Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012"

Transkript

1 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT: CITIGROUP FUNDING INC. *Ochrana návratnosti jistiny je předmětem kreditního rizika Emitenta a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. SHRNUTÍ PRODUKTU** Kategorie produktu: Strukturovaná investice Úrok: Typ produktu: Strukturovaný dluhopis Emitent: Citigroup Funding Inc. Potenciální úrok ve výši 4,30% p.a. (vyplácený čtvrtletně) za každý den, kdy se 3 měsíční CZK PRIBOR bude nacházet Měna: CZK v určeném rozmezí (pro více informací prosím nahlédněte do Časový horizont: 5 let sekce Popis produktu na straně 2). Index: 3 měsíční CZK PRIBOR Datum obchodu: 11. května 2012 Při Splatnosti: Datum emise: 18. května 2012 Investoři obdrží 100% investované jistiny. Datum splatnosti: 18. května 2017 Pro více podrobností, prosím, nahlédněte do Popisu Produktu. **Investoři by měli vzít na vědomí, že výše uvedené představuje pouze shrnutí vlastností produktu. Investoři jsou povinni si přečíst tento dokument celý, aby se tak seznámili se všemi detaily produktu, rizicích s ním spojených a rolemi různých stran. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY Strukturované dluhopisy jsou dluhové cenné papíry emitenta, kde výnos závisí na výkonnosti jednotlivého aktiva (např. akcie, indexu, komodity nebo měny) nebo koše aktiv. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY NEJSOU BANKOVNÍM VKLADEM A NEJSOU POJIŠTĚNY V RÁMCI FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ ANI V RÁMCI JINÉHO FONDU ČI VEŘEJNÉHO GARANČNÍHO PROGRAMU/FONDU A POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, NEJSOU ZÁVAZKEM CITIGROUP INC. NEBO SPOLEČNOSTÍ TVOŘÍCÍCH S NÍ PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ ANI OHLEDNĚ NĚJ NENÍ Z JEJICH STRANY POSKYTNUTA ŽÁDNÁ ZÁRUKA. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY PODLÉHAJÍ INVESTIČNÍM RIZIKŮM VČETNĚ MOŽNÉ ZTRÁTY INVESTOVANÉ JISTINY. INFORMACE O EMITENTOVI Tyto strukturované dluhopisy (v tomto dokumentu jen Produkt/y ) jsou vydány společností Citigroup Funding Inc. ( Emitent ) a zaručeny Citigroup Inc. ( Poskytovatel garance ) Tyto indikativní podmínky musí být vykládány společně a v souladu s příslušnými ustanoveními v emisním programu Emitenta U.S. $30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme ze dne 12. května 2011 a jeho následných dodatcích (souhrnně Prospekt ). Kopii Prospektu můžete získat na pobočce Distributora, resp. u osobního bankéře. ROLE STRAN Investoři by měli být srozuměni (a souhlasit) s rozdílnými rolemi, které v souvislosti s Produktem hrají různé společnosti Citi. Citibank Europe plc, organizační složka, zde jedná pouze jako Distributor těchto Produktů, a proto pokud se investor rozhodne investovat do tohoto Produktu, přijímá kreditní riziko Citigroup Funding Inc. a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. Jakékoliv částky splatné z Produktu jsou smluvním závazkem Citigroup Funding Inc. OCHRANA NÁVRATNOSTI JISTINY V případě držení Produktu do Data splatnosti ( Splatnost ) je Emitent povinen vyplatit investorovi 100% investované jistiny, resp. jmenovité hodnoty ( Jistina ). Ochrana návratnosti investované Jistiny je předmětem kreditního (úvěrového) rizika Emitenta a Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, který zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu. To znamená, že pokud se Emitent či Poskytovatel garance stanou insolventními, bude vyhlášen úpadek anebo jinak tyto společnosti přestanou být způsobilé uhradit své závazky ve chvíli, kdy Produkt Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 1 z 20

