Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 ADVENTURE Module 2 STORIES Module 3 TRAVEL Module 4 THE MEDIA Module 5 ADVERTISING Module 6 PEOPLE Module 7 LEARNING Module 8 CAREERS Module 9 CULTURE SHOCK Module 10 CIVILIZATION VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 1 MODULE 1 ADVENTURE LEAD IN adventure n. [әdˈventʃә] dobrodružství ancient adj. [ˈeɪnʃәnt] starobylý ancient buildings canoeing n. [kәˈnu:ɪŋ] kanoistika go canoeing cruise n. [kru:z] plavba lodí go on a cruise desert n. [ˈdezәt] poušť explore a desert desert island n. [ˌdezәt ˈaɪlәnd] opuštěný ostrov explore a desert island diving n. [ˈdaɪvɪŋ] potápění go diving explore v. [ɪkˈsplɔ:] bádat, zkoumat fl y in g n. [ˈfl aɪɪŋ] létání go fl ying museum n. [mju:ˈzi:әm] muzeum visit a museum parachuting n. [ˈpærәʃu:tɪŋ] parašutismus go parachuting planet n. [ˈplænәt] planeta explore another planet rainforest n. [ˈreɪnˌfɒrәst] deštný prales explore a rainforest round-the-world trip [ˌraʊnd ðә ˈwз:ld trɪp] cesta kolem světa safari n. [sәˈfɑ:ri] safari go on a safari sailing n. [ˈseɪlɪŋ] jachtaření go sailing trek n. [trek] cesta, výprava go on a trek go on a round-the-world trip volcano n. [vɒlˈkeɪnәʊ] sopka visit a volcano 1 EXPLORERS ambition n. [æmˈbɪʃәn] ctižádost ambitious adj. [æmˈbɪʃәs] ctižádostivý ambitiously adv. [æmˈbɪʃәsli] ctižádostivě brave adj. [breɪv] statečný It was an act of a brave man. bravely adv. [ˈbreɪvli] statečně bravery n. [ˈbreɪvәri] statečnost darkness n. [ˈdɑ:knәs] tma, temnota The remarkable bravery made them into heroes. Then came the darkness of the polar winter. death n. [deθ] smrt Scott recorded his death sadly. despair n. [dɪˈspeә] zoufalství desperate adj. [ˈdespәrәt] zoufalý desperately adv. [ˈdespәrәtli] zoufale desperation n. [ˌdespәˈreɪʃәn] zoufalství, beznaděj Scott began to realise their desperate situation. MODULE

4 2 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE diary n. [ˈdaɪәri] deník, diář Scott wrote in his diary MODULE difficult adj. [ˈdɪfɪkәlt] složitý, nesnadný difficulty n. [ˈdɪfɪkәlti] potíž, nesnáz disaster n. [dɪˈzɑ:stә] pohroma, katastrofa disastrous adj. [dɪˈzɑ:strәs] katastrofální His ponies began to have difficulty with the snow. Disaster soon came. The news of disastrous expedition shocked the world. end n. [end] konec The end can t be far. exhaust v. [ɪgˈzɔ:st] vyčerpat, vysílit exhausted adj. [ɪgˈzɔ:stɪd] vyčerpaný The men were exhausted. exhausting adj. [ɪgˈzɔ:stɪŋ] vyčerpávající exhaustion n. [ɪgˈzɔ:stʃәn] vyčerpání expedition n. [ˌekspәˈdɪʃәn] expedice exploration n. [ˌeksplәˈreɪʃәn] explorer n. [ɪkˈsplɔ:rә] badatelství, zkoumání badatel, průzkumník Captain Scott began his expedition. history of exploration the Norwegian explorer Roald Amundsen fail v. [feɪl] selhat, neuspět He had failed to win the race. fossil n. [ˈfɒsәl] zkamenělina They looked for rocks and fossils. organisation n. [ˌɔ:gәnaɪˈzeɪʃәn] organizace organise v. [ˈɔ:gәnaɪz] organizovat, pořádat organised adj. [ˈɔ:gәnaɪzd] organizovaný polar adj. [ˈpәʊlә] polární pony n. [ˈpәʊni] poník Then came the darkness of the polar winter. His ponies began to have difculty with the snow. preparation n. [ˌprepәˈreɪʃәn] příprava preparation for their expeditions price n. [praɪs] cena What a price to pay. progress n. [ˈprәʊgres] postup, pokrok They made good progress. race n. [reɪs] závod The race to the South Pole was on! relieved adj. [rɪˈli:vd] utěšený, odlehčený The men felt relieved. remarkable adj. [rɪˈmɑ:kәbәl] pozoruhodný, mimořádný The remarkable bravery made them into heroes. rock n. [rɒk] kámen, skála They looked for rocks and fossils. run out of sth [rʌn ˈaʊt әv ˈsʌmθɪŋ] dočerpat zásoby sad adj. [sæd] smutný sadden v. [ˈsædn] rozesmutnit They were running out of food.

