Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014"

Transkript

1 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu 39. Zrušení p.o. Městská nemocnice Hustopeče 1. Zahájení 2. Sdělení starosty 3. Zpráva kontrolního výboru - bod zrušen, kontr. výbor nezasedal 4. Zpráva finančního výboru 5. Projednání počtu členů nového zastupitelstva města 6. Úprava rozpočtu Městské služby komunikace, údržba, zeleň 7. Darovací smlouvy na poskytnutí daru města Hustopeče 8. Návrh 2. Rozpočtového opatření města Hustopeče 9. Žádost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje o příspěvek na opravu a zateplení střechy v objektu požární stanice v Hustopečích 10. Smlouva o poskytnutí dotace (Hasičský záchranný sbor JMK) 11. Smlouva o poskytnutí dotace (AGROTEC a.s.) 12. Smlouva o poskytnutí dotace (Hustopečská chasa o.s.) 13. Kupní smlouva 379/10,376/11, 376/ Kupní smlouva pozemku parcela číslo KN 1520/7, pod budovou prodejny domácích potřeb, papírnictví a tapet. + Vyhlášení záměru prodeje 15. Kupní smlouva ulice Herbenova za sklepy 16. Kupní smlouva k pozemkům p.č. 1329/85 a p.č. 1330/4 17. Kupní smlouva p.č. 2617/ Kupní smlouva pozemky pod garážemi 19. Kupní smlouva s E.ON Distribuce a.s. 20. Kupní smlouva k pozemku p.č. 1370/ Smlouva o smlouvě budoucí kupní (Sýpka) 22. Darovací smlouva pod IDS Šakvice 4695/ Vyhlášení záměru prodeje pozemků 24. Město nehodlá prodávat pozemky v Mandloňových sadech 25. Vyhlášení záměru prodeje pozemku po trafostanicí v k.ú. Celné 26. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. KN 411/ Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo KN 422/ Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 5040/6 a parcela číslo5040/ Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 3814/ Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 376/13 a části 3350/3 31. Vyhlášení záměru odprodeje pozemku 2600/ Vyhlášení záměru odkoupení částí pozemkům 3576, Záměr směny pozemků 34. Odkoupení 1/5 spoluvlastnického podílu na pozemku Souhlasné prohlášení k p.č. 504/5 36. Obecné závazná vyhláška 3/ Změna územního plánu města Hustopeče č Zrušení p.o. Městská nemocnice Hustopeče 39. Vyjádření k projektové dokumentaci COOP JEDNOTA HUSTOPEČE 40. Prezentace SMS Infokanálu pro občany a členy zastupitelstva 41. Diskuze občanů 18:00 18:30 hod. 1

2 42. Příspěvky členů ZM 43. Diskuze občanů 44. Usnesení 45. Závěr Usnesení č. 2/XXII/14: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek. Usnesení č. 3/XXII/14: ZM schvaluje předsedu návrhové komise paní Ondrová, členy návrhové komise Bc. Vejpustek, Ing. Urbánek. Usnesení č. 4/XXII/14: ZM schvaluje ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. Schejbal, Ing. Kadrnka Usnesení č. 5/XXII/14: ZM bere na vědomí zprávu z finančního výboru zastupitelstva Usnesení č. 6/XXII/14: ZM ukládá RM po ukončení letní sezony koupaliště vyhodnotit, zda dosažené příjmy budou stačit na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí přelivových hran a pokud ne, tak navrhnout v rámci rozpočtového opatření zvýšení příspěvku pro SPOZAM v odpovídající výši. Usnesení č. 7/XXII/14: ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s ředitelem SPOZAM zpracovala návrh optimálního řešení financování činností SPOZAM ve vazbě na rozpočet města a na spoluúčast TJ, včetně zájmových sdružení. Usnesení č. 8/XXII/14: ZM schvaluje dle ust. 67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích pro nové volební období 21 členné zastupitelstvo města Hustopeče. Usnesení č. 9/XXII/14: ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření města Hustopeče č. 2/2014 navýšení položky na komunikace o Kč ( Kč z důvodu realizace chodníků na městském hřbitově a Kč další údržba komunikací), a navýšení položky na údržbu zeleně o Kč Usnesení č. 10/XXII/14: ZM bere na vědomí Darovací smlouvu na poskytnutí daru městu Hustopeče ve výši Kč od Fabig. s.r.o., IČ: se sídlem Dlouhá 1205/10, Hustopeče. Text smlouvy je Usnesení č. 11/XXII/14: ZM bere na vědomí Darovací smlouvu na poskytnutí daru městu Hustopeče ve výši Kč s FaN Elektroinvest, Nádražní 37, Hustopeče. Text smlouvy je Usnesení č. 12/XXII/14: ZM bere na vědomí Darovací smlouvu na poskytnutí daru městu Hustopeče ve výši Kč od, Text smlouvy je Usnesení č. 13/XXII/14: ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města Hustopeče v předložené podobě. Usnesení č. 14/XXII/14: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, požární stanice Hustopeče, na opravu střechy objektu požární stanice v Hustopečích ve výši Kč. 2

