S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C"

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Inventarizační zpráva roku 2014 Zpracoval: odbor, oddělení: Pavla Krhounková, referent oddělení informační soustavy a daní odbor ekonomiky, oddělení informační soustavy a daní telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Pavel Kaiseer, vedoucí oddělení informační soustavy a daní Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v radě města dne Poznámka: ve finančním výboru dne Předkládá: p. Tibor Batthyány, v.r. primátor statutárního města Liberec Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e výsledky fyzické invenatarizace majetku k datu , skladových zásob k , výsledky dokladových inventarizací k a současně vypořádání inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy.

2 Důvodová zpráva V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města byl vydán Příkaz tajemníka č. 4/ Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok Termíny provedení inventarizací byly stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace. Ke dni byla vyhlášena fyzická-prvotní inventarizace majetku. K datu byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od do (tj. přírůstky a úbytky) a dokladová inventarizace pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventarizace pokladních hotovostí, cenin, stravenek a skladových zásob. Dílčí inventarizační komise vyčíslily zjištěné rozdíly, které vyhodnotily a zdůvodnily v inventurních soupisech. Všechny administrativní rozdíly zjištěné fyzickou-prvotní inventurou (tj. včas nezaregistrované přírůstky a úbytky majetku) byly ve výši přebytků ,08 Kč a mank ve výši ,93 Kč vypořádány. Manko způsobené ztrátou majetku, který byl svěřen do osobní péče, činí v hodnotě Kč. Dokladovou inventurou byly shledány rozdíly, které se týkaly nejčastěji nesprávně použitému analytickému účtu, syntetický účet však byl určen správně. Rozdíl ve výši ,- byl zjištěn u účtu 314-poskytnuté zálohy a byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na účet 511-Opravy a udržování. U pohledávek za nájemníky byly vyčísleny rozdíly za pohledávky, které byly splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje. Tyto nevymahatelné pohledávky byly vyčísleny ve výši ,40 Kč. Fyzická inventura skladových zásob k prokázala u zboží určeného k prodeji manko ve výši 3.248,08 Kč. Na základě porovnání skutečnosti s limitem ztratného bylo manko nižší než roční limit, proto bylo manko vyrovnáno z provozních výdajů SML. Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek Příloha: Inventarizační zpráva roku

3 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/ Liberec 1 IČ: odbor ekonomiky INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA roku 2014 Přípravné práce V souladu se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec byl vydán Příkaz tajemníka č. 4/2014 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok Počátkem roku 2014 byl na úrovni odboru ekonomiky zajištěn převod dat z účetního programu SAP a ENO, částečně i z programu Agendio (data z obchodní činnosti), do programu GINIS. V souvislosti s touto změnou a s přechodem na nový způsob provádění fyzických inventur majetku (tj. snímačem), bylo v období od června-září zajištěno přečíslování majetku novými inventárními čísly s čarovým kódem. Množství majetku ke dni zahájení přečíslování představovalo cca 11 tis. kusů předmětů, umístěných v administrativních budovách magistrátu. Současně byly okódovány všechny místnosti, ve kterých je majetek umístěn, a podle něhož bylo možné provádět kontrolu umístění v době fyzických inventur, a to prostřednictvím snímačů. Pro majetek, který byl pronajat, vypůjčen nebo umístěn na veřejném prostranství města Liberce, byla připravena kartotéka majetku se štítky čarového kódu. Majetek, umístěný v kancelářích jednotlivých odborů, byl před datem zahájení inventur převeden ze správy odboru kanceláře tajemníka do správy odborů, který uvedený majetek přímo užíval. Pro zajištění přípravných prací, před zahájením fyzických inventur, byl vydán Příkaz tajemníka č. 2/2014. Výsledky byly v průběhu celého období vyhodnocovány a sledovány na adrese T:sdileny\Inventarizace\Přečíslování majetku Vrámci činnosti spojené s přečíslováním majetku, byly nalezeny v některých místnostech předměty, u kterých nebyl zjištěn původ jejich nabytí. Ke dni byla vyhlášena fyzická-prvotní inventura majetku. Všichni zástupci dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) byli dne 23. září 2014 proškoleni. Školení bylo zaměřeno i na praktické ukázky manipulace se snímači. Odbor ekonomiky sestavil časový harmonogram přidělování snímačů v rámci dvou etap a doporučil postupy k provedení inventury prostřednictvím snímačů. Ke dni byla vyhlášena rozdílová inventura majetku (tj. přírůstky a úbytky za období od ), dokladová inventura finančního majetku, pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla vyhlášena fyzická inventura cenných papírů, skladových zásob, cenin a pokladních hotovostí.. 1

