VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Boris Šturc, CSc. Autor: Bc. Tereza Kašparová Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: KAŠPAROVÁ Tereza, Bc. Finance VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Provést komparativní analýzu vybraných metod technické analýzy při obchodování s cizí měnou a formulovat doporučení pro investory ohledně jejich vyuţití při reálném obchodování. Postup práce a použité metody: Analýza důvodů obchodování s cizí měnou, historický přehled obchodováni na devizových trzích, současný stav obchodování na devizových trzích, metody obchodování, metody predikce dalšího vývoje kurzů, shrnutí postupů technické analýzy, srovnání vybraných metod technické analýzy. Pouţité metody: analýza, komparace, syntéza, statistické metody.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BLAKE, DAVID. Analýza finančních trhů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SHARPE, WILLIAM F. - ALEXANDER, GORDON J. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN BRADA, JAROSLAV. Technická analýza. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN BREALEY, RICHARD A. - MYERS, STEWART C. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Tůma - Milan Tůma. Praha: Victoria Publishing, sv. (rů. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Boris Šturc, CSc. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Bc. Tereza Kašparová Název diplomové práce: Vyuţití technické analýzy při obchodování s cizí měnou Název práce v angličtině: Using the technical analysis in foreign exchange trading Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Boris Šturc, CSc. Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem diplomové práce Vyuţití technické analýzy při obchodování s cizí měnou je rozbor technické analýzy a simulace jejího praktického vyuţití na měnovém trhu. V první části je představen mezinárodní měnový trh Forex. Ve druhé kapitole jsou nastíněny další moţné přístupy k obchodování a třetí kapitola je věnována technické analýze, jejím indikátorům a grafickým formacím. V poslední části této práce jsem vybrané indikátory otestovala na historických datech a pokusila se vytvořit ziskové strategie. Annotation The goal of the submitted thesis: Using the technical analysis in foreign exchange trading is to analyze technical analysis and simulation of its practical use in the currency market. In the first part is introduced the international currency market Forex. Second chapter outlines some possible approaches to trading and the third chapter is devoted to technical analysis, indicators and its graphical patterns. In the last part of this thesis I tested selected indicators on historical data and tried to create a profitable strategy. Klíčová slova Forex Mezinárodní měnový trh, technická analýza, technické indikátory, grafické formace, backtestování Keywords Forex International monetary market, technical analysis, technical indicator, chart patterns, backtesting

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Využití technické analýzy při obchodování s cizí měnou vypracovala samostatně pod vedením Ing. Borise Šturce, CSc. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 10. dubna 2012 vlast no ruč ní podpis aut o ra

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Borisi Šturcovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

8 OBSAH ÚVOD MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ TRH FOREX HISTORICKÝ VÝVOJ V MĚNOVÉ OBLASTI Zlatý standard Brettonwoodský měnový systém Post brettonwoodský měnový systém Současný měnový systém HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU POJMY HLAVNÍ MĚNY VÝHODY OBCHODVÁNÍ NA FOREXU PŘÍSTUPY K INVESTOVÁNÍ DO FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA TEORIE EFEKTIVNÍCH TRHŮ TECHNICKÁ ANALÝZA SILNÉ SLABÉ STRÁNKY TECHNICKÉ ANALÝZY DOWOVA TEORIE ZÁKLADNÍ TYPY GRAFŮ Čárový graf Čárkový graf Svíčkový graf GRAFICKÉ OBRAZCE - FORMACE Support a rezistence Hlava a ramena Dvojité vrcholy a dvojité propady Vlajky Trojúhelníky TECHNICKÉ INDIKÁTORY Klouzavé průměry - MA Moving Average Convergence/Divergence MACD Index relativní síly RSI Stochastic Williams Percent Range (%R) Momentum Awesome Oscillator Bollinger bands Pivot points Fibonacci Retracement PRAKTICKÁ ČÁST OBCHODNÍ STRATEGIE ZALOŢENÁ NA MOVING AVERAGE Moving Average Dva Moving Average Dva Moving Average + Stochastic OBCHODNÍ STRATEGIE ZALOŢENÁ NA AWESOME OSCILLATOR Awesome Awesome + Moving Average OBCHODNÍ STRATEGIE ZALOŢENÁ NA STOCHASTIC Stochastic Stochastic + RSI OBCHODNÍ STRATEGIE ZALOŢENÁ NA MACD MACD... 70

9 4.4.2 MACD + RSI SROVNÁNÍ STRATEGIÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ... 83

10

11 ÚVOD V posledních letech neuvěřitelně roste obliba obchodování na Forexu mezinárodním měnovém trhu. Na Forexu můţe obchodovat v podstatě kaţdý, Forex nemá ţádná omezení. Můţeme obchodovat s malým kapitálem v řádu stovek dolarů nebo s miliardami, můţeme obchodovat přes den jako naše hlavní zaměstnání nebo po večerech jako koníček. Můţeme nakupovat a prodávat dolary, eura, jeny i exotické měny. Existuje obrovské mnoţství dostupných informací o obchodování a návodů, jak obchodovat. Ať uţ se jedná o data potřebná k fundamentální analýze nebo rozbory grafů, které nám mají pomoci obchodovat pomocí signálů technické analýzy. Můţeme si vybrat, u jakého brokera budeme obchodovat ať uţ podle nabízených sluţeb nebo výše poplatků, vybíráme z mnoţství obchodních platforem a v rámci těchto platforem pak z nepřeberného mnoţství indikátorů, grafů, formací a strategií. Vstupní podmínky pro tradera jsou tedy ideální, tak proč uţ všichni nejsme bohatí? Moţná je to dáno tím, ţe jen ti nejlepší vydělávají a ţádný zaručený návod na vydělávání peněz neexistuje. Základní pravdou o obchodování na Forexu totiţ je, ţe aby někdo peníze vydělal, musí jiný tyto peníze prodělat. V této práci se zaměříme na technickou analýzu a moţnost jejího vyuţití na Forexu. Cílem této práce tedy je vybrat některé indikátory technické analýzy, otestovat obchodování s nimi na Forexu a zodpovědět otázku, zda je moţné pomocí technické analýzy na Forexu vydělávat a pokud ano, jak těchto zisků dosáhnout. V teoretické části této práce si nejprve představíme samotný Forex a obchodování na něm, nastíníme další přístupy k obchodování kromě technické analýzy. Poté podrobně rozebereme technickou analýzu, její předpoklady, silné stránky a slabiny a samozřejmě formace a indikátory, pomocí kterých technický trader obchoduje. V praktické části pak otestujeme úspěšnost obchodování pomocí vybraných indikátorů technické analýzy pro zvolené období. Vybraný indikátor nejprve otestujeme se standardním nastavením jeho parametrů a podle úspěšnosti obchodování s tímto nastavením indikátoru pak parametry optimalizujeme, případně do strategie přidáme další indikátor jako kontrolní nástroj. Na závěr srovnáme výsledky obchodování pomocí jednotlivých strategií a pokusíme se vyvodit obecná doporučení pro obchodování na Forexu s vyuţitím technické analýzy. 7

12 1 MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ TRH FOREX Název Forex můţeme povaţovat za sloţeninu dvou slov FOReign EXchange v překladu měnový trh. Forex je mezinárodní OTC tedy mimoburzovní trh, kde se obchoduje s měnami. Jedná se o největší finanční trh na světě s denními obraty přes dva bilióny dolarů. Na Forexu se tedy denně zobchoduje více peněz, neţ na všech akciových trzích dohromady. To také zajišťuje jeho velkou likviditu a tím i oblíbenost u obchodníků z celého světa, protoţe na Forexu mají moţnost obchodovat 24 hodin denně. Nepřetrţité obchodování je zajištěno díky tomu, ţe Forex není centralizovaným trhem, jednotlivá obchodní centra jsou rozeseta po celém světě, a tak je moţné díky časovému posunu obchodovat neustále Historický vývoj v měnové oblasti První zmínka o směně měn sahá aţ do Jeruzaléma před 2000 lety. V této době zde fungovaly dvě měny, římský dinár a izraelský šekel. Místní měnou byl šekel, Římané ale vybírali daně v dinárech, coţ umoţnilo zrod prvních směnárníků, kteří určovali kurz mezi dinárem a šekelem. 2 Rozvoj mezinárodního obchodu v polovině 19. století sebou přinesl nutnost vytvoření mezinárodního měnového systému a světových peněz, které by plnily základní funkce peněz i v mezinárodním měřítku mezinárodní prostředek směny, mezinárodní uchovatel hodnot, mezinárodní míra cen. Zpočátku funkci mezinárodních peněz plnily drahé kovy zlato a stříbro, od 70. let 20. století pak nastupuje mezinárodní měnový systém bez vazby na zlato Zlatý standard Podstatou tohoto systému je, ţe měnovým kovem je zlato a bankovky jsou tedy směnitelné pouze za zlato. Zlatý standard ve všech svých formách existoval od roku 1870 aţ do Podle způsobu směnitelnosti měn za zlato rozlišujeme tři formy zlatého standardu. Standard zlaté mince veškeré mince v oběhu musely být plně kryty zlatem, takţe banka mohla garantovat nákup a prodej měny za zlato v jakémkoli mnoţství za garantovanou cenu. 1 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s. 3 2 Tamtéţ s. 3 3 POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. C. H. Beck, 2009, 415 s. ISBN s

