10/ Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Program finanční konference Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje Lidečko - Vesnice roku 2008 Z jednání Předsednictva Svazu Vážené starostky, vážení starostové, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našeho zpravodaje pozval na další ročník celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice, která se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Praze v hotelu Ambassador - Zlatá Husa, tentokrát na téma: Majetek jako základní předpoklad pro fungování měst a obcí Nebudeme mluvit však pouze o majetku. Program dvoudenní konference bude jako vždy rozdělen do několika bloků. V prvním se budeme zabývat aktuálními otázkami z oblasti financování obcí. V něm bude jistě velká pozornost věnována především předběžným závěrům Analýzy financování státní správy a samosprávy, na které všichni netrpělivě čekáme. Seznámí nás s nimi jeden z hlavních zpracovatelů Analýzy Ing. Petr Toth z Vysoké školy ekonomické v Praze. V druhé části se budeme soustředit na účetní a daňovou problematiku. Zástupci ministerstva financí nám sdělí, jaký dopad na města a obce budou mít novela zákona o dani z přidané hodnoty, novela zákona o dani z nemovitostí a novela zákona o účetnictví. Ústředním tématem konference obecním majetkem se budeme zabývat ve třetím bloku. Hovořit se bude o oceňování majetku, správě majetku, o možnostech leasingu, o výhodách a omezeních koncesních projektů atd. Tím bude zakončena pracovní část prvého dne a všichni se budeme těšit na tradiční společenský večer. Druhý den očekáváme příchod premiéra Mirka Topolánka, jehož vystoupení se bude týkat činnosti vlády v návaznosti na aktuální změny financování samosprávy. Ve čtvrtém bloku se pak zaměříme na investiční projekty podpořené z evropských prostředků a nakonec se znovu vrátíme k otázce majetku, tentokrát z pohledu vztahu státního a obecního majetku. Převod státních pozemků do vlastnictví obcí za účelem realizace veřejně prospěšných staveb je stále živé téma, převody jsou komplikované a velice zdlouhavé. Konference se zúčastní zástupci všech subjektů, které mají státní majetek ve své správě. Doufejme, že vzájemná diskuze přispěje ke zlepšení situace. Závěrem připomínám, že konference je určena jak starostům, tak vedoucím finančních odborů. Podrobný program a některé organizační pokyny najdete uvnitř zpravodaje. Vážené starostky a starostové, věřím, že Vás témata letošního ročníku finanční konference zaujmou a v hotelu Ambassador se sejdeme v co největším počtu. Oldřich Vlasák předseda Svazu

2 Aktuality ve zkratce Diskuzní fórum k právu shromažďovacímu 11. září 2008, Praha Ministerstvo vnitra uspořádalo diskusní fórum k právu shromažďovacímu. Tato iniciativa vzešla z politického zadání, jež bylo vyvoláno aktuálními problémy s regulací výkonu shromažďovacího práva zejména ze strany extrémistických skupin. Smyslem diskuzního panelu bylo přinést co nejvíce pohledů na tuto problematiku. Za tím účelem byli sezváni představitelé všech institucí, jež mají s výkonem práva shromažďovacího co do činění. Z výstupů této diskuze, jakož i z domácí a evropské judikatury a také zahraničních zkušeností, by měla vzejít koncepce novely zákona o právu shromažďovacím. Z průběhu diskuze však jednoznačně vyplynulo, že oproti potřebě úpravy regulace shromáždění stojí nemalá skupina institucí (Veřejný ochránce práv, akademická obec, Český helsinský výbor), která zastává názor, že současná právní úprava je dostačující, ale problém tkví v nedostatečném využívání prostředků, které zákon orgánům veřejné správy nabízí. Otázkou tedy zůstává, zda je žádoucí současný oznamovací princip posunout do režimu povolovacího (tzn. poskytnout větší pravomoci úřadům v oblasti prevence např. při zjišťování skutečných svolavatelů a skutečného účelu shromáždění) a výrazným způsobem tak zasáhnout do jednoho ze základních politických práv. Účastníci se každopádně v závěru diskuze shodli na tom, že hlavním partnerem ministerstva vnitra při přípravě případné novely zákona o právu shromažďovacím by měly být zejména obce a města, jichž se regulace výkonu práva shromažďovacího nejvíce dotýká. Krajský rok informatiky září 2008, Mikulov V reprezentativním prostředí mikulovského zámku se konal sedmý ročník pravidelného pracovního setkání subjektů zainteresovaných do problematiky informatiky na krajské úrovni. Program zahájil Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, který představil vizi informatizace veřejné správy. Ta by měla dojít svého naplnění k 1. červenci 2009, resp. k 1. lednu 2010, kdy by měly příslušné zákony nabýt účinnosti. Jedním z hlavních bodů této komunikační revoluce by mělo být sjednocení roztříštěných, nejednotných, často nespolehlivých a vzájemně nepropojených dat, kterými nyní v ČR disponuje více než 100 registrů. Po přijetí potřebného balíku zákonů by měly být vytvořeny 4 základní registry, které by sloužily jako unikátní zdroje nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. Data do těchto registrů budou postupně vkládána jejich editory, a to z tzv. agendových informačních systémů (současná evidence obyvatel atd.). Celý tento proces by měl zefektivnit práci s informacemi, zabránit zatěžování občanů ukládáním povinnosti opakovaně dokládat správnost některých údajů, umožnit sdílení informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy a v neposlední řadě také obdařit údaje obsažené v základních registrech tzv. předpokladem správnosti (tzn. údaj z registru je pravdivý, pokud se neprokáže opak). Další nástroje, které by měly přispět k elektronizaci veřejné správy, jsou zakotveny v připravovaném zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. e-government Act). Jsou jimi jednak datové schránky, které si budou povinně zřizovat orgány veřejné správy a veškeré právnické osoby. Ty by měly zajišťovat komunikaci mezi orgánem veřejné správy a občanem (zřídí-li si ji), právnickou osobou a orgány veřejné správy navzájem a do budoucna nahradit dosavadní způsob komunikace mezi těmito subjekty. V této souvislosti dojde k zásadním změnám v systému doručování, kdy se písemnost bude považovat za doručenou marným uplynutím lhůty 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Smyslem těchto změn je zrychlení a zjednodušení procesu doručování, větší komfort občanů při vyřizování úředních záležitostí, ale také učinění prvého kroku na cestě k digitalizaci archivní a spisové služby vedené jednotlivými orgány veřejné správy. Nutným opatřením k zajištění efektivní komunikace prostřednictvím datových schránek jsou pravidla pro autorizovanou konverzi dokumentů (jinými slovy elektronickou kopii dokumentu). Jedná se o zrovnoprávnění papírové a elektronické formy písemnosti, přičemž jej bude třeba všude tam, kde platná právní úprava vyžaduje originál či úředně ověřený opis. V rámci přípravy orgánů místní samosprávy na tyto významné změny v oblasti e-governmentu budou v nejbližší době ministerstvem vnitra vypsány typové projekty, které budou financovány z domácích a evropských fondů. Jejich administrace by měla být velmi jednoduchá. Důraz bude kladen na rozhodovací autonomii jednotlivých municipalit, jak se získanými prostředky efektivně naložit. V dalším průběhu tohoto workshopu vystoupili představitelé odborů informatiky z jednotlivých krajů, aby představili projekty, které v mezidobí na poli informačních a komunikačních technologií zrealizovali. Vedle oficiálního programu se uskutečnilo jednání Komise informatiky Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, jíž se zúčastnili i členové Komise informatiky při Asociaci krajů a zástupci ministerstva vnitra. Všichni zúčastnění se dohodli, že budou i nadále úzce spolupracovat na tom, aby všechny orgány veřejné správy byly na chystanou změnu ve způsobu komunikace ve veřejné správě náležitě připraveny. Metodiky k PPP projektům dostupné září 2008, Praha Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru, také nazývané PPP, mají všechny podmínky pro další rozvoj. Ministerstvo financí k tématu připravilo sérii seminářů a také konkrétní metodiky, které jsou dostupné na webových stránkách ministerstva nebo na stránkách PPP Centra Public Private Partnership (PPP) je partnerství veřejného a soukromého sektoru za Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2008 strana 2

