Protože jsme dost zv daví, pan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protože jsme dost zv daví, pan"

Transkript

1 5 2005/2006 Skon il školní rok Již tradi n p evzali na obecním ú ad svá poslední vysv d ení devá áci. Ti se po prázdninách rozeb hnou na st ední školy v r zných místech našeho kraje. V íme, že se jim bude dob e da it, že zúro í všechno, co se na naší škole nau ili. P ejeme jim v jejich studiu hodn št stí, radosti a úsp ch. V budov horní školy p evzali 30. ervna 2006 svá poslední vysv d ení žáci I. stupn ZŠ. Po více než osmdesáti letech, kdy sloužila karlovským d tem, se poslední ty i t ídy a školní družina p est hují do dolní školy. V íme, že všichni, kte í chodili do této školy, a už jako žáci, nebo u itelé, budou na léta strávená v m š ance rádi vzpomínat. Naše sta i ká škola se ale úpln neuzav e. Dále v ní bude probíhat výuka žák základní um lecké školy, oboru výtvarného a hudebního. T locvi na školy bude sloužit ve ejnosti ke sportovnímu vyžití. Najde se zde také místo pro innost p veckého sboru Karlovjanky, zdejší prostory využijí ke svým zkouškám i divadelníci. Všem žák m a zam stnanc m školy, kte í po prázdninách 4. zá í nastoupí do p istavené a upravené budovy dolní školy p ejeme, aby se v novém hezkém prost edí cítili dob e a aby se jim zde líbilo. Letošní p ijímací zkoušky byly pro nás devá áky p ipraveny na 24. duben. Všichni jsme si toto datum mnohokrát b hem celého školního roku p ipomínali. Trocha nervozity a nejistoty hlodala v každém z nás. Ze t ídy se na st ední školu hlásilo 15 žák. Bez p ijíma ek, protože m li vyhovující pr m r známek na základní škole, se dostali Tomáš Hol ák a Jakub B l nek. Ostatní se v uvedený den rozjeli na vybrané školy a snažili se dokázat, že práv oni jsou ti nejlepší. Zbývající žáci si vybrali r zné u ební obory, z n koho bude cukrá ka, prodava ka, kade nice, z jiného automechanik, instalatér, kucha, truhlá.. Žáci i rodi e m li ze zkoušek velký strach, ale dopadly výborn. Všem z naší t ídy se na první pokus poda ilo dostat se na tu školu, kterou si vybrali. P íštím devá ák m, na které to vše teprve eká, p ejeme hodn št stí a pevné nervy! Kamila Va áková, 9.t. Protože jsme dost zv daví, pan editel nám umožnil prohlídku nové p ístavby naší školy. P ekvapila nás jak zajímavým provedením, tak chystaným vybavením, které p ekonalo naše p edstavy. V bec jsme nepo ítali s tím, že na nás eká nová spole ná u ebna pro p írodopis, chemii a fyziku, u ebna informatiky, u ebna pro hudební a výtvarnou výchovu. Z bývalé myší díry by m la vzniknout multimediální u ebna. Ohromil nás veliký prostor, který není zvenku v bec vid t Krom t íd se do nové p ístavby p est huje i editelna, sborovna, školní spisovna a kancelá. ástí u ebny na výtvarnou výchovu bude i prostorný balkon, na kterém m žeme nejen kreslit, ale t eba i modelovat. M li jsme možnost podívat se na práci obklada, ti zrovna dokon ovali nové sociální za ízení. M žeme vám prozradit, že bude v jednom pat e žluté a v dalším oranžové barvy. To ješt ve škole nemáme. Stavba by m la být dokon ena do za átku nového školního roku. Snad bude magnetem, který nám zp íjemní po prázdninách návrat do školních lavic. Už se na nové t ídy hodn t šíme. Juráš Minar ík ml., Vomáš Ond ejka a Kukáš N me ek, 6.t. 15. kv tna se konala sout ž P es po áte ní nadšení se nakonec p ihlásilo jen 7 odvážných sout žících. Ti, co p išli ješt p ed za átkem, se na poslední chvíli snažili co nejlépe rozcvi it své prsty.úderem 14. hodiny vše vypuklo. Sout ž m la dv kola. V první ásti bojovali všichni ú astníci, nejlepší ty i postoupili do finále. A tam už opravdu prsty kmitaly jedna radost. Sout žící dokázali psát správn kolem 90 písmen za minutu. Výkony byly velmi vyrovnané. Nejlepší byl nakonec Petr Ve e z 8. t ídy, druhé místo získala Hana Frydrychová ze 7. t ídy a t etí p í ku obsadila Veronika Jakešová rovn ž ze 7. t ídy. Pro všechny sout žící byly p ipraveny drobné odm ny. V. Pet kovská a R. Sola ová, 6.t. Stalo se již tradicí, že na záv r každého školního roku vyhodnocují u itelé eského jazyka nejlepší tená e. Ani letošní rok nebyl výjimkou a p esv d il nás o tom, že n kte í žáci tou opravdu rádi a hodn. N kolikaletý pr zkum

