DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE"

Transkript

1 Komisionář A Zákazník DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE, Na Příkopě 583/15, Praha 1, Česká republika, IČ , společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze, sp.zn. B 2288, zastoupená na základě vnitřních předpisů T: , Fax: , RČ/datum narození/ič %osid% VS (doplní komisionář) %variabilni_symbol% Jméno / Společnost %klient% % % Bydliště / Sídlo %adresa_bydliste% Telefon %telefon% Zástupce (dále jen "zákazník") %zastupce_nazev_1% %zastupce_nazev_2% %zastupce_nazev_3% (dále též "Smluvní strany", jednotlivě "Smluvní strana") I. Úvodní ustanovení 1.1. Tento dodatek se uzavírá ke Komisionářské smlouvě ze dne... uzavřené mezi smluvními stranami, a to mezi Zákazníkem na straně jedné a Komisionářem na straně druhé, přičemž pro účely tohoto dodatku je Komisionář označen jako Věřitel a Zákazník jako Dlužník. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností Smluvních stran při uzavírání a provádění Repo operací a Reverzních Repo operací. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Obchodní podmínky pro provádění Repo operací a Reverzních Repo operací (dále jen OPR ), Dlužník prohlašuje, že je podrobně seznámen s OPR, OPR rozumí a nemá k nim výhrady Pro provádění Repo operací a Reverzních Repo operací si smluvní strany definují níže uvedené pojmy: Pojmem "Dorovnávací marže (margin call)" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis. Pojmem "Počáteční marže" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis Pojmem "Stop loss marže" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis Pojmem Specifikace repoobchodu resp. Specifikace reverzního repoopbchodu se rozumí dohoda ke každé jednotlivé Repo operaci, resp. Reverzní Repo operaci, jejíž znění tvoří přílohu tohoto dodatku Věřitel si vyhrazuje právo upravit jednotlivé výše koeficientů Počáteční marže, Margin Call a Stop loss marže uvedením nových hodnot na zabezpečených webových stránkách společnosti. Repo operace II. Definice pojmů pro Repo operace Pojmem "Repo operace" se rozumí dohoda, která se uzavírá na základě tohoto Dodatku mezi Věřitelem a Dlužníkem a jejímž obsahem je závazek Věřitele poskytnout Dlužníkovi úvěr ve výši Počáteční ceny, závazek Dlužníka k zajištění splacení úvěru včetně úroku převést Investiční nástroje jako finanční kolaterál (dále jen Investiční nástroje ) proti Počáteční ceně Věřiteli a závazek Dlužníka vrátit poskytnutý úvěr včetně Úroku, resp. zaplatit částku ve výši Konečné ceny k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později a závazek Věřitele převést zpět Investiční nástroje za Konečnou cenu Dlužníkovi k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později. Poskytnutí úvěru jakož i sjednání úroků lze sjednat ústní i písemnou formou, převedení Investičních nástrojů k finančnímu zajištění úvěru dle ZFZ (dále jen Zajištění ) se uskutečňuje v souladu s pokynem Dlužníka na základě písemné dohody uzavřené Věřitelem a Dlužníkem, přičemž Dlužník je zastoupen Věřitelem na základě plné moci nebo ústně na nahrávaném telefonickém zařízení Věřitele. Pojmem "Den splatnosti" se rozumí den, kdy mají být dohodnuté Investiční nástroje převedeny Věřitelem zpět Dlužníkovi proti zaplacení Konečné ceny nebo takový jiný den, který bude znamenat ukončení příslušné Repo operace. Pojmem "Den poskytnutí úvěru" se rozumí den, kdy mají být Investiční nástroje převedeny Dlužníkem Věřiteli proti poskytnutí úvěru, tzn. proti zaplacení Počáteční ceny Věřitelem. Pojmem "Konečná cena" se rozumí částka, která vyjadřuje součet Počáteční ceny a Úroku. Pojmem "Počáteční cena" se rozumí cena, za kterou jsou Investiční nástroje v Den poskytnutí úvěru převedeny Dlužníkem Věřiteli a která představuje výši poskytnutého úvěru a skládá se z částky, která vznikne po odečtení částky vyjádřené v reálných číslech představující dohodnuté procento Počáteční marže od Základní hodnoty. Další definice pojmů jsou obsaženy v OPR. III. Repo operace 3.1. Repo operace je uzavřena okamžikem nabytí účinnosti akceptace Návrhu, který má náležitosti alespoň v rozsahu Specifikace repoobchodu, přičemž poskytnutí úvěru včetně sjednaného úroku lze uzavřít ústně i písemně, zajištění vrácení úvěru včetně Úroku převodem Investičních nástrojů Věřiteli lze uzavřít písemně, přičemž pokud není taková písemná dohoda uzavřena jinak, uzavírá se na základě plné moci udělené Dlužníkem Věřiteli na základě pokynu Dlužníka a nebo ústně a to vždy formou uzavření Specifikace repoobchodu, přičemž ústní dohoda je zachycena záznamem na telefonickém nahrávacím zařízení Věřitele. Tímto Dlužník zřizuje ve prospěch Věřitele finanční Zajištění dle ZFZ. V Den splatnosti převede v souladu s ustanovením tohoto Dodatku Věřitel Investiční nástroje proti úhradě Konečné ceny Dlužníkem, a to způsobem DVP Věřitel je oprávněn nakládat s Investičními nástroji převedenými jako zajištění v průběhu Repo operace bez omezení. BHS KS REPO od Strana 1 z 6

