Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 ADVENTURE Module 2 STORIES Module 3 TRAVEL Module 4 THE MEDIA Module 5 ADVERTISING Module 6 PEOPLE Module 7 LEARNING Module 8 CAREERS Module 9 CULTURE SHOCK Module 10 CIVILIZATION VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 1 MODULE 1 ADVENTURE LEAD IN adventure n. [әdˈventʃә] dobrodružství ancient adj. [ˈeɪnʃәnt] starobylý ancient buildings canoeing n. [kәˈnu:ɪŋ] kanoistika go canoeing cruise n. [kru:z] plavba lodí go on a cruise desert n. [ˈdezәt] poušť explore a desert desert island n. [ˌdezәt ˈaɪlәnd] opuštěný ostrov explore a desert island diving n. [ˈdaɪvɪŋ] potápění go diving explore v. [ɪkˈsplɔ:] bádat, zkoumat fl y in g n. [ˈfl aɪɪŋ] létání go fl ying museum n. [mju:ˈzi:әm] muzeum visit a museum parachuting n. [ˈpærәʃu:tɪŋ] parašutismus go parachuting planet n. [ˈplænәt] planeta explore another planet rainforest n. [ˈreɪnˌfɒrәst] deštný prales explore a rainforest round-the-world trip [ˌraʊnd ðә ˈwз:ld trɪp] cesta kolem světa safari n. [sәˈfɑ:ri] safari go on a safari sailing n. [ˈseɪlɪŋ] jachtaření go sailing trek n. [trek] cesta, výprava go on a trek go on a round-the-world trip volcano n. [vɒlˈkeɪnәʊ] sopka visit a volcano 1 EXPLORERS ambition n. [æmˈbɪʃәn] ctižádost ambitious adj. [æmˈbɪʃәs] ctižádostivý ambitiously adv. [æmˈbɪʃәsli] ctižádostivě brave adj. [breɪv] statečný It was an act of a brave man. bravely adv. [ˈbreɪvli] statečně bravery n. [ˈbreɪvәri] statečnost darkness n. [ˈdɑ:knәs] tma, temnota The remarkable bravery made them into heroes. Then came the darkness of the polar winter. death n. [deθ] smrt Scott recorded his death sadly. despair n. [dɪˈspeә] zoufalství desperate adj. [ˈdespәrәt] zoufalý desperately adv. [ˈdespәrәtli] zoufale desperation n. [ˌdespәˈreɪʃәn] zoufalství, beznaděj Scott began to realise their desperate situation. MODULE

4 2 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE diary n. [ˈdaɪәri] deník, diář Scott wrote in his diary MODULE difficult adj. [ˈdɪfɪkәlt] složitý, nesnadný difficulty n. [ˈdɪfɪkәlti] potíž, nesnáz disaster n. [dɪˈzɑ:stә] pohroma, katastrofa disastrous adj. [dɪˈzɑ:strәs] katastrofální His ponies began to have difficulty with the snow. Disaster soon came. The news of disastrous expedition shocked the world. end n. [end] konec The end can t be far. exhaust v. [ɪgˈzɔ:st] vyčerpat, vysílit exhausted adj. [ɪgˈzɔ:stɪd] vyčerpaný The men were exhausted. exhausting adj. [ɪgˈzɔ:stɪŋ] vyčerpávající exhaustion n. [ɪgˈzɔ:stʃәn] vyčerpání expedition n. [ˌekspәˈdɪʃәn] expedice exploration n. [ˌeksplәˈreɪʃәn] explorer n. [ɪkˈsplɔ:rә] badatelství, zkoumání badatel, průzkumník Captain Scott began his expedition. history of exploration the Norwegian explorer Roald Amundsen fail v. [feɪl] selhat, neuspět He had failed to win the race. fossil n. [ˈfɒsәl] zkamenělina They looked for rocks and fossils. organisation n. [ˌɔ:gәnaɪˈzeɪʃәn] organizace organise v. [ˈɔ:gәnaɪz] organizovat, pořádat organised adj. [ˈɔ:gәnaɪzd] organizovaný polar adj. [ˈpәʊlә] polární pony n. [ˈpәʊni] poník Then came the darkness of the polar winter. His ponies began to have difculty with the snow. preparation n. [ˌprepәˈreɪʃәn] příprava preparation for their expeditions price n. [praɪs] cena What a price to pay. progress n. [ˈprәʊgres] postup, pokrok They made good progress. race n. [reɪs] závod The race to the South Pole was on! relieved adj. [rɪˈli:vd] utěšený, odlehčený The men felt relieved. remarkable adj. [rɪˈmɑ:kәbәl] pozoruhodný, mimořádný The remarkable bravery made them into heroes. rock n. [rɒk] kámen, skála They looked for rocks and fossils. run out of sth [rʌn ˈaʊt әv ˈsʌmθɪŋ] dočerpat zásoby sad adj. [sæd] smutný sadden v. [ˈsædn] rozesmutnit They were running out of food.