2 ukázal, že lepšími a ast jšími tená i jsou dívky. Z celé školy nejlepší byla letos Iva Martináková z 8. t ídy, druhé místo p ekvapiv získala Aneta Chovane ková, žákyn teprve 5. t ídy, a t etí místo si odnáší Petra Zbranková z 8. t ídy. Doufáme, že vy ostatní se p es prázdniny budete snažit naše tená ky dohnat. Pro své maminky si letos p ipravily besídky ke Dni matek d ti ze 3.B, ze 4. a 5. t ídy. T e áci si nacvi ili r zné pohádky a bylo vid t, že se dob e baví nejen maminky, ale i samotné d ti. tvr áci nejprve všichni zazpívali a zahráli na flétny. Písni ky prokládali recitací básni ek o maminkách. Na záv r besídky p edali maminkám vlastnoru n vyrobené dárky. V páté t íd také nejd íve zazn ly flétny. Dále p išla na adu scénka, kdy si d ti ve veršované podob p ipomn ly všechny významné události, které jejich t ídu v pr b hu uplynulého Žáci z III.B v kostýmech roku potkaly. Po ní následovaly básni ky, cvi ení aerobiku, písni ky a kouzla. Na záv r si d v ata p ipravila módní p ehlídku uvád nou v anglickém jazyce. P kné odpoledne vyvrcholilo p edáním dárk. Každá maminka dostala srdí ko, na kterém byly otišt ny naše ruce. Symbolizovaly dlan, které hladí toho, koho máme rádi. tvr áci hrají maminkám Lucie Zarembová,5.t. Zdravotní ústav se sídlem ve Zlín vyhlásil na ja e tohoto roku výtvarnou sout ž Zdraví ko, na sloví ko. Žáci naší školy se této sout že zú astnili svými pracemi vytvo enými v hodinách výtvarné výchovy. Zvít zil Dominik Ilichman z 5. t ídy a Jana Vávrová z 6. t ídy. Jejich práce spolu s dalšími ocen nými kresbami si m žete prohlédnout ve výstavní síni MÚ ve Vsetín. Výherci se zú astnili slavnostního vyhodnocení sout že v kin Vatra, na kterém jim byly p edány hodnotné ceny a promítnut film Jak se krotí krokodýli. Jan i Dominikovi p ejeme ješt hodn tak p kných výsledk. ************************************************************************************************* Byl 2. erven a my z prvního stupn jsme jeli do Karolinky, kde probíhaly ukázky výcviku dravých pták. Na h išti bylo n kolik stanoviš, které jsme postupn procházeli. Nejprve jsme se dozv d li spoustu zajímavostí o jednotlivých ptácích. Kdo dokázal odpov d t na kontrolní otázky, dostal pexeso. A za správnou odpov si mohl n jakého dravce vypustit z vlastní ruky. Zp t do školy jsme jeli vlakem. Když jsme p ijeli do Velkých Karlovic, šli jsme se podívat na výstavu do muzea. D tský den se nám líbil, protože jsme se nemuseli u it a doufám, že ješt n kdy takové dravce uvidím t eba i ve skute né p írod. Barbora K enková, 4. t ída Ve st edu se na naší škole konala sout ž o nejlepší referát roku. Téma si mohl každý sout žící vybrat sám, podle toho, co ho zajímá. Byl to první ro ník, a tak byli všichni zna n nervózní. Za ali nejmladší ú astníci ze tvrté t ídy a pokra ovali další až po devá áky. Mnozí doplnili svá slova fotografiemi, obrázky, mapami i v cmi, které si donesli. Mohli jsme si prohlédnout kameny z Etny i skute né jelení parohy. Texty referát zpracované ve Wordu, nebo jako prezentace v PowerPointu, se promítaly dataprojektorem. Ur it jsme se dozv d li spoustu nových zajímavostí z nejr zn jších obor lidské P.Zbranková innosti. Rozhodování poroty nebylo v bec jednoduché, ale J.Menšík sout ž je sout ž, takže kone né po adí dopadlo takto: v první kategorii byl nejlepší Jakub Menšík - Myslivost a Adam Gavlík Panamský pr plav, ve druhé kategorii nejvyšší ohodnocení získala Petra Zbranková - Lé itelství ve starov ku. Kristýna K enková, 8.t.

