DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE"

Transkript

1 Komisionář A Zákazník DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE, Na Příkopě 583/15, Praha 1, Česká republika, IČ , společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze, sp.zn. B 2288, zastoupená na základě vnitřních předpisů T: , Fax: , RČ/datum narození/ič %osid% VS (doplní komisionář) %variabilni_symbol% Jméno / Společnost %klient% % % Bydliště / Sídlo %adresa_bydliste% Telefon %telefon% Zástupce (dále jen "zákazník") %zastupce_nazev_1% %zastupce_nazev_2% %zastupce_nazev_3% (dále též "Smluvní strany", jednotlivě "Smluvní strana") I. Úvodní ustanovení 1.1. Tento dodatek se uzavírá ke Komisionářské smlouvě ze dne... uzavřené mezi smluvními stranami, a to mezi Zákazníkem na straně jedné a Komisionářem na straně druhé, přičemž pro účely tohoto dodatku je Komisionář označen jako Věřitel a Zákazník jako Dlužník. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností Smluvních stran při uzavírání a provádění Repo operací a Reverzních Repo operací. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Obchodní podmínky pro provádění Repo operací a Reverzních Repo operací (dále jen OPR ), Dlužník prohlašuje, že je podrobně seznámen s OPR, OPR rozumí a nemá k nim výhrady Pro provádění Repo operací a Reverzních Repo operací si smluvní strany definují níže uvedené pojmy: Pojmem "Dorovnávací marže (margin call)" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis. Pojmem "Počáteční marže" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis Pojmem "Stop loss marže" se rozumí koeficient - reálné číslo uvedené v procentech určené Věřitelem pro každý investiční nástroj, koeficient je zveřejněn na zabezpečené webové stránce Komisionáře v sekci Infoservis Pojmem Specifikace repoobchodu resp. Specifikace reverzního repoopbchodu se rozumí dohoda ke každé jednotlivé Repo operaci, resp. Reverzní Repo operaci, jejíž znění tvoří přílohu tohoto dodatku Věřitel si vyhrazuje právo upravit jednotlivé výše koeficientů Počáteční marže, Margin Call a Stop loss marže uvedením nových hodnot na zabezpečených webových stránkách společnosti. Repo operace II. Definice pojmů pro Repo operace Pojmem "Repo operace" se rozumí dohoda, která se uzavírá na základě tohoto Dodatku mezi Věřitelem a Dlužníkem a jejímž obsahem je závazek Věřitele poskytnout Dlužníkovi úvěr ve výši Počáteční ceny, závazek Dlužníka k zajištění splacení úvěru včetně úroku převést Investiční nástroje jako finanční kolaterál (dále jen Investiční nástroje ) proti Počáteční ceně Věřiteli a závazek Dlužníka vrátit poskytnutý úvěr včetně Úroku, resp. zaplatit částku ve výši Konečné ceny k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později a závazek Věřitele převést zpět Investiční nástroje za Konečnou cenu Dlužníkovi k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později. Poskytnutí úvěru jakož i sjednání úroků lze sjednat ústní i písemnou formou, převedení Investičních nástrojů k finančnímu zajištění úvěru dle ZFZ (dále jen Zajištění ) se uskutečňuje v souladu s pokynem Dlužníka na základě písemné dohody uzavřené Věřitelem a Dlužníkem, přičemž Dlužník je zastoupen Věřitelem na základě plné moci nebo ústně na nahrávaném telefonickém zařízení Věřitele. Pojmem "Den splatnosti" se rozumí den, kdy mají být dohodnuté Investiční nástroje převedeny Věřitelem zpět Dlužníkovi proti zaplacení Konečné ceny nebo takový jiný den, který bude znamenat ukončení příslušné Repo operace. Pojmem "Den poskytnutí úvěru" se rozumí den, kdy mají být Investiční nástroje převedeny Dlužníkem Věřiteli proti poskytnutí úvěru, tzn. proti zaplacení Počáteční ceny Věřitelem. Pojmem "Konečná cena" se rozumí částka, která vyjadřuje součet Počáteční ceny a Úroku. Pojmem "Počáteční cena" se rozumí cena, za kterou jsou Investiční nástroje v Den poskytnutí úvěru převedeny Dlužníkem Věřiteli a která představuje výši poskytnutého úvěru a skládá se z částky, která vznikne po odečtení částky vyjádřené v reálných číslech představující dohodnuté procento Počáteční marže od Základní hodnoty. Další definice pojmů jsou obsaženy v OPR. III. Repo operace 3.1. Repo operace je uzavřena okamžikem nabytí účinnosti akceptace Návrhu, který má náležitosti alespoň v rozsahu Specifikace repoobchodu, přičemž poskytnutí úvěru včetně sjednaného úroku lze uzavřít ústně i písemně, zajištění vrácení úvěru včetně Úroku převodem Investičních nástrojů Věřiteli lze uzavřít písemně, přičemž pokud není taková písemná dohoda uzavřena jinak, uzavírá se na základě plné moci udělené Dlužníkem Věřiteli na základě pokynu Dlužníka a nebo ústně a to vždy formou uzavření Specifikace repoobchodu, přičemž ústní dohoda je zachycena záznamem na telefonickém nahrávacím zařízení Věřitele. Tímto Dlužník zřizuje ve prospěch Věřitele finanční Zajištění dle ZFZ. V Den splatnosti převede v souladu s ustanovením tohoto Dodatku Věřitel Investiční nástroje proti úhradě Konečné ceny Dlužníkem, a to způsobem DVP Věřitel je oprávněn nakládat s Investičními nástroji převedenými jako zajištění v průběhu Repo operace bez omezení. BHS KS REPO od Strana 1 z 6