3 účelem realizace projektů poskytování veřejných služeb. Za finanční podpory Evropské komise vznikly letos tři metodiky, které se vztahují k jednotlivým oblastem PPP projektů. Jde o metodiku vypracování koncesního projektu, metodiku investování a o metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze. Se všemi dokumenty se pracovalo na třídenním školení, které probíhalo na začátku září a kterého se zúčastnil předseda Finanční komise Ing. Ivan Černý. Účastníci se úvodem věnovali seznámení s celým procesem vypracování koncesního projektu a sami pak v modelovém příkladě projekt připravovali. Většina následujícího školení se soustředila na stanovení, porovnání a zhodnocení tzv. hodnoty za peníze. Jde o výraz, který znamená optimální kombinaci celoživotních nákladů projektu a kvality, přičemž takový projekt nemusí být vždy nejlevnější, je ale vždy ekonomicky nejvýhodnější. Právě důraz na spojení celoživotní náklady představuje hlavní rozdíl mezi PPP projektem a jiným druhem zajištění investice. Lektoři usilovali o prezentaci praktických zkušeností, pozitivních i negativních. Příklady z Velké Británie tak obsahovaly i neúspěšné projekty a ponaučení z nich. Uveďme například, že projekty v oblasti informačních technologií se pro tento typ spolupráce nehodí kvůli rychlému zastarávání. Vzhledem k nákladům spojeným se zadáváním zakázky nejsou vhodné ani malé projekty a riziko představuje také nesprávně odhadnutá potřeba veřejných služeb (počet dětí ve škole). Ve spolupráci s ministerstvem financí se budeme záležitostem spojeným s PPP a koncesním zákonem (139/2006 Sb.) věnovat podrobněji. Na XI. celostátní finanční konferenci připravujeme vystoupení odborníka na tuto problematiku. Pro případné zájemce jsou všechny materiály ke školení dostupné v Kanceláři Svazu. Vystoupení předsedy SMO ČR Oldřicha Vlasáka na konferenci Směrem k nové územní správě 15. září 2008, Remeš Konference se uskutečnila ve francouzské Remeši z iniciativy předsedy Urban-Logement Intergroup Jeana Marie Beaupuy z Francie. Jde o vlivnou skupinu 72 poslanců Evropského parlamentu různých politických tendencí, kteří se zabývají problematikou rozvoje měst. Předseda Svazu Oldřich Vlasák je jedním z jejich osmi místopředsedů. Na konferenci vystoupil hned po úvodním projevu komisařky Danuty Hübnerové s příspěvkem na téma Urbánní dimenze kohezní politiky v novém programovacím období, což je i název zprávy, kterou v současnosti připravuje v Evropském parlamentu v rámci Výboru pro regionální rozvoj. Konference pracovala ve čtyřech pracovních skupinách a v jejím závěru přijali účastníci výzvu, adresovanou Evropské komisi, vládám, místním a regionálním samosprávám, veřejnému i soukromému sektoru a nevládním organizacím. Výzva požaduje uznávání nových pravidel územního řízení a přijetí operačních prostředků, jako jsou Evropská charta rozvoje měst, která by respektovala ústavy a legislativu všech členských států EU, praktická příručka pravidel a známka, která by byla udělována aktérům ze všech sektorů, kteří budou uvádět do praxe nová pravidla. BESIP ve městech a obcích 25. září 2008, Poděbrady Nadace BESIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR uspořádala v lázeňském městě Poděbrady konferenci BESIP ve městech a obcích. Pavel Šuster z ministerstva dopravy na konferenci představil tzv. dopravní čtyřlístek, prostřednictvím kterého lze přispět k bezpečnosti na silnicích patří sem prevence včetně informačních kampaní, policejní dozor, úprava silniční infrastruktury a konečně spolupráce na úrovni samospráv. Podrobné informace k tématu lze nalézt na webu Hlavní hygienik ČR Michael Vít se ve svém příspěvku věnoval nehodovosti, zejména mezi dětmi a dospívajícími, místostarostka Kroměříže Jarmila Číhalová představila projekt Bezpečná komunita Kroměříž. Zástupci Muzea Policie ČR upozornili na své preventivní akce a dopravní policisté seznámili účastníky s konkrétními preventivními aktivitami a metodami policejní práce na úseku bezpečnosti dopravy. Účastníci semináře byli seznámeni s řadou dalších zajímavých aktivit, dozvěděli se např. o činnosti Školní dohledové služby v Mostě, o nově vybudovaných cyklostezkách, o programech pro řidiče na Ostravsku atd. Na závěr konference předseda Dopravní komise Svazu Ing. Miroslav Šenkýř seznámil přítomné s projektem Dopravně-inženýrská opatření pro BESIP v obcích. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU JAK VIDÍ EVROPSKOU UNII NAŠI OBČANÉ? V těchto dnech vyšla publikace s názvem Evropská unie očima občanů České republiky, která vznikla jako třetí v ediční řadě Evropská unie očima V roce 2006 vyšel první titul Evropská unie očima studentů, který byl určen především studentům a pedagogům. Obsahoval názory dnešní mladé generace na EU a vznikl na základě projektu, který začal v roce 2004 besedami se středoškoláky a vyústil v návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá knížka v této řadě (2007) nesla název Evropská unie očima podnikatelů a byla věnována z velké části názorům podnikatelů působících v regionu NUTS II. Publikace byla věnována nejen podnikatelům, ale i zástupcům krajů, obcí, různých organizací a sdružení. Také tento projekt byl završen návštěvou skupiny podnikatelů v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Třetí knihu Evropská unie očima občanů České republiky jsem věnoval především osobním zkušenostem lidí, a to v kladném i záporném smyslu, dopadu legislativních nařízení a různých úprav českých zákonů po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se o oblasti zdravotnictví, sociální oblast, zaměstnanost a životní úroveň, školství a vzdělání, kulturu, cestování a turistiku, životní styl, úřady a komunikaci s občany, právo a legislativu, bezpečnost, životní prostředí, zemědělství, demokratické principy. Výběr oslovených osob byl zúžen na Královéhradecký kraj. V úvodu knížky se zabývám názory občanů na témata, která souvisí s vnímáním Společenství navenek, s hodnocením našeho členství v EU i s názory na instituce EU. Zajímavé jsou i výstupy týkající se budoucí politiky EU, včetně možného dalšího rozšiřování. Na tento úvod navazují vyjádření představitelů Královéhradeckého kraje a řady osobností regionu. V publikaci jsou také obsaženy kratší názory a zkušenosti oslovených občanů. Hlavním smyslem této publikace je umožnit občanům svobodně a demokraticky se vyjádřit k problematice, která je tíží, nebo naopak vyzdvihnout pozitiva, která s sebou přinesl vstup České republiky v roce 2004 do Evropské unie. Ukáže nám Evropskou unii tak, jak ji vidí občané České republiky. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu informační servis č. 10/2008 strana 3

