Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012"

Transkript

1 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT: CITIGROUP FUNDING INC. *Ochrana návratnosti jistiny je předmětem kreditního rizika Emitenta a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. SHRNUTÍ PRODUKTU** Kategorie produktu: Strukturovaná investice Úrok: Typ produktu: Strukturovaný dluhopis Emitent: Citigroup Funding Inc. Potenciální úrok ve výši 4,30% p.a. (vyplácený čtvrtletně) za každý den, kdy se 3 měsíční CZK PRIBOR bude nacházet Měna: CZK v určeném rozmezí (pro více informací prosím nahlédněte do Časový horizont: 5 let sekce Popis produktu na straně 2). Index: 3 měsíční CZK PRIBOR Datum obchodu: 11. května 2012 Při Splatnosti: Datum emise: 18. května 2012 Investoři obdrží 100% investované jistiny. Datum splatnosti: 18. května 2017 Pro více podrobností, prosím, nahlédněte do Popisu Produktu. **Investoři by měli vzít na vědomí, že výše uvedené představuje pouze shrnutí vlastností produktu. Investoři jsou povinni si přečíst tento dokument celý, aby se tak seznámili se všemi detaily produktu, rizicích s ním spojených a rolemi různých stran. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY Strukturované dluhopisy jsou dluhové cenné papíry emitenta, kde výnos závisí na výkonnosti jednotlivého aktiva (např. akcie, indexu, komodity nebo měny) nebo koše aktiv. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY NEJSOU BANKOVNÍM VKLADEM A NEJSOU POJIŠTĚNY V RÁMCI FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ ANI V RÁMCI JINÉHO FONDU ČI VEŘEJNÉHO GARANČNÍHO PROGRAMU/FONDU A POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, NEJSOU ZÁVAZKEM CITIGROUP INC. NEBO SPOLEČNOSTÍ TVOŘÍCÍCH S NÍ PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ ANI OHLEDNĚ NĚJ NENÍ Z JEJICH STRANY POSKYTNUTA ŽÁDNÁ ZÁRUKA. STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY PODLÉHAJÍ INVESTIČNÍM RIZIKŮM VČETNĚ MOŽNÉ ZTRÁTY INVESTOVANÉ JISTINY. INFORMACE O EMITENTOVI Tyto strukturované dluhopisy (v tomto dokumentu jen Produkt/y ) jsou vydány společností Citigroup Funding Inc. ( Emitent ) a zaručeny Citigroup Inc. ( Poskytovatel garance ) Tyto indikativní podmínky musí být vykládány společně a v souladu s příslušnými ustanoveními v emisním programu Emitenta U.S. $30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme ze dne 12. května 2011 a jeho následných dodatcích (souhrnně Prospekt ). Kopii Prospektu můžete získat na pobočce Distributora, resp. u osobního bankéře. ROLE STRAN Investoři by měli být srozuměni (a souhlasit) s rozdílnými rolemi, které v souvislosti s Produktem hrají různé společnosti Citi. Citibank Europe plc, organizační složka, zde jedná pouze jako Distributor těchto Produktů, a proto pokud se investor rozhodne investovat do tohoto Produktu, přijímá kreditní riziko Citigroup Funding Inc. a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. Jakékoliv částky splatné z Produktu jsou smluvním závazkem Citigroup Funding Inc. OCHRANA NÁVRATNOSTI JISTINY V případě držení Produktu do Data splatnosti ( Splatnost ) je Emitent povinen vyplatit investorovi 100% investované jistiny, resp. jmenovité hodnoty ( Jistina ). Ochrana návratnosti investované Jistiny je předmětem kreditního (úvěrového) rizika Emitenta a Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, který zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu. To znamená, že pokud se Emitent či Poskytovatel garance stanou insolventními, bude vyhlášen úpadek anebo jinak tyto společnosti přestanou být způsobilé uhradit své závazky ve chvíli, kdy Produkt Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 1 z 20

2 dosáhne splatnosti či před splatností, investoři nemusí obdržet zpět jimi investovanou Jistinu, jakýkoliv úrok, kupón, participaci na výnosu nebo jakoukoliv takovou částku, která náležela investorovi před vyhlášením úpadku Emitenta nebo Poskytovatele garance (pro další informace o kreditním riziku a rizicích spojených s Poskytovatelem garance nahlédněte do Kreditní riziko a Riziko Poskytovatele garance v sekci Hlavní rizika ). POPIS PRODUTKU Tento produkt denominovaný v CZK se splatností 5 let nabízí investorům možnost získat výnos navázaný na výkonnost 3 měsíčního CZK PRIBORu ( Index ). Na tento Produkt se vztahuje ochrana návratnosti Jistiny při Splatnosti (s ohledem na Kreditní (úvěrové) riziko Emitenta a Poskytovatele garance.) Emitent tohoto Produktu bude vyplácet čtvrtletně (úroková báze 30/360, neupravená) úrok ( Úrok ) v každé Datum pro výplatu Úroku pro dané Úrokové období následovně: Potenciální čtvrtletní Úrok ve výši 4,30% p.a., za každý den v příslušném Úrokovém období, ve kterém hodnota Indexu bude rovna nebo vyšší než Nižší hranice Rozpětí a rovna nebo nižší než Vyšší hranice Rozpětí ( Rozpětí ) Rok Nižší hranice Vyšší hranice Rozpětí** Rozpětí ** Rok 1 0,75% 2,00% Rok 2 1,00% 2,00% Rok 3 1,25% 2,25% Rok 4 1,50% 2,50% Rok 5 1,75% 2,75% **Investor by si měl být vědom toho, že za každý den, ve kterém se bude hodnota Indexu pohybovat mimo Rozpětí určené v tabulce výše, nebude narůstat žádný Úrok. PŘI SPLATNOSTI Při Splatnosti obdrží investor Jistinu (s ohledem na Hlavní rizika Kreditní riziko ) a potenciální Úrok za předchozí Úrokové období. Pro více informací týkajících se výpočtu Úroku prosím nahlédněte do sekce Indikativní podmínky produktu a Hypotetické příklady. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 2 z 20

3 POPLATKY Poplatek za obstarání nákupu a správy Produktu (účtovaný Distributorem): 1) Při investici (Jistina) ve výši do CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 1,50% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní hodnota tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; 2) Při investici (Jistina) ve výši od CZK do CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 1,25% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; 3) Při investici (Jistina) ve výši od CZK Vstupní poplatek ve výši 1,00% z jmenovité hodnoty každého kusu Produktu splatný Distributorovi od investora za distribuci Produktu + rozdíl mezi emisní cenou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu (Indikativní hodnota tohoto rozdílu činí ke dni 30. března ,00%* z emisní ceny) vyplacený Distributorovi Emitentem na základě distribuce Produktu; Poplatek za správu Produktu ve výši 1,- Kč je již zahrnut v Poplatku za obstarání nákupu a správy cenného papíru. Pro více detailů týkajících se souvisejících poplatků s daným Produktem se, prosím, obracejte na svého osobního bankéře. * Přesná výše rozdílu (viz definice výše) bude stanovena v Datum obchodu. Poplatek za obstarání prodeje Produktu ve vlastnictví investora (prodej před Datem splatnosti Produktu) na pokyn investora (účtovaný Distributorem): %** z výsledné kupní ceny, tj. částky výtěžku realizovaného při prodeji investorem před Datem splatnosti (počet kusů x částka za jeden kus Produktu získaná při prodeji ve stanovený den obchodu) konkrétní podmínky prodeje před Datem splatnosti jsou předmětem zvláštní smlouvy. **Výše poplatku za prodej Produktu před Datem splatnosti ze strany investora se bude řídit Sazebníkem investičních nástrojů a služeb vydaným Distributorem platným k datu podání pokynu k prodeji Produktu před Datem splatnosti ze strany investora. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 3 z 20