2 3.3. V případě, že Dlužník nesplatí poskytnutý úvěr včetně úroku v souladu s ustanovením této Smlouvy, je Věřitel oprávněn uspokojit svůj nárok zpeněžením Investičních nástrojů v rámci Zajištění a to mimosoudním výkonem práva kvalifikovaným způsobem, zejména jejich prodejem za Tržní cenu na veřejném trhu, přímému zájemci nebo zájemci vybranému veřejnou dražbou. Věřitel je dále oprávněn uspokojit svoje nároky vyplývající z Repo operace uzavřené dle tohoto Dodatku zpeněžením Investičních nástrojů ve stanovených případech Neplnění závazků. IV. Dorovnání hodnoty, stoploss 4.1. Margin Call. Věřitel kdykoliv v průběhu Trvání Repo operace sleduje Tržní cenu Investičních nástrojů Dlužníka. Pokud Věřitel zjistí, že Tržní cena poklesne na úroveň Konečné ceny zvýšené o Dorovnávací marži nebo bude nižší než Konečná cena zvýšená o Dorovnávací marži, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Zajištění poskytnutého úvěru a to tak, aby Tržní cena Investičních nástrojů převedených k Zajištění byla nejméně na úrovni jejich Tržní ceny snížené o Počáteční marži; takové doplnění Zajištění je povinen Dlužník učinit buď v peněžních prostředcích nebo v dalších Investičních nástrojích, které převede formou jejich převodu obdobně jako při uzavření Repo operace, a to nejpozději do dvou pracovních dní ode dne, kdy bude Věřitelem vyzván k doplnění Zajištění poskytnutého úvěru Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle ustanovení odstavce 4.1 tohoto článku, je Věřitel oprávněn jednostranně zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci,investiční nástroje okamžitě prodat a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Stop loss. V případě, že v průběhu Trvání Repo operace Tržní cena poklesne na úroveň Konečné ceny zvýšené o Stop loss marži nebo bude nižší než Konečná cena zvýšená o Stop loss marži, je Věřitel oprávněn bez výzvy či jiného upozornění Dlužníka jednostranně zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci, Investiční nástroje okamžitě prodat za nejlepší možnou cenu v daném okamžiku a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Ztrátou uvedenou v čl. 4.2 a 4.3. se rozumí záporný rozdíl mezi Konečnou cenou Investičního nástroje a cenou, za kterou byl Investiční nástroj prodán. Dlužník se zavazuje tuto ztrátu Věřiteli zaplatit. Pokud dojde k takovému prodeji Investičních nástrojů, pak je Věřitel povinen prodat Investiční nástroje s vynaložením odborné péče. Tím není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody a právo Věřitele odstoupit od jakékoliv Repo operace, která je uzavřená v souladu s tímto dodatkem a v souladu s OPR. Pokud není možné investiční nástroje prodat, je Věřitel oprávněn ponechat si tyto Investiční nástroje, zesplatnit úvěr, ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, jak je specifikována v tomto odstavci (v tomto případě se prodejní cenou rozumí Tržní cena Investičních nástrojů). Dlužník se zavazuje ztrátu specifikovanou v odst a 4.3. tohoto článku uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy (písemné, telefonické, případně elektronické) Věřitele k úhradě této ztráty. V případě, že Dlužník tuto ztrátu ve stanoveném termínu neuhradí, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, tedy uhradit vzniklou ztrátu specifikovanou v tomto článku do 30 dnů od výzvy Věřitele nebo vystavit směnku specifikovanou v předchozí větě, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na úhradu vzniklé škody ani nárok na úhradu ztráty v celém rozsahu. Reverzní Repo operace V. Definice pojmů pro Reverzní Repo operace Pojmem "Reverzní Repo operace" se rozumí dohoda, která se uzavírá na základě této Smlouvy mezi Věřitelem a Dlužníkem a jejímž obsahem je závazek Věřitele poskytnout Dlužníkovi půjčku Investičních nástrojů v hodnotě Počáteční ceny, závazek Dlužníka k zajištění