2 3.3. V případě, že Dlužník nesplatí poskytnutý úvěr včetně úroku v souladu s ustanovením této Smlouvy, je Věřitel oprávněn uspokojit svůj nárok zpeněžením Investičních nástrojů v rámci Zajištění a to mimosoudním výkonem práva kvalifikovaným způsobem, zejména jejich prodejem za Tržní cenu na veřejném trhu, přímému zájemci nebo zájemci vybranému veřejnou dražbou. Věřitel je dále oprávněn uspokojit svoje nároky vyplývající z Repo operace uzavřené dle tohoto Dodatku zpeněžením Investičních nástrojů ve stanovených případech Neplnění závazků. IV. Dorovnání hodnoty, stoploss 4.1. Margin Call. Věřitel kdykoliv v průběhu Trvání Repo operace sleduje Tržní cenu Investičních nástrojů Dlužníka. Pokud Věřitel zjistí, že Tržní cena poklesne na úroveň Konečné ceny zvýšené o Dorovnávací marži nebo bude nižší než Konečná cena zvýšená o Dorovnávací marži, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Zajištění poskytnutého úvěru a to tak, aby Tržní cena Investičních nástrojů převedených k Zajištění byla nejméně na úrovni jejich Tržní ceny snížené o Počáteční marži; takové doplnění Zajištění je povinen Dlužník učinit buď v peněžních prostředcích nebo v dalších Investičních nástrojích, které převede formou jejich převodu obdobně jako při uzavření Repo operace, a to nejpozději do dvou pracovních dní ode dne, kdy bude Věřitelem vyzván k doplnění Zajištění poskytnutého úvěru Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle ustanovení odstavce 4.1 tohoto článku, je Věřitel oprávněn jednostranně zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci,investiční nástroje okamžitě prodat a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Stop loss. V případě, že v průběhu Trvání Repo operace Tržní cena poklesne na úroveň Konečné ceny zvýšené o Stop loss marži nebo bude nižší než Konečná cena zvýšená o Stop loss marži, je Věřitel oprávněn bez výzvy či jiného upozornění Dlužníka jednostranně zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci, Investiční nástroje okamžitě prodat za nejlepší možnou cenu v daném okamžiku a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Ztrátou uvedenou v čl. 4.2 a 4.3. se rozumí záporný rozdíl mezi Konečnou cenou Investičního nástroje a cenou, za kterou byl Investiční nástroj prodán. Dlužník se zavazuje tuto ztrátu Věřiteli zaplatit. Pokud dojde k takovému prodeji Investičních nástrojů, pak je Věřitel povinen prodat Investiční nástroje s vynaložením odborné péče. Tím není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody a právo Věřitele odstoupit od jakékoliv Repo operace, která je uzavřená v souladu s tímto dodatkem a v souladu s OPR. Pokud není možné investiční nástroje prodat, je Věřitel oprávněn ponechat si tyto Investiční nástroje, zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, jak je specifikována v tomto odstavci (v tomto případě se prodejní cenou rozumí Tržní cena Investičních nástrojů). Dlužník se zavazuje ztrátu specifikovanou v odst a 4.3. tohoto článku uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy (písemné, telefonické, případně elektronické) Věřitele k úhradě této ztráty. V případě, že Dlužník tuto ztrátu ve stanoveném termínu neuhradí, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, tedy uhradit vzniklou ztrátu specifikovanou v tomto článku do 30 dnů od výzvy Věřitele nebo vystavit směnku specifikovanou v předchozí větě, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na úhradu vzniklé škody ani nárok na úhradu ztráty v celém rozsahu. Reverzní Repo operace V. Definice pojmů pro Reverzní Repo operace Pojmem "Reverzní Repo operace" se rozumí dohoda, která se uzavírá na základě této Smlouvy mezi Věřitelem a Dlužníkem a jejímž obsahem je závazek Věřitele poskytnout Dlužníkovi půjčku Investičních nástrojů v hodnotě Počáteční ceny, závazek Dlužníka k zajištění