Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 Obsah 1 Základní informace o strategii Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Povinná školní docházka pro předškolní děti Rozvojová aktivita 2 Byty pro seniory Rozvojová aktivita 3 Třídíme odpady Rozvojová aktivita 4 Třídíme odpady Rozvojová aktivita 5 Dopravní bezpečnost 22 6 Kontakty Přílohy Seznam zkratek

3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII Strategie území správního obvodu ORP Název strategie Havířov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Gestor tvorby strategie Statutární město Havířov Schvalovatel strategie Neformální Shromáždění zástupců Forma a datum schválení/projednání Schváleno na jednání k Akčnímu plánu dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci Starostové obcí ORP Havířov 3

4 2 POPIS ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU Proces tvorby Akčního plánu vycházel ze závěrů zpracovaného dokumentu Strategie území správního obvodu ORP Havířov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu. V jednotlivých vyjmenovaných oblastech byly stanoveny stěžejní cíle, které byly na průběžných jednáních se starosty obcí ORP Havířov projednávány a konzultovány. Z celkového počtu 21 cílů ve výše uvedených oblastech bylo vybráno 5 cílů, které byly následně podrobně specifikovány a dále řešeny. Jednání k Akčnímu plánu se uskutečnila , , individuálně v průběhu měsíce srpna 2015 a závěrečné setkání Jednání k Akčnímu plánu na Obecním úřadu v Albrechticích se zúčastnili zástupci obcí Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko a členové realizačního týmu. Účastníkům jednání byl předložen Zásobník rozvojových aktivit, který vyplynul z dokumentu Strategie území správního obvodu ORP Havířov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu na období , zpracovaného v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů ORP. V rámci diskuze byly v jednotlivých oblastech strategie vyhledávány rozvojové aktivity, které by byly nejvhodnější pro zařazení do Akčního plánu rozvoje území SO ORP Havířov. V průběhu diskuze bylo ze Zásobníku rozvojových aktivit vybráno 5 rozvojová aktivit, které budou na dalších jednáních rozpracovány. Následující společné jednání obcí ORP Havířov proběhlo v obci Horní Suchá za účasti zástupců obce Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Horní Bludovice a členů realizačního týmu. Na jednání byla vytvořena podrobná specifikace pěti preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce v oblasti předškolní výchovy, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti. V rámci diskuze bylo konstatováno, že v oblasti předškolní výchovy nevznikne v důsledku demografického vývoje v případě uzákonění povinné předškolní docházky potřeba navyšovat v současné době dostatečnou kapacitu mateřských škol. V oblasti sociálních služeb je vítána myšlenka výstavby objektu s malometrážními byty společného pro seniory z celého území SO ORP Havířov. V oblasti odpadového hospodářství je v úvaze rozšíření dotřiďovací linky na separovaný odpad v Havířově tak, aby pokryla potřeby i ostatních obcí ORP Havířov. V oblasti bezpečnosti byla konstatována potřeba navýšení počtu policistů a strážníků, především v obcích se zvýšeným počtem nepřizpůsobivých občanů, tj. Havířova a Horní Suché. Zástupci obcí ORP Havířov se shodují na nutnosti řešit vybrané rozvojové aktivity. Zapojení jednotlivých obcí bude záviset na potřebě řešit konkrétní oblast, vzhledem k odlišným územním a demografickým podmínkám. Pro vybrané rozvojové aktivity byly odhadem určeny předpokládané finanční náklady a termíny realizace. V rámci tvorby Akčního plánu proběhla individuální jednání s představiteli obcí ORP Havířov, a to v 9,00 hodin se starostou obce Horní Suchá, v 9,00 hodin 4