4 3 MĚSÍČNÍ PRIBOR FORWARDOVÁ VÝNOSOVÁ KŘIVKA INDEX Mezibankovní sazba 3 měsíční CZK PRIBOR je úroková sazba, za kterou si vybraná skupina bank navzájem jedna od druhé půjčuje peněžní prostředky denominované českých korunách (CZK) se splatností 3 měsíce. PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate; pražská mezibankovní nabídková úroková sazba) je referenční sazbou na českém peněžním trhu. PRIBOR je zaštiťován ze strany asociace Financial Markets of the Czech Republic (dříve Czech Forex Club), která určuje výpočet a referenční banky. Referenční banky poskytují agentovi pro výpočet (v současné době MoneyLine Telerate) kotace a ten dle těchto kotací následně vypočítává PRIBOR. Sazby jsou vypočteny jako průměr z dostupných kotací po vyloučení nejvyšší a nejnižší (~ 15-20% na každou stranu). Sazby jsou uvedeny s valutou pro promptní obchod na základě konvence skutečného počtu dnů/360 (ACT/360). Sazba je následně zveřejňována v 11 hodin dopoledne místního času (Praha). Zdroj: Bloomberg 30. března MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR FORWARDOVÁ VÝNOSOVÁ KŘIVKA KE DNI 10. ÚNORA měsíční CZK PRIBOR forwardová výnosová křivka může být použita k ilustraci tržních očekávání (ke dni vyhotovení grafu) úrovně mezibankovní sazby 3 měsíční CZK PRIBOR v budoucnu. Investoři by si měli být vědomi, že na vysoce volatilních trzích se mohou forwardové sazby výrazně lišit od aktuálních nebo odhadovaných sazeb, a tak současné tržní očekávání nemusí odrážet dopad významných tržních výkyvů. Zdroj: Bloomberg 30. března Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Graf znázorňuje odhadované úrovně 3-měsíčního CZK PRIBORu, podkladového Indexu Produktu, a neodráží očekávané nebo skutečné výnosy z Produktu samotného. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 4 z 20

5 INVESTIČNÍ CÍLE Investor požaduje: Investor, který investuje do tohoto Produktu, by měl být toho názoru, že se Index bude pohybovat v daném Rozpětí každý den po celou dobu od roku 1 do roku 5. Pokud se bude Index pohybovat mimo toto Rozpětí v jakýkoliv den od roku 1 do roku 5, pak za tento den nebude vyplacen Úrok. Přímou expozici na Emitenta a nepřímou na Poskytovatele garance. Expozici na Index. Ochranu návratnosti Jistiny při držení Produktu do Splatnosti poskytovanou Emitentem a zaručenou Poskytovatelem garance, pokud je Produkt držen do Data splatnosti (viz. Hlavní rizika Kreditní riziko). Potenciální příjem ve formě Úroku vypláceného čtvrtletně (s ohledem na Hlavní rizika ). Střednědobou investici navázanou na Index. Investor akceptuje: Rizika související s investicí do Produktu (viz. ''Hlavní rizika''). Maximální doba držení 5 let. Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části nebo jakéhokoliv případného výnosu z Produktu, pokud investor prodá Produkt před Datem splatnosti. Kreditní (úvěrové) riziko Emitenta a Poskytovatele garance ve vztahu k Jistině a jakémukoliv pevnému nebo potenciálnímu výnosu po celou dobu v průběhu trvání Produktu. Nízkou likviditu, protože se jedná o strategii nákupu a držení Produktu. Rizika spojená s investicí do střednědobých dluhopisů (viz. Hlavní rizika ) Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části nebo možného výnosu z Produktu, pokud je Produkt Emitentem za určitých okolností splacen před Splatností (s výjimkou Předčasného splacení). Uvedená skutečnost může nastat za určitých okolností, jako například z důvodu nezákonnosti, z důvodu daňových nebo v důsledku některých tržních událostí nebo změn v právních předpisech majících vliv na Emitenta nebo osoby tvořící s ním podnikatelské seskupení. Zda nastala skutečnost, na jejímž základě může dojít k předčasné splacení Produktu ze strany Emitenta, bude určeno na základě rozhodnutí Agenta pro výpočet v souladu s podmínkami Produktu, které jsou podrobněji popsány v Nabídkových dokumentech Produktu (viz. též sekce Hlavní rizika Riziko předčasného splacení ). Strukturované produkty s ochranou návratnosti Jistiny jsou vytvořeny za účelem poskytnutí výnosů vázaných na podkladové tržní faktory a současné ochrany Jistiny (avšak s přihlédnutím ke Kreditnímu riziku Emitenta a Poskytovatele garance pro podrobnější informace viz část Hlavní rizika Kreditní riziko a Hlavní rizika Riziko Poskytovatele garance). Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 5 z 20

6 PROFIL INVESTICE Maximální časový horizont v letech < Rating Produktu 1 Velmi nízké 2 Nízké 3 Střední 4 Středně vysoké 5 Vysoké 6 Velmi vysoké Investiční cíl Příjmový Příjmový + Růstový Růstový Vysoce růstový Referenční měna: CZK Minimální investice: CZK a následně násobky CZK Emisní cena: 100% jmenovité hodnoty Likvidita Na denní bázi při vynaložení nejlepšího úsilí a standardních tržních podmínek DEFINICE RATINGU PRODUKTU Při hodnocení toho, zda je investiční produkt vhodný, Citi bankéř vezme mimo jiné v úvahu i to, zda je rizikový profil konkrétního produktu v souladu se vztahem příslušného klienta k riziku. Citi se rozhodla od 1. ledna 2011 postupně celosvětově implementovat určité změny v procesu rizikového hodnocení produktů a vyhodnocování vztahu klientů k riziku. Období, ve kterém dojde k implementaci těchto změn, je v každé zemi, ve které Citi působí, odlišné. Pokud jste klientem Citi ve více než jedné zemi, pak může nastat situace, kdy Citi v jedné zemi již uvedené změny přijala a v jiné zemi ještě tyto změny přijaty nebyly. Tato skutečnost může vést k tomu, že rizikový profil stejného produktu se může v těchto zemích lišit. Dne Citibank Europe plc, organizační složka přijala výše uvedené změny. V důsledku uvedené skutečnosti může být rizikový profil Produktu odlišný od rizikového profilu stejného produktu v zemi, ve které dosud ke změně nedošlo. Citibank Europe plc, organizační složka své klienty o těchto změnách písemně informovala v dopise ze dne , pokud však máte jakékoliv otázky nebo máte zájem o více informací, prosím kontaktujte Vašeho bankéře. Číselně vyjádřený rizikový profil produktu je vyjádřením jeho rizikovosti na stupnici od 1 do 6, kde 1 představuje nejnižší riziko a 6 nejvyšší riziko. Tato stupnice odráží relativní rizikovost produktů a není určena k hodnocení dodatečných vnějších rizikových faktorů. Mezi příklady těchto vnějších faktorů patří investice financované prostřednictvím půjček a převodní rizika produktů denominovaných v jiných měnách než je domovská měna investora. Váš bankéř Vám může poskytnout dodatečné informace ohledně rizikových faktorů, které nebyly zohledněny v procesu vyhodnocování ratingu produktu. Vaše eventuální rozhodnutí investovat do konkrétních produktů by mělo být založeno na Vašich investičních cílech, rizikové toleranci, znalostech a zkušenostech. Vyšší rating produktu obvykle bude zohledňovat především vyšší volatilitu (tzn. pohyb hodnoty) tržních faktorů ovlivňujících hodnotu produktu, než u produktů s nižšími riziky. Vyšší rizikový rating se také uděluje produktům, které mají buď omezenou možnost předčasného odprodeje nebo tuto možnost vůbec nenabízejí nebo ohledně nich existují jiné skutečnosti mající vliv na stanovení realizovatelné tržní ceny. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 6 z 20