zpětného převedení poskytnutých Investičních nástrojů převést Peněžní jistotu jako finanční kolaterál (dále jen Peněžní jistota ) Věřiteli a závazek Dlužníka vrátit půjčené Investiční nástroje Věřiteli s Úrokem a závazek Věřitele převést zpět Peněžní jistotu Dlužníkovi sníženou o Úrok v případě, že Dlužník splní svoji povinnost převést zpět Věřiteli poskytnuté Investičních nástroje k předem dohodnutému dni nebo ke dni, na kterém se Smluvní strany dohodnou později, přičemž peněžní prostředky odpovídající úroku náleží Věřiteli. Pojmem "Den splatnosti Reverzní Repo operace" se rozumí den, kdy mají být půjčené Investiční nástroje převedeny Dlužníkem zpět Věřiteli proti vrácení peněžních prostředků z Peněžní jistoty snížené o Úrok nebo takový jiný den, který bude znamenat ukončení příslušné Reverzní Repo operace. Pojmem "Den poskytnutí půjčky" se rozumí den, kdy mají být Investiční nástroje v hodnotě Počáteční ceny Reverzní Repo operace převedeny Věřitelem Dlužníkovi proti převedení Peněžní jistoty. Pojmem "Konečná cena Reverzní Repo operace" se rozumí částka, která vyjadřuje Počáteční cenu Reverzní Repo operace sníženou o Úrok. Pojmem "Peněžní jistota" se rozumí částka, která je převedena Věřiteli za účelem zajištění povinnosti Dlužníka vrátit Věřiteli půjčené Investiční nástroje Peněžní jistota se v okamžiku uzavření Reverzní Repo operace rovná Základní ceně Reverzní Repo operace zvýšené o Počáteční marži Reverzní Repo operace, přičemž v průběhu Trvání Reverzní Repo operace se její výše může měnit. Pojmem "Počáteční cena Reverzní Repo operace" se rozumí cena, za kterou jsou Investiční nástroje v Den poskytnutí půjčky převedeny Věřitelem Dlužníkovi a její výše se rovná Základní ceně Reverzní Repo operace zvýšené o Počáteční marži Reverzní Repo operace. Další definice pojmů jsou obsaženy v OPR. VI. Reverzní Repo operace 6.1. Reverzní Repo operace je uzavřena okamžikem nabytí účinnosti Akceptace Návrhu, který má náležitosti alespoň v rozsahu Specifikace Reverzního Repoobchodu. Pokud není stanoveno jinak uzavírá se Reverzní Repo operace formou písemné dohody na základě plné moci udělené Dlužníkem Věřiteli na základě pokynu Dlužníka a nebo ústně a to vždy formou uzavření Specifikace Reverzního repoobchodu, přičemž ústní dohoda je zachycena záznamem na telefonickém nahrávacím zařízení Věřitele. Tímto Dlužník zřizuje ve prospěch Věřitele finanční zajištění dle ZFZ. V Den poskytnutí půjčky Investičních nástrojů Dlužníkovi dojde k fyzickému převodu Investičních nástrojů v hodnotě Počáteční ceny Reverzní Repo operace, způsobem DVP, a to na účet Dlužníka oproti převedení Peněžní jistoty na účet Věřitele v hodnotě Základní ceny zvýšené o Počáteční marži. V Den splatnosti Reverzní Repo operace Dlužník převede zpět Věřiteli půjčené Investiční nástroje přičemž Věřitel převede Dlužníkovi způsobem DVP zpět peněžní prostředky z Peněžní jistoty snížené o Úrok Věřitel je oprávněn nakládat s Peněžní jistotou v průběhu Reverzní Repo operace bez omezení V případě, že Dlužník nepřevede zpět na Věřitele poskytnuté Investiční nástroje, je Věřitel oprávněn ponechat si Peněžní jistotu a požadovat případnou náhradu škody. Věřitel je dále oprávněn uspokojit svoje nároky vyplývající z Reverzní Repo operace uzavřené dle tohoto Dodatku z Peněžní jistoty ve stanovených případech Neplnění závazků. VII. Dorovnání hodnoty, Stoploss 7.1. Margin call. Věřitel je oprávněn sledovat kdykoliv v průběhu Trvání Reverzní Repo operace Tržní cenu Investičních nástrojů. Pokud Věřitel zjistí, že Tržní cena vzroste na úroveň Konečné ceny Reverzní Repo operace snížené o Dorovnávací marži nebo bude vyšší než Konečná cena Reverzní Repo operace snížená o Dorovnávací marži, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Peněžní jistoty tak, aby byla na úrovni tržní hodnoty BHS KS REPO od Strana 2 z 6