zpětného převedení poskytnutých Investičních nástrojů převést Peněžní jistotu jako finanční kolaterál (dále jen Peněžní jistota ) Věřiteli a závazek Dlužníka vrátit půjčené Investiční nástroje Věřiteli s Úrokem a závazek Věřitele převést zpět Peněžní jistotu Dlužníkovi sníženou o Úrok v případě, že Dlužník splní svoji povinnost převést zpět Věřiteli poskytnuté Investičních nástroje k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později, přičemž peněžní prostředky odpovídající úroku náleží Věřiteli. Pojmem "Den splatnosti Reverzní Repo operace" se rozumí den, kdy mají být půjčené Investiční nástroje převedeny Dlužníkem zpět Věřiteli proti vrácení peněžních prostředků z Peněžní jistoty snížené o Úrok nebo takový jiný den, který bude znamenat ukončení příslušné Reverzní Repo operace. Pojmem "Den poskytnutí půjčky" se rozumí den, kdy mají být Investiční nástroje v hodnotě Počáteční ceny Reverzní Repo operace převedeny Věřitelem Dlužníkovi proti převedení Peněžní jistoty. Pojmem "Konečná cena Reverzní Repo operace" se rozumí částka, která vyjadřuje Počáteční cenu Reverzní Repo operace sníženou o Úrok. Pojmem "Peněžní jistota" se rozumí částka, která je převedena Věřiteli za účelem zajištění povinnosti Dlužníka vrátit Věřiteli půjčené Investiční nástroje Peněžní jistota se v okamžiku uzavření Reverzní Repo operace rovná Základní ceně Reverzní Repo operace zvýšené o Počáteční marži Reverzní Repo operace, přičemž v průběhu Trvání Reverzní Repo operace se její výše může měnit. Pojmem "Počáteční cena Reverzní Repo operace" se rozumí cena, za kterou jsou Investiční nástroje v Den poskytnutí půjčky převedeny Věřitelem Dlužníkovi a její výše se rovná Základní ceně Reverzní Repo operace zvýšené o Počáteční marži Reverzní Repo operace. Další definice pojmů jsou obsaženy v OPR. VI. Reverzní Repo operace 6.1. Reverzní Repo operace je uzavřena okamžikem nabytí účinnosti Akceptace Návrhu, který má náležitosti alespoň v rozsahu Specifikace Reverzního Repoobchodu. Pokud není stanoveno jinak uzavírá se Reverzní Repo operace formou písemné dohody na základě plné moci udělené Dlužníkem Věřiteli na základě pokynu Dlužníka a nebo ústně a to vždy formou uzavření Specifikace Reverzního repoobchodu, přičemž ústní dohoda je zachycena záznamem na telefonickém nahrávacím zařízení Věřitele. Tímto Dlužník zřizuje ve prospěch Věřitele finanční zajištění dle ZFZ. V Den poskytnutí půjčky Investičních nástrojů Dlužníkovi dojde k fyzickému převodu Investičních nástrojů v hodnotě Počáteční ceny Reverzní Repo operace, způsobem DVP, a to na účet Dlužníka oproti převedení Peněžní jistoty na účet Věřitele v hodnotě Základní ceny zvýšené o Počáteční marži. V Den splatnosti Reverzní Repo operace Dlužník převede zpět Věřiteli půjčené Investiční nástroje přičemž Věřitel převede Dlužníkovi způsobem DVP zpět peněžní prostředky z Peněžní jistoty snížené o Úrok Věřitel je oprávněn nakládat s Peněžní jistotou v průběhu Reverzní Repo operace bez omezení V případě, že Dlužník nepřevede zpět na Věřitele poskytnuté Investiční nástroje, je Věřitel oprávněn ponechat si Peněžní jistotu a požadovat případnou náhradu škody. Věřitel je dále oprávněn uspokojit svoje nároky vyplývající z Reverzní Repo operace uzavřené dle tohoto Dodatku z Peněžní jistoty ve stanovených případech Neplnění závazků. VII. Dorovnání hodnoty, Stoploss 7.1. Margin call. Věřitel je oprávněn sledovat kdykoliv v průběhu Trvání Reverzní Repo operace Tržní cenu Investičních nástrojů. Pokud Věřitel zjistí, že Tržní cena vzroste na úroveň Konečné ceny Reverzní Repo operace snížené o Dorovnávací marži nebo bude vyšší než Konečná cena Reverzní Repo operace snížená o Dorovnávací marži, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Peněžní jistoty tak, aby byla na úrovni tržní hodnoty BHS KS REPO od Strana 2 z 6