7 Následující popisy poskytují obecný návod ohledně toho, co mají produktové ratingy indikovat. Investoři si musí být vědomi, že v průběhu existence Produktu se mohou měnit tržní podmínky a rizikovost produktů se může zvyšovat nebo snižovat. Pokud máte zájem o dodatečné vysvětlení ohledně ratingů produktů, prosím kontaktujte Vašeho osobního bankéře. Rating produktu Slovní vyjádření rizikovosti produktu Popis ratingu produktu Poznámka: jednotlivé popisy a pojem ztráta, jak jsou použity níže, mají vyjadřovat velikost ztráty kapitálové hodnoty produktu v průběhu ročního období za normálních tržních podmínek, a to v případě, že k takové ztrátě kapitálové hodnoty dojde. 1 Velmi nízká 2 Nízká 3 Střední Riziko poměrně malé ztráty a vysoká jistota, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. Riziko určité ztráty zmírněné rozumně vysokou jistotou, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. Riziko středně vysoké až významné ztráty spojené s poměrně volatilními trhy, zmírněné rozumně vysokou jistotou, že investor bude schopen získat cenu v průběhu krátké doby, což znamená, že produkt může být za normálních tržních podmínek rychle odprodán. 4 Vyšší střední Riziko významné ztráty spojené s trhy s vyšší volatilitou a s možností rizika výskytu významných skutečností, jako jsou extrémní změny tržních cen a vyšší riziko úpadku společností. Za normálních tržních podmínek existuje rozumně vysoká jistota, že investor bude schopen získat cenu, nicméně se tržní podmínky mohou měnit, což znamená, že produkt může být obtížné rychle odprodat. 5 Vysoká Riziko velmi významné ztráty vzhledem k rizikům spojeným s investiční strategií a rizikům výskytu významných skutečností. U tohoto produktu může v kterýkoliv okamžik existovat nejistota o výši realizovatelné hodnoty nebo se na něj mohou vztahovat podmínky omezující odprodej produktu, což znamená, že produkt nemusí být možné odprodat v průběhu značně dlouhé doby nebo, v případě derivátových produktů, může být vyžadováno navýšení investovaných prostředků za účelem splnění požadavků na dodatečné zajištění (tzv. margin call). 6 Velmi vysoká Riziko velmi výrazné ztráty vzhledem k vysokým rizikům spojeným s investiční strategií a vysokým rizikům výskytu významných skutečností. U tohoto produktu může v kterýkoliv okamžik existovat významná nejistota o výši realizovatelné hodnoty nebo nemusí existovat právo takový produkt odprodat, což znamená, že produkt obsahuje velmi výrazné riziko ztráty v případě nuceného odprodeje produktu, nebo, v případě derivátových produktů, může být vyžadováno navýšení investovaných prostředků za účelem splnění požadavků na dodatečné zajištění (tzv. margin call). Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 7 z 20

8 HYPOTETICKÉ PŘÍKLADY Níže uvedené hypotetické příklady jsme připravili na základě několika různých scénářů, abychom Vám pomohli lépe porozumět principu výpočtu potenciálních výnosů Produktu. Hypotetické příklady jsou určeny pouze pro ilustrativní účely, jejich smyslem není poskytovat jakoukoliv indikaci ohledně toho, jak se může výkonnost Produktu vyvíjet v budoucnu a není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti Produktu. Výchozí investovaná částka použitá pro potřeby výpočtu v níže uvedených hypotetických příkladech činí CZK. Pro potřeby výpočtu byly hodnoty použité v níže uvedených hypotetických příkladech zaokrouhleny na 2 desetinná místa. PRŮMĚRNÝ SCÉNÁŘ Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 8 z 20

9 NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ NEJHORŠÍ SCÉNÁŘ Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 9 z 20

10 INDIKATIVNÍ PODMÍNKY PRODUKTU Tyto indikativní podmínky Produktu obsahují podmínky, které jsou indikativní a existuje možnost jejich dalšího doplnění či změny. Termíny s velkým počátečním písmenem užívané v tomto dokumentu, které zde nejsou definované, budou definovány a podrobněji vysvětleny v Emitentově Základním Prospektu. Konečné podmínky Produktu budou zveřejněny v Emitentových Konečných podmínkách ( Konečné Podmínky ), které společně s Emitentovým Prospektem (k dispozici za podmínek popsaných na straně 1) budou tvořit Emitentův nabídkový dokument vztahující se k Produktu ( Nabídkové dokumenty ). Konečné podmínky jsou investorům k dispozici u jejich osobního bankéře. Tyto indikativní podmínky podléhají Nabídkovým dokumentům a v případě jakýchkoliv rozporů je rozhodující znění uvedené v Nabídkových dokumentech. Emitent Poskytovatel garance Status Rating a Výhled Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc. Seniorní nezajištěný dluh Emitenta Emitentův seniorní dluh je v současné době stanoven jako A3 / rating sledován s ohledem na možné snížení /P-2 (Moody s), A- / negativní výhled /A-2 (Standard & Poor s) a A / výhled na rating stabilní / F1 (Fitch), a to na základě záruky poskytnuté společností Citigroup Inc. Ratingy a výhledy se mohou v budoucnu změnit, a to včetně doby existence Produktu. Každý z těchto kreditních ratingů byl vystaven ratingovou agenturou založenou mimo Evropskou unii, která není registrována podle Nařízení (EU) číslo 1060/2009. Pro další relevantní informace týkající se Ratingu a Výhledu prosím nahlédněte na stranu 16 a také do části Hlavní rizika Ratingy. Emisní cena 100% jmenovité hodnoty v CZK Upisovací období od 10. dubna 2012 do 10. května 2012 Datum obchodu 11. května 2012 Datum emise 18. května 2012 Datum splatnosti 18. května 2017 (Splatnost) Index ( v Konečných podmínkách Produktu 3 měsíční CZK PRIBOR uváděn jako Index Observed Zjištěný Index) Sazba 3 měsíční CZK PRIBOR je zjišťován 2 Pražské obchodní dny před začátkem každého Úrokového období v 11:00 hod. Pražského času, tak jak je uvedena na stránce agentury Reuter s PRIBOR = Fixace Indexu Pro každý den, kdy nebude možné určit hodnotu Indexu, bude použita nejbližší předchozí dostupná hodnota. Pro poslední 4 Obchodní dny (včetně všech zbývajících kalendářních dní) v Úrokovém období, nebude hodnota Indexu sledována, ale bude použita stejná hodnota, jako byla nejbližší předchozí dostupná hodnota. Úrok Roky 1-5: [4,30]% x Započtené dny / Celkový počet dní Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 10 z 20

