NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s"

Transkript

1 NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět ( ) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Praha 8, Křižíkova 1, v notářské kanceláři tamtéž Na žádost svolavatele ustavující schůze družstva pana Michala Beránka, r.č /1204, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/10 (dále jen svolavatel ), jsem se zúčastnila průběhu ustavující schůze družstva pod navrhovanou obchodní firmou Bytové družstvo Tererova 1357/10. O průběhu této ustavující schůze bytového družstva v souladu s ustanovením 224 odst. 6 věta první obchodního zákoníku vydávám ve smyslu 77 notářského řádu následující o s v ě d č e n í Za prvé: Ustavující schůze družstva pod navrhovanou obchodní firmou Bytové družstvo Tererova 1357/10 byla zahájena dnešního dne, tj (devatenáctého září roku dva tisíce pět), na místě samém, v jídelně základní školy na adrese Praha 4, Ke Kateřinkám 1400, jedním ze svolavatelů členské schůze, panem Michalem Beránkem, r.č /1204 v 19,30 hodin, když prezence této ustavující schůze probíhala v době od 18,15 hodin tohoto dne do doby jejího zahájení. V rámci této prezence byla za mé účasti členkami přípravného výboru družstva, paní Reginou Kolandovou a paní Jitkou Havlanovou, provedena kontrola a převzetí přihlášek do družstva a zápis přítomných do prezenční listiny Pan Michal Beránek přivítal přítomné a uvedl, že hlavním důvodem konání dnešní ustavující schůze je založení družstva, jehož účelem je koupě a správa bytového domu čp v Praze 4, ulici Tererova 10 s pozemkem nebo pozemky, které k domu přísluší, jakož i zajišťování potřeb jeho členů v oblasti bydlení Dále konstatoval, že v domě je celkem 80 (osmdesát) oprávněných nájemců, kteří mají trvalé bydliště na adrese Praha 4, Tererova 1357/10 s tím, že přesný počet nájemců, kteří podali přihlášku do družstva a kteří jsou přítomni na této ustavující schůzi bude přesně známo, jakmile budou sečteny hlasy podle prezenční listiny Prezenční listina osob přítomných na této ustavující schůzi je připojena jako příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu. K této prezenční listině jsou jako přílohy číslo

2 strana druhá dvě, tři a čtyři tohoto notářského zápisu připojeny tyto plné moci: plná moc pana Pavla Volšovského pro pana Jiřího Tresingera, plná moc paní Marie Sklenářové pro pana Josefa Sklenáře a plná moc paní Jarmily Tylové pro pana Karla Lechnera Paní Regina Kolandová, jako jedna z osob pověřených provedením prezence, upřesnila, že na této ustavující schůzi je přítomno osobně nebo v zastoupení všech 68 (šedesát osm) osob, které podaly přihlášku do družstva, s tím, že v případě manželů je vždy přítomen alespoň jeden z nich. Dále uvedla, že všech 68 (šedesát osm) přítomných osob předalo přípravnému výboru družstva potvrzení o bezdlužnosti ve smyslu Článku 5 navrhovaných stanov Pan Beránek konstatoval, že ustavující schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne předanou osobně všem nájemcům v domě, a že všem nájemcům bytů v domě byl doručen i návrh stanov a přihláška do družstva Dále uvedl, že dnešní ustavující schůze družstva byla v souladu s pozvánkou svolána s tímto programem jednání: Zahájení, Schválení stanov družstva, Volba představenstva a členů kontrolní komise družstva, Schválení správce vkladů, Ukončení schůze Nikdo z přítomných nevznesl proti tomuto programu ani proti způsobu svolání dnešní schůze žádné připomínky ani námitky Pan Beránek dále konstatoval, že schůze bude s ohledem na ustanovení 224 odst. 2 a 5 obchodního zákoníku rozhodovat též o schválení výše základního kapitálu a základního členského vkladu členů Za druhé: V rámci prvního bodu programu pan Michal Beránek přednesl návrh, aby se předsedajícím dnešní ustavující schůze družstva ve smyslu 224 odst. 3 obchodního zákoníku) stal pan Radek Živný, r.č /1034, bydliště Praha 4, Tererova 1357/10. - Po hlasování o tomto návrhu vyhlásil výsledek hlasování následovně: jedno sto procent osob přítomných na této ustavující schůzi (dále jen "účastníci schůze"), vyslovilo souhlas, předsedající ustavující schůze byl zvolen Za třetí: Pan Radek Živný se ujal slova jako zvolený předsedající dnešní schůze a uvedl, že k tomu, aby ustavující schůze vedla k založení družstva, je podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku ještě před schválení stanov třeba určit výši

