NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN"

Transkript

1 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ0: Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES Vydání: 2 Účinnost od: Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran: Počet příloh: Vratislav Mareš 7 0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Obsah: Titulní list Záznam o seznámení 2 1. Účel a cíl směrnice 3 2. Oblast platnosti 3 3. Vymezení základních pojmů, zkratky Nakládání s odpady Činnost městského úřadu Provoz městského úřadu Odpovědnost a pravomoci 3 5. Popis činností a postupů Způsob nakládání a místa uložení jednotlivých druhů odpadů Komunální odpady Tříděné odpady Nebezpečné odpady Ostatní ustanovení Záznamy a dokumentace 6 7. Odkazy, související předpisy a dokumentace 6 8. Revize 7 9. Přílohy Rozdělovník: - 1x odbor kancelář tajemníka v listinné podobě - zaměstnanci města Vsetína v elektronické podobě Zpracoval Ověřil Ověřil Schválil Schválil Odbor Odbor život. prostředí Odbor život. prostředí Kancelář starosty pro Městský úřad pro Městskou policii Funkce Referent Vedoucí odboru Manažer jakosti Tajemník Starosta Jméno Vratislav Mareš Ing. Jiří Trezner Stanislav Kocourek Ing. Milan Půček Jiří Čunek Datum Podpis

2 Záznam o seznámení Potvrzuji seznámení s organizační směrnicí Města Vsetín č. ES 72-01, O nakládání s odpady vznikajícími činností a provozem Městského úřadu Vsetín. FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM, PODPIS

3 Účel a cíl směrnice - účelem směrnice je stanovit pravidla pro nakládání s odpady a určuje odpovědnost za nakládání s nimi - cílem této směrnice je zajistit nakládání s nebezpečnými odpady takovým způsobem, aby nepoškozovaly životní prostředí, zapojit úřad do systému třídění odpadu a tím snížit množství odpadů ukládaného na skládku Oblast platnosti - tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Městského úřadu Vsetín (neplatí pro organizační složky) a Městskou policii. Touto směrnicí se dle možností řídí rovněž příspěvkové organizace města a organizační složky, pokud nemají vlastní - organizační směrnice nabývá účinnosti dnem vydáním této směrnice se ruší směrnice Nakládání s odpady ze dne Vymezení základních pojmů, zkratky Nakládání s odpady Nakládání s odpady je jejich shromažďování sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. Činnost městského úřadu Činností městského úřadu se rozumí práce přímo související s posláním městského úřadu tj. práce úředníků. Při činnosti městského úřadu vznikají převážně tyto druhy odpadů: - papír a lepenka - plasty a plastové obaly (PET láhve) - skleněné obaly - použité náplně do tiskáren a tonery do kopírovacích strojů - použité datové nosiče - elektronický odpad vyřazené elektronické přístroje - nebezpečný odpad - směsný komunální odpad Provoz městského úřadu Provozem městského úřadu se rozumí práce související s údržbou budov a jejich zařízení, obnovou vybavení apod. Při provozu městského úřadu vznikají převážně tyto druhy odpadů: - dřevo (vyřazený nábytek) - sklo - papír a lepenka - vadné zářivkové trubice - nebezpečný odpad - znečištěné obaly (plechovky a plastové obaly od barev) nebezpečný odpad - znečištěný textil (čistící hadry) - nebezpečný odpad - akumulátory a baterie - nebezpečný odpad - vyřazené chladničky - nebezpečný odpad - ostatní kovový odpad - nebezpečný odpad Odpovědnost a pravomoci

4 Matice odpovědnosti Název činnosti Pracovníci ŘVSI VIS OŽP úsek odpady VO Tajemník Velitel MP Ukládání technologických odpadů O I Ukládání komunálních odpadů Ukládání nebezpečných odpadů Třídění odpadů O S Určení místností na ukládání odpadů S O S O Dodržování třídění, kontrola a osvěta S S O Evidence a plnění požadavků zákonů O I O Zkratky: O - odpovědnost I - informace S - spolupráce VO vedoucí odboru, Městské policie VIS vedoucí informačního systému ŘVSI ředitel Vsetínské správní a investiční Popis činností a postupů Způsob nakládání a místa uložení jednotlivých druhů odpadů Technologický odpad - tonery do kopírovacích strojů - použité náplně do tiskáren - elektrotechnický odpad vyřazené elektronické přístroje - nosiče dat Náplně a pásky do tiskáren vhodné k renovaci jsou ukládány v kanceláři správce IS. Ostatní jsou skladovány spolu s elektrotechnickým odpadem, použitým tonery a znehodnocenými nosiči dat v místnosti k tomu určené. Odvoz a zneškodnění zajistí akreditovaná firma. Za ukládání technologických odpadů zodpovídá Správce informačního systému Komunální odpady Směsný komunální odpad Odpad z odpadkových košů ukládají pracovnice provádějící úklid do kontejnerů Bobr umístěných vedle budovy MěÚ, zároveň provádějí případné dotřídění odpadů (PET láhví). Odvoz zajišťují na základě smluvních vztahů Technické služby Vsetín s.r.o. Dřevo (vyřazený nábytek) Vyřazený nábytek je ukládán v suterénu budovy. Nepoužitelný a dále nepotřebný nábytek bude odvážen do Technických služeb Vsetín s.r.o.

