10/ Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Program finanční konference Česká pošta - jak dál? Analýza k RUD pokračuje Lidečko - Vesnice roku 2008 Z jednání Předsednictva Svazu Vážené starostky, vážení starostové, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našeho zpravodaje pozval na další ročník celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice, která se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Praze v hotelu Ambassador - Zlatá Husa, tentokrát na téma: Majetek jako základní předpoklad pro fungování měst a obcí Nebudeme mluvit však pouze o majetku. Program dvoudenní konference bude jako vždy rozdělen do několika bloků. V prvním se budeme zabývat aktuálními otázkami z oblasti financování obcí. V něm bude jistě velká pozornost věnována především předběžným závěrům Analýzy financování státní správy a samosprávy, na které všichni netrpělivě čekáme. Seznámí nás s nimi jeden z hlavních zpracovatelů Analýzy Ing. Petr Toth z Vysoké školy ekonomické v Praze. V druhé části se budeme soustředit na účetní a daňovou problematiku. Zástupci ministerstva financí nám sdělí, jaký dopad na města a obce budou mít novela zákona o dani z přidané hodnoty, novela zákona o dani z nemovitostí a novela zákona o účetnictví. Ústředním tématem konference obecním majetkem se budeme zabývat ve třetím bloku. Hovořit se bude o oceňování majetku, správě majetku, o možnostech leasingu, o výhodách a omezeních koncesních projektů atd. Tím bude zakončena pracovní část prvého dne a všichni se budeme těšit na tradiční společenský večer. Druhý den očekáváme příchod premiéra Mirka Topolánka, jehož vystoupení se bude týkat činnosti vlády v návaznosti na aktuální změny financování samosprávy. Ve čtvrtém bloku se pak zaměříme na investiční projekty podpořené z evropských prostředků a nakonec se znovu vrátíme k otázce majetku, tentokrát z pohledu vztahu státního a obecního majetku. Převod státních pozemků do vlastnictví obcí za účelem realizace veřejně prospěšných staveb je stále živé téma, převody jsou komplikované a velice zdlouhavé. Konference se zúčastní zástupci všech subjektů, které mají státní majetek ve své správě. Doufejme, že vzájemná diskuze přispěje ke zlepšení situace. Závěrem připomínám, že konference je určena jak starostům, tak vedoucím finančních odborů. Podrobný program a některé organizační pokyny najdete uvnitř zpravodaje. Vážené starostky a starostové, věřím, že Vás témata letošního ročníku finanční konference zaujmou a v hotelu Ambassador se sejdeme v co největším počtu. Oldřich Vlasák předseda Svazu

2 Aktuality ve zkratce Diskuzní fórum k právu shromažďovacímu 11. září 2008, Praha Ministerstvo vnitra uspořádalo diskusní fórum k právu shromažďovacímu. Tato iniciativa vzešla z politického zadání, jež bylo vyvoláno aktuálními problémy s regulací výkonu shromažďovacího práva zejména ze strany extrémistických skupin. Smyslem diskuzního panelu bylo přinést co nejvíce pohledů na tuto problematiku. Za tím účelem byli sezváni představitelé všech institucí, jež mají s výkonem práva shromažďovacího co do činění. Z výstupů této diskuze, jakož i z domácí a evropské judikatury a také zahraničních zkušeností, by měla vzejít koncepce novely zákona o právu shromažďovacím. Z průběhu diskuze však jednoznačně vyplynulo, že oproti potřebě úpravy regulace shromáždění stojí nemalá skupina institucí (Veřejný ochránce práv, akademická obec, Český helsinský výbor), která zastává názor, že současná právní úprava je dostačující, ale problém tkví v nedostatečném využívání prostředků, které zákon orgánům veřejné správy nabízí. Otázkou tedy zůstává, zda je žádoucí současný oznamovací princip posunout do režimu povolovacího (tzn. poskytnout větší pravomoci úřadům v oblasti prevence např. při zjišťování skutečných svolavatelů a skutečného účelu shromáždění) a výrazným způsobem tak zasáhnout do jednoho ze základních politických práv. Účastníci se každopádně v závěru diskuze shodli na tom, že hlavním partnerem ministerstva vnitra při přípravě případné novely zákona o právu shromažďovacím by měly být zejména obce a města, jichž se regulace výkonu práva shromažďovacího nejvíce dotýká. Krajský rok informatiky září 2008, Mikulov V reprezentativním prostředí mikulovského zámku se konal sedmý ročník pravidelného pracovního setkání subjektů zainteresovaných do problematiky informatiky na krajské úrovni. Program zahájil Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, který představil vizi informatizace veřejné správy. Ta by měla dojít svého naplnění k 1. červenci 2009, resp. k 1. lednu 2010, kdy by měly příslušné zákony nabýt účinnosti. Jedním z hlavních bodů této komunikační revoluce by mělo být sjednocení roztříštěných, nejednotných, často nespolehlivých a vzájemně nepropojených dat, kterými nyní v ČR disponuje více než 100 registrů. Po přijetí potřebného balíku zákonů by měly být vytvořeny 4 základní registry, které by sloužily jako unikátní zdroje nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. Data do těchto registrů budou postupně vkládána jejich editory, a to z tzv. agendových informačních systémů (současná evidence obyvatel atd.). Celý tento proces by měl zefektivnit práci s informacemi, zabránit zatěžování občanů ukládáním povinnosti opakovaně dokládat správnost některých údajů, umožnit sdílení informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy a v neposlední řadě také obdařit údaje obsažené v základních registrech tzv. předpokladem správnosti (tzn. údaj z registru je pravdivý, pokud se neprokáže opak). Další nástroje, které by měly přispět k elektronizaci veřejné správy, jsou zakotveny v připravovaném zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. e-government Act). Jsou jimi jednak datové schránky, které si budou povinně zřizovat orgány veřejné správy a veškeré právnické osoby. Ty by měly zajišťovat komunikaci mezi orgánem veřejné správy a občanem (zřídí-li si ji), právnickou osobou a orgány veřejné správy navzájem a do budoucna nahradit dosavadní způsob komunikace mezi těmito subjekty. V této souvislosti dojde k zásadním změnám v systému doručování, kdy se písemnost bude považovat za doručenou marným uplynutím lhůty 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Smyslem těchto změn je zrychlení a zjednodušení procesu doručování, větší komfort občanů při vyřizování úředních záležitostí, ale také učinění prvého kroku na cestě k digitalizaci archivní a spisové služby vedené jednotlivými orgány veřejné správy. Nutným opatřením k zajištění efektivní komunikace prostřednictvím datových schránek jsou pravidla pro autorizovanou konverzi