4 Celou konferencí se jako červená nit vinula průběžná diskuze nad otázkou měření rychlosti obecní policií, kde se diskutovalo, zda mají být místa, kde se měří známá či nikoliv, zda zajistit přiměřenou rychlost technickými opatřeními či policejním dohledem. Z úst předsedy Vlasáka zazněl podstatný argument, že pokud je zákonem stanovena určitá povinnost, např. nejvyšší povolená rychlost, nelze kritizovat, pokud je dodržení této povinnosti vymáháno. Příprava nového zákona o odpadech 25. září 2008, Praha Na konci září zasedala odborná svazová Komise životního prostředí, která se mj. seznámila i s prvním věcným podkladem nového zákona o odpadech, který by měl být předložen vládě do konce tohoto roku. Na předloženém podkladu byla vidět přílišná uspěchanost jeho přípravy, neprovázanost a velká rozsáhlost. Návrh byl předložen bez jakýchkoliv odůvodnění a vyhodnocení věcných a finančních dopadů na dotčené subjekty včetně obcí a měst. Komise životního prostředí vyslovila nesouhlas s tímto návrhem, jelikož dosud nebyla schválena a nenabyla účinnosti nová evropská směrnice o odpadech, proto by měl být návrh věcného podkladu k novému zákonu o odpadech připravován až po jejím přijetí. Dle návrhu směrnice je lhůta pro implementaci do českého právního řádu stanovena na 2 roky od její účinnosti. Dalším, velmi zásadním důvodem byla skutečnost, že při přípravě návrhu věcného podkladu k novému zákonu o odpadech nebyla zohledněna Strategie nakládání s odpady v obcích a městech České republiky zpracovaná Svazem a Asociací krajů, která obsahuje základní požadavky samospráv na budoucnost odpadového hospodářství, např. podpora energetického využití odpadů, nezavádění povinného třídění složek komunálního odpadu plast, papír, sklo, bioodpad, navýšení horní hranice místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem, vyjasnění definice komunálního odpadu (podklad obsahoval zcela protichůdné návrhy). Návrh věcného podkladu k novému zákonu o odpadech obsahuje i zásadní věcné chyby (ukládání povinností obcím bez projednání s nimi a bez znalosti možnosti jejich zajištění ze strany obcí, např. nakládání s nebezpečnými odpady, nepovolené skladování odpadů). Rovněž nebyly připojeny návrhy věcných záměrů prováděcích právních předpisů. S tímto stanoviskem byla seznámena ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí a další instituce, které by měly vzít v potaz názor místních samospráv, jelikož nesou významnou část odpovědnosti za nakládání s odpady od občanů. Informujeme XI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FINANČNÍ SPRÁVA A ROZVOJ MĚST A OBCÍ V ČR TENTOKRÁT NA TÉMA Majetek jako základ fungování měst a obcí Program konference PONDĚLÍ 24. LISTOPADU Prezence Zahájení, úvodní slovo MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského parlamentu BLOK I Aktuální otázky činnosti měst a obcí Příprava rozpočtu na rok 2009 a další aspekty financování samosprávy zástupce Ministerstva financí ČR, účast přislíbil ministr Miroslav Kalousek Možné změny v daňových příjmech obcí (daň z nemovitostí) zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Financování samosprávy z pohledu Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí Předběžné závěry Analýzy financování státní správy a samosprávy Ing. Petr Toth, Ph.D., Vysoká škola ekonomická BLOK II Účetní a daňové souvislosti fungování obcí a měst Novela zákona o DPH a dopad pro města a obce Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov informační servis č. 10/2008 strana 4

5 Novela zákona o dani z nemovitostí JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků Novela zákona o účetnictví JUDr. David Bauer, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Metodika účetnictví veřejného sektoru BLOK III Majetek jako základ rozvoje měst a obcí Odhad investičních nákladů samosprávy na zajištění přenesené působnosti Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora, statutární město Kladno Oceňování majetku vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta Scholzová, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Legislativa a metodika oceňování majetku Leasing jako možnost pořizování majetku společnost Immorent ČR, s. r. o. Výhody a omezení koncesních projektů Ing. Vladimír Sloup, ředitel kanceláře Asociace PPP Správa majetku obecní obchodní společností Ing. Boris Herman, náměstek primátora, statutární město Hradec Králové Společenský večer Prezence Host Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ÚTERÝ 25. LISTOPADU BLOK IV Investiční projekty podpořené z evropských prostředků Ponaučení z programu SROP Tomáš Šroubek, místostarosta Klášterec nad Ohří Regionální operační programy v roce 2008 Ing. Petr Vráblík, Ph.D., ředitel Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Zkušenosti s Operačním programem životní prostředí Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR, ředitel Odboru fondů EU Role poradenské firmy při zpracování a průběhu projektu zástupce Komerční banky, a. s. Kontrola investičních projektů podpořených z evropských prostředků zástupce Ministerstva financí ČR BLOK V Vztah státního a obecního majetku Podmínky převodu majetku z Pozemkového fondu Ing. Květoslava Brátová, Ph.D., Pozemkový fond, 2. místopředsedkyně Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Jan Kasnar, CSc., náměstek pro hospodaření s majetkem Správa majetku z pohledu společnosti Lesy ČR, s. p. Ing. Jiří Novák, Lesy ČR, s. p., ředitel Převody majetku v sektoru obrany Ing. Josef Lachman, Ministerstvo obrany ČR, ředitel Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem v jednání Závěr konference Oběd ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÉ INFORMACE: Místo konání: hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1 Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec do 1000 obyvatel 1488 Kč včetně DPH člen Svazu obec nad 1000 obyvatel 2499 Kč včetně DPH (podle údajů statistické ročenky ČSÚ k ) nečlen Svazu 3570 Kč včetně DPH Ubytování: rezervováno v hotelu Olšanka do 22. října, tel.: , aktuální ceny najdete na V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Kancelář Svazu. informační servis č. 10/2008 strana 5