3 Investičních nástrojů zvýšené o Počáteční marži; takové dorovnání je povinen Dlužník učinit v peněžních prostředcích, a to nejpozději do dvou pracovních dní ode dne, kdy bude Věřitelem vyzván k doplnění Peněžní jistoty Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle ustanovení odstavce 7.1 tohoto článku, je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku Investičních nástrojů, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka prodávajícím Investičních nástrojů, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Stop loss. V případě, že kdykoliv v průběhu Trvání Reverzní Repo operace Tržní cena vzroste na úroveň Konečné ceny Reverzní Repo operace snížené o Stop loss marži nebo bude vyšší než Konečná cena Reverzní Repo operace snížená o Stop loss marži, je Věřitel oprávněn bez výzvy či jiného upozornění Dlužníka jednostranně zesplatnit půjčku, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z 7.4. účtu Dlužníka na účet Věřitele, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Ztrátou uvedenou v čl. 7.2 a 7.3. se rozumí záporný rozdíl mezi Konečnou cenou Reverzní Repo operace Investičního nástroje sníženou o Dorovnávací marži a cenou, za kterou byl Investiční nástroj nakoupen. Dlužník se zavazuje tuto ztrátu Věřiteli zaplatit. Pokud dojde k takovému nákupu Investičních nástrojů, pak je Věřitel povinen nakoupit Investiční nástroje za Tržní cenu s vynaložením odborné péče. Tím není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody a právo Věřitele odstoupit od jakékoliv Repo operace, která je uzavřená v souladu s tímto dodatkem a v souladu s OPR. Pokud není možné Investiční nástroje nakoupit, je Věřitel oprávněn ponechat si Peněžní jistotu, zesplatnit půjčku, ukončit Reverzní Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, jak je specifikována v tomto odstavci (v tomto případě se kupní cenou rozumí Tržní cena). Dlužník se zavazuje ztrátu specifikovanou v odst a 7.3. tohoto článku uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy Věřitele (písemné, telefonické, případně elektronické) k úhradě této ztráty, v případě, že Dlužník neuhradí tuto ztrátu ve stanoveném termínu, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, tedy uhradit vzniklou ztrátu specifikovanou v odst. 7.2 a 7.3 tohoto článku do 30 dnů od výzvy věřitele nebo vystavit směnku specifikovanou v předchozí větě, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na úhradu vzniklé škody ani nárok na úhradu ztráty v celém rozsahu. VIII. Souhrnné zajištění (Repo operací a Reverzních Repo operací) 8.1. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, platí, že Věřitel vyhodnocuje zajištění Dlužníka ve vztahu k Dorovnání hodnoty - Margin call, resp. Stop loss, dle tohoto článku smlouvy, postupy dle článku IV. a článku VII tohoto dodatku se tedy neuplatní. Pro účely vyhodnocení zajištění se hodnotou Buying power rozumí součet Tržních hodnot všech Investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem Počáteční marže určeným pro tyto jednotlivé investiční nástroje s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu (dále jen Buying power ), přičemž v tomto případě převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli, případně Dlužník s těmito Investičními nástroji jakož i peněžními prostředky Dlužník zřizuje Věřiteli právo neomezeně nakládat (Věřitel je tak oprávněn dle své vůle držet a ovládat investiční nástroje a peněžní prostředky Dlužníka až do okamžiku ukončení poslední repo operace či poslední Reverzní repo operace) a tímto je zřízeno finanční zajištění dle ZFZ, uvedené činí Dlužník vždy v případě každé prováděné Repo operace či Reverzní Repo operace (dále jen Souhrnné zajištění ) při uzavření Specifikace Repo operace či Specifikaci Reverzní repo operace postupem obdobným dle čl. III resp. VI. tohoto dodatku. Souhrnné zajištění zaniká jednostranným prohlášením Věřitele ke dni, kdy je ukončena poslední Repo operace či poslední Reverzní repo operace, vůči které bylo Souhrnné zajištění sjednáno Margin call Věřitel kdykoliv v průběhu Trvání Repo operace sleduje Tržní cenu Investičních nástrojů. Pokud Věřitel zjistí, že jestliže po součtu Tržních hodnot všech Investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem margin call určeným pro tyto jednotlivé akcie s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu je výsledkem hodnota rovná či menší než nula, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Souhrnného zajištění poskytnutého úvěru a to tak, aby hodnota Buying power Dlužníka byla rovná alespoň nule. Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle tohoto článku, je Věřitel oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Repo operaci či Reverzní Repo operaci, tedy pro případ Repo operace zesplatnit úvěr, veškeré Investiční nástroje z Majetkového účtu Dlužníka okamžitě prodat, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, resp. pro případ Reverzní Repo operace je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku Investičních nástrojů, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty. Při prodeji investičních nástrojů resp. při jejich nákupu ve smyslu tohoto odstavce Věřitel zpravidla postupuje tak, že se uspokojuje z Investičních nástrojů v závislosti od jejich nejvyšší váhy v Portfoliu Dlužníka, a to až do stavu hodnoty Buying power rovné nule Stop loss - Pokud Věřitel zjistí, že jestliže po součtu Tržních hodnot všech investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem stop loss určeným pro tyto jednotlivé akcie s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu je výsledkem hodnota rovná či menší než nula, je Věřitel oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Repo operaci či Reverzní Repo operaci, tedy pro případ repo operace zesplatnit úvěr, veškeré Investiční nástroje na Majetkovém účtu Dlužníka okamžitě prodat za nejlepší možnou cenu v daném okamžiku, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, resp. pro případ Reverzní Repo operace je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty. Při prodeji investičních nástrojů resp. při jejich nákupu ve smyslu tohoto odstavce Věřitel zpravidla postupuje tak, že se uspokojuje z investičních nástrojů v závislosti od jejich nejvyšší váhy v Portfoliu Dlužníka, a to až do stavu hodnoty Buying power rovné nule Ztrátou uvedenou v čl a 8.3. se rozumí záporný zůstatek peněžního a majetkového účtu Dlužníka. Dlužník se zavazuje ztrátu uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy Věřitele k úhradě této ztráty, v případě, že Dlužník tuto ztrátu ve stanoveném termínu neuhradí, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody a náhradu ztráty v celém rozsahu. BHS KS REPO od Strana 3 z 6