3 strana třetí zapisovaného základního kapitálu a uchazeči o členství se musí zavázat ke členským vkladům dosahujícím alespoň částky zapisovaného základního kapitálu Poté přednesl tento návrh: Navrhuji, aby zejména za účelem koupě a správy bytového domu čp v Praze 4, ulici Tererova 10 s pozemkem nebo pozemky, které k domu přísluší a zajišťování bytových potřeb jeho členů bylo založeno družstvo obchodní firmy Bytové družstvo Tererova 1357/10 se sídlem Praha 4, Tererova 1357/10, PSČ , jehož členy budou všechny osoby, které k dnešnímu dni podaly přihlášku do družstva, a jehož zapisovaný základní kapitál bude činit ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)."- O návrhu nechal hlasovat a výsledky hlasování vyhlásil poté takto: jedno sto procent účastníků schůze, pro. Konstatoval, že schůze tento návrh jednomyslně schválila Dále předsedající, ještě v rámci třetího bodu programu, přednesl tento návrh: "Navrhuji, aby základní členský vklad každého člena družstva (resp. manželů, kteří spolu trvale žijí) při založení družstva byl v peněžité formě a činil 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) a zápisné bylo ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), celkem tedy aby každý člen družstva splatil částku ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto korun českých), která je splatná nejpozději v den, kdy se koná tato ustavující schůze, tedy dnešního dne." Předsedající nechal o návrhu hlasovat a výsledky hlasování vyhlásil poté následovně: jedno sto procent účastníků schůze pro. Poté konstatoval, že schůze tento návrh schválila Za čtvrté: Ke druhému bodu programu předsedající nejprve konstatoval, že všechny osoby, které podaly přihlášku do družstva, byly seznámeny s obsahem návrhu stanov. Rovněž uvedl, že všichni přítomní měli od června tohoto roku k dispozici původní návrh stanov, k němuž měli možnost vznést své připomínky a návrhy, a že připomínky k upravenému návrhu stanov měli všichni možnost vznést připomínky zejména na přípravné schůzi, která se konala dne Zároveň všechny přítomné poučil ve smyslu 224 odst. 4 obchodního zákoníku Z pléna byla vznesena připomínka jedné z žadatelek o členství v družstvu, že jí konečný návrh stanov nebyl předložen. K tomu paní Kolandová, jako členka přípravného výboru družstva, uvedla, že se všemi úpravami stanov a konečným zněním stanov se měli všichni přítomní možnost seznámit a kopii stanov obdržet u paní Ing. Havlanové, jak na to byli na přípravné schůzi dne informováni

4 strana čtvrtá Za účelem odstranění nejasností ohledně obsahu posledního textu stanov pan Živný hlasování o schválení stanov odložil a vyzval přítomné, aby před hlasováním obsah poslední verze návrhu, kterou nechal v tištěné podobě kolovat, zkontrolovali Za páté: Předsedající ke třetímu bodu programu uvedl, že kandidáty na členy představenstva jsou Jitka Havlanová, Michal Beránek, Regina Kolandová, Iva Chludilová, Radek Živný a Ing. Vladimíra Čvančarová, tedy, že podle návrhu stanov má být členů představenstva pět a kandidátů je šest. Poté přednesl postupně návrhy na volbu jednotlivých členů představenstva družstva, takto: Navrhuji aby se členem představenstva družstva stala paní Jitka Havlanová, r.č /1808, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Navrhuji aby se členem představenstva družstva stal pan Michal Beránek, r.č /1204, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Navrhuji aby se členem představenstva družstva stala paní Regina Kolandová, r.č /0829, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Navrhuji aby se členem představenstva družstva stala paní Iva Chludilová, r.č /3955, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ O návrhu nechal hlasovat a výsledky hlasování vyhlásil následovně: šedesát dva hlasů pro, dva hlasy proti, čtyři hlasy se zdržely hlasování Navrhuji aby se členem představenstva družstva stal pan Radek Živný, r.č /1034, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Poté proběhla diskuse, zda lze ještě provést volbu ohledně šestého kandidáta, a to paní Ing. Vladimíry Čvančarové. Bylo konstatováno, že usnesení schůze je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných, a že pět členů představenstva již bylo zvoleno a hlasování o kandidatuře paní Čvančarové by proto bylo bezpředmětné