2 dosáhne splatnosti či před splatností, investoři nemusí obdržet zpět jimi investovanou Jistinu, jakýkoliv úrok, kupón, participaci na výnosu nebo jakoukoliv takovou částku, která náležela investorovi před vyhlášením úpadku Emitenta nebo Poskytovatele garance (pro další informace o kreditním riziku a rizicích spojených s Poskytovatelem garance nahlédněte do Kreditní riziko a Riziko Poskytovatele garance v sekci Hlavní rizika ). POPIS PRODUTKU Tento produkt denominovaný v CZK se splatností 5 let nabízí investorům možnost získat výnos navázaný na výkonnost 3 měsíčního CZK PRIBORu ( Index ). Na tento Produkt se vztahuje ochrana návratnosti Jistiny při Splatnosti (s ohledem na Kreditní (úvěrové) riziko Emitenta a Poskytovatele garance.) Emitent tohoto Produktu bude vyplácet čtvrtletně (úroková báze 30/360, neupravená) úrok ( Úrok ) v každé Datum pro výplatu Úroku pro dané Úrokové období následovně: Potenciální čtvrtletní Úrok ve výši 4,30% p.a., za každý den v příslušném Úrokovém období, ve kterém hodnota Indexu bude rovna nebo vyšší než Nižší hranice Rozpětí a rovna nebo nižší než Vyšší hranice Rozpětí ( Rozpětí ) Rok Nižší hranice Vyšší hranice Rozpětí** Rozpětí ** Rok 1 0,75% 2,00% Rok 2 1,00% 2,00% Rok 3 1,25% 2,25% Rok 4 1,50% 2,50% Rok 5 1,75% 2,75% **Investor by si měl být vědom toho, že za každý den, ve kterém se bude hodnota Indexu pohybovat mimo Rozpětí určené v tabulce výše, nebude narůstat žádný Úrok. PŘI SPLATNOSTI Při Splatnosti obdrží investor Jistinu (s ohledem na Hlavní rizika Kreditní riziko ) a potenciální Úrok za předchozí Úrokové období. Pro více informací týkajících se výpočtu Úroku prosím nahlédněte do sekce Indikativní podmínky produktu a Hypotetické příklady. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 2 z 20

3 POPLATKY Poplatek za obstarání nákupu a správy Produktu (účtovaný Distributorem): 1) Při investici (Jistina) ve výši do CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 1,50% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní hodnota tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; 2) Při investici (Jistina) ve výši od CZK do CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 1,25% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; 3) Při investici (Jistina) ve výši od CZK Vstupní poplatek ve výši 1,00% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní hodnota tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; Poplatek za správu Produktu ve výši 1,- Kč je již zahrnut v Poplatku za obstarání nákupu a správy cenného papíru. Pro více detailů týkajících se souvisejících poplatků s daným Produktem se, prosím, obracejte na svého osobního bankéře. * Přesná výše rozdílu (viz definice výše) bude stanovena v Datum obchodu. Poplatek za obstarání prodeje Produktu ve vlastnictví investora (prodej před Datem splatnosti Produktu) na pokyn investora (účtovaný Distributorem): %** z výsledné kupní ceny, tj. částky výtěžku realizovaného při prodeji investorem před Datem splatnosti (počet kusů x částka za jeden kus Produktu získaná při prodeji ve stanovený den obchodu) konkrétní podmínky prodeje před Datem splatnosti jsou předmětem zvláštní smlouvy. **Výše poplatku za prodej Produktu před Datem splatnosti ze strany investora se bude řídit Sazebníkem investičních nástrojů a služeb vydaným Distributorem platným k datu podání pokynu k prodeji Produktu před Datem splatnosti ze strany investora. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 3 z 20

4 3 MĚSÍČNÍ PRIBOR FORWARDOVÁ VÝNOSOVÁ KŘIVKA INDEX Mezibankovní sazba 3 měsíční CZK PRIBOR je úroková sazba, za kterou si vybraná skupina bank navzájem jedna od druhé půjčuje peněžní prostředky denominované českých korunách (CZK) se splatností 3 měsíce. PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate; pražská mezibankovní nabídková úroková sazba) je referenční sazbou na českém peněžním trhu. PRIBOR je zaštiťován ze strany asociace Financial Markets of the Czech Republic (dříve Czech Forex Club), která určuje výpočet a referenční banky. Referenční banky poskytují agentovi pro výpočet (v současné době MoneyLine Telerate) kotace a ten dle těchto kotací následně vypočítává PRIBOR. Sazby jsou vypočteny jako průměr z dostupných kotací po vyloučení nejvyšší a nejnižší (~ 15-20% na každou stranu). Sazby jsou uvedeny s valutou pro promptní obchod na základě konvence skutečného počtu dnů/360 (ACT/360). Sazba je následně zveřejňována v 11 hodin dopoledne místního času (Praha). Zdroj: Bloomberg 30. března MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR FORWARDOVÁ VÝNOSOVÁ KŘIVKA KE DNI 10. ÚNORA měsíční CZK PRIBOR forwardová výnosová křivka může být použita k ilustraci tržních očekávání (ke dni vyhotovení grafu) úrovně mezibankovní sazby 3 měsíční CZK PRIBOR v budoucnu. Investoři by si měli být vědomi, že na vysoce volatilních trzích se mohou forwardové sazby výrazně lišit od aktuálních nebo odhadovaných sazeb, a tak současné tržní očekávání nemusí odrážet dopad významných tržních výkyvů. Zdroj: Bloomberg 30. března Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Graf znázorňuje odhadované úrovně 3-měsíčního CZK PRIBORu, podkladového Indexu Produktu, a neodráží očekávané nebo skutečné výnosy z Produktu samotného. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 4 z 20

