Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 ADVENTURE Module 2 STORIES Module 3 TRAVEL Module 4 THE MEDIA Module 5 ADVERTISING Module 6 PEOPLE Module 7 LEARNING Module 8 CAREERS Module 9 CULTURE SHOCK Module 10 CIVILIZATION VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 1 MODULE 1 ADVENTURE LEAD IN adventure n. [әdˈventʃә] dobrodružství ancient adj. [ˈeɪnʃәnt] starobylý ancient buildings canoeing n. [kәˈnu:ɪŋ] kanoistika go canoeing cruise n. [kru:z] plavba lodí go on a cruise desert n. [ˈdezәt] poušť explore a desert desert island n. [ˌdezәt ˈaɪlәnd] opuštěný ostrov explore a desert island diving n. [ˈdaɪvɪŋ] potápění go diving explore v. [ɪkˈsplɔ:] bádat, zkoumat fl y in g n. [ˈfl aɪɪŋ] létání go fl ying museum n. [mju:ˈzi:әm] muzeum visit a museum parachuting n. [ˈpærәʃu:tɪŋ] parašutismus go parachuting planet n. [ˈplænәt] planeta explore another planet rainforest n. [ˈreɪnˌfɒrәst] deštný prales explore a rainforest round-the-world trip [ˌraʊnd ðә ˈwз:ld trɪp] cesta kolem světa safari n. [sәˈfɑ:ri] safari go on a safari sailing n. [ˈseɪlɪŋ] jachtaření go sailing trek n. [trek] cesta, výprava go on a trek go on a round-the-world trip volcano n. [vɒlˈkeɪnәʊ] sopka visit a volcano 1 EXPLORERS ambition n. [æmˈbɪʃәn] ctižádost ambitious adj. [æmˈbɪʃәs] ctižádostivý ambitiously adv. [æmˈbɪʃәsli] ctižádostivě brave adj. [breɪv] statečný It was an act of a brave man. bravely adv. [ˈbreɪvli] statečně bravery n. [ˈbreɪvәri] statečnost darkness n. [ˈdɑ:knәs] tma, temnota The remarkable bravery made them into heroes. Then came the darkness of the polar winter. death n. [deθ] smrt Scott recorded his death sadly. despair n. [dɪˈspeә] zoufalství desperate adj. [ˈdespәrәt] zoufalý desperately adv. [ˈdespәrәtli] zoufale desperation n. [ˌdespәˈreɪʃәn] zoufalství, beznaděj Scott began to realise their desperate situation. MODULE

4 2 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE diary n. [ˈdaɪәri] deník, diář Scott wrote in his diary MODULE difficult adj. [ˈdɪfɪkәlt] složitý, nesnadný difficulty n. [ˈdɪfɪkәlti] potíž, nesnáz disaster n. [dɪˈzɑ:stә] pohroma, katastrofa disastrous adj. [dɪˈzɑ:strәs] katastrofální His ponies began to have difficulty with the snow. Disaster soon came. The news of disastrous expedition shocked the world. end n. [end] konec The end can t be far. exhaust v. [ɪgˈzɔ:st] vyčerpat, vysílit exhausted adj. [ɪgˈzɔ:stɪd] vyčerpaný The men were exhausted. exhausting adj. [ɪgˈzɔ:stɪŋ] vyčerpávající exhaustion n. [ɪgˈzɔ:stʃәn] vyčerpání expedition n. [ˌekspәˈdɪʃәn] expedice exploration n. [ˌeksplәˈreɪʃәn] explorer n. [ɪkˈsplɔ:rә] badatelství, zkoumání badatel, průzkumník Captain Scott began his expedition. history of exploration the Norwegian explorer Roald Amundsen fail v. [feɪl] selhat, neuspět He had failed to win the race. fossil n. [ˈfɒsәl] zkamenělina They looked for rocks and fossils. organisation n. [ˌɔ:gәnaɪˈzeɪʃәn] organizace organise v. [ˈɔ:gәnaɪz] organizovat, pořádat organised adj. [ˈɔ:gәnaɪzd] organizovaný polar adj. [ˈpәʊlә] polární pony n. [ˈpәʊni] poník Then came the darkness of the polar winter. His ponies began to have difculty with the snow. preparation n. [ˌprepәˈreɪʃәn] příprava preparation for their expeditions price n. [praɪs] cena What a price to pay. progress n. [ˈprәʊgres] postup, pokrok They made good progress. race n. [reɪs] závod The race to the South Pole was on! relieved adj. [rɪˈli:vd] utěšený, odlehčený The men felt relieved. remarkable adj. [rɪˈmɑ:kәbәl] pozoruhodný, mimořádný The remarkable bravery made them into heroes. rock n. [rɒk] kámen, skála They looked for rocks and fossils. run out of sth [rʌn ˈaʊt әv ˈsʌmθɪŋ] dočerpat zásoby sad adj. [sæd] smutný sadden v. [ˈsædn] rozesmutnit They were running out of food.