5 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 3 sadly adv. [ˈsædli] smutně sadness n. [ˈsædnәs] smutek He wrote a letter full of sadness. shock v. [ʃɒk] šokovat sledge n. [sledʒ] sáně succeed v. [sәkˈsi:d] uspět success n. [sәkˈses] úspěch successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný successfully adv. [sәkˈsesfәli] úspěšně team n. [ti:m] skupina, družstvo, tým The news of disastrous expedition shocked the world. The sledge was pulled by a team of dogs. The sledge was pulled by a team of dogs. tent n. [tent] stan They put food in tents. terrible adj. [ˈterәbәl] strašný The weather conditions were terrible. widow n. [ˈwɪdәʊ] vdova a letter to my widow 2 TRAVELLER S TALES Aborigine n. [ˌæbәˈrɪdʒәni] australský domorodec archaeology n. [ˌɑ:kiˈɒlәdʒi] archeologie He has lived with Aborigines in Australia. My aunt teaches archaeology at the university. botanist n. [ˈbɒtәnɪst] botanik I work as a botanist. camel n. [ˈkæmәl] velbloud He has made journeys by camel. cannibal n. [ˈkænәbәl] lidožrout She spent time with cannibals. desert n. [ˈdezәt] poušť environment n. [ɪnˈvaɪәrәnmәnt] prostředí He has made journeys across the Gobi desert. He has visited remote natural environments. ethnographer n. [eθˈnɒgrәfә] etnograf He works as an ethnographer. exotic adj. [ɪgˈzɒtɪk] exotický friend n. [frend] kamarád They make their living by meeting exotic people. He makes friends wherever he goes. hang-glide v. [ˈhæŋ glaɪd] létat na rogalu She is learning to hang-glide. indigenous adj. [ɪnˈdɪdʒәnәs] původní living n. [ˈlɪvɪŋ] živobytí a programme about indigenous culture They make their living by meeting exotic people. lonely adj. [ˈlәʊnli] osamělý I don t get lonely. microlight n. [ˈmaɪkrәʊlaɪt] ultralehké letadlo She has travelled by microlight. MODULE

6 4 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mid-twenties n. [ˌmɪd ˈtwentiz] polovina dvacátých let She has been a travel writer since her mid-twenties. orchid n. [ˈɔ:kɪd] orchidej an unknown orchid remote adj. [rɪˈmәʊt] vzdálený, daleký rheumatism n. [ˈru:mәtɪzәm] revmatismus tribe n. [traɪb] kmen He has visited remote natural environments. Chinese medicine can cure rheumatism. He has lived with a tribe in New Guinea. trip n. [trɪp] výlet, cesta a trip to Namibia work for [ˈwз:k fә, fɔ:] pracovat pro He has worked for BBC for years. 3 EXTREME SPORTS back out [ˌbæk ˈaʊt] vycouvat be into sth [bi ˈɪntә ˈsʌmθɪŋ] být do něčeho zapálený bungee jumping [ˈbʌndʒi ˈdʒʌmpɪŋ] bungee jumping dangerous adj. [ˈdeɪndʒәrәs] nebezpečný extreme mountain biking n. [ɪkˌstri:m ˈmaʊntәn baɪkiŋ] extrémní jízda na horském kole extreme skiing n. [ɪkˌstri:m ˈski:ɪŋ] extrémní lyžování extreme sport n. [ɪkˌstri:m ˈspɔ:t] extrémní sport get sth across go through with [ˌget sʌmθɪŋ әˈkrɒs] ice diving n. [ˈaɪs ˈdaɪvɪŋ] ice-canyoning n. [ˌaɪs ˈkænjәnɪŋ] persuade sb to put on clothes přejít, akceptovat [gәʊ ˈθru: wɪð, wɪθ] provést něco [pәˈsweɪd ˈsʌmbәdi tә, tʊ] [ˌpʊt ɒn ˈklәʊðz,ˈklәʊz] potápění pod ledem canyoning ve zmrzlém prostředí přesvědčit někoho, aby obléct si oblečení I was nervous and I tried to back out. I am really into bungee jumping. Will you ever take up a dangerous sport? It s difcult to get across the excitement. My friends persuaded me to go through with it. My friends persuaded me to go through with it. You don t have to put on any special clothes. set up [ˌset ˈʌp] zřídit, složit You need to set up the equipment. skiing n. [ˈski:ɪŋ] lyžování skysurfi ng n. [ˈskaɪˌsз:fɪŋ] skysurfi ng snowboarding n. [ˈsnәʊbɔ:dɪŋ] snowboarding snowrafting n. [ˈsnәʊrɑ:ftɪŋ] snowrafting take up [ˌteɪk ˈʌp] nabrat, zahájit Will you ever take up a dangerous sport?

