Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí v ulici Husova 2. Žádost spol. Fatra, a.s. o prodej pozemku pod stavbou vodojemu v lokalitě Maková 3. Nabídka na darování pozemku Městu Napajedla 4. Prodej části pozemku v ul. Komenského 5. Prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na pozemek pod garáží st. p. č Prodej bytu v domě č. p v ulici Palackého 7. Uzavření dodatku k darovací smlouvě uzavřené v rámci stavby Napajedla protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy 8. Zápis z jednání finančního výboru dne Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012, rozdělení hospodářského výsledku za rok Hospodaření společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok Hospodaření společnosti NBTH, s.r.o. za rok Hospodaření společnosti NTV cable s.r.o. za rok Přijetí finančního daru od Nadace AGROFERT HOLDING 14. Poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Fatra Slavia Napajedla 15. Uvolnění finančních prostředků k provedení analýz v průmyslové zóně Slávia, rozpočtové opatření č. 27/ Ekonomický rozbor drcení betonu 17. Poskytnutí finančního příspěvku pro Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla 18. Krátkodobá překlenovací půjčka pro Technickou správu města, s.r.o. 19. Závěrečný účet Regionu Slovácko sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za rok Termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Zápis z jednání kontrolního výboru dne 22. května Dohoda o vzájemné spolupráci s Teplárnou Otrokovice a.s., rozpočtové opatření č. 31/ Zastupitelstvo města Napajedla projednalo žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku v ulici Husova a u s n e s e n í m č. 15/220/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla prodat části obecních pozemků KN p. č. 1540/21 a KN p. č. 1540/2 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 46/904/2012 ze dne nebyly na Městském úřadě v Napajedlích uplatněny žádné další žádosti či podněty k tomuto záměru

2 2 prodej částí pozemků KN p. č. 1540/21 a p. č. 1540/2 o celkové výměře cca 18 m 2 pro umístění kioskové trafostanice VN/NN v ulici Husova společnosti E.ON Distribuce, a.s. za cenu 800,00 Kč/m 2 formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní c) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní v předloženém znění dle přílohy č. 7 d) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 15. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo žádost spol. Fatra, a.s. o prodej pozemku pod stavbou vodojemu v lokalitě Maková a u s n e s e n í m č. 15/221/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla prodat obecní pozemek p. č. 4288/2 trvalý travní porost o výměře 1503 m 2 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 54/1111/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě v Napajedlích uplatněny žádné další žádosti či podněty k tomuto záměru prodej pozemku ve vlastnictví města Napajedla p. č. 4288/2 trvalý travní porost o výměře 1503 m 2 společnosti Fatra, a.s. za cenu obvyklou Kč ,00 dle znaleckého posudku Ing. Kostky č. 5293/98/2013 ze dne c) schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 9 d) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 30. srpna Zastupitelstvo města Napajedla projednalo nabídku na darování pozemku Městu Napajedla a u s n e s e n í m č. 15/222/2013 přijetí daru, pozemku p. č lesní pozemek o výměře 201 m 2 darovací smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 6 c) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 29. července Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Kupní smlouvy na prodej v ul. Komenského a u s n e s e n í m č. 15/223/2013