6 Diskuze o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích se otevírá 9. září 2008 se na půdě Svazu měst a obcí České republiky konalo jednání předsednictva Komory obcí s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem a generálním ředitelem České pošty Karlem Kratinou ve věci změny formy poskytování poštovních služeb v malých obcích. Svaz měst a obcí i ministerstvo vnitra původní tiskem prezentovaný návrh shodně kritizovaly, a to především z toho důvodu, že ze strany České pošty nebyl se Svazem ani příslušnými obcemi předem dostatečně diskutován. Náměstek ministra vnitra Zajíček proto operativně svolal jednání v nejvíce dotčených krajích, ke kterým přizval představitele České pošty Petra Krhounka a zástupce Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha. Právě na těchto setkáních v terénu byla domluvena schůzka se zástupci svazové Komory obcí. žádné peníze, tudíž si musí na sebe vydělat. Generální ředitel Kratina dodal, že často také bývá Poště přisuzováno monopolní postavení, ale to platí pouze u zásilek do 50 g. Pošta dnes musí konkurovat řadě distribučních společností a chce-li být konkurenceschopná, musí vytvářet zisk a ten následně investovat. Jako příklad uvedl, že jejich vozový park čítá 4250 vozů, jejichž průměrné stáří dosahuje 9 let. Úvodem se generální ředitel České pošty Kratina za dosavadní nedostatečnou komunikaci se Svazem měst a obcí ČR omluvil a deklaroval, že Česká pošta bude nadále otevřená jakýmkoli diskusím. Náměstek Zajíček nato zdůraznil, že jednání jsou tedy vlastně na začátku. S každou obcí bude případná změna důkladně diskutována, pro obec by v konečném důsledku měla znamenat zlepšení dosavadních služeb. Generální ředitel Kratina uvedl, že důvodem navrhovaných změn, které se týkají celkem 178 obcí, je nevytíženost zaměstnanců tamních poštovních poboček a ekonomická neefektivnost. Kladl důraz na to, že pošta je ve své podstatě služba, chybně je vnímáno, že se jedná o určitý barák. Zabezpečit poštovní služby lze více cestami. Krom zřízení kamenné poštovní úřadovny je možné například zaměstnat na částečný úvazek pracovníka obecního úřadu, případně místního podnikatele (tzv. franchising = odbytový systém, jehož prostřednictvím se služba nebo zboží uvádí na trh, opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů), nebo zřídit mobilní úřadovnu. Ostatně prostřednictvím mobilních obslužných míst dnes Pošta poskytuje svoje služby ve více než polovině obcí České republiky, tedy zhruba v Podle dosavadních zkušeností má tato forma obsluhy dva nedostatky, které se Pošta ve spolupráci s ministerstvem vnitra a obcemi pokusí odstranit. Mobilní obslužné místo totiž dosud neposkytuje služby Poštovní spořitelny a neřeší ukládání zásilek, které se nepodařilo doručit. Generální ředitel České pošty Karel Kratina, náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, členové Komory obcí Josef Pecinovký, Alena Knobová, právník Kanceláře Svazu Daniel Schmied Náměstek Zajíček starosty ujistil, že do konce roku 2008 žádné definitivní rozhodnutí nebude přijato. Je třeba vše řádně projednat, vyzkoušet v praxi a poté zvolit optimální řešení. Podle jeho slov je nutné uvědomit si i to, že pošta není úřad, jak bývá často vnímáno, nýbrž podnik. Nedostává od nikoho Předseda Komory obcí Josef Bezdíček na druhé straně kladl důraz na to, že jakékoli omezování poštovních služeb na venkově snižuje jeho atraktivitu pro ty, kteří se tam chtějí usadit. Leckde také obce do svých kamenných pošt hodně investovaly. Vybavily ji modernějším bezpečnostním zařízením, umístily před ní lavičky, provedly údržbu celého objektu i další úpravy. Předseda Bezdíček řekl, že do jisté míry rozumí snaze České pošty, ale také ona musí naslouchat starostům. Jakákoli změna se nesmí uskutečnit na úkor kvality a dostupnosti poštovních služeb pro občany. Navíc osobně nevidí příliš velký rozdíl ve financování mobilního obslužného místa a místa za přepážkou. Jak dál? Dne 1. října 2008 byl v dotčených 178 obcích spuštěn pilotní program, nyní v nich funguje jak kamenná pobočka, tak i mobilní poštovní služba. Po třech měsících bude provedeno v jednotlivých obcích vyhodnocení a v lednu dojde na Svazu k dalšímu jednání. Tato tzv. mobilní obslužná místa kromě standardních služeb, které dnes Česká pošta touto formou poskytuje v polovině malých obcích naší republiky, zkušebně zajišťuje i poskytování služeb Poštovní spořitelny, a to především vklady, výplaty a bezhotovostní příkazy. Pošta jedná také s jednotlivými obcemi a snaží se řešit ukládání zásilek, které se nepodařilo doručit. Podle slov náměstka Zajíčka lze očekávat, že situace bude v jednotlivých obcích velmi rozdílná. Co bude vyhovovat jedné obci, nemusí vyhovovat druhé. Modely zabezpečení poskytování poštovních služeb bude třeba navrhovat individuálně. Ministerstvo vnitra, Česká pošta i Svaz měst a obcí se dohodly na poskytování průběžných informací a na tom, že se v případě nutnosti operativně sejdou k dalšímu jednání. Lenka Zgrajová informační servis č. 10/2008 strana 6

7 Ředitele odboru komunikace České pošty Mgr. Ivo Mravinace jsme se dále zeptali: Jak mobilní obslužné místo funguje? Pošťák a jeho vozidlo mají vyhrazené místo v přirozeném centru obce, zpravidla to bývá náves, autobusová zastávka nebo obchod, na kterém v určenou dobu poskytuje každý pracovní den poštovní služby. Zákazník si ale může mobilní poštu také objednat, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím poštovní schránky v obci. Nemusí prostě na poštu, pošta přijede až do jeho domova za ním. Jaké služby mobilní místo poskytuje? Kromě finančních transakcí na bankovním účtu Poštovní spořitelny a také výběrů a vkladů ze spořitelní knížky je poštovní servis stejný jako v pobočce kamenné. Od října tohoto roku však bude Pošta testovat poskytování finančních transakcí i prostřednictvím mobilního obslužného místa. Pokud se pilotní projekt osvědčí, stanou se tyto služby i pro mobilní poštu běžnou praxí. Po jaký čas je poštovní místo denně otevřeno? Neboli jak dlouho se pošťák v obci zdržuje a v jakou to obvykle bývá dobu? Vyhovuje určený čas i pracujícím? Záleží na dohodě se zastupiteli obce. Vzhledem k opravdu malé vytíženosti pobočky v menších obcích předpokládáme zastávku mobilní obsluhy do 15 minut. V dalším čase ovšem navštíví, předpokládám, zvláště starší občany, kteří rádi využijí možnosti si objednat poštovní služby až do domu. Mladší spoluobčané budou ve stejné situaci jako doposud. Zásilku přece nedostáváte každý den, když bude zapotřebí, zdarma si ji nechají přeposlat do místa pracoviště. Pokud jde o další poštovní služby, můžou navštívit pobočku, která je jejich zaměstnání nejblíže. Ale to neříkám nic nového. Takhle to funguje bezproblémově už dneska. Můžete vyčíslit rozdíl v nákladech na provozování kamenné pošty a mobilního obslužného místa? Čísla mluví jasně. Pokud by 178 poboček zůstalo, zůstanou Poště také náklady na jejich provoz ve výši 32 milionů Kč. Jestliže je nahradíme modernějším a lepším způsobem obsluhy, tedy motorizací, ztráta se promění naopak ve výnos, a to ve výši 60 milionů Kč. Ušetřené finance tak můžeme investovat do dalšího zlepšování služeb České pošty. Jaká je vize České pošty do budoucna? Bude se v dalších letech jiná forma zajišťování poštovních služeb hledat i v dalších obcích? Jednoznačně. Motorizace je už dneska v téměř dvou třetinách obcí naší republiky k plné spokojenosti zákazníků. Hodně si slibujeme od modelu franšízy. To znamená, že poštovní služby bude moci poskytovat i třetí subjekt. Je to běžnou věcí po celé Evropě, zajeďte se podívat kamkoli k našim nejbližším sousedům. Je to moderní způsob, na kterém vydělají všichni. Zákazníci, Pošta i například drobní podnikatelé. Děkujeme za rozhovor. žadatel velikost projektu výše úvěru délka úvěru výše dotace dotace na poradenské služby města a obce do 100 tisíc obyvatel není omezena 200 tis. EUR 5 mil. EUR (4,8 mil. Kč 120 mil. Kč) 5 15 let až 5 % z výše úvěru až 25 tis. EUR (600 tis. Kč) KB EU ISSMO 180x131 PR.indd :02:18

