Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace."

Transkript

1 Poděkování Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace. Speciální dík patří našim klientům, bez kterých by tato publikace postrádala praktický náhled do světa dotací. Cenným přínosem je pro nás také odborný příspěvek pana 1. náměstka Ing. Daniela Brauna, M.A. na téma Budoucnost kohezní politiky: Věříme, že si v naší publikaci najdete téma Vám blízké, které Vám konzultanti Evropského kompetenčního centra pomohou zrealizovat.

2 3 4 Obsah Fondy Evropské unie v praxi příklady úspěšných projektů Úvod Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) Budoucnost kohezní politiky , Ing. Daniel Braun, M.A. 9 Fondy Evropské unie v letech Jak na dotace ve firmě Zvažujeme žádost o dotaci 19 Jednáme o způsobu financování 20 Připravujeme žádost o dotaci 22 Realizujeme projekt 23 Změny projektu 25 Povinná publicita 26 Žádáme o výplatu dotace 27 Případové studie Rozvoj podnikání 33 Výzkum, vývoj a inovace 39 Investice do nemovitostí 45 Investiční pobídky 51 Vzdělávání zaměstnanců 57 Zemědělství a potravinářství 63 Životní prostředí 69 ISBN

3 5 6 Úvod Jedním z prorůstových impulzů české ekonomiky v posledních letech byly bezpochyby evropské fondy. Finanční prostředky z těchto zdrojů směřovaly nejen do podpory podnikatelů a firem, ale významně se podílely i na rozvoji obcí a krajů. UniCredit Bank zprostředkovala od roku 2007 výplatu desítek miliard korun a stala se jediným místem v České republice, které vyplácí všem příjemcům prostředky na schválené projekty. UniCredit a její Evropské kompetenční centrum (ECC) však nepřijala pouze tuto roli, ale aktivně pomáhá ve spolupráci s dalšími partnery všem žadatelům od posouzení prvotního záměru, přes spolufinancování či předfinancování až po samotnou výplatu dotace. UniCredit Bank je jediným finančním ústavem, který dokáže pokrýt oblast evropských peněz skutečně komplexně, a to nejen v České republice, ale prostřednictvím dceřiných bank i v dalších zemích regionu střední a východní Evropy. Nyní se nacházíme v poločase stávajícího programového období. Přitom značná část finančních prostředků stále zůstává nevyužita. Je pravdou, že oblast evropských fondů je poměrně komplikovaná a dosažení fáze samotného čerpání prostředků představuje mnohdy trnitou cestu, nicméně s odbornou podporou Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank je cesta citelně přímější a výsledek výrazně dosažitelnější. Budoucnost kohezní politiky se stává žhavým tématem, UniCredit Bank se problematice veřejných podpor chce věnovat i po roce Proto se tomuto aktuálnímu tématu věnujeme podrobně v této publikaci. Přestože jsou žadatelé dnes již mnohem informovanější, než tomu bylo například před třemi lety, jsou podle našich zkušeností praktické informace a zkušenosti úspěšných příjemců spojené s přípravou dotačních projektů stále žádané a inspirativní. Z každodenního kontaktu a práce s klienty je máme a chceme se o ně s vámi podělit. Představujeme prezentaci projektů, na jejichž realizaci se UniCredit Bank významně podílela, tj. pomohla při získání dotace a zajistila potřebné financování projektu. Příklady táhnou a slova povzbuzují. Věřím, že nová speciální publikace UniCredit Bank k oblasti fondů Evropské unie bude pro vás jak příkladná, tak povzbuzující. Ing. Jiří Kunert generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic

4 8 Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) Budoucnost kohezní politiky , Ing. Daniel Braun, M.A. Fondy Evropské unie v letech

5 9 Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) 10 Budoucnost kohezní politiky: Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj státní tajemník Kohezní politika je kratším pojmenováním jedné z nej- Jsem navíc přesvědčen, že české prostředí získává, krovýznamnějších politik Evropské unie s dlouhým oficimě finančních prostředků do některých předem defiálním názvem Politika hospodářské, sociální a územní novaných oblastí, i celou řadu nefinančních přínosů. soudržnosti. Podle Lisabonské smlouvy (článek 174) Implementační systém kohezní politiky je sice složitý, Unie za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí ale je založen na dlouhodobě osvědčených principech, a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospo- vyzkoušených praxí a průběžně zdokonalovaných. dářské, sociální a územní soudržnosti. Unie se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje Učíme se strategickému přístupu k plánování a přípravě různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevý- investic, učíme se hodnocení standardizovanými metohodněných regionů. Kohezní politika zahrnuje všechdami, jako např. posouzení nákladů a výnosů nebo hodny tři v této smlouvě uvedené aspekty soudržnosti nocení efektivity. Učíme se kultuře kompromisu při (neboli koheze ), přičemž k těm původně uvedeným vyjednávání, učíme se vyvažovat veřejné zájmy mezi aspektům, hospodářskému a sociálnímu, přibyl právě sebou navzájem je více potřeba z hlediska veřejného Lisabonskou smlouvou i třetí územní. zájmu nový most pro všechny, nebo škola jen pro některé? Učíme se kontrolovat a posuzovat hospodárnost Kohezní politika není pouze redistribuce. Je jediným vynaložených prostředků i důslednosti při postihování nástrojem EU, který je schopen zajišťovat koordinaci chyb, omylů a podvodů; zde však spatřuji dosud značné a doplňkovost jednotlivých rozvojových aktivit v da- rezervy. Učíme se také rozhledu po celé Evropě, učíném území. V ČR klademe důraz na integrovaný příme se spolupracovat v mezinárodních týmech a učíme stup, tedy na koordinaci aktivit a soustředění zdrojů na se obhajovat národní zájmy. Učíme se cizím jazykům řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů. Tím i kulturám; učíme se prodat česká specifika a učíme je dosahováno vyšší synergie i lepších výsledků včetně se být v Evropě a být sebevědomí. To pro společnost, vyšší efektivity využití finančních prostředků v porov- kde desítky let svobodně vyjádřený názor nebo poleminání se samostatně sektorově realizovanými politikami. ka nebyly vítány, není málo. Současně napomáhá kohezní politika k plnému využití rozvojového potenciálu daného území, což je význam- Z hlediska našeho členství v EU bych chtěl připomené zejména pro zaostalejší oblasti. Tím kohezní politika nout, že základní vizí rozvoje EU na příštích 10 let se naplňuje svůj základní cíl, kterým je podpora harmonic- stala po schválení Evropskou radou v červnu tohoto kého rozvoje území EU. roku Strategie Evropa Hlavním cílem této vize je inteligentní a udržitelný růst podporující začleňování Finanční prostředky poskytované příjemcům v rámci (smart, sustainable and inclusive growth). Prostřednic- kohezní politiky EU hrají v ČR významnou roli při podtvím této strategie by se měla Evropa zotavit z dopadů poře růstu, zaměstnanosti, při zlepšení podmínek pro globální krize, a to zvláště podporou konkurenceschop- inovace, výzkum a vývoj nebo při podpoře udržitelného nosti, produktivity, posílením růstového potenciálu, rozvoje a sociálního začlenění. Je zřejmé, že bez těchto sociální soudržnosti a hospodářské konvergence. Stra- prostředků by v naší zemi nebyl dostatek prostředků na tegie konstatuje, že hospodářská, sociální a územní aktivní veřejnou rozvojovou politiku, a to jak na centrál- soudržnost zůstane jádrem strategie Evropa 2020 tak, ní, tak na regionální úrovni. Význam intervencí kohezní aby byly veškeré síly a kapacity mobilizovány a zamě- politiky se zvýšil i v souvislosti s dopady světové finančřeny na plnění priorit této strategie. Politika soudržnosti ní a hospodářské krize, byť se jedná o politiku primárně a strukturální fondy jsou samy o sobě velmi důležité rozvojovou. a představují klíčové mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v členských státech a jejich regionech. Významnou roli kohezní politiky podpořili i nejvyšší představitelé členských států EU, kteří se v červnu 2010 na jednání Evropské rady v Bruselu shodli na tom, že pro úspěch nové strategie je důležité podporovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost a rozvíjet infrastrukturu. Je tedy zcela zřejmé, že budoucí priority kohezní politiky EU pro období musí být sladěny s tematickými prioritami identifikovanými ve Strategii Evropa Vzhledem k přetrvávajícím disparitám proto podporuji pokračování silné kohezní politiky, která sehrává nezastupitelnou roli v podobě podpory méně vyspělých regionů a členských států. Ty se tak mohou lépe vyrovnávat s dopady liberalizace vnitřního trhu EU a současně se do něj plně zapojit. Osobně předpokládám, že základem, ze kterého bude vycházet formulace priorit ČR pro budoucí programové období , bude především prorůstová hospodářská politika založená na podpoře inovací a vzdělávání, efektivnějšího trhu práce, dobudování stále ještě zaostávající infrastruktury, politika provázaná s cílenými sociálními opatřeními stimulujícími růst zaměstnanosti i zvyšování kvality života napříč územím ČR. Potenciální růst České republiky je odhadován v průměru do roku 2020 na více než 3,5 %. Přestože ČR dosud zaostává za průměrem EU, pokud jde o produktivitu práce, dohánění ekonomické úrovně je velmi dynamické. Růst produktivity, který je hlavním stimulem potenciálu růstu ze střednědobého hlediska, však může vycházet pouze z příznivého podnikatelského prostředí podporujícího podnikatelského ducha a investice. Proto mohou zajištění příznivého podnikatelského prostředí, snížení administrativních překážek a efektivní veřejný sektor významně přispět k vytvoření podmínek pro další podporu prorůstových aktivit a zvýšení celkové produktivity ekonomických faktorů. Hlavním stimulem mohou být i podpůrná opatření v oblasti výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání, které zkvalitňují znalostní základnu. Další oblastí, o níž předpokládám, že bude hrát významnou roli, je energetická efektivita a bezpečnost. Z hlediska budoucí kohezní politiky EU proto budou pro ČR klíčová také ta opatření, která přispějí celkovému snížení elektro-energetické náročnosti české ekonomiky tak, aby kolem roku 2020 byla energetická náročnost ČR na úrovni průměru EU. Rád bych do architektury budoucí kohezní politiky prosadil některé obecné principy platné pro nakládání s finančními prostředky obecně. Při koncipování jednotlivých programů by měli jejich zpracovatelé postupovat obvyklými analytickými kroky: identifikace problému, stanovení cíle, stanovení kritérií k hodnocení variant, vyhodnocení variant a výběru nejvhodnějšího řešení (např. programu nebo typu intervence). Podkladové analýzy by také měly prostřednictvím měřitelných parametrů dokládat nezbytnost dané finanční intervence ze strany veřejného sektoru. Podle mého názoru by se měly ze strukturálních fondů podporovat jen takové intervence, které nezpůsobují vytěsňování potenciálního soukromého kapitálu nebo kde bude doložena neefektivnost nebo nedostatečnost soukromého zajišťování veřejných statků. Znamená to podporovat jen takové intervence, které účinně řeší důsledky např. tržního selhání nebo které jsou zacíleny na řešení veřejného zájmu. Základem by mělo být financování aktivit vytvářejících základ Ing. Daniel Braun, M.A. je 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj zodpovědným za oblast strukturálních fondů Evropské unie. Na ministerstvu působí od března 2007, koordinoval přípravu operačních programů a vedl jednání o Národním strategickém referenčním rámci pro období Do funkce 1. náměstka byl jmenován v červenci Daniel Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů, a Central European University v Budapešti.