5 s místostarostou obce Těrlicko, v 8,00 hodin se starostou obce Albrechtice a v 10,00 hodin s místostarostou obce Horní Bludovice. Se zástupci jednotlivých obcí byly konzultovány konkrétní rozvojové aktivity, vybrané ze Zásobníku rozvojových aktivit na předchozích jednáních, které se dané obce nejvíce dotýkají. Následně byly projednávány návrhy možných způsobů realizace těchto aktivit včetně hledání možných zdrojů financování. Obec Horní Suchá - pro obec je prioritní řešení dopravní bezpečnosti, zřízení vlastní obecní policie, výstavba rondelů, přechodů pro chodce a retardérů. Vzhledem ke skladbě obyvatelstva obec potřebuje do budoucna řešit nedostatek malometrážních bytů. Problematické je také začleňování dětí ze sociálně slabých rodin do školní výuky bez předchozí docházky do předškolních zařízení. Obec Těrlicko - obec potřebuje řešit především dopravní bezpečnost, zejména výstavbu okružní křižovatky v centru obce. V rámci úspory finančních prostředků by obec uvítala možnost využití dotřiďovací linky separovaného odpadu v Havířově, v případě rozšíření její kapacity. Obec Albrechtice - hlavním problémem k řešení je dopravní bezpečnost, zejména realizace rondelů v centru obce a zpomalovacích retardérů. Pro obec je zajímavý návrh výstavby domu s malometrážními sociálními byty společný pro obyvatele všech obcí ORP Havířov. V případě zvýšení kapacity dotřiďovací linky v Havířově má obec zájem o její využití. Obec Horní Bludovice - obec chce řešit bezpečné přechody pro chodce, zejména v okolí základní školy, kde se dlouhodobě nedaří zrealizovat. Potřeba malometrážních sociálních bytů není v obci nyní aktuální, vzhledem k demografickému vývoji by však obec měla zájem o možnost případného ubytování svých občanů ve společném domě pro všechny obce ORP. Dne od 10,00 hodin se uskutečnilo Závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí ORP Havířov za účasti představitelů obcí Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Těrlicko a Havířov, regionálního koordinátora projektu pro MSK, tajemníka magistrátu a členů realizačního týmu. Neformální shromáždění zástupců projednalo jednotlivé body aktuální verze Akčního plánu. K vybraným pěti cílům proběhla závěrečná diskuze, ze které vyplynuly níže uvedené náměty a připomínky, které budou zapracovány do finální verze dokumentu před konečným odevzdáním: Cíl 1) Povinná školní docházka pro předškolní děti - vzhledem k aktuální iniciativě ministryně školství uzákonit povinnou školní docházku pro děti v posledním ročníku MŠ, je již bezpředmětná formulace o iniciování změny zákona. Bude nahrazena prosazováním schválení změny zákona v legislativním procesu prostřednictvím poslanců a krajských zastupitelů, kteří reprezentují ORP Havířov. Cíl 2) Byty pro seniory - V rámci ORP je nedostatek zařízení s pečovatelskou službou pro seniory. Návrh zřízení objektu s malometrážními byty pro seniory ze všech obcí ORP zůstává aktuální, starostové však apelují na možný problém přizpůsobení starších občanů na život v jiné obci. Rozvojové aktivitě by měl předcházet průzkum případného zájmu seniorů. Cíl 3) a 4) Třídíme odpady - V oblasti separace odpadů byl přítomným předložen přehled množství separovaného odpadu jednotlivých obcí ORP Havířov za rok Z přehledu vyplývá, že v této oblasti mají obce v porovnání s republikovým průměrem značné rezervy. Kapacita třídící linky v Havířově je t/rok, využití t/rok. 5

6 Vzhledem k vývoji odpadového hospodářství, kdy je očekáván nárůst množství odpadů, je rozšíření kapacity dotřiďovací linky v Havířově nevyhnutelné. Předpokládá se využití linky zbývajícími obcemi ORP. Cíl 5) Bezpečnost v oblasti dopravy - Za účasti zástupce silničního správního úřadu a Dopravního inspektorátu PČR byl projednán současný stav dopravní infrastruktury na území ORP Havířov. Dále byly podány informace o připravovaných změnách v legislativě v oblasti dopravy. 6

