Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec"

Transkript

1 Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne , v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p. Jiří Chaloupecký, p. Václav Hadač, p. Mgr. Jaroslav Doležal, Ing. Vukliševič Zdeněk, pí Zdeňka Strunzová, pí Mgr. Jana Michalcová, p. Bohumil Peterka, p. Pavel Antoni 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lubenec bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce, p. Chaloupeckým. Bylo konstatováno, že na dnešním jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni : 1 Polena Tomáš určení ověřovatelů a zapisovatele: P. starosta pověřil přípravou usnesení pí Michalcovou, ověřovateli zápisu p Doležala a p Vukliševiče a zapisovatelkou pí Lehnertovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. schválení programu : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje následující program 4. zasedání : 1) Program zasedání 2) Kontrola usnesení 3) Schválení dodatku vyhlášky o odpadech 4) Schválení dodatku č. 1 ke směrnici č. 14 finanční kontrola 5) Majetkové převody obecních nemovitostí 6) Zpráva o provedení kontrol v příspěvkových organizacích Obce Lubenec 7) Schválení dodatku odpisového plánu MŠ Lubenec 8) Různé 9) Usnesení, závěr - P. starosta navrhl změnu v programu v bodě 3) navrhuje schválit vyhlášku o odpadech nikoliv dodatek. Starosta dal hlasovat o návrhu programu. Usnesení č. 59/2015 bylo schváleno. Stránka 1 z 8

2 2) Kontrola usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec ze dne P. Polenovi poptat více firem pro tvorbu obecních webových stránek. úkol trvá - P. starostovi zjistit další autobusové spoje Praha Lubenec Karlovy Vary. - P. starosta oslovil 2 firmy Lenet travel s.r.o. a Busline zatím tyto firmy nedali odpověď a budou dále jednat. Hejtman Ústeckého kraje v odpovědi zaslal, že s touto situací nám nedokáže pomoci autobusová doprava je pouze na komerční bázi. úkol trvá - P. starostovi zajistit novou rohož u vchodu do KD. Provizorně rohože vyřešil p. Doležal, kdy je v KD vyměnil vnitřní s venkovními. úkol splněn - P. starostovi zajistit zábranu mezi garáže a čp Zábrany jsou na svém místě a plní svou funkci. úkol splněn 3) Schválení vyhlášky o odpadech P. starosta navrhuje schválit novou Obecně závažnou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na celém území obce Lubenec. Ke změnám dochází ve dvou bodech a to v článku 2 bodě 3 biologicky rozložitelný odpad, kde má obec uzavřenou smlouvu s firmou Lukra s.r.o. kontejnery ve sběrném dvoře a v článku 4 bodě 1 písmene d) kovy, kde nově musí být speciálně označený kontejner na odběr kovů. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Lubenec. Usnesení č. 60/2015 bylo schváleno. 4) Schválení dodatek č. 1 ke směrnici č. 14 finanční kontrola P. starosta navrhuje schválit dodatek č. 1 ke směrnici č. 14, kde dochází ke změně ve správci rozpočtu tuto funkci bude nyní zastávat hlavní účetní pí Dietlová a příkazce operace bude starosta obce. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 14 o finanční kontrole. Usnesení č. 61 bylo schváleno. 5) Majetkové převody obecních nemovitostí P. místostarosta navrhuje ke schválení pronajmout část pozemku 299/1 v k.ú. Vítkovice pí Bezemkové za účelem zemědělské činnosti. Stránka 2 z 8

