Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice"

Transkript

1 *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková telefon: Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice Krajský úřad Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) zjišťovací řízení podle 7 zákona k záměru Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá. Statutární město České Budějovice a Obec Vráto žádáme podle 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň ţádáme statutární město České Budějovice a Obec Vráto v souladu s 16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším způsobem byl závěr ještě zveřejněn. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České informační agentury životního prostředí pod kódem JHC699 nebo na internetových stánkách kraje (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Stránka 1

2 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková telefon: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. Identifikační údaje: Název: Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice Kapacita a charakter záměru: Předmětem projektu je výstavba výrobní a skladové haly pro výrobu ocelových konstrukcí s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím poblíž obce Vráto u Českých Budějovic. V areálu bude zaměstnáno cca 195 lidí. Výrobní hala bude sloužit k výrobě ocelových konstrukcí. Záměr je lokalizován na pozemky, na kterých se nachází budovy určené k demolici. Nová hala má půdorys o rozměrech 120 x 107 m, ke které budou přistavěny přístavky pro administrativu a vykládku kamionů. Hala bude vnitřně rozdělena na části: sklad materiálu, sklad spojovacích materiálů, příprava, svařovna, expedice. Plocha zastavěná halou bude mít rozměr m 2, administrativní přístavek 585 m 2 a část pro vykládku kamionů 299 m 2. Dále zde bude přístřešek pro jízdní kola o ploše 64 m 2 a trafostanice o 8 m 2. Také dojde k vybudování zpevněných ploch o rozměru m 2 a provedeno zatravnění ploch na m 2. Součástí záměru je i vybudování parkoviště o 107 místech + 6 míst pro invalidy. Dále zde bude parkoviště pro 7 motocyklů a přístavek pro 30 kol. Stavbou budou zasaženy pozemky s parc. č.: 1225/3, 1225/1, 1226/3, 1226/2, 1226/8, 1226/9, 1226/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/2, 1226/10, 1226/7, 1225/4, 1227 a 1230/2 v k. ú. České Budějovice 4. Záměr byl předložen v jedné variantě. Umístění: kraj: Jihočeský obec: České Budějovice kat. území: České Budějovice 4 Oznamovatel: EGE, spol. s.r.o., Novohradská 397/34, České Budějovice IČ: II. Shrnutí připomínek a vyjádření ke zveřejněnému oznámení: V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice doručeno 5 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice, Povodí Vltavy, státní podnik a Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady). Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále KHS ) s předkládaným záměrem souhlasí bez připomínek, pouze podotýká, že bude v rámci zkušebního provozu požadovat prokázat, že hluk šířící se v souvislosti s běžným provozem areálu spol. EGE Vráto, České Budějovice (technologické zařízení, VZT zařízení, manipulace s materiálem, dopravní obslužnost) nepřekračuje pro jednotlivé chráněné prostory hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Stránka 2