5 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 3 sadly adv. [ˈsædli] smutně sadness n. [ˈsædnәs] smutek He wrote a letter full of sadness. shock v. [ʃɒk] šokovat sledge n. [sledʒ] sáně succeed v. [sәkˈsi:d] uspět success n. [sәkˈses] úspěch successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný successfully adv. [sәkˈsesfәli] úspěšně team n. [ti:m] skupina, družstvo, tým The news of disastrous expedition shocked the world. The sledge was pulled by a team of dogs. The sledge was pulled by a team of dogs. tent n. [tent] stan They put food in tents. terrible adj. [ˈterәbәl] strašný The weather conditions were terrible. widow n. [ˈwɪdәʊ] vdova a letter to my widow 2 TRAVELLER S TALES Aborigine n. [ˌæbәˈrɪdʒәni] australský domorodec archaeology n. [ˌɑ:kiˈɒlәdʒi] archeologie He has lived with Aborigines in Australia. My aunt teaches archaeology at the university. botanist n. [ˈbɒtәnɪst] botanik I work as a botanist. camel n. [ˈkæmәl] velbloud He has made journeys by camel. cannibal n. [ˈkænәbәl] lidožrout She spent time with cannibals. desert n. [ˈdezәt] poušť environment n. [ɪnˈvaɪәrәnmәnt] prostředí He has made journeys across the Gobi desert. He has visited remote natural environments. ethnographer n. [eθˈnɒgrәfә] etnograf He works as an ethnographer. exotic adj. [ɪgˈzɒtɪk] exotický friend n. [frend] kamarád They make their living by meeting exotic people. He makes friends wherever he goes. hang-glide v. [ˈhæŋ glaɪd] létat na rogalu She is learning to hang-glide. indigenous adj. [ɪnˈdɪdʒәnәs] původní living n. [ˈlɪvɪŋ] živobytí a programme about indigenous culture They make their living by meeting exotic people. lonely adj. [ˈlәʊnli] osamělý I don t get lonely. microlight n. [ˈmaɪkrәʊlaɪt] ultralehké letadlo She has travelled by microlight. MODULE

6 4 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mid-twenties n. [ˌmɪd ˈtwentiz] polovina dvacátých let She has been a travel writer since her mid-twenties. orchid n. [ˈɔ:kɪd] orchidej an unknown orchid remote adj. [rɪˈmәʊt] vzdálený, daleký rheumatism n. [ˈru:mәtɪzәm] revmatismus tribe n. [traɪb] kmen He has visited remote natural environments. Chinese medicine can cure rheumatism. He has lived with a tribe in New Guinea. trip n. [trɪp] výlet, cesta a trip to Namibia work for [ˈwз:k fә, fɔ:] pracovat pro He has worked for BBC for years. 3 EXTREME SPORTS back out [ˌbæk ˈaʊt] vycouvat be into sth [bi ˈɪntә ˈsʌmθɪŋ] být do něčeho zapálený bungee jumping [ˈbʌndʒi ˈdʒʌmpɪŋ] bungee jumping dangerous adj. [ˈdeɪndʒәrәs] nebezpečný extreme mountain biking n. [ɪkˌstri:m ˈmaʊntәn baɪkiŋ] extrémní jízda na horském kole extreme skiing n. [ɪkˌstri:m ˈski:ɪŋ] extrémní lyžování extreme sport n. [ɪkˌstri:m ˈspɔ:t] extrémní sport get sth across go through with [ˌget sʌmθɪŋ әˈkrɒs] ice diving n. [ˈaɪs ˈdaɪvɪŋ] ice-canyoning n. [ˌaɪs ˈkænjәnɪŋ] persuade sb to put on clothes přejít, akceptovat [gәʊ ˈθru: wɪð, wɪθ] provést něco [pәˈsweɪd ˈsʌmbәdi tә, tʊ] [ˌpʊt ɒn ˈklәʊðz,ˈklәʊz] potápění pod ledem canyoning ve zmrzlém prostředí přesvědčit někoho, aby obléct si oblečení I was nervous and I tried to back out. I am really into bungee jumping. Will you ever take up a dangerous sport? It s difcult to get across the excitement. My friends persuaded me to go through with it. My friends persuaded me to go through with it. You don t have to put on any special clothes. set up [ˌset ˈʌp] zřídit, složit You need to set up the equipment. skiing n. [ˈski:ɪŋ] lyžování skysurfi ng n. [ˈskaɪˌsз:fɪŋ] skysurfi ng snowboarding n. [ˈsnәʊbɔ:dɪŋ] snowboarding snowrafting n. [ˈsnәʊrɑ:ftɪŋ] snowrafting take up [ˌteɪk ˈʌp] nabrat, zahájit Will you ever take up a dangerous sport?