3 Usnesení č. 15/XXII/14: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, IČ: se sídlem Zubatého 1, Brno-sever, Hustopeče na opravu střechy požární stanice HZS JmK, ÚO Břeclav, PS Hustopeče, Janáčkova 888/5, Hustopeče v roce Text smlouvy je Usnesení č. 16/XXII/14: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč se společností AGROTEC a.s., IČ: , se sídlem Brněnská 74, Hustopeče na sportovně společenskou akci X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM rally Text smlouvy je Usnesení č. 17/XXII/14: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč se Hustopečskou chasou o.s., IČ: se sídlem Polní 1165/5, Hustopeče na podoru činnosti Hustopečské chasy v roce Text smlouvy je Usnesení č. 18/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem na prodej pozemků parcela číslo 376/10 vedeného jako ostatní plocha, parcela číslo 376/11 vedeného jako ostatní plocha a pozemku parcela číslo 376/12 vedeného jako ostatní plocha, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 19/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej v geometrickém plánu číslo /2014 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1520/7 vedeného jako zastavěná plocha o výměře 100 m2 a pozemku parcela číslo KN 1520/8 vedeného jako ostatní plocha o výměře 12 m2, které vznikly z pozemků parcela číslo 1250/3 a parcela číslo 1250/4 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 20/XXII/14: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parcela číslo 1250/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 52 m2 /dle zákresu v příloze/ v k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 230,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s kupní smlouvou. Součástí kupní smlouvy bude i věcné břemeno volného přístupu a průchodu přes chodník nacházející se na dotčeném pozemku. Usnesení č. 21/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej v geometrickém plánu číslo /2013 nově vytvořených a vyčleněných pozemků parcela číslo KN 297/22 vedeného jako ostatní plocha o výměře 26 m2 a pozemku parcela číslo KN 297/23 vedeného jako ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 22/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej v geometrickém plánu číslo /2013 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 297/16 vedeného jako ostatní plocha o výměře 56 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 23/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej v geometrickém plánu číslo /2013 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo 1329/85 3

4 vzniklého z částí pozemků parcela číslo 1329/1 a parcely číslo 1330/4 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 24/XXII/14: ZM neschvaluje Kupní smlouvu s na prodej pozemku parcela číslo KN 2617/12 vedeného jako ostatní plocha o výměře 522 m2, v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 25/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej pozemku parcela číslo 300/7, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Hustopeče od do Text smlouvy je Usnesení č. 26/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s, na prodej pozemku do spoluvlastnictví parcela číslo 301/2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2 za cenu Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Hustopeče od do Text smlouvy je Usnesení č. 27/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s E.ON Distribuce a.s. IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na prodej pozemku pod distribuční trafostanicí nacházející se na pozemku parcela číslo 1045/4, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 28/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s E.ON Distribuce a.s. IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na prodej pozemku pod distribuční trafostanicí nacházející se na pozemku parcela číslo 1654, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 29/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s E.ON Distribuce a.s. IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na prodej pozemku pod distribuční trafostanicí nacházející se na pozemku parcela číslo 1672,vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 30/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu s na prodej v geometrickém plánu číslo /2014 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1370/13 vedeného jako ostatní plocha o výměře 35 m2 vzniklého z pozemku 1370/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 8978 Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 31/XXII/14: ZM schvaluje Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: na darování pozemku parcela číslo 4695/28 vedeného jako ostatní plocha o výměře 154 m2 pod stavbou Přestupní uzel Šakvice IDS. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od do Text smlouvy je Usnesení č. 32/XXII/14: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemků parcela číslo 3950, 3951, 3952 v k.ú. Hustopeče u Brna. 4