3 3 Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 7899/2 v k. ú. Napajedla o celkové výměře 57 m 2, který byl oddělen z pozemku p. č. 293/2 v k. ú. Napajedla, za cenu 500,00 Kč/m 2, dle návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 30. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy k pozemku pod garáží v lokalitě Chmelnice a u s n e s e n í m č. 15/224/2013 prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku pod garáží v lokalitě Chmelnice umístěné na pozemku st. p. č o výměře 18 m 2 do vlastnictví majitelů garáže v k. ú. Napajedla za cenu 300,00 Kč/m 2 kupní smlouvu dle předloženého návrhu v příloze č. 4 c) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 29. července Zastupitelstvo města Napajedla otevřelo obálku na prodej bytu v domě č. p v ulici Palackého a u s n e s e n í m č. 15/225/2013 prodej bytu v domě č.p v ulici Palackého, bytové jednotky č. 1504/2 o výměře 38,10 m 2 za podmínek dle vyhlášeného záměru za nabídnutou cenu Kč ,00 Současně s kupní smlouvou bude uzavřena: - Dohoda o cesii smlouvy - Dohoda s novým majitelem o přistoupení k závazku ve smyslu ustanovení 534 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění b) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města zajistit vyhotovení a uzavření kupní smlouvy Termín: 29. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací, uzavřené v rámci stavby Napajedla - protipovodňová ochrana pravého břehu řeky Moravy a u s n e s e n í m č. 15/226/2013 prodloužení lhůty převodu stavby Napajedla - protipovodňová ochrana pravého břehu řeky Moravy z 5 na 10 let, z majetku Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví Města Napajedla Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem Napajedla dle předloženého návrhu v příloze č. 2

4 4 c) pověřuje podpisem Dodatku č. 1 Termín: 15. července Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se zápisem z jednání finančního výboru dne 12. června Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2012, projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012 a seznámilo se s návrhem na schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku města Napajedla za rok 2012 a u s n e s e n í m č. 15/227/2013 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 dle přílohy č. 1 b) vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2012, a to bez výhrad u s n e s e n í m č. 15/228/2013 účetní závěrku města Napajedla za rok 2012 dle přílohy č. 5 hospodářský výsledek města Napajedla za rok 2012, zisk po zdanění ve výši Kč ,74, a jeho převedení v plné výši na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období 10. Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční účetní závěrku společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok 2012, která skončila účetní ztrátou ve výši Kč ,00. Ztráta bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 11. Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční závěrku společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2012, která skončila účetní ztrátou ve výši Kč ,05. Ztráta bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 12. Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční závěrku společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2012, která skončila ztrátou ve výši Kč ,00. Ztráta bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 13. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem smlouvy o poskytnutí finančního daru od Nadace AGROFERT HOLDING a u s n e s e n í m č. 15/229/2013 přijetí finančního daru ve výši Kč ,00 od Nadace AGROFERT HOLDING na revitalizaci areálu Mateřské školy v Napajedlích

5 5 Smlouvu darovací o poskytnutí finančního daru mezi městem Napajedla jako obdarovaným a Nadací AGROFERT HOLDING jako dárcem dle přílohy č. 1 c) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na poskytnutí finančního příspěvku z účelového daru společnosti CEMEX Sand, k.s. a u s n e s e n í m č. 15/230/2013 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu rozvoje mládežnické kopané ve městě Napajedla pro TJ Fatra Slavia Napajedla smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z účelového daru společnosti CEMEX Sand, k.s. pro TJ Fatra Slavia Napajedla dle přílohy č. 1 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2013: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky (ORJ 2411) do oddílu 34 tělovýchova a zájmová činnost pro TJ Fatra Slavia (ORJ 2464) d) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy Termín: v průběhu roku Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým požadavkem na uvolnění finančních prostředků na provedení analýz v okolí průmyslové zóny Slávia Napajedla a u s n e s e n í m č. 15/231/2013 uvolnění částky Kč ,00 na provedení analýzy 27 půdních vzorků a 6 rostlinných vzorků a instalace 3 stanovišť aktivního biomonitoringu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno, vzorkovacích prací a odběru vzorků na pozaďové hodnoty Výzkumným centrem Masarykovy univerzity RECETOX, Brno, rozšíření analýzy vzorků půdy a dopad na zdravotní rizika Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem, roční pasivní vzorkování ovzduší v průmyslové zóně Slávia Výzkumným centrem Masarykovy univerzity RECETOX, Brno, a rozboru těla ryby z odstavného ramene Pahrbek Státním veterinárním ústavem Olomouc rozpočtové opatření č. 27/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků z běžné rezervy v objemu Kč ,00 do oddílu 37 Ochrana životního prostředí na úhradu nákladů spojených s realizací rozborů půdy, ryby, rostlin a monitoringu ovzduší v katastru Napajedel (ORJ 2636) c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města zajistit změnu v rozpočtu města na rok 2013 a zajistit provedení navržených analýz Termín: 31. října 2013