4 Vyhodnocení výsledků inventarizací A. FYZICKÁ V 1. etapě byla inventura zaměřena na majetek umístěný pouze v administrativních budovách, ve 2. etapě na majetek umístěný na veřejném prostranství, majetek pronajatý a vypůjčený. První den zahájení 1. etapy došlo k selhání některých snímačů, které z dosud nezjištěných příčin data nenačítala. Ze strany podpory softwaru bylo zajištěno přeprogramování a tím ke zprovoznění snímačů. K opakovanému selhání již nedošlo, v této souvislosti však musel být prodloužen plánovaný termín ukončení fyzických inventur. Rozsah majetku podléhající fyzické inventuře byl z modulu MAJ převeden do modulu INV. Do modulu INV byla ze snímačů data postupně načítána. Předsedům DIK byla pravidelně předávána informace o průběžných výsledcích jejich prováděné inventury, a to formou protokolu o nenasnímaných předmětech. Po ukončení 1. etapy byly výsledky předány všem DIK i vedoucím odborů. Po ukončení 2. etapy byla data z modulu INV načtena do modulu MAJ. Po celou dobu fyzických inventur, byla data v modulu MAJ blokována proti jakýmkoliv změnám. Fyzickou inventurou byly zjištěny přebytky ve výši ,08 Kč a manka ve výši ,93 Kč (podrobně viz. příloha č.1). Zjištěné přebytky představují nalezené předměty, které byly objeveny v průběhu přečíslování a oficiálně potvrzeny inventurou. Ztráta předmětů svěřených do osobní péče v hodnotě 1.629,- Kč bude předmětem dalšího šetření škodní komise. V ostatních případech zjištěných mank šlo nejčastěji o ztráty majetku z veřejně dostupných prostor a o administrativní chyby, které byly v rámci účetní závěrky roku 2014 odstraněny. Fyzická inventura skladových zásob ke dni byla provedena na úseku oddělení KTPU a oddělení MIC. Pro zboží určené k prodeji na přepážkách MIC (kromě komisního) byl dne RM schválen limit ztratného maximálně do výše 6 tis. Kč/kalendářní rok. Tento limit ztratného byl stanoven s ohledem na společnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců MIC a na nedostatečné zabezpečení zboží před ztrátou. Inventura zboží k prokázala manko ve výši 3.248,08 Kč, které vzniklo ztrátou prodávaného zboží. Manko bylo vyrovnáno z provozních výdajů MML, vzhledem k nepřekročení limitu ztratného. Ve skladu oddělení KTPU nebyl zjištěn rozdíl. Fyzickou inventurou pokladních hotovostí, cenin, kolků a stravenek nebyly zjištěny žádné rozdíly. Výsledky provedených fyzických inventur u příspěvkových organizací byly předloženy MML v termínech dle plánu inventur. Rozdíly zjištěné fyzickou inventurou k byly opraveny a v rámci dokladové inventury doloženy. Dokladovou inventurou k byly zjištěny přebytky ve výši ,87 Kč a manka ve výši ,80 Kč (podrobně viz. příloha č.2). Tyto rozdíly budou vyrovnány v účetnictví příspěvkových organizací až v roce 2015, tj. po vydání nových příloh ke zřizovacím listinám. B. DOKLADOVÁ Dokladové inventarizace pohledávek a závazků byly provedeny pracovníky oddělení informační soustavy a daní. Správci účtů, odpovědni za kontrolu účetních operací na jednotlivých účtech, prověřili správnost účetních stavů ke dni