3 Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje pronájem části pozemku 299/1 v k.ú. Vítkovice pí Bezemkové. Usnesení č. 62 bylo schváleno. P. místostarosta navrhuje prodat nemovitost čp 30 v k.ú. Libyně p.p.č. 36, kde si žádost o koupi nemovitosti podali manželé Pšeničkovi. Obec nechala udělat odhad nemovitosti, kde odhadní cena byla stanovena na ,-Kč a cena odhadu na částku 4.100,-Kč tato odhadní cena by byla zaplacena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a dále by byl stanoven splátkový kalendář na 10 let se splátkami 2.600,-kč/měsíčně. Po splacení bude uzavřena kupní smlouva, naopak při hrubém porušení smlouvy by splátky byly použity jako nájemné. Údržbu a provoz zmíněné nemovitosti bude hradit po celou dobu splátek kupující. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje prodej nemovitosti čp 30 v k.ú. Libyně a p.p.č. 36 manželům Pšeničkovým. Usnesení č. 63 bylo schváleno. P. místostarosta předložil Zastupitelstvu žádost chalupářů Řepan o komunikaci v Řepanech směrem od Řepan přes les k porcelánce v k.ú. Drahonice, kterou nabízí k prodeji Státní statek Jeneč. Zastupitelstvo navrhuje zjistit více informací o ceně a ukládá to za úkol p. starostovi. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi zjistit více informací o prodeji komunikace v k.ú. Drahonice, od Řepan směrem přes les k bývalé továrně porcelánu. P. místostarosta předložil žádost od ŘSD na trvalý zábor pozemku v návaznosti na obchvat Lubence. Jedná se o pozemek p.p.č. 615/1 o výměře 51m2 v k.ú. Ležky u bývalé prodejny porcelánu. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje převod obecního pozemku na ŘSD p.p.č. 615/1 v k.ú. Ležky. Usnesení č. 64/2015 bylo schváleno. P. místostarosta informuje o žádosti p. Divokého o odkoupení pozemků v k.ú. Vítkovice p.p.č. 169/1 a p.p.č. 5 u požární nádrže. P. starosta navrhuje žádost odložit, po zjištění více informací a po poradě s hasiči by se rozhodlo na dalším zastupitelstvu. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi zjistit více informací a získat vyjádření od hasičů. Stránka 3 z 8

4 P. místostarosta předkládá žádost p. Dýzla o odkoupení pozemku p.p.č. 1130/4 v k.ú. Přibenice, kde má jediný přístup ke své nemovitosti a v žádosti žádá zohlednit prodejní cenu vzhledem k zátopové oblasti. Cena stanovená obcí je 80,-Kč/m2. p. místostarosta navrhuje vejít v jednání o ceně a pak podnikat další kroky. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi jednat o ceně popř. o dalších krocích ohledně žádosti p. Dýzla. 6) Zpráva o provedení kontrol v příspěvkových organizacích Obce Lubenec P. starosta informoval o provedených kontrolách, které provedl p. Polena za finanční výbor ve Spartaku Lubenec, MŠ a ZŠ Lubenec pro kontrolu příspěvkových organizacích a i jako podklad pro audit v letošním roce. Více informací v přítomnosti p. Poleny na dalším zasedání. 7) Schválení dodatku odpisového plánu MŠ Lubenec P. starosta předložil žádost o schválení dodatku odpisového plánu MŠ a to o navýšení odpisů za nový dlouhodobý hmotný majetek v ceně ,31 Kč na nábytkový komplex. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje dodatek odpisového plánu č. 1/2015 MŠ Lubenec Usnesení č. 65/2015 bylo schváleno. 8) Různé P. starosta informuje o žádosti MŠ o navýšení rozpočtu na rok 2015 o ,-Kč/rok na odpisy dle dodatku č. 1/2015. V rozpočtu na rok 2015 se s tímto výdajem nepočítalo, proto navrhuji, aby na tyto odpisy MŠ použila prostředky poskytnuté na tento rok, např. z přeplatku za energie v částce ,-Kč. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje odpisový plán MŠ. Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje pokrýtí odpisového plánu z prostředků poskytnutých MŠ na rok Usnesení č. 67/2015 bylo schváleno. - P. starosta předkládá žádost TJ Spartaku Lubenec o poskytnutí provozního příspěvku ,-Kč. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje provozní příspěvek TJ Spartaku Lubenec ve výši ,-kč. Usnesení č. 68/2015 bylo schváleno. Stránka 4 z 8

5 - P. starosta navrhuje schválit smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku ve výši ,-Kč. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku TJ Spartaku Lubenec. Usnesení č. 69 bylo schváleno. - P. starosta předkládá žádost o odpuštění nájmu TJ Spartaku Lubenec na 4. Sportovní ples. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje odpuštění nájmu na 4. Sportovní ples. Výsledky hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Vukliševič) Usnesení č. 70/2015 bylo schváleno. - P. starosta navrhuje schválit žádost ZŠ o přípěvek na dopravu pro žáky na 2 denní exkurzi památníku v Terezíně. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje žádost o příspěvek na dopravu pro ZŠ na exkurzi. Usnesení č. 71 bylo schváleno. -P. starosta navrhuje schválit případný bezúplatný převod hasičského vozu CAS 32 Tatra 815 od HZS Podbořany. P. Hadač uvedl, že vůz je plně vybaven a nádrž o objemu 8.200l vody. Členové SDH Lubenec si vůz opraví za cca ,-Kč a bude okamžitě připraven k výjezdu. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje případný převod hasičského vozu CAS 32 TATRA 815 od HZS Podbořany. Usnesení č. 72 bylo schváleno. -P. starosta informoval o žádosti nadace Transplantaci kostní dřeně o finanční příspěvek. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje aby si nadace Transplantaci kostní dřeně dala žádost o příspěvek. Výsledky hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdrželi se: 0 Usnesení nebylo schváleno. - P. starosta informoval o nabídce od firmy Atlas software na nákup právního informačního systému Codexis. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje nákup právního informačního systému firmy Atlas software Codexis. Výsledky hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdrželi se: 0 Usnesení nebylo schváleno. Stránka 5 z 8