5 INVESTIČNÍ CÍLE Investor požaduje: Investor, který investuje do tohoto Produktu, by měl být toho názoru, že se Index bude pohybovat v daném Rozpětí každý den po celou dobu od roku 1 do roku 5. Pokud se bude Index pohybovat mimo toto Rozpětí v jakýkoliv den od roku 1 do roku 5, pak za tento den nebude vyplacen Úrok. Přímou expozici na Emitenta a nepřímou na Poskytovatele garance. Expozici na Index. Ochranu návratnosti Jistiny při držení Produktu do Splatnosti poskytovanou Emitentem a zaručenou Poskytovatelem garance, pokud je Produkt držen do Data splatnosti (viz. Hlavní rizika Kreditní riziko). Potenciální příjem ve formě Úroku vypláceného čtvrtletně (s ohledem na Hlavní rizika ). Střednědobou investici navázanou na Index. Investor akceptuje: Rizika související s investicí do Produktu (viz. ''Hlavní rizika''). Maximální doba držení 5 let. Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části nebo jakéhokoliv případného výnosu z Produktu, pokud investor prodá Produkt před Datem splatnosti. Kreditní (úvěrové) riziko Emitenta a Poskytovatele garance ve vztahu k Jistině a jakémukoliv pevnému nebo potenciálnímu výnosu po celou dobu v průběhu trvání Produktu. Nízkou likviditu, protože se jedná o strategii nákupu a držení Produktu. Rizika spojená s investicí do střednědobých dluhopisů (viz. Hlavní rizika ) Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části nebo možného výnosu z Produktu, pokud je Produkt Emitentem za určitých okolností splacen před Splatností (s výjimkou Předčasného splacení). Uvedená skutečnost může nastat za určitých okolností, jako například z důvodu nezákonnosti, z důvodu daňových nebo v důsledku některých tržních událostí nebo změn v právních předpisech majících vliv na Emitenta nebo osoby tvořící s ním podnikatelské seskupení. Zda nastala skutečnost, na jejímž základě může dojít k předčasné splacení Produktu ze strany Emitenta, bude určeno na základě rozhodnutí Agenta pro výpočet v souladu s podmínkami Produktu, které jsou podrobněji popsány v Nabídkových dokumentech Produktu (viz. též sekce Hlavní rizika Riziko předčasného splacení ). Strukturované produkty s ochranou návratnosti Jistiny jsou vytvořeny za účelem poskytnutí výnosů vázaných na podkladové tržní faktory a současné ochrany Jistiny (avšak s přihlédnutím ke Kreditnímu riziku Emitenta a Poskytovatele garance pro podrobnější informace viz část Hlavní rizika Kreditní riziko a Hlavní rizika Riziko Poskytovatele garance). Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 5 z 20