13 Kaţdá měna ve zlatém standardu měla určený obsah zlata a devizový kurz byl definován jako poměr zlatých obsahů daných měn. Devizové kurzy byly fixní. Standard zlatého slitku i v tomto systému platí směnitelnost měn za zlato, banky se však snaţily omezit moţnost konverze pro soukromé osoby. Měnu tak bylo moţné směnit pouze za zlaté slitky o hmotnosti asi 12,5kg. Standard zlaté devizy tato forma zlatého standardu je charakteristická moţností směnit bankovky nikoli přímo za zlato, ale za jinou měnu zaloţenou na standardu zlaté mince nebo zlatého slitku. Za domácí měnu tedy banka vydala jinou měnu, která byla v zahraničí směnitelná za zlato Brettonwoodský měnový systém Po dohodě uzavřené 44 zeměmi na konferenci v americkém městě Bretton Woods se americký dolar stal rezervní měnou mezinárodního měnového systému, země tedy musely své rezervy drţet ve zlatě nebo v USD. USA se zavázaly, ţe dolar bude směnitelný za zlato v jakémkoli mnoţství za cenu 35USD za unci zlata. Ostatní měny měly pevně stanovený kurz k dolaru. Dolar byl tedy směnitelný za zlato, ostatní měny za dolar. Tak vznikl standard zlaté dolarové devízy. Tento systém fungoval s různými problémy a obměnami v letech Post brettonwoodský měnový systém V roce 1976 na zasedání MMF na Jamaice bylo rozhodnuto o ponechání volnosti jednotlivým zemím v oblasti stanovení kurzu jejich měny. Kaţdá země si tedy mohla zvolit devizový reţim nebo nechat měnu volně plavat. Tento systém funguje na čistě papírovém standardu, měny jiţ nejsou nijak navázány na zlato Současný měnový systém Současný mezinárodní měnový systém obsahuje tři klíčové zóny dolarovou zónu, eurovou zónu a zónu asijských měn různým způsobem navázaných na dolar. V současné době je hlavní světovou měnou americký dolar. Jeho silnou pozici v roce 1999 narušilo euro, které sice pozici dolaru jako hlavní mezinárodní měny sice oslabilo, o jeho prvenství jej však 4 POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. C. H. Beck, 2009, 415 s. ISBN s Tamtéţ s Tamtéţ s

14 nepřipravilo. Současný devizový systém všech vyspělých zemí je systém plovoucích devizových kurzů. 7 Forex v podobě v jaké ho známe dnes, tedy systém plovoucích měnových kurzů ovlivňovaných nabídkou a poptávkou, je poměrně mladým trhem. Vznikl aţ v roce 1973, ale stal se absolutním fenoménem v rychlosti rozvoje tohoto trhu. Zpočátku nebyl Forex otevřen pro širokou investorskou obec, jelikoţ bylo nutné obchodovat alespoň s jedním lotem, coţ je jednotek dané měny. Mezinárodní měnový trh byl tedy přístupný hlavně velkým korporacím, bankám a vládám. Aţ s příchodem brokerských společností a jejich mini a mikro účty a moţností vyuţití finanční páky při obchodování se Forex otevřel i středním a drobným investorům. 8 Dnes se odhaduje, ţe pouze 15% obchodů na Forexu uskutečňují korporace a vlády, aby získaly měnu pro provádění plateb v mezinárodním obchodě se zboţím a sluţbami. Zbylých 85% tvoří spekulativní obchody za účelem dosaţení zisku ze vzájemného pohybu směnných kurzů Hlavní hráči na Forexu Dvěma hlavními motivy účastníků obchodování na Forexu jsou: 10 Spekulace snaha vydělat na fluktuaci měnových párů Zajištění ochrana před fluktuací měnových párů při mezinárodním obchodování Ústřední banky a vlády ústřední banky realizují svoji devizovou politiku s cílem zajistit finanční stabilitu. Banky obstarávají velkou část obratu Forexu, jedná se o sluţby jejich zákazníkům i o spekulace na vlastní účet bank. Investiční společnosti Forex jako nejlikvidnější trh je ideálním místem pro spekulace za účelem navýšení finančních prostředků investičních společností 7 POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. C. H. Beck, 2009, 415 s. ISBN s Historie Forexu. Forexsystem.cz [online], , [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.forexsystem.cz/historie.html> 9 Co je FOREX, Forexstreet.cz [online], , [cit ]. Dostupné na WWW:<http://www.fxstreet.cz/co-je-forex.html> 10 Co je Forex?, Markets.com [online], [cit ]. Dostupné na WWW:<http://www.markets.com/cz/education/forex-education/what-is-forex.html> 10

15 Korporace a společnosti jako účastníci mezinárodního obchodu musí platit nebo naopak dostávají zaplaceno v různých měnách, které je třeba vyměnit nebo se zajistit proti změnám kurzů měn ve kterých obchodují. Prostý člověk při cestě do zahraničí je třeba směnit svoji měnu za měnu cílové země, a tak se i prostý člověk účastní obchodu s měnami. V dnešní době, kdy se rozmáhají nákupy ze zahraničí z pohodlí domova, je tato účast ještě větší. Spekulanti a investoři osoby snaţící se vydělat na kurzových pohybech. Investoři na své zisky čekají déle, investují, kdyţ očekávají dlouhodobý vzestup nebo pokles dané měny. Spekulanti se snaţí vydělat na krátkodobých pohybech kurzů Pojmy Tato kapitola je zpracována převáţně dle následujícího zdroje. 12 Ask poptávková cena, za kterou obchodníci pokoušejí prodat daný měnový pár proti druhému. Tuto cenu dostane subjekt při vstupu do dlouhé (long) pozice. Bid nabídková cena, za kterou se obchodníci pokoušejí koupit daný měnový pár proti druhému. Tuto cenu dostane subjekt při vstupu do krátké (short) pozice. Spread rozdíl mezi Bid a Ask cenou, uvádí se v pipech. Jedná se o poplatek brokera, takţe čím menší spread, tím větší zisk investora. Obvykle bývá 3 pipy. Býčí trh, trend období růstu cen. Býk je investor spekulující na růst ceny. Medvědí trh, trend období poklesu cen. Medvěd je investor spekulující na pokles ceny. Chop anglický výraz pro trh, který se nikam nehýbe, jde do strany. Pip minimální hodnota, o niţ se můţe cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce, pouze u jenu označuje druhé místo za desetinnou čárkou, jen se kotuje jen na dvě desetinná místa, ostatní měny na čtyři. Low denní minimum, nejniţší cena, kterou daný měnový pár dosáhl během jednoho obchodního dne. 11 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s Forex slovník pojmů. FXstreet.cz [online], , [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu.html> 11

16 High denní maximum, nejvyšší cena, kterou daný měnový pár dosáhl během jednoho obchodního dne. Gap mezera, vzniká, kdyţ je denní cena na Forexu extrémně nad nebo pod denní cenou předchozího dne. Vzniká většinou přes víkend. Lot velikost kontraktu. Standardní velikost lotu (jedné nákupní či prodejní jednotky) je jednotek dané měny (například $ ). Existují také mini loty, jejichţ velikost kontraktu je Margin částka, kterou investor musí mít na obchodním účtu u obchodníka, aby mohl otevřít pozici nebo udrţet stávající pozici otevřenou. Měnový pár dvojice měn, například EUR/USD je euro vůči americkému dolaru. Při obchodu vţdy platí, ţe jednu měnu nakupujete a druhou současně prodáváte. První měna se nazývá hlavní (základní) měnou, v tomto případě je hlavní měnou EUR. Druhá měna zde USD je vedlejší (kotovaná) měna. Take profit TP obchodní pokyn, který automaticky uzavře pozici na určité ceně podle poţadované výše zisku nastavené obchodníkem. Například při TP 200 se pozice automaticky uzavře po dosaţení zisku 200 pipů. Stop Loss SL obchodní pokyn, který automaticky uzavře pozici na určité ceně po dosaţení ztráty nastavené obchodníkem. Například při SL 200 se pozice automaticky uzavře po poklesu ceny o 200 pipů, aby nedocházelo k dalším ztrátám. Time frame časové měřítko grafu. Jedna úsečka grafu představuje změnu ceny za dané časové období minuta, pět minut, hodina atd. Volume objem obchodů zrealizovaných v rámci dané časové periody. Backtesting testování obchodních strategií na historických datech. Moţnost jak si bez rizika vyzkoušet, zda daná strategie funguje či ne bez riskování skutečných peněz. Divergence nesoulad mezi vývojem ceny a indikátoru. Existují dva druhy - býčí a medvědí divergence. Při býčí divergenci můţeme očekávat brzké otočení ceny směrem nahoru, při medvědí divergenci očekáváme brzké otočení ceny směrem dolů. AOS Automatický obchodní systém, robot. Počítačový program, který automaticky generuje obchodní pokyny na základě dat z burzy a technické analýzy. Investor do obchodování nezasahuje, pouze nastavuje parametry AOSu. 12

17 Metatrader jeden z nejrozšířenějších technicko analytických softwarů pro Forex. 1.4 Hlavní měny Americký dolar USD oficiální měna Spojených Států Amerických, hlavní světová měna a zároveň měna nejvíce vyuţívaná při obchodování na Forexu, nejvíce měnových párů obsahuje právě dolar. V dolarech se také obchoduje na komoditních trzích po celém světě a je také nejběţnější měnou, ve které jsou drţeny státní rezervy. Jedná se o relativně bezpečnou měnu, její volatilita je nízká aţ střední. 13 Euro EUR společná měna států eurozóny, má silnou mezinárodní podporu členských zemí, je však ovlivňována jejich různou ekonomickou situací. 14 Euro bylo vytvořeno v roce 1999 pro usnadnění obchodu mezi členskými zeměmi a udělalo tak z eurozóny velmi silnou ekonomiku a samo euro by mohlo být hrozbou pro pozici dolaru. Trţní volatilita je nízká aţ střední. Japonský jen JPY oficiální měna Japonska, původně byl její devizový kurz navázán na americký dolar, od roku 1971 je plovoucí. Třetí nejobchodovanější měna na Forexu, i kdyţ s významně menším mezinárodním výskytem neţ americký dolar a euro hlavně díky izolaci japonské ekonomiky. Trţní volatilita je nízká aţ střední. Britská libra GBP oficiální měna Velké Británie, jedna z hlavních měn na Forexu, intenzivně obchodovaná v páru s americkým dolarem a eurem, ale nepravidelně s jinými měnami. Trţní volatilita je nízká aţ střední. Švýcarský frank CHF oficiální měna Švýcarska a Lichtenštejnska, jedna ze čtyř hlavních měn, stabilní a jediná měna hlavních evropských zemí, která není v evropské Unii. Volatilita této měny je nízká. Díky stabilitě této měny i celé švýcarské ekonomky je povaţována za bezpečnou měnu a je často drţena jako rezervní měna oficiálními organizacemi i soukromými subjekty. 15 Vedlejší měny: norská koruna, dánská koruna, švédská koruna, australský dolar, kanadský dolar 13 DICKS, James. Forex Trading Secrets: Trading Strategies for the Forex Market. McGraw-Hill Companies s. ISBN s HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s DICKS, James. Forex Trading Secrets: Trading Strategies for the Forex Market. McGraw-Hill Companies s. ISBN s