5 strana pátá Poté bylo přistoupeno k volbě členů kontrolní komise. Pan Radek Živný přítomné seznámil s tím, že podle návrhu stanov má mít kontrolní komise tři členy a že kandidáty na členy jsou Ing. Vladimíra Čvančarová, pan René Zoul a paní Blanka Holubová Poté přednesl postupně návrhy na volbu jednotlivých členů kontrolní komise družstva, takto: Navrhuji aby se členem kontrolní komise družstva stala paní Ing. Vladimíra Čvančarová, r.č /0023, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Navrhuji aby se členem kontrolní komise družstva stal pan Ing. René Zoul, r.č /0351, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Navrhuji aby se členem kontrolní komise družstva stala paní Blanka Holubová, r.č /1624, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ Předsedající konstatoval, že schůze návrhy na volbu členů kontrolní komise schválila Za šesté: V rámci čtvrtého bodu programu přednesl předsedající tento návrh: Navrhuji, aby se určeným členem představenstva, do jehož rukou bude splácen základní členský vklad jako správce vkladů stala paní Jitka Havlanová, r.č /1808, bydliště Praha 4, Chodov, Tererova 1357/ O navržené osobě nechal hlasovat a výsledky hlasování vyhlásil následovně: jedno sto procent účastníků schůze pro. Předsedající konstatoval, že schůze návrh na volbu určeného člena představenstva ve funkci správce vkladů schválila Za sedmé: Předsedající konstatoval, že je možno vrátit se ke hlasování o stanovách. Upozornil, že o návrhu stanov bude hlasováno v té podobě v jaké byla na dnešní schůzi předložena s tím, že s ohledem na schválenou obchodní firmu družstva bude oproti předloženému návrhu odstavec 1. Článku prvního znít: Obchodní forma družstva je: Bytové družstvo Tererova 1357/ Nikdo z přítomných ani na výzvu předsedající nevznesl ke stanovám žádné připomínky ani doplňující návrhy

6 strana šestá Předsedající nechal o návrhu stanov hlasovat a výsledky hlasování vyhlásil poté následovně: jedno sto procent účastníků schůze pro Předsedající konstatoval, že schůze návrh stanov schválila Text schválených stanov předložených na dnešní ustavující schůzi, předaný mi na konci schůze podepsaný zvolenými členy představenstva a kontrolní komise družstva, je připojen jako příloha číslo...tohoto notářského zápisu, a současně rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov je předmětem osvědčení o rozhodnutí dle 77 notářského řádu obsaženého v mém notářském zápisu ze dne pod NZ / Zvolené představenstvo družstva mi rovněž předložilo seznam členů založeného Bytového družstva Tererova 1357/10 s údaji o výši základních členských vkladů, ke kterým se jeho členové na ustavující schůzi zavázali. Tento seznam je připojen jako příloha číslo..tohoto notářského zápisu Za osmé: Pan Radek Živný schůzi ukončil ve 20,05 hodin Osvědčuji, že jsem zaznamenala veškerá přijatá usnesení na této ustavující schůzi a též vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedající schůze panem... Poté přede mnou touto osobou vlastnoručně podepsán

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -------------------------------------------

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í ------------------------------------------- Strana jedna NZ 286/2006 OPIS STEJNOPIS N o t ářský zápis sepsaný dne 18.10.2006 (osmnáctého října roku dva tisíce šest) notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Hradci Králové,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s.

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s. STANOVY VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI DLE 2 ZÁKONA 134/2013 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNÁCH DALŠÍCH ZÁKONŮ. PŘIJATÉ ZMĚNY ZNĚNÍ

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více