Protože jsme dost zv daví, pan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protože jsme dost zv daví, pan"

Transkript

1 5 2005/2006 Skon il školní rok Již tradi n p evzali na obecním ú ad svá poslední vysv d ení devá áci. Ti se po prázdninách rozeb hnou na st ední školy v r zných místech našeho kraje. V íme, že se jim bude dob e da it, že zúro í všechno, co se na naší škole nau ili. P ejeme jim v jejich studiu hodn št stí, radosti a úsp ch. V budov horní školy p evzali 30. ervna 2006 svá poslední vysv d ení žáci I. stupn ZŠ. Po více než osmdesáti letech, kdy sloužila karlovským d tem, se poslední ty i t ídy a školní družina p est hují do dolní školy. V íme, že všichni, kte í chodili do této školy, a už jako žáci, nebo u itelé, budou na léta strávená v m š ance rádi vzpomínat. Naše sta i ká škola se ale úpln neuzav e. Dále v ní bude probíhat výuka žák základní um lecké školy, oboru výtvarného a hudebního. T locvi na školy bude sloužit ve ejnosti ke sportovnímu vyžití. Najde se zde také místo pro innost p veckého sboru Karlovjanky, zdejší prostory využijí ke svým zkouškám i divadelníci. Všem žák m a zam stnanc m školy, kte í po prázdninách 4. zá í nastoupí do p istavené a upravené budovy dolní školy p ejeme, aby se v novém hezkém prost edí cítili dob e a aby se jim zde líbilo. Letošní p ijímací zkoušky byly pro nás devá áky p ipraveny na 24. duben. Všichni jsme si toto datum mnohokrát b hem celého školního roku p ipomínali. Trocha nervozity a nejistoty hlodala v každém z nás. Ze t ídy se na st ední školu hlásilo 15 žák. Bez p ijíma ek, protože m li vyhovující pr m r známek na základní škole, se dostali Tomáš Hol ák a Jakub B l nek. Ostatní se v uvedený den rozjeli na vybrané školy a snažili se dokázat, že práv oni jsou ti nejlepší. Zbývající žáci si vybrali r zné u ební obory, z n koho bude cukrá ka, prodava ka, kade nice, z jiného automechanik, instalatér, kucha, truhlá.. Žáci i rodi e m li ze zkoušek velký strach, ale dopadly výborn. Všem z naší t ídy se na první pokus poda ilo dostat se na tu školu, kterou si vybrali. P íštím devá ák m, na které to vše teprve eká, p ejeme hodn št stí a pevné nervy! Kamila Va áková, 9.t. Protože jsme dost zv daví, pan editel nám umožnil prohlídku nové p ístavby naší školy. P ekvapila nás jak zajímavým provedením, tak chystaným vybavením, které p ekonalo naše p edstavy. V bec jsme nepo ítali s tím, že na nás eká nová spole ná u ebna pro p írodopis, chemii a fyziku, u ebna informatiky, u ebna pro hudební a výtvarnou výchovu. Z bývalé myší díry by m la vzniknout multimediální u ebna. Ohromil nás veliký prostor, který není zvenku v bec vid t Krom t íd se do nové p ístavby p est huje i editelna, sborovna, školní spisovna a kancelá. ástí u ebny na výtvarnou výchovu bude i prostorný balkon, na kterém m žeme nejen kreslit, ale t eba i modelovat. M li jsme možnost podívat se na práci obklada, ti zrovna dokon ovali nové sociální za ízení. M žeme vám prozradit, že bude v jednom pat e žluté a v dalším oranžové barvy. To ješt ve škole nemáme. Stavba by m la být dokon ena do za átku nového školního roku. Snad bude magnetem, který nám zp íjemní po prázdninách návrat do školních lavic. Už se na nové t ídy hodn t šíme. Juráš Minar ík ml., Vomáš Ond ejka a Kukáš N me ek, 6.t. 15. kv tna se konala sout ž P es po áte ní nadšení se nakonec p ihlásilo jen 7 odvážných sout žících. Ti, co p išli ješt p ed za átkem, se na poslední chvíli snažili co nejlépe rozcvi it své prsty.úderem 14. hodiny vše vypuklo. Sout ž m la dv kola. V první ásti bojovali všichni ú astníci, nejlepší ty i postoupili do finále. A tam už opravdu prsty kmitaly jedna radost. Sout žící dokázali psát správn kolem 90 písmen za minutu. Výkony byly velmi vyrovnané. Nejlepší byl nakonec Petr Ve e z 8. t ídy, druhé místo získala Hana Frydrychová ze 7. t ídy a t etí p í ku obsadila Veronika Jakešová rovn ž ze 7. t ídy. Pro všechny sout žící byly p ipraveny drobné odm ny. V. Pet kovská a R. Sola ová, 6.t. Stalo se již tradicí, že na záv r každého školního roku vyhodnocují u itelé eského jazyka nejlepší tená e. Ani letošní rok nebyl výjimkou a p esv d il nás o tom, že n kte í žáci tou opravdu rádi a hodn. N kolikaletý pr zkum

