Specifické informace o fondech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické informace o fondech"

Transkript

1 Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu investičního životního pojištění TOP Comfort investovat část zaplaceného pojistného. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, pomohou vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s těmito fondy a porovnat je s jinými fondy a produkty. FONDY AXA CEE Dluhopisový fond, AXA Selection Opportunities, Balanced ETF, AXA CEE Akciový fond, Zahraniční fond, AXA Selection Emerging Equity Tyto fondy jsou nabízeny jako podkladová aktiva investičního životního pojištění, jehož tvůrcem je: AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831, IČ: Kontaktní adresa: Úzká 488/8, Brno, AXA linka: , nebo Obhospodařovatelem fondů je AXA investiční společnost a.s. Tyto informace byly vytvořeny dne SIF TOP Comfort 12/2017mik UKAZATEL RIZIK Účelem ukazatele rizik je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními zisky a ztrátami z investice v závislosti na rizikovosti investiční strategie fondu. Tento ukazatel ukazuje míru rizika fondu ve srovnání s jinými fondy, pravděpodobnost ztráty investovaných prostředků v důsledku pohybu na trzích nebo finančních problémů poskytovatele, tzn. zohledňuje zejména tržní a úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity a vypořádání, provozní rizika, rizika související s investičním zaměřením fondu a riziko kumulace poplatků. Fondy produktu jsou zařazeny do třídy 2 - AXA CEE Dluhopisový fond, 3 - AXA Selection Opportunities, Balanced ETF, 4 - AXA CEE Akciový fond, Zahraniční fond a AXA Selection Emerging Equity. Fondy vyšší rizikové třídy mají v dlouhodobém horizontu vyšší potenciál výnosu než fondy rizikové třídy nižší, to však neznamená, že zařazení investice do nejméně rizikové skupiny je bez rizika. Návratnost investovaných prostředků není zaručena a produkt není chráněn proti budoucímu vývoji trhu. Historické údaje, například údaje použité pro výpočet syntetického ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým ukazatelem pro rizikový profil fondu do budoucna. Uvedené ukazatele se mohou v čase bez předchozího upozornění měnit. Rizika spojená s investováním do fondů Tržní riziko riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v majetku podílového fondu v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů. Úvěrové riziko riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu či jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků. Riziko nedostatečné likvidity riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu. Riziko vypořádání riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání. Provozní rizika riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších okolností. Kontaktní adresa: AXA životní pojišťovna a.s., Úzká 488/8, Brno, Česká republika Sídlo pojistitele: AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika AXA linka: , Fax: , IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 283 Strana 1

2 Rizika související s investičním zaměřením fondu například v případě, kdy fond nabývá do svého majetku převážně cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, nese fond jisté riziko spojené s protistranou. Dále, pokud fond, resp. jeho podkladové fondy investují převážně do akcií či akciových indexů, nese investor vyšší tržní riziko než u fondů dluhopisových. Regionální či sektorová koncentrace rovněž zvyšuje rizikovost fondu. Riziko kumulace poplatků v případě, kdy fond zamýšlí investovat do jiných fondů, klienti ponesou proporcionální část poplatků těchto fondů (např. úplata za obhospodařování, poplatky za depozitáře apod.). Scénáře výkonnosti Tabulky scénářů zobrazují, jak se může investice vyvíjet během dalších let podle různých výkonnostních scénářů, a to za předpokladu, že je investováno prostřednictvím investičního životního pojištění do příslušného fondu jednorázově Kč. Scénáře mohou být porovnány mezi sebou nebo se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na datech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Výše skutečného výnosu je závislá na výkonu trhu a na délce držení investice. Prezentované údaje obsahují veškeré daného fondu, nezahrnují však produktu investičního životního pojištění, které jsou uvedeny ve Sdělení klíčových informací k investičnímu životnímu pojištění TOP Comfort. Upozornění: aktuální daňové předpisy České republiky mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky. FOND AXA CEE Dluhopisový fond (AXACEE01) m fondu je dosahovat relativně stabilní míry zhodnocení odpovídající konzervativnímu charakteru podkladových investic. Prostředky fondu jsou investované do otevřeného podílového fondu AXA CEE Dluhopisový fond, který investuje do dluhopisů emitentů se sídlem v regioně střední a východní Evropy v národních měnách. Tento fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Fond je určen konzervativnějším střednědobým investorům, kteří se chtějí podílet na výnosech z dluhopisů regionů střední a východní Evropy. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 3 roky. pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 3 roky. Skutečné riziko se AXA CEE Dluhopisový fond 1 rok 2 roky 3 roky Kolik získáte po všech nákladech ,86 Kč ,87 Kč ,33 Kč Průměrný výnos na rok -17,69 % -4,06 % -3,34 % Kolik získáte po všech nákladech ,17 Kč ,42 Kč ,61 Kč Průměrný výnos na rok -1,72 % -0,68 % -0,21 % Kolik získáte po všech nákladech ,63 Kč ,96 Kč ,96 Kč Průměrný výnos na rok 1,89 % 1,90 % 1,91 % Kolik získáte po všech nákladech ,94 Kč ,58 Kč ,20 Kč Průměrný výnos na rok 5,74 % 4,61 % 4,11 % Strana 2