5 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 3 sadly adv. [ˈsædli] smutně sadness n. [ˈsædnәs] smutek He wrote a letter full of sadness. shock v. [ʃɒk] šokovat sledge n. [sledʒ] sáně succeed v. [sәkˈsi:d] uspět success n. [sәkˈses] úspěch successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný successfully adv. [sәkˈsesfәli] úspěšně team n. [ti:m] skupina, družstvo, tým The news of disastrous expedition shocked the world. The sledge was pulled by a team of dogs. The sledge was pulled by a team of dogs. tent n. [tent] stan They put food in tents. terrible adj. [ˈterәbәl] strašný The weather conditions were terrible. widow n. [ˈwɪdәʊ] vdova a letter to my widow 2 TRAVELLER S TALES Aborigine n. [ˌæbәˈrɪdʒәni] australský domorodec archaeology n. [ˌɑ:kiˈɒlәdʒi] archeologie He has lived with Aborigines in Australia. My aunt teaches archaeology at the university. botanist n. [ˈbɒtәnɪst] botanik I work as a botanist. camel n. [ˈkæmәl] velbloud He has made journeys by camel. cannibal n. [ˈkænәbәl] lidožrout She spent time with cannibals. desert n. [ˈdezәt] poušť environment n. [ɪnˈvaɪәrәnmәnt] prostředí He has made journeys across the Gobi desert. He has visited remote natural environments. ethnographer n. [eθˈnɒgrәfә] etnograf He works as an ethnographer. exotic adj. [ɪgˈzɒtɪk] exotický friend n. [frend] kamarád They make their living by meeting exotic people. He makes friends wherever he goes. hang-glide v. [ˈhæŋ glaɪd] létat na rogalu She is learning to hang-glide. indigenous adj. [ɪnˈdɪdʒәnәs] původní living n. [ˈlɪvɪŋ] živobytí a programme about indigenous culture They make their living by meeting exotic people. lonely adj. [ˈlәʊnli] osamělý I don t get lonely. microlight n. [ˈmaɪkrәʊlaɪt] ultralehké letadlo She has travelled by microlight. MODULE

6 4 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mid-twenties n. [ˌmɪd ˈtwentiz] polovina dvacátých let She has been a travel writer since her mid-twenties. orchid n. [ˈɔ:kɪd] orchidej an unknown orchid remote adj. [rɪˈmәʊt] vzdálený, daleký rheumatism n. [ˈru:mәtɪzәm] revmatismus tribe n. [traɪb] kmen He has visited remote natural environments. Chinese medicine can cure rheumatism. He has lived with a tribe in New Guinea. trip n. [trɪp] výlet, cesta a trip to Namibia work for [ˈwз:k fә, fɔ:] pracovat pro He has worked for BBC for years. 3 EXTREME SPORTS back out [ˌbæk ˈaʊt] vycouvat be into sth [bi ˈɪntә ˈsʌmθɪŋ] být do něčeho zapálený bungee jumping [ˈbʌndʒi ˈdʒʌmpɪŋ] bungee jumping dangerous adj. [ˈdeɪndʒәrәs] nebezpečný extreme mountain biking n. [ɪkˌstri:m ˈmaʊntәn baɪkiŋ] extrémní jízda na horském kole extreme skiing n. [ɪkˌstri:m ˈski:ɪŋ] extrémní lyžování extreme sport n. [ɪkˌstri:m ˈspɔ:t] extrémní sport get sth across go through with [ˌget sʌmθɪŋ әˈkrɒs] ice diving n. [ˈaɪs ˈdaɪvɪŋ] ice-canyoning n. [ˌaɪs ˈkænjәnɪŋ] persuade sb to put on clothes přejít, akceptovat [gәʊ ˈθru: wɪð, wɪθ] provést něco [pәˈsweɪd ˈsʌmbәdi tә, tʊ] [ˌpʊt ɒn ˈklәʊðz,ˈklәʊz] potápění pod ledem canyoning ve zmrzlém prostředí přesvědčit někoho, aby obléct si oblečení I was nervous and I tried to back out. I am really into bungee jumping. Will you ever take up a dangerous sport? It s difcult to get across the excitement. My friends persuaded me to go through with it. My friends persuaded me to go through with it. You don t have to put on any special clothes. set up [ˌset ˈʌp] zřídit, složit You need to set up the equipment. skiing n. [ˈski:ɪŋ] lyžování skysurfi ng n. [ˈskaɪˌsз:fɪŋ] skysurfi ng snowboarding n. [ˈsnәʊbɔ:dɪŋ] snowboarding snowrafting n. [ˈsnәʊrɑ:ftɪŋ] snowrafting take up [ˌteɪk ˈʌp] nabrat, zahájit Will you ever take up a dangerous sport?