3 Dnes se nám se svými vzpomínkami sv ila Jana Jochcová. Když jsem p išla nedávno do své bývalé školy, byla jsem opravdu p ekvapená. Hned vchod je úpln nový, šatny v tší a krásn jší. Nakoukla jsem i do jídelny, je velká, slunná, p sobí p íjemným dojmem. A úžasné jsou sk í ky na osobní v ci. Ty se mi opravdu líbí. Tak trochu je svým mladším spolužák m závidím. Škoda, že jsme je také nem li. P esto na svou starou školu vzpomínám ráda. Hlavn na sportovní akce a r zné sout že, p i jejichž p íprav se vyu ující snažili, aby byly pro žáky co nejzajímav jší. Nejvíce si asi pamatuji výlety a pocho áky, ale nesmím zapomenout na n které úlety, které nám t ídní pracn,,žehlila u editele. I když tomu možná n kte í nebudou v it, jsem ráda, že jsem chodila práv do této školy. P eji jí mnoho hodných a slušných žák. 14. ervna 2006 vstávala v tšina prv ák a druhák do školy hrozn ráda a brzy. Nemohli jsme se do kat školního výletu. V 7.30 jsme nastoupili do p kného autobusu a rozjeli se. Prvním cílem naší cesty byly Zbrašovské aragonitové jeskyn v Teplicích nad Be vou. V tšina z nás byla v jeskyních poprvé a moc se nám tam líbilo.dokonce jsme si na záv r prohlídky zazpívali, Kuba Štvrtecký a Viktor Moško p idali i tanec.vysloužili jsme si od paní pr vodkyn velkou pochvalu. Z jeskyn jsme se vydali k lé ivým pramen m. N kterým voda chutnala, jiní ohrnovali pusu i nos. Nasedli jsme do autobusu a hurá na hrad Helfštýn. Hned na za átku nás paní pr vodkyn vystrašila,,zelenou paní, která o p lnoci na hrad straší. A protože se Kuba a Martin Podešvovi v bec nebáli, stali se hradními klí níky. Po 75 schodech jsme vyb hli na rozhlednu, prohlédli si okolí hradu, navštívili mincovnu a obdivovali výrobky z kovu. I po así nám p álo na jedni ku, k tomu všemu jsme v bec nezlobili, prost každého n co pot šilo. V úterý 30. kv tna jela 3.A a 3.B na výlet. Navštívili jsme aragonitové jeskyn u lázní Teplice na Morav a hrad Helfštýn, který pat í k nejv tším nedobytným moravským hrad m. Ovšem nejvíc se nám líbilo v jeskyních, protože tam na nás ze zdí vykukovali trpaslíci. Kdybyste v lét cht li jet na n jaký výlet, tak vám tato místa rozhodn doporu uji! Pá áci m li výlet tentokrát na dva dny. Cílem byl areál Alceda Nivy, který se nachází v okolí Vsetína v údolí Janišov. Odjížd li 1.6. brzy ráno vlakem na Vsetín, pak autobusem na Ma i ku a nakonec asi 2 km p šky do velmi prudkého kopce. P estože byli vysílení, hned po ubytování v chat pro n za ali vedoucí organizovat zábavné hry. Ale déš jim nedal pokoj, vrátili se do chaty, p esto se v bec nenudili, protože r zné hry pokra ovaly. Ve er byla malá diskotéka a ve erka ve hodin. Myslíte si, že ji dodrželi? Kdepak, ponocovali do ty ráno a n kte í dokonce nespali skoro v bec. Ale p esto byli ilí i druhý den, dopolední program zvládali docela dob e. Batikovali tri ka a p ed ob dem hráli velkou hru ve stylu lov e, nezlob se, p i které museli hrá i prokázat rychlost, zru nost i d vtip. Po ob d t ídní turnaj v kopané, balení v cí a pochod k autobusu. Dom do Karlovic dorazili všichni v po ádku, sice unavení, ale spokojení a plní nových zážitk. Jak se m li na výlet šes áci? Výborn. Den za ínal brzy, od školy jsme vyjeli autobusem už v šest hodin ráno. Dlouhou cestu jsme si zp íjem ovali mlsáním, poslechem hudby i povídáním vtip. Kolem deváté už jsme byli v cíli naší cesty - v Mikul icích na jižní Morav. P