6 11 Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) 12 Budoucnost kohezní politiky: (pokračování) pro udržitelný růst a nikoliv pouze financování prosté obnovy již existujících statků, které nemají prorůstový potenciál. Intervence by měly mít předem definovány měřitelné parametry výsledků a dopadů, včetně identifikace přidané hodnoty. Mistakes are the portals of discovery Chyby jsou bránou k objevům řekl trefně James Joyce. Přípravu budoucího programového období na evropské úrovni vnímám také jako příležitost poučit se z chyb dosavadní realizace kohezní politiky našich i partnerů a zefektivnit využívání jejích prostředků i jejího implementačního systému. Na základě zkušeností z přechodu programového období na současné období , považuji za vhodnější spíše evoluci implementačního systému než revoluci s důrazem na zjednodušení v oblasti národní i evropské legislativy a prováděcích pravidel. Ke snížení administrativní zátěže a rizika chybovosti dojde jen tehdy, jsou-li pravidla známa včas, jsou srozumitelná a jednoznačně interpretovatelná všemi subjekty systému. Česká republika je v rámci EU středně velkou a vysoce otevřenou ekonomikou. Proto je velmi citlivá na vývoj globální ekonomiky i na ekonomickou situaci hlavních obchodních partnerů, zejména z EU. Z hlediska reforem půjde v následujících letech o střednědobou fiskální konsolidaci, dlouhodobou udržitelnost veřejných financí; zvyšování konkurenceschopnosti a s tím související pružnější trh práce. Tyto výzvy jsou vnitřně provázané a jejich úspěšné řešení představuje jeden z klíčových faktorů ovlivňujících růstový potenciál nejen české ekonomiky, ale kvality života obyvatel ČR. Jsem přesvědčen, že kohezní politika bude i nadále účinným nástrojem, který nám všem pomůže těmto výzvám úspěšně čelit. Za svou osobu mohu prohlásit, že příprava ČR na budoucí programové období po roce 2013 patří mezi mé hlavní priority.

7 13 Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) 14 Fondy Evropské unie v letech Evropská unie si za jeden ze svých cílů stanovila snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a jejich regiony. K tomuto účelu byly vytvořeny fondy, které mají pomoci slabším regionům Evropského společenství vyrovnat se těm rozvinutým. Česká republika má do roku 2013 možnost čerpat nevratnou finanční pomoc hned z několika fondů. Pojďme si tedy přiblížit, jaké konkrétní možnosti čerpání máme k dispozici. Česká republika má z fondů Evropské unie na období k dispozici celkem 26,69 miliard EUR (763,2 mld. CZK). Od roku 2007 do října 2010 bylo podáno celkem žádostí o podporu ve výši 950,2 mld. korun (38,01 mld. EUR). Úspěšným žadatelům bylo doposud přiděleno 393,9 mld. korun (15,76 mld. EUR) na realizaci projektů. Evropská unie poskytuje finanční pomoc regionům s doporučeným počtem obyvatel mezi osmi set tisíci a třemi miliony. Proto byly na území České republiky vytvořeny tzv. regiony soudržnosti (Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava), které se skládají z jednoho či více českých krajů. Centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v rámci České republiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Evropské fondy v ČR Strukturální fondy Největší objem peněz pro Českou republiku přichází ze strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou podporovány investiční projekty, které vedou k rozvoji jednotlivých regionů (podpora podnikání, ochrana životního prostředí, zavádění nových informačních a komunikačních technologií, výzkum a vývoj apod.). Evropský sociální fond je určen na rozvoj zaměstnanosti a lidských zdrojů. Financují se z něj projekty rekvalifikace, dalšího vzdělávání a zlepšování celkové úrovně školství. Nemalá část finančních prostředků je určena i na začleňování handicapovaných osob zpět do společnosti. Fond soudržnosti Fond soudržnosti nepatří mezi strukturální fondy a je určen pro země, jejichž hrubý národní důchod nepřekračuje 90 % průměru EU. Financují se z něj především velké projekty z oblasti dopravy a životního prostředí, jako je budování transevropských dopravních sítí, čistíren odpadních vod, rozšiřování dopravních okruhů apod. Podmínky čerpání dotací z Fondů Evropské unie Převážná část regionů České republiky nedosahuje 75 % průměru hrubého domácího produktu Evropské unie a je díky tomu v rámci evropské regionální politiky zařazena pod tzv. cíl Konvergence, skrze který plyne do ČR naprostá většina finančních prostředků. Region hlavního města Prahy do této kategorie díky úrovni ekonomické vyspělosti nespadá. Rozvojové projekty na území Prahy jsou financovány ze specifických programů v rámci odlišných cílů i podmínek. Možnost čerpání dotací mimo Evropskou unii O finanční pomoci ze strany Evropské unie toho bylo napsáno již hodně. Málo se ale ví, že finanční podporu hospodářsky méně rozvinutým regionům nabízejí i země, které členy Evropského společenství nejsou. Česká republika tak od roku 2004 může čerpat dotace z Norských fondů a nově také z grantových příspěvků Švýcarska. Finanční mechanismy EHP/Norska (Norské fondy) Norské fondy představují finanční pomoc od Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Přispívají na některé oblasti, které strukturální fondy nepokrývají. Jedná se například o oblast soudnictví, zkvalitnění zdravotnictví, péče o kulturní dědictví, rozvoj lidských zdrojů, vědu a výzkum a ochranu životního prostředí. V červenci roku 2010 byla podepsána dohoda mezi EU a přispívajícími zeměmi o Finančních mechanismech EHP/Norsko na období Celková výše alokace pro 15 členských zemí EU činí 1,79 mld. EUR (44,7 mld. Kč), z toho 97 % financí bude poskytnuto Norskem. Pro Českou republiku bylo z celkové výše alokováno 131,8 mil. EUR (3,27 mld. Kč). Finanční pomoc Švýcarska Finanční pomoc Švýcarska umožňuje prostřednictvím grantů financovat bezpečnost, životní prostředí, soukromý sektor a rozvoj lidských zdrojů. Částka, kterou Švýcarské fondy nabízejí, je sice výrazně nižší než příspěvky z EU, granty však mají šanci získat i takové projekty, které nemají výrazný komerční potenciál. Pro Českou republiku bylo ze Švýcarských fondů uvolněno bezmála 110 milionů švýcarských franků, tedy téměř dvě miliardy korun. Největší část finančních prostředků (až 40 % celkové alokace) bude investováno do prioritních regionů, tedy Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