5 Ostatní kovový odpad (kovové součásti nábytku) Odpad je ukládán v suterénu budovy a jednorázově odvážen do firmy vykupující kovový odpad.odvoz zajišťuje OSÚM. Příjem z prodeje je odváděn do pokladny MěÚ. Sklo (převážně tabulové) Odpadní sklo je ukládáno v suterénu budovy do označeného plastového kontejneru odváženo k dalšímu využití Technických služeb Vsetín s.r.o. Za ukládání komunálních odpadů zodpovídá Ředitel VSI Tříděné odpady Papír a lepenka Plastové obaly (PET láhve) Skleněné obaly Papír a PET láhve budou ukládány odděleně do označených papírových nebo plastových pytlů umístěných na jednotlivých odborech v místnostech k tomu určených. Plné pytle budou ukládány v suterénu budovy a pravidelně odváženy do Technických služeb k dalšímu využití. Papírové nebo plastové pytle zajišťuje v rámci nákupu kancelářských potřeb OSÚM. Skleněné obaly budou ukládány v suterénu budovy do označeného plastového kontejneru Za třídění a ukládání tříděných odpadů zodpovídají jednotliví pracovníci. Vedoucí jednotlivých odborů a velitel MP zodpovídají za dodržování této směrnice svými podřízenými, provádějí dohled a kontrolu. Odvoz zabezpečí OSÚM. Nebezpečné odpady Znečištěný textil (čistící hadry apod.) Znečištěné obaly (plechovky od barev, znečištěné plastové nádoby apo0d.) Tyto odpady budou ukládány do označených plastových pytlů umístěných do plechových nádob s víkem místěné ve výměníkové stanici MěÚ. Odpady bude odvážet a zneškodňovat akreditovaná organizace na základě smlouvy. Vadné zářivkové trubice Vadné a vyřazené zářivkové trubice jsou ukládány do označených původních obalů kartónových krabic umístěných v rohu výměníkové stanice MěÚ. Odpad bude odvážet a zneškodňovat akreditovaná organizace na základě smlouvy. Chladničky Vyřazené chladničky jsou ukládané do zvláštní místnosti v suterénu budovy. Odpad bude odvážet a zneškodňovat akreditovaná organizace na základě smlouvy Akumulátory a baterie Vyřazené zdroje náhradního osvětlení nevznikají pravidelně. Po výměně jsou ukládány do zvláštní místnosti v suterénu budovy. Odpad bude odvážet a zneškodňovat akreditovaná organizace na základě smlouvy. Za ukládání nebezpečných odpadů zodpovídá Ředitel VSI

6 Ostatní ustanovení Za dodržování legislativních požadavků pro nakládání s nebezpečnými odpady, vedení evidence, ohlašovací povinnost za původce odpad - MěÚ dalších legislativních požadavků zodpovídá odbor ŽP úsek odpady. Za odvoz nebezpečných odpadů zodpovídá odbor ŽP úsek odpady. Za určení místností a prostor k ukládání odpadů zodpovídají vedoucí jednotlivých odborů, velitel MP a tajemník MěÚ. Návrh místností provede odbor ŽP úsek odpady. Nakládat s odpady jinak než je uvedeno v této směrnici bude považováno za porušení pracovní kázně. Kontrolovat dodržování ustanovení této směrnice má: tajemník MěÚ a odbor ŽP - úsek odpady Odbor ŽP zabezpečuje osvětu k rozšiřování a podpory třídění a recyklace odpadů a podporuje aktivity u městských organizací, partnerů a občanů. Záznamy a dokumentace Záznamy Identifikace dokumentu Formulář dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. Formulář dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. Záznamy vyplývající z činností uvedených v této směrnici jsou: Název dokumentu Průběžná evidence odpadů Produkce a nakládání s odpady Zpracovatel dokumentu Uložení dokumentu Místo Doba Kód přístupu OŽP - odpady OŽP 5 I OŽP - odpady OŽP 5 I Dokumentace Za dokumentaci plynoucí z této směrnice odpovídá OŽP Odkazy, související předpisy a dokumentace Předpisy a související dokumentace Zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech, v platném znění Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.,katalog odpadů a další seznamy odpadů Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Aktualizace směrnice Směrnice musí po stránce věcné i obsahové odpovídat aktuálnímu stavu a včas reagovat na vnitřní i vnější změny. Aktualizaci je nutné provést při: a) změně právních norem, b) změně způsobu postupu činností, c) organizačních změnách. Za aktuálnost směrnice odpovídá odbor životního prostředí

7 Revize Revize č. List č. Popis změny Datum revize Provedl Podpis bod Doplněno velitel Městské policie Kocourek S.

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012 Směrnice pro ochranu osobních údajů OBSAH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 ÚVOD... 4 1.1 PŘEDMĚT A ÚČEL... 4 1.2 POJMY... 4 2 URČENÍ ROLÍ V SYSTÉMU

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více