázně EQUA dokladová ,56 463,56 0,00 Horáčková Základní běžný účet-parky Lidové sady II EQUA dokladová ,51 903,51 0,00 Horáčková Základní běžný účet-centrum aktivního odpočinku dokladová ,27 454,27 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm LS adminsitrativní zajištění EQUA dokladová ,87 434,87 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm Atraktivní a kvalitní život EQUA dokladová ,40 533,40 0,00 Horáčková Základní běžný účet-revitalizace víceúčelových hřišť dokladová ,13 420,13 0,00 Horáčková Základní běžný účet-kontokorent EQUA dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Základní běžný účet-pavilon leknínů EQUA dokladová ,14 745,14 0,00 Horáčková Základní běžný účet-rekonstrukce tělocvičny EQUA dokladová ,42 754,42 0,00 Horáčková Základní běžný účet-sportcentrum Vrchlického EQUA dokladová ,16 314,16 0,00 Horáčková Základní běžný účet-ppf č.ú / dokladová , ,03 0,00 Horáčková Základní běžný účet-čs Směnečný program dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-equa - Volnočasové plochy I dokladová ,00 351,00 0,00 Horáčková Základní běžný účet-kb dokladová , ,09 0,00 Trnková Základní běžný účet-čs dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Základní běžný účet-vúb dokladová , ,73 0,00 Horáčková Příjmový účet-kb dokladová , ,85 0,00 Jakubová Příjmový účet daní a poplatků-kb dokladová , ,33 0,00 Dedeciusová Příjmový účet-čs dokladová , ,04 0,00 Jakubová Příjmový účet-čs-sběrný účet plateb. Karet dokladová ,00-150,00 0,00 Kaiser Vkladový výdajový účet dokladová , ,56 0,00 Trnková Výdajový účet - ČS dokladová , ,54 0,00 Trnková 14 Běžný účet fondu - FRB podúčet dokladová , ,59 0,00 Horáčková Běžný účet fondu - Fond pro partnerskou spolupráci dokladová , ,10 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - Fond pro podporu a rozvoj vzděl dokladová , ,89 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - Sportovní fond dokladová , ,17 0,00 Bartoňová Stránka 5 z 26

12 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Běžný účet fondu - kulturní fond dokladová , ,01 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO školství dokladová , ,27 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO kultura dokladová , ,93 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - smuteční fond dokladová , ,63 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - ekofond dokladová , ,40 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond prevence dokladová , ,89 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO soc. a zdrav. zaměření dokladová , ,65 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - umořovací fond dokladová , ,62 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - městský fond rozvoje bydlení ČS dokladová , ,66 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond zdraví dokladová , ,15 0,00 Bartoňová 15 Běžný účet - pro hospodářskou činnost - správce majetku dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Běžný účet - pro hospodářskou činnost - ČS dokladová , ,48 0,00 Jakubová Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů - ČS dokladová , ,70 0,00 Endtová Běžný účet - pro hospodářskou činnost - KB dokladová , ,60 0,00 Jakubová 16 Jiné běžné účty-depozitní účet KB dokladová , ,01 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny-byty KB dokladová , ,53 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny KB dokladová , ,40 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-mimorozpočt. prostředky ČS dokladová , ,20 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-hrobová místa dokladová , ,16 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion I/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion II/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-bd Zelené Údolí I/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-vědecko výzkumná instituce dokladová , ,75 0,00 Horáčková Depozitní účet u ČS dokladová , ,41 0,00 Horáčková 17 R-Pokladna správce majetku města fyzická ,00 0,00 0,00 Endtová R-Pokladna správce majetku města bytové oddělení fyzická , ,00 0,00 Endtová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML hlavní MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML daně a poplatky MAG fyzická , ,00 0,00 Dedeciusová Pokladna MML daně a poplatky MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Dedeciusová Pokladna MML MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML druhá hlavbní MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML poplatky MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Stránka 6 z 26