7 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 5 turn up for sth white water rafting n. [ˌtз:n ˈʌp fә ˈsʌmθɪŋ] [ˌwaɪt wɔ:tә ˈrɑ:ftɪŋ] 4 COMMUNICATION WORKSHOPS boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný dostavit se na raftování na divoké vodě I turned up for my fi rst jump. campsite n. [ˈkæmpsaɪt] kemp We re staying on a campsite. cold adj. [kәʊld] studený comfortable adj. [ˈkʌmftәbәl, ˈkʌmfәt-] pohodlný eco-tourism n. [ˈi:kәʊ ˈtʊәrɪzәm] ekoturistika Eco-tourism in Sri Lanka educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] výukový exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující expensive adj. [ɪkˈspensɪv] drahý four-wheel-drive n. [ˌfɔ: wi:l ˈdraɪv] auto s náhonem na 4 kola changeable adj. [ˈtʃeɪndʒәbәl] proměnlivý luxurious adj. [lʌgˈzjʊәriәs, lәgˈʒʊәriәs] luxusní price v. [praɪs] ocenit privacy n. [ˈprɪvәsi] soukromí reasonably adv. [ˈri:zәnәbli] rozumně reserve n. [rɪˈzз:v] rezervace safe adj. [seɪf] bezpečný sunny adj. [ˈsʌni] slunečný tiring adj. [ˈtaɪәrɪŋ] únavný uncomfortable adj. [ʌnˈkʌmftәbәl, ʌnˈkʌmfәt-] nepohodlný value n. [ˈvælju:] hodnota variety n. [vәˈraɪәti] různorodost Transport by four wheel-drive vehicles. Two weeks on safari in the reserves. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 1 advert n. [ˈædvз:t] inzerát, reklama Read the advert. dream v. [dri:m] snít miss sb v. [ˈmɪs ˈsʌmbәdi] postrádat někoho I miss you. Are you dreamingabout exciting holidays? smoky adj. [ˈsmәʊki] zakouřený The tea tastes slightly smoky. splitting adj. [ˈsplɪtɪŋ] bolestivý I have a splitting headache. stunning adj. [ˈstʌnɪŋ] okouzlující, úchvatný Mount Everest looks absolutely stunning. MODULE

8 6 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE trekker n. [ˈtrekә] cestovatel We understand the needs of trekkers. trekking n. [ˈtrekɪŋ] cestování Trekking cen be hard work. CULTURE CORNER 1 biography n. [baɪˈɒgrәfi ] životopis, biografi e constitutional monarchy REVIEW 1 n. [kɒnstәtju:ʃәnәl 'mɒnәki] konstituční monarchie base n. [beɪs] základna dolphin n. [ˈdɒlfɪn] delfín ecosystem n. [ˈi:kәʊˌsɪstәm] ekosystém a short biography of Alexander Mackenzie Canada is a constitutional monarchy. The scientists worked from their base in Antarctica. It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. They are studying the climate and the ecosystem. inhospitable adj. [ˌɪnhɒˈspɪtәbәl] nehostinný Antarctica is an inhospitable place. penguin n. [ˈpeŋgwɪn] tučňák It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. permanently adv. [ˈpз:mәnәntli] stále, permanentně Nobody can live there permanently. rapidly adv. [ˈræpәdli] velmi rychle The tourism is growing rapidly. scientifi c adj. [ˌsaɪәnˈtɪfɪk] vědecký scientifi c studies whale n. [weɪl] velryba It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. LPB WARM UP climbing n. [ˈklaɪmɪŋ] lezení climbing a volcano fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující frightening adj. [ˈfraɪtnɪŋ] děsivý challenging adj. [ˈtʃælәndʒɪŋ] náročný Running a marathon can be challenging. LPB WORD POWER already adv. [ɔ:lˈredi] už I ve seen that fi lm already. LPB GRAMMAR dark adj. [dɑ:k] tma, temnota It gets dark in the evening. LPB COMMUNICATION rock climbing n. [ˈrɒk ˈklaɪmɪŋ horolezectví He could go rock climbing for a day.

9 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 7 LPB FOCUS ON WRITING fed up adj. [ˌfed ˈʌp] (být) otrávený Everyone got fed up. instructor n. [ɪnˈstrʌktә] instruktor MODULE 2 STORIES LEAD IN adventure n., adj. [әdˈventʃә] complicated adj. [ˈkɒmplɪkeɪtәd] crime detective n., adj. n., adj. [kraɪm] [dɪˈtektɪv] educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] dobrodružství, dobrodružný komplikovaný, složitý zločin, kriminální detektiv, detektivní výchovný, vzdělávací exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující fantastic adj. [fænˈtæstɪk] fantastický, skvělý, založený na fantazii fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující funny adj. [ˈfʌni] zábavný, legrační ghost n. [gәʊst] duch hilarious adj. [hɪˈleәriәs] velmi veselý historical adj. [hɪˈstɒrɪkәl] historický horror n. [ˈhɒrә] horor imaginative adj. [ɪˈmædʒәnәtɪv] nápaditý, vynalézavý interesting adj. [ˈɪntrәstɪŋ] zajímavý love n. [lʌv] láska outstanding adj. [aʊtˈstændɪŋ] výjimečný romantic adj. [rәʊˈmæntɪk, rә-] romantický scary adj. [ˈskeәri] děsivý science fi ction [ˌsaɪәns ˈfɪkʃәn] sci-fi spy n. [spaɪ] špión travel n. [ˈtrævәl] cestování, cesta 5 THE CHASE a bit [ә ˈbɪt] trochu a bit eccentric absolutely adv. [ˈæbsәlu:tli, ˈæbsәˈlu:tli] úplně, absolutně Our instructor had to dive in after him. She was now absolutely convinced her husband was mad. MODULE

