Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové"

Transkript

1 Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

2 Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace na základě dat s prostorovou lokalizací. nebo Nástroj k ukládání, zpracování a analýze prostorových a jiných dat jeho součástí je HW, SW, data (tvůrce i uživatel).. Společný atribut všech definicí GIS: PROSTOROVÉ URČENÍ INFORMACÍ

3 Činnosti v rámci GIS vstup dat (načtení, importy) tvorba a editace (údržba) prostorových dat tvorba a editace (údržba) atributů analýzy nad daty prostorovými i atributovými výstupy exporty dat, prezentace, tisky (mapy, grafy, kartogramy.) = KVALITNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik Z roku 2009 Autorský kolektiv: VÚV T.G.Masaryka Praha Ústav vodních staveb, FAST, VUT Brno Katedra hydrotechniky, FSt. ČVUT Praha Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita Brno Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

5 Mapy povodňových rizik Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES do dokončit předběžné vyhodnocení povodňových rizik, do zajistit dokončení map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, do zajistit dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik.

6 Mapy povodňových rizik Mapy rizik podle (Povodňové) Směrnice 2007/60/ES obsahují lokality, kde se vyskytují: povodně s nízkou pravděpodobností výskytu nebo extrémní povodňové scénáře; povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobná doba opakování 100 let); povodně s vysokou pravděpodobností výskytu.

7 Mapy povodňových rizik podle Směrnice 2007/60/ES jsou zpracovávány pro povodňové scénáře Q500, Q100, Q20 a Q5: rozsah povodně; hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny; případně rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody. V mapách jsou vyznačeny potenciální nepříznivé následky podle: orientačního počtu potenciálně zasažených obyvatel; druhu hospodářské činnosti potenciálně postižené oblasti; zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění, a potenciálně zasažených chráněných oblastí; dalších informací, které členský stát považuje za užitečné.

8 Charakteristiky průběhů povodně vstupní tématická data Kulminační průtoky Q5, Q20, Q100, Q500 Rozsahy rozlivů Hloubky zaplavení Rychlost proudění vody Mapové podklady vstupní kartografická data ZABAGED digitální topografický model (vektorový), odvozený ze ZM 1: (S-JTSK, Bpv) obsahuje i výškopis (pouze orientační podklad menší polohopisná přesnost) Rastrová Základní mapa 1: Ortofotomapy

9 Geodetické podklady geometrie vodního toku (polohopisné určení osy v.t., výškopisné a polohopisné určení příčných profilů a objektů na v.t. mosty, lávky, jezy, brody.) Geometrie inundančního (záplavového) území: DMT (grid m + terénní hrany) fotogrammetricky, laserové scanování, geodeticky. (Medodický pokyn Mze, č.j / technické podmínky) Hydrologická a hydrotechnická data údaje o N-letých průtocích (zdroj ČHMÚ) charakteristiky pro povodňové scénáře s dobou opakování 5, 20, 100, 500 let v horním a dolním profilu daného úseku toku, v místech významných přítoků Údaje z manipulačních řádů hydrotechnických děl a objektů na úseku v.t. (správce povodí, v.t., majitelé objektů)

10 Podklady pro vyjádření zranitelnosti území Informace o využívání území, aktivitách, počtu obyvatel = zranitelnost území Územně plánovací dokumentace Informace z krizového řízení (ohrožující objekty, poskytovatelé potravin, technické sítě ) Objekty ze ZABAGED Registr sčítacích obvodů Podklady z www obcí a měst

11 Stanovení hodnot povodňového ohrožení Zdroj: VÚV T.G.M.

12 Mapa ohrožení Zdroj: VÚV T.G.M.

13 Mapy povodňových rizik Schématické znázornění celého procesu tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (zdroj VÚV TGM)

14 Mapa rizika (plochy z ÚP) Zdroj: VÚV T.G.M.

15 Mapa rizik ohrožující objekty z mapového projektu KŘ 2D prezentace mapy záplavových území a ohrožených objektů mapserver MMHK

16 Mapa rizik Dokumentace povodně na základě CIR leteckých snímků mapserver města Plzně

17 Inundační území x ÚAP

18 3D vizualizace záplavy Q100 v HK

19 3D vizualizace záplavy Q100 v HK + zpv Rozkoš

20 3D vizualizace záplavy Q100 v HK + hmotový model a vrstevnice 1m

21 Vodu si chraňme! aneb Informační systém ve vodním hospodářství (IS VODA) Hlavní cíle a možnosti využití návrh, kompilace a verifikace komplexního IS v oblasti vodního hospodářství vyhodnocení monitorovacího systému výběr charakteristických profilů pro vzorkování povrchových vod, kontrolní odběry rekognoskace stavu vodních toků a děl identifikace útvarů podzemních, povrchových vod sestavení interaktivní pseudo 3D účelové vodohospodářské mapy a hydrogeologické mapy sestavení koncepčního modelu proudění vod vizualizace proudění vod sestavení interaktivní komunikace mezi IS a modelovým řešením sestavení různých modelových variant efektivní využívání kolektorů podzemních vod IT řešení a vytvoření interaktivní nadstavby GIS zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod na celém území ORP a z toho plynoucí aktivní účast na možnostech zlepšování jakosti vod podzemních i povrchových stanovení využitelnosti území z hlediska geologických, hydrogeologických a hydrologických poměrů on-line přístup na vodohospodářský portál celého ORP s možností vytváření dotazů se zpětnou vazbou on-line orientace a identifikace přírodních poměrů a vizualizace proudění vod na mapovém serveru