13 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna MML HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Antušová fyzická ,00 700,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bartošová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Berkopfová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bezděkovská fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bocková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Boháčková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brabcová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brázdová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brindzák fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Budková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Cihleková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ellschlogerová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ešpandrová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fátor fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fialková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Fričová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fulová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hanušová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hašlová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hledíková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hornychová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Hryzová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hummelová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Charvátová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Chottová fyzická ,00 850,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrná H fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrná I fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrný fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jedličková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Kirschová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Klinovská fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Klucká fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kohoutová M fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kohoutová S fyzická ,00 400,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Koloušková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kozáková fyzická ,00 550,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kozlovský fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Krojidlová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kubátová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 7 z 26

14 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna příruční Ledvinková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Markesová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Marková fyzická ,00 800,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Martiniková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Michalková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Mlynářová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Molnárová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ohnsorgová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Palánová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Patková fyzická ,00 750,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pernicková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Podhůrská fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pourová fyzická ,00 195,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Procházková H fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Procházková P fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Prokopová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pustková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Sachrová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Sedláčková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Seilerová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Škodová Z fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Škodová D fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Slavíková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šmídová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šrytr fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šťastný fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Urban fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vanerová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vicová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Weinerová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Zábranská fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Žáková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Žalud fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Zuzánková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vyhnalová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MP - Všetečková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Neumannová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pekařová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Mazánková fyzická , ,00 0,00 Horáčková Pokladna příruční Šulcová fyzická ,00 0,00 0,00 Horáčková Správce účtuúčetní Stránka 8 z 26

15 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna příruční Šípková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG 10 Šimková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG 11 Dušková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Malá fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna přeplatky ODP fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Wildmannová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Votočková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Reltonová fyzická ,00 120,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Třmínková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Krásová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šteklová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MMl valutová VAL1 EUR fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová 18 R-Peníze na cestě dokladová ,00 0, ,00 Endtová PNC - Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC -Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - do pokladny MML hlavní MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - k ZBÚ dokladová ,00 0, ,00 Jakubová PNC - EQUA-revolving dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - k rozpočtovým příjmům-konsolidace dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MML druhá hlavbní MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Antušová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bartošová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Berkopfová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bezděkovská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bocková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Boháčková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brabcová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brázdová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brindzák dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 9 z 26

16 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna příruční Budková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Cihelková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ellschlogerová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ešpandrová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fátor dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fialková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Fričová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fulová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hanušová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hašlová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hledíková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hornychová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Hryzová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hummelová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Charvátová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Chottová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrná H dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrná I dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrný dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jedličková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Kirschová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Klinovská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Klucká dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kohoutová M dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kohoutová S dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Koloušková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kozáková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kozlovský dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Krojidlová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kubátová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ledvinková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Markesová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Marková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Martiniková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Michalková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Mlynářová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Molnárová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ohnsorgová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Palánová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Patková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 10 z 26

17 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna příruční Pernicková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Podhůrská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pourová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Procházková H dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Procházková P dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Prokopová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pustková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Sachrová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Sedláčková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Seilerová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Škodová Z dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Škodová D dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Slavíková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šmídová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šrytr dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šťastný dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Urban dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vanerová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vicová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Weinerová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Zábranská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Žáková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Žalud dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Zuzánková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vyhnalová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MP - Všetečková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Neumannová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pekařová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Mazánková dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková PNC - Pokladna příruční Šulcová dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková PNC - Pokladna příruční Šípková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - PNC - Pokladna příruční dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MAG 11 Dušková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Malá dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Wildmannová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Votočková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Reltonová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Třmínková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Krásová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šteklová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 11 z 26

18 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MMl valutová VAL1 EUR dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová 19 Ceniny, kolky fyzická , ,00 0,00 Trnková Ceniny stravenky fyzická , ,00 0,00 Trnková k , ,94 0,00 C. VLASTNÍ KAPITÁL Ve smyslu zákona o účetnictví, účty, na kterých není sledován majetek a závazky, inventarizaci nepodléhají. U těchto účtů zůstává povinnost doložení jejich zůstatků. Správce účtuúčetní Stránka 12 z 26