5 Usnesení č. 33/XXII/14: ZM prohlašuje, že město nehodlá prodávat pozemky v Mandloňových sadech p.č. 3824/1, 3906/3, 3907/3, 3908/3, 3913/1, 3913/2, 3913/3, 3913/4, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3918, 3922/1, 3924, 3925, 3929, 3933, 3934/1, 3934/2, 3935, 3936/2, 3937, 3938, 3939/1, 3939/2, 3940, 3941, 3942, 3943, 3949, 3953, 3954, 3955, 3956/1, 3956/2, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 3963, 3964, 3965, 3966, 3977/1, 3977/2, 3977/6, 3977/7, 3978, 3979, 3981, 3986, 3987, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 4028/2, 5403/1, 5406/5, 5415/14, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Veškeré žádosti o prodej těchto pozemků budou automaticky odkládány. O prodeji bude jednáno pouze v případě, že zastupitelstvo z vlastní iniciativy rozhodne o jejich prodeji. Usnesení č. 34/XXII/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemku pod trafostanicí nacházející se na části pozemku parcela číslo KN 335/3 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 7 m2 v obci Těchonín k.ú. Celné dle geometrického plánu za cenu minimálně dle znaleckého posudku, s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Usnesení č. 35/XXII/14: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 411/17 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 36/XXII/14: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 422/17 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 37/XXII/14: ZM prohlašuje, že město nehodlá prodávat pozemky i jejich části v ulici Na Hradbách p.č. 411/17, 422/17 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Veškeré žádosti o prodej těchto pozemků budou automaticky odkládány. O prodeji bude jednáno pouze v případě, že zastupitelstvo z vlastní iniciativy rozhodne o jejich prodeji. Usnesení č. 38/XXII/14: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemků parcela číslo 5040/6 vedeného jako ostatní plocha o výměře m2 a pozemku parcela číslo 5040/14 vedeného jako ostatní plocha o výměře m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 39/XXII/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 3814/18 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 230 Kč/m2 s tím že kupující zajistí a uhradí vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Usnesení č. 40/XXII/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 376/13 vedeného jako ostatní plocha o výměře 70 m2 a části pozemku parcela číslo KN 3350/3 vedeného jako vinice o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 230 Kč/m2 s tím že kupující zajistí a uhradí vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Usnesení č. 41/XXII/14: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo KN 2600/27 vedeného jako orná půda o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 42/XXII/14: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny v geometrickém plánu č /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1348/32 o výměře 311 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 1348/1 ve vlastnictví města Hustopeče za pozemky ve vlastnictví třetích osob v geometrickém plánu č /2014 nově vytvořené a vyčleněné parcela číslo KN 956/4 o výměře 78 m2, parcela číslo KN 956/5 o výměře 16 m2 a parcela číslo KN 956/6 o výměře 2 m2 vzniklé z pozemku parcela číslo KN 5