7 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 5 turn up for sth white water rafting n. [ˌtз:n ˈʌp fә ˈsʌmθɪŋ] [ˌwaɪt wɔ:tә ˈrɑ:ftɪŋ] 4 COMMUNICATION WORKSHOPS boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný dostavit se na raftování na divoké vodě I turned up for my fi rst jump. campsite n. [ˈkæmpsaɪt] kemp We re staying on a campsite. cold adj. [kәʊld] studený comfortable adj. [ˈkʌmftәbәl, ˈkʌmfәt-] pohodlný eco-tourism n. [ˈi:kәʊ ˈtʊәrɪzәm] ekoturistika Eco-tourism in Sri Lanka educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] výukový exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující expensive adj. [ɪkˈspensɪv] drahý four-wheel-drive n. [ˌfɔ: wi:l ˈdraɪv] auto s náhonem na 4 kola changeable adj. [ˈtʃeɪndʒәbәl] proměnlivý luxurious adj. [lʌgˈzjʊәriәs, lәgˈʒʊәriәs] luxusní price v. [praɪs] ocenit privacy n. [ˈprɪvәsi] soukromí reasonably adv. [ˈri:zәnәbli] rozumně reserve n. [rɪˈzз:v] rezervace safe adj. [seɪf] bezpečný sunny adj. [ˈsʌni] slunečný tiring adj. [ˈtaɪәrɪŋ] únavný uncomfortable adj. [ʌnˈkʌmftәbәl, ʌnˈkʌmfәt-] nepohodlný value n. [ˈvælju:] hodnota variety n. [vәˈraɪәti] různorodost Transport by four wheel-drive vehicles. Two weeks on safari in the reserves. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 1 advert n. [ˈædvз:t] inzerát, reklama Read the advert. dream v. [dri:m] snít miss sb v. [ˈmɪs ˈsʌmbәdi] postrádat někoho I miss you. Are you dreamingabout exciting holidays? smoky adj. [ˈsmәʊki] zakouřený The tea tastes slightly smoky. splitting adj. [ˈsplɪtɪŋ] bolestivý I have a splitting headache. stunning adj. [ˈstʌnɪŋ] okouzlující, úchvatný Mount Everest looks absolutely stunning. MODULE

8 6 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE trekker n. [ˈtrekә] cestovatel We understand the needs of trekkers. trekking n. [ˈtrekɪŋ] cestování Trekking cen be hard work. CULTURE CORNER 1 biography n. [baɪˈɒgrәfi ] životopis, biografi e constitutional monarchy REVIEW 1 n. [kɒnstәtju:ʃәnәl 'mɒnәki] konstituční monarchie base n. [beɪs] základna dolphin n. [ˈdɒlfɪn] delfín ecosystem n. [ˈi:kәʊˌsɪstәm] ekosystém a short biography of Alexander Mackenzie Canada is a constitutional monarchy. The scientists worked from their base in Antarctica. It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. They are studying the climate and the ecosystem. inhospitable adj. [ˌɪnhɒˈspɪtәbәl] nehostinný Antarctica is an inhospitable place. penguin n. [ˈpeŋgwɪn] tučňák It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. permanently adv. [ˈpз:mәnәntli] stále, permanentně Nobody can live there permanently. rapidly adv. [ˈræpәdli] velmi rychle The tourism is growing rapidly. scientifi c adj. [ˌsaɪәnˈtɪfɪk] vědecký scientifi c studies whale n. [weɪl] velryba It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. LPB WARM UP climbing n. [ˈklaɪmɪŋ] lezení climbing a volcano fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující frightening adj. [ˈfraɪtnɪŋ] děsivý challenging adj. [ˈtʃælәndʒɪŋ] náročný Running a marathon can be challenging. LPB WORD POWER already adv. [ɔ:lˈredi] už I ve seen that fi lm already. LPB GRAMMAR dark adj. [dɑ:k] tma, temnota It gets dark in the evening. LPB COMMUNICATION rock climbing n. [ˈrɒk ˈklaɪmɪŋ horolezectví He could go rock climbing for a day.