7 3 ZÁSOBNÍK ROZVOJOVÝCH AKTIVIT č. Cíl dle SD Oblast Název rozvojové aktivity Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity 1 Vybudování půdní vestavby v budově ZŠ v Horních Bludovicích Školství Půdní vestavba ZŠ 2017 Obec Horní Bludovice 2 Vybavení vnitřních prostor půdní vestavby Školství Půdní vestavba ZŠ 2017 Obec Horní Bludovice Jednat o možnosti využití zákonné iniciativy, dle čl. 41 Ústavy ČR, poslancem Parlamentu ČR k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ Jednat o možnosti využití zákonné iniciativy, dle čl. 41 Ústavy ČR, zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ Projednat možnost SMO ČR iniciovat podnět, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ Řešení dostupnosti bydlení pro seniory malometrážní byty Zvýšení kapacity služby Domova se zvláštním režimem v Domově pro seniory Havířov, středisko Luna Vytvoření sítě dostupných terénních služeb Školství Školství Školství Sociální služby Sociální služby Sociální služby Povinná školní docházka pro předškolní děti Povinná školní docházka pro předškolní děti Povinná školní docházka pro předškolní děti Byty pro seniory Zvýšení kapacity DSH Luna Terénní služby Havířov (Poslankyně Parlamentu České republiky PaedDr. Milada Halíková) Havířov (Náměstek hejtmana Moravskoslezskéh o kraje Ing. Jiří Martinek) Starostové obcí ORP Havířov Starostové obcí ORP Havířov Statutární město Havířov 7

8 9 Zvýšení výtěžnosti, zefektivnění třídění separovaných složek odpadů Odpadové hospodářství Třídíme odpad Osvěta: 1 Informační kampaň; 2 Informovanost o výsledcích odpadového hospodářství Odpadové hospodářství Třídíme odpad Navýšení kapacity stávající dotřiďovací linky na území ORP Havířov Odpadové hospodářství Třídíme odpad Statutární město Havířov 12 Konference k cestovnímu ruchu v turistické oblasti Cestovní ruch Konference Stanovení kritérií výběru a seznamu vybraných turistických atraktivit a atrakcí Cestovní ruch Turistické atraktivity Společné propagační materiály Záměr cyklostezek a cyklotras Realizace výstavby cyklostezek a cyklotras Zavést bezpečnostní útvar na území ORP k analytické činnosti. Technické a personální vybavení bezpečnostního útvaru. Aktivní spolupráce obcí správního obvodu ORP Havířov v otázce dopravní bezpečnosti Zabezpečit technické a personální vybavení k řešení zvýšení dopravní bezpečnosti v ORP Zavést spolupráci v rámci SO ORP na preventivních programech pro všechny věkové skupiny Počet preventivních programů pro seniory a mladistvé Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Bezpečnost v rámci aglomerace Bezpečnost v rámci aglomerace Bezpečnost v rámci aglomerace Bezpečnost v rámci aglomerace Bezpečnost v rámci aglomerace Propagační materiály Cyklostezk y Cyklostezk y Bezpečnost ní útvar ORP Dopravní bezpečnost Dopravní bezpečnost Preventivní programy Preventivní programy Starostové obcí ORP Havířov 8

9 4 AKČNÍ PLÁN Č. Cíl dle SD Název Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Zaměření rozvojové aktivity Náklady Zdroj financování Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity Připravenost 1 Jednat o možnosti využití zákonné iniciativy, dle čl. 41 Ústavy ČR, zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku a projednat možnost SMO ČR iniciovat podnět, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ Povinná školní docházka pro předškolní děti Povinná docházka do posledního ročníku MŠ výrazně přispěje k vyrovnání počátečních vzdělávacích podmínek pro děti z různých sociálních skupin, bude mít pozitivní vliv na pozdější úroveň jejich studijních výsledků a zároveň poslouží k včasnému podchycení problémových dětí. Předškolní děti bez investičních nákladů Havířov (poslankyně Parlamentu České republiky PaedDr. Milada Halíková, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Martinek, starostové obcí ORP Havířov) záměr 9