8 15 Současnost a budoucnost vyváženého územního rozvoje (kohezní politika) 16 Fondy Evropské unie v letech (pokračování) Pojmy, se kterými se setkáte při čerpání ze strukturálních fondů Operační program Aby mohly jednotlivé země ze strukturálních fondů vůbec čerpat, musí sestavit tzv. operační programy (OP). OP jsou zaměřeny regionálně (podpora projektů v jednotlivých krajích), tematicky (vzdělávání, věda a výzkum apod.) nebo podporují spolupráci mezi českými a zahraničními regiony. V každém programu je přesně definována oblast podpory včetně oprávněných žadatelů. V České republice je pro období schváleno celkem 26 operačních programů, z toho 7 programů je regionálních, 8 tematických, 9 na podporu evropské územní spolupráce a 2 programy jsou vytvořeny pro území hlavního města. jekty např. agentura CzechInvest. Ty pak vykonávají část činností za ŘO, zejména co se týče komunikace s příjemci, schvalování projektů a vyhlašování nových výzev. Výzva Jednotlivé výzvy vyhlašuje řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt. Je v nich určeno v jakém termínu mohou zájemci o podporu ze strukturálních fondů předkládat své projekty, za jakých podmínek a v jaké výši budou dotace poskytovány. Také je v nich specifikováno, o jakou oblast podpory se jedná a kdo jsou oprávnění žadatelé. Výzva může být časově omezená nebo průběžná. To znamená, že žadatelé mohou své projekty předkládat buď v určitém termínu, nebo od vyhlášení výzvy až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. ROZDĚLENÍ 26 ČESKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tematické operační programy 21,23 mld. EUR (606, 97 mld. Kč) Operační programy Praha 0,42 mld. EUR (12,01 mld. Kč) Regionální operační programy 4,66 mld. EUR (133,22 mld. Kč) Evropská územní spolupráce 0,39 mld. EUR (11,15 mld. Kč) Integrovaný operační OP Praha 5 OP Přeshraniční ROP Severozápad program Konkurenceschopnost spolupráce: OP Podnikání a inovace OP Praha Adaptabilita ROP Severovýchod ČR Bavorsko OP Životní prostředí ROP Střední Čechy ČR Polsko OP Doprava ROP Jihozápad Rakousko ČR Prioritní osa V rámci operačních programů jsou oblasti podpory rozděleny do prioritních os. Každá prioritní osa specifikuje konkrétní oblast a aktivity, které mohou být z prostředků EU podpořeny (např. v rámci programu zaměřeného na vzdělávání budou prioritní osy rozděleny na podporu terciárního vzdělávání, vzdělávání vědeckých pracovníků apod.). Každá prioritní osa má určený rozpočet, jehož části jsou pak projektům přidělovány na základě výzev. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Technická pomoc ROP Jihovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava Sasko ČR Slovensko ČR OP Mezinárodní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Řídicí orgán Řídicí orgán je instituce, která má jednotlivé OP na starosti. Dohlíží na to, aby byly prostředky z Evropské unie rozdělovány efektivně a podle pravidel nastavených Evropskou komisí. Řídicími orgány bývají zpravidla orgány veřejné správy, například ministerstva. ESPON 2013 INTERACT II Zprostředkující subjekt Řídicí orgán se může rozhodnout převést některé své povinnosti na jiné organizace, tzv. zprostředkující sub-

9 18 Jak na dotace ve firmě Zvažujeme žádost o dotaci Jednáme o způsobu financování Připravujeme žádost o dotaci Realizujeme projekt Změny projektu Povinná publicita Žádáme o výplatu dotace