2 ukázal, že lepšími a ast jšími tená i jsou dívky. Z celé školy nejlepší byla letos Iva Martináková z 8. t ídy, druhé místo p ekvapiv získala Aneta Chovane ková, žákyn teprve 5. t ídy, a t etí místo si odnáší Petra Zbranková z 8. t ídy. Doufáme, že vy ostatní se p es prázdniny budete snažit naše tená ky dohnat. Pro své maminky si letos p ipravily besídky ke Dni matek d ti ze 3.B, ze 4. a 5. t ídy. T e áci si nacvi ili r zné pohádky a bylo vid t, že se dob e baví nejen maminky, ale i samotné d ti. tvr áci nejprve všichni zazpívali a zahráli na flétny. Písni ky prokládali recitací básni ek o maminkách. Na záv r besídky p edali maminkám vlastnoru n vyrobené dárky. V páté t íd také nejd íve zazn ly flétny. Dále p išla na adu scénka, kdy si d ti ve veršované podob p ipomn ly všechny významné události, které jejich t ídu v pr b hu uplynulého Žáci z III.B v kostýmech roku potkaly. Po ní následovaly básni ky, cvi ení aerobiku, písni ky a kouzla. Na záv r si d v ata p ipravila módní p ehlídku uvád nou v anglickém jazyce. P kné odpoledne vyvrcholilo p edáním dárk. Každá maminka dostala srdí ko, na kterém byly otišt ny naše ruce. Symbolizovaly dlan, které hladí toho, koho máme rádi. tvr áci hrají maminkám Lucie Zarembová,5.t. Zdravotní ústav se sídlem ve Zlín vyhlásil na ja e tohoto roku výtvarnou sout ž Zdraví ko, na sloví ko. Žáci naší školy se této sout že zú astnili svými pracemi vytvo enými v hodinách výtvarné výchovy. Zvít zil Dominik Ilichman z 5. t ídy a Jana Vávrová z 6. t ídy. Jejich práce spolu s dalšími ocen nými kresbami si m žete prohlédnout ve výstavní síni MÚ ve Vsetín. Výherci se zú astnili slavnostního vyhodnocení sout že v kin Vatra, na kterém jim byly p edány hodnotné ceny a promítnut film Jak se krotí krokodýli. Jan i Dominikovi p ejeme ješt hodn tak p kných výsledk. ************************************************************************************************* Byl 2. erven a my z prvního stupn jsme jeli do Karolinky, kde probíhaly ukázky výcviku dravých pták. Na h išti bylo n kolik stanoviš, které jsme postupn procházeli. Nejprve jsme se dozv d li spoustu zajímavostí o jednotlivých ptácích. Kdo dokázal odpov d t na kontrolní otázky, dostal pexeso. A za správnou odpov si mohl n jakého dravce vypustit z vlastní ruky. Zp t do školy jsme jeli vlakem. Když jsme p ijeli do Velkých Karlovic, šli jsme se podívat na výstavu do muzea. D tský den se nám líbil, protože jsme se nemuseli u it a doufám, že ješt n kdy takové dravce uvidím t eba i ve skute né p írod. Barbora K enková, 4. t ída Ve st edu se na naší škole konala sout ž o nejlepší referát roku. Téma si mohl každý sout žící vybrat sám, podle toho, co ho zajímá. Byl to první ro ník, a tak byli všichni zna n nervózní. Za ali nejmladší ú astníci ze tvrté t ídy a pokra ovali další až po devá áky. Mnozí doplnili svá slova fotografiemi, obrázky, mapami i v cmi, které si donesli. Mohli jsme si prohlédnout kameny z Etny i skute né jelení parohy. Texty referát zpracované ve Wordu, nebo jako prezentace v PowerPointu, se promítaly dataprojektorem. Ur it jsme se dozv d li spoustu nových zajímavostí z nejr zn jších obor lidské P.Zbranková innosti. Rozhodování poroty nebylo v bec jednoduché, ale J.Menšík sout ž je sout ž, takže kone né po adí dopadlo takto: v první kategorii byl nejlepší Jakub Menšík - Myslivost a Adam Gavlík Panamský pr plav, ve druhé kategorii nejvyšší ohodnocení získala Petra Zbranková - Lé itelství ve starov ku. Kristýna K enková, 8.t.