6 PROFIL INVESTICE Maximální časový horizont v letech < Rating Produktu 1 Velmi nízké 2 Nízké 3 Střední 4 Středně vysoké 5 Vysoké 6 Velmi vysoké Investiční cíl Příjmový Příjmový + Růstový Růstový Vysoce růstový Referenční měna: CZK Minimální investice: CZK a následně násobky CZK Emisní cena: 100% jmenovité hodnoty Likvidita Na denní bázi při vynaložení nejlepšího úsilí a standardních tržních podmínek DEFINICE RATINGU PRODUKTU Při hodnocení toho, zda je investiční produkt vhodný, Citi bankéř vezme mimo jiné v úvahu i to, zda je rizikový profil konkrétního produktu v souladu se vztahem příslušného klienta k riziku. Citi se rozhodla od 1. ledna 2011 postupně celosvětově implementovat určité změny v procesu rizikového hodnocení produktů a vyhodnocování vztahu klientů k riziku. Období, ve kterém dojde k implementaci těchto změn, je v každé zemi, ve které Citi působí, odlišné. Pokud jste klientem Citi ve více než jedné zemi, pak může nastat situace, kdy Citi v jedné zemi již uvedené změny přijala a v jiné zemi ještě tyto změny přijaty nebyly. Tato skutečnost může vést k tomu, že rizikový profil stejného produktu se může v těchto zemích lišit. Dne Citibank Europe plc, organizační složka přijala výše uvedené změny. V důsledku uvedené skutečnosti může být rizikový profil Produktu odlišný od rizikového profilu stejného produktu v zemi, ve které dosud ke změně nedošlo. Citibank Europe plc, organizační složka své klienty o těchto změnách písemně informovala v dopise ze dne , pokud však máte jakékoliv otázky nebo máte zájem o více informací, prosím kontaktujte Vašeho bankéře. Číselně vyjádřený rizikový profil produktu je vyjádřením jeho rizikovosti na stupnici od 1 do 6, kde 1 představuje nejnižší riziko a 6 nejvyšší riziko. Tato stupnice odráží relativní rizikovost produktů a není určena k hodnocení dodatečných vnějších rizikových faktorů. Mezi příklady těchto vnějších faktorů patří investice financované prostřednictvím půjček a převodní rizika produktů denominovaných v jiných měnách než je domovská měna investora. Váš bankéř Vám může poskytnout dodatečné informace ohledně rizikových faktorů, které nebyly zohledněny v procesu vyhodnocování ratingu produktu. Vaše eventuální rozhodnutí investovat do konkrétních produktů by mělo být založeno na Vašich investičních cílech, rizikové toleranci, znalostech a zkušenostech. Vyšší rating produktu obvykle bude zohledňovat především vyšší volatilitu (tzn. pohyb hodnoty) tržních faktorů ovlivňujících hodnotu produktu, než u produktů s nižšími riziky. Vyšší rizikový rating se také uděluje produktům, které mají buď omezenou možnost předčasného odprodeje nebo tuto možnost vůbec nenabízejí nebo ohledně nich existují jiné skutečnosti mající vliv na stanovení realizovatelné tržní ceny. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 6 z 20

7 Následující popisy poskytují obecný návod ohledně toho, co mají produktové ratingy indikovat. Investoři si musí být vědomi, že v průběhu existence Produktu se mohou měnit tržní podmínky a rizikovost produktů se může zvyšovat nebo snižovat. Pokud máte zájem o dodatečné vysvětlení ohledně ratingů produktů, prosím kontaktujte Vašeho osobního bankéře. Rating produktu Slovní vyjádření rizikovosti produktu Popis ratingu produktu Poznámka: jednotlivé popisy a pojem ztráta, jak jsou použity níže, mají vyjadřovat velikost ztráty kapitálové hodnoty produktu v průběhu ročního období za normálních tržních podmínek, a to v případě, že k takové ztrátě kapitálové hodnoty dojde. 1 Velmi nízká 2 Nízká 3 Střední Riziko poměrně malé ztráty a vysoká jistota, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. Riziko určité ztráty zmírněné rozumně vysokou jistotou, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. Riziko středně vysoké až významné ztráty spojené s poměrně volatilními trhy, zmírněné rozumně vysokou jistotou, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. 4 Vyšší střední Riziko významné ztráty spojené s trhy s vyšší volatilitou a s možností rizika výskytu významných skutečností, jako jsou extrémní změny tržních cen a vyšší riziko úpadku společností. Za normálních tržních podmínek existuje rozumně vysoká jistota, že investor bude schopen získat cenu, nicméně se tržní podmínky mohou měnit, což znamená, že produkt může být obtížné rychle odprodat. 5 Vysoká Riziko velmi významné ztráty vzhledem k rizikům spojeným s investiční strategií a rizikům výskytu významných skutečností. U tohoto produktu může v kterýkoliv okamžik existovat nejistota o výši realizovatelné hodnoty nebo se na něj mohou vztahovat podmínky omezující odprodej produktu, což znamená, že produkt nemusí být možné odprodat v průběhu značně dlouhé doby nebo, v případě derivátových produktů, může být vyžadováno navýšení investovaných prostředků za účelem splnění požadavků na dodatečné zajištění (tzv. margin call). 6 Velmi vysoká Riziko velmi výrazné ztráty vzhledem k vysokým rizikům spojeným s investiční strategií a vysokým rizikům výskytu významných skutečností. U tohoto produktu může v kterýkoliv okamžik existovat významná nejistota o výši realizovatelné hodnoty nebo nemusí existovat právo takový produkt odprodat, což znamená, že produkt obsahuje velmi výrazné riziko ztráty v případě nuceného odprodeje produktu, nebo, v případě derivátových produktů, může být vyžadováno navýšení investovaných prostředků za účelem splnění požadavků na dodatečné zajištění (tzv. margin call). Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 7 z 20