3 Investičních nástrojů zvýšené o Počáteční marži; takové dorovnání je povinen Dlužník učinit v peněžních prostředcích, a to nejpozději do dvou pracovních dní ode dne, kdy bude Věřitelem vyzván k doplnění Peněžní jistoty Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle ustanovení odstavce 7.1 tohoto článku, je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku Investičních nástrojů, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka prodávajícím Investičních nástrojů, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Stop loss. V případě, že kdykoliv v průběhu Trvání Reverzní Repo operace Tržní cena vzroste na úroveň Konečné ceny Reverzní Repo operace snížené o Stop loss marži nebo bude vyšší než Konečná cena Reverzní Repo operace snížená o Stop loss marži, je Věřitel oprávněn bez výzvy či jiného upozornění Dlužníka jednostranně zesplatnit půjčku, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z 7.4. účtu Dlužníka na účet Věřitele, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty Ztrátou uvedenou v čl. 7.2 a 7.3. se rozumí záporný rozdíl mezi Konečnou cenou Reverzní Repo operace Investičního nástroje sníženou o Dorovnávací marži a cenou, za kterou byl Investiční nástroj nakoupen. Dlužník se zavazuje tuto ztrátu Věřiteli zaplatit. Pokud dojde k takovému nákupu Investičních nástrojů, pak je Věřitel povinen nakoupit Investiční nástroje za Tržní cenu s vynaložením odborné péče. Tím není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody a právo Věřitele odstoupit od jakékoliv Repo operace, která je uzavřená v souladu s tímto dodatkem a v souladu s OPR. Pokud není možné Investiční nástroje nakoupit, je Věřitel oprávněn ponechat si Peněžní jistotu, zesplatnit půjčku, ukončit Reverzní Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, jak je specifikována v tomto odstavci (v tomto případě se kupní cenou rozumí Tržní cena). Dlužník se zavazuje ztrátu specifikovanou v odst a 7.3. tohoto článku uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy Věřitele (písemné, telefonické, případně elektronické) k úhradě této ztráty, v případě, že Dlužník neuhradí tuto ztrátu ve stanoveném termínu, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, tedy uhradit vzniklou ztrátu specifikovanou v odst. 7.2 a 7.3 tohoto článku do 30 dnů od výzvy věřitele nebo vystavit směnku specifikovanou v předchozí větě, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na úhradu vzniklé škody ani nárok na úhradu ztráty v celém rozsahu. VIII. Souhrnné zajištění (Repo operací a Reverzních Repo operací) 8.1. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, platí, že Věřitel vyhodnocuje zajištění Dlužníka ve vztahu k Dorovnání hodnoty - Margin call, resp. Stop loss, dle tohoto článku smlouvy, postupy dle článku IV. a článku VII tohoto dodatku se tedy neuplatní. Pro účely vyhodnocení zajištění se hodnotou Buying power rozumí součet Tržních hodnot všech Investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem Počáteční marže určeným pro tyto jednotlivé investiční nástroje s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu (dále jen Buying power ), přičemž v tomto případě převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli, případně Dlužník s těmito Investičními nástroji jakož i peněžními prostředky Dlužník zřizuje Věřiteli právo neomezeně nakládat (Věřitel je tak oprávněn dle své vůle držet a ovládat investiční nástroje a peněžní prostředky Dlužníka až do okamžiku ukončení poslední repo operace či poslední Reverzní repo operace) a tímto je zřízeno finanční zajištění dle ZFZ, uvedené činí Dlužník vždy v případě každé prováděné Repo operace či Reverzní Repo operace (dále jen Souhrnné zajištění ) při uzavření Specifikace Repo operace či Specifikaci Reverzní repo operace postupem obdobným dle čl. III