5 Počáteční stavy některých účtů ke dni byly dodavatelem softwaru převedeny hromadně. Položkové rozúčtování počátečních stavů s odkazem na původní doklady ze SAP, musely být zajištěny ručním zpracováním. Nový ekonomický systém GINIS ve srovnání s původním programem SAP, vyžaduje daleko vyšší časovou náročnost nejen při zpracování účetních dokladů, ale i při běžných kontrolách v rámci měsíční účetní závěrky. Číselníky partnerů (dodavatelů, odběratelů), číselníky akcí, ORJ nebo ORJ2, atd. nejsou nastaveny centrálně tak, aby mohly být využívány v rámci všech modulů a všech účetních operací. Kontrolní sestavy jsou v modulech nastaveny s pevnými parametry, nelze je variabilně sestavovat, čímž je zpracování výstupních dat velmi ztížené. Mezi závažné nedostatky modulu UCR je skutečnost, že software nenabízí možnost pevných výstupních dat pro dokladové inventury v podobě soupisu inventarizačních položek, které by měly obsahovat základní informace o dokladech, např.: - číslo účtu s názvem dle účtové osnovy - agendové číslo dokladu - IČO nebo název partnera (odběratele, dodavatele) - variabilní symbol (identifikace pro odsouhlasení s partnerem) - datum splatnosti a datum úhrady (z důvodu kontroly vyrovnání nebo z důvodu zahájení právního vymáhání) - částka v Kč - text (popis účetní operace) Soupisy inventarizačních položek (tj. přílohy inventurních soupisů) k dokladovým inventurám jednotlivých účtů byly z výše uvedených důvodů zpracovány formou exportu výstupních dat do Wordu nebo Excelu. Tento náhradní způsob doporučila firma, která zajišťuje podporu software. Tento způsob provedení dokladových inventur však není z hlediska posouzení věrohodnosti dostačující. Vzhledem k tomu, že po celé účetní období roku 2014 byly neustále řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti programu nebo z hlediska správného nastavení účetních operací, došlo k vyšší chybovosti. Některé chyby způsobené nesprávně nastaveným analytickým účtem nebo nákladovým střediskem nebyly v průběhu roku odhaleny. Tyto chyby zjištěné inventurou však nijak neovlivnily hospodářský výsledek. Dokladovou inventurou jednotlivých analytických účtů byly shledány rozdíly u syntetického účtu (dále jen SU) 314-poskytnuté zálohy ve výši ,50 Kč, kdy došlo k chybnému nastavení účetní kontace a tím k záměně analytických účtů. SU 314 byl použit správně. Další rozdíl byl zjištěn u téhož účtu ve výši Kč, který byl způsoben nesprávným zaúčtováním zálohy na SU 511-opravy a udržování. Tyto chyby byly zjištěny po uzavření účetního období roku 2014, proto je lze opravit až v účetním období Inventurou pohledávek za nájemníky (účet ) bylo zjištěno, že v případě pohledávek po lhůtě splatnosti byl v roce 2013 předložen návrh na odpis pohledávek zastupitelstvu města, který byl zamítnut. V roce 2014, před 17. jednáním rady města, byl nový návrh na odpis stažen z programu jednání. Jednalo se o pohledávky v celkové výši ,40 Kč, splatné v roce 2003, které jsou v podstatě evidovaným aktivem, které však neexistuje. Dokladová inventarizace nedokončených (DHM) investic k prokázala zůstatek ve výši ,20 Kč. Nejvýznamnější část nedokončených investičních akcí k představují projekty: IPRM Rochlice - Žitná tis. Kč IPRM Rochlice - Dobiášova tis. Kč CELKEM: tis. Kč tj. 44% 3

6 Zbývající část nedokončených investic tvoří drobné investiční projekty (část je pouze ve fázi zpracovaných studií nebo projektových dokumentací). Dokladová inventarizace pozemků u MML k proběhla elektronickým způsobem a to porovnáním dat evidované v modulu MAJ s aktualizovanými daty zapsanými v katastru nemovitostí, evidované v modulu REN. Předmětem porovnání byla nejen evidence nemovitosti, ale i další údaje, které ovlivňují ocenění pozemků v účetnictví tj. majetkový podíl a výměra. Kontrola byla zaměřena i na správnost účetní evidence tříděné podle druhu pozemku. Porovnání dat bylo provedeno v rozsahu všech pozemků, u nichž je v katastru nemovitostí zapsán vlastník SML. Celkem bylo odsouhlaseno pozemků, z toho pozemků bylo v účetní evidenci MML, 922 pozemků bylo svěřeno příspěvkovým organizacím a 1049 pozemků svěřeno k hospodaření MO Vratislavice. Dokladovou inventurou pozemků nebyl zjištěn žádný rozdíl. Stejným způsobem bylo ke dni provedeno porovnání i u ostatních nemovitostí (budovy, bytové a nebytové jednotky). V modulu MAJ jsou nemovitosti evidovány samostatně na jednotlivých majetkových kartách, tak jak jsou zapsány v katastru nemovitostí, aby je bylo možné porovnávat. Ve výjimečných případech jsou areály škol vedeny jako soubor budov s oceněním celého areálu, tudíž není možné zatím provést kontrolu elektronicky, nýbrž ručně. Touto problematikou se budeme ještě zabývat v nadcházejícím období. Hodnota pozemků v zástavě k činí ,43 Kč a hodnota budov v zástavě činí ,37 Kč. Závěr Závěrem bychom chtěli upozornit na nedostatky nastavení účetního programu GINIS, které nejsou dosud dořešeny ze strany dodavatele softwaru. Všechny požadavky na jejich odstranění byly předány k řešení prostřednictvím HelpDesku. V Liberci, dne 28. února 2015 Zapsala: Pavla Krhounková Ing. Zbyněk Karban, v.r. vedoucí odboru ekonomiky Přílohy č. 1-4 k inventarizační zprávě roku