3 FOND AXA Selection Opportunities (AXAS01) m fondu je dosahování zhodnocení prostřednictvím nejrůznějších investičních příležitostí. Investičního cíle je dosahováno investováním do akciových, smíšených, dluhopisových a nebo i komoditních fondů kolektivního investování. Investice nejsou regionálně ani sektorově omezené. Fond je určen investorům, kteří hledají snadný způsob účasti na vývoji světových akciových a dluhopisových trhů a jsou ochotni akceptovat vyšší riziko a vyšší kolísavost investice s cílem dosáhnout vyššího zhodnocení. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 let. pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 5 let. Skutečné riziko se AXA Selection Opportunities 1 rok 3 roky 5 let Kolik získáte po všech nákladech ,40 Kč ,07 Kč ,77 Kč Průměrný výnos na rok -32,10 % -10,03 % -7,97 % Kolik získáte po všech nákladech ,97 Kč ,75 Kč ,59 Kč Průměrný výnos na rok -7,38 % -3,17 % -1,83 % Kolik získáte po všech nákladech ,49 Kč ,40 Kč ,04 Kč Průměrný výnos na rok 2,91 % 2,90 % 2,90 % Kolik získáte po všech nákladech ,90 Kč ,55 Kč ,50 Kč Průměrný výnos na rok 14,29 % 9,33 % 7,85 % FOND Balanced ETF (AXAF15) m tohoto tradičně smíšeného fondu je dosažení zhodnocení prostřednictvím investování do kvalitních dluhopisových instrumentů převážně denominovaných v EUR a akcií globálních trhů. Investiční strategie spočívá v diverzifikaci majetku fondu prostřednictvím investování do cenných papírů fondů kolektivního investování. Jedná se o smíšený fond, který nabízí vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit zvýšené riziko a vyšší volatilitu s cílem dosáhnout vyššího výnosu. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 let. Strana 3

4 pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 5 let. Skutečné riziko se Balanced ETF 1 rok 3 roky 5 let Kolik získáte po všech nákladech ,48 Kč ,50 Kč ,41 Kč Průměrný výnos na rok -29,94 % -8,81 % -6,99 % Kolik získáte po všech nákladech ,81 Kč ,83 Kč ,72 Kč Průměrný výnos na rok -2,09 % 1,66 % 2,85 % Kolik získáte po všech nákladech ,27 Kč ,94 Kč ,76 Kč Průměrný výnos na rok 7,01 % 7,04 % 7,04 % Kolik získáte po všech nákladech ,47 Kč ,13 Kč ,48 Kč Průměrný výnos na rok 17,11 % 12,75 % 11,44 % FOND AXA CEE Akciový fond (AXACEE02) m fondu je dosahování co nejlepšího možného dlouhodobého zhodnocení. Cíl fondu je napňován investováním do otevřeného podílového účtu AXA CEE Akciový fond, jehož majetek je tvořený akciemi společností střední a východní Evropy. Akciový fond je určený investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosáhnutí vysokého dlouhodobého výnosu, a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových trhů regionů střední a východní Evropy. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 7 let. pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 7 let. Skutečné riziko se Strana 4