10 2 3 Řešení dostupnosti bydlení pro seniory malometrážní byty Zvýšení výtěžnosti, zefektivnění třídění separovaných složek odpadů Byty pro seniory Třídíme odpady Zvýšení počtu seniorské populace vede k nárůstu poptávky po levném bydlení, které by senioři byli schopni hradit z nízkých důchodů. Výstavba malometrážních bytů by zmírnila tíživou situaci jednotlivých osob a pozitivně by ovlivnila situaci bydlení a potřeby seniorů zvládat životní situace. V oblasti výtěžnosti separovaného odpadu není na území ORP není dosahováno požadovaných hodnot stanovených plány odpadového hospodářství na všech úrovních v souladu s novelizovanými právními normami v oblasti OH. Senioři 30 mil.kč bez investičních nákladů Obce, kraj, Strukturální fondy, MMR Starostové obcí ORP Havířov Starostové obcí ORP Havířov záměr záměr 10

11 4 5 Navýšení kapacity stávající dotřiďovací linky na území ORP Havířov Aktivní spolupráce obcí správního obvodu ORP Havířov v otázce dopravní bezpečnosti Třídíme odpady Dopravní bezpečnost V současné době dotřiďovací linka na dotřídění separovaných využitelných odpadů na území ORP pokrývá kapacitu města Havířova, ostatní obce předávají odpady k dalšímu využití mimo ORP Havířov. Vzhledem k předpokládanému navýšení množství odpadů je nezbytně nutné rozšířit kapacitu stávající dotřiďovací linky. V rámci je ORP je nedostatek policistů PČR, obecních strážníků, absence bezpečných přechodů pro chodce, absence radarů na měření rychlosti atd. 10 mil.kč Obec, kraj, Strukturální fondy mil.kč Obce Statutární město Havířov Starostové obcí ORP Havířov záměr záměr 11

12 Cíl 1 Jednat o možnosti využití zákonné iniciativy, dle čl. 41 Ústavy ČR, zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku a projednat možnost SMO ČR iniciovat podnět, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ. Zákonný nárok na předškolní vzdělávání svých dětí nevyužívají všichni rodiče z různých důvodů. Povinná docházka do posledního ročníku MŠ výrazně přispěje k vyrovnání počátečních vzdělávacích podmínek pro všechny děti z různých sociálních skupin, bude mít pozitivní vliv na pozdější úroveň jejich studijních výsledků a zároveň poslouží k včasnému podchycení problémových dětí. V současné době ministerstvo připravilo návrh na změnu ve školském zákoně. S pokračujícím vývojem stárnutí populace ve SO ORP Havířov nehrozí výskyt nedostatku míst pro povinné předškolní vzdělávání. Vzhledem k aktuální iniciativě ministryně školství, uzákonit povinnou školní docházku pro předškolní děti v rámci novely školského zákona, se naskýtá příležitost podpořit prosazení této změny zákona v legislativním procesu, který byl právě zahájen. V průběhu zpracování Souhrnného dokumentu byli kontaktováni političtí představitelé statutárního města Havířova PaedDr. Milada Halíková, poslankyně Parlamentu ČR a Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a starostové obcí ORP Havířov. Byli seznámeni s návrhem této legislativní úpravy a přislíbili pomoc při jeho prosazování. V rámci kraje bude náměstek hejtmana iniciovat projednání v Radě Moravskoslezského kraje s usnesením doporučujícím schválení této změny. Usnesení bude zasláno příslušným výborům PSP ČR, které budou návrh projednávat. Dalším krokem bude osobní intervence poslankyně PaedDr. Milady Halíkové při projednávání novely zákona v poslanecké sněmovně v rámci rozpravy. Starostové obcí ORP Havířov osloví Předsednictvo Svazu měst a obcí se společným stanoviskem k uvedené části novely školského zákona se žádostí o podporu při jejím schvalování. Dle zveřejněné novely je její plánovaná účinnost od r Cíl 2 - Řešení dostupnosti bydlení pro seniory malometrážní byty Proces demografického stárnutí, tedy zvyšování počtu ekonomicky neaktivních v populaci povede ke zvyšování nároků na sociální a veřejnou politiku, včetně penzijních systémů. Zvýšení počtu seniorské populace vede k nárůstu poptávky po levném bydlení, které by senioři byli schopni hradit z nízkých důchodů. Narůstající zadluženost především osamělých seniorů tyto jedince uvádí do tíživé situace zadluženosti, jsou ohroženi ztrátou bydlení. Na průměrnou výši důchodů nedosahuje ani polovina seniorů. V bytech s regulovaným nájemným bude docházet k růstu nákladů, které výrazně překrývají valorizaci důchodů. Tato skupina občanů pak podává své žádosti k umístění do domů s byty zvláštního určení nebo do domovů pro seniory. Bytů zvláštního určení je velký nedostatek a služba domova 12