7 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Statutární město Liberec Magistrát města Liberec IČ: Příloha k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část A. STÁLÁ AKTIVA I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1 Software fyzická/prvotní , ,95 0,00 Krhounková 2 Ocenitelná práva fyzická/prvotní , ,00 0,00 Krhounková 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek fyzická/prvotní , ,46 0,00 Holasová 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek fyzická/prvotní , ,53 0,00 Krhounková 5 Software rozdílová , ,95 0,00 Krhounková 6 Ocenitelná práva rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 7 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek rozdílová , ,46 0,00 Holasová 8 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek rozdílová , ,53 0,00 Krhounková 9 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek dokladová , ,00 0,00 Krhounková k , ,94 0,00 II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 10 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky fyzická/prvotní , , ,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu fyzická/prvotní , , ,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky fyzická/prvotní , ,22 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení fyzická/prvotní , ,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení fyzická/prvotní , ,84 0,00 Krhounková S2 Stavby - jiné inženýrské sítě fyzická/prvotní , , ,60 Krhounková S3 Stavby - ostatní fyzická/prvotní , ,39 0,00 Krhounková 11 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM fyzická/prvotní , , ,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky fyzická/prvotní , ,35 0,00 Krhounková 12 Drobný dlouhodobý hmotný majetek fyzická/prvotní , , ,31 Holasová 13 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek fyzická/prvotní , ,08 0,00 Krhounková 14 Kulturní předměty-umělecká díla fyzická/prvotní , ,00 0,00 Krhounková 15 B1 Budovy - bytové domy a bytové jednotky rozdílová , ,83 0,00 Holasová B2 Budovy - pro služby obyvatelstvu rozdílová , ,13 0,00 Holasová B3 Budovy - jiné nebytové domy a nebytové jednotky rozdílová , ,21 0,00 Holasová B4 Budovy cizí/technické zhodnocení rozdílová , ,81 0,00 Krhounková S1 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení rozdílová , ,55 0,00 Krhounková Stránka 1 z 26

8 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní S2 Stavby - jiné inženýrské sítě rozdílová , ,44 0,00 Krhounková S3 Stavby - ostatní rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 16 Jednotlivý movitý IM a skupiny IM rozdílová , ,10 0,00 Krhounková Movité věci-dopravní prostředky rozdílová , ,35 0,00 Krhounková 17 Drobný dlouhodobý hmotný majetek rozdílová , ,24 0,00 Holasová 18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek rozdílová , ,08 0,00 Krhounková 19 Pozemky - lesní pozemek dokladová , ,00 0,00 Holasová Pozemky - zahrada dokladová , ,10 0,00 Holasová Pozemky - trvalý travní porost dokladová , ,88 0,00 Holasová Pozemky - vodní plocha dokladová , ,44 0,00 Holasová Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří dokladová , ,08 0,00 Holasová Pozemky - orná půda dokladová , ,26 0,00 Holasová Pozemky - ostatní plocha dokladová , ,79 0,00 Holasová Pozemky - ostatní, ve vlastnictví bytových družstvech dokladová , ,00 0,00 Holasová 20 Kulturní předměty-umělecká díla rozdílová , ,00 0,00 Krhounková 21 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dokladová , ,20 0,00 Krhounková Pořízení DHM - pozemky dokladová ,00 0,00 0,00 Krhounková 22 Poskytnuté zálohy na DHM dokladová , ,00 0,00 Krhounková k , ,49 0,00 III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 23 Cenné papíry a vklady - rozhodující vliv fyzická , ,90 0,00 Kaiser Majetkové účasti - rozhodující vliv fyzická , ,10 0,00 Kaiser 24 Majetkové účasti - podstatný vliv dokladová , ,00 0,00 Kaiser 25 Státní dluhopis - nominál (z umořovacího fondu) dokladová , ,00 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - kurs CP (z umořovacího fondu) dokladová , ,77 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - AÚV (z umořovacího fondu) dokladová , ,39 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - přecenění na RH (z umořovacího fondu) dokladová , ,26 0,00 Bartoňová Státní dluhopis - peněžní úložka (z umořovacího fondu) dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová 26 Ostatní dlouhodobý finanční majetek dokladová , ,00 0,00 Kaiser k , ,42 0,00 IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 27 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-saj dokladová , ,00 0,00 Kaiser Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podn.-sal dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-přeplatky dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dlouh. poskyt. přech. fin. výpomoci podnik.-k dořešení-nedoplatky dokladová , ,30 0,00 Kaiser 28 Dlouhodobé pohledávky z ručení dokladová , ,92 0,00 Kaiser k , ,22 0,00 Stránka 2 z 26

