11. KAPITOLA PARTICIPIA, ČÍSLOVKY, ADVERBIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. KAPITOLA PARTICIPIA, ČÍSLOVKY, ADVERBIA"

Transkript

1 11. KAPITOLA PARTICIPIA, ČÍSLOVKY, ADVERBIA Participia Mezi latinská adjektiva se řadí tzv. participia, coţ jsou adjektiva vytvořená ze sloves. V lékařské terminologii se objevují dva typy: a) prézentní participium, které vyjadřuje děj aktivní současný (comitāns provázející, efferēns odvádějící) a je tvořeno pomocí sufixů -āns, -ēns. Skloňuje se jako jednovýchodné adjektivum III. deklinace (efferēns, ntis). b) perfektní participium, které vyjadřuje děj pasivní minulý (perforātus proděravělý). Skloňuje se jako adjektivum I. a II. deklinace (perforātus, a, um). Při pouţití participií je třeba rozlišovat význam: ulcus perforāns (pronikající vřed) X pariēs perforātus (proděravělá stěna) Obr. 115: Užití participií v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 97). 133

2 Číslovky V lékařské terminologii se uplatňují zejména číslovky základní a řadové. Významné je jejich vyuţití ve slovech sloţených (triceps trojhlavý, bilobātus dvojlaločný, monosacharidum jednoduchý cukr). arabské číslice římské číslice číslovky základní číslovky řadové 1 I ūnus, ūna, ūnum prīmus, a, um 2 II duo, duae, duo secundus, a, um 1 3 III trēs, tria tertius, a, um 4 IV quattuor quārtus, a, um 5 V quinque quīntus, a, um 6 VI sex sextus, a, um 7 VII septem septimus, a, um 8 VIII octō octāvus, a, um 9 IX novem nōnus, a, um 10 X decem decimus, a, um 11 XI undecim undecimus, a, um 12 XII duodecim duodecimus, a, um 13 XIII trēdecim 14 XIV quattuordecim 15 XV quīndecim 16 XVI sēdecim 17 XVII septendecim 18 XVIII duodēvīgintī 19 XIX ūndēvīgintī 20 XX vigintī 30 XXX trīgintā 40 XL quadrāgintā 50 L quīnquāgintā 60 LX sexāgintā 70 LXX septuāgintā 80 LXXX octōgintā 90 XC nōnāgintā 100 C centum 1 Pozor, nezaměňovat s odvozenou předloţkou secundum (s významem podle), hojně pouţívanou v klinických frázích: operātiō secundum Kjelland operace podle Kjellanda. 134

3 K tvoření základních číslovek je třeba podotknout, ţe pro desítky je typická přípona -gintā: trīgintā, quadrāgintā, ale vīgintī. Z uvedeného přehledu základních číslovek se skloňují pouze číslovky: ūnus, duo a trēs: m. f. n. nom. sg. ūnus ūna ūnum gen. sg. ūnīus ak. sg. ūnum ūnam ūnum abl. sg. ūnō ūnā ūnō m. f. n. nom. pl. duo duae duo gen. pl. duōrum duārum duōrum ak. pl. duōs duās duo abl. pl. duōbus duābus duōbus m. + f. n. nom. pl. trēs tria gen. pl. trium ak. pl. trēs tria abl. pl. tribus Řadové číslovky (prīmus, a, um atd.) se skloňují jako adjektiva I. a II. deklinace. Způsob spojování základní číslovky se substantivem se od češtiny liší tím, ţe substantivum v nominativu (prst, prsty) zůstává po číslovce stále v nominativu (digitī quīnque x pět prstů): latinsky česky 1 digitus ūnus (nom. sg.) jeden prst (nom. sg.) 2 digitī duo (nom. pl.) dva prsty (nom. pl.) 3 digitī trēs (nom. pl.) tři prsty (nom. pl.) 4 digitī quattuor (nom. pl.) čtyři prsty (nom. pl.) 5 digitī quīnque (nom. pl.) pět prstů (gen. pl.) 6 digitī sex (nom. pl.) šest prstů (gen. pl.) atd. 135

4 V lékařské terminologii se vyskytuje mnoţství řeckých číslovek, a to ve formě slovních základů ve sloţeninách. Níţe je uveden přehled nejdůleţitějších slovních základů latinských a řeckých číslovek (Svobodová 2006: 290). význam číslovka příklady ūnus, prīmus, singulī ūniformis jednotvárný, prīmigravida ţena poprvé těhotná, singulāris jednotlivý 1 protos, monos, haplūs protosystola začátek systoly, monoplēgia úplné ochrnutí jedné končetiny, haplodontia jednoduché zuby duo, bis, bīnī, uterque, secundus duplex dvojitý, bifurcātiō rozdvojení, bīnoculāris určený pro obě oči, lateris utrīusque 2 na obou stranách, secundīpara druhorodička deuteros, diplūs, dis deuteropathia výskyt jedné choroby vázaný na jiné onemocnění, diplococcus kulovitý mikrob řadící se do dvojic 3 trēs, tertius, ter tricuspidātus trojcípý, tertiāna horečka vracející se kaţdý třetí den, ter třikrát tritos, trias, triplūs, tris triōtus jedinec mající tři uši, triplēgia úplné ochrnutí tří končetin, trias hepatica Obr. 116: Užití číslovek v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 362). 136

5 Obr. 117: Užití číslovek v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 134). Obr. 118: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. Adverbia Adverbia jsou zastoupena v lékařské terminologii řídce, z nejdůleţitějších lze uvést tato: verīsīmiliter = pravděpodobně bene = dobře citō = rychle difficiliter/difficulter = nesnadno, těţce ēminenter = výborně facile = snadno grātīs = zadarmo magistrāliter = podle lékárnického umění male = špatně, zle minus = méně multum = mnoho, hodně partim = částečně praecipuē = především quantum = kolik satis = dost statim = ihned 137

6 Obr. 119: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. Obr. 120: Ukázka užití adverbií v lékařské dokumentaci. 140

7 MEMORABILIA ad acta ke spisům (uloţit po projednání nebo bez vyřízení) (diagnōsis) ex iūvantibus diagnóza stanovená podle účinného léku, zákroku errāta chyby, omyly littera scripta manet co je psáno, to je dáno post scriptum (P.S.) po napsaném, po napsání (dodatek) sērō venientibus ossa pozdě přicházejícím kosti spīritus agēns vůdčí, řídící duch (hlavní činitel) tertium non datur třetí moţnost se nedává (neexistuje) CVIČENÍ 1) V popisku najděte anatomické názvy odvozené od číslovek: 2) V popisku najděte anatomické názvy odvozené od číslovek: Obr. 121 (Čihák 2003: 409). 141 Obr. 122 (Čihák 2003: 391).

8 3) Přeložte: Mūsculus ūnus. Artēriae duae. Costae trēs. Membra quattuor. Sēnsūs quīnque. Grammata sex. Vertebrae cervīcālēs septem. Dentēs incīsīvī octō. Guttae novem. Digitī decem. Vertebrae thōrācicae duodecim. Nōmina nervōrum crāniālium sunt 2 : nervus prīmus seu olfactōrius, nervus secundus seu opticus, nervus tertius seu oculomōtōrius, nervus quārtus seu trochleāris, nervus quīntus seu trigeminus, nervus sextus seu abdūcēns, nervus septimus seu faciālis, nervus octāvus seu vestibulocochleāris, nervus nōnus seu glōssopharyngeus, nervus decimus seu vagus, nervus undecimus seu accessōrius, nervus duodecimus seu hypoglōssus. 4) Spojte substantiva s uvedenými číslovkami (číslovku vypište slovy): gramma decigramma os digitus arteria 5) Spojte a přeložte: Frāctūra + ūnus, ūna, ūnum + os Frāctūra + duo, duae, duo + os Frāctūra + prīmus, a, um + phalanx Frāctūra + trēs, tria + vertebra lumbālis Frāctūra + quīnque + digitus 2 Jsou (3. os. pl. slovesa esse být). 142