13 pro seniory podle zákona č.108/2006 Sb. nemůže nahrazovat poptávku po malých a levných bytech, nýbrž je vázána umisťováním seniorské populace dle zákona, kde se jedná o seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Taktéž bytový fond disponuje nízkým počtem malometrážních bytů, jejichž kapacita je nedostatečná. Havířov považují řešení této problematiky za zásadní. V případě možnosti získání mimorozpočtových finančních prostředků navrhují výstavbu komplexu s malometrážními byty pro seniory na území vybrané obce s možností ubytování seniorů ze všech obcí ORP Havířov, kteří by o službu projevili zájem. Neformální shromáždění zástupců by na svých setkáních specifikovalo reálné požadavky jednotlivých obcí a následně dojde k výběru vhodné lokality. Po zpracování studie bude následovat zpracování projektové dokumentace a proces stavebního řízení. Současně budou pověření odborníci jednotlivých obecních úřadů hledat možnosti financování stavby mimo rozpočty obcí ORP Havířov. V kladném případě bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele s následnou realizací stavby. Výhled realizace uvedené stavby je do roku Cíl 3 - Zvýšení výtěžnosti, zefektivnění třídění separovaných složek odpadů Na území ORP Havířov je ve všech obcích zajištěn oddělený sběr využitelných složek odpadů (papír, sklo, plasty, kompozitní obaly). V zástavbě rodinných domů převládá pytlový svoz, v sídlištní zástavbě pak svoz z odpadových nádob (různé typy). V oblasti výtěžnosti separovaných složek odpadů však není dosahováno požadovaných hodnot stanovených plány odpadového hospodářství na všech úrovních. Výtěžnost má mj. i přímou vazbu na předpisy EU, kdy je požadováno, aby minimálně 50 % komunálního odpadu bylo v roce 2020 materiálově využito. Analýza dat ORP Havířov za období dle SD ukazuje pouze 18,62 % materiálového využití odpadů. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno zajistit efektivní sběr všech doposud odděleně sbíraných využitelných složek KO povinných dle stávajících právních norem v oblasti OH a rozšířit o oddělený sběr dalších komodit (např. textil, elektrozařízení, kovy) v souladu s novelizovanými právními normami v oblasti OH. Množství separovaného odpadu na 1 obyvatele ORP Havířov za rok 2014 činí 19,5 kg. Pro srovnání - v Moravskoslezském kraji je průměr 41,02 kg/obyvatele, v ČR pak 40,5 kg. Uvedené hodnoty jsou alarmující a starostové obcí ORP Havířov budou množství separovaného odpadu zvyšovat především prostřednictvím účelné a systematické optimalizace sběrné sítě. Mezi významné články optimalizace bude patřit zlepšení umístění odpadních nádob a zlepšení stavu stanovišť s odpadními nádobami. Bude stanoven přesný harmonogram pro svoz separace. V případě svozu separovaného odpadu na třídící linku v Havířově ze všech obcí ORP by byl svoz odpadu řešen komplexně a přinesli by nemalé úspory finančních prostředků. Na základě přijatých obecně závazných vyhlášek v obcích o nakládání s komunálním 13