9 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 7 LPB FOCUS ON WRITING fed up adj. [ˌfed ˈʌp] (být) otrávený Everyone got fed up. instructor n. [ɪnˈstrʌktә] instruktor MODULE 2 STORIES LEAD IN adventure n., adj. [әdˈventʃә] complicated adj. [ˈkɒmplɪkeɪtәd] crime detective n., adj. n., adj. [kraɪm] [dɪˈtektɪv] educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] dobrodružství, dobrodružný komplikovaný, složitý zločin, kriminální detektiv, detektivní výchovný, vzdělávací exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující fantastic adj. [fænˈtæstɪk] fantastický, skvělý, založený na fantazii fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující funny adj. [ˈfʌni] zábavný, legrační ghost n. [gәʊst] duch hilarious adj. [hɪˈleәriәs] velmi veselý historical adj. [hɪˈstɒrɪkәl] historický horror n. [ˈhɒrә] horor imaginative adj. [ɪˈmædʒәnәtɪv] nápaditý, vynalézavý interesting adj. [ˈɪntrәstɪŋ] zajímavý love n. [lʌv] láska outstanding adj. [aʊtˈstændɪŋ] výjimečný romantic adj. [rәʊˈmæntɪk, rә-] romantický scary adj. [ˈskeәri] děsivý science fi ction [ˌsaɪәns ˈfɪkʃәn] sci-fi spy n. [spaɪ] špión travel n. [ˈtrævәl] cestování, cesta 5 THE CHASE a bit [ә ˈbɪt] trochu a bit eccentric absolutely adv. [ˈæbsәlu:tli, ˈæbsәˈlu:tli] úplně, absolutně Our instructor had to dive in after him. She was now absolutely convinced her husband was mad. MODULE

10 8 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE anarchist n. [ˈænәkɪst] anarchista astonished adj. [әˈstɒnɪʃt] ohromený The anarchist waved goodbye and left. He shouted to the astonished shoppers. bacillus n. [bәˈsɪlәs] bacil This is the famous cholera bacillus. bacteria n. [bækˈtɪәriә] bakterie I ll have to prepare more bakteria. cab n. [kæb] taxík, drožka convinced adj. [kәnˈvɪnst] přesvědčený Her husband stopped another cab and followed her. She was now absolutely convinced her husband was mad. eccentric adj. [ɪkˈsentrɪk] excentrický He is a bit eccentric. get out of [get ˈaʊt әv, ɒv] vystoupit z He got out of the cab. cholera n. [ˈkɒlәrә] cholera I ll be the fi rst person with cholera! laboratory n. [lәˈbɒrәtri] laboratoř He got back to the laboratory. look at [ˈlʊk әt, æt] dívat se na The young man looked at the test tube. microscope n. [ˈmaɪkrәskәʊp] mikroskop He put it under the microscope. quite adv. [kwaɪt] docela quite afraid rather adv. [ˈrɑ:ðә] shout v. [ʃaʊt] křičet docela, spíše, poměrně rather nervous He shouted to the astonished shoppers. slide n. [slaɪd] krycí sklíčko He took a glass slide. slippers n. [ˈslɪpәz] bačkory Her husband, in his slippers, was running after him. test tube n. [ˈtest tju:b] zkumavka The scientist picked up a test tube. top hat n. [ˌtɒp ˈhæt] cylindr wave (goodbye) v. [weɪv] mávat (na rozloučenou) His wife was holding his top hat, shoes and coat. The anarchist waved goodbye and left. 6 A MEMORY love n. [lʌv] láska Love hit me when I was twelve. variety show n. [vәˈraɪәti ʃәʊ] varietní představení candy n. [ˈkændi] bonbóny, cukroví vendor n. [vendә] prodavač actor n. [ˈæktә] herec She went to a variety show with me. A candy vendor was standing outside the theater. A candy vendor was standing outside the theater. She was louder than the actors voices. mad adj. [mæd] šílený I am mad about you. toss (- a coin) v. [tɒs] losovat (hozením mince) I am going to toss a coin.

11 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 9 heads (coin) n. [hedz] panna (na minci) If it s heads, you get to ride home. tails (coin) n. [teɪlz] orel (na minci) If it s tails, I ride home. coin (toss a -) n. [kɔɪn] mince I am going to toss a coin. coconut n. [ˈkәʊkәnʌt] kokos 7 FILMS action n., adj. [ˈækʃәn] akce, akční an action fi lm actress n. [ˈæktrәs] herečka break up with sb [ˌbreɪk ˈʌp wɪð] rozejít se s někým Lucy saw her favourite coconut candy. She was nearly breaking up with her husband. brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] skvělý, výborný I thought it was absolutely brilliant. cartoon n. [kɑ:ˈtu:n] kreslený fi lm comedy n. [ˈkɒmәdi] komedie a romatic comedy costumes n. [ˈkɒstjʊmz] kostýmy dialogue n. [ˈdaɪәlɒg] dialog, rozhovor There were some good dialogues. disaster n. [dɪˈzɑ:stә] fall for sb [ˈfɔ:l fә, fɔ:] katastrofa, pohroma zamilovat se do někoho fantasy n. [ˈfæntәsi] fantastický příběh go out with sb [gәʊ ˈaʊt wɪð ˈsʌmbәdi] chodit s někým character n. [ˈkærɪktә] postava love n. [lʌv] láska music n. [ˈmju:zɪk] hudba musical n. [ˈmju:zɪkәl] muzikál part (=role) n. [pɑ:t] role photography n. [fәˈtɒgrәfi ] kamera The Prime Minister fell for his secretary. The young kid who wants to go out with the American girl. My favourite character was the old rock singer. plot n. [plɒt] obsah děje The plot was nothing special. scene n. [si:n] scéna see sth in sb [ˈsi: ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈsʌmbәdi] situation n. [ˌsɪtʃuˈeɪʃәn] situace vidět na někom něco I don t know what I saw in him. special effects n. [ˌspeʃәl ɪˈfekts] speciální efekty The special effects were brilliant. storyline n. [ˈstɔ:rilaɪn] příběhová linie thriller n. [ˈθrɪlә] napínavý fi lm, thriller There are 9 different storylines in Love Actually. MODULE