3 Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále ČIŢP ), Odbor ochrany přírody má k záměru následující připomínky: ČIŽP nepovažuje za zřejmé budoucí umístění novostavby haly na uvedených pozemcích, popř. ve vztahu k údolní nivě vodního toku. Rozmístění objektů je zřejmé ze situačního výkresu. ČIŽP upozorňuje na nedostatky ve vyhodnocení vlivů na ÚSES a VKP a upozorňují, že by mohlo dojít k zásahu do VKP (údolní nivy) a v tomto případě by bylo nutné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle ust. 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Příslušný orgán ochrany přírody neshledal v této fázi přípravy konflikt s prvky ÚSES a VKP. ČIŽP postrádá v oznámení, kdo a kdy prováděl terénní průzkum hodnocení flóry a fauny. Terénní průzkum hodnocení flóry a fauny prováděla zpracovatelka oznámení, podrobný dlouhodobý průzkum fauny a flóry vzhledem k u místění záměru na daném území uskutečněn nebyl. Dále ČIŽP podotýká, že v těsné blízkosti areálu se nachází umělá vodní nádrž, ve které je vysoce pravděpodobný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. Při stavební činnosti v její blízkosti tak hrozí střet se zákonem o ochraně přírody. ČIŽP doporučuje vypracování projektu sadových úprav a dalšího náhradního ozelenění a podotýká, že v oznámení není zmíněna nutnost kácení dřevin rostoucí mimo les. Zpracovatel oznámení uvedl, že k v dané věci je již vydáno pravomocné rozhodnutí o kácení dřevin mimo les, vydané Magistrátem města Č. Budějovice dne pod č.j. OOZP/6139/2014/Ky, a z něhož vyplývá, že bude v areálu pokáceno 48 stromů a m 2 křovin. Magistrát nepovolil pokácení dvou vzrostlých dubů v blízkosti umělé nádrže. Magistrát dále nařídil náhradní výsadbu dřevin v rozsahu minimálně 40 ks. Odbor ochrany ovzduší k záměru podotýká, že provozem záměru dojde k navýšení dopravy o 6 TNV/den a 180 OV/den. Dané území je dle meteorologických podmínek zatíženo zvýšenou prašností a ČIŽP upozorňuje, že dle všeobecně známých údajů o úrovni znečištění ovzduší v ČB se na znečišťování více než 30% podílí automobilová doprava. Každý její nárůst má proto nezanedbatelný vliv na kvalitu ovzduší a životního prostředí. Dle výsledků rozptylové studie je příspěvek posuzovaných škodlivin znečištění ovzduší ze záměru a jím vyvolané dopravy únosný. Odbor odpadového hospodářství nemá k záměru žádné připomínky. Odbor odpadového hospodářství nemá k záměru žádné připomínky. Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady konstatuje, že tryskání je podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Ostatní stroje jsou dle oznámení kategorizovány jako nevyjmenované. Oddělení ochrany ovzduší požaduje, aby v případě navýšení celkového el. příkonu obráběcích strojů nad 100 kw, resp. svařovacích strojů nad 1000 kva byl v navazujících řízeních podle zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) předložen seznam strojního vybavení s uvedením el. příkonů jednotlivých strojů a přepracovaný odborný posudek. Oddělení ochrany ovzduší dále konstatuje, že z oznámení jasně nevyplývá, zda se výpočet emisí pro technologii pálení plazmou vztahuje na 1 nebo více strojů, i když z výkresu je zřejmé, že tyto stroje budou instalovány dva. Dále podotýká, že zařízení splňuje legislativou dané limity. Podrobné podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny až v navazujících řízeních na základě podrobnější dokumentace, kterou je provozovatel povinen předložit. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany ţivotního prostředí, Oddělení vodního hospodářství nemá připomínky, pouze poukazuje na nutnost dodržení požadavků, stanovených ve vyjádření správce toku. Oddělení ochrany přírody a krajiny se záměrem souhlasí, projekt respektuje zájmy ochrany přírody a krajiny. Stránka 3