10 19 Jak na dotace ve firmě 20 Zvažujeme žádost o dotaci Jednáme o způsobu financování Definujte záměr projektu Ze všeho nejdůležitější je definovat jasně záměr projektu, ten se má proto opírat o reálné rozvojové potřeby a záměry firmy. Vždy platí, že projekt má sloužit firmě, ne firma projektu. Zvolte dotační titul Pokud máte stanovený záměr projektu, je třeba k němu nalézt vhodný dotační titul. Hlavní oblasti, ve kterých v současnosti mohou firmy usilovat o dotační financování jsou následující: rozvoj podnikání podnikatelské nemovitosti výrobní technologie informační technologie úspory energií a životní prostředí výzkum a vývoj vzdělávání cestovní ruch Pokud se podpora z vybraného programu přesně neshoduje s vaším projektem, je možné záměr mírně upravit v souladu s podmínkami dotačního programu. V úpravách však mějte na paměti reálné potřeby firmy. Prověřte, zda splňujete požadavky kladené na žadatele. Nejčastěji jimi bývají: délka historie firmy velikost firmy (zda se jedná o malý, velký nebo střední podnik) finanční zdraví žadatele působení žadatele v příslušném oboru činnosti bezdlužnost vůči veřejným institucím regionální umístění projektu, případně další. Zvažte rizika Dobře zvažujte rizika realizace projektu a zvažujte i alternativní varianty pro případ, kdy projekt nebude schválen. Projekty podpořené z fondů EU musí být udržitelné po dobu tří až pěti let od ukončení financování. Získejte informace a konzultujte Informujte se o všech podmínkách programu a povinnostech. Každy operační program má své internetové stránky. Ty obvykle obsahují informace o chystaných a probíhajících výzvách k předkládání projektů, včetně všech potřebných dokumentů. Na stránkách naleznete také kontakty na pracovníky, kteří by měli být schopni odpovědět na konkrétní dotazy. UniCredit Bank nabízí klientům kompletní servis a podporu při přípravě a realizaci projektů s dotací pomocí specializovaného oddělení Evropského kompetenčního centra (dále jen ECC). Jako team ECC jsme schopni Vám pomoci s orientací v oblasti dotací a pravidelně Vás budeme informovat o aktuálních možnostech dotačního světa. Jsme schopni Vám na základě informací o připravovaném záměru vybrat nejvhodnější dotační titul a představit Vám jeho klady a zápory. Naším cílem není psaní projektů na zkoušku, ale příprava kvalitních projektů s maximální šancí na získání dotace. Při úvahách o rozsahu a způsobu financování plánované investice společně s Vámi sestavíme variantní řešení, od varianty s dotací až po variantu bez dotace, abyste měli o svém projektovém záměru zcela jasno. Vyřešte včas financování Máte-li definovaný projekt a zvolený vhodný dotační program, je zapotřebí zvážit způsob jeho financování. Dotace z fondů EU pro firmy jsou v naprosté většině případů propláceny zpětně jako procento vámi doložených výdajů. Příspěvky získáte až po samotné realizaci projektu na základě doložených faktur. Pokud tedy usilujete o podporu z evropských fondů, měli byste mít finanční zdroje zajištěné ještě před podáním žádosti do příslušného operačního programu. Některé programy také umožňují rozdělit projekt na etapy, aby se nároky na finanční zdroje trochu snížily. Na konci každé etapy je pak projektu přidělena část financí. Všechny tyto případy jsou uvedeny v příručkách pro příjemce platných pro aktuální výzvu. Pokud žadatel dotace ze strukturálních fondů získá, podepisuje smlouvu, ve které je uveden bankovní účet. Z tohoto účtu pak musí být prováděny platby všech výdajů projektu. K tomuto účelu lze zřídit speciální bankovní účet určený pouze pro projekt nebo může žadatel využít svůj vlastní účet. Modely financování dotovaných projektů v UCB Nezbytnou podmínkou realizace projektu s využitím dotací je prokázání dostatečného objemu prostředků na realizaci celého projektu. Důvodem je již zmíněné ex post proplácení, tj. výplata dotace po ukončení realizace projektu nebo jeho jednotlivých fází. V případě nedostatku vlastních zdrojů k financování projektu vyžaduje poskytovatel dotace zajištění financování předložením podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu o poskytnutí úvěru. Podle typu projektu a požadavku klienta banka může poskytnout: příslib úvěru krátkodobý úvěr na předfinancování dotace z EU střednědobý/dlouhodobý úvěr na spolufinancování projektu kombinaci výše uvedených specifické řešení pro menší firmy Příslib úvěru V některých situacích při přípravě projektu je zapotřebí rychle reagovat a pro tyto účely je banka schopna vystavit příslib financování. Příslib dokládá, že je banka připravena financovat záměr klienta v případě splnění jí stanovených podmínek. Požadovaná struktura tohoto dokladu a okamžik jeho předložení se mohou lišit dle jednotlivých OP. Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace Tento úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi realizací projektu a výplatou dotace úvěr má krátkodobý charakter a je plně splacen z dotace. Čerpání úvěru je omezeno výší přiznané dotace na úhradu způsobilých výdajů a je podmíněno předložením dokumentu prokazujícího přiznání dotace poskytovatelem, případně splněním podmínek stanovených v dotační smlouvě. Úvěr na spolufinancování projektu Střednědobý až dlouhodobý úvěr, který slouží na úhradu výdajů projektu nekrytých dotací. Tento typ úvěru je splácen z vlastních zdrojů klienta. Jedná se o individuální řešení potřeby financování investičního záměru klienta, které umožňuje splnit podmínky dotačního titulu a možnosti klienta.

11 21 Jak na dotace ve firmě 22 Jednáme o způsobu financování (pokračování) Připravujeme žádost o dotaci Kombinace předfinancování a spolufinancování projektu V závislosti na typu projektu a požadavcích klienta lze vhodně propojit oba výše zmíněné typy financování a připravit tak řešení šité na míru dle aktuálních potřeb konkrétní firmy. Všechny výše zmíněné úvěry lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených příslušných dokladů. Úvěry jsou zajišťovány s přihlédnutím k bonitě žadatele, charakteru poskytovaného úvěru a také předmětu samotné dotace, tzn. zejména ručením, zástavním právem k nemovitosti, k věci movité, směnkou s avalem a bez avalu. Specifické řešení pro menší firmy Menším firmám je banka na předfinancování i spolufinancování dotace připravena poskytnout hypoteční a investiční úvěry. Takto lze poskytnout úvěr až do 80 % z celkové výše investice, a to jak na předfinancování dotace (tzv. dotační část), tak i na dofinancování záměru (tzv. investiční část, která není splácena z dotace, ale řádnými splátkami). Účelem takových úvěrů mohou být investice do pořízení nových strojů a technologií včetně IT a úpravy nemovitosti, nelze jimi financovat neinvestiční náklady jako např. mzdy, školení apod. Zajištění úvěrů je možné blankosměnkou, u vyšších úvěrů nebo úvěrů hypotečních pak zajištění financovanou nemovitostí. Klient má možnost provést předčasnou splátku úvěru z poskytnuté dotace, a to bez poplatku za předčasné splacení úvěru. UCB doporučuje žadatelům o dotace kontaktovat příslušné pracovníky UCB již ve fázi projektového záměru. V takovém případě je možné od začátku koordinovat cíle projektu, nastavení jeho realizační části a výběr vhodného financování. Vzájemný soulad mezi těmito stránkami projektu je prvním krokem k úspěšnému čerpání dotací. Příprava žádosti Máte-li definovaný záměr projektu a zvolený odpovídající dotační titul, dalším krokem je zpracování vlastní žádosti o dotaci. Vedle kvality projektu ovlivňuje výsledné rozhodnutí o přidělení dotace i kvalita žádosti, jejímu zpracování by tedy měla být věnována adekvátní pozornost. Formulář žádosti Projektová žádost samotná se zpracovává v elektronickém formuláři. Do elektronického formuláře se vyplňují údaje o žadateli, kontaktní údaje, stručný popis projektu, rozpočet, údaje o měřitelných výstupech projektu a další informace, týkající se průběhu čerpání dotace. Samotné vyplnění formuláře nemusí trvat déle než několik hodin. V případě programu Podnikání a inovace, se kterým se podnikatelé potkávají nejčastěji, dokonce žádost probíhá ve dvou krocích. V registrační žádosti žadatel nejprve uvádí základní informace o společnosti a projektovém záměru. Teprve po jejím odsouhlasení zpracovává rozsáhlejší plnou žádost a dokládá všechny požadované přílohy. Není proto vždy nutné mít naprosto všechny podklady připraveny hned zpočátku, vždy je ale třeba pracovat s reálnými a podloženými údaji. Povinné přílohy Součástí žádosti o dotace jsou vždy i povinné přílohy, které je nutné zpracovat s dostatečným předstihem. Seznam příloh žádosti i jejich specifikace jsou zpravidla uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky poskytování dotace. Tento dokument je s každou výzvou aktualizován. V některých přílohách je vyžadován detailní popis technických, ekonomických a organizačních parametrů. Myslete včas na potřebná povolení Někdy je nutné přiložit již k žádosti i územní rozhodnutí či stavební povolení, jejichž vyřízení může trvat řadu měsíců. Délka trvání výzev však bývá zpravidla kratší, proto se s přípravou projektu musí začít ještě před jejich vyhlášením. Přistupujte k projektu odpovědně jako k návrhu smlouvy Je-li žádost o dotaci schválena, je nezbytné, aby realizace projektu proběhla v souladu s parametry specifikovanými v žádosti. V projektu tedy musí být naplněny všechny ukazatele, které jsou v žádosti uvedeny nelze například měnit počet pořízených strojů, vytvořených pracovních míst apod. V průběhu realizace projektu je pak jednou z povinností příjemce předkládat v pravidelných intervalech monitorovací zprávy o postupu projektu, jeho výstupech a udržitelnosti. Tyto zprávy jsou jedním z podkladů pro vyplacení dotace. Je-li poskytovatelem dotace zjištěno nesplnění některých ukazatelů, ke kterým jste se ve smlouvě zavázali, může v krajním případě dojít k částečnému nebo úplnému vrácení dotace. Nevíte si rady s přípravou žádosti nebo s ní nechcete nebo nemůžete ztrácet čas? Obraťte se na Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank, rádi Vám poskytneme konzultace ke zpracovávané žádosti o dotaci a jejích příloh nebo Vám pomůžeme vybrat vhodného zpracovatele žádosti o dotaci. Můžete využít služeb našich spolupracujících poradenských agentur, které jsou schopny Vám připravit projekt na klíč a jejichž služby máme již ověřené. Konzultanti ECC Vás navíc provádí celým vztahem s poradenskou agenturou, která na bázi měsíčního reportingu informuje banku o průběhu zakázky. V případě schválení žádosti o dotaci nás neváhejte opět kontaktovat, díky včasné konzultaci a auditu smlouvy (dohody) o poskytnutí dotace Vás žádná z dotačních povinností později nepřekvapí. Upozorníme Vás na veškerá rizika a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace.