6 956 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. S tím, že náklady spojené se směnou smlouvou budou uhrazeny společně a nerozdílně. Usnesení č. 43/XXII/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru odkoupení částí pozemků KN 3576 a 3580 v k.ú. Hustopeče u Brna pod nově vybudovaným chodníkem směrem ke společnosti Norma group s.r.o. Usnesení č. 44/XXII/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu na koupi spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku parcela číslo KN 9546 vedeného jako ostatní plocha o výměře 76 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu ve výši Kč od... Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 45/XXII/14: ZM schvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva pro Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku parcela číslo 504/5 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text souhlasného prohlášení je Usnesení č. 46/XXII/14: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 3/2014, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Hustopeče. Text Obecně závazné vyhlášky je Usnesení č. 47/XXII/14: ZM schvaluje podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Hustopeče. Usnesení č. 48/XXII/14: ZM schvaluje určeným zastupitelem města Hustopeče pro pořízení Změny č. 1 ÚP Hustopeče Ing. Luboše Kuchynku. Usnesení č. 49/XXII/14: ZM schvaluje seznam požadavků k řešení ve Změně č. 1 ÚP Hustopeče a doporučuje jej Zastupitelstvu města Hustopeče ke schválení (seznam uveden v příloze č.1 a v grafickém schéma č.2). Usnesení č. 50/XXII/14: ZM schvaluje podle 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zamítnutí návrhu pana, na změnu ÚP Hustopeče, který by umožnil v ploše zemědělské NZ, na pozemku p. č dle KN Hustopeče, realizovat stavbu pro bydlení nebo pro individuální rekreaci. Usnesení č. 51/XXII/14: ZM zrušilo příspěvkovou organizaci Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace se sídlem Hustopeče, Brněnská 41, PSČ , IČ ke dni předcházejícímu zveřejnění údaje, že ve Sbírce listin je uložena uzavřená pachtovní smlouva mezi Nemocnicí Hustopeče a.s. jako propachtovatelem a vybraným strategickým partnerem města jako pachtýřem. Usnesení č. 52/XXII/14: ZM schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek na veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Provozování nemocnice Hustopeče:,..,..,,,, + nezávislý odborník. Usnesení č. 53/XXII/14: ZM schvaluje prodej drobného dlouhodobého majetku organizaci Nemocnice Hustopeče, a.s. ke dni zveřejnění údaje, že ve Sbírce listin je uložena uzavřená pachtovní smlouva mezi Nemocnicí Hustopeče a.s. jako propachtovatelem a vybraným strategickým partnerem jako pachtýřem. Kupní cena je stanovena v souladu se znaleckým posudkem č /14 o stanovení hodnoty movitého majetku, zpracovaným Jaroslavem Sedlákem, soudním znalcem pro obor ekonomika ve výši Kč. Znalecký posudek je přílohou usnesení. 6

7 Usnesení č. 54/XXII/14: ZM schvaluje převod dlouhodobého hmotného majetku, majetku v operativní evidenci a software organizaci Nemocnice Hustopeče,a.s. ke dni zveřejnění údaje, že ve Sbírce listin je uložena uzavřená pachtovní smlouva mezi Nemocnicí Hustopeče a.s. jako propachtovatelem a vybraným strategickým partnerem jako pachtýřem. Cena převáděného majetku je stanovena v souladu se Znaleckým posudkem č /14 o stanovení hodnoty movitého majetku, zpracovaným Jaroslavem Sedlákem, soudním znalcem pro obor ekonomika ve výši Kč. Znalecký posudek je přílohou usnesení. Usnesení č. 55/XXII/14: ZM schvaluje vytvoření pracovní komise k vyjádření ke studii stavby SUPERMARKET COOP JEDNOTA HUSTOPEČE ve složení: Bc. Vejpustek, paní Živná, paní Ondrová, pan Sadílek. Usnesení č. 56/XXII/14: ZM ukládá radě města připravit provozní řád zahrádkářské kolonie "Slunečná". Usnesení č. 57/XXII/14: ZM schvaluje započetí a průběžné čerpání prostředků z Veřejné sbírky na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Hustopeče dle účelu sbírky. Současně schvaluje komisi pro zajištění a sledování čerpání ve složení: p. Sadílek, p. Pešáková, Ing. Michna. Usnesení č. 58/XXII/14: ZM schvaluje udělení daru ve výši Kč na vybudování klimatizace pro Městskou nemocnici Hustopeče oddělení LDN (Veřejná sbírka na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Hustopeče). Současně schvaluje přesun těchto finanční prostředků v rámci rozpočtu města z kapitoly odměny zastupitelům do položky na investiční dary a dotace. Usnesení č. 59/XXII/14: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Hustopeče Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, ve kterém zřizovatel Město Hustopeče s platností od odebírá z hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, Víceúčelové hřiště ZŠ Nádražní vč. příslušenství, specifikované tímto dodatkem v hodnotě Kč. Text dodatku je Usnesení č. 60/XXII/14: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky města Hustopeče Městské služby Hustopeče, Nádražní 37, okres Břeclav, ve kterém zřizovatel Město Hustopeče s platností od předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, Víceúčelové hřiště ZŠ Nádražní vč. příslušenství, specifikované tímto dodatkem v hodnotě Kč. Text dodatku je 7

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více