dokumentů (jinými slovy elektronickou kopii dokumentu). Jedná se o zrovnoprávnění papírové a elektronické formy písemnosti, přičemž jej bude třeba všude tam, kde platná právní úprava vyžaduje originál či úředně ověřený opis. V rámci přípravy orgánů místní samosprávy na tyto významné změny v oblasti e-governmentu budou v nejbližší době ministerstvem vnitra vypsány typové projekty, které budou financovány z domácích a evropských fondů. Jejich administrace by měla být velmi jednoduchá. Důraz bude kladen na rozhodovací autonomii jednotlivých municipalit, jak se získanými prostředky efektivně naložit. V dalším průběhu tohoto workshopu vystoupili představitelé odborů informatiky z jednotlivých krajů, aby představili projekty, které v mezidobí na poli informačních a komunikačních technologií zrealizovali. Vedle oficiálního programu se uskutečnilo jednání Komise informatiky Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, jíž se zúčastnili i členové Komise informatiky při Asociaci krajů a zástupci ministerstva vnitra. Všichni zúčastnění se dohodli, že budou i nadále úzce spolupracovat na tom, aby všechny orgány veřejné správy byly na chystanou změnu ve způsobu komunikace ve veřejné správě náležitě připraveny. Metodiky k PPP projektům dostupné září 2008, Praha Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru, také nazývané PPP, mají všechny podmínky pro další rozvoj. Ministerstvo financí k tématu připravilo sérii seminářů a také konkrétní metodiky, které jsou dostupné na webových stránkách ministerstva nebo na stránkách PPP Centra Public Private Partnership (PPP) je partnerství veřejného a soukromého sektoru za Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2008 strana 2

3 účelem realizace projektů poskytování veřejných služeb. Za finanční podpory Evropské komise vznikly letos tři metodiky, které se vztahují k jednotlivým oblastem PPP projektů. Jde o metodiku vypracování koncesního projektu, metodiku investování a o metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze. Se všemi dokumenty se pracovalo na třídenním školení, které probíhalo na začátku září a kterého se zúčastnil předseda Finanční komise Ing. Ivan Černý. Účastníci se úvodem věnovali seznámení s celým procesem vypracování koncesního projektu a sami pak v modelovém příkladě projekt připravovali. Většina následujícího školení se soustředila na stanovení, porovnání a zhodnocení tzv. hodnoty za peníze. Jde o výraz, který znamená optimální kombinaci celoživotních nákladů projektu a kvality, přičemž takový projekt nemusí být vždy nejlevnější, je ale vždy ekonomicky nejvýhodnější. Právě důraz na spojení celoživotní náklady představuje hlavní rozdíl mezi PPP projektem a jiným druhem zajištění investice. Lektoři usilovali o prezentaci praktických zkušeností, pozitivních i negativních. Příklady z Velké Británie tak obsahovaly i neúspěšné projekty a ponaučení z nich. Uveďme například, že projekty v oblasti informačních technologií se pro tento typ spolupráce nehodí kvůli rychlému zastarávání. Vzhledem k nákladům spojeným se zadáváním zakázky nejsou vhodné ani malé projekty a riziko představuje také nesprávně odhadnutá potřeba veřejných služeb (počet dětí ve škole). Ve spolupráci s ministerstvem financí se budeme záležitostem spojeným s PPP a koncesním zákonem (139/2006 Sb.) věnovat podrobněji. Na XI. celostátní finanční konferenci připravujeme vystoupení odborníka na tuto problematiku. Pro případné zájemce jsou všechny materiály ke školení dostupné v Kanceláři Svazu. Vystoupení předsedy SMO ČR Oldřicha Vlasáka na konferenci Směrem k nové územní správě 15. září 2008, Remeš Konference se uskutečnila ve francouzské Remeši z iniciativy předsedy Urban-Logement Intergroup Jeana Marie Beaupuy z Francie. Jde o vlivnou skupinu 72 poslanců Evropského parlamentu různých politických tendencí, kteří se zabývají problematikou rozvoje měst. Předseda Svazu Oldřich Vlasák je jedním z jejich osmi místopředsedů. Na konferenci vystoupil hned po úvodním projevu komisařky Danuty Hübnerové s příspěvkem na téma Urbánní dimenze kohezní politiky v novém programovacím období, což je i název zprávy, kterou v současnosti připravuje v Evropském parlamentu v rámci Výboru pro regionální rozvoj. Konference pracovala ve čtyřech pracovních skupinách a v jejím závěru přijali účastníci výzvu, adresovanou Evropské komisi, vládám, místním a regionálním samosprávám, veřejnému i soukromému sektoru a nevládním organizacím. Výzva požaduje uznávání nových pravidel územního řízení a přijetí operačních prostředků, jako jsou Evropská charta rozvoje měst, která by respektovala ústavy a legislativu všech členských států EU, praktická příručka pravidel a známka, která by byla udělována aktérům ze všech sektorů, kteří budou uvádět do praxe nová pravidla. BESIP ve městech a obcích 25. září 2008, Poděbrady Nadace BESIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR uspořádala v lázeňském městě Poděbrady konferenci BESIP ve městech a obcích. Pavel Šuster z ministerstva dopravy na konferenci představil tzv. dopravní čtyřlístek, prostřednictvím kterého lze přispět k bezpečnosti na silnicích patří sem prevence včetně informačních kampaní, policejní dozor, úprava silniční infrastruktury a konečně spolupráce na úrovni samospráv. Podrobné informace k tématu lze nalézt na webu Hlavní hygienik ČR Michael Vít se ve svém příspěvku věnoval nehodovosti, zejména mezi dětmi a dospívajícími, místostarostka Kroměříže Jarmila Číhalová představila projekt Bezpečná komunita Kroměříž. Zástupci Muzea Policie ČR upozornili na své preventivní akce a dopravní policisté seznámili účastníky s konkrétními preventivními aktivitami a metodami policejní práce na úseku bezpečnosti dopravy. Účastníci semináře byli seznámeni s řadou dalších zajímavých aktivit, dozvěděli se např. o činnosti Školní dohledové služby v Mostě, o nově vybudovaných cyklostezkách, o programech pro řidiče na Ostravsku atd. Na závěr konference předseda Dopravní komise Svazu Ing. Miroslav Šenkýř seznámil přítomné s projektem Dopravně-inženýrská opatření pro BESIP v obcích. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU JAK VIDÍ EVROPSKOU UNII NAŠI OBČANÉ? V těchto dnech vyšla publikace s názvem Evropská unie očima občanů České republiky, která vznikla jako třetí v ediční řadě Evropská unie očima V roce 2006 vyšel první titul Evropská unie očima studentů, který byl určen především studentům a pedagogům. Obsahoval názory dnešní mladé generace na EU a vznikl na základě projektu, který začal v roce 2004 besedami se středoškoláky a vyústil v návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá knížka v této řadě (2007) nesla název Evropská unie očima podnikatelů a byla věnována z velké části názorům podnikatelů působících v regionu NUTS II. Publikace byla věnována nejen podnikatelům, ale i zástupcům krajů, obcí, různých organizací a sdružení. Také tento projekt byl završen návštěvou skupiny podnikatelů v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Třetí knihu Evropská unie očima občanů České republiky jsem věnoval především osobním zkušenostem lidí, a to v kladném i záporném smyslu, dopadu legislativních nařízení a různých úprav českých zákonů po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se o oblasti zdravotnictví, sociální oblast, zaměstnanost a životní úroveň, školství a vzdělání, kulturu, cestování a turistiku, životní styl, úřady a komunikaci s občany, právo a legislativu, bezpečnost, životní prostředí, zemědělství, demokratické principy. Výběr oslovených osob byl zúžen na Královéhradecký kraj. V úvodu knížky se zabývám názory občanů na témata, která souvisí s vnímáním Společenství navenek, s hodnocením našeho členství v EU i s názory na instituce EU. Zajímavé jsou i výstupy týkající se budoucí politiky EU, včetně možného dalšího rozšiřování. Na tento úvod navazují vyjádření představitelů Královéhradeckého kraje a řady osobností regionu. V publikaci jsou také obsaženy kratší názory a zkušenosti oslovených občanů. Hlavním smyslem této publikace je umožnit občanům svobodně a demokraticky se vyjádřit k problematice, která je tíží, nebo naopak vyzdvihnout pozitiva, která s sebou přinesl vstup České republiky v roce 2004 do Evropské unie. Ukáže nám Evropskou unii tak, jak ji vidí občané České republiky. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu informační servis č. 10/2008 strana 3

4 Celou konferencí se jako červená nit vinula průběžná diskuze nad otázkou měření rychlosti obecní policií, kde se diskutovalo, zda mají být místa, kde se měří známá či nikoliv, zda zajistit přiměřenou rychlost technickými opatřeními či policejním dohledem. Z úst předsedy Vlasáka zazněl podstatný argument, že pokud je zákonem stanovena určitá povinnost, např. nejvyšší povolená rychlost, nelze kritizovat, pokud je dodržení této povinnosti vymáháno. Příprava nového zákona o odpadech 25. září 2008, Praha Na konci září zasedala odborná svazová Komise životního prostředí, která se mj. seznámila i s prvním věcným podkladem nového zákona o odpadech, který by měl být předložen vládě do konce tohoto roku. Na předloženém podkladu byla vidět přílišná uspěchanost jeho přípravy, neprovázanost a velká rozsáhlost. Návrh byl předložen bez jakýchkoliv odůvodnění a vyhodnocení věcných a finančních dopadů na dotčené subjekty včetně obcí a měst. Komise životního prostředí vyslovila nesouhlas s tímto návrhem, jelikož dosud nebyla schválena a nenabyla účinnosti nová evropská směrnice o odpadech, proto by měl být návrh věcného podkladu k novému zákonu o odpadech připravován až po jejím přijetí. Dle návrhu směrnice je lhůta pro implementaci do českého právního řádu stanovena na 2 roky od její účinnosti. Dalším, velmi zásadním důvodem byla skutečnost, že při přípravě návrhu věcného podkladu k novému zákonu o odpadech nebyla zohledněna Strategie nakládání s odpady v obcích a městech České republiky zpracovaná Svazem a Asociací krajů, která obsahuje základní požadavky samospráv na budoucnost odpadového hospodářství, např. podpora energetického využití odpadů, nezavádění povinného třídění složek komunálního odpadu plast, papír, sklo, bioodpad, navýšení horní hranice místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem, vyjasnění definice komunálního odpadu (podklad obsahoval zcela protichůdné návrhy). Návrh věcného podkladu k novému zákonu o odpadech obsahuje i zásadní věcné chyby (ukládání povinností obcím bez projednání s nimi a bez znalosti možnosti jejich zajištění ze strany obcí, např. nakládání s nebezpečnými odpady, nepovolené skladování odpadů). Rovněž nebyly připojeny návrhy věcných záměrů prováděcích právních předpisů. S tímto stanoviskem byla seznámena ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí a další instituce, které by měly vzít v potaz názor místních samospráv, jelikož nesou významnou část odpovědnosti za nakládání s odpady od občanů. Informujeme XI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FINANČNÍ SPRÁVA A ROZVOJ MĚST A OBCÍ V ČR TENTOKRÁT NA TÉMA Majetek jako základ fungování měst a obcí Program konference PONDĚLÍ 24. LISTOPADU Prezence Zahájení, úvodní slovo MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského parlamentu BLOK I Aktuální otázky činnosti měst a obcí Příprava rozpočtu na rok 2009 a další aspekty financování samosprávy zástupce Ministerstva financí ČR, účast přislíbil ministr Miroslav Kalousek Možné změny v daňových příjmech obcí (daň z nemovitostí) zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Financování samosprávy z pohledu Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí Předběžné závěry Analýzy financování státní správy a samosprávy Ing. Petr Toth, Ph.D., Vysoká škola ekonomická BLOK II Účetní a daňové souvislosti fungování obcí a měst Novela zákona o DPH a dopad pro města a obce Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní Zkušenosti obcí s DPH Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov informační servis č. 10/2008 strana 4

5 Novela zákona o dani z nemovitostí JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků Novela zákona o účetnictví JUDr. David Bauer, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Metodika účetnictví veřejného sektoru BLOK III Majetek jako základ rozvoje měst a obcí Odhad investičních nákladů samosprávy na zajištění přenesené působnosti Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora, statutární město Kladno Oceňování majetku vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta Scholzová, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Legislativa a metodika oceňování majetku Leasing jako možnost pořizování majetku společnost Immorent ČR, s. r. o. Výhody a omezení koncesních projektů Ing. Vladimír Sloup, ředitel kanceláře Asociace PPP Správa majetku obecní obchodní společností Ing. Boris Herman, náměstek primátora, statutární město Hradec Králové Společenský večer Prezence Host Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ÚTERÝ 25. LISTOPADU BLOK IV Investiční projekty podpořené z evropských prostředků Ponaučení z programu SROP Tomáš Šroubek, místostarosta Klášterec nad Ohří Regionální operační programy v roce 2008 Ing. Petr Vráblík, Ph.D., ředitel Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Zkušenosti