11 Celkový počet dní Započtené dny Rozpis Počet kalendářních dní v Úrokovém období Počet kalendářních dní v rámci příslušného Úrokového období, kdy byla hodnota Indexu (zjištěná v ten daný den) rovna nebo vyšší než Nižší hranice Rozpětí (včetně) a nebo rovna nebo nižší než Vyšší hranice Rozpětí (včetně). Období Nižší hranice rozpětí Vyšší hranice Rozpětí Rok 1: 0,75% 2,00% Rok 2: 1,00% 2,00% Rok 3: 1,25% 2,25% Rok 4: 1,50% 2,50% Rok 5: 1,75% 2,75% Úrokové období znamená období začínající Datem pro zahájení nárůstu Úroků (včetně tohoto dne) a končící prvním Konečným dnem Úrokového období (bez tohoto dne) a následně každé další období začínající Konečným dnem Úrokového období (včetně tohoto dne) a končící následujícím Konečným dnem Úrokového období (bez tohoto dne) Úrokové období Kde: Konečný den Úrokového období znamená každé Datum pro výplatu Úroku; a Datum pro zahájení nárůstu Úroků znamená datum emise Produktu (Datum emise) Data pro výplatu Úroků Částka k výplatě při Splatnosti Přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nominální hodnota Minimální investice Obchodní dny Čtvrtletně každého 18. srpna, 18. listopadu, 18. února a 18. května počínaje 18. srpnem 2012 (včetně) a následně v těchto datech až do 18. května % Jistiny Lucembursko CZK CZK a následně násobky CZK Londýn, Praha a New York, Konvence Obchodních dní modifikovaná následující Konvence Obchodních dní modifikovaná následující - v případě, že určené datum nebude Obchodním dnem, bude pro určené datum použita hodnota z prvního následujícího dne, které je Obchodním dnem. V případě, že první následující Obchodní den by nastal v následujícím kalendářním měsíci, bude použita hodnota z nejblíže předcházejícího dne, který je Obchodním dnem. Obchodní den je den, kdy komerční banky a měnové trhy vypořádávají platby a jsou otevřeny pro běžné obchodování. Konvence Obchodních dní je konvencí pro úpravu dat specifikovaných nebo určených v souvislosti s transakcí. Tato úprava je nutná, jelikož příslušné datum může připadnout na den, který není Obchodním dnem. Rozhodné právo Anglické Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 11 z 20

12 Zúčtování a vypořádání Produktu Clearstream / Euroclear Agent pro výpočet Citibank N.A. - London IR Derivative Calculations Dealer Citigroup Global Markets Limited Distributor Citibank Europe plc, organizační složka ISIN Bude určen Fees Konečná výše rozdílu mezi Emisní cenou Produktu a skutečnou pořizovací hodnotou Produktu (spread), neboli též konečná výše Distribučního poplatku 1 je účtována jako procento z Emisní ceny (součástí ceny Produktu) až do výše 3,00% Jistiny a je placena Distributorovi Emitentem. Nevratný vstupní poplatek do výše 1,50% z Jistiny (částka placena navíc k Emisní ceně) placený investorem Distributorovi při vydání tohoto Produktu. 1 Přesná výše poplatku bude určena a investorovi na vyžádání sdělena po Datu obchodu. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 12 z 20

13 HLAVNÍ RIZIKA Potenciálním investorům doporučujeme pečlivě přečíst níže uvedená rizika spojená s tímto Produktem. Rizika zde uvedená nejsou (a nemají být) kompletním seznamem všech rizik a úvah, která jsou pro Produkt nebo vaše rozhodnutí Produkt koupit relevantní. Tato rizika doplňují další rizika popsaná v nabídkových dokumentech Emitenta Produktu, se kterým by se měl investor seznámit. V případě rozporu mezi tímto informačním listem a Nabídkovým dokumentem vydaným Emitentem Produktu jsou vždy rozhodující nabídkové dokumenty vydané Emitentem Produktu. Ochrana návratnosti Jistiny: Podmínky Produktu stanovují, že částka k výplatě v souvislosti s Produktem při Splatnosti je rovna alespoň jmenovité hodnotě tohoto Produktu. Investoři by si však měli být vědomi, že Ochrana návratnosti Jistiny je předmětem kreditního rizika Emitenta a, pokud je to relevantní, kreditního rizika Poskytovatele Garance. Dále takové Produkty mohou být zobchodovány nebo splaceny předčasně, a pokud se tak stane, cena takového Produktu, za kterou může být Produkt zobchodován nebo splacen předčasně, může být nižší než jmenovitá hodnota nebo původní kupní cena takového produktu, takže v takovém případě neexistuje žádná ochrana návratnosti Jistiny. Kreditní riziko: Investor nese v plném rozsahu kreditní (úvěrové) riziko Emitenta, Citigroup Funding Inc. a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. Z toho vyplývá, že pokud se Emitent a/nebo Poskytovatel garance ocitnou v úpadku nebo poruší své závazky jiným způsobem, investor nemusí obdržet zpět investované peněžní prostředky. Ratingy: Informace uvedené v části Ratingy a Výhled obsahují informaci o současném ratingu seniorního dluhu Emitenta určeném nezávislými ratingovými agenturami. Prosím, vezměte na vědomí, že tento rating odráží nezávislý rating jednotlivých ratingových společností s ohledem na bezpečnost výplaty Jistiny a úroků. Tyto ratingy nejsou zárukou kreditní kvality. Investoři by se měli obrátit přímo na ratingové agentury za účelem získání více informací ohledně jejich systému ratingu. Tyto ratingy neberou v potaz žádná rizika související s kolísáním tržní ceny tohoto Produktu nebo rizika, v nichž jsou pro určení plateb Jistiny a úroků určující jiné faktory než je Emitentova kreditní kvalita. Ratingy nepředstavují doporučení ke koupi, prodeji nebo držbě cenných papírů a mohou být ratingovými agenturami kdykoliv změněny nebo odejmuty. Pro úplný výčet možných ratingů a jejich popisů by měli investoři prostudovat internetové stránky jednotlivých ratingových agentur, nicméně pro ilustraci jsou níže uvedeny popisy ratingů Standard & Poor's: AAA: Závazek hodnocený AAA má nejvyšší rating přidělený Standard & Poor's. Emitentova schopnost splnit své finanční závazky je extrémně silná. AA: Závazek hodnocený AA se liší od nejvýše hodnocených závazků pouze mírně. Emitentova schopnost splnit své finanční závazky je velmi silná. A: Závazek hodnocený A je poněkud citlivější na nepříznivé vlivy změn okolností a ekonomických podmínek než závazky v lépe hodnocených kategoriích. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je však stále silná. A-1: Krátkodobé závazky s ratingem 'A-1' jsou Standard & Poor's hodnoceny v nejvyšší kategorii. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je silná. V této kategorii jsou určité závazky označený plusovým znaménkem (+). To znamená, že Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je extrémně silná. A-2: Krátkodobé závazky s ratingem 'A-2' jsou poněkud citlivější na nepříznivé dopady okolností a ekonomických podmínek než závazky v lépe hodnocených kategoriích. Dlužníkova schopnost splnit své finanční závazky je však stále uspokojivá. Riziko Poskytovatele garance: Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu, takže v případě, kdy by Emitent nebyl schopen splnit své povinnosti v souvislosti s Produktem, je Poskytovatel garance povinen splnit závazky vůči držitelům Produktu tak, jako by šlo o jeho vlastní závazky. Potenciální investoři by si měli být vědomi, že se nejedná o záruku od nezávislé společnosti, která netvoří podnikatelské seskupení s Emitentem, ale od jeho nepřímé mateřské společnosti. Potencionální investoři by si měli být také vědomi rizik, které mohou omezit schopnost Poskytovatele garance dodržet jeho závazek v souvislosti s výplatou všech částek v rámci Produktu, například jako holdingová společnost Poskytovatel garance není zapojen přímo v žádných významných podnikatelských aktivitách, které generují Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 13 z 20