12 23 Jak na dotace ve firmě 24 Realizujeme projekt Schválením projektu vše začíná Pokud je váš projekt schválen, komunikace s poskytovatelem dotací tím pro vás nekončí. Je to právě naopak, při samotné realizaci je totiž projekt poskytovatelem dotace důkladně kontrolován, a to na základě tzv. monitorovacích zpráv (viz kapitola Připravujeme žádost o dotaci). Nejčastější důvody kontrol projektů Projekt bývá ze strany řídicího orgánu nejčastěji kontrolován v místě realizace. Kontroly jsou zaměřeny především na oblasti, ve kterých realizátoři často chybují. To se týká především oblasti veřejných zakázek a povinné publicity. Problémem bývají i změny v projektu. Následující řádky Vám poradí, jakých pravidel se držet, abyste se při realizaci projektu vyhnuli zbytečným chybám. Pozor na výběr dodavatelů Finance z dotačních programů EU mají povahu veřejných prostředků. Vztahují se proto na ně pravidla pro nakládání s veřejnými financemi bez ohledu na to, že jejich příjemcem je privátní subjekt. Proto u projektů podpořených z Evropské unie platí, že dodavatelé (služeb, stavebních prací i dodávek) musí být vybráni výběrovým řízením. Výběrová řízení a veřejné zakázky znamenají pro mnoho podnikatelů velký problém. Při kontrolách projektů patří totiž nesprávně vedená výběrová řízení k nejčastějším chybám. Veřejné zakázky se dělí buď podle předmětu, nebo podle předpokládané ceny. Zakázky tak mohou být na dodávku služeb, stavebních prací nebo dodávek; dle ceny jsou pak rozlišovány zakázky nadlimitní, podlimitní nebo malého rozsahu. Všeobecně platí, že výběr dodavatele musí být transparentní, nediskriminační a dodržovat rovný přístup. Zadavatel musí umožnit stejný přístup k informacím o zakázce všem uchazečům. Prostudujte pravidla pro výběr dodavatelů Pravidla pro výběr dodavatele jsou součástí podkladových materiálů výzev a měli byste je prostudovat již při přípravě projektu. Při vypisování konkrétního výběrového řízení musíte pak postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší s cílem snížit její hodnotu pod stanovené finanční limity jednotlivých kategorií. Zveřejněte výběrové řízení předepsaným způsobem Aby se dodržely zásady transparentnosti, je třeba zejména zakázku zveřejnit předepsaným způsobem a předem nastavit způsob hodnocení nabídek. Zakázky, které překračují určitý finanční objem, musejí být uveřejněny na centrální adrese nebo v obchodním věstníku. Se zveřejněním inzerátu však můžete zároveň oslovit vám známé vhodné dodavatele. Nepodceňujte přípravu zadávací dokumentace a výběrových kritérií Abyste dodrželi zásadu rovného zacházení, je nutné nastavit přesná pravidla již před zahájením výběrového řízení a po celou dobu procesu výběru dodavatele je přesně dodržovat. To znamená, že je nezbytné přesně nastavit všechny lhůty a termíny a informovat všechny uchazeče o případných změnách. Při vyhlášení výběrového řízení je třeba mít zpracovanou zadávací dokumentaci, která je závazná pro další hodnocení nabídek. Zadávací dokumentaci nelze měnit. Pokud ke změně přece jen dojde, je nutné vyhlásit nové výběrové řízení. Všechny nabídky musí být hodnoceny podle předem stanovených kritérií. Podle těchto kritérií je pak vybírána nejvýhodnější nabídka. Při hodnocení je zadavatel povinen řídit se pouze nabídkami, které byly předloženy v dané lhůtě. Pokud některé nabídky vyžadují upřesnění informací, můžete si toto upřesnění od uchazeče vyžádat i později. V nabídce však nesmí dojít ke změnám cenových a technických parametrů a nesmí se měnit nabízené podmínky. Nabídky hodnotí hodnotící komise, kterou jako zadavatel ustanovujete vy. Hodnoticí komise může rozhodovat pouze za přítomnosti všech členů. Členové komise musí být nezaujatí, to znamená, že nesmějí mít osobní ani obchodní vazby s žádným z uchazečů. Tuto skutečnost stvrzují podpisem prohlášení o nepodjatosti. Počítejte s časovým prodlením Mezi vyhlášením výběrového řízení a termínem pro předkládání nabídek musí být dostatečně dlouhá doba, aby zájemci měli dost času na zpracování nabídek. Výzva k podávání nabídek musí být během této doby veřejně přístupná. Délka lhůty musí vyplnit minimální dobu stanovenou programem. Pečlivě uchovávejte veškerou dokumentaci Všechny dokumenty (dopisy, elekronickou poštu, zápisy z hodnocení, jednotlivé nabídky, zadávací dokumentaci apod.) je třeba pečlivě archivovat. Teprve realizace projektu je skutečným začátkem a není tedy náhoda, že právě v této fázi dochází k nejčastějším chybám, které vedou ke krácení nebo dokonce nevyplacení dotace. Odborníci ECC Vám pomohou vyvarovat se chyb v administraci projektu, mezi které patří především chybně provedené výběrové řízení na dodavatele zboží a služeb. Pokud se chcete zcela vyvarovat rizika chybně provedeného výběrového řízení, lze využít služeb spolupracujících poradenských agentur, které jsou opět schopné pro Vás vybrat dodavatele na klíč.