8 Analýza k novému RUD pokračuje V roce 2009 se rozpočtové určení daní nemění, nový způsob rozdělování by měl platit patrně od roku Podkladová analýza, kterou zpracovává sdružení vysokých škol pod vedením Vysoké školy ekonomické, je již z větší části zpracována. Další setkání, tzv. kontrolní den, k Analýze financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD, proběhlo 15. září Svaz reprezentovali předseda Komory obcí Josef Bezdíček a primátor Kladna Dan Jiránek. Jednání vycházelo z více než dvousetstránkového materiálu, který shrnuje dosavadní postup prací a částečné závěry. Jedním z hlavních zdrojů analýzy se stalo vyhodnocení dotazníků, které na 400 vybraných obcí obdrželo před prázdninami. Zpracovatel však upozornil na problematické zjišťování údajů za nejmenší obce. Zástupci některých z nich nebyli schopni složitý dotazník vyplnit sami, ale při přímých tzv. řízených rozhovorech se podařilo větší část dat a informací získat. Některé obce však odmítly spolupracovat úplně, což je zjevně škoda, neboť celá změna v rozpočtovém určení daní měla řešit zejména financování malých obcí. Součástí analýzy se staly také pasporty výdajů, tedy srovnání výdajů na obyvatele v období dle původních velikostních kategorií. Zajímavé je zde detailní členění podle rozpočtové skladby na oddíly až paragrafy a srovnání průměrných a extrémních hodnot. Ve spolupráci se Svazem byly rovněž vytipovány mandatorní výdaje obcí, tedy jak ze zákona povinných, tak takových, které obce zajišťují tradičně. Zvláštní část zprávy tvoří zhodnocení financování Prahy, Brna, Ostravy, Plzně ve srovnání s dalšími městy a obcemi. Kapitola zatím obsahuje pouze částečné závěry, finálním výstupem by mělo být celkové srovnání s průměrnou obcí. Kapitola věnovaná financování přenesené působnosti zatím obsahuje zejména data z krajských úřadů. Za zajímavou považujeme např. informaci, že podíl příjmů krajů ze správních poplatků a sankcí tvoří jen asi 4 % kalkulovaných příjmů. Dle zjištění z terénu nejsou nejmenší obce obvykle zvyklé rozlišovat mezi přenesenou a samostatnou působností. Podle odhadů tvoří u základních obcí podíl přenesené zhruba 17 % výdajů, u matričních asi 25 %, u obcí s pověřeným obecním úřadem 45 % a u obcí s rozšířenou působností až 60 %. Poslední dvě části se týkají zahraničních zkušeností a hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k majetku. Souhrnné tabulky ukazují, že podíl prostředků potřebných na údržbu a opravy majetku z běžných příjmů není u většiny velikostních skupin obcí dostatečný. Analýza však obsahovala majetek jako jednu kategorii. Na návrh pana primátora Jiránka by mělo dojít k rozdělení majetku na pozemky, stavby a ostatní tak, aby byly respektovány odlišné potřeby obnovy. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Zákaz výkupu kovů od fyzických osob se blíží Poslaneckou sněmovnou na konci září 2008 prošel napodruhé s podporou 127 poslanců dlouho diskutovaný záměr zavedení bezhotovostního platebního styku při výkupu kovů, který Svaz vyžadoval v rámci projednání poslaneckého návrhu novely zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 367). Důvodem jsou krádeže kovového majetku obcí, fyzických i právnických osob za účelem okamžitého zisku. Nelegální činnosti se dopouštějí především sociálně slabší jedinci, přičemž identifikace osob nabízejících odpad k výkupu je vzhledem k anonymitě plateb v hotovosti takřka vyloučena. Na základě iniciativy Svazu předkladatelé poslanec Vlastimil Aubrecht a poslankyně Kateřina Konečná vložili do návrhu i zákaz výkupu kovů od fyzických osob. Tento zákaz je ze strany veřejnosti i starostů vnímán jako jedno z možných řešení stávající bezútěšné situace, kdy ve výkupnách končí např. bezpečnostní kabely podél železničních tratí, kulturní památky a pietní předměty. Bohužel, tento názor nesdílela v polovině července tohoto roku potřebná většina v Senátu, ačkoliv několik dnů před rozhodujícím hlasováním Svaz pořádal seminář, kde celou záležitost osvětloval a starostové apelovali na senátory, aby návrh zákazu podpořili. Zákaz je konstruován tak, že sběrny nebo výkupny nebudou moci vykupovat odpad, který ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou určí (zejména tedy kovy) a za které nebude moci být poskytnuta platba v hotovosti. Zákaz výkupu odpadů tak není absolutní, toto zákon neříká, bohužel, média této problematice nevěnují dostatečnou pozornost a celou záležitost překrucují, že jde o omezení poctivých lidí. Využití institutu vyhlášky má své opodstatnění, je daleko pružnější než zákon a může tak reagovat na aktuální situaci. Krom toho, právě ve vyhlášce lze odpad definovat jak věcně (tj. které předměty se nesmí od fyzických osob vykupovat a za které se nesmí poskytovat úplata v hotovosti) a stejně tak materiálově (tj. které druhy kovů). Pro obojí vymezení hovoří praktické zkušenosti, především pro materiálové určení skutečnost, že když ukradený předmět je poničen, poškozen, rozebrán, rozřezán, je velmi obtížné jej identifikovat jako předmět, ale materiál lze s jistotou určit. Obyvatelé České republiky budou moci samozřejmě i nadále odpad ve výkupnách odevzdat, nebo mohou zajít na sběrné informační servis č. 10/2008 strana 8