18 Exotické měny: nigerijská niara, polský zlotý, koruna česká, thajský bát, singapurský dolar Výhody obchodvání na Forexu Tato kapitola je pracována převáţně podle následujícího zdroje. 17 Žádné poplatky Při obchodování na FX se neplatí ţádné poplatky makléři za vstupy nebo výstupy z pozic. Přesto však obchodování není zdarma, cenou za provedení obchodu a zároveň výdělkem makléře je spread, tady rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou Obchodování 24 hodin denně Na Forexu je moţné obchodovat 24hodnin pět dní v týdnu a to díky tomu, ţe obchodování neprobíhá na jednom místě, ale v rámci kaţdého dne obíhá celý svět. Celý trh se dá v podstatě rozdělit do tří hlavních obchodních seancí, které na sebe plynule navazují obchodování v Tokiu (asijská obchodní seance), obchodování v Londýně (evropská seance) a obchodování v New Yorku (americká seance). 18 Jak je vidět v následující tabulce, obchodování začíná v Sydney, následuje Tokyo, Londýn a končí v New Yorku. Obchodovat je tedy moţné po celý den, nejvýhodnější je ale obchodování v době překrývání jednotlivých seancí, to se na trhu vyskytuje největší počet traderů, tedy jsou větší objemy obchodů a volatilita cen. Pro nás v ČR jsou tedy zajímavé časy od 1:00 do 8.00, kdy se obchoduje souběţně v Sydney a v Tokiu, od 9:00 do 10:00 se obchoduje se souběţně v Tokiu a v Londýně a od 14:00 do 18:00 kdy se obchoduje souběţně v Londýně a v New Yorku. Tabulka 1 Obchodní hodiny v SEČ Pramen: Obchodní hodiny na Forexu. Forex-zone.cz [online], 2011, [cit ]. Dostupné na WWW: < 16 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s Tamtéţ s Jaké jsou výhody a rizika obchodování na Forexu?. Trhy.měšec.cz [online], 2009, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://trhy.mesec.cz/clanky/forex-vyhody-a-rizika/> 14

19 Pákový efekt Moţnost vyuţití finanční páky je hlavní výhodou, která láká investory a spekulanty na Forex. Nabízí totiţ moţnost vysokých výdělků, ale i rychlých ztrát s relativně malým vlastním kapitálem. Zisky i ztráty jsou násobeny daným pákovým efektem. Například páka 100:1 znamená, ţe s pouhými USD můţeme nakoupit celý lot o velikosti USD, analogicky s USD můţeme koupit 5 lotů za USD. Velikost páky se u jednotlivých brokerů velmi liší, je tedy třeba pečlivě zváţit, jaká velikost páky je pro daného tradera ta pravá kombinace výnosu a rizika. Bezplatná demoverze účtů, zpráv, grafů, analýz Většina Forex makléřů nabízí svým klientům bezplatné demo účty, kde si začínající trader můţe vyzkoušet obchodování s danou obchodní platformou nanečisto s fiktivními penězi a najít si svůj obchodní systém bez rizika finančních ztrát. Přejít z demo účtu na obchodování se skutečnými penězi se doporučuje aţ po dosahování konstantních výnosů na demo účtu. Mnoho platforem má v sobě jiţ také standardně obsaţeno velké mnoţství grafů, indikátorů a nástrojů pro technickou analýzu. Nechybí ani okna aktuálních zpráv z ekonomiky a trhů a také oznámení nejčerstvějších statistik a ekonomických indikátorů, které hýbou trhem. 19 Vysoká likvidita Forex je nejlikvidnějším světovým trhem, objem obchodů přesahuje 4 biliony dolarů denně, coţ umoţňuje obchodníkům kdykoli nakupovat a prodávat jednotlivé měny bez rizika uvíznutí v dané pozici. Obchodní platformy také umoţňují automatické vstupy nebo výstupy z pozic na základě předem nastavených hodnot pokladového aktiva. Nikdo nemůže ovládnout trh Jak je uvedeno v předchozím odstavci, Forex trh je opravdu obrovský, není tedy finančně moţné, aby jeden hráč mohl regulovat cenu. I intervence velkých ústředních bank jsou neúčinné a velmi krátkodobé. 19 Jaké jsou výhody a rizika obchodování na Forexu?. Trhy.měšec.cz [online], 2009, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://trhy.mesec.cz/clanky/forex-vyhody-a-rizika/> 15

20 Obchodování mini lotů Kromě klasického lotu o velikosti USD nabízí většina makléřů i tzv. mini loty v hodnotě USD a mikroloty o velikosti USD, na které má trader s pomocí páky moţnost dosáhnout s jiţ opravdu minimálním kapitálem v řádu stovek dolarů. Možnost profitovat na rostoucím i klesajícím trhu Na Forexu můţe obchodník dosahovat zisků na rostoucím trhu uzavřením dlouhé neboli long pozice, kdy měnu nakupuje. V případě klesajícího trhu můţe vydělat uzavřením pozice krátké, kdy měnu prodává za účelem pozdějšího zpětného odkupu - short selling. 16

21 2 PŘÍSTUPY K INVESTOVÁNÍ DO FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ Existují čtyři základní teorie zabývající se investováním do finančních instrumentů: fundamentální, psychologická, technická analýza a teorie efektivních trhů. Fundamentální analýza se zabývá vnitřní hodnotou instrumentu, zda je cena nadhodnocená, podhodnocená nebo správná, technická analýza zkoumá trţní trendy a cenové pohyby. Psychologická analýza odmítá technickou i fundamentální analýzu a zaměřuje se na chování investičního publika. Teorie efektivních trhů říká, ţe pohyb kurzů je náhodný, takţe ţádná z analýz nefunguje a na trhu není moţné dlouhodobě vydělávat. 20 Ideálním přístupem je nejspíš vybrat si z kaţdé teorie některé poznatky a vyuţívat tak při obchodování všechny tyto teorie. To je však náročné jak časově, tak na mnoţství vstupních dat, proto existují tradeři omezující se pouze na jeden z těchto přístupů. Tato práce je zaměřena na technický trading, je však nutno si krátce představit i další přístupy. 2.1 Fundamentální analýza Fundamentální analýzu dělíme na tři stupně: Globální fundamentální analýza zkoumá vývoj ekonomiky jako celku a její vliv na ceny investičních instrumentů, jak je moţno jejich cenu predikovat podle vývoje makroekonomických ukazatelů. Mezi sledované makroekonomické ukazatele patří například vývoj peněţní nabídky, který kladně ovlivňuje vývoj cen investičních instrumentů stejně jako vývoj HDP a ukazatele, které mají negativní vztah k vývoji cen investičních instrumentů jako je inflace, fiskální politika (zvyšování daní) a výše úrokových měr. Například roste-li peněţní zásoba, investoři pociťují nadbytek likvidity a jsou ochotni volné peněţní prostředky investovat. Zvýšená poptávka po investičních instrumentech pak vede k růstu jejich cen. Naopak růst úrokových měr vede k poklesu cen investičních instrumentů, neboť při růstu úrokových měr se peněţní zdroje určené k investování stávají draţšími, a to omezuje poptávku po investicích MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s HLADÍK, René. Trhy cenných papírů. Vyd.1. Ústí n.l.: Reneco, s. ISBN s

22 Odvětvová fundamentální analýza prognózuje vývoj jednotlivých odvětví v dané ekonomice. Podle citlivosti na vývoj hospodářského cyklu rozlišujeme odvětví cyklická, kde se ceny pohybují stejným směrem jako hospodářský cyklus, tedy v recesi ceny klesají a při expanzi rostou. Neutrální odvětví jsou ta, kde jsou ceny na hospodářském růstu nezávislé a odvětví anticyklická, kde ceny v expanzi klesají a při recesi rostou. Cílem této analýzy je určit odvětví zajímavé pro potenciální investice. 22 Firemní fundamentální analýza jiţ vybírá konkrétní společnost a na základě vyhodnocení finančních analýz se snaţí určit vnitřní hodnotu akcie a predikovat její budoucí vývoj. Určením vnitřní hodnoty akcie se zabývá mnoho modelů, jako příklad si uvedeme dividendový diskontní model, cash flow modely a ziskové modely například P/E. Fundamentální analýza slouţí k určení investičního instrumentu, do kterého investovat a také zda daný instrument koupit či prodat. Jejím cílem je zjistit vnitřní hodnotu instrumentu a na základě jejího porovnání s trţní cenou určit, zda je daný instrument nadhodnocený, tedy jeho trţní hodnota je větší neţ vnitřní, a očekává se pokles trţní hodnoty - signál k prodeji, podhodnocený, tedy vhodný k nákupu nebo správně ohodnocený a nevhodný k obchodování Psychologická analýza Psychologická analýza se na rozdíl od fundamentální a technické analýzy nezabývá samotným investičním instrumentem, ale chováním investorů. Snaţí se zjistit, zda budou ostatní účastnící trhu nakupovat a prodávat, zkoumá sentiment trhu a odpovídá na otázku: Co budou dělat ostatní? Základní vlastnosti pojetí psychologické analýzy: Je krátkodobá, pouţívá se pro odhad nejbliţší budoucnosti v řádu hodin a dnů. Pohyb kurzů ovlivňuje hlavně lidská psychika. Odpovídá na otázku: Jak chování a myšlení investorů ovlivňuje kurz akcie?" Nepočítá s vnitřní hodnotou akcie. 22 Fundamentální analýza. Wikipedie [online], 2012, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/fundament%c3%a1ln%c3%ad_anal%c3%bdza> 23 HLADÍK, René. Trhy cenných papírů. Vyd.1. Ústí n.l.: Reneco, s. ISBN s

