Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec"

Transkript

1 Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne , v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p. Jiří Chaloupecký, p. Václav Hadač, p. Mgr. Jaroslav Doležal, Ing. Vukliševič Zdeněk, p. Polena Tomáš, pí Mgr. Jana Michalcová, p. Bohumil Peterka, p. Pavel Antoni Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lubenec bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce, p. Chaloupeckým. Bylo konstatováno, že na dnešním jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni : 1 Strunzová Zdeňka určení ověřovatelů a zapisovatele: P. starosta pověřil přípravou usnesení p Antoniho, ověřovateli zápisu p Peterka, p Polena a zapisovatelkou pí Lehnertová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 1) Schválení programu : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje následující program 5. zasedání : 1) Program zasedání 2) Schválení smluv na uzavírání věcných břemen (služebností) na III. a IV. etapu splaškové kanalizace 3) Schválení zásad a pravidel Obce Lubenec pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity 4) Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení Oprava zpevněných ploch u bytových domů v Lubenci Pražská ulice 5) Schválení smlouvy o dílo s firmou Karel Zukal na výměnu stoupaček, van, kuchyňských linek, klozetů a sprch. koutů 6) Různé 7) Usnesení, závěr Starosta dal hlasovat o návrhu programu. Usnesení č. 75/2015 bylo schváleno. Stránka 1 z 5

2 1) Schválení smluv na uzavírání věcných břemen (služebností) na III. a IV. etapu splaškovou kanalizaci - P. starosta informuje o smlouvách na VB a vyjmenoval vlastníky pozemků se kterými je nutno jednat o smlouvách. ZO pověřuje starostu jednat o smlouvách na VB do 1.000,-Kč/VB, nad tuto částku bude smlouvy schvalovat ZO. Přesně stanovená ceny jsou s LČR ,- Kč a ŘSD ČR ,-Kč. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje znění smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (smlouva na věcná břemena)na III. a IV. etapu splaškové kanalizace. Usnesení č. 76/2015 bylo schváleno. 2) Schválení zásad a pravidel Obce Lubenec pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity - P. starosta informuje o nově platných pravidlech a zásadách pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce, které platí od , žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají do 30.6.roku, ve kterém se příspěvek poskytuje a příjemce je povinen předložit orgánům obce ke kontrole všechny podklady na něž byl příspěvek poskytnut. Podmínky žádostí a vzor budou vyvěšeny na ÚD. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje Zásady a pravidla Obce Lubenec pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity. Usnesení č. 77/2015 bylo schváleno. 3) Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení Oprava zpevněných ploch u bytových domů v Lubenci Pražská ulice -P. starosta předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na VŘ Oprava zpevněných ploch u obecních domů v Lubenci Pražská. Současně starosta jmenuje komisi na toto VŘ ve složení : p. Tarant, p. Fejfárek, p. Vukliševič a p. Peterka. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení Oprava zpevněných ploch u bytových domů v Lubenci Pražská ulice. Usnesení č. 78/2015 bylo schváleno. 5) Schválení smlouvy o dílo s firmou Karel Zukal na výměnu stoupaček, van, kuchyňských linek, klozetů a sprch. Koutů - P. starosta navrhuje schválení smlouvu o dílo s p. Karlem Zukalem, která podala nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení, o nabídnutých cenách starosta informoval na minulém zasedání. Dokončení této výměny by mělo být Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje smlouvu o dílo s p. Karlem Zukalem. Stránka 2 z 5