9 6) Vytvořte smysluplné fráze: rādīx/rādīcēs + dentēs incīsīvī quattuor rādīx/rādīcēs + dēns canīnus ūnus rādīx/rādīcēs + dentēs praemolārēs trēs rādīx/rādīcēs + dentēs molārēs quattuor rādīx/rādīcēs + dentēs lacteī vīgintī rādīx/rādīcēs + dentēs molārēs duō 7) Přeložte dle modelu následující diagnózy: Př. Nádor ocasu slinivky břišní pronikající do příčného tračníku. = Tumor caudae pāncreatis ad cōlon trānsversum penetrāns. Rakovina slepého střeva a červovitého přívěsku pronikající do stěny břišní. Zuţující rakovina esovité kličky prorůstající do dělohy. Rakovina esovité kličky prorůstající do močového měchýře. Rakovina horního laloku levé plíce pronikající do stěny hrudní. 8) Přeložte: Pollicēs duo. Marginēs unguis trēs. Membra corporis hūmānī quattuor. Os metatarsāle tertium. Ventriculus quārtus cerebrī. Dentēs dēciduī vīgintī. Vertebrae columnae vertebrālis trīgintā trēs. Vertebrae cervicālēs septem. Dentēs incīsīvī octō. Plexus choroīdeus ventriculī tertiī. Pulmō sinister bilobātus. Pulmō dexter trilobātus. Digitus prīmus seu pollex, digitus secundus seu index, digitus tertius seu medius, digitus quārtus seu ānulāris, digitus quīntus seu minimus. Partēs ossis coxae sunt trēs: os īlium, os pūbis et os ischiī. 9) Přeložte: Dvě plochy jater. Čtyři dutiny srdce. Mok čtvrté mozkové komory. Tři části hrudní kosti. Dvanáct hrudních obratlů, pět bederních, pět kříţových, čtyři nebo pět kostrčních. Osm třenových zubů. Dvě ústí dvou dutých ţil do pravé srdeční předsíně. Tři laloky pravé plíce. Dva laloky levé plíce. Pět lidských smyslů. 143

10 10) Přeložte: Poškození přední části pátého ţebra. Resekce kořene čtvrtého dolního zubu na pravé straně. Amputace dvou článků ukazováku kvůli poranění. Hluboký kaz druhého pravého dolního zubu. Nepravidelnost čtyř horních stálých zubů. Poškození jednoho svalu. Spojení dvou tepen. Kosti čtyř končetin. Dva nádory ze svalové tkáně v děloze. 11) Doplňte pádové koncovky u anatomických názvů: Obr. 123 (Čihák 2002: 185). 12) Doplňte pádové koncovky u anatomických názvů: 144 Obr. 124 (Čihák 2002: 58).

11 13) Doplňte pádové koncovky u anatomických názvů: Obr. 125 (Čihák 2001: 280). 14) Doplňte pádové koncovky u anatomických názvů: Obr. 126 (Čihák 2001: 307). 145

12 15) Doplňte pádové koncovky u anatomických názvů: Obr. 127 (Čihák 2004: 492). 16) Přeložte anatomické názvy: Margō occipitālis et frontālis ossis parietālis. Ligāmenta basium ossium metacarpī dorsālia. Pars lumbālis columnae vertebrālis. Caput longum et caput breve mūsculī tricipitis brachiī. Mūsculus biceps femoris. Dentēs permanentēs. Dentēs lacteī seu dēciduī. Dentēs molārēs et praemolārēs. Aorta ascendēns, aorta dēscendēns. Nervus abdūcēns. Marginēs laterālēs unguium. Regiō nāsālis. Artēria carōtis commūnis. Artēria comitāns nervī ischiadicī. Sulcus līmitāns. Vās prōminēns. Rāmus commūnicāns nervī laryngeī superiōris cum nervō laryngeō inferiōre. Pars sternālis diaphragmatis. Vāsa afferentia. Costa fluctuāns. 146

13 17) Přeložte: Senīlitās praecox. Spondylītis dēformāns. Icterus gravis neonātōrum. Āsthma bronchiāle. Symptōmata carcinōmatis latentis. Sēpsis post vulnus pūnctum regiōnis abdōminālis. Ulcus crūris post thrombōsim vēnae femorālis. Abortus imminēns. Arthrītis dēformāns. Cholēcystītis incipiēns. Vulnera contusa, lacera, contūsolacera, pūncta, morsa, secta, scissa et sclopetaria. Status praesēns aegrōtī. Pariēs gastris ulcere perforātus. Rēn migrāns. Morbus exacerbāns. Morbus congenitus, acquīsītus. Frāctūra complēta, incomplēta. Carcinōma cōlī sigmoīdeī exulcerātum. Syphilis cūrāta. Myosītis ossificāns. Grammata decem speciērum arōmaticārum. Remedium corrigēns. Remedium laxāns. Vīsum repertum. Myōma corporis uterī nullīparae. Cariēs dentis recidivāns. Cariēs dentis ad pulpam penetrāns. 18) Přeložte anatomické názvy: Vnější, vnitřní a nejvnitřnější meziţeberní svaly. Kořeny stoliček a třenových zubů. Dolní temenní lalůček. Krátká hlava dvouhlavého svalu paţe. Větev odvádějícího nervu. Jednoduché klouby. Sestupná část dvanáctníku. Vzestupná bederní ţíla. Temenní zářez spánkové kosti. Meziţeberní prostory. Zadní větve míšních nervů. Chámovod. Vzestupná část srdečnice. Sestupná část srdečnice. Zadní spojující tepna. Osm krčních míšních nervů. Oko a související struktury. 19) Přeložte: Zlomenina s jednoduchým otokem. Mnohonásobná přetrţení dlouhé hlavy trojhlavého svalu paţe. Vřed sestupného tračníku. Cysta kořene stálého zubu dolní čelisti. Bodné poranění hrudníku pronikající k plíci na pravé straně. Skryté onemocnění. Jednoduchá zlomenina levé kosti loketní. Resekce ţaludku kvůli zhoubnému nádoru. Zlomenina vyčnívajícího obratle. 20) Určete, zda jde o participium prézentu aktiva, nebo participium perfekta pasiva, a přeložte: Zasaţená část hltanu. Vzestupná část dvanáctníku. Proděravělé vředy. Přední a zadní spojující tepny. Přívodné a odvodné cévy. Přetrţené svaly a přetrţené vazy. Přerušovaná horečka. Proděravění vzestupného tračníku kvůli vředu. 147

14 21) Přeložte: Začínající potrat po těţkém úrazu. Vytrţení třenového zubu kvůli kazu. Smrt po plicním selhání. Bodná rána na ruce. Poškození hřbetní míchy. Mnohonásobné zlomeniny obličejových kostí. Poškození plodu před porodem. Zvracení po narkóze. Příznaky počínající nemoci. Vřed ţaludku na velkém zakřivení (ţaludku). Nepravidelnost velké pánve. Znetvoření velkého a malého hrbolku paţní kosti. Dávka dezinfikujícího léku. Lahvička jednoduchého sirupu. SLOVNÍ ZÁSOBA Pars anatomica abdūcēns, entis ānulāris, e bilobātus, a, um bipartītus, a, um bronchiālis, e comitāns, antis complētus, a, um crāniālis, e nervī crāniālēs dēferēns, entis ductus dēferēns digitus ānulāris duplex, icis femorālis, e choroīdeus, a, um incomplētus, a, um laryngeus, a, um līmitāns, antis lumbālis, e migrāns, antis rēn migrāns olfactōrius, a, um os īlium os ischiī os pūbis parietālis, e pertinēns, entis prōminēns, entis prōtosystola, ae, f. quadrātus, a, um spatium, ī, n. odvádějící prstencový, kruhový dvojlaločný dvojdílný průduškový provázející, přidruţující se úplný lebeční hlavové nervy odvádějící chámovod prsteník dvojitý stehenní cévnatý neúplný hrtanový ohraničující, omezený bederní stěhující se bloudivá ledvina čichový kost kyčelní kost sedací kost stydká temenní; nástěnný související vyčnívající začátek systoly čtyřhranný prostor 148

15 strūctūra, ae, f. triceps, ipitis (mūsculus) tricuspidātus, a, um trigōnum, ī, n. trilobātus, a, um trochleāris, e ūnicornis, e ūniformis, e vagus, a, um vestibulocochleāris, e struktura trojhlavý sval trojcípý trojúhelník, trojúhelníková krajina trojlaločný kladkový jednorohý jednotvárný bloudivý vestibulokochleární, týkající se předsíně a hlemýţdě kostěného labyrintu vnitřního ucha Pars clinico-pathologica acquīsītus, a, um aegrōtus, a, um affectus, a, um āsthma, tis, n. bene bīnoculāris, e citō continuus, a, um corrigēns, entis cūrātus, a, um dēformāns, antis dēformātiō, ōnis, f. dēsīnficiēns, entis deuteropathia, ae, f. difficiliter = difficulter diplococcus, ī, m. ēminenter exacerbāns, antis exulcerātus, a, um facile facilis, e falsus, a, um grātīs gutta, ae, f. haplodontia, ae, f. hebdomas, adis, f. īleus, ī, m. imminēns, entis increscēns, entis intermittēns, entis latēns, entis laxāns, antis liquorrhoea, ae, f. získaný nemocný zasaţený astma dobře určený pro obě oči rychle souvislý upravující vyléčený znetvořující znetvoření dezinfikující, ničící choroboplodné zárodky výskyt jedné choroby vázaný na jiné onemocnění nesnadno, těţce kulovitý mikrob řadící se do dvojic výborně zhoršující se zvředovatělý snadno snadný mylný zadarmo kapka jednoduché zuby týden střevní neprůchodnost hrozící vrůstající přerušovaný skrytý projímavý likvorea, výtok mozkomíšního moku nosem nebo uchem při poranění spodiny lebeční 149