23 Provádí se na základě minulých a současných veřejných informací. Na středně silně efektivním trhu je nepouţitelná. 24 V rámci psychologické analýzy existuje několik teorií vysvětlujících chování investorů: 25 Psychologie davu Gustava Le Bona investoři se chovají jako dav, individualita jednotlivých členů zaniká a rozumová úroveň davu je velice nízká. Dav se vyznačuje proměnlivostí myslí a citů, lehkověrností, má přehnané a zjednodušené city, je nesnášenlivý a autoritativní a jeho mravy jsou na nízké úrovni. Od chování davu pak racionální investor odvozuje své vlastní investiční jednání. Kostolanyho investiční psychologie - André Kostolány dělí investory na spekulanty (pevné ruce) a hráče (roztřesené ruce). Spekulanti mají 4G myšlenky (Gedanken), trpělivost (Gedult), peníze (Geld), štěstí (Gluck) a jednají tedy racionálně a často plují proti proudu. Naopak hráči, kteří tvoří aţ 90% investorů, jednají pod vlivem emocí, iracionálně, často podléhají horkým tipům a vezou se s proudem. Na základě rozdělení účastníků trhu pak Kostolány dělí i obchodovací proces do tří fází. V první fázi změny spekulanti rozpoznali příleţitost a začali nakupovat, ve druhé doprovodné fázi se k nim přidávají hráči a ve třetí fázi přehánění jiţ nakupují pouze hráči, spekulanti vědí, ţe investice je vyčerpaná a láme se trend. Teorie spekulativních bublin bublina je situace, kdy ceny akcií, komodit nebo jiných investičních instrumentů náhle nadměrně rostou bez racionálních fundamentálních důvodů pro tento růst. Tento náhlý vzestup ceny nebo kurzů se najednou zastaví, většinou bez předchozího varování a kurzy prudce padají dolů. Asi nejznámějším příkladem tohoto jevu je tulipánové šílenství v letech v Holandsku, kdy ceny tulipánových cibulek narostly do astronomických výšin a náhle spadly o 90-95%. Další zástupci psychologické analýzy jsou například John Maynard Keynes, George Drasnar, nebo Epsteinová a Garfield. 2.3 Teorie efektivních trhů Efektivním trhem nazýváme trh, který velmi rychle absorbuje nové informace. Současné vyspělé akciové trhy se blíţí efektivním trhům, pokud splňují následující předpoklady: 24 Psychologická analýza. Wikipedie [online], 2012, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/psychologick%c3%a1_anal%c3%bdza> 25 VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s

24 Na trhu je velké mnoţství racionálních investorů, kteří obchodují na základě podrobných analýz a hodnocení akcií. Všichni investoři mají ve stejný čas k dispozici dostatek aktuálních, levných a pravdivých informací. Investoři na tyto informace reagují rychle a přesně. Transakční náklady jsou velmi nízké a na trhu nejsou ţádná obchodní omezení. Na vyspělých akciových trzích můţeme tyto předpoklady povaţovat na splněné, malou výjimkou je bod číslo dva, kde se odhaduje zpoţdění v délce 30 sekund mezi zveřejněním nové informace a jejím promítnutím do ceny. Splnění předpokladů teorie efektivních trhů má tedy zajímavé důsledky. Neexistují nadhodnocené nebo podhodnocené akcie, cena na trhu je vţdy správná cena odráţející skutečnou hodnotu akcie, protoţe všechny relevantní informace jsou v této ceně jiţ zahrnuty a tyto informace jsou dostupné všem. Změny trţních cen jsou náhodné, kurzy vykonávají náhodnou procházku. Tento fakt je dán tím, ţe v ceně jsou jiţ zahrnuty veškeré informace známé a předvídatelné, změna ceny tedy můţe být způsobena pouze nepředvídatelnou událostí - náhodou. Výsledky všech investorů po zohlednění podstupovaného rizika budou přibliţně stejné, různé obchodní strategie ztrácejí význam, jelikoţ všichni investoři mají stejné informace a většina z nich se chová racionálně, i trhy se chovají racionálně. Teorie efektivních trhů rozlišuje tří formy trţní efektivnosti: Slabá forma efektivnosti kurz obsahuje všechny informace dostupné z historických dat, technická analýza tedy nelze pouţít. Středně silná forma efektivnosti kurz obsahuje všechny minulé informace a současné veřejné informace jako rozvaha, výsledovka, prognózy dalšího vývoje atd., klesá tedy i moţnost vyuţití fundamentální analýzy. Moţnost profitovat mají jen vlastníci neveřejných informací. 20

25 Silná forma efektivnosti kurz obsahuje všechny minulé a současné informace, veřejné i neveřejné. Nelze s úspěchem pouţít technickou ani fundamentální analýzu a bezcenné jsou i insider informace, i ty jsou jiţ v ceně obsaţeny HLADÍK, René. Trhy cenných papírů. Vyd.1. Ústí n.l.: Reneco, s. ISBN s

26 3 TECHNICKÁ ANALÝZA Technická analýza je postavena především na publikovaných trţních datech, jimiţ jsou ceny jednotlivých instrumentů, objemy obchodů a technické indikátory. Technický analytik se snaţí předpovědět krátkodobé cenové pohyby na trhu, přičemţ ho ale nezajímá, zda je instrument správně nebo špatně ohodnocen a jaká je jeho současná cena, ale pouze to, kam, kdy a o kolik se cena posune. 27 Technická analýza je zaloţena na následujících zásadách: 28 Všechna dostupná data a informace jsou zohledněny v současné trţní ceně. Trader obchodující na základě technické analýzy tedy nemusí studovat další faktory ovlivňující cenu jako např. úrokové míry, HDP, inflace nebo nálada účastníků trhu, neboť jsou jiţ v ceně zohledněny. Historie neboli chování investorů se opakuje, a proto se dá vývoj ceny predikovat s pomocí grafů, indikátorů a grafických formací, které jsou obsahem technické analýzy Ceny se pohybují v trendech, jejich pohyb tedy není náhodný a dá se předvídat. Pomocí nástrojů technické analýzy můţe trader odhadnout, zda se cena bude pohybovat nahoru, dolů nebo do strany. Technického tradera zajímá jaká je cena a ne proč je cena taková, zabývá se tedy aktuální cenou a historií cenového pohybu Technická analýza neodpovídá na otázku jaký instrument koupit, ale na základě zkoumání historického vývoje ceny nebo objemu obchodování daného investičního instrumentu určuje, kdy instrument, v našem případě měnu, koupit nebo prodat. Technická analýza nám tedy říká, kdy obchodovat. 3.1 Silné slabé stránky technické analýzy Tato kapitola je zpracována převáţně dle následujícího zdroje MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

27 Silné stránky technické analýzy Soustředí se na cenu - technického tradera zajímá pouze cena, všechny fundamentální informace jsou v ceně obsaţeny a cenové pohyby predikují další vývoj. Na trhu sice vznikají náhlé a překvapivé reakce, ale významným cenovým pohybům obvykle předcházejí určité signály, které můţe trader identifikovat. Poptávka, nabídka a cenová aktivita - s vyuţitím svíčkového grafu můţe technický trader sledovat sílu nabídky a poptávky. Ve svíčkovém grafu jsou najednou zahrnuty denní open, high, low a close ceny. Denní high resp. low odráţí dostupnost poptávky resp. nabídky a close reprezentuje koncovou cenu, na které se obě strany shodly. Vidíme tedy, zda byla daný den silnější nabídka či poptávka. Support a rezistence - analýzou grafu můţeme zjistit úrovně supportu a rezistence. Ty se objevují v době, kdy jde trh spíše do strany, a ceny se pohybují v určitém cenovém rozpětí. Horní hranice tohoto cenového rozpětí je úroveň rezistence, spodní hranice reprezentuje support. Prolomí-li cena úroveň rezistence, vítězí poptávka a ceny stoupají, v případě prolomení support pak vítězí nabídka a ceny klesají. Pomoc při vyhledávání vstupů do obchodů - technická analýza nabízí mnoho ukazatelů, které identifikují správný okamţik pro vstup do pozice. Například prolomení rezistence je vhodná doba pro nákup, prolomení supportu pak pro prodej. Můţe tak být pomocníkem i pro obchodníky vyuţívající jiný typ analýzy trhu, například fundamentální analýzu, pomocí které vyberou měnu, kterou chtějí koupit, a technická analýza pak pomůţe určit vhodný okamţik pro nákup. Slabé stránky technické analýzy Různá interpretace technická analýza nabízí mnoho nástrojů přesně popsaných teorií, v praxi však v grafu málokdy nalezneme ideální učebnicový příklad daného nástroje. Kdyţ dáme stejný graf dvěma technickým traderům, pravděpodobně v něm kaţdý z nich identifikuje jiné formace, jinak vyhodnotí pohyby ceny a předpoví jiný scénář vývoje ceny a oba budou mít svůj názor podloţený teorií. 29 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