10 8 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE anarchist n. [ˈænәkɪst] anarchista astonished adj. [әˈstɒnɪʃt] ohromený The anarchist waved goodbye and left. He shouted to the astonished shoppers. bacillus n. [bәˈsɪlәs] bacil This is the famous cholera bacillus. bacteria n. [bækˈtɪәriә] bakterie I ll have to prepare more bakteria. cab n. [kæb] taxík, drožka convinced adj. [kәnˈvɪnst] přesvědčený Her husband stopped another cab and followed her. She was now absolutely convinced her husband was mad. eccentric adj. [ɪkˈsentrɪk] excentrický He is a bit eccentric. get out of [get ˈaʊt әv, ɒv] vystoupit z He got out of the cab. cholera n. [ˈkɒlәrә] cholera I ll be the fi rst person with cholera! laboratory n. [lәˈbɒrәtri] laboratoř He got back to the laboratory. look at [ˈlʊk әt, æt] dívat se na The young man looked at the test tube. microscope n. [ˈmaɪkrәskәʊp] mikroskop He put it under the microscope. quite adv. [kwaɪt] docela quite afraid rather adv. [ˈrɑ:ðә] shout v. [ʃaʊt] křičet docela, spíše, poměrně rather nervous He shouted to the astonished shoppers. slide n. [slaɪd] krycí sklíčko He took a glass slide. slippers n. [ˈslɪpәz] bačkory Her husband, in his slippers, was running after him. test tube n. [ˈtest tju:b] zkumavka The scientist picked up a test tube. top hat n. [ˌtɒp ˈhæt] cylindr wave (goodbye) v. [weɪv] mávat (na rozloučenou) His wife was holding his top hat, shoes and coat. The anarchist waved goodbye and left. 6 A MEMORY love n. [lʌv] láska Love hit me when I was twelve. variety show n. [vәˈraɪәti ʃәʊ] varietní představení candy n. [ˈkændi] bonbóny, cukroví vendor n. [vendә] prodavač actor n. [ˈæktә] herec She went to a variety show with me. A candy vendor was standing outside the theater. A candy vendor was standing outside the theater. She was louder than the actors voices. mad adj. [mæd] šílený I am mad about you. toss (- a coin) v. [tɒs] losovat (hozením mince) I am going to toss a coin.

11 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 9 heads (coin) n. [hedz] panna (na minci) If it s heads, you get to ride home. tails (coin) n. [teɪlz] orel (na minci) If it s tails, I ride home. coin (toss a -) n. [kɔɪn] mince I am going to toss a coin. coconut n. [ˈkәʊkәnʌt] kokos 7 FILMS action n., adj. [ˈækʃәn] akce, akční an action fi lm actress n. [ˈæktrәs] herečka break up with sb [ˌbreɪk ˈʌp wɪð] rozejít se s někým Lucy saw her favourite coconut candy. She was nearly breaking up with her husband. brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] skvělý, výborný I thought it was absolutely brilliant. cartoon n. [kɑ:ˈtu:n] kreslený fi lm comedy n. [ˈkɒmәdi] komedie a romatic comedy costumes n. [ˈkɒstjʊmz] kostýmy dialogue n. [ˈdaɪәlɒg] dialog, rozhovor There were some good dialogues. disaster n. [dɪˈzɑ:stә] fall for sb [ˈfɔ:l fә, fɔ:] katastrofa, pohroma zamilovat se do někoho fantasy n. [ˈfæntәsi] fantastický příběh go out with sb [gәʊ ˈaʊt wɪð ˈsʌmbәdi] chodit s někým character n. [ˈkærɪktә] postava love n. [lʌv] láska music n. [ˈmju:zɪk] hudba musical n. [ˈmju:zɪkәl] muzikál part (=role) n. [pɑ:t] role photography n. [fәˈtɒgrәfi ] kamera The Prime Minister fell for his secretary. The young kid who wants to go out with the American girl. My favourite character was the old rock singer. plot n. [plɒt] obsah děje The plot was nothing special. scene n. [si:n] scéna see sth in sb [ˈsi: ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈsʌmbәdi] situation n. [ˌsɪtʃuˈeɪʃәn] situace vidět na někom něco I don t know what I saw in him. special effects n. [ˌspeʃәl ɪˈfekts] speciální efekty The special effects were brilliant. storyline n. [ˈstɔ:rilaɪn] příběhová linie thriller n. [ˈθrɪlә] napínavý fi lm, thriller There are 9 different storylines in Love Actually. MODULE