14 odpadem bude zvýšena osvěta občanů a následně důsledné uplatňování sankcí při nedodržování OZV. V neposlední řadě by mělo dojít ke zvýšení využití sběrných dvorů na území správního obvodu ORP Havířov, kdy na základě smluvního vztahu mezi obcemi mohou občané využívat sběrné dvory v kterékoliv obci v rámci ORP. Cíl 4 - Navýšení kapacity stávající dotřiďovací linky na území ORP Havířov Na území ORP Havířov je svozovou společností Technické služby Havířov a.s. provozována jediná dotřiďovací linka na dotřídění využitelných separovaných odpadů (papír, plasty, kompozitní obaly) na území ORP. V současné době pokrývá kapacitu města Havířov. Ostatní obce ORP Havířov předávají odpady k dalšímu využití do zařízení mimo ORP Havířov. Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti separace odpadů předpokládá navýšení množství, je nezbytně nutné rozšířit kapacitu stávajícího zařízení. Dalším aspektem rozšíření kapacity je skutečnost, že náklady na přepravu vyseparovaných odpadů k dalšímu využití mimo ORP Havířov zvyšují obcím náklady na nakládání s tímto druhem odpadů. Po objektivní analýze, která vyplyne z právní a ekonomické analýzy stávajícího stavu, bude následovat nastavení parametrů rozšíření kapacity zařízení a výběr ekonomicky efektivní varianty. Následně bude probíhat příprava a realizace společné žádosti o dotace na rozšíření kapacity zařízení. V případě získání dotace budou zahájeny práce na rekonstrukci dotřiďovací linky. Předpokládaná realizace rozvojové aktivity je v roce Úspora finančních prostředků pro obce správního obvodu ORP Havířov bude plynout ze zásadního zkrácení dojezdových tras při svozu separovaného odpadu z jednotlivých stanovišť s odpadními nádobami v obcích. Cíl 5 - Aktivní spolupráce obcí správního obvodu ORP Havířov v otázce dopravní bezpečnosti Dopravní bezpečnost ve SO ORP Havířov je relativně na dobré úrovni. Existují však obce, které nedisponují např. radary na měření rychlosti v obcích, zpomalovacími retardéry, mají nedostatek policistů, ať už z řad Policie ČR či obecní policie u přechodů pro chodce apod. Z důvodů chybějících bezpečnostních zařízení na komunikacích v obcích řidiči motorových vozidel ohrožují dopravu na silnicích a pohybující se osoby po obci. Cílem rozvojové aktivity je pomoc obcím pořídit bezpečnostní zařízení a zřídit vlastní obecní policii nebo posílit hlídky z řad městské policie řídící obce. 14

15 Aktivní spolupráce obcí správního obvodu ORP Havířov v otázce dopravní bezpečnosti spočívá ve společných jednáních zástupců obcí s odborníky v oblasti dopravy, kteří budou poskytovat odbornou pomoc při řešení konkrétních rozvojových aktivit při zavádění prvků dopravního zklidnění v zastavěném území obcí a při realizaci různých opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, např. zpomalovacích retardérů, přechodů pro chodce, křižovatek s kruhovým objezdem atd. Tato pravidelná setkání budou sloužit také k prezentování osobních zkušeností se zpracovateli projektových dokumentací při přípravě a realizaci dopravních staveb. Přizvaní odborníci na strategický rozvoj budou nápomocni při vyhledávání vhodných dotačních titulů na realizaci dopravních staveb a dopravních opatření. 15

16 5 PODROBNÁ SPECIFIKACE PREFEROVANÝCH ROZVOJOVÝCH AKTIVIT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 5.1 ROZVOJOVÁ AKTIVITA 1 POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Cíl: Jednat o možnosti využití zákonné iniciativy, dle čl. 41 Ústavy ČR, zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku a projednat možnost SMO ČR iniciovat podnět, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod k prosazení uzákonění povinné školní docházky dětí do posledního ročníku MŠ. Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory rozvojové aktivity jsou starostové obcí ORP Havířov. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita řeší nevyrovnané počáteční vzdělávací podmínky pro děti z různých sociálních skupin a problémy s jejich adaptací na školní režim. Jaké jsou příčiny problému? Rodiče nevyužívají zákonný nárok na umístění dětí do posledního ročníku mateřské školy. Děti nemají možnost využít pozitivní vliv pravidelné docházky do mateřské školy, což má negativní vliv na jejich soustředění, dodržování denního školního režimu a následně také na studijní výsledky. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Všechny děti v posledním ročníku mateřské školy absolvují školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání a budou mít při nástupu do prvního ročníku základní školy stejné podmínky. Zapojené obce Statutární město Havířov, Obec Albrechtice, Obec Horní Bludovice, Obec Horní Suchá, Obec Těrlicko. Místo realizace rozvojové aktivity Havířov. 16