12 10 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE war n. [wɔ:] válka MODULE western n. [ˈwestәn] western 8 COMMUNICATION WORKSHOPS activist n. [ˈæktәvɪst] aktivista The three young civil right activists are driving along. arrest v. [әˈrest] zatknout They arrest them all. civil rights n. [ˌsɪvәl ˈraɪts] občanská práva the civil rights movement deputy n. [ˈdepjәti] zástupce the deputy of the town sheriff emergency service [ɪˈmз:dʒәnsi ˈsз:vɪs] záchranná služba sheriff n. [ˈʃerәf] šerif town sheriff CULTURE CORNER 2 coward n. [ˈkaʊәd] zbabělec gang n. [gæŋ] gang I rang the emergency services. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. get away [get әˈweɪ] uniknout Jesse got away but was later shot. grave n. [greɪv] hrob outlaw v. [ˈaʊtlɔ:] zločinec, psanec Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. rob v. [rɒb] loupit They robbed a bank in Ohio. shoot v. [ʃu:t] střílet Jesse got away but was later shot. steal v. [sti:l] krást victim n. [ˈvɪktәm] oběť wanted adj. [ˈwɒntɪd] hledaný REVIEW 2 fi sh e r m an n. [ˈfɪʃәmәn] rybář They stole from the rich and gave to the poor. Their favourite victims were Northern banks. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. A fi sherman sailed home after a day s work. LPB WORD POWER completely adv. [kәmˈpli:tli] úplně I think you are completely correct. incredibly adv. [ɪnˈkredәbli] neuvěřitelně He shouted at her incredibly loudly. MODULE 3 TRAVEL LEAD IN balloon n. [bәˈlu:n] balón commuter n. [kәˈmju:tә] dojíždějící cyclist n. [ˈsaɪklɪst] cyklista

13 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 11 drive v. [draɪv] řídit auto drive n. [draɪv] jízda autem ferry n. [ˈferi] trajekt fl i g ht n. [fl aɪt] let go v. [gәʊ] jet vlakem, autobusem, atd. go v. [gәʊ] jet náklaďákem, autem, atd. go (- on foot) v. [gәʊ] jít pěšky helicopter n. [ˈhelɪkɒptә] vrtulník, helikoptéra hoverdraft n. [ˈhɒvәkrɑ:ft] vznášedlo journey n. [ˈdʒз:ni] cesta lorry n. [ˈlɒri] nákladní vozidlo lorry driver n. [ˈlɒri ˈdraɪvә] řidič nákladního vozidla motorcyclist n. [ˈmәʊtәˌsaɪklɪst] motocyklista motorist n. [ˈmәʊtәrɪst] motorista passenger n. [ˈpæsɪndʒә] cestující, pasažér pedestrian adj. [pәˈdestriәn] chodec ship n. [ʃɪp] loď travel n. [ˈtrævәl] cestování trip n. [trɪp] výlet underground adj. [ˈʌndәgraʊnd] podzemní dráha, metro van n. [væn] dodávka yacht n. [jɒt] jachta, plachetnice 9 PROBLEMS accident n. [ˈæksәdәnt] dopravní nehoda air pollution n. [ˈeә pәˌlu:ʃәn] znečištění ovzduší block n. [blɒk] blok brutal adj. [ˈbru:tәl] brutální, surový (- by train, bus, etc) (- in a lorry, car, etc) I had to drag my overweight bag eight blocks. It is a place of dark and brutal winters. consider v. [kәnˈsɪdә] zvážit, uvážit This question is worth considering. drag v. [dræg] táhnout, vláčet extortionate adj. [ɪkˈstɔ:ʃәnәt] vyděračský, přemrštěný I had to drag my overweight bag eight blocks. I paid the extortionate 1,200-kroner bus fare. MODULE

