V Ý P I S U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý P I S U S N E S E N Í"

Transkript

1 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne v 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Kloboukách u I.Zastupitelstvo města projednalo : 1. Technický bod ( zahájení, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele) 2. Program jednání 3. Informace z jednání rady města č Změna č. 3 územního plánu připomínky, doplnění 5. Pozemky 6. Rozpočtové opatření č.4, plnění rozpočtu 7. VHS Břeclav- Dodatek ke smlouvě 8. Různé 9. Diskuze 10. Závěr II.Zastupitelstvo města schvaluje : 1. Ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání zastupitelstva města pani Alenu Petlachovu a pana Ladislava Vašulky 2. Program 17. zasedání zastupitelstva města. 3. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.2/2007, ve kterém bude upravena cena za otop, která nebude nájemci účtována s účinností od Současně schvaluje, aby vyúčtování doposud odebraného tepla bylo jen za měsíce, kdy byla v provozovna v provozu tj. za období leden-květen a září, říjen V rámci připomínkování návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města rozšíření změny č. 3 o další lokalitu zařazení pozemků parc. č. 1455/1, 1455/2, 1455/3 a 1455/4 v k.ú. o celkové výměře 583 m 2 do ploch pro obytné účely 5. Připomínkovaný návrh Zadání změny č. 3 ÚPM a to v rozsahu: 3.02 změna krajinné zóny produkční na plochy pro rekreaci (lázeňství) v lokalitách: 3.02 a) Sádky pod Bořím, 3.02b) Stará Hora, 3.02c) úprava regulativů využití rozvojových ploch individuální rekreace Sádky pod Bořím č.29, 30, 31 pro lázeňství. Ostatní změny: 3.01 změna krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení 3.03 změna krajinné zóny produkční na plochy pro vodohospodářská zařízení (suché nádrže) v lokalitách: 3.03 a) Boří, 3.03b) Nad Kaplí, 3.03 c)u Větřáku a další protipovodňové úpravy (záchytné příkopy a hrazení strží)

2 budou na základě dohody pořizovatele a určeného zastupitele vráceny zpět do fáze projednávání zadání. Změna č.3 ÚPM bude rozdělena na dvě samostatné části: Část 3a bude obsahovat dílčí změnu č Bude projednávána v rozsahu a postupu daném ve vyhodnocení připomínek v příloze č.1 Další fází bude zpracování a projednávání návrhu. Součástí návrhu bude stanovisko vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí. Část 3b bude obsahovat dílčí změny č.3.01 (plocha pro bydlení), 3.03 (suché nádrže a protipovodňové úpravy), 3.04 (plocha pro vybudování fotovoltaické elektrárny) a popřípadě další doplněné změny na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Tato změna bude vrácena zpět ke zpracování zadání (návrhu zadání a výkresu limitů) a následně proběhne proces projednávání zadání. Další fází bude zpracování a projednávání návrhu. 6. Prodej, směnu, odkoupení a darování pozemků a dále záměr na směnu a prodej pozemků viz. příloha č. 1 k usnesení ZM. 7. S odložením projednání záměru na změnu územního plánu v místní části Bohumilice pro vybudování fotovoltaické elektrárny na příští zasedání 8. Rozpočtové opatření č. 4/ Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.05213/2008, uzavřené se společností VHS Břeclav s.r.o.. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla o vícepráce, cena díla se navyšuje o částku ,- Kč bez DPH. 10. Přistoupení Města ke Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 11. Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK uzavřenou s Jihomoravským krajem. Město se ve smlouvě zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 50,- na obyvatele za rok. 12. Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, 12 RD ulice Kašnická. 13. Náhradní výsadbu stromů dle návrhu předloženého komisí životního prostředí, pouze v případě výsadby na hřbitově budou namísto 4 buků vysazeny 4 túje. Celkem bude vysazeno 30 stromů v ceně ,- bez DPH 14. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok III.Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Změnu využití pozemků parc. č. 2455/15 a 2458/25 v k.ú.. 2. Záměr na prodej pozemků viz Příloha č. 1 k usnesení ZM IV.Zastupitelstvo města ruší : 1. Usnesení rady města č. 11/08/28RM o neschválení snížení ceny za otop v prostoru zámecké vinárny nájemci panu Mezerovi.

3 V.Zastupitelstvo města bere na vědomí : 1. Informace z 28.schůze rady města. 2. Hospodaření města za období leden-září 2008 RNDr. Zdeněk Bobek starosta města Ověřovatelé zápisu : Alena Pitlachová Ladislav Vašulka V Kloboukách u Vyvěšeno na úřední desce dne: Sňato dne:..

4 Příloha č. 1 k zápisu ZM 17/2008 Usnesení č. 9/08/17ZM Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků: 2442/ / / Kupující Cena JAPEZ, spol. s r.o. 200,- Kč/m XXXXXXXXXXXX 250,- Kč/m Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků: /2 40 Vlastník Město XXXXXXXXXXXXXXX Každá ze stran uhradí ½ nákladů na vyhotovení znaleckých posudků a kolek na vklad do katastru Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků: id. ½ 263/2 id. 5/8 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/ Bohumilice Dětské hřiště v Bohumilicích Pozemky podél silnice 29 Bohumilice v sousedství firmy 88 Pavlovín, spol. s r.o Cena (Kč) , úřední cena Zastupitelstvo města schvaluje darování podílu id. 3/8 pozemků: 132/5 132/6 132/9 132/10 132/12 132/16 382/15 382/16 382/17 382/ Bohumilice Obdarovaný Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Brno, Hlinky

5 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemků: 3542/69 975/2 a 3542/ dle GP Pozemky v okolí RD č.p. 604 ul. Nová Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemků: 2632/ / / / / / /4 2661/5 2661/ Cena Pozemky v okolí bývalého koupaliště travní porost, orná půda a vodní tok 15,- Kč/m Ostatní plocha v okolí bývalého koupaliště ,- Kč/m / / / / / / / / /19 457/33 457/ Kašnice Pozemky v areálu bývalého koupaliště Orná půda vedle areálu bývalého koupaliště 250,- 22 Kč/m ,- Kč/m / / / / / / / / / Orná půda v tratích Za psinky a Zadní pole Orná půda v tratích Novosady a Díly ,- Kč/m ,- Kč/m

6 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr na prodej pozemků: 457/46 457/ /156 část 3513/ cca 2000 Kašnice Kašnice Klobouky Bývalé cesty v k.ú. Kašnice a v tratích Novosady a Díly v k.ú

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více