17 V čem je navrhované řešení inovativní? MŠMT v Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že problematika zavedení povinného předškolního vzdělávání je vnímána jako aktuální a důležitá pro další vývoj dítěte. Zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí má kvalifikovaná výchova a vzdělávání od velmi raného věku velký potenciál eliminovat hendikepy, které si děti přinášejí z rodiny. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

18 5.2 ROZVOJOVÁ AKTIVITA 2 BYTY PRO SENIORY Cíl: Řešení dostupnosti bydlení pro seniory malometrážní byty Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory rozvojové aktivity jsou starostové obcí ORP Havířov. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Řeší nedostatek malometrážních bytů pro seniory. Jaké jsou příčiny problému? Demografický proces, stárnutí populace a zhoršující se sociální situace seniorů zvyšuje poptávku po levnějším sociálním bydlení. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Zabezpečení sociálního bydlení pro seniory s nízkými příjmy sociální podpory a tím předcházení jejich případné zadluženosti nebo ztráty bydlení. Zapojené obce Statutární město Havířov, Obec Albrechtice, Obec Horní Bludovice, Obec Horní Suchá, Obec Těrlicko. Místo realizace rozvojové aktivity Vybraná obec SO ORP Havířov. V čem je navrhované řešení inovativní? Možnost využití nebytových prostor k přestavbě na sociální byty. Výstavba společného domu s malometrážními byty pro seniory ze všech obcí ORP Havířov. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

19 5.3 ROZVOJOVÁ AKTIVITA 3 TŘÍDÍME ODPADY Cíl: Zvýšení výtěžnosti, zefektivnění třídění separovaných složek odpadů Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory rozvojové aktivity jsou starostové obcí ORP Havířov. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Nedosahování požadovaných hodnot v oblasti výtěžnosti separovaných složek odpadů. Zvýšení výtěžnosti dále využitelných složek odpadů má i přímou vazbu na předpisy EU, kdy je požadováno, aby minimálně 50 % komunálního odpadu bylo v roce 2020 materiálově využito. Analýza dat ORP Havířov za období dle SD ukazuje pouze 18,62 % materiálového využití odpadů. Jaké jsou příčiny problému? Malá informovanost občanů o nutnosti separace odpadů, nedostatečná síť odpadních nádob určených pro oddělený sběr vytříděných složek odpadů a nevyhovující systém pytlového sběru odpadů v obcích, kdy občané nejsou ochotni shromažďovat odpad do pytlů a následně jej umisťovat ve své nemovitosti do svozového dne. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Motivující a účelný způsob svozu odpadů, důsledná separace odpadů vede ke snižování množství odpadů a ceny za jeho svoz a nakládání. Zapojené obce Statutární město Havířov, Obec Albrechtice, Obec Horní Bludovice, Obec Horní Suchá, Obec Těrlicko. 19

20 Místo realizace rozvojové aktivity Obce SO ORP Havířov. V čem je navrhované řešení inovativní? Ochrana životního prostředí, úspora finančních prostředků občanů i obcí. Snížení počtu černých skládek. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