3 Dnes se nám se svými vzpomínkami sv ila Jana Jochcová. Když jsem p išla nedávno do své bývalé školy, byla jsem opravdu p ekvapená. Hned vchod je úpln nový, šatny v tší a krásn jší. Nakoukla jsem i do jídelny, je velká, slunná, p sobí p íjemným dojmem. A úžasné jsou sk í ky na osobní v ci. Ty se mi opravdu líbí. Tak trochu je svým mladším spolužák m závidím. Škoda, že jsme je také nem li. P esto na svou starou školu vzpomínám ráda. Hlavn na sportovní akce a r zné sout že, p i jejichž p íprav se vyu ující snažili, aby byly pro žáky co nejzajímav jší. Nejvíce si asi pamatuji výlety a pocho áky, ale nesmím zapomenout na n které úlety, které nám t ídní pracn,,žehlila u editele. I když tomu možná n kte í nebudou v it, jsem ráda, že jsem chodila práv do této školy. P eji jí mnoho hodných a slušných žák. 14. ervna 2006 vstávala v tšina prv ák a druhák do školy hrozn ráda a brzy. Nemohli jsme se do kat školního výletu. V 7.30 jsme nastoupili do p kného autobusu a rozjeli se. Prvním cílem naší cesty byly Zbrašovské aragonitové jeskyn v Teplicích nad Be vou. V tšina z nás byla v jeskyních poprvé a moc se nám tam líbilo.dokonce jsme si na záv r prohlídky zazpívali, Kuba Štvrtecký a Viktor Moško p idali i tanec.vysloužili jsme si od paní pr vodkyn velkou pochvalu. Z jeskyn jsme se vydali k lé ivým pramen m. N kterým voda chutnala, jiní ohrnovali pusu i nos. Nasedli jsme do autobusu a hurá na hrad Helfštýn. Hned na za átku nás paní pr vodkyn vystrašila,,zelenou paní, která o p lnoci na hrad straší. A protože se Kuba a Martin Podešvovi v bec nebáli, stali se hradními klí níky. Po 75 schodech jsme vyb hli na rozhlednu, prohlédli si okolí hradu, navštívili mincovnu a obdivovali výrobky z kovu. I po así nám p álo na jedni ku, k tomu všemu jsme v bec nezlobili, prost každého n co pot šilo. V úterý 30. kv tna jela 3.A a 3.B na výlet. Navštívili jsme aragonitové jeskyn u lázní Teplice na Morav a hrad Helfštýn, který pat í k nejv tším nedobytným moravským hrad m. Ovšem nejvíc se nám líbilo v jeskyních, protože tam na nás ze zdí vykukovali trpaslíci. Kdybyste v lét cht li jet na n jaký výlet, tak vám tato místa rozhodn doporu uji! Pá áci m li výlet tentokrát na dva dny. Cílem byl areál Alceda Nivy, který se nachází v okolí Vsetína v údolí Janišov. Odjížd li 1.6. brzy ráno vlakem na Vsetín, pak autobusem na Ma i ku a nakonec asi 2 km p šky do velmi prudkého kopce. P estože byli vysílení, hned po ubytování v chat pro n za ali vedoucí organizovat zábavné hry. Ale déš jim nedal pokoj, vrátili se do chaty, p esto se v bec nenudili, protože r zné hry pokra ovaly. Ve er byla malá diskotéka a ve erka ve hodin. Myslíte si, že ji