16 magistrāliter male medicāmentum, ī, n. minus monoplēgia, ae, f. multum nōmen, inis, n. nōn nūllipara, ae, f. ossificāns, antis partim percrescēns, entis perforāns, antis perforātiō, ōnis, f. plānus, a, um plūs praecipuē prīmigravida, ae, f. quantum remedium, ī, n. repertus, a, um ruptus, a, um satis secundīpara, ae, f. senīlitās, ātis, f. seu singulāris, e sirupus, ī, m. statim triōtus, ī, m. triplēgia, ae, f. verīsīmiliter vīsum, ī n. podle pravidel lékárnického umění špatně, zle lék méně úplné ochrnutí jedné končetiny mnoho, hodně jméno ne, nikoliv ţena, která dosud nerodila kostnatějící částečně prorůstající prostupující, proráţející proděravění plochý více především ţena poprvé těhotná kolik lék nalezený přetrţený, prasklý dost druhorodička senilita, stárnutí neboli jednotlivý sirup ihned jedinec mající tři uši úplné ochrnutí tří končetin pravděpodobně jev, obraz 150

17 12. KAPITOLA SLOVOTVORBA I (DERIVÁTY PREFIXY) Úvod do slovotvorby Značnou část lékařské terminologie tvoří termíny odvozené a termíny sloţené. Odvozený termín (derivát) má jeden slovní základ, od něhoţ se tvoří další termíny pomocí předpon (prefixů) a přípon (sufixů). Složený termín (kompozitum) má dva nebo více slovních základů a obvykle také sufix. Správné rozpoznání a analýza sloţených termínů přispívají nejen k jejich snazšímu osvojení, ale i k chápání jejich odborného obsahu. Takovéto termíny jsou nejen latinské, ale zvláště řecké, neboť řečtina tvoří bez potíţí i sebedelší sloţeniny. Do češtiny se kompozita obvykle nepřekládají doslova, neboť otrocký překlad by byl proti duchu češtiny. (Kábrt 1974: 152) Slova odvozená 1 slovní základ + prefix: oc-ciput (záhlaví) 1 slovní základ + sufix: brachi-ālis (paţní) 1 slovní základ + prefix i sufix: ab-duct-or (odtahovač) Slova složená dva nebo více slovních základů + sufix: falci-form-is (srpovitý) cerebr-o-spin-ālis (mozkomíšní) stern-o-cleid-o-masto-oīd-eus (kývač) V kaţdé z uvedených skupin slov je třeba rozlišit tzv. hybridy, tedy slova odvozená nebo sloţená z komponentů pocházejících z různých jazyků (v případě lékařské terminologie se jedná zejména o latinu a řečtinu). 151

18 pseud-o-tumor (pseudēs + tumor) nepravý nádor ōvāri-ectomia (ōvārium + ectomia) vynětí vaječníku hēpat-o-rēnālis (hēpar + rēnalis) týkající se jater a ledvin hypo-vītamin-ōsis (hypo + vītaminium + ōsis) nedostatek vitamínů appendic-ītis (appendix + ītis) zánět červovitého přívěsku cheil-o-gnath-o-palāt-oūran-o-staphyl-o-schisis (cheilos + gnathos + palātum + ūranos + staphylē + schisis) vrozený rozštěp horního rtu, čelisti, tvrdého i měkkého patra a čípku DERIVÁTY LATINSKÉ PREFIXY Prefixy vzniklé z předložek: prefix význam příklady ab- (abs-, ā-) od (odloučení) abstinentia zdrţenlivost ad- (ac-, af-, ap-, as-) při, u, do, k (připojení) abductor odtahovač āmōtiō odchlípení adhaesiō přilnavost appendix přívěsek ante- před antebrachium předloktí anteflexiō ohnutí dopředu circum- kolem, okolo circumferentia obvod circumscrīptus ohraničený contrā- proti contrāindicātiō kontraindikace contrālaterālis leţící na opačné straně con- (co-, col-, com-, s, se, spolu, spojení coāgulātiō sráţení cor-) 3 comorbiditās současný výskyt více nemocí commōtiō otřes dē- (dēs-) shora dolů, s, se, od- dēscendēns sestupný dēviātiō odchylka 3 Tato předpona vychází z předloţky cum (s). 152

19 ē-, ex- (ef-) v, ze, vy- ēminentia výčnělek exitus odchod, smrt efferēns odvádějící extrā- mimo, vně extrācorporālis mimotělní extrāuterīnus mimoděloţní in- (im-, ir-) 4 v, na, dovnitř incīsūra zářez iniectiō vstříknutí īnfrā- pod, níţe īnfrāclāviculāris podklíčkový īnfrātemporālis podspánkový inter- mezi interosseus mezikostní intercostālis meziţeberní intrā- uvnitř intrācraniālis nitrolebeční intrāvēnōsus nitroţilní ob- (oc-, op-) proti, za oblongātus prodlouţený opponēns stojící proti occiput záhlaví per- skrze, přes (vysoký stupeň) perforātus proděravělý percussiō poklep peraciditās překyselení post- po, za postoperātīvus pooperační posttraumaticus poúrazový prae- 5 před, dříve praenātālis před narozením praecaecālis před slepým střevem prō- směr dopředu prōcessus výběţek prōgrediēns postupující sub- (suc-, suf-, sup-, sus-) pod, dole (nižší stupeň) subcutāneus podkoţní subacūtus méně prudký super-, suprā- nad superficiālis povrchový suprārēnālis nadledvinový trāns- přes, pře- trānslocātiō přemístění trānsversus příčný 4 Latinský prefix in- (ve významu v, na, dovnitř) je třeba odlišit od prefixu in-, který označuje zápor: inactivitās (nečinnost) atd. (viz níţe). 5 Anatomická nomenklatura v současné době upřednostňuje zjednodušení pravopisu dvojhlásek, např. prēcaecālis viz Čihák 2003:

20 Původní prefixy prefix význam příklady dis- (di-, dif-) 6 1) roz- dīlātātiō rozšíření differentiātiō rozlišování dissēminātiō rozsev 2) zápor difficilis nesnadný dissimilis nepodobný in- (im-, ir-) ne- (zápor) ināctīvitās nečinnost īnfaustus nepříznivý irreversibilis nevratný immobilis nepohyblivý re- znovu, opět, zpět recidīva opakování choroby recurrēns zpětně běţící sē- od-, roz- sēcrētiō vyměšování sēparātiō odloučení Obr. 128: Užití latinských prefixů v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2003: 428). 6 Latinský prefix dis- (ve významu záporu) je třeba odlišit od řeckého prefixu dys-, který označuje poruchu funkce: dysfunctiō (porušená funkce), dyspepsia (porucha trávení). 154

21 Obr. 129: Užití latinských prefixů v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2003: 439). DERIVÁTY ŘECKÉ PREFIXY Prefixy vzniklé z předložek: prefix význam příklady ana- opět, znovu anabiōsis oţivování roz- anatomia anatomie anti- (ant-) proti antiemeticus proti zvracení antisēpticus antiseptický apo- od, pryč apophysis výrůstek apocrīnus vyměšovací kata- shora dolů, s, se, přes, za cataracta šedý zákal oční čočky catarrhus katar, zánět s vylučováním hlenu dia- (di-) roz-, skrz, mezi diagnōsis rozpoznání nemoci diencephalon mezimozek en- (em-) v, dovnitř encephalītis zánět mozku embolia vmetnutí epi- (ep-) na, nad, při epidermis pokoţka epiglōttis příklopka hrtanová hyper- nad (zvýšená činnost) hyperaemia překrvení hypertonia zvýšení napětí hypo- (hyp-) pod (snížený stupeň) hypophysis mozkový podvěsek hypotrophia podvýţiva hypoxia nedostatek kyslíku v organismu 155

22 meta- (met-) za, po, změna metacarpus záprstí metabolismus látková přeměna para- (par-) u, při, vedle, podél paravertebrālis leţící podél obratlů parodontītis zánět tkáně v okolí zubu parōtis příušní ţláza peri- kolem, okolo pericardium osrdečník periodontium ozubice pro- před prognōsis předpověď prodrōmus příznak vyskytující se před nástupem příznaků typických pro určitou chorobu syn- (sy-, sym-) s, se, spolu syndesmosis vazivový spoj kostí synthesis skládání Původní prefixy: prefix význam příklady a-, (an-) zápor asthenia slabost atrophia zmenšení anaesthēsia znecitlivění dys- porucha, obtíţnost dyspepsia porucha trávení dystrophia porucha výţivy Souhrnný přehled odpovídajících latinských a řeckých prefixů a prefixoidů: latinské prefixy řecké prefixy význam ā-, ab-, (abs-) apo- od (oddálení), z ad- (af-, ap-, a-) para- při, k, do v ante- pro- před circum- peri-, amfi- kolem, okolo contrā- anti- proti com- (con-, cor-, col-, co-) syn- (sym-) s, se dē- (dēs-) kata- s, se, z, ze, pro, od dis- (dif-, di-) dia-, ana- roz dis- (dif) a- (an-) ne (zápor) ē- (ex-, ef-) ek- z, ze, vy- 156