14 zisk a jako takový je závislý na schopnosti svých dceřiných společností vyplácet mu dividendy a zálohy, přičemž dceřiné společnosti mohou podléhat restriktivním regulatorním požadavkům a úvěrovým smlouvám, které mohou následně ovlivnit schopnost Poskytovatele garance splnit své závazky. V případě, že u jedné ze společností v rámci podnikatelské skupiny dojde k úpadku, je možné že i jiné společnosti v rámci skupiny, včetně mateřské společnosti, se mohou ocitnout v úpadku. Poskytovatel garance současně podléhá americkému bankovnímu právu, a tudíž po něm může být vyžadováno poskytnutí finanční podpory svým dceřiným společnostem v objemu a četnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho schopnost splnit své závazky ze záruky. Investoři by měli také vzít na vědomí, že Citigroup Inc. má právo nahradit sebe jako Poskytovatele garance společností s rovnocenným postavením a uvěrovou bonitou, a to i bez souhlasu držitelů Produktu. Pro více informací ohledně těchto a dalších rizik souvisejících s Poskytovatelem garance, prosím, nahlédněte do Prospektu, který je pro Vás k dispozici u Vašeho bankéře. Riziko likvidity: Dealer/Investiční obchodník vyvine maximální úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty na denní bázi, ale neposkytuje garanci, že takovýto trh bude existovat. Současně není zaručeno, že tento trh bude k dispozici po celou dobu trvání Produktu. Dealer, Distributor anebo jakákoliv z jejich dceřiných společností či společností tvořících s ním podnikatelské seskupení nemají povinnost vyvinout úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty zejména v případě, že vyhodnotí, že by takovéto konání nebo jakékoliv zajišťovací aktivity, které provedou nebo plánují provést v souvislosti s takovýmto konáním, mohla porušit jakékoliv příslušné právní předpisy. Investoři plánující odprodat jimi držený Produkt před Datem splatnosti, mohou obdržet výrazně méně, než činila jejich původně investovaná částka. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Dealer, Distributor ani žádné z jejich dceřiných společností či společností tvořících s nimi podnikatelské seskupení nemají fiduciární povinnost k vytvoření sekundárního trhu vůči žádnému z držitelů Produktu. Riziko předčasné splatnosti: U Produktu může za určitých okolností dojít k předčasné splatnosti ze strany Emitenta, například z důvodu, že plnění závazků Emitenta v souvislosti s Produktem se stane nezákonné, nemožné, z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu změn daňových zákonů, pokud taková skutečnost ovlivní plnění závazků Emitenta nebo Poskytovatele garance na základě Produktu. K předčasné splatnosti může navíc dojít i v případě, kdy dojde k narušení trhu nebo změny v právních předpisech, které budou mít dopad na schopnost Emitenta, Poskytovatele garance a/nebo jeho dceřiných společností či společností tvořících s nimi podnikatelské seskupení zajistit svou expozici v rámci Produktu. To, zda nastala taková situace, bude určeno Agentem pro výpočet v souladu s podmínkami Produktu, tak jak jsou popsány v Prospektu a v Konečných podmínkách Produktu, a za takovýchto okolností může dojít k předčasné splatnosti Produktu ze strany Emitenta, přičemž částka, kterou obdrží investor, může být nižší než 100% investované Jistiny a nemusí obsahovat žádný narostlý výnos. V takovém případě podléhají investoři reinvestičnímu riziku, jelikož nemusí být schopni nahradit svou investici v Produktu jinou investicí se stejnými riziky a šancemi na dosažení výnosu v porovnání s příslušným Produktem. Navíc, investoři nebudou profitovat ze žádných pohybů cen podkladových aktiv, ke kterým může dojít mezi datem předčasné splatnosti a Datem splatnosti. Tržní riziko: Investoři investující do Produktu by měli mít předchozí zkušenost s produkty obsahujícími deriváty nebo by měli podniknout kroky za účelem seznámení se s tímto typem produktů. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice do Produktu není přímou investicí do podkladového tržního aktiva a jako takový Produkt nezakládá žádný právní nárok nebo vlastnické právo k podkladovému/ým aktivu(ům), výnos Produktu však může obsahovat stejná ekonomická a další rizika, jako přímá investice do podkladových(ého) aktiv(a). Nákup Produktu investorem zakládá Emitentovi povinnost vyplatit částky dle podmínek Produktu tak, jak jsou popsány výše, a každý investor se stává věřitelem Emitenta. Různé faktory mohou ovlivnit tržní cenu Produktu. Patří mezi ně (avšak nikoliv pouze) úroveň volatility u podkladových trhů. Změna v jakémkoliv z těchto faktorů, zbývající doba do splatnosti Produktu a kreditní kvalita Emitenta a Poskytovatele garance ovlivní cenu Produktu na sekundárním trhu. Zejména růst úrokových sazeb během investičního období může zapříčinit snížení hodnoty Produktu před Splatností a naopak. Kromě toho může mít fluktuace směnných kurzů a nedostupnost určitých měn vliv na jakékoliv platby podle podmínek Produktu. Takové fluktuace mohou také vést ke ztrátě hodnoty Produktu a jakýchkoliv případných plateb s ním spojených v souvislosti s měnovou jurisdikcí investora. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 14 z 20