28 Příliš zpoţděná reakce nefunguje stoprocentně ne kaţdý signál nebo formace je následován očekávaným pohybem ceny. Někdy trh vysílá falešné signály a závěry technické analýzy prostě nefungují. Další kritikou technické analýzy je zpoţdění jejích signálů. V době, kdy je trend bezpečně identifikován, uţ mohla proběhnout podstatná část jeho pohybu a následování trendu tedy můţe být rizikové. 3.2 Dowova teorie Za zakladatele technické analýzy je povaţován Charles Dow. Podle jeho teorie, kterou publikoval v letech v časopise Wall Streeet Journal, se velká část cenných papírů na trhu chová velmi podobně, coţ umoţňuje sledovat vývoj celého trhu pomocí indexů. Dow tyto indexy také zkonstruoval a jsou vyuţívány dodnes, dokonce jeho index Dow Jones Industrial Average(DJIA) patří k nejdůleţitějším a nejsledovanějším indexům současnosti, pouze jeho sloţení se mění v závislosti na situaci na trhu. 30 Indexy odráţejí všechny relevantní informace. Pokud dojde k nepředvídatelným událostem, jejich dopad je velmi rychle odraţen v ceně indexu a indexy tak představují věrohodný obraz situace na trhu. 31 Analýza trendu neboli určení obecného směřování trendu je jednou ze základních součástí technické analýzy. Trh se vţdy pohybuje v určitém trendu, nedělá to však přímočaře, takţe i kdyţ je trend rostoucí, ceny se mohou místy pohybovat i směrem dolů. Rostoucí, neboli uptrend, či býčí trend můţeme rozdělit na několik růstových úseků. High (vrchol) kaţdého růstového úseku musí být vyšší neţ high předchozího a taktéţ i low (dno) kaţdého růstového úseku musí být výš neţ low předchozího úseku. 30 HLADÍK, René. Trhy cenných papírů. Vyd.1. Ústí n.l.: Reneco, s. ISBN s MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s

29 Graf 1 Rostoucí trend - uptrend Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Klesající downtrend neboli medvědí trend je charakteristický tím, ţe low kaţdého klesajícího úseku je níţ neţ low úseku předchozího a i nové high je níţ neţ high předchozího klesajícího úseku. 32 Změna vzestupného trendu na sestupný nastává, kdyţ nový vrchol je niţší neţ vrchol předchozí a nové dno je níţe neţ předchozí dno. Pokud je nové dno výše neţ dno předchozí a nový vrchol výše neţ předchozí, dochází ke změně sestupného trendu na vzestupný. 33 Graf 2 Klesající trend - downtrend Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Podle délky trvání dělíme trendy na primární, sekundární a vedlejší. Primární trend obvykle trvá jeden aţ tři roky a je trendem nejdůleţitějším, od kterého se odvíjejí ostatní trendy. Primární trend je povaţován za platný, dokud nedojde k potvrzení jeho 32 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s

30 obratu. Je velmi důleţité jej identifikovat, neboť se doporučuje vţdy obchodovat s trendem a ne proti němu aţ do chvíle potvrzení změny tohoto trendu. Sekundární trend je korekcí trendu primárního, jde tedy většinou proti primárnímu trendu. Jestliţe je primární trend rostoucí, sekundární trend bude klesající. Je-li hlavní trend klesající, sekundární trend bude rostoucí. Délka trendu je tři týdny aţ tři měsíce. Vedlejší trend je pohyb krátkodobý v délce trvání do tří týdnů a jedná se o korekci sekundárního trendu. Vzhledem k jeho krátkodobé povaze nebývá tento trend předmětem mnoha traderů, je však dobré si jej promítnout co celkové situace na trhu, neboť je součástí primárního a sekundárního trendu. Na trhu tedy můţe nastat situace, kdyţ je primární trend růstový, sekundární klesající a vedlejší trend opět rostoucí. 34 Býčí i medvědí primární trend má tři fáze. V první fázi obchodují investoři s velkým mnoţstvím kvalitních informací, často i informací interních. Ve druhé fázi se k nim přidávají institucionální investoři na základě sofistikovaných rozborů a analýz. Ve třetí fázi, kdy uţ je trend téměř u konce, se do obchodování zapojuje i široké investiční publikum a dochází k hromadnému nákupu akcií v případě rostoucího trendu nebo k jejich prodeji v případě trendu klesajícího. 35 Býčí nebo medvědí trend potvrzují také objemy obchodů. V případě vzestupného trendu s růstem ceny objemy obchodů rostou, s poklesem ceny objemy obchodů naopak klesají. U sestupného medvědího trendu pak obchody rostou v případě poklesu cen a klesají, kdyţ ceny rostou. 36 Základní pravidlo obchodování zní: Nikdy nejít proti trendu. Pro lidskou povahu je mnohem jednodušší představit si budoucí vývoj cen na stejné úrovni, jako byly ceny doposud, tyto ceny jsou nám jiţ známy, zatímco cena rostoucí do výše, které jiţ dlouhou dobu nedosáhla, je něco, co si musíme jen přestavit. I přes toto základní pravidlo je vţdy mnoho obchodníků jdoucích proto trendu. I kdyţ jít proti můţe přinést krátkodobý zisk v době, kdy je na trhu korekce primárního trendu, dlouhodobě tato strategie přináší jen ztráty HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s HLADÍK, René. Trhy cenných papírů. Vyd.1. Ústí n.l.: Reneco, s. ISBN s MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s PONSI, Ed. Forex Patterns & Probabilities:Trading Strategies for Trending & Range-Bound Markets. John Wiley & Sons, s. ISBN s

31 3.3 Základní typy grafů Existuje mnoho typů grafů a z kaţdého dokáţe zkušený obchodník vyčíst určité specifické informace. My si zde představíme základní grafy pouţívané na Forexu Čárový graf Jedná se o nejjednodušší typ grafu, kde na svislé ose najdeme cenu daného instrumentu a na vodorovné ose je zachycen čas (den) kdy bylo této ceny dosaţeno. Čárový graf je pak propojení jednotlivých bodů zachycujících cenu instrumentu v daném čase. Problémem tohoto typu grafu je volba ceny - otvírací, zavírací, high, low. V praxi je vyuţíváno nejčastěji cen zavíracích, jelikoţ budou pravděpodobně velmi blízko otevíracím cenám dalšího dne. 38 Graf 3 Čárový graf Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader Čárkový graf Jedná se o jeden z nejčastěji pouţívaných grafů na rozvinutých trzích, jelikoţ jedním pohledem je z čárkového grafu moţno vyčíst mnoho informací - svislá čára ukazuje denní rozpětí, vodorovné boční čárky pak ukazují otevírací a zavírací cenu. 39 Čárkový graf se tedy skládá z jednotlivých čárek, které zahrnují následující informace: High - nejvyšší cena dosaţená v daný den Low - nejniţší cena toho dne dosaţená Open otevírací cena znázorněná horizontální čárkou na levé straně 38 BRADA, J. Technická analýza. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s ŘÍHA, Jaromír. Technická analýza cenných papírů. Praha: Comenia Nova, s. ISBN s

32 Close zavírací cena daného dne vyjádřená horizontální čárkou na pravé straně Range vzdálenost mezi high a low cenou Obrázek 1Čárka Pramen: Technická analýza na Forexu 7. část. FXstreet.cz [online], , [cit ]. Dostupné na WWW: < > Čárkový graf tedy obsahuje mnoho informací a chytrý trader z nich můţe vyvodit pravděpodobný vývoj ceny v budoucnu. High cena výrazně vyšší neţ cena low signalizuje důvěru v daný instrument a ochotu kupovat, vyšší low pak znamená, ţe obchodníci instrument prodávají. 40 Graf 4 Čárkový graf Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 40 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

33 3.3.3 Svíčkový graf Svíčkový graf nám umoţňuje nahlédnout do nálady panující na trhu, a tak slouţí především ke krátkodobému tradingu. Svíčky v sobě v podstatě zahrnují stejné informace jako čárky, jsou však graficky lépe zpracované a umoţňují tak lepší interpretaci obsaţených informací. Obrázek 2 Svíčky Pramen: Technická analýza na Forexu 7. část. FXstreet.cz [online], , [cit ]. Dostupné na WWW: < > Svíčka se skládá z těla ve tvaru obdélníku a dvou stínů (knotů) na horní a spodní straně těla. Horní a dolní hrana těla symbolizují otevírací a zavírací cenu, barva těla pak určí, která z těchto cen byla vyšší. Pokud byla daného dne zavírací cena vyšší neţ cena otevírací, bude tělo bílé, pokud byla vyšší cenou cena otevírací, tělo svíčky je černé. Horní a dolní výběţky reprezentují nejvyšší respektive nejniţší ceny, za které byl daný instrument toho dne obchodován. Stín také ukazuje, jak vysoko se cena vyšplhala respektive klesla nad či pod open nebo high cenu, podle toho, která byla ten den vyšší. Velikost těla a délka stínů stejně jako barva těla obchodníkovi napovídají, jaká nálada panuje na trhu. Bílá těla signalizují nákupní tlaky na trhu, poptávka převyšuje nabídku, černá těla naopak prodejní tlak, kdy nabídka roste ale poptávka je malá VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s

34 Graf 5 Svíčkový graf Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader Grafické obrazce - formace Technická analýza říká, ţe v grafech můţeme najít obrazce - formace, které nám napoví, jak se bude vyvíjet cena, jelikoţ v minulosti se při výskytu těchto formací trhy často chovaly určitým způsobem. Technický trader je tedy jako lovec, který sleduje stopy v grafech viditelné jen pro ty, kteří vědí, co hledají. Grafické formace můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin: formace pokračující a reverzní. Jak jiţ napovídá název, při výskytu pokračující formace můţeme očekávat pokračování stávajícího trendu. Naopak pokud v grafu identifikujeme reverzní formaci, očekáváme brzký obrat trendu. Existují ale i formace, které mohou signalizovat obojí, pokračování i otočení trendu a výsledný signál závisí na tvaru nebo velikosti formace nebo na tom, kde se vyskytuje. Mezi pokračující formace řadíme vlajky a praporky, formace reverzní jsou hlava a ramena, obrácená hlava a ramena, dvojitá (trojitá) dna a dvojité (trojité) vrcholy. Formace, které mohou být pokračující i reverzní jsou například trojúhelníky a obdélníky Support a rezistence Support a rezistence neboli čáry podpory a odporu jsou úrovně ceny, od kterých se cena po delší období odráţí směrem nahoru respektive dolů, ale tyto hranice nepřekračují. Můţeme 42 ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství. Impossible, s. ISBN s