12 10 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE war n. [wɔ:] válka MODULE western n. [ˈwestәn] western 8 COMMUNICATION WORKSHOPS activist n. [ˈæktәvɪst] aktivista The three young civil right activists are driving along. arrest v. [әˈrest] zatknout They arrest them all. civil rights n. [ˌsɪvәl ˈraɪts] občanská práva the civil rights movement deputy n. [ˈdepjәti] zástupce the deputy of the town sheriff emergency service [ɪˈmз:dʒәnsi ˈsз:vɪs] záchranná služba sheriff n. [ˈʃerәf] šerif town sheriff CULTURE CORNER 2 coward n. [ˈkaʊәd] zbabělec gang n. [gæŋ] gang I rang the emergency services. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. get away [get әˈweɪ] uniknout Jesse got away but was later shot. grave n. [greɪv] hrob outlaw v. [ˈaʊtlɔ:] zločinec, psanec Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. rob v. [rɒb] loupit They robbed a bank in Ohio. shoot v. [ʃu:t] střílet Jesse got away but was later shot. steal v. [sti:l] krást victim n. [ˈvɪktәm] oběť wanted adj. [ˈwɒntɪd] hledaný REVIEW 2 fi sh e r m an n. [ˈfɪʃәmәn] rybář They stole from the rich and gave to the poor. Their favourite victims were Northern banks. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. A fi sherman sailed home after a day s work. LPB WORD POWER completely adv. [kәmˈpli:tli] úplně I think you are completely correct. incredibly adv. [ɪnˈkredәbli] neuvěřitelně He shouted at her incredibly loudly. MODULE 3 TRAVEL LEAD IN balloon n. [bәˈlu:n] balón commuter n. [kәˈmju:tә] dojíždějící cyclist n. [ˈsaɪklɪst] cyklista

13 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 11 drive v. [draɪv] řídit auto drive n. [draɪv] jízda autem ferry n. [ˈferi] trajekt fl i g ht n. [fl aɪt] let go v. [gәʊ] jet vlakem, autobusem, atd. go v. [gәʊ] jet náklaďákem, autem, atd. go (- on foot) v. [gәʊ] jít pěšky helicopter n. [ˈhelɪkɒptә] vrtulník, helikoptéra hoverdraft n. [ˈhɒvәkrɑ:ft] vznášedlo journey n. [ˈdʒз:ni] cesta lorry n. [ˈlɒri] nákladní vozidlo lorry driver n. [ˈlɒri ˈdraɪvә] řidič nákladního vozidla motorcyclist n. [ˈmәʊtәˌsaɪklɪst] motocyklista motorist n. [ˈmәʊtәrɪst] motorista passenger n. [ˈpæsɪndʒә] cestující, pasažér pedestrian adj. [pәˈdestriәn] chodec ship n. [ʃɪp] loď travel n. [ˈtrævәl] cestování trip n. [trɪp] výlet underground adj. [ˈʌndәgraʊnd] podzemní dráha, metro van n. [væn] dodávka yacht n. [jɒt] jachta, plachetnice 9 PROBLEMS accident n. [ˈæksәdәnt] dopravní nehoda air pollution n. [ˈeә pәˌlu:ʃәn] znečištění ovzduší block n. [blɒk] blok brutal adj. [ˈbru:tәl] brutální, surový (- by train, bus, etc) (- in a lorry, car, etc) I had to drag my overweight bag eight blocks. It is a place of dark and brutal winters. consider v. [kәnˈsɪdә] zvážit, uvážit This question is worth considering. drag v. [dræg] táhnout, vláčet extortionate adj. [ɪkˈstɔ:ʃәnәt] vyděračský, přemrštěný I had to drag my overweight bag eight blocks. I paid the extortionate 1,200-kroner bus fare. MODULE