15 Možné riziko střetu zájmů: Jednotlivé společnosti ve skupině Citigroup mohou zastávat různé role ve vztahu k Produktům a každá takováto společnost může být vystavena střetu zájmů, který vychází z důsledků role, kterou zastává v souvislosti s Produkty nebo jako následek její činnosti obecně. Například Emitent, Distributor a Agent pro výpočet/agent pro výplatu jsou společnostmi tvořícími podnikatelské seskupení, z nichž každá plní rozdílné funkce v procesu vydávání Produktu a jeho podkladové struktury. Společnosti ve skupině Citigroup mohou být zavázány profesionálními nebo fiduciárními závazky vůči osobám odlišným od držitelů Produktů. Zájem těchto jiných osob se může lišit od zájmu držitelů Produktů a v takové situaci může příslušná společnost ve skupině Citigroup učinit rozhodnutí, které nepříznivě ovlivní tyto držitele. Daňové riziko: Investoři by se měli poradit s nezávislými daňovými poradci předtím, než se rozhodnou investovat do tohoto Produktu. Společnosti ve skupině Citigroup (vč. Distributora) neposkytují daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do Produktu zůstává plně na investorovi. Investoři by měli vzít na vědomí, že způsob zdanění se v jednotlivých jurisdikcích může lišit. Investor přebírá a stává se výhradně odpovědným za jakékoliv a všechny daně jakékoliv jurisdikce, vládního nebo regulatorního úřadu, včetně (avšak nikoliv pouze) jakékoliv státní nebo místní daně, nebo jiného podobného typu poplatku, který se může vztahovat na jakoukoliv platbu v souvislosti s Produktem. Změny v jakýchkoliv existujících právních předpisech nebo postupech vztahujícím se k daňové povinnosti mohou mít nepříznivý dopad na držitele Produktu. Zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Skládání rizik: Investice do Produktů obsahuje rizika a měla by být provedena po zhodnocení směru, času a závažnosti potenciálních budoucích tržních změn v ceně nebo hodnotě podkladových tržních faktorů, stejně jako podmínek Produktů. Na Produkt může mít současně vliv více než jedno riziko a tudíž nemusí být možné předvídat vliv jednotlivých rizikových faktorů. Navíc, při současném působení více rizik může dojít ke skládání rizik, jehož efekt je nepředvídatelný. Nelze poskytnout žádné ujištění ohledně toho, jaký vliv mohou mít různé kombinace rizik na hodnotu Produktu. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 15 z 20

16 DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RATINGŮ A VÝHLEDŮ Ratingy a výhledy mohou obsahovat informace získané od třetích stran včetně ratingů od úvěrových ratingových agentur, jako například Standard & Poor s. Kopírování a distribuování obsahu poskytnutého třetími stranami je bez předchozího písemného schválení ze strany příslušné třetí strany zakázáno. Třetí strany, které poskytly tyto údaje, neručí za správnost, úplnost, aktuálnost nebo dostupnost jakýchkoliv informací, včetně informací ohledně ratingu, a nejsou zodpovědné za žádné chyby či opomenutí (nedbalostní či jiné) bez ohledu na příčinu, nebo za výsledek jednání na základě takovýchto údajů. Třetí strany, které poskytly tyto údaje, neposkytují žádné výslovné či konkludentní záruky, včetně avšak nikoliv pouze, jakékoliv záruky použitelnosti pro obchodní účely nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo užití. Třetí strany, které poskytly tyto údaje, nenesou žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, exemplární, kompenzační, trestné, zvláštní nebo následné škody, náklady, výdaje, právní poplatky nebo ztráty (včetně ušlého zisku nebo výnosů a nákladů ušlé příležitosti) v souvislosti s použitím jakýchkoliv těchto údajů, včetně ratingů. Úvěrové ratingy jsou vyjádřením názoru a nejsou prohlášením o faktických skutečnostech nebo doporučením k nákupu, držbě nebo prodeji cenných papírů. Nevztahují se na vyhodnocení vhodnosti cenných papírů nebo vhodnosti cenných papírů pro účely investice a nikdo by se na ně neměl spoléhat jako na investiční doporučení. DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ RATINGOVÝCH AGENTUR Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) není společnost založená v Evropské unii a není registrována v souladu s nařízením (EU) číslo 1060/2009 ( nařízení CRA ). Společnost S&P z toho důvodu není zahrnuta v seznamu ratingových agentur zveřejňovaných Evropským úřadem pro dohled nad trhem cenných papírů (European Securities Market Authority ( ESMA )) uveřejňovaném na jejích stránkách v souladu s nařízením CRA, avšak S&P potvrdila, že jakékoliv ratingy vydané touto společností, které jsou schváleny v EU, budou jako takové jasně označeny. Moody's Investors Service, Inc. ( Moody's ) není společnost založená v Evropské unii a nepožádala o registraci podle nařízení CRA. Nicméně v žádosti o registraci společností ze skupiny Moody's Investors Service registrovaných v rámci EU podle nařízení CRA, požádala Moody's Investors Service o oprávnění schvalovat kreditní ratingy poskytované společnostmi registrovanými mimo EU, prostřednictvím společností Moody's Investors Service Ltd. nebo Moody's Deutschland GmbH, které jsou zřizovány v rámci Evropské unie a jsou registrovány v souladu s nařízením CRA (a jako takové jsou zahrnuty v přehledu ratingových agentur zveřejňovaném ESMA na jejich internetových stránkách v souladu s nařízením CRA). I když doposud nebylo doručeno oznámení příslušného orgánu o konečném rozhodnutí týkajícím se uvedené žádosti, ESMA připustila, že příslušní účastníci trhu mohou v rámci Evropské unie i nadále používat ratingy vydané ve třetích zemích, a to po přechodné období do 30. dubna Fitch, Inc. ( Fitch ) není společnost založená v Evropské unii a nepožádala o registraci podle nařízení CRA. Nicméně v žádosti o registraci skupiny společností v rámci skupiny Fitch Ratings podle nařízení CRA společnost Fitch Ratings Limited založená v Evropské unii a registrovaná v souladu s nařízením CRA (a jako taková je zahrnuta v přehledu ratingových agentur zveřejňovaném ESMA na jejich internetových stránkách v souladu s nařízením CRA), zveřejnila záměr schvalovat ratingy společnosti Fitch. I když doposud nebylo doručeno oznámení příslušného orgánu o konečném rozhodnutí týkajícím se uvedené žádosti, ESMA připustila, že příslušní účastníci trhu mohou v rámci Evropské unie i nadále používat ratingy vydané ve třetích zemích, a to po přechodné období do 30. dubna Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 16 z 20