35 říci, ţe se jedná o pásmo, ve kterém se cena pohybuje. Čím větší počet odraţení ceny od této hranice, tím silnější bariéru představuje a tím silnějším signálem je její proraţení. 43 Graf 6 Support a rezistence Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Support je hladina kurzu, při které stupeň poptávky po daném instrumentu způsobí konec poklesu ceny a její dočasný růst. Naproti tomu rezistence je taková hladina kurzu, při které nabídka zastaví růst ceny a následuje její pokles. 44 Z psychologického hlediska můţeme support povaţovat za cenu, za kterou jiţ nikdo nechce daný instrument prodat a cena tedy dále neklesá. Rezistence zase reprezentuje cenu, za kterou nikdo není ochoten koupit a cena dále neroste. Proraţení supportu je signál k prodeji, neboť se očekává další pokles ceny instrumentu, v případě prolomení rezistence se jedná o signál k nákupu, očekává se další vzestup ceny investičního instrumentu v našem případě měny. Čáry podpory a odporu tedy můţeme pouţívat pro načasování nákupu nebo prodeje, neboť po jejich proraţení často nastává výrazný pohyb ceny. 45 Při prolomení čáry odporu v silném vzestupném trendu se pak tato čára odporu často stává novou čárou podpory. Analogicky u sestupného trendu se linie podpory při prolomení transformuje v novou čáru odporu. Zda se tak stane, závisí zejména na třech faktorech. Prvním faktorem je objem obchodů. Čím větší objem obchodů je spojen s daným supportem 43 Technická analýza 3. díl: Support, rezistence a cenový kanál (1/2). Investicniweb.cz [online], 2010, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.investicniweb.cz/univerzita/technickaanalyza/2010/5/14/clanky/technicka-analyza-3-dil-support-rezistence-cenovy-kanal/> 44 ŘÍHA, Jaromír. Technická analýza cenných papírů. Praha: Comenia Nova, s. ISBN s Technická analýza 3. díl: Support, rezistence a cenový kanál (1/2). Investicniweb.cz [online], 2010, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.investicniweb.cz/univerzita/technickaanalyza/2010/5/14/clanky/technicka-analyza-3-dil-support-rezistence-cenovy-kanal/> 31

36 nebo rezistencí, tím větší význam tato linie má. Za druhé, čím častěji a déle se cena pohybuje okolo těchto čar, tím spíše tato situace nastane. Třetím faktorem je psychologie, tedy čím více se kolem těchto čar obchoduje, tím více je obchodníci respektují Hlava a ramena Jedná se o nepříliš častou avšak velmi silnou formaci otočení trendu. Vyskytuje se na konci silného vzestupného trendu a signalizuje obrat trendu na klesající. Graficky formace spočívá ve vytvoření obyčejného vrcholu - rameno následovaného vrcholem o poznání vyšším- hlava. Formace je ukončena opět vrcholem niţším neţ předchozí druhé rameno, ideálně ve výši prvního vrcholu a proraţením tzv. neckline coţ je v podstatě support line pro část grafu od prvního do posledního vrcholu. Pokud nedojde k prolomení neckline a formace je přesto dokončena, je její signál falešný a trh je trend je ještě stále příliš silný, k obratu trendu nedojde. Jelikoţ se formace hlava ramena vyskytuje na konci uptrendů a signalizuje začátek downtrendu, dává prolomení neckline signál k uzavření dlouhé pozice a zároveň ke vstupu do pozice krátké, kde participujeme na poklesu ceny instrumentu. Z této formace můţeme vyčíst i pravděpodobnou velikost poklesu ceny od prolomení neckline. Předpokládá se pokles ve výši vzdálenosti mezi neckline a vrcholem hlavy, takţe tomuto odhadovanému poklesu ceny by měl trader přizpůsobit svoji obchodní strategii. Graf 7 Hlava a ramena Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 46 ŘÍHA, Jaromír. Technická analýza cenných papírů. Praha: Comenia Nova, s. ISBN s

37 K této formaci existuje i reverzní formace obrácená hlava a ramena. Vyskytuje se na konci downtrendu a signalizuje obrat trendu na vzestupný. Formace je dokončena, kdyţ cena vytvoří dno- rameno, poté niţší dno- hlava a je zakončena dnem vyšším neţ je předchozí Dvojité vrcholy a dvojité propady Dvojitý vrchol a dvojité dno jsou jedny z nejčastějších a nejspolehlivějších formací otočení trendu, ideálně pokud jdou ještě doplněny o nějakou podpůrnou formaci otočení trendu jako například pivot point. Dvojitý vrchol je tvořen dvěma po sobě jdoucími vrcholy na přibliţně stejné cenové hladině. Dvojité dno tvoří naopak dvě po sobě jdoucí dna na stejné úrovni ceny. Jedná se o otočnou formaci, takţe aby byl nákupní či prodejní signál opravdu spolehlivý, je nutné, aby byla tato formace vyvrcholením strmého trendu se silnou korekcí a opět vytvořením vrcholu nebo dna ve směru trendu. Zde nastává ideální vstup do pozice, v případě dvojitého vrcholu vstupujeme do krátké pozice, očekáváme pokles ceny instrumentu, v případě dvojitého dna se jedná o signál k nákupu v očekávání nárůstu ceny. Výjimečně se v grafech vyskytují i trojité vrcholy a trojitá dna tvořená třemi po sobě jdoucími vrcholy respektive dny na stejné cenové hladině. Ty jsou ještě silnější formací, ovšem podstatně méně častou neţ dvojité vrcholy a dna. Vyuţití pro obchodování je stejné Vlajky Vlajky patří mezi formace potvrzující silný stávající trend. V rostoucím trendu se vlajka vytvoří jako krátká klesající korekce rostoucího trendu. Tato korekce nemá dlouhého trvání, většinou jen pár svíček a i cenové rozpětí celé vlajky bývá malé. Vlajku tvoří v podstatě rovnoběţné linie support a rezistence s klesající tendencí, takţe shora i zdola ohraničují klesající korekci. K prolomení formace dochází, kdyţ cena prorazí horní linii neboli rezistence a signalizuje pokračování trendu tedy vzrůst ceny instrumentu. V silném klesajícím trendu na trhu se vlajka vyskytuje jako ohraničení krátké uptrendové formace, support a rezistence jsou rovnoběţné a mají rostoucí tendenci. Formace je dokončena prolomením supportu a cena dále klesá. 47 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s Tamtéţ s

38 Graf 8 Vlajka v downtrendu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Dokončení formace je zároveň signálem k otevření pozic. V případě vlajky utvořené ve stoupajícím trendu dokončení této formace trend potvrzuje, takţe vstoupíme do dlouhé pozice v očekávání dalšího růstu ceny. Vlajky se často tvoří zhruba v polovině trendu, po dokončení formace tedy můţeme očekávat další vzestup přibliţně stejně dlouhý, jako byl vzestup dosavadní. Dokončení vlajky v downtrendu signalizuje další pokles ceny, vstoupíme tedy do krátké pozice a budeme participovat na poklesu Trojúhelníky Trojúhelník je v podstatě kolísání ceny v určitém období mezi liniemi support a rezistence, které nejsou rovnoběţné, takţe se spojí a vytvoří stěny pomyslného trojúhelníku. 50 U trojúhelníku se můţe jednat o formaci obratu trendu i o formaci trend potvrzující. Malý trojúhelník o výšce asi 10-15% velikosti stávajícího trendu signalizuje pokračování trendu. Pokud je výška trojúhelníku třetina nebo více velikosti trendu, naznačuje spíš obrat trendu. Existují tři typy trojúhelníků- vzestupující, sestupující a symetrický a podle směru trendu, velikosti a druhu trojúhelníku můţe trader vyvodit závěry o dalším pohybu kurzu. 51 Vzestupující trojúhelník tato formace je tvořena stejnými vysokými a stále se zvyšujícími nízkými cenami. Čára spojující vysoké ceny je tedy vodorovná a čára spojující nízké ceny je stoupající. Při protnutí tyto dvě čáry vytvoří pomyslný trojúhelník. Pokud se tato formace vytvoří v uptrendu, většinou signalizuje pouze pokračování stávajícího rostoucího trendu. 49 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s BRADA, J. Technická analýza. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství. Impossible, s. ISBN s

39 Velmi silnou reverzní formací je ale vzestupující trojúhelník vytvořený v klesajícím trendu, jelikoţ zvyšující se nízké ceny značí rostoucí zájem ze strany kupců a ochabování síly prodejců. Sestupující trojúhelník opět vzniká spojením nízkých a vysokých cen. Nízké ceny jsou stejné a tedy čára, která je spojuje, je vodorovná. Vysoké ceny jsou klesající, spojnice tedy klesá. Při protnutí vzniká pomyslný trojúhelník s vodorovnou spodní stranou. Pokud se tato formace objeví v klesajícím trendu, jedná se o formaci pokračující, v uptrendu se jedná o velmi silnou formaci změny trendu tedy obratovou, klesající vysoké ceny ukazují převahu prodejců a ochabování síly kupců. Symetrický trojúhelník jedná se o obchodní rozpětí s klesajícími vysokými a rostoucími nízkými cenami. Spojnice vysokých cen tedy klesá, spojnice nízkých cen roste. Při protnutí vytvoří trojúhelník. Tento typ trojúhelníku se opět vyskytuje v rostoucím i klesajícím trendu, ovšem o tom zda se jedná o formaci pokračující nebo reverzní nerozhoduje směr trendu, ale směr prolomení formace. V uptrednu znamená prolomení horní čáry pokračování trendu, prolomení spodní čáry změnu trendu na klesající. Naopak v downtrendu signalizuje změnu trendu prolomení horní spojnice cen a pokračování trendu značí prolomení spodní čáry. Graf 9 Symetrický trojúhelník Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Všechny druhy trojúhelníků se obchodují stejně, u trojúhelníků signalizujících pokračování trendu otevřeme obchod ve směru prolomení formace. V případě trojúhelníků, které signalizují obrat trendu při prolomení formace, uzavřeme obchod ve stávajícím trendu a otevřeme nový obchod ve směru trendu nového HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