7 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 5 turn up for sth white water rafting n. [ˌtз:n ˈʌp fә ˈsʌmθɪŋ] [ˌwaɪt wɔ:tә ˈrɑ:ftɪŋ] 4 COMMUNICATION WORKSHOPS boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný dostavit se na raftování na divoké vodě I turned up for my fi rst jump. campsite n. [ˈkæmpsaɪt] kemp We re staying on a campsite. cold adj. [kәʊld] studený comfortable adj. [ˈkʌmftәbәl, ˈkʌmfәt-] pohodlný eco-tourism n. [ˈi:kәʊ ˈtʊәrɪzәm] ekoturistika Eco-tourism in Sri Lanka educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] výukový exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující expensive adj. [ɪkˈspensɪv] drahý four-wheel-drive n. [ˌfɔ: wi:l ˈdraɪv] auto s náhonem na 4 kola changeable adj. [ˈtʃeɪndʒәbәl] proměnlivý luxurious adj. [lʌgˈzjʊәriәs, lәgˈʒʊәriәs] luxusní price v. [praɪs] ocenit privacy n. [ˈprɪvәsi] soukromí reasonably adv. [ˈri:zәnәbli] rozumně reserve n. [rɪˈzз:v] rezervace safe adj. [seɪf] bezpečný sunny adj. [ˈsʌni] slunečný tiring adj. [ˈtaɪәrɪŋ] únavný uncomfortable adj. [ʌnˈkʌmftәbәl, ʌnˈkʌmfәt-] nepohodlný value n. [ˈvælju:] hodnota variety n. [vәˈraɪәti] různorodost Transport by four wheel-drive vehicles. Two weeks on safari in the reserves. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 1 advert n. [ˈædvз:t] inzerát, reklama Read the advert. dream v. [dri:m] snít miss sb v. [ˈmɪs ˈsʌmbәdi] postrádat někoho I miss you. Are you dreamingabout exciting holidays? smoky adj. [ˈsmәʊki] zakouřený The tea tastes slightly smoky. splitting adj. [ˈsplɪtɪŋ] bolestivý I have a splitting headache. stunning adj. [ˈstʌnɪŋ] okouzlující, úchvatný Mount Everest looks absolutely stunning. MODULE

8 6 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE trekker n. [ˈtrekә] cestovatel We understand the needs of trekkers. trekking n. [ˈtrekɪŋ] cestování Trekking cen be hard work. CULTURE CORNER 1 biography n. [baɪˈɒgrәfi ] životopis, biografi e constitutional monarchy REVIEW 1 n. [kɒnstәtju:ʃәnәl 'mɒnәki] konstituční monarchie base n. [beɪs] základna dolphin n. [ˈdɒlfɪn] delfín ecosystem n. [ˈi:kәʊˌsɪstәm] ekosystém a short biography of Alexander Mackenzie Canada is a constitutional monarchy. The scientists worked from their base in Antarctica. It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. They are studying the climate and the ecosystem. inhospitable adj. [ˌɪnhɒˈspɪtәbәl] nehostinný Antarctica is an inhospitable place. penguin n. [ˈpeŋgwɪn] tučňák It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. permanently adv. [ˈpз:mәnәntli] stále, permanentně Nobody can live there permanently. rapidly adv. [ˈræpәdli] velmi rychle The tourism is growing rapidly. scientifi c adj. [ˌsaɪәnˈtɪfɪk] vědecký scientifi c studies whale n. [weɪl] velryba It is popular because of the wildlife, such as penguins, whales and dolphins. LPB WARM UP climbing n. [ˈklaɪmɪŋ] lezení climbing a volcano fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující frightening adj. [ˈfraɪtnɪŋ] děsivý challenging adj. [ˈtʃælәndʒɪŋ] náročný Running a marathon can be challenging. LPB WORD POWER already adv. [ɔ:lˈredi] už I ve seen that fi lm already. LPB GRAMMAR dark adj. [dɑ:k] tma, temnota It gets dark in the evening. LPB COMMUNICATION rock climbing n. [ˈrɒk ˈklaɪmɪŋ horolezectví He could go rock climbing for a day.

9 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 7 LPB FOCUS ON WRITING fed up adj. [ˌfed ˈʌp] (být) otrávený Everyone got fed up. instructor n. [ɪnˈstrʌktә] instruktor MODULE 2 STORIES LEAD IN adventure n., adj. [әdˈventʃә] complicated adj. [ˈkɒmplɪkeɪtәd] crime detective n., adj. n., adj. [kraɪm] [dɪˈtektɪv] educational adj. [ˌedjʊˈkeɪʃәnәl] dobrodružství, dobrodružný komplikovaný, složitý zločin, kriminální detektiv, detektivní výchovný, vzdělávací exciting adj. [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující fantastic adj. [fænˈtæstɪk] fantastický, skvělý, založený na fantazii fascinating adj. [ˈfæsәneɪtɪŋ] fascinující funny adj. [ˈfʌni] zábavný, legrační ghost n. [gәʊst] duch hilarious adj. [hɪˈleәriәs] velmi veselý historical adj. [hɪˈstɒrɪkәl] historický horror n. [ˈhɒrә] horor imaginative adj. [ɪˈmædʒәnәtɪv] nápaditý, vynalézavý interesting adj. [ˈɪntrәstɪŋ] zajímavý love n. [lʌv] láska outstanding adj. [aʊtˈstændɪŋ] výjimečný romantic adj. [rәʊˈmæntɪk, rә-] romantický scary adj. [ˈskeәri] děsivý science fi ction [ˌsaɪәns ˈfɪkʃәn] sci-fi spy n. [spaɪ] špión travel n. [ˈtrævәl] cestování, cesta 5 THE CHASE a bit [ә ˈbɪt] trochu a bit eccentric absolutely adv. [ˈæbsәlu:tli, ˈæbsәˈlu:tli] úplně, absolutně Our instructor had to dive in after him. She was now absolutely convinced her husband was mad. MODULE