4 Oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu konstatuje, že žádost o vynětí ze ZPF bude předána k posouzení Krajskému úřadu po doplnění všech potřebných dokumentů investorem. Dále podotýká, že se záměr nijak nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem. Oddělení ochrany ovzduší a odpadů požaduje, aby byly odpady vzniklé při stavební činnosti zlikvidovány předáním oprávněné osobě. Dále připomíná, že v případě úniku ropných produktů musí být učiněna opatření k zamezení znečištění životního prostředí a informován příslušný správní orgán. Zároveň navrhuje provedení opatření zamezujících znečištění okolí prachem a výkopovou zeminou, která musí být buď využita, nebo zlikvidována v souladu se zákony o odpadech a o využívání odpadů na povrchu terénu. Oddělení ochrany ovzduší požaduje upřesnit, eventuelně přehodnotit kategorizaci umisťovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Z oznámení záměru není jasné zařazení technologií, jejich el. příkon a u stroje pálení plazmou počet instalovaných strojů. Nelze proto s jistotou tvrdit, že tyto zdroje znečišťování ovzduší budou patřit mezi nevyjmenované. Povodí Vltavy, státní podnik, se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování na základě svého stanoviska vydaného dne pod č.j.: / Toto stanovisko klade dvě podmínky: 1) Odvádět dešťové vody z parkoviště do retenční nádrže přes odlučovač lehkých kapalin. 2) Předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace, ve kterém je řešeno také výškové uložení odpadního potrubí a nákres řezu výústního objektu. III. Závěr: Předkládaný záměr naplňuje dikci bodů 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad m 2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem a 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu kategorie II přílohy 1 zákona. Proto bylo dle 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením dospěl Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle 22 zákona k závěru, že záměr Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona, za těchto podmínek: - V rámci zkušebního provozu bude prokázáno, že hluk šířící se v souvislosti s běžným provozem areálu nepřekračuje pro jednotlivé chráněné prostory hygienické limity hluku. - Dešťové vody z parkoviště budou do retenční nádrže odváděny přes odlučovač lehkých kapalin. - Povodí Vltavy, státnímu podniku, bude předložen další stupeň projektové dokumentace, ve kterém bude řešeno výškové uložení odpadního potrubí a nákres řezu výústního objektu. Stránka 4

5 - V případě, že bude při realizaci záměru zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů (možný výskyt obojživelníků v umělé nádrži), bude postupováno v souladu s 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Odpady, vzniklé při stavební činnosti, budou zlikvidovány předáním oprávněné osobě. - Budou provedena opatření zamezující znečištění okolí prachem a výkopovou zeminou, ta bude buď zpětně použita, nebo zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. - V rámci navazujících řízení podle 11 zákona 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů budou v podkladech pro vydání závazných stanovisek u příslušných orgánů ochrany ovzduší přehledně kategorizovány jednotlivé instalované zdroje znečištění včetně údajů o jejich počtu a el. příkonu. V případě navýšení celkového el. příkonu obráběcích strojů nad 100 kw, resp. svařovacích strojů nad 1000 kva bude předložen krajskému úřadu i přepracovaný odborný posudek. Odůvodnění: Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky a umístění záměru, charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 5 vyjádření. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z vyjádření jsou ve formě podmínek uvedeny v části III. Závěr. Tyto podmínky musí být v souladu s 10 odst. 4 a 5 zákona zahrnuty do rozhodnutí v navazujících správních řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů. V opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak správní úřad neučinil nebo učinil jen částečně. Veřejnost a dotčené územní samosprávné celky se k oznámení nevyjádřily. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí a veřejného zdraví a ani v předloženém oznámení zpracovaném autorizovanou osobou ve smyslu zákona nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovány. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Došlá vyjádření (v příloze): 1. Vyjádření Krajské hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice ze dne Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne Vyjádření Magistrátu města České Budějovice ze dne Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady ze dne Stránka 5

6 Rozdělovník k písemnosti Čj.: 67836/2014/OZZL Dotčené samosprávné celky: - Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Rodinové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - Obec Vráto, Vráto 20, Vráto - DS - Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice - DS Dotčené správní úřady: - Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, České Budějovice odbor ochrany životního prostředí- DS - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, České Budějovice - DS - Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, U Výstaviště České Budějovice - DS Oznamovatel: - EGE, spol. s.r.o., Novohradská 397/34, České Budějovice - DS Na vědomí: - Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 - DS - RotaGroup s. r. o., Radyňská 8/488, Plzeň - DS - Povodí Vltavy, s. p., pracoviště ÚIČ, B. Němcové 255/10, České Budějovice - DS Stránka 6

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ

KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ Ř, ODBOR.ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI, ZEM~DĚLSTVI A..LESNICTVI.-. - Čj: KUJCK 10160/2015/0ZZL Sp.zn." DZZL 74451/2014/kaper datum: 30.1. 2015 vyřizuje: Ing. Pernikářova Kateřina telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více