8 HYPOTETICKÉ PŘÍKLADY Níže uvedené hypotetické příklady jsme připravili na základě několika různých scénářů, abychom Vám pomohli lépe porozumět principu výpočtu potenciálních výnosů Produktu. Hypotetické příklady jsou určeny pouze pro ilustrativní účely, jejich smyslem není poskytovat jakoukoliv indikaci ohledně toho, jak se může výkonnost Produktu vyvíjet v budoucnu a není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti Produktu. Výchozí investovaná částka použitá pro potřeby výpočtu v níže uvedených hypotetických příkladech činí CZK. Pro potřeby výpočtu byly hodnoty použité v níže uvedených hypotetických příkladech zaokrouhleny na 2 desetinná místa. PRŮMĚRNÝ SCÉNÁŘ Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 8 z 20

9 NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ NEJHORŠÍ SCÉNÁŘ Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 9 z 20

10 INDIKATIVNÍ PODMÍNKY PRODUKTU Tyto indikativní podmínky Produktu obsahují podmínky, které jsou indikativní a existuje možnost jejich dalšího doplnění či změny. Termíny s velkým počátečním písmenem užívané v tomto dokumentu, které zde nejsou definované, budou definovány a podrobněji vysvětleny v Emitentově Základním Prospektu. Konečné podmínky Produktu budou zveřejněny v Emitentových Konečných podmínkách ( Konečné Podmínky ), které společně s Emitentovým Prospektem (k dispozici za podmínek popsaných na straně 1) budou tvořit Emitentův nabídkový dokument vztahující se k Produktu ( Nabídkové dokumenty ). Konečné podmínky jsou investorům k dispozici u jejich osobního bankéře. Tyto indikativní podmínky podléhají Nabídkovým dokumentům a v případě jakýchkoliv rozporů je rozhodující znění uvedené v Nabídkových dokumentech. Emitent Poskytovatel garance Status Rating a Výhled Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc. Seniorní nezajištěný dluh Emitenta Emitentův seniorní dluh je v současné době stanoven jako A3 / rating sledován s ohledem na možné snížení /P-2 (Moody s), A- / negativní výhled /A-2 (Standard & Poor s) a A / výhled na rating stabilní / F1 (Fitch), a to na základě záruky poskytnuté společností Citigroup Inc. Ratingy a výhledy se mohou v budoucnu změnit, a to včetně doby existence Produktu. Každý z těchto kreditních ratingů byl vystaven ratingovou agenturou založenou mimo Evropskou unii, která není registrována podle Nařízení (EU) číslo 1060/2009. Pro další relevantní informace týkající se Ratingu a Výhledu prosím nahlédněte na stranu 16 a také do části Hlavní rizika Ratingy. Emisní cena 100% jmenovité hodnoty v CZK Upisovací období od 10. dubna 2012 do 10. května 2012 Datum obchodu 11. května 2012 Datum emise 18. května 2012 Datum splatnosti 18. května 2017 (Splatnost) Index ( v Konečných podmínkách Produktu 3 měsíční CZK PRIBOR uváděn jako Index Observed Zjištěný Index) Sazba 3 měsíční CZK PRIBOR je zjišťován 2 Pražské obchodní dny před začátkem každého Úrokového období v 11:00 hod. Pražského času, tak jak je uvedena na stránce agentury Reuter s PRIBOR = Fixace Indexu Pro každý den, kdy nebude možné určit hodnotu Indexu, bude použita nejbližší předchozí dostupná hodnota. Pro poslední 4 Obchodní dny (včetně všech zbývajících kalendářních dní) v Úrokovém období, nebude hodnota Indexu sledována, ale bude použita stejná hodnota, jako byla nejbližší předchozí dostupná hodnota. Úrok Roky 1-5: [4,30]% x Započtené dny / Celkový počet dní Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 10 z 20