dodrželi? Kdepak, ponocovali do ty ráno a n kte í dokonce nespali skoro v bec. Ale p esto byli ilí i druhý den, dopolední program zvládali docela dob e. Batikovali tri ka a p ed ob dem hráli velkou hru ve stylu lov e, nezlob se, p i které museli hrá i prokázat rychlost, zru nost i d vtip. Po ob d t ídní turnaj v kopané, balení v cí a pochod k autobusu. Dom do Karlovic dorazili všichni v po ádku, sice unavení, ale spokojení a plní nových zážitk. Jak se m li na výlet šes áci? Výborn. Den za ínal brzy, od školy jsme vyjeli autobusem už v šest hodin ráno. Dlouhou cestu jsme si zp íjem ovali mlsáním, poslechem hudby i povídáním vtip. Kolem deváté už jsme byli v cíli naší cesty - v Mikul icích na jižní Morav. P ivítala nás paní pr vodkyn, která nám vypráv la o dávné historii tohoto velkomoravského hradišt z 9. století. Pak jsme si mohli prohlédnout i r zné zajímavé p edm ty z té doby. Venku jsme se mohli podívat na základy staveb, v tšinou to byly kostely.vyhnali nás však komá i a tak jsme rad ji nasedli do autobusu a jeli do ZOO v Hodonín. Rozd lili jsme se do skupin a Tomáš s Lukášem a Michalem se dostali mezi kozy. Byla sranda, protože je jedna koza za ala honit. Došlo k sázce o 10 K, kdo si ni sedne. Tomáš prohrál. Pak jsme šli dál, pohladili jsme kon, vid li jsme ko kovité šelmy a nakonec ptáky. Nejvíc se mi líbil tukan. A už jsme zase sed li v autobusu a jeli do Kunovic, podívat se na letecké muzeum.bylo tam asi dvacet sedm letadel, do jednoho jsme se mohli podívat a na památku si koupit i r zné suvenýry a známky. Na zpáte ní cest jsme se zastavili na zmrzlinu a pak š astn dojeli dom. Na t ídní výlet se všichni sedmáci t šili celý rok. Kone n nastal dlouho o ekávaný den a my sedíme ve vlaku. Po celkem zajímavé cest, osv žené n kolika p estupy, jsme dorazili do cíle naší cesty, do Brna. Nejprve jsme spolu s pr vodkyní prošli pam tihodnosti m sta, mezi které pat í brn nský drak, brn nské kolo, Parnas a s paní u itelkou Mikulovou a Chud jovou, které jely s námi, jsme navštívili hrad Špilberk. Potom jsme jeli tramvají k p ístavišti a odtud parníkem po Brn nské p ehrad k hotelu Jesenická, ve kterém jsme m li strávit noc. Na ve er jsme si p edem p ichystali program, u n hož jsme se skv le pobavili. Musím naši t ídu pochválit, protože noc prob hla podivuhodn klidn. Druhý den jsme se podívali do brn nské ZOO a na kapucínské hrobky. Výlet se nám moc líbil a p íští rok, jako osmáci, pojedeme alespo na t i dny! Ve dnech ervna se vypravili na výlet osmáci. Vlakem jsme dojeli do Byst ice pod Hostýnem a autobus nás vyvezl na posvátný kopec Hostýn. Odtud vedla naše cesta sm rem na Rusavu. Byl to dlouhý a bloudivý pochod, než jsme