s Operačním programem životní prostředí Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR, ředitel Odboru fondů EU Role poradenské firmy při zpracování a průběhu projektu zástupce Komerční banky, a. s. Kontrola investičních projektů podpořených z evropských prostředků zástupce Ministerstva financí ČR BLOK V Vztah státního a obecního majetku Podmínky převodu majetku z Pozemkového fondu Ing. Květoslava Brátová, Ph.D., Pozemkový fond, 2. místopředsedkyně Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Jan Kasnar, CSc., náměstek pro hospodaření s majetkem Správa majetku z pohledu společnosti Lesy ČR, s. p. Ing. Jiří Novák, Lesy ČR, s. p., ředitel Převody majetku v sektoru obrany Ing. Josef Lachman, Ministerstvo obrany ČR, ředitel Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem v jednání Závěr konference Oběd ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÉ INFORMACE: Místo konání: hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1 Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec do 1000 obyvatel 1488 Kč včetně DPH člen Svazu obec nad 1000 obyvatel 2499 Kč včetně DPH (podle údajů statistické ročenky ČSÚ k ) nečlen Svazu 3570 Kč včetně DPH Ubytování: rezervováno v hotelu Olšanka do 22. října, tel.: , aktuální ceny najdete na V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Kancelář Svazu. informační servis č. 10/2008 strana 5

6 Diskuze o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích se otevírá 9. září 2008 se na půdě Svazu měst a obcí České republiky konalo jednání předsednictva Komory obcí s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem a generálním ředitelem České pošty Karlem Kratinou ve věci změny formy poskytování poštovních služeb v malých obcích. Svaz měst a obcí i ministerstvo vnitra původní tiskem prezentovaný návrh shodně kritizovaly, a to především z toho důvodu, že ze strany České pošty nebyl se Svazem ani příslušnými obcemi předem dostatečně diskutován. Náměstek ministra vnitra Zajíček proto operativně svolal jednání v nejvíce dotčených krajích, ke kterým přizval představitele České pošty Petra Krhounka a zástupce Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha. Právě na těchto setkáních v terénu byla domluvena schůzka se zástupci svazové Komory obcí. žádné peníze, tudíž si musí na sebe vydělat. Generální ředitel Kratina dodal, že často také bývá Poště přisuzováno monopolní postavení, ale to platí pouze u zásilek do 50 g. Pošta dnes musí konkurovat řadě distribučních společností a chce-li být konkurenceschopná, musí vytvářet zisk a ten následně investovat. Jako příklad uvedl, že jejich vozový park čítá 4250 vozů, jejichž průměrné stáří dosahuje 9 let. Úvodem se generální ředitel České pošty Kratina za dosavadní nedostatečnou komunikaci se Svazem měst a obcí ČR omluvil a deklaroval, že Česká pošta bude nadále otevřená jakýmkoli diskusím. Náměstek Zajíček nato zdůraznil, že jednání jsou tedy vlastně na začátku. S každou obcí bude případná změna důkladně diskutována, pro obec by v konečném důsledku měla znamenat zlepšení dosavadních služeb. Generální ředitel Kratina uvedl, že důvodem navrhovaných změn, které se týkají celkem 178 obcí, je nevytíženost zaměstnanců tamních poštovních poboček a ekonomická neefektivnost. Kladl důraz na to, že pošta je ve své podstatě služba, chybně je vnímáno, že se jedná o určitý barák. Zabezpečit poštovní služby lze více cestami. Krom zřízení kamenné poštovní úřadovny je možné například zaměstnat na částečný úvazek pracovníka obecního úřadu, případně místního podnikatele (tzv. franchising = odbytový systém, jehož prostřednictvím se služba nebo zboží uvádí na trh, opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů), nebo zřídit mobilní úřadovnu. Ostatně prostřednictvím mobilních obslužných míst dnes Pošta poskytuje svoje služby ve více než polovině obcí České republiky, tedy zhruba v Podle dosavadních zkušeností má tato forma obsluhy dva nedostatky, které se Pošta ve spolupráci s ministerstvem vnitra a obcemi pokusí odstranit. Mobilní obslužné místo totiž dosud neposkytuje služby Poštovní spořitelny a neřeší ukládání zásilek, které se nepodařilo doručit. Generální ředitel České pošty Karel Kratina, náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, členové Komory obcí Josef Pecinovký, Alena Knobová, právník Kanceláře Svazu Daniel Schmied Náměstek Zajíček starosty ujistil, že do konce roku 2008 žádné definitivní rozhodnutí nebude přijato. Je třeba vše řádně projednat, vyzkoušet v praxi a poté zvolit optimální řešení. Podle jeho slov je nutné uvědomit si i to, že pošta není úřad, jak bývá často vnímáno, nýbrž podnik. Nedostává od nikoho Předseda Komory obcí Josef Bezdíček na druhé straně kladl důraz na to, že jakékoli omezování poštovních služeb na venkově snižuje jeho atraktivitu pro ty, kteří se tam chtějí usadit. Leckde také obce do svých kamenných pošt hodně investovaly. Vybavily ji modernějším bezpečnostním zařízením, umístily před ní lavičky, provedly údržbu celého objektu i další úpravy. Předseda Bezdíček řekl, že do jisté míry rozumí snaze České pošty, ale také ona musí naslouchat starostům. Jakákoli změna se nesmí uskutečnit na úkor kvality a dostupnosti poštovních služeb pro občany. Navíc osobně nevidí příliš velký rozdíl ve financování mobilního obslužného místa a místa za přepážkou. Jak dál? Dne 1. října 2008 byl v dotčených 178 obcích spuštěn pilotní program, nyní v nich funguje jak kamenná pobočka, tak i mobilní poštovní služba. Po třech měsících bude provedeno v jednotlivých obcích vyhodnocení a v lednu dojde na Svazu k dalšímu jednání. Tato tzv. mobilní obslužná místa kromě standardních služeb, které dnes Česká pošta touto formou poskytuje v polovině malých obcích naší republiky, zkušebně zajišťuje i poskytování služeb Poštovní spořitelny, a to především vklady, výplaty a bezhotovostní příkazy. Pošta jedná také s jednotlivými obcemi a snaží se řešit ukládání zásilek, které se nepodařilo doručit. Podle slov náměstka Zajíčka lze očekávat, že situace bude v jednotlivých obcích velmi rozdílná. Co bude vyhovovat jedné obci, nemusí vyhovovat druhé. Modely zabezpečení poskytování poštovních služeb bude třeba navrhovat individuálně. Ministerstvo vnitra, Česká pošta i Svaz měst a obcí se dohodly na poskytování průběžných informací a na tom, že se v případě nutnosti operativně sejdou k dalšímu jednání. Lenka Zgrajová informační servis č. 10/2008 strana 6

