VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/ září 2014 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vydává podle 7 zákona ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Identifikační údaje: Název: Logistická hala Jablotron, Rýnovice Kapacita (rozsah) záměru: Záměr řeší novostavbu jednopodlažní logistické haly o celkové výměře 4674 m 2 v k. ú. Rýnovice a Lukášov. Vlastní halová část je rozdělena na tři samostatné haly. Nová logistická hala bude využívána pro skladování a expedici výrobků zabezpečovací techniky firmy JABLOTRON ALARMS a.s. včetně obslužných procesů a potřebného sociálního zázemí. Jedná se o skladování zboží vregálech za pomoci elektrických zakladačů a vozíků. V rámci areálu je počítáno s parkovištěm pro 11 automobilů. Charakter záměru: V souladu se zákonem je záměr zařaditelný na základě přílohy č. 1 kategorie II pod bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Umístění: kraj: Liberecký kraj obec: Jablonec nad Nisou kat. území: Rýnovice, Lukášov p. p. č.: 791, 794/1, 794/2, 795,796, 794/5 Zahájení: 2014 Ukončení: 2015 Oznamovatel: JABLOTRON ALARMS a.s. IČ: Dle 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr: Logistická hala Jablotron, Rýnovice nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Podmínky závěru zjišťovacího řízení 1. Dodržovat podmínky stanovené v kapitole D. IV. Oznámení. 2. Před vydáním navazujících řízení je nutné požádat Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 3. Před vydáním navazujících řízení je nutné požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o stanovisko z hlediska zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 4. Před vydáním navazujících řízení je nutné zajistit soulad předkládaného záměru se záměrem koridoru přeložky silnice I/14 Liberec Jablonec nad Nisou v koridoru D11A. O soulad je třeba požádat Magistrát města Jablonec nad Nisou a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 5. Oznámit před zahájením zemních prací svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v.v.i. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k záměru od Krajské hygienické stanice LK- územní pracoviště Jablonec nad Nisou, České inspekce životního prostředí, OI Liberec a Magistrátu města Jablonec nad Nisou- odboru stavebního a životního prostředí. Veřejnost se k plánovanému záměru nevyjádřila. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nenavrhuje záměr posuzovat v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzením oznámení z hlediska očekávaných vlivů na veřejné zdraví lze uvedený záměr akceptovat. V souvislosti s řešením předpokládaných úprav komunikace Čs. armády a přeložky komunikace Cihelná však upozorňuje na důležitost projednání způsobu a časové vazby navrhovaného dopravního napojení logistické haly mezi ulicemi Cihelná a Čs. armády. Z hlediska ochrany zdraví před hlukem dané výstavbou a provozem haly budou hlukové parametry této stavby sledovány rovněž v navazujícím řízení dle stavebního zákona. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepovažuje za nutné záměr posuzovat dle zákona. Z hlediska ochrany přírody zde nedochází ke střetu s žádným zvláště chráněným územím, s prvky NATURA 2000 či s prvky ÚSES. V příslušné lokalitě, která se nachází v zastavěném území, se rovněž nevyskytují památné stromy ani registrované významné krajinné prvky. Záměr je ve střetu s tzv. významnými krajinnými prvky ze zákona (revitalizace stávající vodní nádrže). K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku, nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko- stabilizační funkce je třeba opatřit si závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Plánované kácení dřevin rostoucích mimo les v zájmovém území je možné realizovat v souladu s platnou legislativou, a to v období vegetačního klidu. V rámci biologického průzkumu byl v předmětné lokalitě zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Na základě tohoto zjištění je třeba pro daný záměr opatřit si výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Za podmínek, že budou respektována navržená zmírňující opatření, uvedená v části 6. Biologického posouzení, včetně dodržování technické normy ČSN , nemá z hlediska ochrany přírody k předloženému záměru 2