14 12 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE leap (- into clothes) v. [li:p] skočit (do oblečení) I had to leap into my clothes. loop n. [lu:p] smyčka, klička Look at the loop of the y. overcrowding n. [ˌәʊvәˈkraʊdɪŋ] přeplnění oversleep v. [ˌәʊvәˈsli:p] zaspat I had overslept at the hotel. queue n. [kju:] fronta reservation n. [ˌrezәˈveɪʃәn] rezervace roadwork n. [ˈrәʊdwз:k] práce na vozovce seat n. [si:t] sedadlo show up [ˌʃәʊ ˈʌp] objevit se slush n. [slʌʃ] břečka traffic jam n. [ˈtræfɪk dʒæm] dopravní zácpa 10 FEAR OF FLYING aisle n. [aɪl] ulička claustrophobia n. [ˌklɔ:strәˈfәʊbiә] klaustrofobie She had no record of my resevation. If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? I picked my way through the slush of Oslo. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. As for the claustrophobia, get a seat near the aisle or near an emergency exit. claustrophobic adj. [ˌklɔ:strәˈfәʊbɪk] klaustrofobní I get claustrophobic on planes! comply with emergency exit n. [kәmˈplaɪ wɪð, wɪθ] [ɪˌmз:dʒәnsi ˈegzɪt, ˈeksɪt] fl ight attendant n. [ˈfl aɪt әˌtendәnt] letuška odpovídat, vyhovět (čemu) nouzový východ food tray n. [ˈfu:d treɪ] tác s jídlem honeymoon n. [ˈhʌnimu:n] líbánky We reduce the engine noise to comply with noise pollution laws. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. The fl ight attendant started talking about life jackets. I have been looking at places to go for our honeymoon. invader n. [ɪnˈveɪdә] vetřelec I ve been playing space invaders. life jacket n. [ˈlaɪf ˈdʒækɪt] záchranná vesta The fl ight attendant started talking about life jackets. outback [ˈaʊtbæk] australský venkov I lived in the Australian outback. overhead locker [ˈәʊvәhed, ˈәʊvәˈhed ˈlɒkә] pilot n. [ˈpaɪlәt] pilot úložný prostor nad hlavou seat belt n. [ˈsi:t belt] bezpečnostní pás take-off n. [ˈteɪk ɒf] odlet I was very afraid not long after take-off. terrifi ed adj. [ˈterәfaɪd] vyděšený I am terrifi ed on planes.

15 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE ON THE MOVE baggage n. [ˈbægɪdʒ] zavazadla hand baggage boarding card n. [ˈbɔ:dɪŋ kɑ:d] palubní vstupenka Here is your boarding card. carriage n. [ˈkærɪdʒ] vagón customs n. [ˈkʌstәmz] celní kontrola gate n. [geɪt] vstup, vchod It goes from gate twenty-one. check-in n. [ˈtʃek ɪn] odbavení information desk n. [ˌɪnfәˈmeɪʃәn desk] informační přepážka luggage n. [ˈlʌgɪdʒ] zavazadla How much luggage have you got, sir? passport n. [ˈpɑ:spɔ:t kәnˌtrәʊl] pasová kontrola Go through passport control now. control platform n. [ˈplætfɔ:m] nástupiště What platform does it go from? ticket collector n. [ˈtɪkәt kәˌlektә] trolley n. [ˈtrɒli] vozík průvodčí, výběrčí lístků 12 COMMUNICATION WORKSHOPS (as) well (as) adv. [wel] stejně tak jako It is crowded as well as expensive. accommodation n. [әˌkɒmәˈdeɪʃәn] ubytování The accommodation is expensive. addition n. [әˈdɪʃәn] kromě toho, nadto, navíc after-sun cream n. [ˌɑ:ftә ˈsʌn kri:m] krém po opalování This after-sun cream is good. cold n. [kәʊld] nachlazení headache n. [ˈhedeɪk] bolest hlavy highlight v. [ˈhaɪlaɪt] however adv. [haʊˈevә] avšak zdůraznit, upozornit na mugging n. [ˈmʌgɪŋ] přepadení on the one hand n. [hænd] na jednu stranu on the other hand pedestrian crossing n. [hænd] na druhou stranu n. [pәˌdestriәn ˈkrɒsɪŋ] přechod pro chodce sore throat n. [ˌsɔ: ˈθrәʊt] bolavý krk sum up [ˌsʌm ˈʌp] shrnout sunburn n. [ˈsʌnbз:n] spálení od sluníčka tablet n. [ˈtæblәt] tableta This report highlights what tourists like about London. Can you give me something for sunburn? These tablets should settle your stomach. MODULE