9 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní část B. OBĚŽNÁ AKTIVA I. ZÁSOBY 1 Materiál na skladě - způsob B fyzická , , ,08 Krhounková 2 Zboží na skladě - způsob B fyzická , ,75 0,00 Krhounková k , , ,08 II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 3 Odběratelé VHČ dokladová , ,02 0,00 Větrovcová Odběratelé HLČ dokladová , ,94 0,00 Větrovcová R-Odběratelé-pohledávky za vybavení dokladová , ,10 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za byty dokladová , ,50 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu SIPO dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-ostatní pohledávky dokladová , , ,40 Endtová R-Odběratelé-přeplatky - nejasné platby dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Odběratelé-předpis nájmu za nebytové prostory dokladová , ,70 0,00 Endtová 4 Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy - materiál HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková R-Poskytnuté zálohy na dodávky tepla dokladová ,00 0, ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky vody dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy na dodávky el. energie dokladová , , ,50 Endtová R- Poskytnuté zálohy na dodávky plynu dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy ostatní dokladová , , ,00 Endtová R-Poskytnuté zálohy dodavatelům služeb dokladová , , ,00 Endtová Poskytnuté provozní zálohy - ostatní HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková Zálohy-energie (pára, plyn, elektřina,voda) HLČ dokladová , , ,50 Pavlištíková Poskytnuté zálohy na služby HLČ dokladová , , ,00 Pavlištíková Poskytnuté zálohy na opravy a servis HLČ dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - pára VHČ dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - elektřina VHČ dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Poskytnuté provozní zálohy - na pořízení DDHM dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková 5 Poskytnuté zálohy ostatní-jiné pohledávky z hl.činnosti dokladová , ,24 0,00 Větrovcová Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přeplatky dokladová , ,23 0,00 Větrovcová Pohledávky - k dořešení Městská policie dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová Pohledávky - k dořešení ostatní dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová Pohledávky - pokuty řidiči VS 1487* dokladová , ,00 0,00 Dedeciusová 6 Přechodná krátkodobá finanční výpomoc PO dokladová , ,00 0,00 Trnková 7 Pohledávky za VMVI dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková 8 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO dokladová , ,00 0,00 Trnková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PO z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Stránka 3 z 26

10 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery PROS z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk. Organ dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nezisk.org.z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková Krátkodobé poskytnuté zálohy na trasnfery ost. PRO z fondů dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ost. FYOS z fondů dokladová , ,00 0,00 Pavlištíková 9 Náklady příštích období-úrok ze směnky ČS dokladová , ,00 0,00 Kaiser 10 Příjmy příštích období dokladová , ,00 0,00 Jakubová 11 Dohadné účty aktivní dokladová , ,50 0,00 Větrovcová Dohadné účty aktivní - investiční dotace dokladová , ,16 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - úroky SAJ dokladová , ,29 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - provozní dotace dokladová , ,89 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní - komunální dluhopis dokladová , ,00 0,00 Kaiser Dohadné účty aktivní dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová 12 Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k ZBÚ dokladová , ,07 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAJ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-úroky z půjčky SAL dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-omylné platby k DÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé pohledávky-bankovní úschova dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky-omylené platby k BÚ FRB dokladová , ,91 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé pohledávky dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Úrokový výnos SD za období držby dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky tepla dokladová , ,76 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky tepla dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky TUV dokladová , ,71 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky SV pro ohřev dokladová , ,93 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodoávky SV pro ohřev TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky vody dokladová , ,86 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky vody dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky el.energie dokladová , ,16 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky el. energie dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-dodávky ostatní dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na dodávky ostatní dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-úklid dokladová , ,40 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na úklid dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-za nájemníky-výtahy dokladová , ,92 0,00 Endtová R-Náklady min. roku na výtahy dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Ostatní krátk. pohledávky-realbyt dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová k , , ,40 Stránka 4 z 26

