Úvod do účetních souvztažností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do účetních souvztažností"

Transkript

1 Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice KAPITOLA 3 Harmonizace účetnictví ČÁST II Účtové třídy DÍL 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek KAPITOLA 3 Účtová skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý majetek KAPITOLA 4 Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný Pozemky KAPITOLA 5 Účtová skupina 04 Nedokončený dlouhodobý NM KAPITOLA 6 a HM a pořízený dlouhodobý FM Účtová skupina 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek KAPITOLA 7 Účtová skupina 06 Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba 062-Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek KAPITOLA 8 Účtová skupina 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku KAPITOLA 9 Drobný nehmotný a hmotný majetek KAPITOLA 10 Účtová skupina 09 Opravné položky k dlouhodobému NM a HM VII

2 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku DÍL 2 Účtová třída 1 Zásoby KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Oceňování zásob Oceňování nakupovaných zásob při pořízení Oceňování zásob vlastní výroby Oceňování úbytku zásob téhož druhu KAPITOLA 3 Způsoby zachycení zásob v účetnictví Průběžný systém (způsob A) Periodický systém (způsob B) KAPITOLA 4 Účtové skupiny Účtová skupina 11 Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Účtová skupina 12 Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Účtová skupina 13 Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby Poskytnuté zálohy na materiál Poskytnuté zálohy na zvířata Poskytnuté zálohy na zboží Účtová skupina 19 Opravné položky k zásobám Opravná položka k materiálu Opravná položka k nedokončené výrobě Opravná položka k polotovarům vlastní výroby Opravná položka k výrobkům Opravná položka ke zvířatům Opravná položka ke zboží Opravná položka k zálohám na materiál Opravná položka k zálohám na zboží Opravná položka k zálohám na zvířata KAPITOLA 5 Inventarizace a inventarizační rozdíly KAPITOLA 6 Specifika vybraných kategorií zásob Náhradní díly Obaly Zásoby ke zpracování VIII

3 DÍL 3 Účtová třída 2 Finanční účty KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Účtová skupina 21 Peníze Peníze Valutová pokladna Ceniny KAPITOLA 3 Účtová skupina 22 Účty v bankách Bankovní úvěry KAPITOLA 4 Účtová skupina 23 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry KAPITOLA 5 Účtová skupina 24 Krátkodobé finanční výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé finanční výpomoci KAPITOLA 6 Účtová skupina 25 Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Dluhové cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti Ostatní (realizovatelné) cenné papíry Směnky k inkasu Pořizovaný krátkodobý finanční majetek KAPITOLA 7 Účtová skupina 26 Převody mezi finančními účty Peníze na cestě KAPITOLA 8 Účtová skupina 29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku DÍL 4 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Účtová skupina 31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) Odběratelé Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky KAPITOLA 3 Účtová skupina 32 Závazky (krátkodobé) Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky KAPITOLA 4 Účtová skupina 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci IX

4 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění KAPITOLA 5 Účtová skupina 34 Zúčtování daní a dotací Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Daň z nemovitostí Daň silniční Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Spotřební daně Ekologická daň Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů Daň z pevných paliv Daň z elektřiny Dotace KAPITOLA 6 Účtová skupina 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky za společníky při úhradě ztráty Ostatní pohledávky za společníky KAPITOLA 7 X Pohledávky k účastníkům sdružení Účtová skupina 36 Závazky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Ostatní závazky ke společníkům Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení KAPITOLA 8 Účtová skupina 37 Jiné pohledávky a závazky Pohledávky z prodeje podniku Závazky z koupě podniku Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky z pronájmu Pohledávky z emitovaných dluhopisů Nakoupené opce Prodané opce Jiné pohledávky Jiné závazky KAPITOLA 9 Přechodné účty aktiv a pasiv Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období