resp. VI. tohoto dodatku. Souhrnné zajištění zaniká jednostranným prohlášením Věřitele ke dni, kdy je ukončena poslední Repo operace či poslední Reverzní repo operace, vůči které bylo Souhrnné zajištění sjednáno Margin call Věřitel kdykoliv v průběhu Trvání Repo operace sleduje Tržní cenu Investičních nástrojů. Pokud Věřitel zjistí, že jestliže po součtu Tržních hodnot všech Investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem margin call určeným pro tyto jednotlivé akcie s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu je výsledkem hodnota rovná či menší než nula, je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k doplnění Souhrnného zajištění poskytnutého úvěru a to tak, aby hodnota Buying power Dlužníka byla rovná alespoň nule. Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost dle tohoto článku, je Věřitel oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Repo operaci či Reverzní Repo operaci, tedy pro případ Repo operace zesplatnit úvěr, veškeré Investiční nástroje z Majetkového účtu Dlužníka okamžitě prodat, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, resp. pro případ Reverzní Repo operace je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku Investičních nástrojů, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty. Při prodeji investičních nástrojů resp. při jejich nákupu ve smyslu tohoto odstavce Věřitel zpravidla postupuje tak, že se uspokojuje z Investičních nástrojů v závislosti od jejich nejvyšší váhy v Portfoliu Dlužníka, a to až do stavu hodnoty Buying power rovné nule Stop loss - Pokud Věřitel zjistí, že jestliže po součtu Tržních hodnot všech investičních nástrojů na Majetkovém účtu Dlužníka vynásobených koeficientem stop loss určeným pro tyto jednotlivé akcie s celkovým zůstatkem Zákaznického peněžního účtu je výsledkem hodnota rovná či menší než nula, je Věřitel oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Repo operaci či Reverzní Repo operaci, tedy pro případ repo operace zesplatnit úvěr, veškeré Investiční nástroje na Majetkovém účtu Dlužníka okamžitě prodat za nejlepší možnou cenu v daném okamžiku, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Repo operaci a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty, resp. pro případ Reverzní Repo operace je Věřitel oprávněn zesplatnit půjčku, Investiční nástroje nakoupit na účet Dlužníka, nakoupené Investiční nástroje převést z účtu Dlužníka na účet Věřitele, ponechat si veškeré peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka, jednostranně ukončit Reverzní Repo operaci, přičemž prostředky z Peněžní jistoty budou použity na nákup Investičních nástrojů na účet Dlužníka (a to jejich fyzickým převedením přes účet Dlužníka, čímž zaniká povinnost Věřitele vrátit Dlužníkovi prostředky z Peněžní jistoty) a požadovat na Dlužníkovi úhradu vzniklé ztráty. Při prodeji investičních nástrojů resp. při jejich nákupu ve smyslu tohoto odstavce Věřitel zpravidla postupuje tak, že se uspokojuje z investičních nástrojů v závislosti od jejich nejvyšší váhy v Portfoliu Dlužníka, a to až do stavu hodnoty Buying power rovné nule Ztrátou uvedenou v čl a 8.3. se rozumí záporný zůstatek peněžního a majetkového účtu Dlužníka. Dlužník se zavazuje ztrátu uhradit Věřiteli do 30 dnů od výzvy Věřitele k úhradě této ztráty, v případě, že Dlužník tuto ztrátu ve stanoveném termínu neuhradí, zavazuje se vystavit na řad Věřitele směnku vlastní, splatnou v Praze, na viděnou, s doložkou bez protestu a s vyplněnou směnečnou sumou ve výši ztráty, kterou je povinen Věřiteli Dlužník uhradit. Pokud Dlužník Poruší svoji povinnost dle předchozí věty, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20% vyčíslené ztráty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody a náhradu ztráty v celém rozsahu. BHS KS REPO od Strana 3 z 6