7 Ředitele odboru komunikace České pošty Mgr. Ivo Mravinace jsme se dále zeptali: Jak mobilní obslužné místo funguje? Pošťák a jeho vozidlo mají vyhrazené místo v přirozeném centru obce, zpravidla to bývá náves, autobusová zastávka nebo obchod, na kterém v určenou dobu poskytuje každý pracovní den poštovní služby. Zákazník si ale může mobilní poštu také objednat, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím poštovní schránky v obci. Nemusí prostě na poštu, pošta přijede až do jeho domova za ním. Jaké služby mobilní místo poskytuje? Kromě finančních transakcí na bankovním účtu Poštovní spořitelny a také výběrů a vkladů ze spořitelní knížky je poštovní servis stejný jako v pobočce kamenné. Od října tohoto roku však bude Pošta testovat poskytování finančních transakcí i prostřednictvím mobilního obslužného místa. Pokud se pilotní projekt osvědčí, stanou se tyto služby i pro mobilní poštu běžnou praxí. Po jaký čas je poštovní místo denně otevřeno? Neboli jak dlouho se pošťák v obci zdržuje a v jakou to obvykle bývá dobu? Vyhovuje určený čas i pracujícím? Záleží na dohodě se zastupiteli obce. Vzhledem k opravdu malé vytíženosti pobočky v menších obcích předpokládáme zastávku mobilní obsluhy do 15 minut. V dalším čase ovšem navštíví, předpokládám, zvláště starší občany, kteří rádi využijí možnosti si objednat poštovní služby až do domu. Mladší spoluobčané budou ve stejné situaci jako doposud. Zásilku přece nedostáváte každý den, když bude zapotřebí, zdarma si ji nechají přeposlat do místa pracoviště. Pokud jde o další poštovní služby, můžou navštívit pobočku, která je jejich zaměstnání nejblíže. Ale to neříkám nic nového. Takhle to funguje bezproblémově už dneska. Můžete vyčíslit rozdíl v nákladech na provozování kamenné pošty a mobilního obslužného místa? Čísla mluví jasně. Pokud by 178 poboček zůstalo, zůstanou Poště také náklady na jejich provoz ve výši 32 milionů Kč. Jestliže je nahradíme modernějším a lepším způsobem obsluhy, tedy motorizací, ztráta se promění naopak ve výnos, a to ve výši 60 milionů Kč. Ušetřené finance tak můžeme investovat do dalšího zlepšování služeb České pošty. Jaká je vize České pošty do budoucna? Bude se v dalších letech jiná forma zajišťování poštovních služeb hledat i v dalších obcích? Jednoznačně. Motorizace je už dneska v téměř dvou třetinách obcí naší republiky k plné spokojenosti zákazníků. Hodně si slibujeme od modelu franšízy. To znamená, že poštovní služby bude moci poskytovat i třetí subjekt. Je to běžnou věcí po celé Evropě, zajeďte se podívat kamkoli k našim nejbližším sousedům. Je to moderní způsob, na kterém vydělají všichni. Zákazníci, Pošta i například drobní podnikatelé. Děkujeme za rozhovor. žadatel velikost projektu výše úvěru délka úvěru výše dotace dotace na poradenské služby města a obce do 100 tisíc obyvatel není omezena 200 tis. EUR 5 mil. EUR (4,8 mil. Kč 120 mil. Kč) 5 15 let až 5 % z výše úvěru až 25 tis. EUR (600 tis. Kč) KB EU ISSMO 180x131 PR.indd :02:18

8 Analýza k novému RUD pokračuje V roce 2009 se rozpočtové určení daní nemění, nový způsob rozdělování by měl platit patrně od roku Podkladová analýza, kterou zpracovává sdružení vysokých škol pod vedením Vysoké školy ekonomické, je již z větší části zpracována. Další setkání, tzv. kontrolní den, k Analýze financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD, proběhlo 15. září Svaz reprezentovali předseda Komory obcí Josef Bezdíček a primátor Kladna Dan Jiránek. Jednání vycházelo z více než dvousetstránkového materiálu, který shrnuje dosavadní postup prací a částečné závěry. Jedním z hlavních zdrojů analýzy se stalo vyhodnocení dotazníků, které na 400 vybraných obcí obdrželo před prázdninami. Zpracovatel však upozornil na problematické zjišťování údajů za nejmenší obce. Zástupci některých z nich nebyli schopni složitý dotazník vyplnit sami, ale při přímých tzv. řízených rozhovorech se podařilo větší část dat a informací získat. Některé obce však odmítly spolupracovat úplně, což je zjevně škoda, neboť celá změna v rozpočtovém určení daní měla řešit zejména financování malých obcí. Součástí analýzy se staly také pasporty výdajů, tedy srovnání výdajů na obyvatele v období dle původních velikostních kategorií. Zajímavé je zde detailní členění podle rozpočtové skladby na oddíly až paragrafy a srovnání průměrných a extrémních hodnot. Ve spolupráci se Svazem byly rovněž vytipovány mandatorní výdaje obcí, tedy jak ze zákona povinných, tak takových, které obce zajišťují tradičně. Zvláštní část zprávy tvoří zhodnocení financování Prahy, Brna, Ostravy, Plzně ve srovnání s dalšími městy a obcemi. Kapitola zatím obsahuje pouze částečné závěry, finálním výstupem by mělo být celkové srovnání s průměrnou obcí. Kapitola věnovaná financování přenesené působnosti zatím obsahuje zejména data z krajských úřadů. Za zajímavou považujeme např. informaci, že podíl příjmů krajů ze správních poplatků a sankcí tvoří jen asi 4 % kalkulovaných příjmů. Dle zjištění z terénu nejsou nejmenší obce obvykle zvyklé rozlišovat mezi přenesenou a samostatnou působností. Podle odhadů tvoří u základních obcí podíl přenesené zhruba 17 % výdajů, u matričních asi 25 %, u obcí s pověřeným obecním úřadem 45 % a u obcí s rozšířenou působností až 60 %. Poslední dvě části se týkají zahraničních zkušeností a hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k majetku. Souhrnné tabulky ukazují, že podíl prostředků potřebných na údržbu a opravy majetku z běžných příjmů není u většiny velikostních skupin obcí dostatečný. Analýza však obsahovala majetek jako jednu kategorii. Na návrh pana primátora Jiránka by mělo dojít k rozdělení majetku na pozemky, stavby a ostatní tak, aby byly respektovány odlišné potřeby obnovy. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Zákaz výkupu kovů od fyzických osob se blíží Poslaneckou sněmovnou na konci září 2008 prošel napodruhé s podporou 127 poslanců dlouho diskutovaný záměr zavedení bezhotovostního platebního styku při výkupu kovů, který Svaz vyžadoval v rámci projednání poslaneckého návrhu novely zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 367). Důvodem jsou krádeže kovového majetku obcí, fyzických i právnických osob za účelem okamžitého zisku. Nelegální činnosti se dopouštějí především sociálně slabší jedinci, přičemž identifikace osob nabízejících odpad k výkupu je vzhledem k anonymitě plateb v hotovosti takřka vyloučena. Na základě iniciativy Svazu předkladatelé poslanec Vlastimil Aubrecht a poslankyně Kateřina Konečná vložili do návrhu i zákaz výkupu kovů od fyzických osob. Tento zákaz je ze strany veřejnosti i starostů vnímán jako jedno z možných řešení stávající bezútěšné situace, kdy ve výkupnách končí např. bezpečnostní kabely podél železničních tratí, kulturní památky a pietní předměty. Bohužel, tento názor