4 IX. Společná ujednání k Repo operacím a Reverzním Repo operacím 9.1. Tento Dodatek a každá jednotlivá Repo operace, resp. Reverzní Repo operace uzavřená na jejím základě představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoliv závazku a/nebo povinnosti v souvislosti s každou jednotlivou Repo operací, resp. Reverzní Repo operací uzavřenou na základě tohoto Dodatku znamená případ Neplnění závazku dle OPR Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Věřitel je oprávněn, není však povinen, po dobu Trvání Repo operace, resp. Reverzní Repo operace vykonávat další práva vyplývající z Investičních nástrojů. Věřitel zejména není povinen v případě akcií vykonávat právo hlasovat na valné hromadě a vykonávat další akcionářská práva Věřitel je oprávněn odmítnout uzavření Repo operace či Reverzní Repo operace bez udání důvodu 9.4. Věřitel je oprávněn od plateb Dlužníkovi, resp. Peněžní jistoty odečíst poplatky dle Sazebníku poplatků, daně, poplatky a srážky vyžadované zákonem, jakož i náklady spojené s prováděním repo operací, resp. Reverzních Repo operací dle této Smlouvy Je-li Dlužník v prodlení s plněním peněžitého závazku či závazku převést Věřiteli Investiční nástroje, je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky případně z částky odpovídající tržní hodnotě Investičních nástrojů, s jejichž převedením je Dlužník v prodlení, denně. Tím není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody Plná moc pro uzavření Specifikace repoobchodu a Specifikace Reverzního Repoobchodu je udělena Dlužníkem Věřiteli při podpisu tohoto Dodatku Smluvní strany si dále výslovně sjednávají, že Věřitel není povinen v případě, že v kterékoliv Repo operaci či Reverzní Repo operaci uzavřené dle tohoto dodatku hrozí vznik ztráty, či ztráta již nastala, vrátit Investiční nástroje převedené v rámci finančního Zajištění, či vrátit Investiční nástroje v rámci Souhrnného zajištění, a to jak Investiční nástroje převedené, tak Investiční nástroje, k nimž bylo zřízeno právo Věřiteli s nimi nakládat, resp. vrátit poskytnutou Peněžní jistotu v rámci kterékoliv jiné Repo operace a nebo Reverzní Repo operace, a k veškerým v takovém okamžiku převedeným Investičním nástrojům či Peněžním jistotám na Věřitele je Věřitel oprávněn uplatnit zadržovací právo, resp. Věřitel je oprávněn ponechat si Investiční nástroje a Peněžní jistotu převedené k zajištění závazku Dlužníka i po splnění závazku, který odpovídá zajištěné pohledávce, pro účely zajištění jiných pohledávek Věřitele za Dlužníkem, to platí i pro Investiční nástroje na Majetkovém účtu Dlužníka jakož i pro peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka. Věřitel není povinen nahrazovat případně zastavený finanční kolaterál, se kterým nakládal. Toto ustanovení platí rovněž pro případ trvání jakéhokoliv nesplaceného poskytnutého Úvěru či nevrácené Půjčky Investičních nástrojů. Věřitel je rovněž oprávněn za účelem uspokojení svých pohledávek vůči Dlužníkovi ponechat si ve svém vlastnictví Investiční nástroje převedené k zajištění závazku Dlužníka, přičemž pro tyto účely se určí cena investiční nástroje podle OPR jako Tržní cena. X. Závěrečná ustanovení V případě, že některá ze Smluvních stran odstoupí od uzavřených Repo operací, resp. Reverzních Repo operací z důvodu Neplnění závazku, pak ke dni účinnosti odstoupení dojde místo vracení vzájemných poskytnutých plnění k závěrečnému vyrovnání závazků mezi Smluvními stranami v souladu s ustanovením OPR. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na nároky Smluvních stran podle této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů V případě, že nastane důvod Neplnění závazku podle čl písm. j), k), l), m) OPR, Věřitel a Dlužník se dohodli, že veškeré Repo operace, resp. Reverzní Repo operace uzavřené na základě tohoto dodatku se automaticky ruší ke dni předcházejícímu den, kdy nastanou skutečnosti uváděné v čl písm. j), k), l), m) OPR, (resp. skutečnosti, která nastane nejdříve), a Závěrečné vyrovnání dle čl. VII OPR, zejména zesplatnění veškerých vzájemných nároků a jejich započtení nastává bez dalšího úkonu ze strany Dlužníka či Věřitele ke dni předcházejícímu den, kdy nastanou skutečnosti uváděné v čl písm. j), k), l), m) OPR (resp. skutečnosti, která nastane nejdříve) Další práva a povinnosti, výklad pojmů a ostatní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí OPR. Na důkaz srozumění a souhlasu s výše uvedeným Smluvní strany tento Dodatek ke Komisionářské smlouvě podepsaly následovně: Za Dne: Jméno: Za Zákazníka Dne: Jméno: %klient% %zastupce_nazev_1% %zastupce_nazev_2% %zastupce_nazev_3% Podpis: na základě vnitřních předpisů Vyhotovil dne:%datum_uzavreni% Compliance: Podpis ověřil dle dokladu uvedeného na titulní straně KS: BHS KS REPO od Strana 4 z 6