22 Informační systém ve vodním hospodářství (IS VODA)

23 Informační systém ve vodním hospodářství (IS VODA) Monitoring povrchových vod - vzorkování Kvalita povrchových vod Kvantita povrchových vod Geologicko - hydrogeologické poměry Model proudění podzemních vod Odběry podzemních a povrchových vod

24 IS VODA modulární systém Modul Monitoring povrchových vod - vzorkování charakterizuje, analyzuje a prezentuje výsledky monitorování povrchových vod Modul Kvalita povrchových vod vyhodnocuje kvalitu povrchových vod ze všech relevantních podkladů, vyhodnocuje množství povolených vypouštění odpadních vod s vazbou na dílčí povodí a umožňuje modelovat další vypouštění odpadních vod do vodotečí, což slouží jako podklad pro povolování nových vypouštění odpadních vod. Modul Kvantita povrchových vod vyhodnocuje na základě terénní pasportizace vodních toků, vodních ploch a vodních objektů průtočné kapacity jednotlivých úseků. Modul Geologicko-hydrogeologické poměry umožňuje orientaci v geologickohydrogeologických poměrech včetně jejich základní charakterizace. Modul Model proudění podzemních vod prezentuje výsledky modelování proudění podzemních vod v prostoru a čase. Jsou účelově modelovány a následně presentovány různé scénáře (zasakování srážkových vod do vod podzemních, odběry podzemních vod, vliv těžby štěrkopísků apod.), jenž slouží jako jeden z podkladů pro následný rozhodovací proces. Model Odběry podzemních a povrchových vod eviduje využitelné zdroje podzemních vod a povolené odběry podzemních vod a následně slouží jako podklad pro povolování dalších odběrů podzemních vod.

25 Závěrem teorie x skutečnost? Hradec Králové povodeň 1997

26 Děkuji vám za pozornost Ing. Pavel Struha odbor informatiky tel.: Magistrát města Hradce Králové

Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové Klíčová slova charakterizující diskutovanou problematiku článku Keywords: 1.

Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové Klíčová slova charakterizující diskutovanou problematiku článku Keywords: 1. Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové Autoři: Ing. Robert Michek - Jacobs Consultancy spol s r.o. tel: 739 062 267, E-mail: robert.michek@jacobs.com) Ing. Pavla Finfrlová, náměstkyně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ PRO ORP HRADEC KRÁLOVÉ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ PRO ORP HRADEC KRÁLOVÉ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 219 231 ISSN 1335-0285 INFORMAČNÍ SYSTÉM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ PRO ORP HRADEC KRÁLOVÉ Robert Michek 1, Pavla Finfrlová

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE A.

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE A. TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE ŘÍJEN 203 TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ

Více

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK prosinec 2009 Zadavatel: Zpracovatel: Základní údaje Zadavatel prací: Ministerstvo financí ČR Vršovická 65 110 00 Praha 10 Autorský kolektiv:

Více

METODIKA STANOVOVÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A ŠKOD V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ. Ing. Karel Drbal, Ph.D. a kol.

METODIKA STANOVOVÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A ŠKOD V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ. Ing. Karel Drbal, Ph.D. a kol. METODIKA STANOVOVÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A ŠKOD V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ Ing. Karel Drbal, Ph.D. a kol. Zadavatel: Ministerstvo Číslo výtisku: pdf životního prostředí Brno, prosinec 2008 Adresa zpracovatele:

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA 10100020_3 (PM-101) - Ř. KM 58,740 62,172 BALINKA 10100155_1 (PM-102) - Ř. KM

Více

Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem

Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem I) V etapách řešených pouze uchazečem 1f. Analýza současného stavu využití zemědělského půdního fondu (ZPF) Geografické vymezení využití

Více

Nejistoty ve Water Footprint a nový způsob práce s predikcemi klimatických modelů

Nejistoty ve Water Footprint a nový způsob práce s predikcemi klimatických modelů Anotace úkolů 2014 Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Kritické zdrojové oblasti fosforu v povodí jako rozhodující faktory transportu pokus o vyjádření v závislosti na zdrojových oblastech odtoku

Více

Protipovodňová ochrana 2013

Protipovodňová ochrana 2013 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Protipovodňová ochrana 2013 Sborník z konference Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra konané dne 4. 11. 2013 v Hotelu Continental, Brno Masarykova

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA SÁZAVA 10100005_1 - Ř. KM 0,000 106,000 SÁZAVA 10100005_2 - Ř. KM 106,000 219,100 červen 2014 Dokumentace oblastí s

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SLAVKOVSKÝ POTOK 10200790_1 (PM-70) - Ř. KM 0,000 1,501 LITAVA 10100046_5 (PM-71) -

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA VLTAVA 10100001_4 - Ř. KM 229,900 242,000 VLTAVA 10100001_5 - Ř. KM 242,000 246,200 MALŠE 10100031_1 - Ř. KM 0,000 21,700

Více

RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ APLIKACE NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ APLIKACE NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ APLIKACE NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA Aleš Dráb, Jaromír Říha Jako reakce na katastrofické povodně ve střední Evropě v minulých zhruba deseti letech

Více

Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky č.j.: MMR-23458/2015-52 Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí Certifikovaná metodika výsledků výzkumu,

Více

POBOČKA BRNO VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE

POBOČKA BRNO VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE POBOČKA BRNO Brněnská pobočka vznikla roku 1949 jako samostatné pracoviště Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY VLÁRA 10100138_1 (PM-54) - Ř. KM 17,900 33,595 ŘÍKA 10100555_1 (PM-55) - Ř. KM 0,000

Více