nesdílela v polovině července tohoto roku potřebná většina v Senátu, ačkoliv několik dnů před rozhodujícím hlasováním Svaz pořádal seminář, kde celou záležitost osvětloval a starostové apelovali na senátory, aby návrh zákazu podpořili. Zákaz je konstruován tak, že sběrny nebo výkupny nebudou moci vykupovat odpad, který ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou určí (zejména tedy kovy) a za které nebude moci být poskytnuta platba v hotovosti. Zákaz výkupu odpadů tak není absolutní, toto zákon neříká, bohužel, média této problematice nevěnují dostatečnou pozornost a celou záležitost překrucují, že jde o omezení poctivých lidí. Využití institutu vyhlášky má své opodstatnění, je daleko pružnější než zákon a může tak reagovat na aktuální situaci. Krom toho, právě ve vyhlášce lze odpad definovat jak věcně (tj. které předměty se nesmí od fyzických osob vykupovat a za které se nesmí poskytovat úplata v hotovosti) a stejně tak materiálově (tj. které druhy kovů). Pro obojí vymezení hovoří praktické zkušenosti, především pro materiálové určení skutečnost, že když ukradený předmět je poničen, poškozen, rozebrán, rozřezán, je velmi obtížné jej identifikovat jako předmět, ale materiál lze s jistotou určit. Obyvatelé České republiky budou moci samozřejmě i nadále odpad ve výkupnách odevzdat, nebo mohou zajít na sběrné informační servis č. 10/2008 strana 8

9 dvory obcí. K omezení míst odběru odpadů tímto zákonem rozhodně nedochází. Vedle těchto změn zákon obsahuje i další novinku v podobě placení ekologického poplatku na likvidaci použitého vozidla odvozeného od množství emitovaných znečišťujících látek při první registraci či první přeregistraci. Svaz dále s pomocí zákonodárců prosadil, že obec je povinným účastníkem o povolení zařízení k nakládání s odpady umisťovaném na svém území a že dochází ke zkrácení lhůty ze 4 měsíců na 2 měsíce pro nakládání s nalezenými autovraky zajišťované obecním úřadem. Nyní je návrh novely zákona o odpadech předán k podpisu prezidentu republiky, účinnosti by měl nabýt prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. od 1. ledna 2008 (neodmítne-li ovšem prezident republiky novelu podepsat). Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co (ne)obsahuje návrh státního rozpočtu na rok 2009 Svaz měst a obcí ČR si od ministerstva financí vyžádal návrh státního rozpočtu, který byl předložen na jednání vlády. Návrh může být upraven při jednání Poslanecké sněmovny, ovšem základní východiska a ukazatele se příliš měnit nemohou. Vláda schválila rozpočet na svém jednání dne 22. září a následně jej předložila Parlamentu ČR. Pro znalost aktuální situace doporučujeme sledovat vývoj sněmovního tisku 612. Podívejme se podrobněji, jak by se v příštím roce mělo vyvíjet financování obcí. Nejistota ohledně schválení novely zákona o daních z příjmů omezuje možnost hodnocení meziročního vývoje. Z části návrhu věnovaného daňovým příjmům vyplývá, že odhad je založen především na vládním návrhu zákona o daních z příjmů ve věci sazby daně a výše slev na dani, který by měl být v září projednán v Parlamentu ČR. Jinak řečeno, všechny hodnoty v návrhu uvedené vycházejí ze sazby 15 % nikoliv ze stále platných 12,5 %. S ohledem na politickou situaci je tento způsob sestavení rozpočtu poněkud odvážný. Na straně druhé, částky dotací odpovídají platné legislativě, případné změny vyplývající z novel dalších zákonů se budou řešit až dodatečně. Následující tabulka srovnává očekávanou skutečnost roku 2008 a návrh na rok (v mld. Kč) Rok 2008 (očekávaná skutečnost) Rok 2009 (predikce) 2009/2008 Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (konsolidace) Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (konsolidace) ÚSC celkem (konsolidace) Daňové příjmy* 156,6 49,5 206,1 169,9 53,9 223,8 108,6% Nedaňové příjmy 24,7 0,5 3,7 0,1 28,2 25,1 0,6 3,9 28,8 102,1% Kapitálové příjmy 13,0 0,1 0,9 14,0 13,0 0,1 0,9 14,0 100,0% Vlastní příjmy 194,3 0,6 54,1 0,1 248,3 208,0 0,7 58,7 266,6 107,4% Neinvestiční přijaté dotace 56,7 0,9 74,4 1,7 129,4 55,9 0,9 82,0 7,5 141,8 109,6% Investiční přijaté dotace 10,3 1,4 6,0 7,7 21,4 6,7 0,9 5,1 1,3 10,3 48,1% Přijaté dotace celkem 67,0 2,3 80,4 9,4 150,8 62,6 1,8 87,1 8,8 152,1 100,9% Příjmy celkem 261,3 2,9 134,5 9,5 399,1 270,6 2,5 145,8 8,8 418,7 104,9% Běžné výdaje 181,1 1,0 113,8 1,7 292,5 188,6 0,9 121,3 7,5 313,0 107,0% Kapitálové výdaje 73,3 2,0 19,0 7,7 98,0 75,3 1,8 22,6 1,3 97,3 99,3% Výdaje celkem 254,4 3,0 132,8 9,4 390,5 263,9 2,7 143,9 8,8 410,3 105,1% S a l d o 6,9-0,1 1,7 0,1 8,6 6,7-0,2 1,9 8,4 x Zdroj: Ministerstvo financí ČR Daňové příjmy, za předpokladu schválení novely zákona, vykazují relativně zajímavý růst. Z podrobnějšího členění se jako dynamická jeví zejména daň z příjmů právnických osob, naopak u daně z přidané hodnoty nelze očekávat oproti loňskému roku výrazný růst. Jak se uvádí přímo v návrhu rozpočtu, u DPH dojde již v letošním roce ke zhruba 7% nenaplnění rozpočtu. Tabulka uvádí rovněž konsolidované údaje za celou samosprávu, konsolidace se týká zejména dotací a nedaňových příjmů, kde se vylučují např. dotace z krajského rozpočtu. Objem přijatých dotací zůstává zatím na úrovni loňského roku. U neinvestičních dotací, tedy konkrétně u příspěvku na žáka, u dotace na zdravotnická zařízení a dotace na výkon přenesené působnosti informační servis č. 10/2008 strana 9

10 dochází k valorizaci ve výši 3 %. Investiční dotace (zatím) dosahují necelé poloviny loňského objemu. Rozpočet na rok 2009 nevypadá na první pohled pro obce nepříznivě, nicméně zcela zde chybí realizace závazku ministerstva financí vyrovnat výpadek související se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud nedojde ke schválení novely zákona o daních z příjmů, lze očekávat výpadek na úrovni 5 mld. Kč. Možnosti kompenzace byly zpracovány již v únoru letošního roku, což také Svaz ve svém oficiálním stanovisku k návrhu rozpočtu požadoval zohlednit při dalším projednávání státního rozpočtu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Vesnicí roku Lidečko Z 309 obcí přihlášených do letošního ročníku soutěže Vesnice roku dosáhla na nejvyšší příčku obec Lidečko ze Zlínského kraje. Hned za ní se umístila obec Pikárec z kraje Vysočina a bronzové místo vybojovala jihočeská obec Malenice. Už tradičně udělila celostátní hodnotitelská komise ještě Koláčovou cenu komise. Podle ní pečou nejlepší koláče v obci Poniklá na Liberecku. Oficiální výsledky celorepublikového kola soutěže byly vyhlášeny 15. září na ministerstvu pro místní rozvoj za přítomnosti zástupců všech vyhlašovatelů. Ministr Jiří Čunek hned v úvodu zdůraznil, že