10 8 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE anarchist n. [ˈænәkɪst] anarchista astonished adj. [әˈstɒnɪʃt] ohromený The anarchist waved goodbye and left. He shouted to the astonished shoppers. bacillus n. [bәˈsɪlәs] bacil This is the famous cholera bacillus. bacteria n. [bækˈtɪәriә] bakterie I ll have to prepare more bakteria. cab n. [kæb] taxík, drožka convinced adj. [kәnˈvɪnst] přesvědčený Her husband stopped another cab and followed her. She was now absolutely convinced her husband was mad. eccentric adj. [ɪkˈsentrɪk] excentrický He is a bit eccentric. get out of [get ˈaʊt әv, ɒv] vystoupit z He got out of the cab. cholera n. [ˈkɒlәrә] cholera I ll be the fi rst person with cholera! laboratory n. [lәˈbɒrәtri] laboratoř He got back to the laboratory. look at [ˈlʊk әt, æt] dívat se na The young man looked at the test tube. microscope n. [ˈmaɪkrәskәʊp] mikroskop He put it under the microscope. quite adv. [kwaɪt] docela quite afraid rather adv. [ˈrɑ:ðә] shout v. [ʃaʊt] křičet docela, spíše, poměrně rather nervous He shouted to the astonished shoppers. slide n. [slaɪd] krycí sklíčko He took a glass slide. slippers n. [ˈslɪpәz] bačkory Her husband, in his slippers, was running after him. test tube n. [ˈtest tju:b] zkumavka The scientist picked up a test tube. top hat n. [ˌtɒp ˈhæt] cylindr wave (goodbye) v. [weɪv] mávat (na rozloučenou) His wife was holding his top hat, shoes and coat. The anarchist waved goodbye and left. 6 A MEMORY love n. [lʌv] láska Love hit me when I was twelve. variety show n. [vәˈraɪәti ʃәʊ] varietní představení candy n. [ˈkændi] bonbóny, cukroví vendor n. [vendә] prodavač actor n. [ˈæktә] herec She went to a variety show with me. A candy vendor was standing outside the theater. A candy vendor was standing outside the theater. She was louder than the actors voices. mad adj. [mæd] šílený I am mad about you. toss (- a coin) v. [tɒs] losovat (hozením mince) I am going to toss a coin.

11 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 9 heads (coin) n. [hedz] panna (na minci) If it s heads, you get to ride home. tails (coin) n. [teɪlz] orel (na minci) If it s tails, I ride home. coin (toss a -) n. [kɔɪn] mince I am going to toss a coin. coconut n. [ˈkәʊkәnʌt] kokos 7 FILMS action n., adj. [ˈækʃәn] akce, akční an action fi lm actress n. [ˈæktrәs] herečka break up with sb [ˌbreɪk ˈʌp wɪð] rozejít se s někým Lucy saw her favourite coconut candy. She was nearly breaking up with her husband. brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] skvělý, výborný I thought it was absolutely brilliant. cartoon n. [kɑ:ˈtu:n] kreslený fi lm comedy n. [ˈkɒmәdi] komedie a romatic comedy costumes n. [ˈkɒstjʊmz] kostýmy dialogue n. [ˈdaɪәlɒg] dialog, rozhovor There were some good dialogues. disaster n. [dɪˈzɑ:stә] fall for sb [ˈfɔ:l fә, fɔ:] katastrofa, pohroma zamilovat se do někoho fantasy n. [ˈfæntәsi] fantastický příběh go out with sb [gәʊ ˈaʊt wɪð ˈsʌmbәdi] chodit s někým character n. [ˈkærɪktә] postava love n. [lʌv] láska music n. [ˈmju:zɪk] hudba musical n. [ˈmju:zɪkәl] muzikál part (=role) n. [pɑ:t] role photography n. [fәˈtɒgrәfi ] kamera The Prime Minister fell for his secretary. The young kid who wants to go out with the American girl. My favourite character was the old rock singer. plot n. [plɒt] obsah děje The plot was nothing special. scene n. [si:n] scéna see sth in sb [ˈsi: ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈsʌmbәdi] situation n. [ˌsɪtʃuˈeɪʃәn] situace vidět na někom něco I don t know what I saw in him. special effects n. [ˌspeʃәl ɪˈfekts] speciální efekty The special effects were brilliant. storyline n. [ˈstɔ:rilaɪn] příběhová linie thriller n. [ˈθrɪlә] napínavý fi lm, thriller There are 9 different storylines in Love Actually. MODULE