40 3.5 Technické indikátory Indikátor je matematickým výpočtem, který je moţné aplikovat na cenu daného aktiva nebo na objem obchodů a jeho výsledná hodnota se pouţívá k odhadu budoucích změn ceny. 53 Technická analýza nabízí stovky takových indikátorů a je na kaţdém obchodníkovi, aby si našel indikátory nebo kombinace indikátorů, které právě jemu vyhovují a přinášejí mu zisky. Technické indikátory je moţné rozdělit podle způsobu jejich konstrukce s uţití na několik skupin, toto dělení však není jednotné a kaţdý autor indikátory dělí trochu jinak. Téměř všichni se shodují v rozdělení na trendové indikátory a oscilátory. Trendové indikátory zpravidla následují trend a jsou tedy pouţitelné na trendujících trzích. Pokud jste trh do strany, tyto indikátory nefungují. Trendové indikátory jsou zaloţeny především na klouzavých průměrech a neříkají nám tedy, jak se cena bude vyvíjet v budoucnu, ale pouze to, co cena dělá nyní. Tyto indikátory generují signály se zpoţděním, tím se však redukuje podstupované riziko. 54 Oscilátory dobře fungují na trzích jdoucích do strany a jejich hodnota zpravidla kolísá kolem určité úrovně nebo se pohybuje ve stanoveném pásmu. Oscilátory jsou někdy schopny generovat signály k obchodování v předstihu, ovšem za cenu zvýšeného rizika. Do této skupiny indikátorů patří například RSI, momentu, stochastic. 55 V dalším dělení se dle různých autorů můţeme setkat s objemovými indikátory, které měří trţní sílu, sentiment indikátory určujícími očekávání investorů, indikátory šíře trhu sledující kvantitativní pohyby celého trhu, indikátory monetárními, které sledují ekonomická data, predikujícími, které předvídají cenové pohyby a dalšími Klouzavé průměry - MA Technická analýza vychází z předpokladu, ţe máme koupit, kdyţ ceny rostou a prodat, kdyţ ceny klesají. Problémem je ale odlišit skutečný růst cen od krátkodobého výkyvu ceny směrem vzhůru a naopak. K tomu slouţí indikátory klouzavé průměry, které ukazují průměrnou cenu sledovaného instrumentu za dané období. Rozlišujeme pět základních druhů klouzavých průměrů: jednoduchý (SMA), exponenciální (EMA), váţený (WMA) 53 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s Tamtéţ s VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s

41 a trojúhelníkový (TMA) a proměnlivý (VMA). Tyto klouzavé průměry se liší v podstatě pouze váhou, která se přiřazuje nejaktuálnějším hodnotám. Jednoduchý klouzavý průměr klade stejnou váhu všem cenám, exponenciální a váţený průměr kladou větší váhu aktuálním hodnotám, trojúhelníkový přiřazuje větší váhu cenám z poloviny sledovaného období a proměnlivý průměr dává cenám váhu v závislosti na jejich volatilitě. Klouzavé průměry můţeme dělit také podle délky jejich periody. Pomalý MA je dlouhodobý, více vyhlazuje vývoj ceny a generuje méně signálů, zato spolehlivějších ale s větším zpoţděním. Rychlý MA je krátkodobým průměrem, takţe rychle reaguje na změny. To však s sebou nese nebezpečí generování falešných signálů. Rychlý klouzavý průměr bude tedy generovat více signálů neţ pomalý, mnohé z nich ale mohou být falešné. Správné signály však bude generovat dříve, neţ pomalý MA. 56 Klouzavé průměry slouţí k identifikaci trendu na trhu, k predikci budoucí ceny a především k určení okamţiku nákupu nebo prodeje instrumentu. Problémem tohoto indikátoru je určit správnou délku sledovaného období, aby obchodování pomocí tohoto průměru generovalo co nejvyšší zisky. Délka klouzavého průměru by se měla odvíjet od délky trţního cyklu, tu je ovšem obtíţné určit. Ideální délka klouzavého průměru by měla být délka cyklu/2 + 1, tedy v případě 50denního cyklu vychází délka MA na 26. Čím delší období MA zahrnuje, tím je jeho křivka vyhlazenější a ukazuje spíše trend trhu neţ pohyb ceny. K obchodování pomocí MA je moţno pouţít více strategií. Můţeme porovnávat např. čárový graf vývoje ceny daného instrumentu. Nákupní signál nastává v okamţiku, kdy čárový graf protne MA zdola, předpokládá se, ţe cena poroste. Naopak protnutí MA shora je signálem k prodeji, cena bude pravděpodobně klesat. 56 VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s

42 Graf 10 Klouzavý průměr - MA Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 MA s krátkou periodou bude generovat mnoho falešných signálů, MA s delší periodou zase tvoří signály s větším zpoţděním. Druhou moţností je porovnávat dva MA s různými délkami period. V tomto případě nastává signál k prodeji v okamţiku, kdy kratší MA protne delší MA shora a signálem k nákupu je protnutí delšího MA kratším MA zdola Moving Average Convergence/Divergence MACD Jiţ název tohoto indikátoru přeloţený do češtiny tedy sbíhavost-rozbíhavost klouzavých průměrů nám dává představu o jeho funkci. Skládá se ze tří klouzavých průměrů, jejichţ překříţení je signálem k nákupu nebo prodeji. Graf MACD se skládá ze dvou křivek, křivky MACD zakreslené plnou čarou, která na změny reaguje rychle a signální křivky zobrazené čárkovaně, která na změny reaguje pomaleji. Křivka MACD je tvořena dvěma exponenciálními klouzavými průměry- 12 a 26denní. Výsledná křivka MACD vzniká zakreslením rozdílu 12 a 26denního EMA. Signální křivka je pak 9 denní EMA křivky MACD. Tento indikátor je moţné optimalizovat podle traderova uváţení, není dáno, ţe se musí pouţít 12, 26 a 9 denní průměry, oblíbené jsou například i 5, 34 a 7denní průměry. Nákupní a prodejní signály vznikají, kdyţ rychlá MACD křivka protne pomalou signální křivku shora-signál k prodeji nebo zdola-signál k nákupu. Další způsob vyuţití tohoto indikátoru je konstrukce MACD-Histogramu. Ten zkonstruujeme odečtením signální křivky od křivky MACD. Tento rozdíl je zakreslen pomocí vertikálních 57 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

43 čárek kolem nulové linie. Pokud je rychlá křivka MACD nad pomalou signální, je rozdíl kladný a je zakreslen nad nulou, pokud je rychlá křivka pod pomalou, rozdíl je negativní a je zakreslen pod nulou. Pokud se křivky dotýkají, v grafu není zakresleno nic, tento bod odpovídá nulové linii. Na rozdíl od MACD neukazuje pouze převahu nakupujících či prodávajících, ale také to, jaká je jejich síla, zda kupující a prodávající sílí nebo slábnou. Rostoucí histogram ukazuje větší sílu nakupujících a signalizuje růst ceny a čas k nákupu. Kdyţ histogram klesá, silnější skupinou jsou prodávající, můţeme očekávat pokles ceny a povaţujeme to za signál k prodeji. Graf 11 MACD Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 MACD - Histogram také potvrzuje stávající trend nebo dává signál o blíţícím se obratu. Kdyţ se sklon histogramu vyvíjí ve směru trendu, můţeme trend povaţovat za bezpečný, pokud je sklon histogramu opačný ke směru trendu, další pokračování trendu není jisté. Nejlepší signály histogram generuje ve chvíli, kdy je histogram pod nulou, ale roste-signál k nákupu a kdyţ jsou hodnoty histogramu kladné, ale sklon je klesající-signál k prodeji. MACD histogram poskytuje i jeden z nejsilnějších signálů technické analýzy a tím je divergence mezi MACD. Histogramem a cenami. Medvědí divergence nastává, kdyţ je sklon histogramu rostoucí, ale cena podkladového aktiva klesá. Při růstu ceny a současném klesajícím sklon histogramu nastává medvědí divergence. Tyto divergence signalizují změnu trendu, býčí divergence signalizuje obrat medvědího trendu na býčí a medvědí divergence signalizuje vystřídání býčího trendu medvědím ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství. Impossible, s. ISBN s

44 3.5.3 Index relativní síly RSI Jedná se o indikátor síly trhu patřící mezi oscilátory. RSI nám ukazuje, zda je trh překoupený nebo přeprodaný a pomáhá nám tak určit správný okamţik vstupu do pozice a také do jaké pozice vstoupit, zda koupit či prodat. RSI nabývá hodnot od 0 do 100 a jedná se o cenu následující oscilátor. Standardní nastavení je 14denní RSI, velkou oblibu mají i 25 a 9denní RSI. Pokud RSI dosahuje hodnot vyšších neţ 70, indikuje překoupený trh, RSI pod 30 pak znamená přeprodaný trh. Otevírání pozic se však doporučuje v hodnotách RSI nad 30 a pod 70. Pokud tedy indikátor klesne pod 30, zbystříme a vyčkáme návratu hodnoty nad 30. V tu chvíli můţeme otevřít dlouhou pozici, jelikoţ předpokládáme růst ceny. Analogicky při hodnotách RSI nad 70 vyčkáme poklesu zpět pod 70 a vstoupíme do krátké pozice. Graf 12 RSI Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Další metodou pouţití RSI je vyhledávání tzv. neúspěšných swingů. To je situace, kdy podkladové aktivum vytvoří nové high, křivka RSI však své předchozí high nepřekročí. Tato divergence signalizuje brzký obrat trendu. Aby se trader vyvaroval falešných signálů, je dobrá na RSI aplikovat křivku klouzavého průměru. Potvrzení obratu trendu nastává, kdyţ RSI vytvoří vrchol, pak se stočí dolů a prolomí klouzavý průměr. 59 Při hodnocení indikátoru RSI můţeme vyuţít i grafické formace. Nejčastějšími formacemi vyskytujícími se v grafu RSI jsou hlava a ramena, vrcholy/dna, linie supportu a rezistence. 59 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