soutěž není organizována proto, aby vítězné obce obdržely finanční bonus, případně nějakou cenu. Není Svaz měst a obcí ČR na vyhlášení soutěže zastupoval výkonný místopředseda Jaromír Jech. Svojí gratulací i poděkováním se přidal ke svým předřečníkům a pokusil se na otázku venkova podívat z trochu širšího úhlu: Evropa volá po tom, aby se obce slučovaly. Ale evropské státy jsou svým charakterem velmi rozdílné. Při integraci obcí je třeba přihlížet k mnoha aspektům, především pak k jejich sídelní struktuře. Ujistil, že Svaz se po celých 18 let svého bytí snaží zabránit násilnému slučování obcí v naší zemi. Problematika venkova je ale velmi široká a na vše je třeba podle jeho názoru dívat se komplexně. Když chceme, aby na vesnicích lidé žili, musíme si také říci, kolik peněz ze společného ekonomického koláče venkovu přidělíme a co od něj očekáváme, uvedl Jaromír Jech a dodal, že je u nás stále mnoho obcí, které se do soutěže Vesnice roku přihlásit nemohou, jelikož, a většinou ne svojí vinou, nemají zkrátka co nabídnout. Chvilka napětí před oznámením vítěze zleva předseda SPOV Eduard Kavala, ministr Jiří Čunek, výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech, vedoucí strukturální sekce MZe Pavel Sekáč, v pozadí Miroslava Tichá (MMR) a starosta Havlovic Pavel Dvořáček, předseda celostátní hodnotitelské komise ani o tom, aby se ukázalo, jak která obec je, či není upravená. Soutěž je především příležitostí ke zviditelnění venkova. Podněcuje obce k tomu, aby mezi dobrými příklady mohly najít lék a samy se také zlepšit, konstatoval Jiří Čunek. Při hodnocení je třeba podle ministra klást velký důraz na lidský rozměr vesnice. Tam, kde k sobě lidé něco cítí, chtějí se také sdružovat a společně žít. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala poděkoval nejen všem zúčastněným, ale také členům hodnotících komisí, kteří pro tuto práci musí obětovat spoustu svého volného času. Informoval, že v současné době je již předjednáno rozšíření partnerství, v příštím roce by se dalšími spoluvyhlašovateli soutěže měly stát ministerstvo životního prostředí, ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Přispět by měly i určitým finančním obnosem. Čtvrtého spoluvyhlašovatele soutěže, ministerstvo zemědělství, zastupoval Pavel Sekáč, vedoucí strukturální sekce. Ten konstatoval, že ministerstvo zemědělství se svým vstupem do soutěže snaží zejména oprášit a narovnat dialog mezi obcí a zemědělským sektorem. Vítězné obce mohou být na svůj úspěch právem hrdé. Za zmínku stojí jistě i fakt, že pro příští rok si navíc touto cestou vylepšily i svůj rozpočet. Kromě milionové dotace, jež získává od ministerstva pro místní rozvoj každý vítěz krajského kola, si Lidečko na svůj účet připíše další milion, Pikárec 900 tisíc a Malenice 800 tisíc Kč. Zástupce Svazu měst a obcí pak při slavnostním vyhlášení předá vítězi soutěže šek na 100 tisíc korun, druhé nejlepší obci šek na 60 tisíc a třetí na 40 tisíc korun. Určitými finančními obnosy oceňují nejlepší obce i kraje. Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na setkání ve vítězném Lidečku. Lenka Zgrajová informační servis č. 10/2008 strana 10

11 Využití místního koeficientu Na začátku září 2008 oslovil Svaz měst a obcí ČR všechny členské i nečlenské obce s dotazem, zda využily možnosti zvýšit své daňové příjmy prostřednictvím místního koeficientu. Děkujeme všem zástupcům obcí, kteří na dvě položené otázky odpověděli, případně přidali další komentář. Ze souboru, který zahrnuje 450 odpovědí, lze vyvodit následující zjištění: % obcí se zatím nerozhodla pro místní koeficient. 2. Pokud místní koeficient volily, nejčastěji šlo o hodnotu 2, jen malé procento obcí se rozhodlo pro vyšší koeficienty. V komentářích se objevují následující důvody, pro které se obce neodhodlaly zvýšit daň z nemovitostí: a) plošný koeficient, není možný selektivní přístup k různým typům nemovitostí b) nesouhlas s dalším finančním zatěžováním občanů c) počáteční nejistota, vyčkávání na reakce ostatních obcí, záměr zvýšení od roku 2010 d) podíl novostaveb, na které by se kvůli osvobození místní koeficient nevztahoval e) politicky nepopulární opatření Druhá otázka směřovala k návrhu vyjmutí zemědělské půdy (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, trvalé travní porosty) z aplikace místního koeficientu. Prakticky všechny obce, které již zavedly koeficient, nesouhlasí s tímto návrhem. Jako důvod uvádějí vysoký podíl daně z pozemků na celkovém inkasu daně z nemovitostí a upozorňují, že tím zavedení koeficientu ztrácí zcela smysl. Objevily se také příklady, kdy obce plánovaly dodatečné prostředky získané z daně z nemovitostí investovat do místních komunikací, na jejichž kvalitu má zemědělská činnost vliv. V řadě odpovědí se vyskytuje podpora nižšímu zdanění zemědělské půdy, což však souvisí s dnešním plošným charakterem místního koeficientu. Někteří starostové se vyjadřují skepticky o dani z nemovitostí jako takové a zdůrazňují význam sdílených daní v jejich rozpočtech. Často se rovněž objevuje připomínka, že obce nejsou ze strany finančních úřadů informovány o podrobnostech správy daně z nemovitostí. Z dotazníkového šetření lze vyvodit závěr, že zdanění zemědělské půdy je skutečně vážným limitem při rozhodování o zavedení nebo nezavedení místního koeficientu. Rozhodnutí by však mělo záviset na místních podmínkách, neboť význam daně z pozemků i zkušenosti se subjekty zemědělské výroby nejsou v celém státě shodné a jednotné. Větší pravomoci při uplatňování místního koeficientu lze považovat za jeden z možných nových prvků ve financování obcí. Výsledky dotazníku byly využity při setkáních s poslanci Parlamentu ČR a staly se rovněž součástí podkladů pro jednání s vládou ČR. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Pro někoho umělecké dílo, pro vás čára přes rozpočet Pojištění obcí a samosprávních celků SME_poj. obci 180x131.indd :04:28