17 PROHLÁŠENÍ KLIENTA V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU Pokud máte zájem o obstarání koupě Produktu, dovolujeme si Vás požádat, abyste si přečetl(a) a podepsal(a) následující prohlášení, a tím vyjádřil(a) svůj zájem a souhlas s následujícími skutečnostmi. Samotný pokyn k obstarání nákupu je prováděn samostatnou smlouvou a po Datu emise investor obdrží Konečné podmínky Produktu. Neměl/a byste se rozhodnout provést investici do Produktu, pokud nerozumíte jeho podstatě a rizikům, které jsou součástí investování. Měl/a byste také být toho názoru, že investice do Produktu je v souladu s Vašimi poměry a finanční situací. Všechny informace obsažené v těchto indikativních podmínkách jsou důležité a potvrzení uvedená níže budou tvořit součást smlouvy o obstarání koupě Produktu. Máte-li jakékoliv otázky týkající se jakýchkoliv informací uvedených v tomto dokumentu nebo nerozumíte jakémukoliv jejich aspektu nebo prohlášením uvedeným níže, prosím požádejte o dodatečné informace Vašeho bankéře, a to dříve, než níže připojíte svůj podpis. Potvrzuji, že rozumím a souhlasím s následujícími skutečnostmi: 1. Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jen Distributor ) je společností tvořící podnikatelské seskupení se Citigroup, Inc. a společnostmi tvořícími s ní podnikatelské seskupení (souhrnně přidružené společnosti Citigroup ), a může obdržet poplatek/odměnu nebo jinou kompenzaci (peněžní nebo jiné formy) v souvislosti s mnou prováděným nákupem nebo prodejem Produktu. Indikativní rozpětí rozdílu mezi emisní cenou Produktu a jeho pořizovací cenou (spread) ke dni 30. března 2012 činí 2,00%. 2. Prodejcům a zaměstnancům přidružených společností Citigroup může být vyplácen poplatek, odměna nebo jiná kompenzace (peněžní nebo jiné formy) v souvislosti s mnou prováděným nákupem tohoto Produktu. Výše a struktura vstupního poplatku za obstarání koupě a správu tohoto produktu je uvedena výše. Vstupní poplatek tohoto Produktu ke dni 30. března 2012 činí až 1,50%. (viz. výše). 3. Tento Produkt je smluvním závazkem Emitenta a pokud není určeno v Konečných podmínkách jinak, tento Produkt není hodnocen žádnou ratingovou společností. Jakýkoliv závazek vrácení Jistiny (pokud existuje) a/nebo výplaty úroků (pokud existuje) v souvislosti s Produktem je poskytován Emitentem Produktu a podléhá plnému kreditnímu riziku Emitenta a Poskytovatele garance. 4. Ochrana návratnosti jistiny poskytovaná Emitentem (pokud existuje), se v každém případě uplatní pouze při (řádné) Splatnosti Produktu a podléhá podmínkám uvedeným v Nabídkových dokumentech Emitenta a neuplatní se, pokud je Produkt prodán nebo na mou žádost předčasně splacen před Datem splatnosti nebo v případě, že se Emitent nebo Poskytovatel garance ocitne v úpadku nebo bude jinak neschopen plnit své závazky, není-li stanoveno jinak. 5. S investicí do cenného papíru jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků/jistiny. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Cena cenného papíru může klesnout, jakož i stoupnout. Investice do Produktu denominovaného v jiné než původní měně investice může přinášet riziko kolísání měnových kurzů, které mohou zapříčinit ztrátu Jistiny nebo její části v mnou investované původní měně. 6. Není zaručeno, že Produkt musí mít stanoven sekundární trh pro jeho obchodování a v případě, že bude stanoven, není zaručeno, že bude k dispozici i do budoucna. V souvislosti s tím není zaručeno, že budu mít možnost prodat nebo nakoupit za pevně stanovenou cenu Produkt v investované Jistině/částce, za kterou bych chtěl(a) koupit, resp. prodat. Z tohoto důvodu nemusí být Produkt obchodovatelný na trhu, a tudíž nemusím mít možnost odprodat jej před Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 17 z 20

18 Splatností, nebo v případě, že Produkt bude nelikvidní, mohu dosáhnout prodeje Produktu pouze za cenu výrazné srážky vůči původně investované Jistině/částce. Jsem připraven(a) na výrazné poklesy v tržní hodnotě Produktu, především následně po výplatě významné částky výnosu (pokud nějaký). V případě, že budu požadovat předčasné splacení/prodej Produktu před Splatností, odprodám Produkt za obvyklou/převažující tržní cenu Produktu, což může vést ve ztrátu části nebo celé investované Jistiny. Za těchto okolností jsem připraven(a) držet Produkt do jeho splatnosti. Citibank Europe plc, Citibank, N.A., Citigroup, Inc. ani žádná z jejich dceřiných či přidružených společností za žádných okolností nezaručuje existenci sekundárního trhu pro Produkt. 7. Mohou nastat změny v ekonomických přínosech Produktu z důvodu takových situací, jako je narušení trhu (market disruption), povinná nabídka převzetí, přeměna, znárodnění, insolvence, ukončení obchodování na regulovaném trhu a změny v daňových zákonech. 8. V každý stanovený výplatní den budou peněžní prostředky převedeny na můj bankovní účet až po převedení takovýchto prostředků na Distributora od Emitenta. Tento postup může způsobit, že výplata Jistiny (pokud k ní dojde) a/nebo případných výnosů (pokud k ní dojde) mi bude vyplacena až následně po dni uvedeném jako výplatní den/dny. 9. Podrobné podmínky Produktu jsou obsaženy v Emitentových Nabídkových dokumentech. Potvrzuji, že mám k těmto dokumentům přístup. Uzavřením smlouvy a koupi Produktu potvrzuji, že souhlasím a akceptuji v plné míře podmínky Produktu uvedené v těchto dokumentech. Rozumím tomu, že obdržím kopii Konečných podmínek, které budou obsahovat detailní podmínky Produktu, až po Datu emise poštou. Rozumím tomu, že v případě rozporů mezi anglickou a českou verzí základního Prospektu, Konečné podmínky spolu s anglickou verzí základního Prospektu mají přednost. 10. Rozumím, že ani Emitent ani jakákoli jiná dceřiná nebo přidružená společnost Citigroup zapojená v nákupu Produktu pro mě mi neposkytne zvláštní poradenství týkající se daňového režimu jakékoli platby učiněné na základě Produktu. Jsem si vědom, že zdanění v souvislosti s Produktem závisí na mých osobních poměrech a může se měnit. Pokud to budu považovat za nutné a patřičné, vyhledám nezávislé poradenství týkající se daňových důsledků ve vztahu k jakýmkoli platbám učiněným v souvislosti s Produktem nebo na jeho základě. 11. Nejsem osobou Spojených států a ani nemám jakkoliv jinak zakázáno nabývat či držet tento Produkt podle místních zákonů a ostatních právních předpisů. Beru na vědomí, že Produkt je určen pouze pro distribuci mimo USA, resp. nesmí být nabízen tzv. osobám Spojených států (U.S.Persons). V souvislosti s investicí do tohoto Produktu platí pro občany Austrálie a Irska, že mohou pořídit tento Produkt pouze při osobním setkání s personálním investičním bankéřem na pobočce Distributora. 12. Distributor si vyhrazuje právo odvolat jakoukoliv nabídku Produktu před koncem jeho upisovacího období. Distributor si zejména vyhrazuje právo zrušit pokyn, a to pokud dle odůvodněného zjištění Distributora bude s ohledem na Produkt (i) celkový objem klienty upsaných prostředků nedostatečný pro realizaci koupě na příslušném trhu, resp. od Emitenta nebo (ii) pokud se cena či hodnota podkladového aktiva Produktu během upisovacího období změní podstatným způsobem a tato změna bude mít dopad na úpis Produktu. Distributor bude zákazníky o existenci takových událostí informovat bez zbytečného odkladu, a to zpravidla prostřednictvím zákaznické linky CitiPhone či osobního bankéře. Pro vyloučení pochybností platí, že tyto případy se považují za události, kdy není možné v souladu se Smlouvou obstarat koupi Produktu. 13. Distributor je účasten v příslušném záručním systému osob poskytujících investiční služby, který stanoví způsob výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované zákazníkovi z takového systému. Podrobnosti o záručním systému na základě irského zákona (Investor Compensation Act 1998) Vám budou sděleny prostřednictvím osobního bankéře či na žádost. 14. Tento Produkt je Distributorem nabízen na území České republiky na základě veřejné nabídky cenných papíru ve smyslu ustanovení 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Tyto indikativní podmínky nenahrazují ani nejsou součástí Prospektu vydaného k tomuto Produktu, příp. shrnutí Prospektu k tomuto Produktu, jež byly Emitentem vydány v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména v souladu se Směrnicí 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 ohledně prospektu vydávaného při veřejné nabídce či při přijetí k obchodování. Prospekt k tomuto Produktu byl řádně uveřejněn způsobem stanoveným příslušnou právní Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 18 z 20