21 5.4 ROZVOJOVÁ AKTIVITA 4 TŘÍDÍME ODPADY Cíl: Navýšení kapacity stávající dotřiďovací linky na území ORP Havířov Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory rozvojové aktivity jsou starostové obcí ORP Havířov. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Na území ORP Havířov je provozována jediná dotřiďovací linka na dotřídění využitelných separovaných odpadů pokrývající kapacitu města Havířova. Ostatní obce ORP předávají odpady k dalšímu využití mimo ORP Havířov, což zvyšuje obcím náklady na přepravu vyseparovaných odpadů k dalšímu využití. Jaké jsou příčiny problému? Nedostatečně navržená kapacita dotřiďovací linky při její výstavbě. Zvýšení množství separovaných odpadů produkovaných občany na území celé ORP. Nezvážení možnosti využití linky pro odpad pocházející mimo území města Havířova. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Zajištění dostatečné kapacity dotřiďovací linky pro území celé ORP i při současném trendu zvyšování separace odpadů. Snížení nákladů obcím na přepravu vyseparovaných odpadů při přepravě mimo území ORP Havířov. Zapojené obce Statutární město Havířov, Obec Albrechtice, Obec Horní Bludovice, Obec Horní Suchá, Obec Těrlicko. Místo realizace rozvojové aktivity Statutární město Havířov. V čem je navrhované řešení inovativní? Omezení černých skládek, možnost snížení poplatku za odpady. Havířov budou moci využít dotřiďovací linku na území města Havířova, dojde k úspoře nákladů na přepravu separovaných odpadů. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

22 5.5 ROZVOJOVÁ AKTIVITA 5 DOPRAVNÍ BEZPEČNOST Cíl: Aktivní spolupráce obcí správního obvodu ORP Havířov v otázce dopravní bezpečnosti Iniciátor rozvojové aktivity Iniciátory rozvojové aktivity jsou starostové obcí ORP Havířov. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? V oblasti dopravní bezpečnosti na území ORP Havířov je problémem nedostatek policistů Policie České republiky, městských strážníků, absence bezpečných přechodů pro chodce a retardérů, absence radarů na měření rychlosti. Obce řeší problémy při realizaci dopravních staveb, především při projednávání s dotčenými orgány. Jaké jsou příčiny problému? Snižování počtu policistů, nedostatek prvků dopravního zklidnění v zastavěném území obcí a různých opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, např. zpomalovacích retardérů, přechodů pro chodce, křižovatek s kruhovým objezdem atd. Nevyhovující dopravní infrastruktura. Častý výskyt dopravních nehod na nebezpečných úsecích místních komunikací. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Zvýšení dopravní bezpečnosti a bezpečnosti občanů obecně na území ORP Havířov. Zapojené obce Statutární město Havířov, Obec Albrechtice, Obec Horní Bludovice, Obec Horní Suchá, Obec Těrlicko. Místo realizace rozvojové aktivity Obce SO ORP Havířov. V čem je navrhované řešení inovativní? Zvyšuje bezpečnost občanů v silničním provozu. Zřízení obecní policie nebo navýšení počtu strážníků zajistí ochranu životů, zdraví a majetku občanů obcí. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

23 6 KONTAKTY Dokument zpracovali: Bc. Milada Klimešová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: Bc. Přemysl Koch (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: 23

24 7 PŘÍLOHY Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 2 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 3 Zápis z individuálních jednání k přípravě akčního plánu ze dne 17.8., a Příloha 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne

25 8 SEZNAM ZKRATEK č. číslo čl. článek ČR Česká republika KO komunální odpad MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSK Moravskoslezský kraj MŠ mateřská škola MŽP Ministerstvo životního prostředí OH odpadové hospodářství OPŽP Operační program Životní prostředí OZV Obecně závažná vyhláška PČR Policie České republika PO prioritní osa Sb. Sbírka zákonů SD souhrnný dokument SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 25

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 Obce Náměšť na Hané O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009 Devatenáctý rok organizovaného systému třídění odpadů od občanů okresu Jeseník byl poznamenán celosvětovou ekonomickou krizí.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 - Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015 Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015 OBSAH Očekávání na začátku Projektu. Návrhy témat pro MOS. Témata a jejich řešení v rámci MOS Osvěta Bioodpady

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Most

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Most Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Most Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Obsah prezentace Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO Novela zákona o odpadech

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_ Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Strana: 1 / 95 Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015 Objednatel: Město Neratovice Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více