12 10 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE war n. [wɔ:] válka MODULE western n. [ˈwestәn] western 8 COMMUNICATION WORKSHOPS activist n. [ˈæktәvɪst] aktivista The three young civil right activists are driving along. arrest v. [әˈrest] zatknout They arrest them all. civil rights n. [ˌsɪvәl ˈraɪts] občanská práva the civil rights movement deputy n. [ˈdepjәti] zástupce the deputy of the town sheriff emergency service [ɪˈmз:dʒәnsi ˈsз:vɪs] záchranná služba sheriff n. [ˈʃerәf] šerif town sheriff CULTURE CORNER 2 coward n. [ˈkaʊәd] zbabělec gang n. [gæŋ] gang I rang the emergency services. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. get away [get әˈweɪ] uniknout Jesse got away but was later shot. grave n. [greɪv] hrob outlaw v. [ˈaʊtlɔ:] zločinec, psanec Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. rob v. [rɒb] loupit They robbed a bank in Ohio. shoot v. [ʃu:t] střílet Jesse got away but was later shot. steal v. [sti:l] krást victim n. [ˈvɪktәm] oběť wanted adj. [ˈwɒntɪd] hledaný REVIEW 2 fi sh e r m an n. [ˈfɪʃәmәn] rybář They stole from the rich and gave to the poor. Their favourite victims were Northern banks. Jesse and his gang had been the most wanted and violent outlaws. A fi sherman sailed home after a day s work. LPB WORD POWER completely adv. [kәmˈpli:tli] úplně I think you are completely correct. incredibly adv. [ɪnˈkredәbli] neuvěřitelně He shouted at her incredibly loudly. MODULE 3 TRAVEL LEAD IN balloon n. [bәˈlu:n] balón commuter n. [kәˈmju:tә] dojíždějící cyclist n. [ˈsaɪklɪst] cyklista

13 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 11 drive v. [draɪv] řídit auto drive n. [draɪv] jízda autem ferry n. [ˈferi] trajekt fl i g ht n. [fl aɪt] let go v. [gәʊ] jet vlakem, autobusem, atd. go v. [gәʊ] jet náklaďákem, autem, atd. go (- on foot) v. [gәʊ] jít pěšky helicopter n. [ˈhelɪkɒptә] vrtulník, helikoptéra hoverdraft n. [ˈhɒvәkrɑ:ft] vznášedlo journey n. [ˈdʒз:ni] cesta lorry n. [ˈlɒri] nákladní vozidlo lorry driver n. [ˈlɒri ˈdraɪvә] řidič nákladního vozidla motorcyclist n. [ˈmәʊtәˌsaɪklɪst] motocyklista motorist n. [ˈmәʊtәrɪst] motorista passenger n. [ˈpæsɪndʒә] cestující, pasažér pedestrian adj. [pәˈdestriәn] chodec ship n. [ʃɪp] loď travel n. [ˈtrævәl] cestování trip n. [trɪp] výlet underground adj. [ˈʌndәgraʊnd] podzemní dráha, metro van n. [væn] dodávka yacht n. [jɒt] jachta, plachetnice 9 PROBLEMS accident n. [ˈæksәdәnt] dopravní nehoda air pollution n. [ˈeә pәˌlu:ʃәn] znečištění ovzduší block n. [blɒk] blok brutal adj. [ˈbru:tәl] brutální, surový (- by train, bus, etc) (- in a lorry, car, etc) I had to drag my overweight bag eight blocks. It is a place of dark and brutal winters. consider v. [kәnˈsɪdә] zvážit, uvážit This question is worth considering. drag v. [dræg] táhnout, vláčet extortionate adj. [ɪkˈstɔ:ʃәnәt] vyděračský, přemrštěný I had to drag my overweight bag eight blocks. I paid the extortionate 1,200-kroner bus fare. MODULE