4 IX. Společná ujednání k Repo operacím a Reverzním Repo operacím 9.1. Tento Dodatek a každá jednotlivá Repo operace, resp. Reverzní Repo operace uzavřená na jejím základě představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoliv závazku a/nebo povinnosti v souvislosti s každou jednotlivou Repo operací, resp. Reverzní Repo operací uzavřenou na základě tohoto Dodatku znamená případ Neplnění závazku dle OPR Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Věřitel je oprávněn, není však povinen, po dobu Trvání Repo operace, resp. Reverzní Repo operace vykonávat další práva vyplývající z Investičních nástrojů. Věřitel zejména není povinen v případě akcií vykonávat právo hlasovat na valné hromadě a vykonávat další akcionářská práva Věřitel je oprávněn odmítnout uzavření Repo operace či Reverzní Repo operace bez udání důvodu 9.4. Věřitel je oprávněn od plateb Dlužníkovi, resp. Peněžní jistoty odečíst poplatky dle Sazebníku poplatků, daně, poplatky a srážky vyžadované zákonem, jakož i náklady spojené s prováděním repo operací, resp. Reverzních Repo operací dle této Smlouvy Je-li Dlužník v prodlení s plněním peněžitého závazku či závazku převést Věřiteli Investiční nástroje, je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky případně z částky odpovídající tržní hodnotě Investičních nástrojů, s jejichž převedením je Dlužník v prodlení, denně. Tím není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody Plná moc pro uzavření Specifikace repoobchodu a Specifikace Reverzního Repoobchodu je udělena Dlužníkem Věřiteli při podpisu tohoto Dodatku Smluvní strany si dále výslovně sjednávají, že Věřitel není povinen v případě, že v kterékoliv Repo operaci či Reverzní Repo operaci uzavřené dle tohoto dodatku hrozí vznik ztráty, či ztráta již nastala, vrátit Investiční nástroje převedené v rámci finančního Zajištění, či vrátit Investiční nástroje v rámci Souhrnného zajištění, a to jak Investiční nástroje převedené, tak Investiční nástroje, k nimž bylo zřízeno právo Věřiteli s nimi nakládat, resp. vrátit poskytnutou Peněžní jistotu v rámci kterékoliv jiné Repo operace a nebo Reverzní Repo operace, a k veškerým v takovém okamžiku převedeným Investičním nástrojům či Peněžním jistotám na Věřitele je Věřitel oprávněn uplatnit zadržovací právo, resp. Věřitel je oprávněn ponechat si Investiční nástroje a Peněžní jistotu převedené k zajištění závazku Dlužníka i po splnění závazku, který odpovídá zajištěné pohledávce, pro účely zajištění jiných pohledávek Věřitele za Dlužníkem, to platí i pro Investiční nástroje na Majetkovém účtu Dlužníka jakož i pro peněžní prostředky na Zákaznickém účtu Dlužníka. Věřitel není povinen nahrazovat případně zastavený finanční kolaterál, se kterým nakládal. Toto ustanovení platí rovněž pro případ trvání jakéhokoliv nesplaceného poskytnutého Úvěru či nevrácené Půjčky Investičních nástrojů. Věřitel je rovněž oprávněn za účelem uspokojení svých pohledávek vůči Dlužníkovi ponechat si ve svém vlastnictví Investiční nástroje převedené k zajištění závazku Dlužníka, přičemž pro tyto účely se určí cena investiční nástroje podle OPR jako Tržní cena. X. Závěrečná ustanovení V případě, že některá ze Smluvních stran odstoupí od uzavřených Repo operací, resp. Reverzních Repo operací z důvodu Neplnění závazku, pak ke dni účinnosti odstoupení dojde místo vracení vzájemných poskytnutých plnění k závěrečnému vyrovnání závazků mezi Smluvními stranami v souladu s ustanovením OPR. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na nároky Smluvních stran podle této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů V případě, že nastane důvod Neplnění závazku podle čl písm. j), k), l), m) OPR, Věřitel a Dlužník se dohodli, že veškeré Repo operace, resp. Reverzní Repo operace uzavřené na základě tohoto dodatku se automaticky ruší ke dni předcházejícímu den, kdy nastanou skutečnosti uváděné v čl písm. j), k), l), m) OPR, (resp. skutečnosti, která nastane nejdříve), a Závěrečné vyrovnání dle čl. VII OPR, zejména zesplatnění veškerých vzájemných nároků a jejich započtení nastává bez dalšího úkonu ze strany Dlužníka či Věřitele ke dni předcházejícímu den, kdy nastanou skutečnosti uváděné v čl písm. j), k), l), m) OPR (resp. skutečnosti, která nastane nejdříve) Další práva a povinnosti, výklad pojmů a ostatní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí OPR. Na důkaz srozumění a souhlasu s výše uvedeným Smluvní strany tento Dodatek ke Komisionářské smlouvě podepsaly následovně: Za Dne: Jméno: Za Zákazníka Dne: Jméno: %klient% %zastupce_nazev_1% %zastupce_nazev_2% %zastupce_nazev_3% Podpis: na základě vnitřních předpisů Vyhotovil dne:%datum_uzavreni% Compliance: Podpis ověřil dle dokladu uvedeného na titulní straně KS: BHS KS REPO od Strana 4 z 6

