společně dále také jen převodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společně dále také jen převodce"

Transkript

1 Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem, společně dále také jen převodce a Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , trvale bytem Jičínská 283/15, Ostrava - Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava-Stará Bělá, PSČ 72400, dále jen nabyvatel a za účasti smluvní strany, jež není převodcem ani nabyvatelem : čl. I 1.1. Převodce prohlašuje, že je členem v družstvu, družstvo se sídlem, družstvo zapsané v obchodním rejstříku soudu v, sp. zn., IČO, dále také jen Bytové družstvo, s členskými právy a povinnostmi spojenými s členstvím v uvedeném družstvu. Součástí touto smlouvou převáděného družstevního podílu (převáděných členských práv a povinností převodce, spojených s členstvím v uvedeném Bytovém družstvu), jsou: a) nájemní vztah výlučně k družstevnímu bytu č., na adrese, dále také jen Družstevní byt, kdy podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 20 Cdo 101/2002, ze dne , je za doby trvání členství v družstvu nájemní vztah k družstevnímu bytu neoddělitelný od družstevního (členského) podílu, a na adrese, ani k jinému bytu ve vlastnictví Bytového družstva Smluvní strany podpisem této smlouvy shodně prohlašují a činí nesporným, že společnost Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1403/2, PSČ 70200, dále také jen společnost Real estate financial hospital s.r.o., a Pavel Nědoba/Aleš Novák poskytli převodci a smluvní straně této smlouvy o převodu družstevního podílu jež není převodcem ani nabyvatelem a a, dne na základě smlouvy o úvěru, uzavřené dne s konečnou splatností úvěru dne, dále také jen smlouva o úvěru, částku ve výši Kč, s tím, že tuto částku je převodce a a a povinen společnosti Real estate financial hospital s.r.o. a Pavlu Nědobovi/Aleši Novákovi na základě smlouvy o úvěru vrátit zpět ve smluveném rozsahu společně se sjednanými úroky nejpozději do dne Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako smlouvu o zajišťovacím převodu práva, když zajištěným závazkem je závazek převodce a a a uhradit společnosti Real estate financial hospital s.r.o. a Pavlu Nědobovi/Aleši Novákovi řádně a včas veškeré závazky, které převodci a smluvní straně této smlouvy o převodu členských práv a povinností jež není převodcem ani nabyvatelem - a a vzniknou z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti, včetně příslušenství, a závazky, plynoucí z této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu a v její souvislosti, včetně příslušenství, a závazky, plynoucí ze smlouvy o 1