14 12 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE leap (- into clothes) v. [li:p] skočit (do oblečení) I had to leap into my clothes. loop n. [lu:p] smyčka, klička Look at the loop of the y. overcrowding n. [ˌәʊvәˈkraʊdɪŋ] přeplnění oversleep v. [ˌәʊvәˈsli:p] zaspat I had overslept at the hotel. queue n. [kju:] fronta reservation n. [ˌrezәˈveɪʃәn] rezervace roadwork n. [ˈrәʊdwз:k] práce na vozovce seat n. [si:t] sedadlo show up [ˌʃәʊ ˈʌp] objevit se slush n. [slʌʃ] břečka traffic jam n. [ˈtræfɪk dʒæm] dopravní zácpa 10 FEAR OF FLYING aisle n. [aɪl] ulička claustrophobia n. [ˌklɔ:strәˈfәʊbiә] klaustrofobie She had no record of my resevation. If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? I picked my way through the slush of Oslo. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. As for the claustrophobia, get a seat near the aisle or near an emergency exit. claustrophobic adj. [ˌklɔ:strәˈfәʊbɪk] klaustrofobní I get claustrophobic on planes! comply with emergency exit n. [kәmˈplaɪ wɪð, wɪθ] [ɪˌmз:dʒәnsi ˈegzɪt, ˈeksɪt] fl ight attendant n. [ˈfl aɪt әˌtendәnt] letuška odpovídat, vyhovět (čemu) nouzový východ food tray n. [ˈfu:d treɪ] tác s jídlem honeymoon n. [ˈhʌnimu:n] líbánky We reduce the engine noise to comply with noise pollution laws. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. The fl ight attendant started talking about life jackets. I have been looking at places to go for our honeymoon. invader n. [ɪnˈveɪdә] vetřelec I ve been playing space invaders. life jacket n. [ˈlaɪf ˈdʒækɪt] záchranná vesta The fl ight attendant started talking about life jackets. outback [ˈaʊtbæk] australský venkov I lived in the Australian outback. overhead locker [ˈәʊvәhed, ˈәʊvәˈhed ˈlɒkә] pilot n. [ˈpaɪlәt] pilot úložný prostor nad hlavou seat belt n. [ˈsi:t belt] bezpečnostní pás take-off n. [ˈteɪk ɒf] odlet I was very afraid not long after take-off. terrifi ed adj. [ˈterәfaɪd] vyděšený I am terrifi ed on planes.

15 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE ON THE MOVE baggage n. [ˈbægɪdʒ] zavazadla hand baggage boarding card n. [ˈbɔ:dɪŋ kɑ:d] palubní vstupenka Here is your boarding card. carriage n. [ˈkærɪdʒ] vagón customs n. [ˈkʌstәmz] celní kontrola gate n. [geɪt] vstup, vchod It goes from gate twenty-one. check-in n. [ˈtʃek ɪn] odbavení information desk n. [ˌɪnfәˈmeɪʃәn desk] informační přepážka luggage n. [ˈlʌgɪdʒ] zavazadla How much luggage have you got, sir? passport n. [ˈpɑ:spɔ:t kәnˌtrәʊl] pasová kontrola Go through passport control now. control platform n. [ˈplætfɔ:m] nástupiště What platform does it go from? ticket collector n. [ˈtɪkәt kәˌlektә] trolley n. [ˈtrɒli] vozík průvodčí, výběrčí lístků 12 COMMUNICATION WORKSHOPS (as) well (as) adv. [wel] stejně tak jako It is crowded as well as expensive. accommodation n. [әˌkɒmәˈdeɪʃәn] ubytování The accommodation is expensive. addition n. [әˈdɪʃәn] kromě toho, nadto, navíc after-sun cream n. [ˌɑ:ftә ˈsʌn kri:m] krém po opalování This after-sun cream is good. cold n. [kәʊld] nachlazení headache n. [ˈhedeɪk] bolest hlavy highlight v. [ˈhaɪlaɪt] however adv. [haʊˈevә] avšak zdůraznit, upozornit na mugging n. [ˈmʌgɪŋ] přepadení on the one hand n. [hænd] na jednu stranu on the other hand pedestrian crossing n. [hænd] na druhou stranu n. [pәˌdestriәn ˈkrɒsɪŋ] přechod pro chodce sore throat n. [ˌsɔ: ˈθrәʊt] bolavý krk sum up [ˌsʌm ˈʌp] shrnout sunburn n. [ˈsʌnbз:n] spálení od sluníčka tablet n. [ˈtæblәt] tableta This report highlights what tourists like about London. Can you give me something for sunburn? These tablets should settle your stomach. MODULE