5 SPECIFIKACE reverzního REPOOBCHODU Na Příkopě 15, PRAHA 1, tel: , fax: Smluvní strany Věřitel: Na Příkopě 15, Praha Dlužník: Pan Vzor Zzzzzzzzzzzzzzzz 2. Údaje o převáděných cenných papírech Cenny papír / Security: ČEZ PRAHA ISIN / CUSIP: CZ Počet kusů / number of securities: 5000 Jmenovitá hodnota - měna / nominal value: 100 Základní cena / Base price: 810,5 Počáteční marge / Open discount: Údaje o převáděných peněžních prostředcích Datum uzavření / Trade date: Počáteční objem / Open volume: Datum spárování / Trade date: Počáteční cena / Initial price : 972,6 Den poskytnutí / Start day: Poplatek / Commisions: 0 Způsob vypořádání / Type settlement: RV2 Repo sazba / Repo interest rate: 8,9 Stop loss marge: 3 Dorovnávací marge: 7 Datum ukončení / Close date: Konečný objem / Stop volume: ,62 Den splatnosti / Close day: Konečná cena / Final price: 969,23 Způsob vypořádání: RV4 Poznámka / Note: Margin call cena: 901,387 Stop loss cena: 940,157 Věřitel poskytuje dlužníkovi půjčku investičních nástrojů v hodnotě Konečné ceny, dlužník se zavazuje investiční nástroje věřiteli vrátit v Den splatnosti, jak je specifikováno výše. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli úrok a veškeré vznikle smluvní pokuty a ztráty, které jsou specifikovány v dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo. Investiční nástroje specifikované výše jsou půjčeny Věřitelem Dlužníkovi podle ustanoveni 16a zákona o cenných papírech, s tím, že splnění závazku Dlužníka z výše poskytnuté půjčky (vrátit Věřiteli poskytnuté investiční nástroje) a rovněž veškerých dalších závazků Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých v souvislosti s Komisionářskou smlouvou a jejích dodatků je zajištěno převodem peněžních prostředků Dlužníka ve prospěch Věřitele, s čímž níže podepsaní souhlasí. Pro případ, že je tato Reverzní repo operace vyhodnocována ve vztahu k Buying power Dlužníka a sjednává se Souhrnné zajištění, převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli a pokud nedochází k převodu, Dlužník tímto současně zřizuje výlučně Věřiteli se všemi Investičními nástroji na svém Majetkovém účtu jakož i se všemi peněžními prostředky na svém Zákaznickém účtu právo neomezeně nakládat a tímto je zřízeno finanční Souhrnné zajištění půjčky investičních nástrojů dle ZFZ Za věřitele: Za dlužníka: TOTO JE VZOR, KTERÝ SE NEPODEPISUJE BHS KS REPO od Strana 5 z 6