5 SPECIFIKACE reverzního REPOOBCHODU Na Příkopě 15, PRAHA 1, tel: , fax: Smluvní strany Věřitel: Na Příkopě 15, Praha Dlužník: Pan Vzor Zzzzzzzzzzzzzzzz 2. Údaje o převáděných cenných papírech Cenny papír / Security: ČEZ PRAHA ISIN / CUSIP: CZ Počet kusů / number of securities: 5000 Jmenovitá hodnota - měna / nominal value: 100 Základní cena / Base price: 810,5 Počáteční marge / Open discount: Údaje o převáděných peněžních prostředcích Datum uzavření / Trade date: Počáteční objem / Open volume: Datum spárování / Trade date: Počáteční cena / Initial price : 972,6 Den poskytnutí / Start day: Poplatek / Commisions: 0 Způsob vypořádání / Type settlement: RV2 Repo sazba / Repo interest rate: 8,9 Stop loss marge: 3 Dorovnávací marge: 7 Datum ukončení / Close date: Konečný objem / Stop volume: ,62 Den splatnosti / Close day: Konečná cena / Final price: 969,23 Způsob vypořádání: RV4 Poznámka / Note: Margin call cena: 901,387 Stop loss cena: 940,157 Věřitel poskytuje dlužníkovi půjčku investičních nástrojů v hodnotě Konečné ceny, dlužník se zavazuje investiční nástroje věřiteli vrátit v Den splatnosti, jak je specifikováno výše. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli úrok a veškeré vznikle smluvní pokuty a ztráty, které jsou specifikovány v dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo. Investiční nástroje specifikované výše jsou půjčeny Věřitelem Dlužníkovi podle ustanoveni 16a zákona o cenných papírech, s tím, že splnění závazku Dlužníka z výše poskytnuté půjčky (vrátit Věřiteli poskytnuté investiční nástroje) a rovněž veškerých dalších závazků Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých v souvislosti s Komisionářskou smlouvou a jejích dodatků je zajištěno převodem peněžních prostředků Dlužníka ve prospěch Věřitele, s čímž níže podepsaní souhlasí. Pro případ, že je tato Reverzní repo operace vyhodnocována ve vztahu k Buying power Dlužníka a sjednává se Souhrnné zajištění, převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli a pokud nedochází k převodu, Dlužník tímto současně zřizuje výlučně Věřiteli se všemi Investičními nástroji na svém Majetkovém účtu jakož i se všemi peněžními prostředky na svém Zákaznickém účtu právo neomezeně nakládat a tímto je zřízeno finanční Souhrnné zajištění půjčky investičních nástrojů dle ZFZ Za věřitele: Za dlužníka: TOTO JE VZOR, KTERÝ SE NEPODEPISUJE BHS KS REPO od Strana 5 z 6