4 se kone n ubytovali v malých chatkách u hotelu Jest ábí, který stojí nedaleko p ehrady a solárn vyh ívaného koupališt. Naše únava z nás spadla ve er u táboráku p i povídání a zp vu doprovázeného našimi t ídními kytaristy. Druhý den ráno jsme využili krásného po así a strávili as do odjezdu na koupališti. Myslíme, že se nám výlet vyda il a doufáme, že další bude alespo takový jako tento! Devá áci se rozhodli, že na výlet nepojedou, ale že zakon í své p sobení na základní škole turistickou vycházkou po rodné obci. P estože jim moc nep álo po así, prožili p íjemný a hezký den. Za ali turnajem v bowlingu na hotelu Galik, pak se p esunuli autobusem na Solá a p šky pokra ovali k hotelu na samém vrcholu, kde m li domluveno koupání v jejich krytém bazénu. Škoda, že n kte í to vzdali, protože se báli n kolika kapek dešt. Letošní kv ten byl ve znamení aerobiku. Jedna sout ž stíhala druhou. Prvním závodem bylo školní kolo o krále a královnu aerobiku. Protože se body z každé sportovní sout že zapo ítávají do sout že o Sportovce roku, byla siln obsazená i kategorie chlapc. Ti se pod vedením svých spoluža ek snažili trénovat už n kolik dn dop edu. T locvi na nabitá diváky odm ovala výkony sout žících bou livým potleskem. V první kategorii ( t ída) zvít zila Simona Ond ejková, ve druhé kategorii (4.-6. t ída) Renata Sola ová a ve 3. kategorii (7.-9. t ída) Kamila Va áková. Z kategorie skoromuži nejvíce upoutal Tomáš Suchánek z 6. t ídy. V sokolovn v Jabl nce se 23. kv tna uskute nil mini maraton v aerobiku. Sout že se zú astnilo 91 dívek z Lou ky, Jabl nky, Hoš álkové, Kel e a samoz ejm z Velkých Karlovic. Cvi ilo se ve 4 kategoriích. Z každé kategorie porota vybrala dívky, které zm ily své síly a schopnosti ve finále. Cvi itelky byly opravdu skv lé a nasadily neuv iteln rychlé tempo. Všechny dívky se krásn usmívaly a snažily se co nejvíce zalíbit porot. Ale první místo je jen jedno, a tak porota vyhlásila jen ty nejlepší. Myslím, že to pro ni nebyl lehký úkol, ale nakonec se naše d v ata umístila opravdu dob e. V první kategorii získala 2. místo Nikol Vašutová, 3. místo obsadila Simona Ond ejková a druhou kategorii vyhrála Irma Horáková. Irma Horáková, 5.t probíhal v Karolince maraton v aerobiku. Byl to náš poslední závod v tomto školním roce. Sout ž za ínala pro mladší cvi enky do 10 let v 10:00 hodin a pro starší cvi enky od 11- do15 let ve 12:30. Mladší cvi enky si v silné konkurenci vedly velmi dob e. Získaly všechna místa na stupních vít z. 3. místo obsadila Simona Ond ejková, 2. místo Nikol Vašutová a první p í ku vybojovala Barbora Šilerová. Ani starší d v ata si nevedla špatn. Kone né výsledky vypadaly takto: 3. místo získala Petra Zbranková a 2. p í ku si vybojovala Renata Sola ová. Všem cvi enkám gratulujeme ke skv lému umíst ní a p ejeme jim hodn úsp ch na dalších závodech. Renata Sola ová, 6. t. p ipravili u itelé pro žáky druhého stupn na pátek 2. ervna. Žáci všech t íd byli rozlosováni do 14 družstev a m li zdolat 14 úkol. Protože nám ten den nep álo po así, musela být stanovišt rozmíst na v n kterých t ídách i na chodbách školy a nesla r zná záhadná pojmenování. Nap íklad název Terminátor n kterým nahán l husí k ži. Jaké bylo naše p ekvapení, když jsme zjistili, že se pod tímto názvem skrývá opi í dráha v t locvi n. Na stanovišti, které se jmenovalo Kobra 11, nás p ivítali p ísní policisté a nesmlouvav po nás žádali správné odpov di na otázky z pravidel silni ního provozu. K nejveselejším úkol m pat ily d tské fotografie zam stnanc školy, které jsme m li p i azovat ke jmén m. Boj byl nelítostný a nakonec zvít zilo družstvo s íslem 7 ve složení Jakub Podešva (8.), Mirek Žid (8.), Lidka Hlavá ová (7.), Petra Ond ejková (7.) a Veronika Zetochová (6.). Myslíme si, že se tento den žák m líbil nejen proto, že se pobavili, ale i proto, že se nemuseli u it. V. Zetochová, J. Vávrová, 6. t ída Jako každoro n i letos se naši mladší žáci zú astnili závod v atletice. Závody probíhaly 18. kv tna na školním h išti v Karolince. Sout žilo se v b hu na 60 metr, v hodu kriketovým mí kem, ve skoku do dálky a do výšky a v nejt žší disciplín, v b hu na 600 metr. Všichni jsme se