2 podnájmu Družstevního bytu, jež mezi sebou uzavřeli převodce a a a, jako podnájemce, a nabyvatel Pavel Nědoba/Aleš Novák, jako nájemce, dne, dále také jen podnájemní smlouva a v její souvislosti, včetně příslušenství Současně smluvní strany podpisem této smlouvy shodně prohlašují a činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají tak, že nabyvatelem je výlučně fyzická osoba Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , trvale bytem Jičínská 283/15, Ostrava - Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava-Stará Bělá, PSČ 72400, a nikoliv též společnost Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1403/2, PSČ 70200, jako společný a nerozdílný věřitel (úvěrující) spolu s Pavlem Nědobou/Alešem Novákem ze smlouvy o úvěru, a to s ohledem na skutečnost, že k okamžiku uzavření této smlouvy Bytové družstvo neumožňuje, aby členem Bytového družstva byla právnická osoba společnost s ručením omezeným Předmětem této smlouvy je tedy závazek převodce převést na nabyvatele bezúplatně a podmíněně celý svůj družstevní podíl (všechna svá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Bytovém družstvu), jehož součástí jsou: kdy převodce uvádí, že dalších případných členských práv a povinností, spojených s členstvím převodce v Bytovém družstvu, nevymezených shora, se tato smlouva nedotýká a nejsou předmětem této smlouvy. čl. II 2.1. Nabytím právních účinků této smlouvy se z převodce na nabyvatele bezúplatně a podmíněně převádí družstevní podíl převodce (veškerá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Bytovém družstvu), vymezený v bodě 1.5. této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy sjednávají, že tato smlouva nabývá právních účinků okamžikem podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že k okamžiku podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami jsou na straně převodce jakékoliv právní skutečnosti nebo právní stav, na jejichž nebo jehož základě není převodce oprávněn platně nakládat s družstevním podílem, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež je předmětem převodu podle této smlouvy, tak v takovémto případě tato smlouva nabude právních účinků až okamžikem, kdy na straně převodce nebudou jakékoliv právní skutečnosti nebo právní stav, na jejichž nebo jehož základě není převodce oprávněn platně nakládat družstevním podílem, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež je předmětem převodu podle této smlouvy a současně převodce bude vlastníkem družstevního podílu, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež je předmětem převodu podle této smlouvy; tedy v případě v tomto odstavci bodu 2.1. uvedeném tato smlouva nabude právních účinků až okamžikem, kdy převodce bude vlastníkem družstevního podílu, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež je předmětem převodu podle této smlouvy a současně bude oprávněn bez omezení s tímto družstevním podílem, jež jsou vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež jsou předmětem převodu podle této smlouvy, platně nakládat Smluvní strany se dohodly, že okamžikem, kdy budou ze strany převodce a smluvní strany této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a uhrazeny řádně a včas veškeré závazky, které převodci a smluvní straně této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a vzniknou z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti, a z této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu a v její souvislosti, a závazky, plynoucí z podnájemní smlouvy a v její souvislosti, umožní nabyvatel převodci výkon práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu, tak, že se bez dalšího okamžikem, kdy budou ze strany převodce a smluvní strany této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a, uhrazeny řádně a včas veškeré závazky, které převodci a smluvní straně této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a vzniknou z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti, a z této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu a v její souvislosti, a závazky, plynoucí z podnájemní smlouvy a v její souvislosti, vzniknou, obnoví členství převodce v Bytovém družstvu, tedy smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku (řádné splnění zajištěných závazků), kdy smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady, nárokované nebo stanovené Bytovým družstvem, spojené s obnovou členství převodce v Bytovém družstvu, nese převodce, který je povinen je uhradit řádně a včas a 2