6 SPECIFIKACE REPOOBCHODU Na Příkopě 15, PRAHA 1, tel: , fax: Smluvní strany Věřitel: Na Příkopě 15, Praha Dlužník: Pan Vzor Zzzzzzzzzzzzzzzz 2. Údaje o převáděných cenných papírech Cenny papír / Security: ČEZ PRAHA ISIN / CUSIP: CZ Počet kusů / number of securities: 5000 Jmenovitá hodnota - měna / nominal value: 100 Základni cena / Base price: 810,5 Počáteční marge / Open discount: Údaje o převáděných peněžních prostředcích Datum uzavření / Trade date: Počáteční objem / Open volume: Datum spárování / Trade date: Počáteční cena / Initial price 648,4 Den poskytnutí / Start day: Poplatek / Commisions: 0 Způsob vypořádání / Type settlement: RV4 Repo sazba / Repo interest rate: 8,9 Stop loss marge: 3 Dorovnávací marge: 7 Datum ukončení / Close date: Konečný objem / Stop volume: ,33 Den splatnosti / Close day: Konečná cena / Final price: 653,37 Způsob vypořádání: RV2 Poznámka / Note: Margin call cena: 699,105 Stop loss cena: 672,97 Věřitel poskytuje Dlužníkovi úvěr (tzv. Počáteční cena), dlužník se zavazuje úvěr včetně příslušenství Věřiteli vrátit v Den splatnosti, jak je specifikováno výše. Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli veškeré vzniklé smluvní pokuty a ztráty, které jsou specifikovány v dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo. Investiční nástroje specifikované výše jsou převáděné do vlastnictví Věřitele jako zajištění povinnosti Dlužníka dle ZFZ vrátit poskytnutý úvěr s příslušenstvím a úhrady dalších povinností dle dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo v souvislosti s repo operací specifikovanou v této konfirmaci a rovněž jako zajištění veškerých dalších závazků Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých v souvislosti s Komisionářskou smlouvou a jejích dodatků, s čímž níže podepsaní souhlasí. Pro případ, že je tato Repo operace vyhodnocována ve vztahu k Buying power Dlužníka a sjednává se Souhrnné zajištění, převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli a pokud nedochází k převodu, Dlužník tímto současně zřizuje výlučně Věřiteli se všemi Investičními nástroji na svém Majetkovém účtu jakož i se všemi peněžními prostředky na svém Zákaznickém účtu právo neomezeně nakládat a tímto je zřízeno finanční Souhrnné zajištění úvěru dle ZFZ Za věřitele: Za dlužníka: TOTO JE VZOR, KTERÝ SE NEPODEPISUJE BHS KS REPO od Strana 6 z 6

DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE

DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE Komisionář a Zákazník DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU Úvěrová smlouva - kontokorentní úvěr KA1209151 Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 IČ 250 83 325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 zastoupena

Více

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva )

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Evidenční číslo smlouvy: B / 15

Evidenční číslo smlouvy: B / 15 (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4X0* SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/232-0 Česká

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI V SÍTI RTB obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany.

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY Provozovatelem jazykové školy Free Time Academy je občanský spolek Free Time Academy, z.s., IČO: 04301943, se sídlem Masarykovo náměstí 1766, Brandýs

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr.

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami Návrh kupní smlouvy Část 4 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných rezerv se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana jednající:

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pomaturitní studium Jazykovou školou Jipka se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/004/4 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/004/4 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území METODICKÝ POKYN Č. 2/2013» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území» ze dne 20. 3. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Strana 1 (celkem 6) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00A9YUJ SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel )

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč číslo: 16/2015 uzavřená dle 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

S m l o u v a o nájmu nebytových prostor

S m l o u v a o nájmu nebytových prostor S m l o u v a o nájmu nebytových prostor dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, uzavřeli a sepsali tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 1/Obec Dolní Bečva se sídlem Dolní Bečva

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 21. 3. 2016 číslo aukce: 001 AU 040/16 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více