ivítala nás paní pr vodkyn, která nám vypráv la o dávné historii tohoto velkomoravského hradišt z 9. století. Pak jsme si mohli prohlédnout i r zné zajímavé p edm ty z té doby. Venku jsme se mohli podívat na základy staveb, v tšinou to byly kostely.vyhnali nás však komá i a tak jsme rad ji nasedli do autobusu a jeli do ZOO v Hodonín. Rozd lili jsme se do skupin a Tomáš s Lukášem a Michalem se dostali mezi kozy. Byla sranda, protože je jedna koza za ala honit. Došlo k sázce o 10 K, kdo si ni sedne. Tomáš prohrál. Pak jsme šli dál, pohladili jsme kon, vid li jsme ko kovité šelmy a nakonec ptáky. Nejvíc se mi líbil tukan. A už jsme zase sed li v autobusu a jeli do Kunovic, podívat se na letecké muzeum.bylo tam asi dvacet sedm letadel, do jednoho jsme se mohli podívat a na památku si koupit i r zné suvenýry a známky. Na zpáte ní cest jsme se zastavili na zmrzlinu a pak š astn dojeli dom. Na t ídní výlet se všichni sedmáci t šili celý rok. Kone n nastal dlouho o ekávaný den a my sedíme ve vlaku. Po celkem zajímavé cest, osv žené n kolika p estupy, jsme dorazili do cíle naší cesty, do Brna. Nejprve jsme spolu s pr vodkyní prošli pam tihodnosti m sta, mezi které pat í brn nský drak, brn nské kolo, Parnas a s paní u itelkou Mikulovou a Chud jovou, které jely s námi, jsme navštívili hrad Špilberk. Potom jsme jeli tramvají k p ístavišti a odtud parníkem po Brn nské p ehrad k hotelu Jesenická, ve kterém jsme m li strávit noc. Na ve er jsme si p edem p ichystali program, u n hož jsme se skv le pobavili. Musím naši t ídu pochválit, protože noc prob hla podivuhodn klidn. Druhý den jsme se podívali do brn nské ZOO a na kapucínské hrobky. Výlet se nám moc líbil a p íští rok, jako osmáci, pojedeme alespo na t i dny! Ve dnech ervna se vypravili na výlet osmáci. Vlakem jsme dojeli do Byst ice pod Hostýnem a autobus nás vyvezl na posvátný kopec Hostýn. Odtud vedla naše cesta sm rem na Rusavu. Byl to dlouhý a bloudivý pochod, než jsme

4 se kone n ubytovali v malých chatkách u hotelu Jest ábí, který stojí nedaleko p ehrady a solárn vyh ívaného koupališt. Naše únava z nás spadla ve er u táboráku p i povídání a zp vu doprovázeného našimi t ídními kytaristy. Druhý den ráno jsme využili krásného po así a strávili as do odjezdu na koupališti. Myslíme, že se nám výlet vyda il a doufáme, že další bude alespo takový jako tento! Devá áci se rozhodli, že na výlet nepojedou, ale že zakon í své p sobení na základní škole turistickou vycházkou po rodné obci. P estože jim moc nep álo po así, prožili p íjemný a hezký den. Za ali turnajem v bowlingu na hotelu Galik, pak se p esunuli autobusem na Solá a p šky pokra ovali k hotelu na samém vrcholu, kde m li domluveno koupání v jejich krytém bazénu. Škoda, že n kte í to vzdali, protože se báli n kolika kapek dešt. Letošní kv ten byl ve znamení aerobiku. Jedna sout ž stíhala druhou. Prvním závodem bylo školní kolo o krále a královnu aerobiku. Protože se body z každé sportovní sout že zapo ítávají do sout že o Sportovce roku, byla siln obsazená i kategorie chlapc. Ti se pod vedením svých spoluža ek snažili trénovat už n kolik dn dop edu. T locvi na nabitá diváky odm ovala výkony sout žících bou livým potleskem. V první kategorii ( t ída) zvít zila Simona Ond ejková, ve druhé kategorii (4.-6. t ída) Renata Sola ová a ve 3. kategorii (7.