16 14 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE tube station n. [ˈtju:b ˈsteɪʃәn] stanice metra upset adj. [ˌʌpˈset] podrážděný CULTURE CORNER 3 ballooning n. [bәˈlu:nɪŋ] létání balónem calculate v. [ˈkælkjәleɪt] kalkulovat, počítat It happened right outside the tube station. Can you give me something for an upset stomach, please? There are plenty of places for balooning. We still calculate distances in miles. infamous adj. [ˈɪnfәmәs] neslavně známý the infamous M25 around London knowledge n. [ˈnɒlɪdʒ] znalosti They study for 18 months to get the knowledge. narrow adj. [ˈnærәʊ] úzký Go on a narrow boat. sit back [ˌsɪt ˈbæk] sedět opřeně Just sit back and relax. toll n. [tәʊl] poplatek, mýtné toll motorways MODULE 4 THE MEDIA LEAD IN current affairs n. [ˌkʌrәnt әˈfeәz] události (zejména na politické scéně) documentary n. [ˌdɒkjәˈmentәri] dokumentární fi lm game show n. [ˈgeɪm ʃәʊ] chat room n. [ˈtʃæt ru:m, rʊm] televizní kvíz, soutěžní pořad chatroom, místnost na chatu chat show n. [ˈtʃæt ʃәʊ] talk show news n. [nju:z] zprávy reality show n. [riˈælәti ʃәʊ] reality show soap opera n. [ˈsәʊp ˈɒpәrә] seriál, telenovela update n. [ˈʌpdeɪt] vote v. [vәʊt] volit nejnovější informace po sms website n. [ˈwebsaɪt] webová stránka 13 WHAT S IN THE PAPERS all-weather adj. [ˈɔ:l weðә] do každého počasí an all-weather ice rink barmy adj. [ˈbɑ:mi] ztřeštěný, bláznivý It is barmy we can afford to do this. consecutive adj. [kәnˈsekjәtɪv] následný, po sobě jdoucí corner shop n. [ˈkɔ:nә ʃɒp] malý obchod second consecutive year of fl at UK sales many smaller corner s potravinami shops

17 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 15 fl at adj. [fl æt] mrtvý, stagnující (obchod) a second consecutive year of fl at UK sales ice rink n. [ˈaɪs rɪŋk] kluziště an all-weather ice rink monitor n. [ˈmɒnɪtә] pozorovatel, dohled Trained monitors will offer skating tips. newsagent n. [ˈnju:zˌeɪdʒәnt] tabák, trafi ka many smaller newsagents reject sth for sth [rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ fә ˈsʌmθɪŋ] odmítnout něco pro něco She rejected his marriage proposal for the chance to live in Canada. slowdown n. [ˈslәʊdaʊn] zpomalení The slowdown was unusual. sparkle n. [ˈspɑ:kәl] jiskra text message n. [ˈtekst ˈmesɪdʒ] top-up card n. [ˈtɒp ʌp ˈkɑ:d] 14 BREAKING NEWS sms, textová zpráva aid n. [eɪd] pomoc casualty n. [ˈkæʒuәlti] dobíjecí kupón na mobilní telefon oběť nehody/ neštěstí earthquake n. [ˈз:θkweɪk] zemětřesení They want to put sparkle back into fi zzy drinks. It is advertising in mobile phone text messages. Britain s teenagers are rejecting sweets in favour of mobile phone top-up cards. Aid is going to be sent by many countries. The exact number of casualties cannot be confi rmed. An earthquake caused a massive tsunami. homeless adj. [ˈhәʊmlәs] bez domova Many more will be left homeless. rescue team [ˈreskju: ti:m] záchranná skupina ruins n. [ˈru:inz] trosky wave n. [weiv] vlna Richter scale n. [ˈrɪktә skeɪl] Richterova stupnice/škála hamper v. [ˈhæmpә] vadit, překážet snake-eye camera n. [ˌsneɪk aɪ ˈkæmәrә] kamera s periskopem Rescue teams are being fl own in from Europe. Most of the buildings are said to be in ruins. The villages were destroyed by the huge waves. The earthquake registered 8.9 on the Richter scale. Difficult conditions had hampered their journey. The team usedsnake-eye cameras. 15 THE PRICE OF FAME bug sb [ˈbʌg ˈsʌmbәdi] dát někomu štěnici People don t bug you. celebrity n. [sәˈlebrәti] fame n. [feɪm] sláva celebrita, známá osobnost fan (=supporter) n. [fæn] fanoušek MODULE