23 extrā- exō-, ekto(s)- mimo, vně in- (im-, il-, ir-) en- (em-) v, na epi- na in- (im-) a- (an-) ne (zápor) īnfrā- hypo- pod inter- dia- mezi, skrz intrā- endon- uvnitř ob (oc-, of-) pros- před, za, pro perdia- mezi, skrz, přes hyper- zvýšení post- meta- za, po prae- pro- před prō- pro- vpřed, za, dříve re- (red-) ana- opět, znovu, zpět sē- (sēd-) dia-, ana- roz, od sub- (suc-, suf-, sup-, sus-) hypo- pod, dole, snížení super- epi- nad, na supra- hyper- na, nad trāns- meta-, kata-, dia- přes, za Obr. 130: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. MEMORABILIA ad absurdum k nesmyslnosti (k nesmyslným závěrům) conditiō sine quā nōn podmínka, bez které nelze (něco uskutečnit) contrādictiō in adjectō protiklad (rozpor) v daném pojmu (kulatý hranol) ex post dodatečně in absentiā aegrotī v nepřítomnosti nemocného in tōtō vcelku, celkem locus minōris resistentiae místo nejmenšího odporu post fēstum po svátku (po všem, pozdě) prō et contrā pro i proti 157

24 CVIČENÍ 1) V popisku určete latinské a řecké prefixy a celý název přeložte, event. vysvětlete: 2) V popisku určete latinské prefixy a celý název přeložte: Obr. 131 (podle Čiháka 2002: 301). 3) Termín rozeberte: určete prefix a přeložte jej, poté celý výraz přeložte: extractum īnsānābilis īnfrāclāviculāris intrāuterīnus subalimentātiō superficiēs īnfūsiō suprāsternālis extrācellulāris interdentālis intrādermālis 158 Obr. 132 (Čihák 2002: 352).

25 4) Pomocí daných prefixů utvořte nové termíny a vysvětlete: prae + nātālis re + īnfectiō sub + cutis prae + carcinōma re + dēstīllātus sub + frontālis prae + cardiālis re + amputātiō sub + aciditās prae + vertebrālis re + sūtūra sub + mūcōsus prae + mātūrus re + positiō sub + acūtus Zkuste vysvětlit termín repitva. 5) Vytvořte latinské termíny vyjadřující tyto vztahy: - leţící kolem obratlů, leţící před obratli, leţící mezi obratli - leţící u štítné ţlázy, leţící podél obratlů, leţící podél hrudní kosti - nadočnicový, podočnicový, nitroočnicový - leţící nad tvrdou plenou mozkovou, leţící pod tvrdou plenou mozkovou - přívodný, odvodný - sestupný, vzestupný - leţící kolem ledviny, mandlí, průdušnice, horní čelisti, dvanáctníku 6) Termín rozeberte: určete prefix, přeložte jej a poté přeložte celý výraz: pericardium analysis akīnēsis epidermis anūria hypertonia 159

26 anatomia dyspnoē periprostatītis perioophorītis parapapillāris paraīnfectiō apnoē hyperodontia hypermastia hypomastia hypofunctiō hypochōlia dysostōsis 7) Z uvedených prefixů a slovních základů vytvořte termíny a přeložte: syn + desmos, osteon, chondros, bios anti + tragus, scabiōsus, allergicus, emeticus pro + geneion, gnathos, odūs 8) Rozeberte následující termíny a přeložte: revaskularizace, intrakraniální, intramurální, komorbidita, postnatální maturace myokardu, peroperačně, intravitálně, intraperikardiální, reinkarnace, perimortální, inkorporace 9) Analyzujte jednotlivé latinské prefixy. Přeložte: Sēptum intermūsculāre brachiī laterāle. Incīsūra parietālis ossis temporālis. Nervī suprāclāviculārēs mediālēs. Caput oblīquum mūsculī adductōris hallūcis. Artēria recurrēns tībiālis anterior. Margō īnfrāorbitālis aditūs orbitae. Bursa mūsculī subscapulāris subtendinea. Ēminentia intercondylāris tībiae. Ligāmentum capitis costae intrāarticulāre. Līneae trānsversae ossis sacrī. Membrāna interossea antebrachiī. Plexus vēnōsus suboccipitālis. Nervī suprāorbitālēs. Glandula parōtis accessōria. Prōminentia laryngea. 160

27 10) Analyzujte jednotlivé latinské prefixy. Přeložte: Suspīciō commōtiōnis cerebrī. Interruptiō graviditātis extrāuterīnae. Dēformitās coxae congenita cum luxātiōne. Exsanguinātiō post ruptūram artēriae femorālis. Tumor inoperābilis cōlī dēscēndentis. Trānsfūsiō sanguinis postoperātīva. Reconvalēscentia longa post transplantātiōnem hēpatis. Haemorrhagia intrācrāniālis. Compressiō cerebrī traumatica cum dīlacerātiōne dūrae mātris. Resuscitātiō in collāpsū cardiopulmonālī. Irrītātiō appendicis. Excīsiō probātōria. Resectiō pulmōnum subtōtālis propter tūberculōsim. Iniectiōnēs subcutāneae, intrāmūsculārēs, intrāvēnōsae. Dysūria. Īnfractiō fībulae lateris dextrī. Incontinentia ūrīnae. 11) Přeložte: Āmōtiō rētinae. Abrāsiō uterī. Abruptiōnēs dentium. Graviditās intrāuterīna. Incarcerātiō herniae. Thȳmus persistēns. Epistaxis. Cataracta senīlis. Diastasis sūtūrae. Exōtoxicōsis lenta. Dyspepsia intestīnālis. Anabiōsis. Diffrāctiō femoris. Dissēminātiō porogenēs. Irrigātiō. Obstipātiō. Occlūsiō tōtālis. Percussiō. Sēcrētiō. Īnspīrātiō. Prophylaxis. Anamnēsis familiāris. Periostītis prōcessūs alveolāris maxillae lateris sinistrī. Periostītis prōcessūs alveolāris mandibulae lateris dextrī. Periodontītis chronica. 12) Přeložte anatomické názvy: Čelní výběţek horní čelisti. Příčná týlní brázda. Horní levá meziţeberní ţíla. Nadlopatkový nerv. Vzestupná a sestupná srdečnice. Velký podjazykový vývod. Odtahovač malíku ruky. Vyčnívající obratel. Podkoţní část vnějšího svěrače řiti. Přední větev zpětné loketní tepny. Jádro odtahujícího nervu. Horní nadledvinová tepna. Ţeberní zářezy hrudní kosti. Nadhřebenová jáma lopatky. Kloubní obvod vřetenní kosti. 13) Přeložte: Krevní výron po podkoţní injekci. Pooperační zvracení. Vzdálená část pravé kosti loketní. Otok dásně dolní čelisti vlevo po resekci zubního kořene stoličky. Neoperovatelná rakovina. Potrat kvůli mimoděloţnímu těhotenství. Vleklá nedostatečnost srdce. Otřes mozku po 161

28 těţkém úrazu. Zhmoţdění ramenního kloubu na pravé straně. Poškození meziţeberních nervů. Poúrazový zánět šlachy. SLOVNÍ ZÁSOBA (slova označená * se skloňují jako basis) Pars anatomica anatomia, ae, f. apophysis, is, f. * appendix, īcis, f. articulāris, e cardiopulmonālis, e cerebrospinālis, e contrālaterālis, e diencephalon, ī, n. digitus minimus epidermis, idis, f. epiorchium, ī, n. falciformis, e hepatorēnālis, e īnfrāclāviculāris, e īnfrāorbitālis, e infrātemporālis, e intercondylāris, e intermūsculāris, e intrāarticulāris, e intrācrāniālis, e intrāmūsculāris, e occiput, itis, n. ōmos, ī, m. opponēns, entis parametrium, ī, n. parasternālis, e parathyroīdeus, a, um perichondrium, ī, n. periodontium, ī, n. praecaecālis, e serōsus, a, um sternocleidomastoīdeus, ī, m. (mūsculus) strātum, ī, n. suboccipitālis, e subscapulāris, e subsērōsus, a, um anatomie výrůstek přívěsek kloubní týkající se srdce a plic mozkomíšní leţící na opačné straně mezimozek malík pokoţka epiorchium, vnitřní list serózního obalu srostlý s povrchem varlete srpovitý týkající se jater a ledvin podklíčkový podočnicový podspánkový leţící mezi dvěma kloubními hrboly mezisvalový nitrokloubní nitrolebeční nitrosvalový záhlaví, týl rameno stojící proti děloţní vazivo nalézající se podél kosti hrudní leţící u štítné ţlázy obal chrupavky, ochrustavice ozubice umístěno před slepým střevem serózní, obsahující nebo vytvářející tekutinu podobnou krevnímu séru sval kývač vrstva podtýlní podlopatkový leţící pod serózní blanou 162