14 12 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE leap (- into clothes) v. [li:p] skočit (do oblečení) I had to leap into my clothes. loop n. [lu:p] smyčka, klička Look at the loop of the y. overcrowding n. [ˌәʊvәˈkraʊdɪŋ] přeplnění oversleep v. [ˌәʊvәˈsli:p] zaspat I had overslept at the hotel. queue n. [kju:] fronta reservation n. [ˌrezәˈveɪʃәn] rezervace roadwork n. [ˈrәʊdwз:k] práce na vozovce seat n. [si:t] sedadlo show up [ˌʃәʊ ˈʌp] objevit se slush n. [slʌʃ] břečka traffic jam n. [ˈtræfɪk dʒæm] dopravní zácpa 10 FEAR OF FLYING aisle n. [aɪl] ulička claustrophobia n. [ˌklɔ:strәˈfәʊbiә] klaustrofobie She had no record of my resevation. If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? If this Bernt Bjornson doesn t show up, can I have his seat? I picked my way through the slush of Oslo. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. As for the claustrophobia, get a seat near the aisle or near an emergency exit. claustrophobic adj. [ˌklɔ:strәˈfәʊbɪk] klaustrofobní I get claustrophobic on planes! comply with emergency exit n. [kәmˈplaɪ wɪð, wɪθ] [ɪˌmз:dʒәnsi ˈegzɪt, ˈeksɪt] fl ight attendant n. [ˈfl aɪt әˌtendәnt] letuška odpovídat, vyhovět (čemu) nouzový východ food tray n. [ˈfu:d treɪ] tác s jídlem honeymoon n. [ˈhʌnimu:n] líbánky We reduce the engine noise to comply with noise pollution laws. Get a seat near the aisle or near an emergency exit. The fl ight attendant started talking about life jackets. I have been looking at places to go for our honeymoon. invader n. [ɪnˈveɪdә] vetřelec I ve been playing space invaders. life jacket n. [ˈlaɪf ˈdʒækɪt] záchranná vesta The fl ight attendant started talking about life jackets. outback [ˈaʊtbæk] australský venkov I lived in the Australian outback. overhead locker [ˈәʊvәhed, ˈәʊvәˈhed ˈlɒkә] pilot n. [ˈpaɪlәt] pilot úložný prostor nad hlavou seat belt n. [ˈsi:t belt] bezpečnostní pás take-off n. [ˈteɪk ɒf] odlet I was very afraid not long after take-off. terrifi ed adj. [ˈterәfaɪd] vyděšený I am terrifi ed on planes.

15 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE ON THE MOVE baggage n. [ˈbægɪdʒ] zavazadla hand baggage boarding card n. [ˈbɔ:dɪŋ kɑ:d] palubní vstupenka Here is your boarding card. carriage n. [ˈkærɪdʒ] vagón customs n. [ˈkʌstәmz] celní kontrola gate n. [geɪt] vstup, vchod It goes from gate twenty-one. check-in n. [ˈtʃek ɪn] odbavení information desk n. [ˌɪnfәˈmeɪʃәn desk] informační přepážka luggage n. [ˈlʌgɪdʒ] zavazadla How much luggage have you got, sir? passport n. [ˈpɑ:spɔ:t kәnˌtrәʊl] pasová kontrola Go through passport control now. control platform n. [ˈplætfɔ:m] nástupiště What platform does it go from? ticket collector n. [ˈtɪkәt kәˌlektә] trolley n. [ˈtrɒli] vozík průvodčí, výběrčí lístků 12 COMMUNICATION WORKSHOPS (as) well (as) adv. [wel] stejně tak jako It is crowded as well as expensive. accommodation n. [әˌkɒmәˈdeɪʃәn] ubytování The accommodation is expensive. addition n. [әˈdɪʃәn] kromě toho, nadto, navíc after-sun cream n. [ˌɑ:ftә ˈsʌn kri:m] krém po opalování This after-sun cream is good. cold n. [kәʊld] nachlazení headache n. [ˈhedeɪk] bolest hlavy highlight v. [ˈhaɪlaɪt] however adv. [haʊˈevә] avšak zdůraznit, upozornit na mugging n. [ˈmʌgɪŋ] přepadení on the one hand n. [hænd] na jednu stranu on the other hand pedestrian crossing n. [hænd] na druhou stranu n. [pәˌdestriәn ˈkrɒsɪŋ] přechod pro chodce sore throat n. [ˌsɔ: ˈθrәʊt] bolavý krk sum up [ˌsʌm ˈʌp] shrnout sunburn n. [ˈsʌnbз:n] spálení od sluníčka tablet n. [ˈtæblәt] tableta This report highlights what tourists like about London. Can you give me something for sunburn? These tablets should settle your stomach. MODULE