3 dále, že nabyvatel je zároveň povinen vydat převodci vše, co z převedeného práva převedeného družstevního podílu získal nebo co k němu přibylo, proti náhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Smluvní strany však pro případ, že se podle tohoto bodu obnoví členství převodce v Bytovém družstvu, sjednávají, že z důvodu právní jistoty smluvních stran a z důvodu obvyklých administrativních postupů bytových družstev jsou smluvní strany povinny, v případě, že o to kterákoliv smluvní strana této smlouvy o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu požádá druhou smluvní stranu, uzavřít mezi sebou smlouvu nebo jiné dvoustranné písemné právní jednání, např. souhlasné prohlášení, jimiž nabyvatel převede bezúplatně zpět na převodce družstevní podíl, jehož součástí je právo k bytu, nebo potvrdí přechod družstevního podílu, jehož součástí je právo k bytu, na převodce s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady, nárokované nebo stanovené Bytovým družstvem, spojené s takovýmto převodem družstevního podílu, nese převodce, který je povinen je uhradit řádně a včas Smluvní strany se dohodly, že v případě, že převodce nebo nebo nebo neuhradí řádně a včas veškeré závazky, které z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti nebo z titulu této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu, a v její souvislosti nebo z titulu podnájemní smlouvy, a v její souvislosti převodci a smluvní straně této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - nebo nebo vzniknou, a to ani v přiměřené lhůtě, neobnoví se členství převodce v Bytovém družstvu a nabyvatel není povinen učinit dvoustranné právní jednání dle bodu 2.2. této smlouvy. Pro tento případ se smluvní strany této smlouvy podpisem této smlouvy dohodly, že nabyvatel je povinen jím bezúplatně a za účelem zajištění ve smyslu této smlouvy nabytý družstevní podíl převést na třetí osobu, a to výhradně úplatně a za úplatu - cenu v místě a čase obvyklou (tržní cenu), přičemž takto získané finanční prostředky je nabyvatel povinen použít k uhrazení doposud neuhrazených a ve smyslu této smlouvy zajištěných závazků. Převyšuje-li úplata cena, za kterou nabyvatel převede dle ustanovení tohoto bodu této smlouvy družstevní podíl na třetí osobu, výši doposud neuhrazených a ve smyslu tohoto bodu zajištěných závazků, tak kladný rozdíl mezi úplatou - cenou, za kterou nabyvatel převede dle ustanovení tohoto bodu této smlouvy družstevní podíl na třetí osobu, a výší doposud neuhrazených a ve smyslu tohoto bodu zajištěných závazků, je nabyvatel povinen vyplatit převodci bezodkladně po nabytí finančních prostředků, získaných úplatným převodem družstevního podílu na třetí osobu Smluvní strany se současně dohodly, že v případě, že : - do okamžiku, kdy nabyvatel uzavře s třetí osobou smlouvu o úplatném převodu nabytého družstevního podílu dle bodu 2.3. této smlouvy, jejímž předmětem bude závazek nabyvatele k úplatnému převodu touto smlouvou o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu nabytého družstevního podílu, budou ze strany převodce a smluvní strany této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a uhrazeny řádně veškeré závazky, které z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti a z titulu této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu, a v její souvislosti a z titulu podnájemní smlouvy vzniknou, umožní nabyvatel převodci výkon práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu tak, že se bez dalšího okamžikem, kdy budou ze strany převodce a smluvní strany této smlouvy o převodu družstevního podílu, jež není převodcem ani nabyvatelem - a a uhrazeny řádně veškeré závazky, které z titulu smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy, a v její souvislosti a z titulu této smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu, a v její souvislosti a z titulu podnájemní smlouvy vzniknou, obnoví členství převodce v bytovém družstvu, tedy smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku (řádné splnění zajištěných závazků), kdy smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady, nárokované nebo stanovené bytovým družstvem, spojené s obnovou členství převodce v bytovém družstvu, nese převodce, který je povinen je uhradit řádně a včas a dále, že nabyvatel je zároveň povinen vydat převodci vše, co z převedeného práva převedeného družstevního podílu získal nebo co k němu přibylo, proti náhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Smluvní strany však pro případ, že se podle tohoto bodu obnoví členství převodce v Bytovém družstvu, sjednávají, že z důvodu právní jistoty smluvních stran a z důvodu obvyklých administrativních postupů bytových družstev jsou smluvní strany povinny, v případě, že o to kterákoliv smluvní strana této smlouvy o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu požádá druhou smluvní stranu, uzavřít mezi sebou smlouvu nebo jiné dvoustranné písemné právní jednání, např. souhlasné prohlášení, jimiž nabyvatel převede bezúplatně zpět na převodce družstevní podíl, jehož součástí je právo k bytu, nebo potvrdí přechod družstevního podílu, jehož součástí je právo k bytu, na převodce s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškeré náklady, nárokované nebo stanovené Bytovým družstvem, spojené s takovýmto převodem družstevního podílu, nese převodce, který je povinen je uhradit řádně a včas. čl. III 3