29 subtendineus, a, um suprāclāviculāris, e suprārēnālis, e suprāscapulāris, e vāginālis, e vāsculōsus, a, um vīscerālis, e podšlachový nadklíčkový nadledvinový nadlopatkový poševní cévnatý, bohatý na cévy útrobní Pars clinico-pathologica abrāsiō, ōnis, f. abruptiō, ōnis, f. abscēdēns, entis abstinentia, ae, f. adhaesiō, ōnis, f. āmōtiō, ōnis, f. anabiōsis, is, f. * anaesthēsia, ae, f. analysis, is, f. * anamnēsis, is, f. * antiemeticus, a, um antisēpticus, a, um anūria, ae, f. apocrīnus, a, um asēpticus, a, um asthaenia, ae, f. asthenia, ae, f. atrophia, ae, f. bursītis, ītidis, f. catarrhus, ī, m. circumscrīptus, a, um coāgulātiō, ōnis, f. commōtiō, ōnis, f. comorbiditās, ātis, f. compressiō, ōnis, f. contrāindicātiō, ōnis, f. dēformitās, ātis, f. diagnōsis, is, f. * diastasis, is, f. * differentiātiō, ōnis, f. difficilis, e diffrāctiō, ōnis, f. dīlacerātiō, ōnis, f. dīlātātiō, ōnis, f. dissēminātiō, ōnis, f. dissimilis, e dyspepsia, ae, f. dystrophia, ae, f. dysūria, ae, f. obroušení, výškrab ulomení tvořící abscesy zdrţenlivost přilnavost odchlípení oţivování znecitlivění rozklad, rozebrání předchorobí proti zvracení bránící sepsi, bránící mnoţení choroboplodných zárodků zástava vylučování moči vyměšovací bez choroboplodných zárodků slabost slabost zmenšení zánět tíhového váčku katar, zánět s vylučováním hlenu ohraničený sráţení otřes současný výskyt více nemocí stlačení, stisknutí kontraindikace, nevhodnost pro uţití léků deformace, znetvoření rozpoznání nemoci rozestoupení rozlišování nesnadný dvojí zlomení kosti roztrţení rozšíření, roztaţení rozsev nepodobný porucha trávení porucha výţivy porucha močení, doprovázená řezavou bolestí 163

30 emesis, is, f. * zvracení epistaxis, is, f. * krvácení z nosu excīsiō, ōnis, f. vyříznutí exōtoxicōsis, is, f. * otrava zevními jedy extrācorporālis, e mimotělní extrāuterīnus, a, um mimoděloţní familiāris, is dědičný, rodinný graviditās, ātis, f. těhotenství hypertonia, ae, f. zvýšené napětí, zvýšený tlak hypotrophia, ae, f. podvýţiva hypovītaminōsis, is, f. * nedostatek vitamínů hypoxia, ae, f. nedostatek kyslíku v organismu cheilognathopalātoūranostaphyloschisis, is, f. * vrozený rozštěp horního rtu, čelisti, tvrdého i měkkého patra a čípku immobilis, e nepohyblivý incarcerātiō, ōnis, f. ukřinutí incontinentia, ae, f. neschopnost udrţení īnfaustus, a, um nepříznivý īnfractiō, ōnis, f. nalomení, neúplná zlomenina kosti īnspīrātiō, ōnis, f. vdechování, nadechování interruptiō, ōnis, f. interrupce, přerušení intestīnālis, e střevní intrādermālis, e nitrokoţní intrāuterīnus, a, um nitroděloţní irreversibilis, e nevratný irrigātiō, ōnis, f. výplach irrītātiō, ōnis, f. podráţdění lentus, a, um pomalý metabolismus, ī, m. látková přeměna obstipātiō, ōnis, f. zácpa occlūsiō, ōnis, f. uzavření ōvāriectomia, ae, f. vynětí vaječníku parodontītis, ītidis, f. zánět tkáně v okolí zubu peraciditās, ātis, f. překyselení percussiō, ōnis, f. poklep periodontītis, ītidis, f. zánět závěsného aparátu zubu periostītis, ītidis, f. zánět okostice persistēns, entis přetrvávající porogenēs, es šíření choroby cestou dutých orgánů posttraumaticus, a, um poúrazový praenātālis, e před narozením prodrōmus, ī, m. příznak vyskytující se před nástupem příznaků typických pro určitou chorobu prōgrediēns, entis postupující prophylaxis, is, f. * ochrana před nemocemi pseudotumor, ōris, m. nepravý nádor recidīva, ae, f. opakování choroby reconvalēscentia, ae, f. zotavování po nemoci resuscitātiō, ōnis, f. křísení, oţivování rētina, ae, f. (tunica) sítnice 164

31 sēcrētiō, ōnis, f. senīlis, e sēparātiō, ōnis, f. subtōtālis, e symbiōsis, is, f. * synostōsis, is, f. * synthēsis, is, f. * tendinītis, ītidis, f. trānslocātiō, ōnis, f. trānsplantātiō, ōnis, f. ūrīna, ae, f. vyměšování stařecký odloučení neúplný souţití kostěný srůst sousedních kostí skládání zánět šlachy přemístění umělé přenesení tkáně nebo orgánu moč 165

32 13. KAPITOLA SLOVOTVORBA II (DERIVÁTY SUFIXY) Přípony (sufixy) se připojují za slovní základ a lze je rozdělit na sufixy substantivní a adjektivní. Příklady latinských substantivních sufixů: LATINSKÉ SUFIXY -(c)ulus -(c)ula -(c)ulum -olus -ola -olum -illus -illa -illum -ellus -ella -ellum zdrobněliny lobulus lalůček clāvicula klíční kost corpusculum tělísko nucleolus jadérko pūpilla zornička cerebellum mozeček Obr. 133: Užití zdrobnělin v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2004: 255). 166

33 Příklady latinských adjektivních sufixů: -ātus, -a, -um opatřený něčím capitātus hlavatý dentātus zubatý caudātus ocasatý, opatřený výběţkem/ocasem -ōsus, -a, -um hojnost vēnōsus ţilní, ţilnatý, bohatý na ţíly -ālis, e -āris, e příslušnost capitālis hlavový dentālis zubní caudālis ocasní, dolní -bilis, e moţnost, schopnost operābilis operovatelný vulnerābilis zranitelný Obr. 134: Užití adjektiv v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2004: 271). Obr. 135: Užití adjektiv v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2004: 285). 167

34 ŘECKÉ SUFIXY -ia onemocnění allergia přecitlivělost epilēpsia padoucnice -iāsis 7 onemocnění, jeho původ helminthiāsis choroba vyvolaná cizopasnými červy cholēlithiāsis ţlučové kameny psōriāsis lupénka -ītis zánětlivé onemocnění arthrītis zánět kloubu encephalītis zánět mozku otītis zánět ucha -ōma nádorové onemocnění adēnōma nádor ze ţlázového epitelu myōma nádor ze svalové tkáně osteōma nádor z kostní tkáně -ōsis 8 nezánětlivé onemocnění nephrōsis nezánětlivé onemocnění ledvin sclērōsis ztvrdnutí, kornatění Obr. 136: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. 7 Substantiva řeckého původu zakončená na -iāsis se skloňují podle vzoru basis (viz 9. kapitola). 8 Substantiva řeckého původu zakončená na -ōsis se skloňují podle vzoru basis (viz 9. kapitola). 168

35 ŘECKO-LATINSKO-ČESKÉ NÁZVY III Níţe uvedená řecká slova se obvykle samostatně neuţívají, ale tvoří základy sloţených a odvozených lékařských termínů. řecký výraz latinský výraz český výraz aisthēsis sensatio cítění, vnímání algos dolor bolest archē origo počátek axōn, axonos axis osa balanos glans ţalud bios vita ţivot dēmos populus / vulgus lid dendron arbor strom dynamis vis síla ergon opus dílo erōs, erōtos amor láska erythros ruber červený fakos lens čočka fobos metus, timor strach fonē vox hlas fōs, fōtos lux světlo frēn, frenos mens mysl, bránice fysis, fyseos natura příroda heteros alius jiný holos totus celý hygros humidus vlhký hypnos somnus spánek kakos malus špatný karkinos cancer rak karyon nucleus jádro kinēsis, kinēseōs motus pohyb leios levis hladký leukos albus bílý malakos mollis měkký mesos medius střední mikros parvus malý mnēmē memoria paměť 169