5 AXA CEE Akciový fond 1 rok 4 roky 7 let Kolik získáte po všech nákladech ,57 Kč ,17 Kč ,39 Kč Průměrný výnos na rok -43,52 % -12,96 % -10,21 % Kolik získáte po všech nákladech ,23 Kč ,16 Kč ,77 Kč Průměrný výnos na rok -9,90 % -2,68 % -0,84 % Kolik získáte po všech nákladech ,83 Kč ,31 Kč ,14 Kč Průměrný výnos na rok 5,18 % 5,11 % 5,10 % Kolik získáte po všech nákladech ,31 Kč ,28 Kč ,10 Kč Průměrný výnos na rok 22,45 % 13,46 % 11,36 % FOND Zahraniční fond (AXAF04) m fondu je dosahování co nejlepšího možného dlouhodobého zhodnocení. je dosahováno prostřednictvím investování do zahraničních akcií rozvinutých trhů a nebo do otevřených podílových fondů se zaměřením na zahraniční akciové investice. Portfolio fondu je investované převážně v USA, Evropě a Japonsku. Akciový fond je určený investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vysokého dlouhodobého výnosu, a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových světových rozvinutých trhů. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 7 let. pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 7 let. Skutečné riziko se Zahraniční fond 1 rok 4 roky 7 let Kolik získáte po všech nákladech ,05 Kč ,60 Kč ,18 Kč Průměrný výnos na rok -45,98 % -13,68 % -10,81 % Kolik získáte po všech nákladech ,62 Kč ,53 Kč ,76 Kč Průměrný výnos na rok -7,96 % -0,34 % 1,61 % Kolik získáte po všech nákladech ,41 Kč ,42 Kč ,18 Kč Průměrný výnos na rok 7,95 % 7,92 % 7,91 % Kolik získáte po všech nákladech ,07 Kč ,78 Kč ,43 Kč Průměrný výnos na rok 26,42 % 16,81 % 14,57 % Strana 5

6 FOND AXA Selection Emerging Equity (AXAS02) m fondu je dosáhnout co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení. je dosahováno prostřednictvím investování do renomovaných zahraničních fondů kolektivního investování, které investují do akcií se sídlem zejména v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Akciový fond je určený investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vysokého dlouhodobého výnosu, a kteří se chtějí podílet na výnosech akcií společností obchodovaných na trzích rozvojových a rozvíjejících se zemí. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 7 let. pracuje s minimální doporučenou dobou investování do tohoto fondu, a to 7 let. Skutečné riziko se AXA Selection Emerging Equity 1 rok 4 roky 7 let Kolik získáte po všech nákladech ,45 Kč ,34 Kč ,23 Kč Průměrný výnos na rok -49,23 % -14,37 % -11,38 % Kolik získáte po všech nákladech ,83 Kč ,17 Kč ,17 Kč Průměrný výnos na rok -13,84 % -5,83 % -3,76 % Kolik získáte po všech nákladech ,33 Kč ,67 Kč ,09 Kč Průměrný výnos na rok 2,97 % 2,94 % 2,93 % Kolik získáte po všech nákladech ,93 Kč ,68 Kč ,93 Kč Průměrný výnos na rok 22,88 % 12,48 % 10,07 % S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA? Na možný výnos investice mají dopad celkové fondů, které způsobují jeho snížení (snížení výnosu RIY). Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky zobrazují kumulativní fondů pro tři různé doby držení. Údaje předpokládají, že je do daného fondu jednorázově investována část zaplaceného pojistného, a to ve výši Kč. Veškeré uvedené se mohou v budoucnu měnit. AXA CEE Dluhopisový fond Odkup po 1 roce Odkup po 2 letech Odkup po 3 letech Náklady celkem 3 420,00 Kč 6 865,39 Kč ,89 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 1,14 % 1,14 % 1,14 % AXA Selection Opportunities Odkup po 1 roce Odkup po 3 letech Odkup po 5 letech Náklady celkem 6 180,00 Kč ,06 Kč ,98 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 2,06 % 2,06 % 2,06 % Balanced ETF Odkup po 1 roce Odkup po 3 letech Odkup po 5 letech Náklady celkem 3 750,00 Kč ,30 Kč ,62 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 1,25 % 1,25 % 1,25 % Strana 6

7 AXA CEE Akciový fond Odkup po 1 roce Odkup po 4 letech Odkup po 7 letech Náklady celkem 6 480,00 Kč ,54 Kč ,45 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 2,16 % 2,16 % 2,16 % Zahraniční fond Odkup po 1 roce Odkup po 4 letech Odkup po 7 letech Náklady celkem ,00 Kč ,83 Kč ,64 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 3,45 % 3,45 % 3,45 % AXA Selection Emerging Equity Odkup po 1 roce Odkup po 4 letech Odkup po 7 letech Náklady celkem 6 540,00 Kč ,28 Kč ,85 Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 2,18 % 2,18 % 2,18 % Typy nákladů a jejich roční dopad na výnos investice AXACEE01 AXAS01 AXAF15 AXACEE02 AXAF04 AXAS02 Jednorázové Náklady na vstup Náklady na výstup Dopad nákladů při vstupu do investice. Dopad nákladů na ukončení investice. Průběžné Portfolio transakční Jiné průběžné 1,14 % 2,06 % 1,25 % 2,16 % 3,45 % 2,18 % Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic. Dopad nákladů na správu investic. Vedlejší Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Dopad výkonnosti poplatků inkasovaných z investice, je-li překonaný srovnávací ukazatel. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE Další informace o fondech obsahují pojistné podmínky. Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na sekce životní a úrazové pojištění. Strana 7