11 Celkový počet dní Započtené dny Rozpis Počet kalendářních dní v Úrokovém období Počet kalendářních dní v rámci příslušného Úrokového období, kdy byla hodnota Indexu (zjištěná v ten daný den) rovna nebo vyšší než Nižší hranice Rozpětí (včetně) a nebo rovna nebo nižší než Vyšší hranice Rozpětí (včetně). Období Nižší hranice rozpětí Vyšší hranice Rozpětí Rok 1: 0,75% 2,00% Rok 2: 1,00% 2,00% Rok 3: 1,25% 2,25% Rok 4: 1,50% 2,50% Rok 5: 1,75% 2,75% Úrokové období znamená období začínající Datem pro zahájení nárůstu Úroků (včetně tohoto dne) a končící prvním Konečným dnem Úrokového období (bez tohoto dne) a následně každé další období začínající Konečným dnem Úrokového období (včetně tohoto dne) a končící následujícím Konečným dnem Úrokového období (bez tohoto dne) Úrokové období Kde: Konečný den Úrokového období znamená každé Datum pro výplatu Úroku; a Datum pro zahájení nárůstu Úroků znamená datum emise Produktu (Datum emise) Data pro výplatu Úroků Částka k výplatě při Splatnosti Přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nominální hodnota Minimální investice Obchodní dny Čtvrtletně každého 18. srpna, 18. listopadu, 18. února a 18. května počínaje 18. srpnem 2012 (včetně) a následně v těchto datech až do 18. května % Jistiny Lucembursko CZK CZK a následně násobky CZK Londýn, Praha a New York, Konvence Obchodních dní modifikovaná následující Konvence Obchodních dní modifikovaná následující - v případě, že určené datum nebude Obchodním dnem, bude pro určené datum použita hodnota z prvního následujícího dne, které je Obchodním dnem. V případě, že první následující Obchodní den by nastal v následujícím kalendářním měsíci, bude použita hodnota z nejblíže předcházejícího dne, který je Obchodním dnem. Obchodní den je den, kdy komerční banky a měnové trhy vypořádávají platby a jsou otevřeny pro běžné obchodování. Konvence Obchodních dní je konvencí pro úpravu dat specifikovaných nebo určených v souvislosti s transakcí. Tato úprava je nutná, jelikož příslušné datum může připadnout na den, který není Obchodním dnem. Rozhodné právo Anglické Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 11 z 20

12 Zúčtování a vypořádání Produktu Clearstream / Euroclear Agent pro výpočet Citibank N.A. - London IR Derivative Calculations Dealer Citigroup Global Markets Limited Distributor Citibank Europe plc, organizační složka ISIN Bude určen Fees Konečná výše rozdílu mezi Emisní cenou Produktu a skutečnou pořizovací hodnotou Produktu (spread), neboli též konečná výše Distribučního poplatku 1 je účtována jako procento z Emisní ceny (součástí ceny Produktu) až do výše 3,00% Jistiny a je placena Distributorovi Emitentem. Nevratný vstupní poplatek do výše 1,50% z Jistiny (částka placena navíc k Emisní ceně) placený investorem Distributorovi při vydání tohoto Produktu. 1 Přesná výše poplatku bude určena a investorovi na vyžádání sdělena po Datu obchodu. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 12 z 20