36 nyx, nyktos nox noc ōps, ōpos oculus oko opsis visus zrak petra saxum skála pneuma aēr vzduch polis, poleōs urbs město pyknos densus hustý pyretos febris horečka sarx, sarkos caro maso sfaira globus koule skolios curvus zakřivený spongion fungus houba telos finis konec therapeia cura ošetřování thermos calidus teplý thrix, thrichos crinis vlas tonos tensio napětí trapeza tabula stůl xenos alienus cizí xēros siccus suchý Názvy, jejichž latinské ekvivalenty se v lék. terminologii většinou neobjevují agōn, agonos --- zápas arachnē --- pavouk filos --- milý gigas, gigantos --- obrovský glaukos --- modrozelený kyfos --- zakřivený dozadu lordos --- zakřivený dopředu ōmos --- rameno Při převodu z řečtiny do latiny je třeba respektovat zásady latinského pravopisu, tj. rozepsat/přepsat následující písmena: k c f ph kōlon cōlon (tračník) farmakon (lék) pharmacologia (nauka o účinku léků na ţivý organismus) 170

37 MEMORABILIA bene dignoscitur, bene cūrātur je-li rozpoznána dobře choroba, je dobře léčena carpe diem trhej (uţij) dne contrāria contrāriīs cūrantur protiklady se léčí protiklady mementō morī pamatuj na smrt nāturālia nōn sunt turpia přirozené věci nejsou hanbou notā bene dobře si poznamenej, dobře si pamatuj similia similibus (cūrantur, sānantur) podobné podobným, stejné stejným se léčí sunt certī dēnique fīnēs jsou přece jisté hranice (meze) ubi pūs, ibi ēvacuā kde je hnis, tam jej vyprázdni ubi pūs, ibi incide kde je hnis, tam řeţ CVIČENÍ 1) Od anatomických názvů utvořte adjektiva značící příslušnost (pomocí sufixů -ālis/-āle, -āris/-āre) a přeložte: cerebrum mūsculus intestīnum ōs venter dorsum acromion frōns ulna pulmō planta cauda dēns nāsus maxilla lingua ventriculus cortex pectus pariēs labium cervix crānium occiput 171

38 margō abdōmen artēria vertebra tempus latus 2) Změňte výrazy označující činnost na termíny vyjadřující činitele (pomocí sufixu or); výrazy přeložte: adductiō, ōnis, f. extēnsiō, ōnis, f. prōnātiō, ōnis, f. rotātiō, ōnis, f. compressiō, ōnis, f. 3) Od následujících termínů vytvořte pomocí prefixů a sufixů nová slova: mōbilis pohyblivost, nepohyblivost, nepohyblivý faciēs caput vēna artēria obličejový, povrch, povrchový týl, týlní, dekapitace ţilní (patřící k ţíle), ţilnatý tepenný (patřící k tepně), tepnami prostoupený 4) Od těchto anatomických názvů vytvořte zdrobněliny: cerebrum, lobus, vēna, tuber, caput, artēria, bronchus, os, auris, vās, venter, dēns, cutis, lingua, canālis, ductus, corpus, genū, pēs, fibra, nucleus 172

39 5) Utvořte názvy zánětlivých onemocnění od následujících termínů, utvořte též gen. sg. a přeložte. Všímejte si pravopisu původních řeckých výrazů a výrazů nově utvořených: para + artēria hēpar prōktos peri + cholēkystis derma coniūnctiva para + ūs para + fleps lympha + adēn peri + chondros peri + arthron peri + osteon enkefalos peri + mastos peri + appendix stoma peri + sinus ūrēthra tendō + vāgīna 6) Utvořte názvy pro onemocnění nezánětlivá od následujících termínů, utvořte gen. sg. a přeložte: spondylos chondros arthron cheilos derma anthrax 7) Utvořte názvy pro onemocnění nádorová od následujících termínů, utvořte gen. sg. a přeložte: 9 lymfa + angeion lūteus lymfa + adēn gliā + blastos haima + angeion + sarx haima + angeion haima + blastos chondros + blastos angeion lymfa + blastos lymfa + angeion + sarx 9 Terminologie nádorových onemocnění tvoří jednu z nejnesystematičtějších kapitol lékařské terminologie (Svobodová 2009: 123), zejména pokud se týká rozlišení nádorů na zhoubné a nezhoubné. Tato problematika je předmětem oboru patologie. 173

40 8) Rozeberte následující počeštěné termíny a přeložte je: vulnerabilní, operabilita a resekabilita, imobilita, transformace, perichondrium, syndaktylie, anurie, hypertonie, reakce, analýza, parametrium, anestézie, perimysium. 9) Přeložte anatomické názvy: Ligāmenta metacarpālia interossea. Symphysis pūbica. Peritonēum parietāle. Sinūs paranāsālēs. Epithēlium lentis. Strātum basāle epidermidis. Epicondylus laterālis femoris. Cartilāgō epiglōttidis. 10) Přeložte anatomické názvy: Základna nártní kosti. Nástěnná pobřišnice. Části a laloky hypofýzy. Šikmý a příčný průměr. Chrupavčité spojení hrudní kosti. Dutina pobřišniční. Tělo záprstní kosti. 11) Přeložte: Anaemia perniciōsa. Ischaemia cerebrālis intermittēns. Metastasēs carcinōmatōsae ad cerebrum. Adēnōma toxicum glandulae thyroīdeae. Tonsillītis pūrulenta incipiēns. Stomatītis ulcerōsa. Apoplēxia cerebrī. Sinusītis paranāsālis subacūta sicca. Cystōsis ōvāriī chronica. Dēcursus pharyngītidis apud adultōs. Thrombōsis imminēns. Arthrītis et spondylītis dēformāns. Hyperemesis post operātiōnem. Pleurītis carcinōmatōsa bilaterālis. Athērōma regionis praeauriculāris l. sin. Necrōsis hēpatis acūta graviditārum. Cōma diabēticum. Gingīvītis marginālis post īnfectiōnem. Anūria rēnālis. Hypertonia artēriālis seu āctīva, hypertonia vēnōsa seu passīva. Anoxia cerebrī post stenōsim artēriae carōtidis internae lateris dextrī. Myomētrītis cum endomētrītide. Suffūsiōnēs membrōrum īnferiōrum. Ethylismus. Fluor vāgīnālis. Graviditās spuria. Fragilitās ossium congenita. Mātūritās praecox. Ligātūra vāsōrum. Cystōma. Myxōma. Sarcōma. Gliōma. Thȳmōma. Parōtītis acūta lateris dextrī. 12) Přeložte: Kvůli prudkému nezánětlivému onemocnění ledvin. Kvůli zúţení průdušnice. Pooperační embolie plicní tepny. Při ztvrdnutí jater. Zánět mozkových blan po zánětu příušní ţlázy. Brániční kýla. Zvracení v těhotenství. Aterom srdečnice. Rakovina hrtanu s metastázami do plic. Krevní výron po nitrosvalové injekci. 174

41 SLOVNÍ ZÁSOBA Pars anatomica addūctiō, ōnis, f. artēriālis, e basālis, e capitālis, e capitātus, a, um caudālis, e caudātus, a, um cerebrālis, e corpusculum, ī, n. dentālis, e dentātus, a, um endomētrium, ī, n. epicondylus, ī, m. epithēlium, ī, n. extēnsiō, ōnis, f. gingīva, ae, f. lēns, tis, f. nucleolus, ī, m. paranāsālis, e sinus paranāsālis praeauriculāris, e prōnātiō, ōnis, f. pūpilla, ae, f. rēnālis, e rotātiō, ōnis, f. supīnātiō, ōnis, f. symphysis, is, f. * přitaţení tepenný spodinový, základnový hlavový hlavatý ocasní, dolní ocasatý, opatřený výběţkem/ocasem mozkový tělísko zubní zubatý děloţní sliznice nadkloubní hrbolek výstelka nataţení dáseň čočka jadérko leţící u nosní dutiny vedlejší dutina nosní leţící před boltcem pronace, stočení ruky s vnitřní polohou palce dlaní nahoru zornice ledvinový otáčení otočení ruky dlaní dolů srůst, spona Pars clinico-pathologica āctīvus, a, um adultus, a, um allergia, ae, f. anoxia, ae, f. apoplēxia, ae, f. athērōma, tis, n. cōnstrictiō, ōnis, f. cystōma, tis, n. cystōsis, is, f. * helminthiasis, is, f. * epilēpsia, ae, f. aktivní, činný dospělý přecitlivělost nedostatek kyslíku ve tkáních mrtvice, krvácení do tkáně aterom, kulovitý nádor s kašovitým obsahem uloţený v kůţi, podkoţí nebo stěně tepen sevření, utaţení nádor tvořený převáţně cystami cystická degenerace, prostoupení orgánu cystami choroba vyvolaná cizopasnými červy padoucnice 175