9 dvory obcí. K omezení míst odběru odpadů tímto zákonem rozhodně nedochází. Vedle těchto změn zákon obsahuje i další novinku v podobě placení ekologického poplatku na likvidaci použitého vozidla odvozeného od množství emitovaných znečišťujících látek při první registraci či první přeregistraci. Svaz dále s pomocí zákonodárců prosadil, že obec je povinným účastníkem o povolení zařízení k nakládání s odpady umisťovaném na svém území a že dochází ke zkrácení lhůty ze 4 měsíců na 2 měsíce pro nakládání s nalezenými autovraky zajišťované obecním úřadem. Nyní je návrh novely zákona o odpadech předán k podpisu prezidentu republiky, účinnosti by měl nabýt prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. od 1. ledna 2008 (neodmítne-li ovšem prezident republiky novelu podepsat). Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co (ne)obsahuje návrh státního rozpočtu na rok 2009 Svaz měst a obcí ČR si od ministerstva financí vyžádal návrh státního rozpočtu, který byl předložen na jednání vlády. Návrh může být upraven při jednání Poslanecké sněmovny, ovšem základní východiska a ukazatele se příliš měnit nemohou. Vláda schválila rozpočet na svém jednání dne 22. září a následně jej předložila Parlamentu ČR. Pro znalost aktuální situace doporučujeme sledovat vývoj sněmovního tisku 612. Podívejme se podrobněji, jak by se v příštím roce mělo vyvíjet financování obcí. Nejistota ohledně schválení novely zákona o daních z příjmů omezuje možnost hodnocení meziročního vývoje. Z části návrhu věnovaného daňovým příjmům vyplývá, že odhad je založen především na vládním návrhu zákona o daních z příjmů ve věci sazby daně a výše slev na dani, který by měl být v září projednán v Parlamentu ČR. Jinak řečeno, všechny hodnoty v návrhu uvedené vycházejí ze sazby 15 % nikoliv ze stále platných 12,5 %. S ohledem na politickou situaci je tento způsob sestavení rozpočtu poněkud odvážný. Na straně druhé, částky dotací odpovídají platné legislativě, případné změny vyplývající z novel dalších zákonů se budou řešit až dodatečně. Následující tabulka srovnává očekávanou skutečnost roku 2008 a návrh na rok (v mld. Kč) Rok 2008 (očekávaná skutečnost) Rok 2009 (predikce) 2009/2008 Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (konsolidace) Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (konsolidace) ÚSC celkem (konsolidace) Daňové příjmy* 156,6 49,5 206,1 169,9 53,9 223,8 108,6% Nedaňové příjmy 24,7 0,5 3,7 0,1 28,2 25,1 0,6 3,9 28,8 102,1% Kapitálové příjmy 13,0 0,1 0,9 14,0 13,0 0,1 0,9 14,0 100,0% Vlastní příjmy 194,3 0,6 54,1 0,1 248,3 208,0 0,7 58,7 266,6 107,4% Neinvestiční přijaté dotace 56,7 0,9 74,4 1,7 129,4 55,9 0,9 82,0 7,5 141,8 109,6% Investiční přijaté dotace 10,3 1,4 6,0 7,7 21,4 6,7 0,9 5,1 1,3 10,3 48,1% Přijaté dotace celkem 67,0 2,3 80,4 9,4 150,8 62,6 1,8 87,1 8,8 152,1 100,9% Příjmy celkem 261,3 2,9 134,5 9,5 399,1 270,6 2,5 145,8 8,8 418,7 104,9% Běžné výdaje 181,1 1,0 113,8 1,7 292,5 188,6 0,9 121,3 7,5 313,0 107,0% Kapitálové výdaje 73,3 2,0 19,0 7,7 98,0 75,3 1,8 22,6 1,3 97,3 99,3% Výdaje celkem 254,4 3,0 132,8 9,4 390,5 263,9 2,7 143,9 8,8 410,3 105,1% S a l d o 6,9-0,1 1,7 0,1 8,6 6,7-0,2 1,9 8,4 x Zdroj: Ministerstvo financí ČR Daňové příjmy, za předpokladu schválení novely zákona, vykazují relativně zajímavý růst. Z podrobnějšího členění se jako dynamická jeví zejména daň z příjmů právnických osob, naopak u daně z přidané hodnoty nelze očekávat oproti loňskému roku výrazný růst. Jak se uvádí přímo v návrhu rozpočtu, u DPH dojde již v letošním roce ke zhruba 7% nenaplnění rozpočtu. Tabulka uvádí rovněž konsolidované údaje za celou samosprávu, konsolidace se týká zejména dotací a nedaňových příjmů, kde se vylučují např. dotace z krajského rozpočtu. Objem přijatých dotací zůstává zatím na úrovni loňského roku. U neinvestičních dotací, tedy konkrétně u příspěvku na žáka, u dotace na zdravotnická zařízení a dotace na výkon přenesené působnosti informační servis č. 10/2008 strana 9

10 dochází k valorizaci ve výši 3 %. Investiční dotace (zatím) dosahují necelé poloviny loňského objemu. Rozpočet na rok 2009 nevypadá na první pohled pro obce nepříznivě, nicméně zcela zde chybí realizace závazku ministerstva financí vyrovnat výpadek související se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud nedojde ke schválení novely zákona o daních z příjmů, lze očekávat výpadek na úrovni 5 mld. Kč. Možnosti kompenzace byly zpracovány již v únoru letošního roku, což také Svaz ve svém oficiálním stanovisku k návrhu rozpočtu požadoval zohlednit při dalším projednávání státního rozpočtu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Vesnicí roku Lidečko Z 309 obcí přihlášených do letošního ročníku soutěže Vesnice roku dosáhla na nejvyšší příčku obec Lidečko ze Zlínského kraje. Hned za ní se umístila obec Pikárec z kraje Vysočina a bronzové místo vybojovala jihočeská obec Malenice. Už tradičně udělila celostátní hodnotitelská komise ještě Koláčovou cenu komise. Podle ní pečou nejlepší koláče v obci Poniklá na Liberecku. Oficiální výsledky celorepublikového kola soutěže byly vyhlášeny 15. září na ministerstvu pro místní rozvoj za přítomnosti zástupců všech vyhlašovatelů. Ministr Jiří Čunek hned v úvodu zdůraznil, že soutěž není organizována proto, aby vítězné obce obdržely finanční bonus, případně nějakou cenu. Není Svaz měst a obcí ČR na vyhlášení soutěže zastupoval výkonný místopředseda Jaromír Jech. Svojí gratulací i poděkováním se přidal ke svým předřečníkům a pokusil se na otázku venkova podívat z trochu širšího úhlu: Evropa volá po tom, aby se obce slučovaly. Ale evropské státy jsou svým charakterem velmi rozdílné. Při integraci obcí je třeba přihlížet k mnoha aspektům, především pak k jejich sídelní struktuře. Ujistil, že Svaz se po celých 18 let svého bytí snaží zabránit násilnému slučování obcí v naší zemi. Problematika venkova je ale velmi široká a na vše je třeba podle jeho názoru dívat se komplexně. Když chceme, aby na vesnicích lidé žili, musíme si také říci, kolik peněz ze společného ekonomického koláče venkovu přidělíme a co od něj očekáváme, uvedl Jaromír Jech a dodal, že je u nás stále mnoho obcí, které se do soutěže Vesnice roku přihlásit nemohou, jelikož, a většinou ne svojí vinou, nemají zkrátka co nabídnout. Chvilka napětí před oznámením vítěze zleva předseda SPOV Eduard Kavala, ministr Jiří Čunek, výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech, vedoucí strukturální sekce MZe Pavel Sekáč, v pozadí Miroslava Tichá (MMR) a starosta Havlovic Pavel Dvořáček, předseda celostátní hodnotitelské komise ani o tom, aby se ukázalo, jak která obec je, či není upravená. Soutěž je především příležitostí ke zviditelnění venkova. Podněcuje obce k tomu, aby mezi dobrými příklady mohly najít lék a samy se také zlepšit, konstatoval Jiří Čunek. Při hodnocení je třeba podle ministra klást velký důraz na lidský rozměr vesnice. Tam, kde k sobě lidé něco cítí, chtějí se také sdružovat a společně žít. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala poděkoval nejen všem zúčastněným, ale také členům hodnotících komisí, kteří pro tuto práci musí obětovat spoustu svého volného času. Informoval, že v současné době je již předjednáno rozšíření partnerství, v příštím roce by se dalšími spoluvyhlašovateli soutěže měly stát ministerstvo životního prostředí, ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Přispět by měly i určitým finančním obnosem. Čtvrtého spoluvyhlašovatele soutěže, ministerstvo zemědělství, zastupoval Pavel Sekáč, vedoucí strukturální sekce. Ten konstatoval, že ministerstvo zemědělství se svým vstupem do soutěže snaží zejména oprášit a narovnat dialog mezi obcí a zemědělským sektorem. Vítězné obce mohou být na svůj úspěch právem hrdé. Za zmínku stojí jistě i fakt, že pro příští rok si navíc touto cestou vylepšily i svůj rozpočet. Kromě milionové dotace, jež získává od ministerstva pro místní rozvoj každý vítěz krajského kola, si Lidečko na svůj účet připíše další milion, Pikárec 900 tisíc a Malenice 800 tisíc Kč. Zástupce Svazu měst a obcí pak při slavnostním vyhlášení předá vítězi soutěže šek na 100 tisíc korun, druhé nejlepší obci šek na 60 tisíc a třetí na 40 tisíc korun. Určitými finančními obnosy oceňují nejlepší obce i kraje. Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na setkání ve vítězném Lidečku. Lenka Zgrajová informační servis č. 10/2008 strana 10