13 25 Jak na dotace ve firmě 26 Změny projektu Povinná publicita Změnami v projektu šetřete Sebelépe připravený projekt může vyžadovat změnu. Změny mohou být malé, některé však vyžadují změnu smlouvy o financování. Pokud se ke změnám rozhodnete, musíte se držet přesných pravidel, jinak se vám může stát, že budete muset přidělené příspěvky vrátit. V případě, že chystáte nějakou změnu v projektu, je důležité pečlivě prostudovat příručky pro příjemce, kde jsou řídicím orgánem stanovena pravidla pro čerpání dotací. Stejně tak je dobré zkontrolovat právní úpravy a směrnice, abyste se vyhnuli případným problémům. Všeobecně se doporučuje dělat změny v projektech jen v případech, kdy je to naprosto nezbytné. Mohlo by se totiž stát, že plánované změny projektu způsobí problémy s řídicím orgánem pří výplatě dotací. Významné změny řešte vždy s poskytovatelem dotace Pokud se i přes to pro změnu rozhodnete, musíte definovat, jestli jde o změnu podstatnou, či nepodstatnou. Za nepodstatné se zpravidla považují takové změny, které významně neovlivní charakter projektu a nebudou mít vliv na dosažení cílů projektu. Ty stačí pouze uvést v monitorovacích zprávách. Podstatné změny pak většinou vyžadují dodatek ke smlouvě k financování, a proto je nutné oznámit je řídicímu orgánu. Podstatná změna se navíc musí ohlásit s předstihem, to znamená dříve, než ke změně dojde. Pokud toto pravidlo nedodržíte, vystavujete se riziku sankce a případně i neproplacení dotace Informace o tom, jaký druh změny plánujete, najdete v aktuálních výzvách programu, ze kterého dotace čerpáte. Také pravidelně sledujte webové stránky programu, kde jsou zveřejňovány aktuální verze všech dokumentů. Kromě toho je dobré využít konzultace s řídicím orgánem. Změny v projektu pak řešte pouze s přiděleným projektovým manažerem, všechny ostatní rady nemusejí být relevantní. Každý program má svá vlastní pravidla a co je možné v jednom, nemusí být v souladu s normami druhého. Dokumentaci ke změnám pečlivě archivujte Veškeré změny v projektu je nejlepší s řídicím orgánem konzultovat prostřednictvím elekronické pošty. Všechnu komunikaci je dobré evidovat spolu s projektovými dokumenty. Zamezí se tím budoucím problémům a nejasnostem ze strany řídicích orgánů. Včasná konzultace s námi Vám může ušetřit pozdější námahu a náklady spojené se změnami projektu, které nejčastěji souvisí se změnami časového harmonogramu projektu a rozložení rozpočtových položek projektu. Obraťte se na nás i v případě, kdy musíte řešit v projektu i významné změny. Jsme v pravidelném kontaktu s poskytovateli dotací. Využijte naší znalosti a zkušenosti s řešením nestandardních situací. Držte se pokynů a zdravého rozumu V průběhu realizace projektu je nutné přistupovat ke všem povinnostem stejně zodpovědně. Povinná publicita projektu je často spojena pro příjemce s administrativní zátěží. Pokud je publicita projektu dobře nastavena, může sloužit nejen jako propagace samotného projektu, ale také realizátora. U některých projektů navíc dobře nastavená publicita pomáhá splnit nastavené výstupy projektu. To u projektů cestovního ruchu může být například obsazenost hotelu, naplněnost kurzů apod. Pokyny, jak má povinná publicita vypadat, si můžete stáhnout z internetových stránek programu. Stejně tak jsou konkrétní podmínky uvedeny v příručkách pro příjemce vztahujících se ke konkrétní výzvě Mezi informační nástroje, které musíte v rámci povinné publicity projektu zajistit, patří například: reklamní panel pamětní deska plakáty bloky, brožury, apod. Všechny tyto informační nástroje by měly být dobře čitelné, srozumitelné a viditelné v místě realizace projektu. Praktické ukázky naleznete v příručkách pro příjemce včetně jejich seznamu a pokynů, kam předměty umístit a na jak dlouho. Počítejte s náklady na povinnou publicitu již v rozpočtu V každém případě se však nástroje povinné publicity musí uvést již v samotné žádosti a tím pádem se promítnou i do rozpočtu projektu. Otázku publicity je tedy nutné mít promyšlenou již při zpracovávání žádosti. Je také nezbytné si ověřit, které náklady v rámci publicity jsou uznatelné a které ne. Pokud se rozhodnete přichystat velkou informační kampaň, je nejlepší konzultovat to s pracovníky řídicího orgánu. Někdy totiž může být maximální procentuální částka zpřesněná vzhledem k celkové přidělené dotaci v aktuální výzvě. V jiných případech může být zařazena mezi tzv. nepřímé náklady, na něž jsou dotace poskytovány paušálem. Pamatujte, že vše je třeba dokladovat Pokud povinnou publicitu neprovedete správně, můžete být penalizováni nebo vám může být odejmuta část dotace. Doklady týkající se publicity je příjemce povinen uchovávat. Z tohoto důvodu je nutné si pořizovat všechny záznamy o propagaci projektu např. fotografie reklamních panelů a propagačních předmětů, video nebo fotodokumentaci seminářů, konferencí, vytištěné inzeráty, screenshot webových stránek apod. Pokud budete konzultovat podmínky poskytnutí dotace a kroky při realizaci projektu s námi, nezaskočí Vás ani povinná publicita projektu. Povinná publicita projektu je nezanedbatelnou součástí monitoringu projektu a musí projekt provázet již od samého začátku (např. v průběhu výběrového řízení) až do úspěšného ukončení projektu (např. označení nakoupených strojů). Nechte si poradit již na počátku a vyvarujte se tak případným nesrovnalostem v projektu.

14 27 Jak na dotace ve firmě 28 Žádáme o výplatu dotace Žádosti o platbu se věnujte pečlivě Žádost o platbu dotace za projekt či jeho etapu se vyplňuje do předem daného formuláře, který si můžete stáhnout z internetových stránek programu. Žádost o platbu je postavená na přílohách. Odevzdáváte zejména faktury, výpisy z účtu, předávací protokoly, doklady týkající se výběrových řízení a další přílohy. Už při zahájení realizace projektu se Vám vyplatí udělat si jasno o tom, co je třeba s žádostí o platbu doložit. Zpětné dohledávání dokumentů je velmi zdlouhavé a pracné. Počítejte s výplatou po několika měsících od předložení žádosti Předložené podklady prochází kontrolou poskytovatele, který zároveň může vykonat kontrolu na místě realizace projektu. Mějte na paměti, že každé zpětné vyhledávání dokumentů či jakékoli opravné kroky zdržují platbu minimálně o týdny. Při plánování financování projektu počítejte s tím, že i při bezproblémovém průběhu výplata dotace zpravidla trvá 60 až 90 dní od podání žádosti o platbu. Na výplatě dotačních prostředků na účty příjemců dotací se také podílí výplatní centrum Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank v rámci své role finančního manažera státu pro aktuální programové období

15 30 Případové studie Rozvoj podnikání Výzkum, vývoj a inovace Investice do nemovitostí Investiční pobídky Vzdělávání zaměstnanců Zemědělství a potravinářství Životní prostředí

16 32 Rozvoj podnikání Výzkum, vývoj a inovace Investice do nemovitostí Investiční pobídky Vzdělávání zaměstnanců Zemědělství a potravinářství Životní prostředí