6 SPECIFIKACE REPOOBCHODU Na Příkopě 15, PRAHA 1, tel: , fax: Smluvní strany Věřitel: Na Příkopě 15, Praha Dlužník: Pan Vzor Zzzzzzzzzzzzzzzz 2. Údaje o převáděných cenných papírech Cenny papír / Security: ČEZ PRAHA ISIN / CUSIP: CZ Počet kusů / number of securities: 5000 Jmenovitá hodnota - měna / nominal value: 100 Základni cena / Base price: 810,5 Počáteční marge / Open discount: Údaje o převáděných peněžních prostředcích Datum uzavření / Trade date: Počáteční objem / Open volume: Datum spárování / Trade date: Počáteční cena / Initial price 648,4 Den poskytnutí / Start day: Poplatek / Commisions: 0 Způsob vypořádání / Type settlement: RV4 Repo sazba / Repo interest rate: 8,9 Stop loss marge: 3 Dorovnávací marge: 7 Datum ukončení / Close date: Konečný objem / Stop volume: ,33 Den splatnosti / Close day: Konečná cena / Final price: 653,37 Způsob vypořádání: RV2 Poznámka / Note: Margin call cena: 699,105 Stop loss cena: 672,97 Věřitel poskytuje Dlužníkovi úvěr (tzv. Počáteční cena), dlužník se zavazuje úvěr včetně příslušenství Věřiteli vrátit v Den splatnosti, jak je specifikováno výše. Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli veškeré vzniklé smluvní pokuty a ztráty, které jsou specifikovány v dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo. Investiční nástroje specifikované výše jsou převáděné do vlastnictví Věřitele jako zajištění povinnosti Dlužníka dle ZFZ vrátit poskytnutý úvěr s příslušenstvím a úhrady dalších povinností dle dodatku ke komisionářské smlouvě repo/reverzní repo v souvislosti s repo operací specifikovanou v této konfirmaci a rovněž jako zajištění veškerých dalších závazků Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých v souvislosti s Komisionářskou smlouvou a jejích dodatků, s čímž níže podepsaní souhlasí. Pro případ, že je tato Repo operace vyhodnocována ve vztahu k Buying power Dlužníka a sjednává se Souhrnné zajištění, převádí Dlužník Věřiteli veškeré Investiční nástroje jakož i peněžní prostředky hodnocené v rámci Buying power Věřiteli a pokud nedochází k převodu, Dlužník tímto současně zřizuje výlučně Věřiteli se všemi Investičními nástroji na svém Majetkovém účtu jakož i se všemi peněžními prostředky na svém Zákaznickém účtu právo neomezeně nakládat a tímto je zřízeno finanční Souhrnné zajištění úvěru dle ZFZ Za věřitele: Za dlužníka: TOTO JE VZOR, KTERÝ SE NEPODEPISUJE BHS KS REPO od Strana 6 z 6

se v případě poskytnutí Zápůjčky investičních nástrojů rozumí den, kdy má dojít VOP BHS 1.4.2014 1 z 8

se v případě poskytnutí Zápůjčky investičních nástrojů rozumí den, kdy má dojít VOP BHS 1.4.2014 1 z 8 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14, 186 00

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů.

Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze,

Více

Čl. I. Předmět úpravy

Čl. I. Předmět úpravy Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0182129189 SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4,

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní prodejní podmínky nkt cables s.r.o. (9/2015)

Všeobecné obchodní prodejní podmínky nkt cables s.r.o. (9/2015) Všeobecné obchodní prodejní podmínky nkt cables s.r.o. (9/2015) I. Účel všeobecných obchodních prodejních podmínek (1) Všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále jen Podmínky") ve smyslu ustanovení 1751

Více

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedenou rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Podmínky pro poskytování a používání KB etradingu

Podmínky pro poskytování a používání KB etradingu 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky pro poskytování a používání (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Podmínky

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Rámcová smlouva o poskytování investičních služeb

Rámcová smlouva o poskytování investičních služeb Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují v souladu s 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více