11 Využití místního koeficientu Na začátku září 2008 oslovil Svaz měst a obcí ČR všechny členské i nečlenské obce s dotazem, zda využily možnosti zvýšit své daňové příjmy prostřednictvím místního koeficientu. Děkujeme všem zástupcům obcí, kteří na dvě položené otázky odpověděli, případně přidali další komentář. Ze souboru, který zahrnuje 450 odpovědí, lze vyvodit následující zjištění: % obcí se zatím nerozhodla pro místní koeficient. 2. Pokud místní koeficient volily, nejčastěji šlo o hodnotu 2, jen malé procento obcí se rozhodlo pro vyšší koeficienty. V komentářích se objevují následující důvody, pro které se obce neodhodlaly zvýšit daň z nemovitostí: a) plošný koeficient, není možný selektivní přístup k různým typům nemovitostí b) nesouhlas s dalším finančním zatěžováním občanů c) počáteční nejistota, vyčkávání na reakce ostatních obcí, záměr zvýšení od roku 2010 d) podíl novostaveb, na které by se kvůli osvobození místní koeficient nevztahoval e) politicky nepopulární opatření Druhá otázka směřovala k návrhu vyjmutí zemědělské půdy (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, trvalé travní porosty) z aplikace místního koeficientu. Prakticky všechny obce, které již zavedly koeficient, nesouhlasí s tímto návrhem. Jako důvod uvádějí vysoký podíl daně z pozemků na celkovém inkasu daně z nemovitostí a upozorňují, že tím zavedení koeficientu ztrácí zcela smysl. Objevily se také příklady, kdy obce plánovaly dodatečné prostředky získané z daně z nemovitostí investovat do místních komunikací, na jejichž kvalitu má zemědělská činnost vliv. V řadě odpovědí se vyskytuje podpora nižšímu zdanění zemědělské půdy, což však souvisí s dnešním plošným charakterem místního koeficientu. Někteří starostové se vyjadřují skepticky o dani z nemovitostí jako takové a zdůrazňují význam sdílených daní v jejich rozpočtech. Často se rovněž objevuje připomínka, že obce nejsou ze strany finančních úřadů informovány o podrobnostech správy daně z nemovitostí. Z dotazníkového šetření lze vyvodit závěr, že zdanění zemědělské půdy je skutečně vážným limitem při rozhodování o zavedení nebo nezavedení místního koeficientu. Rozhodnutí by však mělo záviset na místních podmínkách, neboť význam daně z pozemků i zkušenosti se subjekty zemědělské výroby nejsou v celém státě shodné a jednotné. Větší pravomoci při uplatňování místního koeficientu lze považovat za jeden z možných nových prvků ve financování obcí. Výsledky dotazníku byly využity při setkáních s poslanci Parlamentu ČR a staly se rovněž součástí podkladů pro jednání s vládou ČR. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Pro někoho umělecké dílo, pro vás čára přes rozpočet Pojištění obcí a samosprávních celků SME_poj. obci 180x131.indd :04:28

12 Další ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze Ve čtvrtek 18. září 2008 v dopoledních hodinách proběhlo na státním zámku Šternberk u Olomouce předání cen 7. ročníku soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství a která si klade za cíl upozornit na problémy spojené s dopravou v našich městech a obcích a na možnosti jejich řešení. Letošními vítězi se staly: město Krásná Lípa, město Hranice, obec Letovice, město Hlinsko, statutární město Olomouc a statutární město Most. Soutěže se mohou účastnit obce, města, městské obvody a části na celém území České republiky. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích (rozdělení dle velikosti sídla): sídla o velikosti do 3000 obyvatel a sídla o velikosti 3000 a více obyvatel. Letošní výjimečností jsou dělena dvě první místa. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu hovořil o stavu jednotlivých bodových opatření - dílčích problémů, jako jsou např. výstavba kruhových objezdů, obchvatů, ve kterých se Česká republika stále nachází. Chybí především plošné zklidňování dopravy. Věřím, že koncepcí zklidňování dopravy na bázi celých měst bude neustále přibývat. Martin Krška odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Uvítací slovo pronesl Jaromír Sedlák, starosta města Šternberk, které získalo prvenství v soutěži v roce 2007 za projekt Regenerace a revitalizace centra města, který spočíval ve snížení počtu parkujících automobilů v centru města, zvýšení bezpečnosti chodců či bezbariérových úpravách náměstí. Vyzdvihl především cíl tohoto projektu, kterým je dle jeho slov předávání praxe dalším městům a obcím. Na závěr dodal: Věřím, že problematika nás všech na poli dopravy bude jednodušší, jednodušší a jednodušší. Akci moderoval Radek Patrný z Nadace Partnerství, za předsednickým stolem jsou Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství, Jaromír Sedlák, starosta Šternberku, Petr Ondráček ze Škoda Auto a Pavel Skládaný z Centra Dopravního výzkumu VÝSLEDKY Kategorie sídla o velikosti do 3000 obyvatel: 1. místo: Louňovice, Středočeský kraj, za projekt Úprava křižovatky Y, ocenění Kč Kategorie sídla o velikosti 3000 a více obyvatel: 1. místo: Krásná Lípa, Ústecký kraj, za projekt Vnitřní komunikační systém Českého Švýcarska, ocenění Kč 1. místo: Hranice, Olomoucký kraj, za projekt Regenerace historického jádra města, ocenění Kč 2. místo, Letovice, Jihomoravský kraj, za projekt Okružní křižovatka I/43, ocenění Kč 3. místo: Hlinsko, Pardubický kraj, za projekt Rekonstrukce Šafaříkovy ulice, ocenění Kč Zvláštní ceny: Cena časopisu Moderní obec za mimořádnou inovativnost, originalitu a celkový přínos ke zkvalitnění veřejných prostor: Olomouc, Olomoucký kraj, za projekt Inovativní přístup k řešení MHD informační systém, zvuková znamení pro nevidomé Cena společnosti 3M Česko za mimořádné úsilí vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na průtahu obcí, popř. jiné frekventované komunikaci: Most, Ústecký kraj, za projekt Vyřešení víceramenné okružní křižovatky a celoplošné zklidnění dopravy Louňovice Olomouc Letovice informační servis č. 10/2008 strana 12