13 HLAVNÍ RIZIKA Potenciálním investorům doporučujeme pečlivě přečíst níže uvedená rizika spojená s tímto Produktem. Rizika zde uvedená nejsou (a nemají být) kompletním seznamem všech rizik a úvah, která jsou pro Produkt nebo vaše rozhodnutí Produkt koupit relevantní. Tato rizika doplňují další rizika popsaná v nabídkových dokumentech Emitenta Produktu, se kterým by se měl investor seznámit. V případě rozporu mezi tímto informačním listem a Nabídkovým dokumentem vydaným Emitentem Produktu jsou vždy rozhodující nabídkové dokumenty vydané Emitentem Produktu. Ochrana návratnosti Jistiny: Podmínky Produktu stanovují, že částka k výplatě v souvislosti s Produktem při Splatnosti je rovna alespoň jmenovité hodnotě tohoto Produktu. Investoři by si však měli být vědomi, že Ochrana návratnosti Jistiny je předmětem kreditního rizika Emitenta a, pokud je to relevantní, kreditního rizika Poskytovatele Garance. Dále takové Produkty mohou být zobchodovány nebo splaceny předčasně, a pokud se tak stane, cena takového Produktu, za kterou může být Produkt zobchodován nebo splacen předčasně, může být nižší než jmenovitá hodnota nebo původní kupní cena takového produktu, takže v takovém případě neexistuje žádná ochrana návratnosti Jistiny. Kreditní riziko: Investor nese v plném rozsahu kreditní (úvěrové) riziko Emitenta, Citigroup Funding Inc. a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. Z toho vyplývá, že pokud se Emitent a/nebo Poskytovatel garance ocitnou v úpadku nebo poruší své závazky jiným způsobem, investor nemusí obdržet zpět investované peněžní prostředky. Ratingy: Informace uvedené v části Ratingy a Výhled obsahují informaci o současném ratingu seniorního dluhu Emitenta určeném nezávislými ratingovými agenturami. Prosím, vezměte na vědomí, že tento rating odráží nezávislý rating jednotlivých ratingových společností s ohledem na bezpečnost výplaty Jistiny a úroků. Tyto ratingy nejsou zárukou kreditní kvality. Investoři by se měli obrátit přímo na ratingové agentury za účelem získání více informací ohledně jejich systému ratingu. Tyto ratingy neberou v potaz žádná rizika související s kolísáním tržní ceny tohoto Produktu nebo rizika, v nichž jsou pro určení plateb Jistiny a úroků určující jiné faktory než je Emitentova kreditní kvalita. Ratingy nepředstavují doporučení ke koupi, prodeji nebo držbě cenných papírů a mohou být ratingovými agenturami kdykoliv změněny nebo odejmuty. Pro úplný výčet možných ratingů a jejich popisů by měli investoři prostudovat internetové stránky jednotlivých ratingových agentur, nicméně pro ilustraci jsou níže uvedeny popisy ratingů Standard & Poor's: AAA: Závazek hodnocený AAA má nejvyšší rating přidělený Standard & Poor's. Emitentova schopnost splnit své finanční závazky je extrémně silná. AA: Závazek hodnocený AA se liší od nejvýše hodnocených závazků pouze mírně. Emitentova schopnost splnit své finanční závazky je velmi silná. A: Závazek hodnocený A je poněkud citlivější na nepříznivé vlivy změn okolností a ekonomických podmínek než závazky v lépe hodnocených kategoriích. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je však stále silná. A-1: Krátkodobé závazky s ratingem 'A-1' jsou Standard & Poor's hodnoceny v nejvyšší kategorii. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je silná. V této kategorii jsou určité závazky označený plusovým znaménkem (+). To znamená, že Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je extrémně silná. A-2: Krátkodobé závazky s ratingem 'A-2' jsou poněkud citlivější na nepříznivé dopady okolností a ekonomických podmínek než závazky v lépe hodnocených kategoriích. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je však stále uspokojivá. Riziko Poskytovatele garance: Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu, takže v případě, kdy by Emitent nebyl schopen splnit své povinnosti v souvislosti s Produktem, je Poskytovatel garance povinen splnit závazky vůči držitelům Produktu tak, jako by šlo o jeho vlastní závazky. Potenciální investoři by si měli být vědomi, že se nejedná o záruku od nezávislé společnosti, která netvoří podnikatelské seskupení s Emitentem, ale od jeho nepřímé mateřské společnosti. Potencionální investoři by si měli být také vědomi rizik, které mohou omezit schopnost Poskytovatele garance dodržet jeho závazek v souvislosti s výplatou všech částek v rámci Produktu, například jako holdingová společnost Poskytovatel garance není zapojen přímo v žádných významných podnikatelských aktivitách, které generují Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 13 z 20