17 33 Případové studie Rozvoj podnikání 34 Nákup nových strojních a manipulačních zařízení pro zvýšení efektivity výroby Společnost Štěpanovský, a.s., byla v Moravských Budějovicích založena již roku Akciovou společností je od roku Po celou dobu je zaměřena na výrobu obalů širokého rozsahu a pro různá využití. Rozšiřuje také svůj strojový park a inovuje technologie. Ve využívaní dotací je velmi úspěšná. Svědčí o tom již dvě schválené žádosti v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Naše společnost je strategicky zaměřena na výrobu úvěr v hodnotě 50 % z celkové částky. Nyní se již úvěr kartonáže z vlnitých, hladkých a bednových lepenek. blíží svému úspěšnému splacení, říká Josef Štěpanov- Základní motto pro naše obaly a životní postoj obecně ský a pokračuje: V rámci tohoto projektu firma pořídila je šetrnost a příznivý vliv na životní prostředí, neboť zá- například stroje na extrémně velké obaly. To nebylo ale kladním stavebním článkem velké většiny našich obalů vše. Chtěli jsme také, aby obaly dobře vypadaly, a tak je celulóza, popisuje na úvod hodnoty společnosti její jsme koupili další tiskovou jednotku do kartonážního ředitel a předseda představenstva, Josef Štěpanovský. stroje. V neposlední řadě jsme výrobní halu vybavili V žádostech o dotace je společnost Štěpanovský vel- také strojem s výlupem, který je největší v Evropě, domi úspěšná. Podařilo se nám splnit veškeré podmínky dává Josef Štěpanovský. a uspět se žádostmi o dotace již u dvou projektů v Ope- Žádost o dotace na druhý projekt Pořízení nových račním programu Podnikání a inovace v rámci dotační- technologií pro výrobu Štěpanovský byla schválena ho programu Rozvoj v první i v druhé výzvě. Po těchto letos. I tentokrát vše proběhlo bez jakýchkoliv kompli- zkušenostech jsme podali žádost o dotace i v rámci třetí kací. V současné době jsou ve finále výběrová řízení výzvy, říká Josef Štěpanovský a pokračuje: Vzhledem na centrální lis, rychle přestavovací šičku, velkoplošný k tomu, že se orientujeme na výrobu obalů z kartonáže, flexotiskový stroj, kašírovací stroj a In Line stroj na předmětem našich projektů je nákup strojů, které posi- výrobu klopových krabic. I když jde o investice, se lují náš strojový park co do zvýšení výkonnosti a sou- kterými společnost v průběhu času počítala, bez možčasně zabezpečí snížení provozních nákladů a spotřeby nosti dotací bychom byli nuceni obnovovat strojový energie na jednotku produkce. park postupně a v delším časovém horizontu. Vše by také samozřejmě záviselo na hospodářském výsledku Modernizace strojového parku a únosné míře zadluženosti, kterou bychom nechtěli O tom, že společnost podá první žádost o dotace, a to překročit, vysvětluje Josef Štěpanovský. na projekt Nákup nových strojních a manipulačních za- Aby mohla být výrobní hala společnosti Štěpanovský řízení pro zvýšení efektivity výroby, se rozhodlo na jaře zařízena novými stroji, musely se provést stavební roku Žádost o dotaci ve výši 11,045 mil. Kč byla úpravy. Kvůli váze strojů se musela vybudovat nová pak schválena v říjnu roku UniCredit Bank nám podlaha. To byla komplikace, se kterou jsme dopředu poskytla v rámci financování prvního projektu investiční nepočítali a která mírně zdržela výrobu. Nicméně vše jsme vyřešili zdárně a v krátkém termínu, vrací se zpět Josef Štěpanovský a dodává, že se zvýšenou produktivitou bylo třeba také zajistit optimalizaci vnitřní logistiky. Pořídili jsme páskovací, paketovací zařízení a válečkovou dráhu, doplňuje. Konkurenční výhoda Dotace společnosti určitě napomohly v konkurenceschopnosti. Ostatní firmy musejí stále na rozdíl od společnosti Štěpanovský tutéž výrobu dělat ve více operacích a složitěji. Tento trh je velmi konkurenční a je až s podivem, že v období ekonomické krize, která se obalářského půmyslu velmi dotkla, neměla žádná z nich na českém trhu existenční problémy, uvádí Josef Štěpanovský. Společnost se snaží kromě nových technologií a strojů získat konkurenční náskok také zaměřením své výroby. Její konkurenční výhodou jsou bezesporu tzv. kolovatelné obaly. Jedná se o speciální obal na světla do automobilového průmyslu, který je vyroben na konkrétní druh světla a může se používat po dobu několika let. Většinou obal koluje po dobu výroby daného modelu vozidla, vysvětluje Josef Štěpanovský. Na administraci obou žádostí si společnost Štěpanovský najala externí poradenskou firmu doporučenou UniCredit Bank. Důvod byl jednoduchý: Ten, kdo se na zpracování žádostí o dotace specializuje, má větší znalosti problematiky, a tudíž i větší úspěšnost. Spolupráci s externí agenturou bych doporučil každému, říká Josef Štěpanovský a připomíná, že nejdůležitější je před podáním žádosti a začátkem projektu zvážit své síly. Je sice krásné mít stroj za několik milionů, když vám na něj někdo přispěje polovinou částky. Nicméně tu polovinu budete muset zaplatit, a proto je důležité si uvědomit míru rizika a možné zadluženosti, která s projektem souvisí. Problémem může být také, když se projekt prodlužuje, a vy v něm máte 100 % investic. Platíte úroky z plné částky. Proto je nejkritičtějším momentem předfinancování a poté vůbec celé financování projektu, uzavírá Josef Štěpanovský. Fakta o projektu Přesný název projektu: Nákup nových strojních a manipulačních zařízení pro zvýšení efektivity výroby Začátek projektu: 2008 Konec projektu: 2009 Místo realizace projektu: Moravské Budějovice Příjemce podpory: Štěpanovský, a. s. Zdroj financování z EU: OPPI, Rozvoj Celkové uznatelné náklady: 20,082 mil. Kč Celková výše podpory: 11,045 mil. Kč Současný stav projektu: dotace proplaceny Druh úvěru: dlouhodobý investiční s možností mimořádné splátky Manažer projektu: Josef Štěpanovský

18 35 Případové studie Rozvoj podnikání 36 Rozšíření a inovace strojního vybavení firmy Pavlínek s.r.o. Nákup nových strojů financovaný z dotací umožní ostravské společnosti Pavlínek s. r. o. rozšířit nabídku sortimentu a také zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. Pozitivní přínosy se očekávají také v konkurenceschopnosti firma nakoupí trhací stroje a může lépe kontrolovat kvalitu svých výrobků i nakupovaného zboží. Společnost Pavlínek s. r. o. byla založena v roce a komunikovat s projektovým manažerem. Určitě jed- Od zahájení své činnosti se zaměřuje na oblast vánou ze zásadních věcí je dodržování stanovených terzacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, mínů, dodává. ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího A v čem konkrétně spočívá projekt firmy Pavlínek? Na- sortimentu. Za tuto dobu jsme se dostali mezi nejkoupeno bude celkem pět strojů převíječka ocelových větší firmy v této oblasti v ČR. Úzce spolupracujeme lan, odporová dělička ocelových lan, hydraulický lis pro s řadou firem z Německa, Francie, Lucemburska, Ho- lisování hliníkových objímek a dále dva zkušební trhací landska, Švédska, Dánska a dalších zemí, říká na úvod stroje. Projekt je v souladu s politikou integrovaného Ing. Dalibor Pavlínek a dodává, že zažádat o dotace systému řízení firmy. Přínosy jsou v řadě oblastí v ob- z Operačního programu Podnikání a inovace v rámlasti obchodní jednak v rozšíření nabídky pro naše záci Rozvoje firem se rozhodli začátkem roku Po kazníky, dále zvýšení produktivity práce. Vzhledem velmi úspěšném roce 2008 jsme hledali možnosti, co k tomu, že máme certifikát dle ČSN EN 14001, je jedním bychom ve firmě mohli vylepšit. Rozhodli jsme se pro z výsledků i úspora v oblasti energií novější stroje mají dvě oblasti inovaci a rozšíření stávajícího strojního lepší parametry. Rovněž máme certifikát ČSN OHSAS zařízení naší firmy. Obě tyto oblasti považujeme za 18001, a proto je dalším cílem zvýšení bezpečnosti prá- důležité hlavně z hlediska konkurenceschopnosti. Rovce. Velmi podstatným přínosem bude i možnost lepší něž se tím zlepší bezpečnost práce, vysvětluje Dalibor kontroly jakosti jak našich výrobků, tak i nakupovaných Pavlínek. komponentů a výrobků na trhacích strojích, jmenuje pozitiva projektu Dalibor Pavlínek. Přínosy projektu Registrační žádost podalo vedení firmy v srpnu 2009 Kritická místa a plnou žádost měsíc na to. Kompletní schválení žádos- V současné době byla ukončena výběrová řízení 1. etati proběhlo bez problémů letos v červenci. Vzhledem py, v rámci níž by mělo dojít k dodávce strojů do konce k tomu, že jsme se na projekt důkladně připravovali, roku U druhé etapy bude výběrové řízení vypsáno proběhlo celé řízení celkem hladce, průběžně jsme nejpozději v měsíci říjnu dodávka by měla proběhnout doplňovali jen drobnosti, říká Dalibor Pavlínek a zdů- v únoru Pro 1. etapu jsme nemuseli provádět žádrazňuje, že projekt musí být především reálný a musí né změny prostory máme připravené a zaměstnanci odpovídat možnostem firmy, aby měl šanci na úspěch. jsou kvalifikovaní. Pro druhou etapu jsou prostory rov- Důležité je včas reagovat na požadavky vyhlašovatele něž připravené, budeme pouze zaškolovat pracovníka na obsluhu trhacích strojů, dokresluje plán prací Dalibor Pavlínek. Samotný projekt doposud probíhá bez velkých problémů a drobnosti se řešily průběžně. Snad jedinou v podstatě banální komplikací bylo zadání místa realizace projektu tak, aby byl v souladu s výpisem z listu vlastnictví. Vzhledem k tomu, že jeden z objektů nemá číslo popisné ani orientační, museli jsme hledat možnost, jak uložit tuto informaci v rámci aplikace eaccount. Protože jsme teprve ukončili výběrová řízení 1. etapy, nevíme, jaká úskalí nás mohou v dalším průběhu potkat, zamýšlí se Dalibor Pavlínek a na závěr jmenuje tři věci, na které by si měli dát všichni žadatelé pozor: Jak jsem již uvedl, projekt musí být reálný a musí odpovídat možnostem firmy. Každý musí přesně dodržovat pravidla vyhlašovatele a případné nejasnosti včas komunikovat. A za třetí s ohledem na striktní pravidla poskytování dotací je klíčové mít veškerou dokumentaci v naprostém pořádku. Fakta o projektu Přesný název projektu: Rozšíření a inovace strojního vybavení firmy Pavlínek s.r.o. Začátek projektu: 09/2009 Konec projektu: 05/2011 Místo realizace projektu: Ostrava Příjemce podpory: Pavlínek s.r.o. Zdroj financování z EU: OPPI, Rozvoj Celkové uznatelné náklady: 8,5 mil. Kč Celková výše podpory: 5,100 mil Kč Současný stav projektu : ukončena výběrová řízení 1. etapy. Druh úvěru: dlouhodobý investiční s možností mimořádné splátky Manažer projektu (společnost): Pavlínek s.r.o.