16 14 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE tube station n. [ˈtju:b ˈsteɪʃәn] stanice metra upset adj. [ˌʌpˈset] podrážděný CULTURE CORNER 3 ballooning n. [bәˈlu:nɪŋ] létání balónem calculate v. [ˈkælkjәleɪt] kalkulovat, počítat It happened right outside the tube station. Can you give me something for an upset stomach, please? There are plenty of places for balooning. We still calculate distances in miles. infamous adj. [ˈɪnfәmәs] neslavně známý the infamous M25 around London knowledge n. [ˈnɒlɪdʒ] znalosti They study for 18 months to get the knowledge. narrow adj. [ˈnærәʊ] úzký Go on a narrow boat. sit back [ˌsɪt ˈbæk] sedět opřeně Just sit back and relax. toll n. [tәʊl] poplatek, mýtné toll motorways MODULE 4 THE MEDIA LEAD IN current affairs n. [ˌkʌrәnt әˈfeәz] události (zejména na politické scéně) documentary n. [ˌdɒkjәˈmentәri] dokumentární fi lm game show n. [ˈgeɪm ʃәʊ] chat room n. [ˈtʃæt ru:m, rʊm] televizní kvíz, soutěžní pořad chatroom, místnost na chatu chat show n. [ˈtʃæt ʃәʊ] talk show news n. [nju:z] zprávy reality show n. [riˈælәti ʃәʊ] reality show soap opera n. [ˈsәʊp ˈɒpәrә] seriál, telenovela update n. [ˈʌpdeɪt] vote v. [vәʊt] volit nejnovější informace po sms website n. [ˈwebsaɪt] webová stránka 13 WHAT S IN THE PAPERS all-weather adj. [ˈɔ:l weðә] do každého počasí an all-weather ice rink barmy adj. [ˈbɑ:mi] ztřeštěný, bláznivý It is barmy we can afford to do this. consecutive adj. [kәnˈsekjәtɪv] následný, po sobě jdoucí corner shop n. [ˈkɔ:nә ʃɒp] malý obchod second consecutive year of fl at UK sales many smaller corner s potravinami shops

17 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 15 fl at adj. [fl æt] mrtvý, stagnující (obchod) a second consecutive year of fl at UK sales ice rink n. [ˈaɪs rɪŋk] kluziště an all-weather ice rink monitor n. [ˈmɒnɪtә] pozorovatel, dohled Trained monitors will offer skating tips. newsagent n. [ˈnju:zˌeɪdʒәnt] tabák, trafi ka many smaller newsagents reject sth for sth [rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ fә ˈsʌmθɪŋ] odmítnout něco pro něco She rejected his marriage proposal for the chance to live in Canada. slowdown n. [ˈslәʊdaʊn] zpomalení The slowdown was unusual. sparkle n. [ˈspɑ:kәl] jiskra text message n. [ˈtekst ˈmesɪdʒ] top-up card n. [ˈtɒp ʌp ˈkɑ:d] 14 BREAKING NEWS sms, textová zpráva aid n. [eɪd] pomoc casualty n. [ˈkæʒuәlti] dobíjecí kupón na mobilní telefon oběť nehody/ neštěstí earthquake n. [ˈз:θkweɪk] zemětřesení They want to put sparkle back into fi zzy drinks. It is advertising in mobile phone text messages. Britain s teenagers are rejecting sweets in favour of mobile phone top-up cards. Aid is going to be sent by many countries. The exact number of casualties cannot be confi rmed. An earthquake caused a massive tsunami. homeless adj. [ˈhәʊmlәs] bez domova Many more will be left homeless. rescue team [ˈreskju: ti:m] záchranná skupina ruins n. [ˈru:inz] trosky wave n. [weiv] vlna Richter scale n. [ˈrɪktә skeɪl] Richterova stupnice/škála hamper v. [ˈhæmpә] vadit, překážet snake-eye camera n. [ˌsneɪk aɪ ˈkæmәrә] kamera s periskopem Rescue teams are being fl own in from Europe. Most of the buildings are said to be in ruins. The villages were destroyed by the huge waves. The earthquake registered 8.9 on the Richter scale. Difficult conditions had hampered their journey. The team usedsnake-eye cameras. 15 THE PRICE OF FAME bug sb [ˈbʌg ˈsʌmbәdi] dát někomu štěnici People don t bug you. celebrity n. [sәˈlebrәti] fame n. [feɪm] sláva celebrita, známá osobnost fan (=supporter) n. [fæn] fanoušek MODULE

18 16 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE mass hysteria [mæs hɪˈstɪәriә] masové šílenství/ hysterie paparazzi n. [ˌpæpәˈrætsi] paparazzi press n. [pres] tisk rubbish n. [ˈrʌbɪʃ] nesmysly star (=celebrity) n. [stɑ:] hvězda stress n. [stres] stres turn against sb [ˌtз:n әˈgenst ˈsʌmbәdi] obrátit se proti někomu Paparazzi are aggressive photographers. It is more difficult to hide from the press. There is a lot of rubbish (=nonsense) in the papers nowadays. turn over to [ˌtз:n ˈәʊvә tә, tʊ] přepnout to turn over to another channel turn sth on [ˌtз:n sʌmθɪŋ ˈɒn] zapnout něco to turn the TV on turn up [ˌtз:n ˈʌp] objevit se to turn up at your house 16 COMMUNICATION WORKSHOPS addict n. [ˈædɪkt] závislý člověk treatment for Internet addicts columnist n. [ˈkɒlәmnɪst] sloupkář, publicista couch potato n. [ˈkaʊtʃ pәˌteɪtәʊ] televizní povaleč despite prep. [dɪˈspaɪt] navzdory, přestože We ve got a famous columnist on today s programme. We are becoming a nation of couch potatoes. She is executed despite being innocent of any crime. devious adj. [ˈdi:viәs] úchylný, deviantní She plays devious Anne Boleyn. episode n. [ˈepәsәʊd] epizoda, část Don t miss the second episode next Sunday! hacker n. [ˈhækә] hacker a computer hacker journalist n. [ˈdʒз:nәl-ɪst] novinář a newspaper journalist newsreader n. [ˈnju:zˌri:dә] moderátor zpráv presenter n. [prɪˈzentә] moderátor He is a TV newsreader and presenter. He is a TV newsreader and presenter. tournament n. [ˈtʊәnәmәnt] turnaj Henry fi ghts in a tournament. LANGUAGE PROBLEM SOLVING 4 car-wash n. [ˈkɑ: wɒʃ] myčka aut I ve returned from a car-wash. dry cleaner s n. [ˌdraɪ ˈkli:nәz] čistírna fl at tyre [fl æt ˈtaɪә] píchnutá pneumatika ironmonger s n. [ˈaɪәnˌmʌŋgәz] železářství jeweller s n. [ˈdʒu:әlәz] klenotník I ve got a fl at tyre.