42 ethylismus, ī, m. fluor, ōris, m. fragilitās, ātis, f. gliōma, tis, n. hyperemesis, is, f. * cholēlithiāsis, is, f. * ischaemia, ae, f. ligātūra, ae, f. mātūritās, ātis, f. myxōma, tis, n. operābilis, e paraartēriītis, ītidis, f. paratenōnītis, ītidis, f. passīvus, a, um perniciōsus, a, um pharyngītis, ītidis, f. pleurītis, ītidis, f. psōriāsis, is, f. * sarcōma, tis, n. siccus, a, um sīve suffūsiō, ōnis, f. thȳmōma, tis, n. toxicus, a, um vulnerābilis, e opilství výtok křehkost nádor z gliových buněk neutišitelné zvracení ţlučové kameny místní nedokrvenost tkáně podvázání dospělost nádor z hlenového pojiva operovatelný zánět v řídkém pojivu kolem tepny zánět řídkého vaziva šlachové pochvy pasivní, trpný zhoubný zánět hltanu zánět pohrudnice lupénka nádor mezenchymového původu suchý neboli podlitina, krevní výron nádor z brzlíku jedovatý zranitelný 176

43 14. KAPITOLA SLOVOTVORBA III (LATINSKÁ KOMPOZITA) Latinská kompozita vznikají skládáním dvou nebo i více slovních základů. Jednotlivé části jsou mezi sebou spojovány pomocí spojovací samohlásky -o-, příp. -i-. Spojovací samohláska zpravidla chybí, začíná-li druhá část nebo končí-li první část kompozita samohláskou. První sloţkou bývá genitivní kmen, většinou substantivní, dále pak adjektivní nebo číslovkový. Jak jiţ bylo uvedeno, do češtiny se kompozita většinou nepřekládají doslova, neboť otrocký překlad by byl proti duchu češtiny. Pro překlad je vhodné vyuţít tzv. explikační opis, tj. nikoli doslovný překlad, ale výklad. Latinská kompozita jsou typická pro anatomickou nomenklaturu. Příklady nejběţnějších variant: cerebr-o-spīnalis cerebrum + spīnālis mozkomíšní nās-o-lacrimālis nāsus + lacrimālis nososlzní oss-i-ficātiō os + ficātiō (facere) kostnatění sangu-i-fer sanguis + fer (ferre) krevní, vedoucí krev pir-i-formis pirum + forma hruškovitý sēmi-canālis sēmi + canālis polokanál retrō-peritonēum retrō + peritonēum prostor za pobřišnicí clār-i-ficātiō clārus + ficātiō (facere) čeření dextr-o-positiō dexter + positiō uloţení orgánu vpravo mal-formātiō malus + formātiō znetvoření mult-i-focālis multus + focus mnoholoţiskový mult-i-cellulāris multus + cellulāris mnohobuněčný bi-hōrium bis + hōra doba dvou hodin prīm-i-para prīmus + para (parere) prvorodička secund-ī-gravida secundus + gravida podruhé těhotná ţena tr-i-geminus trēs + geminus trojklaný ūn-i-laterālis ūnus + laterālis jednostranný 177

44 Obr. 137: Užití latinských kompozit v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 357). Obr. 138: Užití latinských kompozit v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 286). MEMORABILIA circulus vitiōsus bludný kruh honōris causā pro poctu, z pocty modus vīvendī způsob ţivota, spoluţití salūs aegrōtī suprēma lēx blaho nemocného nejvyšší zákon summa summārum součet součtů, úhrnem terminus technicus odborný výraz 178

45 CVIČENÍ 1) V popisku vyhledejte latinské prefixy a latinská kompozita; názvy přeložte, event. vysvětlete: 2) V popisku vyhledejte latinská kompozita a vysvětlete je: Obr. 139 (Čihák 2002: 102) Obr. 140 (Čihák 2003: 369) 3) Výraz rozeberte: určete slovní základy, poté přeložte celý výraz: trilobātus, a, um falciformis, e arteficiālis, e bīlifer, a, um 179

46 vāsodīlātāns, antis bifurcātus, a, um occipitotemporālis, e lactifer, a, um aquaeductus, ūs, m. quīntigravida, ae, f. 4) Vyložte anatomické názvy: Liquor cerebrospīnālis. Ligāmenta īliofemorālia. Articulātiō sacroīliaca sinistra. Aquaeductus cerebrī. Synchondrōsis costosternālis. Sulcus nāsolabiālis. Ductus nāsolacrimālis in canāle nāsolacrimālī. Flexūra duodēnojējūnālis. Ligāmentum triangulāre dextrum. Systēma ūrogenitāle. Articulātiō radioulnāris distālis. Ōstium ātrioventriculāre dextrum. Valva tricuspidālis. Ligāmentum tībiofibulāre anterius. Apertūra piriformis. Margō falciformis. Os cuneiforme. 5) Přeložte: Surdomūtitās congenita. Carcinōma prīmārium ūnifocāle, carcinōma secundārium multifocāle. Distorsiō articulātiōnis tālocrūrālis. Graviditās extrāuterīna plūrigravidae. Malformātiō multiplex fētūs. Dextroscōliōsis columnae vertebrārum. Vēnaesectiō propter vāricēs. Partus prīmigravidae. Pectus īnfundibuliforme. Parēsis nervī faciālis. 6) Přeložte anatomické názvy: Dlouhá a krátká hlava dvouhlavého svalu paţního. Vaz mezi játry a ledvinou. Krevní oběh. Síňokomorová přepáţka. Hráškovitá kost. Mlékovody. Pletenec dolní končetiny. Krajiny zad. Spojení kostí horní končetiny. Šlachové pochvy a tíhové váčky. Kosti dolní končetiny. Volná část dolní končetiny. Kosti zánártní. Klouby volné dolní končetiny. Svaly horní končetiny. Chrupavky a klouby hrtanu. Pohrudniční dutina. Muţská pohlavní soustava. Ţenská pohlavní 180

47 soustava. Muţské vnitřní a vnější pohlavní orgány. Ţenské vnitřní a vnější pohlavní orgány. Ţláza příštítná. Břišní srdečnice. Povrchové mozkové ţíly. Povrchové ţíly horní končetiny. Hluboké ţíly dolní končetiny. Zadní větve míšních nervů. Přední větve krčních nervů. Přední větve hrudních nervů. Přední větve bederních nervů. Kloub kolenní. 7) Přeložte: Vrozené znetvoření dělohy. Oboustranný zápal plic. Fyziologické kostnatění. Poškození čtyřhlavého stehenního svalu. Porod podruhé těhotné ţeny. Uloţení srdce vpravo. SLOVNÍ ZÁSOBA Pars anatomica ars, artis, f. ātrioventriculāris, e caecālis, e costocervīcālis, e costosternālis, e cuneiformis, e duodēnojējūnālis, e falciformis, e falx, cis, f. īnfundibuliformis, e jūnctūra, ae, f. lacrimālis, e lactifer, a, um multangulus, a, um multicellulāris, e nāsolabiālis, e nāsolacrimālis, e piriformis, e pisiformis, e quadriceps, cipitis (mūsculus) radioulnāris, e sacroīliacus, a, um tālocrūrālis, e articulātiō tālocrūrālis tarsālis, e tībiofibulāris, e triangulāris, e tricuspidālis, e trigeminus, a, um ūrogenitālis, e valva, valvula, ae, f. umění síňokomorový vztahující se k slepému střevu týkající se ţeberní a krční krajiny týkající se ţeber a hrudní kosti klínovitý týkající se dvanáctníku a lačníku srpovitý srp nálevkovitý spojení slzní mlékovodný, vedoucí mléko mnohohranný mnohobuněčný nosoretní nososlzní hruškovitý hráškovitý čtyřhlavý sval týkající se loketní a vřetenní kosti týkající se kosti kříţové a kyčelní týkající se hlezenní kosti a bérce hlezenní kloub zánártní týkající se holenní a lýtkové kosti trojúhelníkový trojcípý trojklanný močopohlavní chlopeň 181

48 Pars clinico-pathologica bihōrium, ī, n. clārificātiō, ōnis, f. cum dēformātus, a, um dextropositiō, ōnis, f. distorsiō, ōnis, f. explōrātiō, ōnis, f. febris flāva malformātiō, ōnis, f. mōbilis, e multifocālis, e observātiō, ōnis, f. ossificātiō, ōnis, f. ōvāriectomia, ae, f. palpātiō, ōnis, f. parēsis, is, f. * physiologicus, a, um plūrigravida, ae, f. prīmipara, ae, f. secundigravida, ae, f. similis, e surdomūtitās, ātis, f. syndrōma, tis, n. ūnifocālis, e ūnilaterālis, e varix, icis, f. doba dvou hodin čeření s (předl. s abl.) znetvořený uloţení orgánu vpravo vyvrtnutí, podvrtnutí zjišťování, vyšetřování ţlutá zimnice znetvoření pohyblivý mnoholoţiskový pozorování kostnatění vynětí vaječníku vyšetřování nemocného pohmatem ochrnutí normální, přirozený opakovaně těhotná ţena prvorodička podruhé těhotná ţena podobný hluchoněmost soubor příznaků charakterizujících chorobný stav jednoloţiskový jednostranný křečová ţíla, městka 182