5 moc snažili, aby naše výkony byly co nejlepší a abychom porazili soupee, ale tentokrát nám to moc nevyšlo, soupei byli lepší. Musíme píští rok více trénovat. Irma Horáková, 5.t. Hoši z 9.tídy byli 18. kvtna na okresním kole atletických závod ve Valašském Meziíí. Bojovali v disciplínách: 60m, 1000m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a hod kriketovým míkem. Nejlépe z naší školy se umístil Adam Kenek, stal se okresním peborníkem ve vrhu koulí. K jeho úspchu mu blahopejeme! Na body byl z našich hoch nejlepší Martin Moško. Vydala Základní škola Velké Karlovice erven 2006

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Lyžařský výcvikový kurz 2014

Lyžařský výcvikový kurz 2014 Hned po rozdání pololetního vysvědčení vyrazili žáci sedmého ročníku na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. Jako místo pobytu bylo vybráno osvědčené rekreační středisko Prkenný důl v Žacléři. Lyžařský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Vyhodnocení realizace projektu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) Zahradu máme, život jí dáme březen 2008 prosinec

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013 v malém nákladu Číslo 2 Duben 2014 Milí čtenáři, přinášíme vám aprílové vydání školního časopisu, v němž vám chceme představit

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011 Projekt Plody podzimu 1. třída Zajíčci šk. rok 2010/2011 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Plody podzimu

Více

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance Dům stříbrných vlasů V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v měsíci září, dětská tvorba, soutěž ve sběru, vyhodnocení sběru Září 2008 TOCHOVICE

Více

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Zateplování školy Drakiáda Výstava ovoce a zeleniny Redakční [ŠIMA rada:

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Nová podoba Školního špióna

Nová podoba Školního špióna ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Nová podoba Školního špióna Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu. V několika věcech

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří v Úpravně pitné vody Rečkov Rečkov Městečko Bakov nad Jizerou jsme si uţ několikrát pečlivě prošli, tak jsme se rozhodli, ţe je čas podniknout

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co nás čeká v měsíci ÚNORU?