11 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 13 Základní běžný účet-skládka Zlaté Návrší ve VÚB dokladová , ,66 0,00 Horáčková Základní běžný účet -Odpadní teplo zimní stadion dokladová , ,37 0,00 Horáčková Základní běžný účet-komunální dluhopis dokladová , ,61 0,00 Trnková Základní běžný účet-rozvoj pro celoživotní vzdělávání v Lbc dokladová , ,76 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie v budovách města dokladová , ,32 0,00 Horáčková Základní běžný účet-podpora moderních forem výuky na ZŠ dokladová ,39 623,39 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úspora spotřeby energie ve VÚB dokladová , ,50 0,00 Horáčková Základní běžný účet-praktické ověřování získ.znalostí dokladová , ,20 0,00 Horáčková Základní běžný účet-operační program pro konkurence schopnost dokladová , ,68 0,00 Horáčková Základní běžný účet-úvěr EQUA dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Speciální účet-pro dotace ze SR dokladová , ,50 0,00 Trnková Základní běžný účet-sfdi Cyklostezka Na Mlýnku dokladová ,39 954,39 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-iprm LS Lázně EQUA dokladová ,56 463,56 0,00 Horáčková Základní běžný účet-parky Lidové sady II EQUA dokladová ,51 903,51 0,00 Horáčková Základní běžný účet-centrum aktivního odpočinku dokladová ,27 454,27 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm LS adminsitrativní zajištění EQUA dokladová ,87 434,87 0,00 Horáčková Základní běžný účet-iprm Atraktivní a kvalitní život EQUA dokladová ,40 533,40 0,00 Horáčková Základní běžný účet-revitalizace víceúčelových hřišť dokladová ,13 420,13 0,00 Horáčková Základní běžný účet-kontokorent EQUA dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková Základní běžný účet-pavilon leknínů EQUA dokladová ,14 745,14 0,00 Horáčková Základní běžný účet-rekonstrukce tělocvičny EQUA dokladová ,42 754,42 0,00 Horáčková Základní běžný účet-sportcentrum Vrchlického EQUA dokladová ,16 314,16 0,00 Horáčková Základní běžný účet-ppf č.ú / dokladová , ,03 0,00 Horáčková Základní běžný účet-čs Směnečný program dokladová ,00 0,00 0,00 Bartoňová Základní běžný účet-equa - Volnočasové plochy I dokladová ,00 351,00 0,00 Horáčková Základní běžný účet-kb dokladová , ,09 0,00 Trnková Základní běžný účet-čs dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Základní běžný účet-vúb dokladová , ,73 0,00 Horáčková Příjmový účet-kb dokladová , ,85 0,00 Jakubová Příjmový účet daní a poplatků-kb dokladová , ,33 0,00 Dedeciusová Příjmový účet-čs dokladová , ,04 0,00 Jakubová Příjmový účet-čs-sběrný účet plateb. Karet dokladová ,00-150,00 0,00 Kaiser Vkladový výdajový účet dokladová , ,56 0,00 Trnková Výdajový účet - ČS dokladová , ,54 0,00 Trnková 14 Běžný účet fondu - FRB podúčet dokladová , ,59 0,00 Horáčková Běžný účet fondu - Fond pro partnerskou spolupráci dokladová , ,10 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - Fond pro podporu a rozvoj vzděl dokladová , ,89 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - Sportovní fond dokladová , ,17 0,00 Bartoňová Stránka 5 z 26

12 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Běžný účet fondu - kulturní fond dokladová , ,01 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO školství dokladová , ,27 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO kultura dokladová , ,93 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - smuteční fond dokladová , ,63 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - ekofond dokladová , ,40 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond prevence dokladová , ,89 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond PO soc. a zdrav. zaměření dokladová , ,65 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - umořovací fond dokladová , ,62 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - městský fond rozvoje bydlení ČS dokladová , ,66 0,00 Bartoňová Běžný účet fondu - fond zdraví dokladová , ,15 0,00 Bartoňová 15 Běžný účet - pro hospodářskou činnost - správce majetku dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Běžný účet - pro hospodářskou činnost - ČS dokladová , ,48 0,00 Jakubová Běžný účet - hospodářská činnost - správa bytů - ČS dokladová , ,70 0,00 Endtová Běžný účet - pro hospodářskou činnost - KB dokladová , ,60 0,00 Jakubová 16 Jiné běžné účty-depozitní účet KB dokladová , ,01 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny-byty KB dokladová , ,53 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-jistiny KB dokladová , ,40 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-mimorozpočt. prostředky ČS dokladová , ,20 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-hrobová místa dokladová , ,16 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion I/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-stadion II/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-bd Zelené Údolí I/ dokladová , ,91 0,00 Horáčková Jiné běžné účty-vědecko výzkumná instituce dokladová , ,75 0,00 Horáčková Depozitní účet u ČS dokladová , ,41 0,00 Horáčková 17 R-Pokladna správce majetku města fyzická ,00 0,00 0,00 Endtová R-Pokladna správce majetku města bytové oddělení fyzická , ,00 0,00 Endtová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML VHČ HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML hlavní MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML daně a poplatky MAG fyzická , ,00 0,00 Dedeciusová Pokladna MML daně a poplatky MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Dedeciusová Pokladna MML MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML druhá hlavbní MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MML poplatky MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MML MAG fyzická , ,00 0,00 Jakubová Stránka 6 z 26

13 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna MML HOC fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Antušová fyzická ,00 700,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bartošová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Berkopfová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bezděkovská fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Bocková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Boháčková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brabcová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brázdová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Brindzák fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Budková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Cihleková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ellschlogerová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ešpandrová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fátor fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fialková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Fričová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Fulová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hanušová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hašlová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hledíková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hornychová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Hryzová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Hummelová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Charvátová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Chottová fyzická ,00 850,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrná H fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrná I fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jadrný fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Jedličková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Kirschová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Klinovská fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Klucká fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kohoutová M fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kohoutová S fyzická ,00 400,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Koloušková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kozáková fyzická ,00 550,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kozlovský fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Krojidlová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Kubátová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 7 z 26