6 6 16. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým ekonomickým rozborem drcení betonu v rámci investičních akcí města a u s n e s e n í m č. 15/232/2013 a) bere na vědomí otevřený dopis Občanského sdružení Za zdravá Napajedla, ve kterém sdružení vyjadřuje svůj nesouhlas s realizací drcení stavební suti v areálu Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace provedení drcení betonu v areálu Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace za podmínky omezení doby drcení od 7:00 hodin do 16:00 hodin dle schváleného rozpočtu na rok 2013 c) neschvaluje rozpočtové opatření č. 28/2013: přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj z akce recyklace betonu (ORJ 2127) do oddílu 37 Ochrana životního prostředí na akci odvoz cca 1000 tun betonové suti na skládku (ORJ 2617) d) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města - zajistit provedení drcení betonu Termín: do 20. prosince Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 15/233/2013 a) neschvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na konzultace s odborníky na životní prostředí, právní poradenství, cestovné, kancelářské výdaje pro Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla dle přílohy č. 1 b) neschvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla dle přílohy č. 2 c) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení stanoviska zastupitelstva města žadateli Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla projednalo materiál společnosti Technická správa města, s.r.o. a u s n e s e n í m č. 15/234/2013 poskytnutí krátkodobé půjčky ve výši Kč ,00 společnosti Technická správa města, s.r.o. smlouvu o půjčce mezi městem Napajedla jako věřitelem a společností Technická správa města, s.r.o. jako dlužníkem dle přílohy č. 1 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2013:

7 7 - v oblasti financování navýšit položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku Kč ,00 - ve výdajové části rozpočtu navýšit oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku Kč ,00 na poskytnutí půjčky pro společnost Technická správa města, s.r.o. (ORJ 2421) - v příjmové části rozpočtu navýšit třídu 2 nedaňové příjmy o částku Kč ,00 z důvodu vrácení půjčky - ve výdajové části rozpočtu v oddíle 64 Ostatní činnosti navýšit běžnou rezervu o částku Kč ,00 (ORJ 2400) d) pověřuje podpisem smlouvy o půjčce Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se Závěrečným účtem Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za rok 2012 a návrhem rozpočtu sdružení na rok Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem termínů zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2013 a u s n e s e n í m č. 15/235/2013 schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2013: 11. září a 27. listopadu 21. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se Zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se Zápisem z jednání kontrolního výboru č. 1/2013/KV konaného dne 22. května 2013 a u s n e s e n í m č. 15/236/2013 ukládá Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ doplnit zprávu o plnění rozpracovaných usnesení zastupitelstva města v případě posunu termínu o důvod Termín: ihned 23. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Dohody o vzájemné spolupráci a s Dodatkem č. 1 k této dohodě a u s n e s e n í m č. 55/237/2013 Dohodu o vzájemné spolupráci a Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci s Teplárnou Otrokovice a.s. b) pověřuje podpisem Dohody o vzájemné spolupráci a Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci Termín: 28. června 2013

8 8 c) ukládá Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit plnění Dohody a Dodatku č. 1 Termín: průběžně d) schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2013: - v příjmové části rozpočtu navýšení třídy 2 nedaňové příjmy o částku Kč ,00 z titulu daru od společnosti Teplárna Otrokovice a.s. - ve výdajové části rozpočtu navýšení oddílu 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky o částku Kč ,00 na akci Nový Klášter expozice muzea o historii Napajedel (ORJ 1328) e) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města - zajistit realizaci expozice muzea o historii Napajedel Termín: 31. prosince zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 30. června 2013 Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka města místostarosta města Marie Hlochová v. r. Bc. Denisa Kalmárová v. r. ověřovatel ověřovatel

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více