14 zisk a jako takový je závislý na schopnosti svých dceřiných společností vyplácet mu dividendy a zálohy, přičemž dceřiné společnosti mohou podléhat restriktivním regulatorním požadavkům a úvěrovým smlouvám, které mohou následně ovlivnit schopnost Poskytovatele garance splnit své závazky. V případě, že u jedné ze společností v rámci podnikatelské skupiny dojde k úpadku, je možné že i jiné společnosti v rámci skupiny, včetně mateřské společnosti, se mohou ocitnout v úpadku. Poskytovatel garance současně podléhá americkému bankovnímu právu, a tudíž po něm může být vyžadováno poskytnutí finanční podpory svým dceřiným společnostem v objemu a četnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho schopnost splnit své závazky ze záruky. Investoři by měli také vzít na vědomí, že Citigroup Inc. má právo nahradit sebe jako Poskytovatele garance společností s rovnocenným postavením a uvěrovou bonitou, a to i bez souhlasu držitelů Produktu. Pro více informací ohledně těchto a dalších rizik souvisejících s Poskytovatelem garance, prosím, nahlédněte do Prospektu, který je pro Vás k dispozici u Vašeho bankéře. Riziko likvidity: Dealer/Investiční obchodník vyvine maximální úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty na denní bázi, ale neposkytuje garanci, že takovýto trh bude existovat. Současně není zaručeno, že tento trh bude k dispozici po celou dobu trvání Produktu. Dealer, Distributor anebo jakákoliv z jejich dceřiných společností či společností tvořících s ním podnikatelské seskupení nemají povinnost vyvinout úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty zejména v případě, že vyhodnotí, že by takovéto konání nebo jakékoliv zajišťovací aktivity, které provedou nebo plánují provést v souvislosti s takovýmto konáním, mohla porušit jakékoliv příslušné právní předpisy. Investoři plánující odprodat jimi držený Produkt před Datem splatnosti, mohou obdržet výrazně méně, než činila jejich původně investovaná částka. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Dealer, Distributor ani žádné z jejich dceřiných společností či společností tvořících s nimi podnikatelské seskupení nemají fiduciární povinnost k vytvoření sekundárního trhu vůči žádnému z držitelů Produktu. Riziko předčasné splatnosti: U Produktu může za určitých okolností dojít k předčasné splatnosti ze strany Emitenta, například z důvodu, že plnění závazků Emitenta v souvislosti s Produktem se stane nezákonné, nemožné, z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu změn daňových zákonů, pokud taková skutečnost ovlivní plnění závazků Emitenta nebo Poskytovatele garance na základě Produktu. K předčasné splatnosti může navíc dojít i v případě, kdy dojde k narušení trhu nebo změny v právních předpisech, které budou mít dopad na schopnost Emitenta, Poskytovatele garance a/nebo jeho dceřiných společností či společností tvořících s nimi podnikatelské seskupení zajistit svou expozici v rámci Produktu. To, zda nastala taková situace, bude určeno Agentem pro výpočet v souladu s podmínkami Produktu, tak jak jsou popsány v Prospektu a v Konečných podmínkách Produktu, a za takovýchto okolností může dojít k předčasné splatnosti Produktu ze strany Emitenta, přičemž částka, kterou obdrží investor, může být nižší než 100% investované Jistiny a nemusí obsahovat žádný narostlý výnos. V takovém případě podléhají investoři reinvestičnímu riziku, jelikož nemusí být schopni nahradit svou investici v Produktu jinou investicí se stejnými riziky a šancemi na dosažení výnosu v porovnání s příslušným Produktem. Navíc, investoři nebudou profitovat ze žádných pohybů cen podkladových aktiv, ke kterým může dojít mezi datem předčasné splatnosti a Datem splatnosti. Tržní riziko: Investoři investující do Produktu by měli mít předchozí zkušenost s produkty obsahujícími deriváty nebo by měli podniknout kroky za účelem seznámení se s tímto typem produktů. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice do Produktu není přímou investicí do podkladového tržního aktiva a jako takový Produkt nezakládá žádný právní nárok nebo vlastnické právo k podkladovému/ým aktivu(ům), výnos Produktu však může obsahovat stejná ekonomická a další rizika, jako přímá investice do podkladových(ého) aktiv(a). Nákup Produktu investorem zakládá Emitentovi povinnost vyplatit částky dle podmínek Produktu tak, jak jsou popsány výše, a každý investor se stává věřitelem Emitenta. Různé faktory mohou ovlivnit tržní cenu Produktu. Patří mezi ně (avšak nikoliv pouze) úroveň volatility u podkladových trhů. Změna v jakémkoliv z těchto faktorů, zbývající doba do splatnosti Produktu a kreditní kvalita Emitenta a Poskytovatele garance ovlivní cenu Produktu na sekundárním trhu. Zejména růst úrokových sazeb během investičního období může zapříčinit snížení hodnoty Produktu před Splatností a naopak. Kromě toho může mít fluktuace směnných kurzů a nedostupnost určitých měn vliv na jakékoliv platby podle podmínek Produktu. Takové fluktuace mohou také vést ke ztrátě hodnoty Produktu a jakýchkoliv případných plateb s ním spojených v souvislosti s měnovou jurisdikcí investora. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 14 z 20

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017.

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017. CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 Emisní podmínky Datum emise: 19. květen 2014 1/18 EMISNÍ PODMÍNKY Tyto

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více