18 16 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mass hysteria [mæs hɪˈstɪәriә] masové šílenství/ hysterie paparazzi n. [ˌpæpәˈrætsi] paparazzi press n. [pres] tisk rubbish n. [ˈrʌbɪʃ] nesmysly star (=celebrity) n. [stɑ:] hvězda stress n. [stres] stres turn against sb [ˌtз:n әˈgenst ˈsʌmbәdi] obrátit se proti někomu Paparazzi are aggressive photographers. It is more difficult to hide from the press. There is a lot of rubbish (=nonsense) in the papers nowadays. turn over to [ˌtз:n ˈәʊvә tә, tʊ] přepnout to turn over to another channel turn sth on [ˌtз:n sʌmθɪŋ ˈɒn] zapnout něco to turn the TV on turn up [ˌtз:n ˈʌp] objevit se to turn up at your house 16 COMMUNICATION WORKSHOPS addict n. [ˈædɪkt] závislý člověk treatment for Internet addicts columnist n. [ˈkɒlәmnɪst] sloupkář, publicista couch potato n. [ˈkaʊtʃ pәˌteɪtәʊ] televizní povaleč despite prep. [dɪˈspaɪt] navzdory, přestože We ve got a famous columnist on today s programme. We are becoming a nation of couch potatoes. She is executed despite being innocent of any crime. devious adj. [ˈdi:viәs] úchylný, deviantní She plays devious Anne Boleyn. episode n. [ˈepәsәʊd] epizoda, část Don t miss the second episode next Sunday! hacker n. [ˈhækә] hacker a computer hacker journalist n. [ˈdʒз:nәl-ɪst] novinář a newspaper journalist newsreader n. [ˈnju:zˌri:dә] moderátor zpráv presenter n. [prɪˈzentә] moderátor He is a TV newsreader and presenter. He is a TV newsreader and presenter. tournament n. [ˈtʊәnәmәnt] turnaj Henry fi ghts in a tournament. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 4 car-wash n. [ˈkɑ: wɒʃ] myčka aut I ve returned from a car-wash. dry cleaner s n. [ˌdraɪ ˈkli:nәz] čistírna fl at tyre [fl æt ˈtaɪә] píchnutá pneumatika ironmonger s n. [ˈaɪәnˌmʌŋgәz] železářství jeweller s n. [ˈdʒu:әlәz] klenotník I ve got a fl at tyre.

19 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 17 manicurist n. [ˈmænɪkjʊәrɪst] manikérka optician n. [ɒpˈtɪʃәn] optik pierce v. [pɪәs] propíchnout plumber n. [ˈplʌmә] instalatér service v. [ˈsз:vɪs] provést údržbu auta tailor n. [ˈteɪlә] krejčí tyre n. [taɪә] pneumatika She s not going to ask anyone to pierce her ears. We ve had the car serviced at last! CULTURE CORNER 4 hound sb [ˈhaʊnd ˈsʌmbәdi] honit, štvát The press still hounded her. partnership n. [ˈpɑ:tnәʃɪp] partnerství popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita single n. [ˈsɪŋgәl] singl treadmill n. [ˈtredmɪl] REVIEW 4 celebrate v. [ˈselәbreɪt] celebrity n. [sәˈlebrәti] šlapací/běhací přístroj slavit, oslavovat, vynášet celebrita, známá osobnost musician n. [mju:ˈzɪʃәn] hudebník, muzikant popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita publicity n. [pәˈblɪsәti] publish v. [ˈpʌblɪʃ] uveřejnit, publikovat reklama, propagace It was the start of their long-lasting partnership. Elton s concerts were enormously popular. a four-year run of (pop music) sixteen single hits Elton s concerts were enormously popular. LPB WARM UP surf v. [sз:f] surfovat to surf the Internet LPB WORD POWER glam adj. [ˌglæm] atraktivní David and Victoria Beckham are Britain s number one glam couple. glum adj. [ˈglʌm] mrzutý, nevrlý Why are you so glum? MODULE

20 18 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE MODULE 5 ADVERTISING LEAD IN amusing adj. [әˈmju:zɪŋ] zábavný attractive adj. [әˈtræktɪv] atraktivní awful adj. [ˈɔ:fәl] hrozný, strašný bargain n. [ˈbɑ:gәn] výhodná koupě boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] úžasný clever adj. [ˈklevә] chytrý colourful adj. [ˈkʌlәfәl] barevný cool (=good) adj. [ku:l] senzační cool adj. [ku:l] chladný (=temperature) delicious adj. [dɪˈlɪʃәs] velmi chutný, lahodný distinctive adj. [dɪˈstɪŋktɪv] zřetelný, výrazný dull adj. [dʌl] hloupý, mdlý durable adj. [ˈdjʊәrәbәl] trvanlivý, odolný fl avo ur n. [ˈfl eɪvә] příchuť high adj. [haɪ] vysoký offensive adj. [әˈfensɪv] urážlivý, výbojný opinion n. [әˈpɪnjәn] názor reliable adj. [rɪˈlaɪәbәl] spolehlivý ridiculous adj. [rɪˈdɪkjәlәs] trapný serious adj. [ˈsɪәriәs] vážný sexist adj. [ˈseksɪst] sexistický shocking adj. [ˈʃɒkɪŋ] šokující silly adj. [ˈsɪli] hloupý stylish adj. [ˈstaɪlɪʃ] stylový, vkusný, módní successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný tasteless adj. [ˈteɪstlәs] nevkusný tasty adj. [ˈteɪsti] chutný, vkusný terrible adj. [ˈterәbәl] hrozný, strašný top (- quality) adj. [tɒp] nejvyšší kvalita unique adj. [ju:ˈni:k] unikátní, originální unusual adj. [ʌnˈju:ʒuәl, -ʒәl] neobvyklý waterproof adj. [ˈwɔ:tәpru:f] vodotěsný, nepromokavý weird adj. [wɪәd] divný

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více