12 Další ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze Ve čtvrtek 18. září 2008 v dopoledních hodinách proběhlo na státním zámku Šternberk u Olomouce předání cen 7. ročníku soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství a která si klade za cíl upozornit na problémy spojené s dopravou v našich městech a obcích a na možnosti jejich řešení. Letošními vítězi se staly: město Krásná Lípa, město Hranice, obec Letovice, město Hlinsko, statutární město Olomouc a statutární město Most. Soutěže se mohou účastnit obce, města, městské obvody a části na celém území České republiky. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích (rozdělení dle velikosti sídla): sídla o velikosti do 3000 obyvatel a sídla o velikosti 3000 a více obyvatel. Letošní výjimečností jsou dělena dvě první místa. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu hovořil o stavu jednotlivých bodových opatření - dílčích problémů, jako jsou např. výstavba kruhových objezdů, obchvatů, ve kterých se Česká republika stále nachází. Chybí především plošné zklidňování dopravy. Věřím, že koncepcí zklidňování dopravy na bázi celých měst bude neustále přibývat. Martin Krška odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Uvítací slovo pronesl Jaromír Sedlák, starosta města Šternberk, které získalo prvenství v soutěži v roce 2007 za projekt Regenerace a revitalizace centra města, který spočíval ve snížení počtu parkujících automobilů v centru města, zvýšení bezpečnosti chodců či bezbariérových úpravách náměstí. Vyzdvihl především cíl tohoto projektu, kterým je dle jeho slov předávání praxe dalším městům a obcím. Na závěr dodal: Věřím, že problematika nás všech na poli dopravy bude jednodušší, jednodušší a jednodušší. Akci moderoval Radek Patrný z Nadace Partnerství, za předsednickým stolem jsou Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství, Jaromír Sedlák, starosta Šternberku, Petr Ondráček ze Škoda Auto a Pavel Skládaný z Centra Dopravního výzkumu VÝSLEDKY Kategorie sídla o velikosti do 3000 obyvatel: 1. místo: Louňovice, Středočeský kraj, za projekt Úprava křižovatky Y, ocenění Kč Kategorie sídla o velikosti 3000 a více obyvatel: 1. místo: Krásná Lípa, Ústecký kraj, za projekt Vnitřní komunikační systém Českého Švýcarska, ocenění Kč 1. místo: Hranice, Olomoucký kraj, za projekt Regenerace historického jádra města, ocenění Kč 2. místo, Letovice, Jihomoravský kraj, za projekt Okružní křižovatka I/43, ocenění Kč 3. místo: Hlinsko, Pardubický kraj, za projekt Rekonstrukce Šafaříkovy ulice, ocenění Kč Zvláštní ceny: Cena časopisu Moderní obec za mimořádnou inovativnost, originalitu a celkový přínos ke zkvalitnění veřejných prostor: Olomouc, Olomoucký kraj, za projekt Inovativní přístup k řešení MHD informační systém, zvuková znamení pro nevidomé Cena společnosti 3M Česko za mimořádné úsilí vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na průtahu obcí, popř. jiné frekventované komunikaci: Most, Ústecký kraj, za projekt Vyřešení víceramenné okružní křižovatky a celoplošné zklidnění dopravy Louňovice Olomouc Letovice informační servis č. 10/2008 strana 12

13 Setkání zastupitelek v Poděbradech V pátek 12. září se v lázeňských Poděbradech už pošesté sešly komunální zastupitelky a starostky. Akce, která byla součástí projektu Komunitní rozpočtování, se zaměřila na tvorbu rozpočtů měst a obcí. Na setkání, které organizuje sdružení Fórum 50 %, jsme upozorňovali na webových stránkách Svazu, nyní si dovolujeme informovat o jeho průběhu. Setkání se konalo pod záštitou místostarostky Poděbrad Jiřiny Soukupové přímo v prostorách radnice. Jednalo se již o šesté setkání komunálních političek, předchozí proběhla v Praze, Poděbradech, Hradci Králové, Olomouci a Pardubicích. Více než po roce se tato akce znovu vrátila do příjemného prostředí města krále Jiříka. Setkání bylo součástí projektu Komunitní rozpočtování, realizované sdružením Fórum 50 %, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Jak již název napovídá, projekt se zaměřuje na tvorbu rozpočtů a hlavně na spravedlivé rozdělování veřejných prostředků na úrovni měst a obcí. Na toto téma se zaměřil také program páteční akce. Po krátkém představení Fóra 50 % a jeho chystaných aktivit se slova ujala Olga Sedláčková, odborná projektová pracovnice. Seznámila zúčastněné s prvními výstupy analýzy, zaměřené na to, jestli jsou peníze z obecních rozpočtů spravedlivě rozdělovány mezi ženy, muže a různé skupiny obyvatel obecně. Právě takovéto rozdělování veřejných prostředků, které zohledňuje složení obyvatel dané obce a jejich potřeby, tvoří základ komunitního rozpočtování. A jaká byla hlavní zjištění? Ukázalo se, že především ve větších městech jsou výdaje často nevyvážené a poměrně velká část prostředků je věnována výhradně mužským aktivitám, jakými jsou především typicky mužské sporty jako fotbal a lední hokej. Zejména výstavba a provoz hokejových hal a fotbalových stadionů jsou finančně velmi náročné a v městských rozpočtech pak nezbývá dostatek peněz na další aktivity. Příspěvek vyvolal bouřlivou diskusi, neboť některé účastnice nesouhlasily s takovýmto dělením obyvatel na muže a ženy a byly toho názoru, že peníze z obecních rozpočtů jsou rozdělovány spravedlivě. Program pokračoval příspěvkem Davida Ondráčky, ředitele české pobočky Transparency International. I tentokrát hlavním tématem zůstaly rozpočty měst a obcí, zajímalo nás ale to, nakolik je jejich tvorba transparentní a umožňuje zapojení veřejnosti. Mají občané a občanky reálnou možnost ovlivňovat proces jejich tvorby? Ukázalo se, že všechna města, která byla předmětem výzkumu, sice plní zákonem stanovené povinnosti a zveřejňují své rozpočty na úřední desce či na webových stránkách, ale způsob informování je většinou nepřehledný a pro laiky i těžko pochopitelný. Obyvatelstvo tak sice teoreticky má možnost zapojit se do přípravy obecních rozpočtů, ovšem v praxi je to skoro nemožné a vyžaduje to poměrně vysoké znalosti dané problematiky. V následné diskusi pak zazněla námitka, že je těžké lidi motivovat k tomu, aby se v takovéto vysoké míře zajímali o dění v obci a aktivně se do něj zapojovali. Přehledný způsob informování ze strany obcí by to však jednoznačně usnadnil. Vzhledem k velmi živé diskusi nezbyl čas na poslední dva body programu, a to sice Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (u jejíhož zrodu stál na půdě Evropské rady obcí a regionů i Svaz), a analýzu zastoupení žen na kandidátních listinách pro nadcházející krajské volby. Budeme se těšit na shledanou na příštím setkání! Jana Smiggels Kavková, o. s., Fórum 50 % tel.: WPM Group, s.r.o. (česko-americká firma) nabízí profesionální služby v oblasti: P A S P O R T I Z A C E O B J E K T Ů (občanských, komerčních, technologických) Optimalizace (snížení) nákladů na správu objektů Zlepšení vnitřní evidence objektů Efektivnější rozhodování o využití objektů PROJEKCE, DODÁNÍ, INSTALACE A ÚDRŽBA DIGITÁLNÍCH KAMEROVÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ Rádi budeme vaše potřeby a přání kdykoliv nezávazně konzultovat také na ové adrese nebo na mobilním telefonním čísle:

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - ~ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52270/2014 OKP Č. j.: JMK 52270/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více