19 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE 17 manicurist n. [ˈmænɪkjʊәrɪst] manikérka optician n. [ɒpˈtɪʃәn] optik pierce v. [pɪәs] propíchnout plumber n. [ˈplʌmә] instalatér service v. [ˈsз:vɪs] provést údržbu auta tailor n. [ˈteɪlә] krejčí tyre n. [taɪә] pneumatika She s not going to ask anyone to pierce her ears. We ve had the car serviced at last! CULTURE CORNER 4 hound sb [ˈhaʊnd ˈsʌmbәdi] honit, štvát The press still hounded her. partnership n. [ˈpɑ:tnәʃɪp] partnerství popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita single n. [ˈsɪŋgәl] singl treadmill n. [ˈtredmɪl] REVIEW 4 celebrate v. [ˈselәbreɪt] celebrity n. [sәˈlebrәti] šlapací/běhací přístroj slavit, oslavovat, vynášet celebrita, známá osobnost musician n. [mju:ˈzɪʃәn] hudebník, muzikant popular adj. [ˈpɒpjәlә] populární popularity n. [ˌpɒpjәˈlærәti] popularita publicity n. [pәˈblɪsәti] publish v. [ˈpʌblɪʃ] uveřejnit, publikovat reklama, propagace It was the start of their long-lasting partnership. Elton s concerts were enormously popular. a four-year run of (pop music) sixteen single hits Elton s concerts were enormously popular. LPB WARM UP surf v. [sз:f] surfovat to surf the Internet LPB WORD POWER glam adj. [ˌglæm] atraktivní David and Victoria Beckham are Britain s number one glam couple. glum adj. [ˈglʌm] mrzutý, nevrlý Why are you so glum? MODULE

20 18 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE MODULE MODULE 5 ADVERTISING LEAD IN amusing adj. [әˈmju:zɪŋ] zábavný attractive adj. [әˈtræktɪv] atraktivní awful adj. [ˈɔ:fәl] hrozný, strašný bargain n. [ˈbɑ:gәn] výhodná koupě boring adj. [ˈbɔ:rɪŋ] nudný brilliant adj. [ˈbrɪljәnt] úžasný clever adj. [ˈklevә] chytrý colourful adj. [ˈkʌlәfәl] barevný cool (=good) adj. [ku:l] senzační cool adj. [ku:l] chladný (=temperature) delicious adj. [dɪˈlɪʃәs] velmi chutný, lahodný distinctive adj. [dɪˈstɪŋktɪv] zřetelný, výrazný dull adj. [dʌl] hloupý, mdlý durable adj. [ˈdjʊәrәbәl] trvanlivý, odolný fl avo ur n. [ˈfl eɪvә] příchuť high adj. [haɪ] vysoký offensive adj. [әˈfensɪv] urážlivý, výbojný opinion n. [әˈpɪnjәn] názor reliable adj. [rɪˈlaɪәbәl] spolehlivý ridiculous adj. [rɪˈdɪkjәlәs] trapný serious adj. [ˈsɪәriәs] vážný sexist adj. [ˈseksɪst] sexistický shocking adj. [ˈʃɒkɪŋ] šokující silly adj. [ˈsɪli] hloupý stylish adj. [ˈstaɪlɪʃ] stylový, vkusný, módní successful adj. [sәkˈsesfәl] úspěšný tasteless adj. [ˈteɪstlәs] nevkusný tasty adj. [ˈteɪsti] chutný, vkusný terrible adj. [ˈterәbәl] hrozný, strašný top (- quality) adj. [tɒp] nejvyšší kvalita unique adj. [ju:ˈni:k] unikátní, originální unusual adj. [ʌnˈju:ʒuәl, -ʒәl] neobvyklý waterproof adj. [ˈwɔ:tәpru:f] vodotěsný, nepromokavý weird adj. [wɪәd] divný

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček

Intermediate. Anglicko český slovníček Intermediate Anglicko český slovníček 160191_BV_new-opportunities_intermediate_v5.indd a 6.5.2016 16:28:51 OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více