14 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna příruční Ledvinková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Markesová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Marková fyzická ,00 800,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Martiniková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Michalková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Mlynářová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Molnárová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Ohnsorgová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Palánová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Patková fyzická ,00 750,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pernicková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Podhůrská fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pourová fyzická ,00 195,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Procházková H fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Procházková P fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Prokopová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pustková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Sachrová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Sedláčková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Seilerová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Škodová Z fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Škodová D fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Slavíková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šmídová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šrytr fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šťastný fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Urban fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vanerová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vicová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Weinerová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Zábranská fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Žáková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Žalud fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Zuzánková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Vyhnalová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MP - Všetečková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Neumannová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Pekařová fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Mazánková fyzická , ,00 0,00 Horáčková Pokladna příruční Šulcová fyzická ,00 0,00 0,00 Horáčková Správce účtuúčetní Stránka 8 z 26

15 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Pokladna příruční Šípková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG 10 Šimková fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG 11 Dušková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Malá fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna přeplatky ODP fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Wildmannová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Votočková fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Reltonová fyzická ,00 120,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Třmínková fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna příruční Krásová fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová Pokladna příruční Šteklová fyzická , ,00 0,00 Jakubová Pokladna MAG fyzická ,00 0,00 0,00 Trnková Pokladna MMl valutová VAL1 EUR fyzická ,00 0,00 0,00 Jakubová 18 R-Peníze na cestě dokladová ,00 0, ,00 Endtová PNC - Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC -Pokladna MML VHČ HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - do pokladny MML hlavní MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - do pokladny MML daně a poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - k ZBÚ dokladová ,00 0, ,00 Jakubová PNC - EQUA-revolving dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - k rozpočtovým příjmům-konsolidace dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MML druhá hlavbní MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML poplatky MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML HOC dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MML MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Antušová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bartošová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Berkopfová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bezděkovská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Bocková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Boháčková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brabcová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brázdová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Brindzák dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 9 z 26

16 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna příruční Budková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Cihelková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ellschlogerová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ešpandrová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fátor dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fialková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Fričová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Fulová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hanušová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hašlová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hledíková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hornychová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Hryzová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Hummelová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Charvátová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Chottová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrná H dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrná I dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jadrný dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Jedličková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Kirschová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Klinovská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Klucká dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kohoutová M dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kohoutová S dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Koloušková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kozáková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kozlovský dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Krojidlová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Kubátová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ledvinková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Markesová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Marková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Martiniková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Michalková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Mlynářová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Molnárová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Ohnsorgová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Palánová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Patková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 10 z 26

17 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna příruční Pernicková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Podhůrská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pourová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Procházková H dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Procházková P dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Prokopová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pustková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Sachrová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Sedláčková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Seilerová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Škodová Z dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Škodová D dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Slavíková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šmídová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šrytr dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šťastný dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Urban dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vanerová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vicová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Weinerová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Zábranská dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Žáková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Žalud dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Zuzánková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Vyhnalová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MP - Všetečková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Neumannová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Pekařová dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Mazánková dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková PNC - Pokladna příruční Šulcová dokladová ,00 0,00 0,00 Horáčková PNC - Pokladna příruční Šípková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - PNC - Pokladna příruční dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna MAG 11 Dušková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Malá dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Wildmannová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Votočková dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Reltonová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Třmínková dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna příruční Krásová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová PNC - Pokladna příruční Šteklová dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Správce účtuúčetní Stránka 11 z 26

18 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) PNC - Pokladna MAG dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková PNC - Pokladna MMl valutová VAL1 EUR dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová 19 Ceniny, kolky fyzická , ,00 0,00 Trnková Ceniny stravenky fyzická , ,00 0,00 Trnková k , ,94 0,00 C. VLASTNÍ KAPITÁL Ve smyslu zákona o účetnictví, účty, na kterých není sledován majetek a závazky, inventarizaci nepodléhají. U těchto účtů zůstává povinnost doložení jejich zůstatků. Správce účtuúčetní Stránka 12 z 26