49 15. KAPITOLA SLOVOTVORBA IV (ŘECKÁ KOMPOZITA) Při tvoření sloţených slov v řečtině platí podobné zásady jako v latině. Ke spojování jednotlivých slovních základů slouţí samohláska -o-. Spojovací samohláska zpravidla chybí, začíná-li druhá část nebo končí-li první část kompozita samohláskou. Řecká a tzv. hybridní kompozita tvoří velice důleţitou část klinické a patologické terminologie, označují onemocnění, chirurgické zákroky, léčebné postupy, patologické stavy atd. Hlavní význam daného termínu nese jeho poslední slovní základ; předchozí komponenty ho upřesňují: např. termíny uraemia a haematūria mají stejné slovní základy (haima, ūron), ale jejich terminologický význam je odlišný: - uraemia: referuje o krvi (haima -aem-), v níţ se vyskytuje uvedená látka navíc moč (ūron ūr-), - haematūria: referuje o moči (ūron ūr-), v níţ je obsaţená nějaká látka navíc krev (haima haem-). Hybridní kompozita jsou termíny, jejichţ slovní základy pochází jak z latiny, tak z řečtiny: stern-o-cleid-o-mast-oīd-eus (sval kývač) palat-o-schis-is (rozštěp patra) 183

50 Nejčastější řecké slovní základy stojící na posledním místě v kompozitu komponent řecký termín příklad -aemia haima krev cholaemia ţluč v krvi pȳaemia hnis v krvi -algia algos bolest nephralgia bolest ledvin neuralgia bolest nervového původu -cēlē 10 kēlē výhřez, kýla varicocēlē rozšíření ţilní pleteně semenného provazce -centesis* kentēsis píchnutí thōrācocentēsis punkce hrudníku -cytus kytos buňka thrombocytus krevní destička -ectāsis* ektasis rozšíření bronchiectāsis rozšíření průdušek -ectomia ektomē vyříznutí hysterectomia vynětí dělohy cholēcystectomia vynětí ţlučníku -genēs 11 gennaō rodím bronchogenēs průduškového původu carcinogenēs způsobující rakovinu -lithiāsis* lithos kámen cholēcystolithiāsis ţlučníkové kameny -logia logos nauka, slovo, věda oncologia nauka o nádorech nephrologia nauka o ledvinách -malacia malakos měkký encephalomalacia změknutí mozku -mania maniā šílenství, vášeň cleptomania chorobné nutkání ke krádeţi graphomania chorobná psavost -odynia odynē bolest, trápení mastodynia bolest prsu thoracodynia bolest hrudníku -oīdeus eidos podoba xiphoīdeus mečovitý sigmoīdeus esovitý, podobný písmenu sigma -pathia pathos nemoc, onemocnění cardiopathia srdeční onemocnění neuropathia onemocnění nervů -penia penia chudoba, nedostatek leucocytopenia nedostatek bílých krvinek thrombocytopenia nedostatek krevních destiček -pēxis* pēxis upevnění hysteropēxis chirurgické upevnění dělohy přišitím k břišní stěně 10 Ve slovním základu -cēlē se výjimečně vyslovuje původní řecké -k-: varicocēlē [varikokélé]. 11 Podrobněji o řeckých adjektivech zakončených na -genēs viz str

51 -philia filiā náklonnost necrophilia erotická náklonnost k mrtvým tělům -phobia fobos strach carcinophobia strach před onemocněním rakovinou claustrophobia strach z uzavřeného prostoru -plēgia plēgē rána hēmiplēgia úplné jednostranné ochrnutí obou končetin -pnoē pnoē dýchání tachypnoē zrychlené dýchání -poiēsis* poiēsis tvorba erythropoēsis tvorba, vznik červených krvinek -ptōsis* ptōsis pokles hysteroptōsis pokles dělohy -rrhaphia rhafē šev hysterorrhaphia sešití dělohy -rrhagia rhēgnymi lámu, trhám, prýštím gastrorrhagia krvácení do ţaludku odontorrhagia krvácení ze zubů -rrhēxis* rhēxia roztrhnutí hysterorrhēxis roztrţení dělohy -rrhoea rrhoia tok, proud liquorrhoea výtok mozkomíšního moku nosem nebo uchem při poranění spodiny lebeční -scopia skopein pozorovat laryngoscopia vyšetření vnitřních částí hrtanu zrakem pomocí přístroje laparoscopia vyšetřování břišní dutiny zrakem pomocí přístroje -schisis* schisis rozdělení cheiloschisis rozštěp rtu -spasmus spasmus křeč bronchospasmus křeč svaloviny průdušek -stenōsis* stenos úzký bronchostenōsis zúţení průdušek -stomia stoma ústa, vyústění trachēostomia vyústění průdušnice navenek nephrostomia vyústění ledviny navenek -therapia therapeiā léčba hydrotherapia vodoléčba pharmacotherapia léčení léčivy -tomia tomē řez laparotomia otevření břišní dutiny tympanotomia protětí bubínku -ūria ūron moč haematūria krev v moči pȳūria hnis v moči 185

52 Nejčastější řecké slovní základy stojící na prvním místě v kompozitech: komponent řecký základ příklad Tekutiny Velikost Barva množství haem(at)o- haima krev haematologia nauka o krvi haemorrhagia krvácení hydro- hydōr voda hydraemia naředění krve hydrocephalus vodnatelnost hlavy (zmnoţení tekutiny v mozkových komorách) pȳo- pyon hnis pȳomētra hnis v děloze pȳūria hnis v moči ūro- ūron moč ūranalysis rozbor moči ūrolithiāsis močové kameny macro- makros dlouhý, macrodactylia nadměrně velké prsty velký macroscopia viditelnost pouhým okem mega-, megas velký megalocardia nadměrně velké srdce megalo- megalocytus velká červená krvinka micro- mikros malý microcephalia nápadně malá hlava microscopia pozorování drobnohledem erythro- erythros červený erythrocytus červená krvinka erythrodermia zánětlivé zarudnutí kůţe leuco- leukos bílý leucaemia nádorové bujení bílých krvinek leucocytus bílá krvinka oligo- oligos oligospermia sníţené mnoţství spermií málokterý, v ejakulátu nečetný oligophrēnia slabomyslnost pān- pās všechen, pāndēmia epidemie rozšířená po mnoha celý zemích pānsinusītis zánět všech vedlejších nosních dutin poly- polys mnohý polyarthrītis zánět několika kloubů polyūria nadměrné močení 186

53 místo ec-, ecto-, exoexō vně, mimo ectopia vrozené chybné uloţení orgánu exōtoxicōsis otrava zevními jedy endo-, end- endon uvnitř endocardium srdeční nitroblána endogenēs vnitřního původu Obr. 141: Užití řeckých a hybridních kompozit v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 185). Obr. 142: Užití řeckých a hybridních kompozit v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2002: 57). 187

54 Obr. 143: Užití latinských, řeckých a hybridních kompozit v anatomické nomenklatuře (podle Čiháka 2003: 211). Obr. 144: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. Obr. 145: Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel. 188

55 CVIČENÍ 1) V popisku vyhledejte latinská, řecká a hybridní kompozita a vysvětlete je: Obr. 146 (podle Čiháka 2002: 152). 2) V popisku vyhledejte řecká a hybridní kompozita a vysvětlete je: 189 Obr. 147 (podle Čiháka 2002: 164)

56 3) V popisku vyhledejte hybridní kompozita a vysvětlete je: Obr. 148 (podle Čiháka 2002: 228) 4) V popisku vyhledejte latinská, řecká a hybridní kompozita a vysvětlete je: Obr. 149 (podle Čiháka 2003: 237) 190

57 5) Přeložte diagnózy z Nemocničního informačního systému: 6) Vytvořte termíny pro následující stavy/zákroky: - přítomnost v krvi: hnisu, alkoholu, ţluči - zvýšená hladina v krvi: cukru, hořčíku, sodíku, tuků, draslíku, jodu, mědi, vápníku, dusíku, čpavku - sníţená hladina v krvi: cukru, hořčíku, vápníku, jodu, draslíku, bílkoviny, kyslíku - vnitřního a vnějšího původu - vycházející ze zubu, uší, krve, mízy, ledviny, tenkého střeva, kostí, svalů, kůţe, ţaludku, slinivky, brzlíku, srdce, míchy - přítomnost v moči: hnisu, bakterie, bílkoviny, alkoholu, krve, dusíku (dusíkatých látek), sodíku - způsobující zvracení, porod, rakovinu 7) Vysvětlete tyto termíny: Phobogenēs, anxiogenēs, allergenēs, teratogenēs, pȳogenēs, comedogenēs, vertebrogenēs, gangraena phlebogenēs, gangraena neurogenēs. 191

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Latinská terminologie v SOMATOLOGII Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Přehled následujících témat: Slovní

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010)

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) I. Tabulka závažných onemocnění (TDDZ) 1. Infarkt Infarktem se rozumí

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Bc. Ivana Kadeřábková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracovala: Petra Nekovářová,

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více