19 38 Rozvoj podnikání Výzkum, vývoj a inovace Investice do nemovitostí Investiční pobídky Vzdělávání zaměstnanců Zemědělství a potravinářství Životní prostředí

20 39 Případové studie Výzkum, vývoj a inovace 40 Inovace hydraulické stojky Divize Hydraulika vznikla v rámci obchodně výrobní společnosti Karla, spol. s r. o., v roce Jejím hlavím zaměřením byla výroba přímočarých hydromotorů (hydraulických válců). Strojní park odpovídal požadavkům té doby. Od roku 2005 však docházelo k nárůstu produkce a divize stála před rozhodnutím, jaké technologie a stroje nakoupit. Nárůst produkce divize Hydraulika řešila nákupem no- pro důlní průmysl a také inovativní proces výroby této vých soustruhů, nicméně ty svými technologickými stojky, doplňuje Jiří Mosler. možnostmi mohly pokrýt jen stávající výrobní sortiment. První tři žádosti byly podány v roce Dva z těchto Ze strany zákazníků však docházelo stále více k nárůstu projektů jsou v současnosti na konci své realizace. Dota- požadavků na výrobní zajištění větších komplexů, které ce v rámci projektu Inovace hydraulické stojky dosahuje vyžadovaly i výrobu rozměrově větších dílců. Ty však 5 mil. korun, což je 50 % uznatelných nákladů. Tuto část- přesahovaly výrobní možnosti divize. Tento nepříznivý ku nám poskytla prostřednictvím kontokorentního úvěru stav si vyžádal přesun výroby do kooperace s veškerými se splatností 1 rok Unicredit Bank, říká Jiří Mosler. negativními ekonomickými dopady na výrobu, vysvětluje Ing. Jiří Mosler, ředitel divize. Příprava a výběrová řízení Vedení společnosti proto vyslovilo jednoznačný zá- První registrační žádost v rámci projektu Inovace hydvěr výrazné zproduktivnění výroby s ohledem na měníraulické stojky byla schválena během dvou týdnů, tedy cí se sortiment výroby je ekonomicky nejvýhodnější jen velmi brzy. I plná žádost, která je již velmi podrobná nákupem multifunkčního soustruhu. Na základě tohoto a obsahuje náročné přílohy, byla přijata velmi brzy po je- rozhodnutí bylo vypsáno výběrové řízení a posléze byla jím elektronickém podání vyhlašovateli, popisuje průběh jako dodavatel vybrána firma TAJMAC se strojem TCH schvalování žádosti Jiří Mosler a dodává: Vypracování 2500 PRIME. příloh plné žádosti je opravdu náročné. Na jejich přípravu je zapotřebí dostatek času a pracovníků, kteří mohou Nový stroj k projektu podat informace ze své praxe. Každý budoucí Nákup nového CNC soustruhu, společně s měřidlem žadatel o dotace by se měl velmi dobře informovat a na Micro Hite 3D, umožní inovaci výroby hydraulických sto- tuto přípravnou část vymezit dostatek času nebo využít jek. Ty se využívají jako porubní výztuž nebo k podpěře externí firmu, která mu s těmito úkoly pomůže. stropních hornin. Jako zdroj financování společnost Karla Nejtěžším úkolem přípravy je podle slov Jiřího Moslera zvolila Operační program Inovace a v roce 2008 žádost nejspíš prostudování všech podkladů k OP a včasné za- o dotace podala. Doposud jsme se zúčastnili tří výzev jištění veškerých příloh, jako jsou podnikatelský záměr, v programu Inovace. Důvodem účasti byla vždy podpora ekonomické zhodnocení výstupu projektu, statistické inovativních činností společnosti ze strany vyhlašovatele. údaje, plán projektu a další. Ti co uvažují o podání žádosti V tomto případě inovativní produkt hydraulická stojka o dotaci by si měli podle něj dát pozor na časový rozvrh přípravy. Velice důležitým bodem v následné realizaci projektů je příprava a správné uskutečnění výběrových řízení. Žadatel má k dispozici příručku Pravidla pro výběr dodavatelů a těch se musí bezpodmínečně držet. Pokud by tak neučinil, hrozilo by mu neuznání způsobilých výdajů na nákup zboží nebo služeb od výherce tohoto výběrového řízení, vysvětluje Jiří Mosler. Nutné změny Inovace výroby s sebou ale také přinesla nutnost změn. Pro komplexní přestavbu výrobních ploch divize bylo nutno realizovat mnoho technických a organizačních opatření. Geografické umístění firmy totiž neumožňuje rozšiřování divize na další pozemky, a proto bylo nutno uvažované zvýšení produktivity realizovat výhradně ve stávajícím provoze. Zejména pro ustavení stroje TCH 500 a pro výstavbu stříkacího boxu bylo nutno provést mnoho stavebních změn a úprav. Nejprve bylo nutné vybudovat nové technologické pracoviště dělení materiálu a přemístit kotelnu. Byla provedena náročná úprava podlahy a natažen nový elektrický rozvod, popisuje Jiří Mosler. Jako značný problém se projevilo personální zajištění nově instalovaného soustruhu. Je to problém současného učňovského školství, což v praxi znamená velké obtíže při získání nového pracovníka s požadovanou kvalifikací, uvádí Jiří Mosler a dodává, že současnou situaci vyřešili přesunem osvědčeného pracovníka. Programování stroje se provádí systémem Gibbs Cam, což zajišťuje kmenový pracovník firmy, který byl na nový systém vyškolen. I díky všem opatřením je v současné době Divize hydrauliky společnosti Karla moderním strojírenským provozem schopným produktivně vyrábět technicky a technologicky náročné celky, uzavírá Jiří Mosler. Fakta o projektu Název projektu: Inovace hydraulické stojky Začátek projektu: Konec projektu: Místo realizace: Hradecká 64, Opava Příjemce podpory: Karla spol. s r.o. Zdroj financování z EU: OPPI, Inovace Celkové uznatelné náklady: 10 mil. Kč Celková výše podpory: 5 mil. Kč Současný stav projektu: Projekt je zrealizován v objemu 76 % z celkové plánované investice, tzn. je pořízen obráběcí CNC soustruh, měřidlo MICRO HITE 3D a provedeny stavební úpravy související s uvedením CNC stroje do provozu. Druh úvěru: kontokorentní úvěr se splastností 1 rok Manažer projektu: Bc. Lucie Doušková

Poděkování. Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace.

Poděkování. Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace. Poděkování Rádi bychom jménem UniCredit Bank poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě této publikace. Speciální dík patří našim klientům, bez kterých by tato publikace postrádala praktický

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Eurocentrum Liberec pro Vás připravilo přehledový dokument o fondech Evropské unie. Obsahuje souhrn obecných informací o fondech, regionálních a komunitárních programech.

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010 Cesta k dotacím Grantika České spořitelny Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS Praha 7. dubna 2010 GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou Rok 2009 568 projektů 297 žádostí o dotace

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU

Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU číslo: 4 I duben 2011 I ECC BULLETIN Vážení čtenáři, financování projektů s dotací představovalo ještě před pár lety pro banky novou disciplínu. Stejně jako se žadatelé postupně učili správně připravit

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více