5 KAPITOLA Příjmy příštích období Dohadné účty Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Účtová skupina 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování Opravná položka k pohledávkám Vnitřní zúčtování Spojovací účet při sdružení DÍL 5 Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Účtová skupina 41 Základní kapitál a kapitálové fondy Základní kapitál Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazky Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Změny základního kapitálu KAPITOLA 3 Účtová skupina 42 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární fondy 427-Ostatní fondy Nerozdělený zisk z minulých let 429-Neuhrazená ztráta z minulých let KAPITOLA 4 Účtová skupina 43 Výsledek hospodaření KAPITOLA 5 Účtová skupina 45 Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy KAPITOLA 6 Účtová skupina 46 Dlouhodobé bankovní úvěry KAPITOLA 7 Účtová skupina 47 Dlouhodobé závazky Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky Ostatní dlouhodobé závazky KAPITOLA 8 Účtová skupina 48 Odložený daňový závazek a pohledávka KAPITOLA 9 Účtová skupina 49 Individuální podnikatel DÍL 6 Účtová třída 5 Náklady KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Provozní náklady Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek XI

6 KAPITOLA 3 XII Prodané zboží Účtová skupina 51 Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Účtová skupina 52 Osobní náklady Mzdové náklady Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti Odměny členů orgánů společnosti a družstva Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Sociální náklady individuálního podnikatele Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Účtová skupina 53 Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Účtová skupina 54 Jiné provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady Manka a škody Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek Tvorba a zúčtování opravných položek KAPITOLA 4 Účtová skupina 56 Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění cenných papírů Náklady z krátkodobého finančního majetku Náklady z derivátových operací

7 Ostatní finanční majetek Manka a škody na finančním majetku KAPITOLA 5 Účtová skupina 57 Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti Tvorba a zúčtování finančních rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek KAPITOLA 6 Účtová skupina 58 Mimořádné náklady Náklady na změnu metody Škody Tvorba a zúčtování rezerv Ostatní mimořádné náklady Tvorba a zúčtování opravných položek KAPITOLA 7 Účtová skupina 59 Daně z příjmů a převodové účty Daň z příjmů z běžné činnosti splatná Daň z příjmů z běžné činnosti odložená Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená Dodatečné odvody daně z příjmů Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Převod provozních nákladů 598-Převod finančních nákladů Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů DÍL 7 Účtová třída 6 Výnosy KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Provozní výnosy Účtová skupina 60 Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Účtová skupina 61 Změny stavu vnitropodnikových zásob Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu mladých a ostatních zvířat a jejich skupin Účtová skupina 62 Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitropodnikových služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Účtová skupina 64 Jiné provozní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále XIII

8 Výnosy z odepsaných pohledávek Jiné provozní výnosy KAPITOLA 3 Finanční výnosy Účtová skupina 66 Finanční výnosy Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z derivátových operací Ostatní finanční výnosy KAPITOLA 4 Účtová skupina 68 Mimořádné výnosy Výnosy ze změny metody Ostatní mimořádné výnosy KAPITOLA 5 Účtová skupina 69 Převodové účty Převod provozních výnosů Převod finančních výnosů DÍL 8 Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA Počáteční účet rozvažný KAPITOLA 3 Rozdělování výsledku hospodaření KAPITOLA 4 Zjištění výsledku hospodaření a uzavírání účetních knih Účet zisků a ztrát Konečný účet rozvažný KAPITOLA 5 Podrozvahová evidence ČÁST III Uzavření účtů a účetní závěrka KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Postup prací při účetní závěrce KAPITOLA 3 Ověřování účetní závěrky auditorem KAPITOLA 4 Výroční zpráva a zveřejňování účetní závěrky Zveřejňování účetní závěrky KAPITOLA 5 Rozvaha KAPITOLA 6 Výkaz zisku a ztráty KAPITOLA 7 Příloha k účetní závěrce KAPITOLA 8 Vztahy mezi účetními výkazy KAPITOLA 9 Přehled o peněžních tocích Postup při sestavení výkazu peněžních toků KAPITOLA 10 Přehled o změnách vlastního kapitálu PŘÍLOHA Účetní předpisy Směrná účtová osnova pro podnikatele XIV

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více