-9. t ída) Kamila Va áková. Z kategorie skoromuži nejvíce upoutal Tomáš Suchánek z 6. t ídy. V sokolovn v Jabl nce se 23. kv tna uskute nil mini maraton v aerobiku. Sout že se zú astnilo 91 dívek z Lou ky, Jabl nky, Hoš álkové, Kel e a samoz ejm z Velkých Karlovic. Cvi ilo se ve 4 kategoriích. Z každé kategorie porota vybrala dívky, které zm ily své síly a schopnosti ve finále. Cvi itelky byly opravdu skv lé a nasadily neuv iteln rychlé tempo. Všechny dívky se krásn usmívaly a snažily se co nejvíce zalíbit porot. Ale první místo je jen jedno, a tak porota vyhlásila jen ty nejlepší. Myslím, že to pro ni nebyl lehký úkol, ale nakonec se naše d v ata umístila opravdu dob e. V první kategorii získala 2. místo Nikol Vašutová, 3. místo obsadila Simona Ond ejková a druhou kategorii vyhrála Irma Horáková. Irma Horáková, 5.t probíhal v Karolince maraton v aerobiku. Byl to náš poslední závod v tomto školním roce. Sout ž za ínala pro mladší cvi enky do 10 let v 10:00 hodin a pro starší cvi enky od 11- do15 let ve 12:30. Mladší cvi enky si v silné konkurenci vedly velmi dob e. Získaly všechna místa na stupních vít z. 3. místo obsadila Simona Ond ejková, 2. místo Nikol Vašutová a první p í ku vybojovala Barbora Šilerová. Ani starší d v ata si nevedla špatn. Kone né výsledky vypadaly takto: 3. místo získala Petra Zbranková a 2. p í ku si vybojovala Renata Sola ová. Všem cvi enkám gratulujeme ke skv lému umíst ní a p ejeme jim hodn úsp ch na dalších závodech. Renata Sola ová, 6. t. p ipravili u itelé pro žáky druhého stupn na pátek 2. ervna. Žáci všech t íd byli rozlosováni do 14 družstev a m li zdolat 14 úkol. Protože nám ten den nep álo po así, musela být stanovišt rozmíst na v n kterých t ídách i na chodbách školy a nesla r zná záhadná pojmenování. Nap íklad název Terminátor n kterým nahán l husí k ži. Jaké bylo naše p ekvapení, když jsme zjistili, že se pod tímto názvem skrývá opi í dráha v t locvi n. Na stanovišti, které se jmenovalo Kobra 11, nás p ivítali p ísní policisté a nesmlouvav po nás žádali správné odpov di na otázky z pravidel silni ního provozu. K nejveselejším úkol m pat ily d tské fotografie zam stnanc školy, které jsme m li p i azovat ke jmén m. Boj byl nelítostný a nakonec zvít zilo družstvo s íslem 7 ve složení Jakub Podešva (8.), Mirek Žid (8.), Lidka Hlavá ová (7.), Petra Ond ejková (7.) a Veronika Zetochová (6.). Myslíme si, že se tento den žák m líbil nejen proto, že se pobavili, ale i proto, že se nemuseli u it. V. Zetochová, J. Vávrová, 6. t ída Jako každoro n i letos se naši mladší žáci zú astnili závod v atletice. Závody probíhaly 18. kv tna na školním h išti v Karolince. Sout žilo se v b hu na 60 metr, v hodu kriketovým mí kem, ve skoku do dálky a do výšky a v nejt žší disciplín, v b hu na 600 metr. Všichni jsme se

5 moc snažili, aby naše výkony byly co nejlepší a abychom porazili soupee, ale tentokrát nám to moc nevyšlo, soupei byli lepší. Musíme píští rok více trénovat. Irma Horáková, 5.t. Hoši z 9.tídy byli 18. kvtna na okresním kole atletických závod ve Valašském Meziíí. Bojovali v disciplínách: 60m, 1000m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a hod kriketovým míkem. Nejlépe z naší školy se umístil Adam Kenek, stal se okresním peborníkem ve vrhu koulí. K jeho úspchu mu blahopejeme! Na body byl z našich hoch nejlepší Martin Moško. Vydala Základní škola Velké Karlovice erven 2006

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více