19 úpravou a investor má rovněž možnost získat jej na jakékoli pobočce Distributora anebo na oficiálních webových stránkách Distributora Informační list sám o sobě nepředstavuje nabídku k uskutečnění transakce, ani žádost o učinění nabídky k uskutečnění transakce. Tento dokument nepředstavuje nabídku na úpis nebo nabídku ke koupi Produktu. Veškeré názory a domněnky vyslovené v Informačním listu mohou být změněny bez jakéhokoliv upozornění, čímž nejsou jakkoliv dotčena příslušná ustanovení právní úpravy týkající se změny podstatných informací obsažených v prospektu k Produktu. Všechny informace uvedené v Informačním listu jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro účely Citibank Europe plc, Citibank, N. A., Citigroup Inc. a jejich přidružených společností a investora, kterému byly tyto informace poskytnuty. 15. Podpisem Informačního listu potvrzuji, že jsem seznámen s investiční strategií Produktu a považuji Produkt vzhledem ke své současné finanční situaci a svým investičním cílům za pro mě vhodný. Před tím, než jsem učinil toto investiční rozhodnutí, jsem si pečlivě prostudovat Informační list, který obsahuje dodatečné informace k posouzení Produktu a poskytuje důležité informace ohledně rizik, poplatků a nákladů spojených s Produktem a plně jsem pochopil ekonomická rizika a přednosti, stejně tak jako právní, daňové a účetní aspekty a důsledky transakce, a mé rozhodnutí je v souladu s mými cíli a jsem schopen přijmout riziko a konzultoval jsem Produkt a jeho podmínky se svými vlastními účetními, daňovými a/nebo dalšími poradci, pokud jsem se domníval, že je to nutné nebo vhodné. 16. Produkt není bankovním vkladem a není pojištěn v rámci fondu pojištění vkladů ani v rámci jiného fondu pojištění vkladů či vládního garančního programu/fondu a pokud není uvedeno jinak, není závazkem Citigroup Inc. nebo společností tvořících s ní podnikatelské seskupení a ohledně něj není z jejich strany poskytnuta ani žádná záruka. Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 19 z 20

20 DŮLEŽITÉ INFORMACE Některé z poskytnutých informací mohou být získány z různých publikovaných a nepublikovaných zdrojů, jež jsou považovány za důvěryhodné. Citibank Europe plc, Citibank N.A., Citigroup Inc. a ani žádná z jejich dceřiných či přidružených společností však neručí za jejich přesnost nebo úplnost ani nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty plynoucí z jejich použití. Citigroup Inc. a její přidružené společnosti mohou jednat jako příkazce nebo zprostředkovatel ve stejné transakci nebo v souvislosti s transakcí vztahující se instrumentům, které jsou podkladovým aktivem transakce. Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a určený pouze k použití pro účely Citigroup Inc. a přidružených společností Citigroup a klientů, jimž je doručen. Nesmí být ani kopírován ani distribuován žádným jiným osobám s výjimkou odborných poradců potencionálního investora. Produkt není k dispozici tzv. U.S. osobám. V případě připomínek, stížností a podnětů týkajících se investičních produktů, kontaktujte naši non-stop zákaznickou linku CitiPhone Jakékoliv dotazy ohledně této nabídky zodpoví především Váš osobní bankéř. Mám/e zájem investovat do: Strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, denominovaného v CZK se splatností 5 let, s ochranou návratnosti Jistiny při držení Produktu do Splatnosti navázaného na 3 měsíční CZK PRIBOR (Poskytovatel garance: Citigroup Inc.), s Datem emise 18. května Datum: Jméno a podpis klienta ========================================================================================================== Následující informace slouží pouze pro potřeby Citibank Identita klienta ověřena Na základě dokladu: číslo OP Podpis bankéře (maker): Jméno bankéře (maker): Podpis bankéře (checker): Jméno bankéře (checker): Jméno a příjmení Jméno a příjmení Podpis klienta ověřen Podpis pověřeného zaměstnance: Jméno pověřeného zaměstnance: Jméno a příjmení Veřejná nabídka strukturovaného dluhového cenného papíru vydaného Citigroup Funding Inc, Strana 20 z 20

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V.

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V. Floored Floater Note Popis produktu 13. 02. 2012 Charakteristika Rizikový profil Splatnost Měna Podkladové aktivum Kapitálová ochrana Čtvrtletní bonus 3 roky CZK Pribor 3M 100 % kapitálová garance ze strany

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční teze: Investor usiluje o: Stručný přehled. Investor je ochoten akceptovat: Co je strukturovaný dluhopis?

Investiční teze: Investor usiluje o: Stručný přehled. Investor je ochoten akceptovat: Co je strukturovaný dluhopis? www.volksbank.cz ZLATÝ GARANT Cap / Floor Lock-In Cliquet on Gold Strukturovaný dluhopis 100% ochrana jistiny k datu splatnosti* potenciální roční kupón je navázán na součet měsíčních výkonností zlata

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK Obsah 1. Popis produktu 3 2. Podkladová aktiva 4 3. Ilustrační příklad 5 4. Funkcionalita 6 5. Výhody a rizika 7 6. Charakteristika produktu 8 7. Kontakty 9 2

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY Platnost a účinnost od 26. 9. 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY S

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem České HDP i počet nových úvěrů na vzestupu Tento rok byl pro české hospodářství velmi dobrý, HDP vzrostlo nad očekávání zejména díky intervenci ČNB a oživení evropské ekonomiky. Společně

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Osobní profilační formulář

Osobní profilační formulář Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012 PEGAS NONWOVENS Investiční den s Patrií Upozornění Tento dokument byl zpracován společností PEGAS NONWOVENS SA (dále jen Společnost ) výhradně pro použití při této prezentaci. Jakákoliv výhledová prohlášení

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více