19 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní D. CIZÍ ZDROJE I. VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ II. REZERVY III. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 1 Revolvingový úvěr v EQUABANK dokladová , ,31 0,00 Kaiser 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.-půjčka ze SFŽP dokladová , ,00 0,00 Kaiser 3 Komunální dluhopis dokladová , ,00 0,00 Kaiser 4 Dlouhodobé přijaté zálohy dokladová , ,78 0,00 Větrovcová 5 Směnky-směnečný program ČS dokladová , ,00 0,00 Kaiser 6 Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-sk Ještěd dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účást. sdružení-bd Stadion II dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Spektrum dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast.sdružení-bd Zelené Údolí dokladová , ,00 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Vlnařská dokladová , ,78 0,00 Kaiser Ostatní dlouhod. závazky k účast. sdružení-bd Starý Harcov dokladová , ,00 0,00 Kaiser k , ,87 0,00 IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 7 Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent dokladová , ,08 0,00 Trnková Krátkodobý bankovní úvěr-kontokorent v EQUA bank dokladová , ,27 0,00 Horáčková 8 Dodavatelé dokladová , , ,92 Pavlištíková R-Dodavatelé dokladová , ,74 0,00 Endtová Dodavatelé-VHČ dokladová , ,25 0,00 Pavlištíková Dodavatelé investic dokladová ,92 0, ,92 Pavlištíková 9 Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem pozemků HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Krátkodobé přijaté zálohy-pronájem ost. nemovitostí HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku tepla dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku TUV dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku vody dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku el. energie dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na dodávku byt. elektř dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-ostatní dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-úklid dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-žumpy dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-výtahy dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-komíny dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-sta dokladová , ,00 0,00 Endtová R-Krátkodobé přijaté zálohy-na služby-vodné pro TUV dokladová ,00 0,00 0,00 Endtová Krátkodobé přijaté zálohy-příspěvky, náhrady HLČ dokladová ,00 0,00 0,00 Větrovcová Stránka 13 z 26

20 Příloha č. 1 k inventarizační zprávě - rok 2014 Pol. Název inventarizační položky Syntetický účet SuAu Metoda provedení Ke dni Účetní stav Skutečný stav Rozdíl (+ přebytek, - manko) Správce účtuúčetní Krátkodobé přijaté zálohy-věcná břemena VHČ dokladová , ,17 0,00 Větrovcová Krátkodobé přijaté zálohy-služby VHČ dokladová , ,64 0,00 Větrovcová 10 Ekologický poplatek dokladová , ,00 0,00 Jakubová 11 Zaměstnanci/mzdy dokladová , ,00 0,00 Trnková 12 Závazky za zaměstance-exekuce dokladová , ,00 0,00 Horáčková 13 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení dokladová , ,00 0,00 Trnková Sociální pojištění-zaměstnavatel dokladová , ,00 0,00 Trnková 14 Zdravotní pojištění-zaměstnanci dokladová , ,00 0,00 Trnková Zdravotní pojištění-zaměstnavatel dokladová , ,00 0,00 Trnková 15 Důchodové spoření dokladová , ,00 0,00 Trnková 16 Daň z příjmu-z vlastního rozpočtového dokladová , ,00 0,00 Bartoňová Dodatečně vyměřená DPPO dokladová , ,00 0,00 Bartoňová 17 Ostatní přímé daně-daň ze závislé činnosti dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní přímé daně-daň ze mzdy srážková dokladová , ,00 0,00 Trnková 18 Daň z přidané hodnoty-výstup VHČ dokladová , ,66 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-výstup HLČ dokladová , ,78 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-vstup plný nárok VHČ dokladová , ,42 0,00 Bartoňová Daň z přidané hodnoty-zúčtování k finančnímu úřadu dokladová , ,77 0,00 Bartoňová 19 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Závazky k osobám mimo VMVI dokladová , , ,00 Pavlištíková 20 Závazky k vybraným místním vládním institucím dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková Závazky k VMVI dokladová ,00 0, ,00 Pavlištíková 21 Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace z KÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace ze SR dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace ze SR dokladová , ,58 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-investiční dotace ze SR dokladová , ,16 0,00 Krhounková Přijaté zálohy na transfery-vybraná zdravot. zař. ze SR dokladová , ,00 0,00 Kaiser Přijaté zálohy na transfery-průtokové dotace od ost. veř. rozpočtů dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser 22 Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k ZBÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Kaiser Ostatní krátkodobé závazky-k hlavní činnosti dokladová , ,00 0,00 Kaiser Investiční příspěvky-sportcentrum Vrchlického dokladová , ,00 0,00 Horáčková Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účtě dokladová ,00 0,00 0,00 Jakubová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ dokladová ,00 0,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-obstávky z mezd dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na příjm.účtě ČS dokladová , ,80 0,00 Jakubová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby na VVÚ v ČS dokladová , ,00 0,00 Trnková Ostatní krátkodobé závazky-vratky dokladová ,26 0, ,26 Pavlištíková Závazky k MOV ze sdílených a dotací dokladová ,26 0, ,26 Bartoňová Ostatní krátkodobé závazky-omylné platby k BÚ fondů dokladová ,62 7,62 0,00 Bartoňová Stránka 14 z 26

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 Zápis o provedení a výsledku inventarizace majetku města Kopřivnice za rok 2009 Inventarizace

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více