19 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní D. CIZÍ ZDROJE I. VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ II. REZERVY III. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 1 Revolvingový úvěr v EQUABANK dokladová , ,31 0,00 Kaiser 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.-půjčka ze SFŽP dokladová , ,00 0,00 Kaiser 3 Komunální dluhopis dokladová , ,00 0,00 Kaiser 4 Dlouhodobé přijaté zálohy dokladová , ,78 0,00 Větrovcová 5 Směnky-směnečný program ČS dokladová , ,00 0,00 Kaiser 6 Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-sk Ještěd dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účást. sdružení-bd Stadion II dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Spektrum dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast.sdružení-bd Zelené Údolí dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Vlnařská dokladová , ,78 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Starý Harcov dokladová , ,00 0,00 Kaiser k , ,87 0,00 IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 7 Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent dokladová , ,08 0,00 Trnková Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent v EQUA bank dokladová , ,27 0,00 Horáčková 8 Dodavatelé dokladová , , ,92 Pavlištíková R-Dodavatelé dokladová , ,74 0,00 Endtová Dodavatelé-VHČ dokladová , ,25 0,00 Pavlištíková Dodavatelé investic dokladová ,92 0, ,92 Pavlištíková 9 Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem pozemků HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem ost. nemovitostí HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku tepla dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku TUV dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku vody dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku el. energie dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku byt. elektř dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-ostatní dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-úklid dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-žumpy dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-výtahy dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-komíny dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-sta dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-vodné pro TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Krátkodobé přijaté zálohy-příspěvky, náhrady HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Větrovcová Stránka 13 z 26

20 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Krátkodobé přijaté zálohy-věcná břemena VHČ dokladová , ,17 0,00 Větrovcová Krátkodobé přijaté zálohy-služby VHČ dokladová , ,64 0,00 Větrovcová 10 Ekologický poplatek dokladová , ,00 0,00 Jakubová 11 Zaměstnanci/mzdy dokladová , ,00 0,00 Trnková 12 Závazky za zaměstance-exekuce dokladová , ,00 0,00 Horáčková 13 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení dokladová , ,00 0,00 Trnková Sociální pojištění-zaměstnavatel dokladová , ,00 0,00 Trnková 14 Zdravotní pojištění-zaměstnanci dokladová , ,00 0,00 Trnková Zdravotní pojištění-zaměstnavatel dokladová , ,00 0,00 Trnková 15 Důchodové spoření dokladová , ,00 0,00 Trnková 16 Daň z příjmu-z vlastního rozpočtového dokladová , ,00 0,00 Bartoňová Dodatečně vyměřená DPPO dokladová , ,00 0,00 Bartoňová 17 Ostatní přímé daně-daň ze závislé činnosti dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní přímé daně-daň ze mzdy srážková dokladová , ,00 0,00 Trnková 18 Daň z přidané hodnoty-výstup VHČ dokladová , ,66 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-výstup HLČ dokladová , ,78 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-vstup plný nárok VHČ dokladová , ,42 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-zúčtování k finančnímu úřadu dokladová , ,77 0,00 Bartoňová 19 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Závazky k osobám mimo VMVI dokladová , , ,00 Pavlištíková 20 Závazky k vybraným místním vládním institucím dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Závazky k VMVI dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková 21 Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace z KÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace ze SR dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace ze SR dokladová , ,58 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-investiční dotace ze SR dokladová , ,16 0,00 Krhounková Přijaté zálohy na transfery-vybraná zdravot. zař. ze SR dokladová , ,00 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace od ost. veř. rozpočtů dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser 22 Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k ZBÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé závazky-k hlavní činnosti dokladová , ,00 0,00 Kaiser Investiční příspěvky-sportcentrum Vrchlického dokladová , ,00 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účtě dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-obstávky z mezd dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účtě ČS dokladová , ,80 0,00 Jakubová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ v ČS dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-vratky dokladová ,26 0, ,26 Pavlištíková Závazky k MOV ze sdílených a dotací dokladová ,26 0, ,26 Bartoňová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ fondů dokladová ,62 7,62 0,00 Bartoňová Stránka 14 z 26

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Inventarizační zpráva roku 2013 Zpracoval: odbor, oddělení: Pavla Krhounková, referent oddělení

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 3 / 2015 IČO: 00303101 Název: Obec Oskava AKTIVA CELKEM 171 925

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více