4 3.1. Převodce převádí na základě této smlouvy, a to k okamžiku podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami nebo později k okamžiku nabytí právních účinků této smlouvy ve smyslu bodu 2.1. odstavce druhého této smlouvy, na nabyvatele bezúplatně družstevní podíl (všechna svá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Bytovém družstvu), jejichž součástí jsou: kdy převodce uvádí, že dalších případných družstevních podílů (členských práv a povinností, spojených s členstvím převodce v Bytovém družstvu), nevymezených shora, se tato smlouva nedotýká a nejsou předmětem této smlouvy Nabyvatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s úplným zněním stanov Bytového družstva Dále nabyvatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že družstevní podíl (všechna členská práva a povinnosti převodce, spojená s členstvím v Bytovém družstvu), jež jsou předmětem převodu podle této smlouvy, jejichž součástí jsou: přijímá do svého výlučného vlastnictví s tím, že právní účinky převodu družstevního podílu, vymezeného v této smlouvě, nastanou ve vztahu k Bytovému družstvu okamžikem předložení této smlouvy Bytovému družstvu nebo později ve smyslu bodu 2.1. odstavce druhého této smlouvy, a to k okamžiku, kdy na straně převodce nebudou jakékoliv právní skutečnosti nebo právní stav, na jejichž nebo jehož základě není převodce oprávněn platně nakládat s družstevním podílem, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež jsou předmětem převodu podle této smlouvy a současně převodce bude vlastníkem družstevního podílu, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež jsou předmětem převodu podle této smlouvy, jsou-li na straně převodce v okamžiku podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami jakékoliv právní skutečnosti nebo právní stav, na jejichž nebo jehož základě není převodce oprávněn platně nakládat s družstevním podílem, jež je vymezen v bodě 1.5. této smlouvy, jehož součástí je právo k Družstevnímu bytu a jež jsou předmětem převodu podle této smlouvy Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že k okamžiku podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami jsou v plném rozsahu vzájemně vyrovnány a jsou mezi nimi vypořádána vzájemná práva a povinnosti, vyjma práv a povinností plynoucích z této smlouvy a ze smlouvy o úvěru, vymezené v bodě 1.2. této smlouvy Smluvní strany se dohodly, že administrativní poplatky spojené s převodem družstevního podílu, jehož převod je předmětem této smlouvy, uhradí převodce. čl. IV 4.1. Veškeré informace, které si smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou poskytnou, jakož i znění této smlouvy, považují obě strany za důvěrné a zavazují se tyto informace nebo znění této smlouvy neposkytnout třetí osobě, vyjma Bytového družstva a společnosti Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1403/2, PSČ 7020, a nepoužít je v rozporu s jejich účelem ve svůj prospěch a své potřeby nebo ve prospěch třetích osob Smluvní strany se dohodly, že sjednávají samostatnou rozhodčí doložku na samostatné listině vedle této smlouvy. 4

5 4.3. Není-li v této smlouvě pro konkrétní případ stanoveno jinak, doručují si smluvní strany písemnosti osobně nebo doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že pokud adresát doručované písemnosti odmítne tuto doručovanou písemnost převzít, nebo ji nepřevezme ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, mají smluvní strany za to, že písemnost je doručena třetím pracovním dnem po odeslání (dle ustanovení 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a smlouvu neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek ani v nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé smluvní strany ani sebe sama a nepovažují žádné sjednané plnění jedné smluvní strany této smlouvy za plnění v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla nebo poskytne druhá smluvní strana, kdy se sjednaným plněním smluvních stran souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. V/Ve dne Převodce : Nabyvatel : Za účasti smluvní strany, jež není převodcem ani nabyvatelem : Družstvo, družstvo se sídlem, družstvo zapsané v obchodním rejstříku soudu v, sp. zn., IČO, tímto p o t v r z u j e, že shora uvedená smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu byla dle 601 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. předložena bytovému družstvu, dne... v... hodin. Družstvo 5

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 268 ze dne 24.04.2013 Návrh Rámcové dohody o postupu a podmínkách při převodech bytových jednotek realizovaných formou

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882, jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

tel.:. jako spotřebitel na straně druhé (dále jako spotřebitel /dále oba jako spotřebitel ) I. Úvodní ustanovení

tel.:. jako spotřebitel na straně druhé (dále jako spotřebitel /dále oba jako spotřebitel ) I. Úvodní ustanovení smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru Č.. 01..//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o.

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více