Co nás čeká v měsíci ÚNORU? Co nás čeká v měsíci ÚNORU? 2.2. zápis do 1. ročníku téma LES 2.2. projekt na téma LES 9.2. karneval ve škole 15.-19.2. jarní prázdniny 22.2. poslední lekce plavání 23.2. divadlo ve Vamberku pro 1. a 2.

Více

JMÉNO ČAS JMÉNO ČAS JMÉNO ČAS

JMÉNO ČAS JMÉNO ČAS JMÉNO ČAS Klasická halová disciplína ŠPLH NA TYČI vévodila sportovnímu odpoledni ve středu 25. 1. 2012, kdy se v tělocvičně naší školy sešlo celkem 44 závodníků od první do deváté třídy. Zatímco prvňáčkové a druháčci

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina.

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. Leden 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. 13. 1. se v učebně V. A konala výstava s názvem Mladý filatelista, kterého zúčastnili žáci různého věku a z

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA

Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Od začátku školního roku a vstupu do 23. roku činnosti Rolničky už uplynul

Více

Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy.

Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy. BŘEZEN Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy. Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět uspořádalo maškarní bál.

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

ROZHOVOR S... Petrem Žufanem

ROZHOVOR S... Petrem Žufanem ROZHOVOR S... Petrem Žufanem 1) Jaký byl tvůj nejlepší nebo nejvtipnější zážitek spojený se školou? Nejlepší zážitek byl... (chvíle přemýšlení)... těch zážitků bylo, nedokážu vybrat. 2) Existuje něco,

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se v prosinci také nezahálelo. Na děti čekalo tradiční ježdění na lopatách na stráni za zahrádkářskou kolonií. Podmínkou bylo vhodné oblečení a dobrá nálada,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.22

Zpravodaj pro rodiče č.22 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.22 listopad 2005 Vážení rodiče, v dnešním

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Obsah: Sport: Výsledky Cirsiády... 1. Průběh a výsledky olympiády v ČJ a Z... 2. Absolventské práce... 3. Planeta 3000... 4. Malování na zeď... 5. Den Země... 6. Výlet do Karpat...

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici

8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici 8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici V úterý 6. 5. 2014 se předškoláci od paní knihovnice Míši Čápové dozvěděli, proč je jazyk důležitý. Dále následovaly pohádky a slovní soutěže. V každé

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008 Komise kultury a sportu připravuje: 12. 13.9.2008 Vinobraní Mikulov. Další z novinek naší komise, tentokrát se zaměřením na kulturu dospělých. 12.9. odpoledne nasedneme do autobusu a necháme se převézt

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Ekorallye Exkurze na ekofarmu BIO.

Ekorallye Exkurze na ekofarmu BIO. Ekorallye V rámci projektu vzniku Multimediálního centra na škole podporovaného EU jsme společně s žáky 9.třídy uspořádali soutěž pod názvem Ekorallye. Soutěž probíhala v terénu v okolí města, soutěžily

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Roll the Dice Místo konání: Lésny Dwór, Janowice Wielkie, Dolny Ślask, Polsko 2011 Termín: 22.6. 30.6.2011 Počet účastníků: 25 Zúčastněné státy: Polsko, Česká

Více

Sportovně relaxační víkend v Bystřici nad Perštejnem 18.-20. května 2012 Sportujeme z vesela a večer hraje kapela

Sportovně relaxační víkend v Bystřici nad Perštejnem 18.-20. května 2012 Sportujeme z vesela a večer hraje kapela Sportovně relaxační víkend v Bystřici nad Perštejnem 18.-20. května 2012 Sportujeme z vesela a večer hraje kapela Nádherně prožitý víkend se skvělými lidmi, v pořadí již 9. Ženy si ho přijely užít na maximum

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 Pár slov na začátek.. Vítáme nové žáky, ale i žáky, kteří navštěvují naší školu už nějaký pátek v novém školním roce. Doufáme, že se všem bude dařit a budou poslouchat

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739 247 357 E-mail: centrum@centrumrodin.cz Web: www.centrumrodin.cz

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více