6 - P. starosta předložil nabídku pojišťovny právní ochrany DAS. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje nabídku pojišťovny právní ochrany DAS. Výsledky hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdrželi se: 0 Usnesení nebylo schváleno. -P. starosta informoval o poptávkovém řízení na výměnu stoupaček, van, toalet a kuchyňských linek v čp. 13 oslovili jsme firmy : p. Löffelmann, p. Vyskočil, p. Janouškovec, p. Zukal a z Vroutku p. Templa. Na obecní úřad dorazily tři nabídky : p. Janouškovec ,- Kč, p. Zukal ,-Kč a p. Tempel ,-Kč všechny nabídky jsou vč. DPH. - P. starosta informoval o koupi tabletu po SDH Lubenec a dopravního značení u výjezdu z hasičárny. P.Hadač uvedl, že značky se musí opravit. -P. starosta informoval o valné hromadě svazku obcí Podbořanska, která proběhla a byla zde projednána témata inventarizace, účetní uzávěrka za rok 2014 dále problematika cyklostezek a téma mezi obecní spolupráce. - P. starosta ještě dodal, že proběhlo 18. Setkání starostů v Ústí nad Labem kde byli seznámeni se změnami týkající se měst a obcí. - P. starosta informoval o proběhlé pracovní poradě s ŘSD, kde byli informováni o personálních změnách v ŘSD a o výkupu pozemků v Lubenci, kde ještě chybí vykoupit 8 LV pro srovnání s Petrohradem, kde chybí vykoupit asi 50 LV. - P. starosta předkládá žádost města Vroutek o schválení souhlasu s návrhem ÚP města Vroutek, dle 6 odst. 6, písm. d) Sb., neuplatňuje ZO Lubenec připomínky k návrhu ÚP Vroutek. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje souhlas k návrhu ÚP Vroutek. Usnesení č. 73 bylo schváleno. -P. místostarosta navrhuje schválit žádost pí Blahoutové o přidělení bytu v DPS, kde jsou v současné době volné 3 bytové jednotky. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje žádost pí Blahoutové o přidělení bytu v DPS s podmínkou udělení souhlasu Odboru soc. a zdravotního při MěÚ Podbořany. Usnesení č. 74 bylo schváleno. Stránka 6 z 8

7 - P. Peterka informoval o schůzce s ŘSD v Praze kde byli seznámeni s novým ředitelem ŘSD a jednaní o přípravě obchvatu Lubence, který se musí stihnout připravit do roku P. Doležal upozornil na zajíždění popelářského vozu po panelové cestě k čp. 374,zda by nešli udělat terénní úpravy. - P. Doležal upozornil na vytvořenou skládku odpadu u cesty za silem. Starosta reagoval, že skládka je na pozemku Lukry s.r.o.. - Pí Strunzová informovala, že v obci Drahonice je ničen obecní majetek a herní prvky občany z panelového domu čp. 18. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi informovat vlastníka nemovitosti v Drahonicích v čp. 18 aby zajistil nápravu. - Pí Strunzová se dotazovala na nefunkční hodiny na kostele. Starosta odpověděl, že již po třetí muselo dojít p. Holým k vyjmutí motoru a na opravě se pracuje. - Pí Michalcová informovala o výrobě medailí k výročí obce Lubenec p. Nejedlým. - Pí Michalcová pozvala přítomné o dalším promítání starých dokumentů o Lubenci dne od 18h v KD. - Pí Michalcová se dotazovala zda bude školská rada letos navrhovat ocenění za celoroční práci učitelů. - P. Svejkovský přednesl zprávu ze SURAO o hodnotách pozemků a nemovitostí v Temelíně. - Pí Kantová předložila návrh na zhotovení turistických map okolí Lubence. - P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:39 hod.. Stránka 7 z 8

8

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více