16 14 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE tube station n. [ˈtju:b ˈsteɪʃәn] stanice metra upset adj. [ˌʌpˈset] podrážděný CULTURE CORNER 3 ballooning n. [bәˈlu:nɪŋ] létání balónem calculate v. [ˈkælkjәleɪt] kalkulovat, počítat It happened right outside the tube station. Can you give me something for an upset stomach, please? There are plenty of places for balooning. We still calculate distances in miles. infamous adj. [ˈɪnfәmәs] neslavně známý the infamous M25 around London knowledge n. [ˈnɒlɪdʒ] znalosti They study for 18 months to get the knowledge. narrow adj. [ˈnærәʊ] úzký Go on a narrow boat. sit back [ˌsɪt ˈbæk] sedět opřeně Just sit back and relax. toll n. [tәʊl] poplatek, mýtné toll motorways MODULE 4 THE MEDIA LEAD IN current affairs n. [ˌkʌrәnt әˈfeәz] události (zejména na politické scéně) documentary n. [ˌdɒkjәˈmentәri] dokumentární fi lm game show n. [ˈgeɪm ʃәʊ] chat room n. [ˈtʃæt ru:m, rʊm] televizní kvíz, soutěžní pořad chatroom, místnost na chatu chat show n. [ˈtʃæt ʃәʊ] talk show news n. [nju:z] zprávy reality show n. [riˈælәti ʃәʊ] reality show soap opera n. [ˈsәʊp ˈɒpәrә] seriál, telenovela update n. [ˈʌpdeɪt] vote v. [vәʊt] volit nejnovější informace po sms website n. [ˈwebsaɪt] webová stránka 13 WHAT S IN THE PAPERS all-weather adj. [ˈɔ:l weðә] do každého počasí an all-weather ice rink barmy adj. [ˈbɑ:mi] ztřeštěný, bláznivý It is barmy we can afford to do this. consecutive adj. [kәnˈsekjәtɪv] následný, po sobě jdoucí corner shop n. [ˈkɔ:nә ʃɒp] malý obchod second consecutive year of fl at UK sales many smaller corner s potravinami shops

17 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 15 fl at adj. [fl æt] mrtvý, stagnující (obchod) a second consecutive year of fl at UK sales ice rink n. [ˈaɪs rɪŋk] kluziště an all-weather ice rink monitor n. [ˈmɒnɪtә] pozorovatel, dohled Trained monitors will offer skating tips. newsagent n. [ˈnju:zˌeɪdʒәnt] tabák, trafi ka many smaller newsagents reject sth for sth [rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ fә ˈsʌmθɪŋ] odmítnout něco pro něco She rejected his marriage proposal for the chance to live in Canada. slowdown n. [ˈslәʊdaʊn] zpomalení The slowdown was unusual. sparkle n. [ˈspɑ:kәl] jiskra text message n. [ˈtekst ˈmesɪdʒ] top-up card n. [ˈtɒp ʌp ˈkɑ:d] 14 BREAKING NEWS sms, textová zpráva aid n. [eɪd] pomoc casualty n. [ˈkæʒuәlti] dobíjecí kupón na mobilní telefon oběť nehody/ neštěstí earthquake n. [ˈз:θkweɪk] zemětřesení They want to put sparkle back into fi zzy drinks. It is advertising in mobile phone text messages. Britain s teenagers are rejecting sweets in favour of mobile phone top-up cards. Aid is going to be sent by many countries. The exact number of casualties cannot be confi rmed. An earthquake caused a massive tsunami. homeless adj. [ˈhәʊmlәs] bez domova Many more will be left homeless. rescue team [ˈreskju: ti:m] záchranná skupina ruins n. [ˈru:inz] trosky wave n. [weiv] vlna Richter scale n. [ˈrɪktә skeɪl] Richterova stupnice/škála hamper v. [ˈhæmpә] vadit, překážet snake-eye camera n. [ˌsneɪk aɪ ˈkæmәrә] kamera s periskopem Rescue teams are being fl own in from Europe. Most of the buildings are said to be in ruins. The villages were destroyed by the huge waves. The earthquake registered 8.9 on the Richter scale. Difficult conditions had hampered their journey. The team usedsnake-eye cameras. 15 THE PRICE OF FAME bug sb [ˈbʌg ˈsʌmbәdi] dát někomu štěnici People don t bug you. celebrity n. [sәˈlebrәti] fame n. [feɪm] sláva celebrita, známá osobnost fan (=supporter) n. [fæn] fanoušek MODULE

18 16 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mass hysteria [mæs hɪˈstɪәriә] masové šílenství/ hysterie paparazzi n. [ˌpæpәˈrætsi] paparazzi press n. [pres] tisk rubbish n. [ˈrʌbɪʃ] nesmysly star (=celebrity) n. [stɑ:] hvězda stress n. [stres] stres turn against sb [ˌtз:n әˈgenst ˈsʌmbәdi] obrátit se proti někomu Paparazzi are aggressive photographers. It is more difficult to hide from the press. There is a lot of rubbish (=nonsense) in the papers nowadays. turn over to [ˌtз:n ˈәʊvә tә, tʊ] přepnout to turn over to another channel turn sth on [ˌtз:n sʌmθɪŋ ˈɒn] zapnout něco to turn the TV on turn up [ˌtз:n ˈʌp] objevit se to turn up at your house 16 COMMUNICATION WORKSHOPS addict n. [ˈædɪkt] závislý člověk treatment for Internet addicts columnist n. [ˈkɒlәmnɪst] sloupkář, publicista couch potato n. [ˈkaʊtʃ pәˌteɪtәʊ] televizní povaleč despite prep. [dɪˈspaɪt] navzdory, přestože We ve got a famous columnist on today s programme. We are becoming a nation of couch potatoes. She is executed despite being innocent of any crime. devious adj. [ˈdi:viәs] úchylný, deviantní She plays devious Anne Boleyn. episode n. [ˈepәsәʊd] epizoda, část Don t miss the second episode next Sunday! hacker n. [ˈhækә] hacker a computer hacker journalist n. [ˈdʒз:nәl-ɪst] novinář a newspaper journalist newsreader n. [ˈnju:zˌri:dә] moderátor zpráv presenter n. [prɪˈzentә] moderátor He is a TV newsreader and presenter. He is a TV newsreader and presenter. tournament n. [ˈtʊәnәmәnt] turnaj Henry fi ghts in a tournament. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 4 car-wash n. [ˈkɑ: wɒʃ] myčka aut I ve returned from a car-wash. dry cleaner s n. [ˌdraɪ ˈkli:nәz] čistírna fl at tyre [fl æt ˈtaɪә] píchnutá pneumatika ironmonger s n. [ˈaɪәnˌmʌŋgәz] železářství jeweller s n. [ˈdʒu:әlәz] klenotník I ve got a fl at tyre.