3 připomínky. Z hlediska ochrany lesa, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany vod nejsou k předloženému oznámení připomínky. Vypořádání krajského úřadu: Podmínky byly zapracovány do Podmínek závěru zjišťovacího řízení č 2 a 3. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí - z hlediska Státní památkové péče nemá k výše uvedenému záměru námitek. Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, které se nacházejí na území s archeologickými nálezy, upozorňuje, že je, s ohledem na zájmy ochrany možných archeologických nálezů, nutno postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha na formuláři (http://www.arup.cas.cz/?cat=684) a vyplněný formulář zaslat elektronicky na Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší, myslivosti a lesů, silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy neuplatňuje připomínky. č. 5. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu - státní památková péče nemá k záměru žádné připomínky. Upozorňuje, že v případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu, je stavebník povinen, dle 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. Oddělení cestovního ruchu - k předloženému oznámení záměru Logistická hala Jablotron, Rýnovice, nemá za cestovní ruch připomínky. č. 5. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví neuplatňuje k oznámení připomínky. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy - nemá k oznámení žádné závažné připomínky, z hlediska bezpečnosti silničního provozu však doporučuje, aby v místě nakládacích ramp byly příjezdy k rampám (v případě úrovňového řešení rampy podél delších stran haly) řešeny tak, aby z důvodu rozhledových podmínek z kabiny řidiče při couvání k nakládací rampě manipuloval řidič s nákladní soupravou již v přímém směru a nikoli stočenou vpravo. Jen tak bude maximálně zajištěno bezpečné couvání a navádění k rampě. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) a Územně analytických podkladů Libereckého kraje neuplatňuje názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. Z hlediska územního plánování OÚPSR sděluje, že záměr je umístěn v ploše, která sousedí se stávající silnicí III/ V platných ZÚR LK je zapracován návrh, který předpokládá, že tato silnice bude zkapacitněna a bude na ni přeložena silnice I/14 úsek Liberec Jablonec nad Nisou. Pro tuto přeložku je v ZÚR LK zapracován koridor D11A (viz obr. 1) o šíři 300 m, jehož osa vede po stávající silnici. Vzhledem k měřítku ZÚR LK (1 : ) nelze vyloučit, že záměr Logistická 3

4 hala Jablotron, Rýnovice je v rozporu se záměrem přeložky silnice I/14 Liberec Jablonec nad Nisou do koridoru D11A ze ZÚR LK. Koridor D11A ze ZÚR LK by měla upřesnit a rozpracovat územně plánovací dokumentace Jablonce nad Nisou. Záměr přeložky silnice I/14 je zapracován v platném starém Územním plánu města Jablonce nad Nisou i v rozpracovaném Územním plánu Jablonce nad Nisou. Pro posouzení souladu posuzovaného záměru Logistická hala Jablotron, Rýnovice se záměrem přeložky I/14 lze proto využít územně plánovací dokumentaci Jablonce nad Nisou. K posouzení souladu posuzovaného záměru s vydanou územně plánovací dokumentací vrámci územního řízení podle 90 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, v platném znění, je příslušný stavební úřad - Magistrát města Jablonce nad Nisou. Magistrát města Jablonce nad Nisou je i pořizovatelem rozpracovaného Územního plánu Jablonce nad Nisou, ve kterém je koridor D11A ze ZÚR LK prověřován a územně zpřesňován. Proto má Magistrát města Jablonce nad Nisou nejaktuálnější informace pro posouzení souladu posuzovaného záměru s koridorem D11A. K posouzení souladu posuzovaného záměru Logistická hala Jablotron, Rýnovice se záměrem přeložky silnice I/14 Liberec Jablonce nad Nisou v koridoru D11A je třeba požádat o vyjádření i Ředitelství silnic a dálnic ČR, které by mělo mít vzhledem k vysokému stupni prověřenosti a připravenosti přeložky silnice I/14 Liberec Jablonce nad Nisou pro vyjádření velmi podrobné podklady. Vzhledem k předpokládaným termínům realizace obou záměrů je bude třeba vzájemně koordinovat. č. 4. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona. Závěr: S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Odůvodnění: Příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné připomínky k záměru. Konkrétně stanovené podmínky vyplývající z doručených vyjádření jsou součástí kapitoly Podmínky závěru zjišťovacího řízení. Ostatní připomínky a požadavky ke zpracovanému oznámení, jsou uvedeny výše ve vyjádřeních. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Statutární Město Jablonec nad Nisou (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. 4

5 Zároveň Statutární město Jablonce nad Nisou žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce. Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. S dokumentem se lze dále seznámit na webových stránkách: nebo: kód záměru LBK571. Otisk úředního razítka RNDr. Jitka Šádková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha doručená vyjádření, kapitola D. IV Dotčené územně samosprávné celky: 1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením 2. Statutární město Jablonec nad Nisou DS Dotčené správní úřady: 1. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP DS 2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Jablonec nad Nisou DS 3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec DS Oznamovatel: 1. JABLOTRON ALARMS a.s. (doručená vyjádření) DS Na vědomí: 1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha DS 2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP (kapitola D. IV) DS 5

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 34739/2015 Slavíková/583 6. 5. 2015 OŽPZ

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více