3 Usnesení č. 79 bylo schváleno. 5) Různé - P. starosta informuje o smlouvě o převodu uvolněného obchodního podílu se Skládkou Vrbičkou s.r.o., kde jsme již společníky a Obci Lubenec se zvýší obchodní podíl za částku 5.158,-Kč. Tento převod byl projednán i na valné hromadě. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje smlouvu o převodu uvolněného obchodního podílu se Skládkou Vrbičkou s.r.o.. Usnesení č. 80 bylo schváleno. - P. starosta předložil Zastupitelstvu žádost spolunájemníků čp 71 v Karlovarské ul. o pomoc při odstranění vzrostlých stromů okolo domu. P. starosta odpověděl, že to není v kompetenci ZO, ale směřoval by žádost na p. Fejfárka, který má oprávnění na kácení dřevin na obecních pozemcích. - P. starosta informoval o proběhlé kontrole v sociálních službách pečovatelská služba. Kontrola proběhla z KÚÚK. A změna, která musí nastat je ve zřizovací listině v osobě statutárního zástupce a v čp na DPS, kde zůstalo staré čp 183 a dnes již má DPS čp 380. Starosta dále navrhuje zrušení oficiální pečovatelské služby, která musí být pod záštitou pracovníka v oboru sociálních služeb. Po zjištění více informací a o zrušení pečovatelské služby bude zastupitele informovat. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje novou zřizovací listinu na pečovatelskou službu. Výsledky hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 81/2015 bylo schváleno. - P. Doležal předává zastupitelstvu doporučení kandidáta za Školskou komisi na ocenění ke Dni učitelů p. Doležalovou Zdeňku. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje na ocenění ke Dni učitelů p. Doležalovou Zdeňku. Výsledky hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Doležal) Usnesení č. 82/2015 bylo schváleno. - P. Hadač žádá o zajištění objektu pí Fridrichové, kde si v těsné blízkosti u rozpadající kůlny hrají děti. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi nechat vlastníkem zajistit objekt u pošty pí Fridrichové. Stránka 3 z 5

4 - P. Peterka se dotazoval kdy bude další zasedání Zastupitelstva a zda bude výjezdní. P. starosta odpověděl, že zasedání bude a výjezdní zasedání je plánováno v květnu. - P. Peterka se informoval o vydání Hlasu a Zpravodaje Lubenecka. Pí Michalcová odpověděla, že Hlas je již v tisku a Zpravodaj by měl vyjít v nejbližších dnech. - Pí Michalcová požádala Obec a za hasiče p. Hadače zda by bylo možné pomoc při zajišťování Táboráku pro děti ze ZŠ, který se bude konat dne P. Hadač se dotazoval kdy bude Pochod okolím Lubence. Pí Michalcová odpověděla se zakončením u rybníka kde bude zapálená vatra. - P. Putnar žádal o řešení problému u čp 71, kde dešťová voda stéka ze silnice k domu a zatéká do sklepů. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi projednat možnosti s ŘSD ohledně dešťové vody stékající k domu čp P. Peterka se dotazoval, zda by bylo možné nechat vyčistit za školou vrbičky. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi nechat vyčistit vrbičky za školou. - P. Vukliševič žádá o zajištění poklopu na velké studni u nemovitosti čp 45. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi zajistit poklop na studni u čp 45 - P. Kanta informuje drolícím se povrchu silnice u čp 7 a stále větším hluku, když projede nákladní automobil. - Pí Kantová informuje o pochodu Den proti úložišti, konaný dne , který bude zakončen v Libyni a k poslechu zde zahraje p. Pavelka se svou skupinou. - P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:38 hod.. Stránka 4 z 5

5

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 20. 04. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin

Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 12. listopadu 2014 od 18:30 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 12. listopadu 2014 od 18:30 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 12. listopadu 2014 od 18:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 23. června 2014, od 17:30 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 23. června 2014, od 17:30 hodin. Obec Úhřetice Zastupitelstvo obce Úhřetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 23. června 2014, od 17:30 hodin. Přítomni: Pavel Víšek, Lenka Pulpitová, Vítězslav Němec, Roman Štursa,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 11.3.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 11.3.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 11.3.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:00 hodin, ukončeno v 21:05 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 24 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 21. 3. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 24 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 21. 3. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 24 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 21. 3. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan.

Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. Zápis a usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.12.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více