13 Setkání zastupitelek v Poděbradech V pátek 12. září se v lázeňských Poděbradech už pošesté sešly komunální zastupitelky a starostky. Akce, která byla součástí projektu Komunitní rozpočtování, se zaměřila na tvorbu rozpočtů měst a obcí. Na setkání, které organizuje sdružení Fórum 50 %, jsme upozorňovali na webových stránkách Svazu, nyní si dovolujeme informovat o jeho průběhu. Setkání se konalo pod záštitou místostarostky Poděbrad Jiřiny Soukupové přímo v prostorách radnice. Jednalo se již o šesté setkání komunálních političek, předchozí proběhla v Praze, Poděbradech, Hradci Králové, Olomouci a Pardubicích. Více než po roce se tato akce znovu vrátila do příjemného prostředí města krále Jiříka. Setkání bylo součástí projektu Komunitní rozpočtování, realizované sdružením Fórum 50 %, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Jak již název napovídá, projekt se zaměřuje na tvorbu rozpočtů a hlavně na spravedlivé rozdělování veřejných prostředků na úrovni měst a obcí. Na toto téma se zaměřil také program páteční akce. Po krátkém představení Fóra 50 % a jeho chystaných aktivit se slova ujala Olga Sedláčková, odborná projektová pracovnice. Seznámila zúčastněné s prvními výstupy analýzy, zaměřené na to, jestli jsou peníze z obecních rozpočtů spravedlivě rozdělovány mezi ženy, muže a různé skupiny obyvatel obecně. Právě takovéto rozdělování veřejných prostředků, které zohledňuje složení obyvatel dané obce a jejich potřeby, tvoří základ komunitního rozpočtování. A jaká byla hlavní zjištění? Ukázalo se, že především ve větších městech jsou výdaje často nevyvážené a poměrně velká část prostředků je věnována výhradně mužským aktivitám, jakými jsou především typicky mužské sporty jako fotbal a lední hokej. Zejména výstavba a provoz hokejových hal a fotbalových stadionů jsou finančně velmi náročné a v městských rozpočtech pak nezbývá dostatek peněz na další aktivity. Příspěvek vyvolal bouřlivou diskusi, neboť některé účastnice nesouhlasily s takovýmto dělením obyvatel na muže a ženy a byly toho názoru, že peníze z obecních rozpočtů jsou rozdělovány spravedlivě. Program pokračoval příspěvkem Davida Ondráčky, ředitele české pobočky Transparency International. I tentokrát hlavním tématem zůstaly rozpočty měst a obcí, zajímalo nás ale to, nakolik je jejich tvorba transparentní a umožňuje zapojení veřejnosti. Mají občané a občanky reálnou možnost ovlivňovat proces jejich tvorby? Ukázalo se, že všechna města, která byla předmětem výzkumu, sice plní zákonem stanovené povinnosti a zveřejňují své rozpočty na úřední desce či na webových stránkách, ale způsob informování je většinou nepřehledný a pro laiky i těžko pochopitelný. Obyvatelstvo tak sice teoreticky má možnost zapojit se do přípravy obecních rozpočtů, ovšem v praxi je to skoro nemožné a vyžaduje to poměrně vysoké znalosti dané problematiky. V následné diskusi pak zazněla námitka, že je těžké lidi motivovat k tomu, aby se v takovéto vysoké míře zajímali o dění v obci a aktivně se do něj zapojovali. Přehledný způsob informování ze strany obcí by to však jednoznačně usnadnil. Vzhledem k velmi živé diskusi nezbyl čas na poslední dva body programu, a to sice Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (u jejíhož zrodu stál na půdě Evropské rady obcí a regionů i Svaz), a analýzu zastoupení žen na kandidátních listinách pro nadcházející krajské volby. Budeme se těšit na shledanou na příštím setkání! Jana Smiggels Kavková, o. s., Fórum 50 % tel.: WPM Group, s.r.o. (česko-americká firma) nabízí profesionální služby v oblasti: P A S P O R T I Z A C E O B J E K T Ů (občanských, komerčních, technologických) Optimalizace (snížení) nákladů na správu objektů Zlepšení vnitřní evidence objektů Efektivnější rozhodování o využití objektů PROJEKCE, DODÁNÍ, INSTALACE A ÚDRŽBA DIGITÁLNÍCH KAMEROVÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ Rádi budeme vaše potřeby a přání kdykoliv nezávazně konzultovat také na ové adrese nebo na mobilním telefonním čísle:

2/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Změní se RUD? Krajská setkání zahájena

2/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Změní se RUD? Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 2/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Odměny členům zastupitelstev Změní se RUD? Krajská setkání zahájena Z

Více

1/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Reforma účetnictví. Konec regulace nájmů v Čechách

1/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Reforma účetnictví. Konec regulace nájmů v Čechách MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 1/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XIII. finanční konference Reforma účetnictví Konec regulace nájmů v Čechách

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

7/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Příprava nového RUD

7/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Příprava nového RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 7/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za krajskými setkáními Příprava nového RUD Kovové odpady Městský

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Reorganizace České pošty Účetnictví obcí se bude měnit Možné změny

Více

http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Místní poplatek za odpad

http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Místní poplatek za odpad MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 3/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Krajská setkání zahájena Místní poplatek za odpad Spolupráce obcí s MAS

Více

8-9/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Veřejné zakázky

8-9/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Veřejné zakázky MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 8-9/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z Předsednictva Svazu RUD Veřejné zakázky Regulace hazardu Odvody za

Více

2/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Investice v době, kdy dotace nebudou. Přijeďte se podělit o svoje názory na krajská setkání

2/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Investice v době, kdy dotace nebudou. Přijeďte se podělit o svoje názory na krajská setkání MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 2/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Předsednictva Investice v době, kdy dotace nebudou Nesouhlas

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Komunální volby se blíží

7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Komunální volby se blíží MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Zřízení základních registrů přinese změny Komunální volby se blíží Konference

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z OBSAHU è ISSS è MEPCO zahájilo svoji činnost 12. ROČNÍK 4/2004 è Z Předsednictva è Strukturální politika a Česká republika MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

4/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Regulace hazardu. Sociální reforma

4/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Regulace hazardu. Sociální reforma MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 4/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: S Radkem Johnem o poštách Regulace hazardu Sociální reforma RUD Chiméra

Více

DOHODA S VLÁDOU SE ZAČÍNÁ NAPLŇOVAT

DOHODA S VLÁDOU SE ZAČÍNÁ NAPLŇOVAT 14. ROČNÍK 3/2006 Z OBSAHU Výsledky jednání s vládou ČR Kongres starostů se blíží V Innsbrucku se bude mluvit česky XXIII. Sněm CEMR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z krajských setkání Odpady Problematika financování vodohospodářské infrastruktury

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

1/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Veřejnosprávní kontrola

1/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Veřejnosprávní kontrola MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 1/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chyběly tři hlasy Nový zákon o sázkových hrách Veřejnosprávní kontrola

Více