19 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 17 manicurist n. [ˈmænɪkjʊәrɪst] manikérka optician n. [ɒpˈtɪʃәn] optik pierce v. [pɪәs] propíchnout plumber n. [ˈplʌmә] instalatér service v. [ˈsз:vɪs] provést údržbu auta tailor n. [ˈteɪlә] krejčí tyre n. [taɪә] pneumatika She s not going to ask anyone to pierce her ears. We ve had the car serviced at last! CULTURE CORNER 4 hound sb [ˈhaʊnd ˈsʌmbәdi] honit, štvát The press still hounded her. partnership n. [ˈpɑ:tnәʃɪp] partnerství popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita single n. [ˈsɪŋgәl] singl treadmill n. [ˈtredmɪl] REVIEW 4 celebrate v. [ˈselәbreɪt] celebrity n. [sәˈlebrәti] šlapací/běhací přístroj slavit, oslavovat, vynášet celebrita, známá osobnost musician n. [mju:ˈzɪʃәn] hudebník, muzikant popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita publicity n. [pәˈblɪsәti] publish v. [ˈpʌblɪʃ] uveřejnit, publikovat reklama, propagace It was the start of their long-lasting partnership. Elton s concerts were enormously popular. a four-year run of (pop music) sixteen single hits Elton s concerts were enormously popular. LPB WARM UP surf v. [sз:f] surfovat to surf the Internet LPB WORD POWER glam adj. [ˌglæm] atraktivní David and Victoria Beckham are Britain s number one glam couple. glum adj. [ˈglʌm] mrzutý, nevrlý Why are you so glum? MODULE

20 18 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE MODULE 5 ADVERTISING LEAD IN amusing adj. [әˈmju:zɪŋ] zábavný attractive adj. [әˈtræktɪv] atraktivní awful adj. [ˈɔ:fәl] hrozný, strašný bargain n. [ˈbɑ:gәn] výhodná koupě boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] úžasný clever adj. [ˈklevә] chytrý colourful adj. [ˈkʌlәfәl] barevný cool (=good) adj. [ku:l] senzační cool adj. [ku:l] chladný (=temperature) delicious adj. [dɪˈlɪʃәs] velmi chutný, lahodný distinctive adj. [dɪˈstɪŋktɪv] zřetelný, výrazný dull adj. [dʌl] hloupý, mdlý durable adj. [ˈdjʊәrәbәl] trvanlivý, odolný fl avo ur n. [ˈfl eɪvә] příchuť high adj. [haɪ] vysoký offensive adj. [әˈfensɪv] urážlivý, výbojný opinion n. [әˈpɪnjәn] názor reliable adj. [rɪˈlaɪәbәl] spolehlivý ridiculous adj. [rɪˈdɪkjәlәs] trapný serious adj. [ˈsɪәriәs] vážný sexist adj. [ˈseksɪst] sexistický shocking adj. [ˈʃɒkɪŋ] šokující silly adj. [ˈsɪli] hloupý stylish adj. [ˈstaɪlɪʃ] stylový, vkusný, módní successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný tasteless adj. [ˈteɪstlәs] nevkusný tasty adj. [ˈteɪsti] chutný, vkusný terrible adj. [ˈterәbәl] hrozný, strašný top (- quality) adj. [tɒp] nejvyšší kvalita unique adj. [ju:ˈni:k] unikátní, originální unusual adj. [ʌnˈju:ʒuәl, -ʒәl] neobvyklý waterproof adj. [ˈwɔ:tәpru:f] vodotěsný, nepromokavý weird adj. [wɪәd] divný

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí 1 Adventure Dobrodružství Explore: Prozkoumat, probádat: a rainforest deštný prales a desert poušť another planet jinou planetu a desert island

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Angličtina také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Kateřina Matoušková a Barbora Faktorová Maturita Angličtina e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

English 2+ Unit 1. Unit 2

English 2+ Unit 1. Unit 2 English 2+ 1 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více