45 Výhodou RSI je, ţe tyto signály často generuje v předstihu před formacemi vytvářenými v grafu ceny. 60 RSI lze pouţít i pro potvrzení nákupních a prodejních signálů. K tomuto účelu slouţí hladina 50. Nakupovat můţeme při protnutí linie 50 zezdola nahoru, prodávat při průsečíku 50 shora dolů Stochastic Stochastic je oscilátor, který porovnává zavírací cenu daného aktiva a cenové rozpětí tohoto aktiva za sledované časové období a nabývá hodnot Hodnota 0 značí, ţe zavírací cena je na úrovni nejniţší ceny, za kterou se sledované aktivum v daném časovém rozmezí obchodovalo, naopak hodnota 100 znamená, ţe zavírací cena je nejvyšší cenou, za kterou se aktivum v této periodě obchodovalo. V grafu se stochastic zakresluje jako dvě křivky. Křivka %K zakreslená plnou čarou je hlavní, křivka %D zobrazená tečkovaně nebo čárkovaně je vedlejší křivka zobrazující klouzavý průměr %K. V tomto indikátoru volíme čtyři proměnné- periodu %K, tedy kolik časových období tato křivka zahrnuje, zpomalení periody %K slouţící k vyhlazení %K, kde 1 je povaţována za rychlý stochastic a 3 za pomalý, periodu %D a metodu %D, tedy jaký typ klouzavého průměry pouţijeme pro výpočet %D. Jedná se o netrendový indikátor, funguje tedy dobře na trzích jdoucích do strany. Na stoupajícím respektive klesajícím trhu má tendenci stále signalizovat překoupený trh a dává tak stále signály k prodeji respektive přeprodanost u medvědího trhu a dává signály k nákupu. Řešením této situace je u býčího trhu vyuţívat pouze signály k nákupu a v případě medvědího trhu pouze signály k prodeji. 62 Existují tři způsoby interpretace indikátoru stochastic 63 Vyuţití hladin pro určení signálu k nákupu nebo prodeji. Nejčastější hladiny jsou 20 a 80. Kdyţ stochastic klesne pod 20 a opět vzroste nad 20, jedná se o signál k nákupu. Kdyţ vzroste nad 80 a opět klesne, signalizuje stochastic prodej. Tyto hladiny jsou individuální, čím 60 ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství. Impossible, s. ISBN s VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s Stochastic: Velmi silný indikátor. Investujeme.cz [online], 2008, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.investujeme.cz/stochastic-velmi-silny-indikator/> 63 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

46 menší bude jejich rozpětí, tím více signálů budou generovat, ovšem za cenu, ţe některé z nich budou falešné. Naopak hladiny 10 a 90 budou generovat méně signálů k nákupu či prodeji, ale o to věrohodnějších. Graf 13 Stochastic Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 %D je vlastně klouzavým průměrem %K, takţe můţeme vyuţít signálů typických pro MA. Signálem k nákupu je situace, kdy křivka %K vzroste nad křivku %D a naopak prodej signalizuje pokles %K pod %D. Vyhledávání divergencí. Divergence je situace, kdy na býčím trhu cena vytváří nové vrcholy, ale stochastic vytváří nové vrcholy níţe neţ předchozí, jedná se o signál k prodeji. Na medvědím trhu najdeme divergenci, kdyţ cena tvoří sérii low ale stochastic tvoří nová low výše neţ předchozí Indikátor stochastic má mnoho způsobů vyuţití a jeho velkou výhodou je, ţe dokáţe obrat trendu identifikovat s předstihem. Neměl by tedy chybět ve výbavě ţádného tradera Williams Percent Range (%R) Jedná se o oscilátor velmi podobný předchozímu indikátoru stochastic, který porovnává dosaţené maximální a minimální ceny za dané období s cenou zavírací. Vypočítá se podle vzorce: %R = (Nejvyšší high za n období- zavírací cena) / (Nejvyšší high za n období - nejniţší low za n období) x 100 %R nabývá hodnot od 0 do 100 a signalizuje překoupený nebo přeprodaný trh. V hodnotách %R mezi 0 a 20 je trh povaţován za překoupený, mezi 80 a 100 signalizuje %R, ţe je trh 42

47 přeprodaný. Stejně jako u MA platí, ţe čím delší perioda, tím vyhlazenější je křivka %R a tím měně signálů generuje, signály jsou ovšem věrohodnější. 64 Stejně jako u stochastic je u %R více způsobů vyuţití. Prvním způsobem je sledování hladin překoupenosti a přeprodanosti. Pokud %R klesne pod spodní linii, jedná se o signál k nákupu, pokud vzroste nad horní linii, dává %R signál k prodeji, je pravděpodobné ţe cena dosáhla svého vrcholu a bude padat. Graf 14 Williams Percent Range Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Další metodou je hledání divergencí, které signalizují změnu trendu. Divergence je opět situace kdy cena vytváří nová high respektive low ale křivka %R svá předchozí high resp. low nepřekročí. Třetí způsob obchodování pomocí %R je vyhledávání falešných swingů. Falešný swing vznikne, kdyţ křivka %R směřuje od jedné hladiny ke druhé, ale tuto cestu nedokončí, zastaví se před dosaţením opačné linie a pokračuje opačným směrem. Takţe pokud %R dosáhl hladiny přeprodanosti a směřuje k hladině překoupenosti, ale mezi těmito hladinami se jeho vzestup zastaví a míří zpět k hladině přeprodanosti, máme falešný swing, býci jsou jiţ slabí a jedná se o signál k prodeji. 65 Pro tento indikátor je specifické, ţe své signály generuje i o několik dní dříve, neţ nastane skutečná změna ceny. Je tedy doporučeno, aby trader provedl obchod aţ poté, co cena 64 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství. Impossible, s. ISBN s

48 skutečně potvrdí změnu indikovanou %R, tento indikátor totiţ generuje mnoho falešných signálů. Pro větší jistotu je dobré křivku %R proloţit ještě klouzavým průměrem Momentum Jedná se oscilátor umoţňující identifikovat cyklické kolísání kurzů a jejich krátkodobé trendy. Vyuţívá faktu, ţe po změně trendu nastává silná kurzová reakce. Kdyţ se změní medvědí trend na býčí, je tato změna následována silným vzestupem kurzu, který posupně zeslabuje, aţ dosáhne maxima. Poté nastává opět silný kurzový pokles, oslabující aţ do doby dosaţení lokálního minima. Vyuţití momenta je tedy především pro identifikaci změny trendu. Rozlišujeme dva typy momenta, lišící se ve způsobu výpočtu a grafickém zobrazení. Absolutní momentum se vypočítá podle vzorce AM= P t P t-n, kde P t je trýní cena v čase t a P t-n je trţní cena v čase t-n, kde n obvykle nabývá hodnot 5 a 25. Graf 15 Momentum Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Vzorec pro relativní momentum obsahuje stejné veličiny, pouze v podílu tedy RM= P t / P t-n Absolutní momentum se zobrazuje ve formě histogramu, kladné hodnoty jsou nad přímkou v hodnotě nula, záporné hodnoty jsou pod touto přímkou. Kladné hodnoty znamenají vzestupný trend, záporné pak trend sestupný. Pro technického tradera jsou však důleţité spíše velikosti přírůstků momenta. Pokud se kladné přírůstky zmenšují, jeto signálem blíţícího se konce vzestupného trendu a jeho obratu na trend sestupný. Stejně tak zpomalování záporných 66 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

49 přírůstků signalizuje blíţící se otočení trendu na vzestupný. Spolehlivým signálem je také vyhledávání divergencí mezi cenou a indikátorem, tedy situací kdy indikátor roste a cena klesá a naopak Awesome Oscillator Tento oscilátor z dílny Billa Williamse je jednoduchý nástroj TA zobrazující se ve formě histogramu dvou klouzavých průměrů. Awesome získáme odečtením jednoduchého klouzavého průměru za 34 period od jednoduchého klouzavého průměru za 5 časových period. Kladné hodnoty awesome znamenají býčí trend, rychlá MA je nad pomalým, záporné hodnoty signalizují medvědí trend, rychlý MA je pod pomalým MA. 68 Podle awesome můţeme obchodovat několika způsoby. 69 Prvním signálem je podšálek (miska). Ten se vytváří při změně trendu ze vzestupného na sestupný nebo naopak. Je tvořen třemi sloupci, v případě, ţe prostřední sloupec je niţní neţ oba krajní a má jinou barvu neţ následující sloupec. Jedná se o signál k nákupu, v histogramu se vytvořila jakoby miskapodšálek. Signál k prodeji nastává, kdyţ se v histogramu vytvoří opačný podšálek, tedy opět tři sloupce, tentokrát je prostřední sloupec vyšší neţ oba krajní, směr histogramu se změnil ze vzestupného na sestupný. Graf 16 Awesome Oscillator Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 67 MUSÍLEK Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management I.a II.díl. Vyd. 1 Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s Bill Williams: Lov na býky. Investujeme.cz [online], 2008, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.investujeme.cz/bill-williams-lov-na-byky/> 69 Awesome Oscillator (AO). HighSky brokers [online], [cit ]. Dostupné na WWW: < https://www.highsky.cz/technicka-analyza/awesome-oscillator-ao > 45

50 Dalším signálem indikátoru awesome je překříţení nulové čáry. Tento signál je tvořen dvěma sloupci, jedním pod nulou čarou, druhým nad ní. Pokud je první sloupec pod nulovou čarou a druhý sloupec nad ní, jedná se o signál k nákupu. Pokud je první sloupec nad nulovou čarou a druhý pod ní, dává awesome signál k prodeji. Třetím signálem jsou dva hroty. Jako signál k nákupu se nacházejí pod nulovou čarou. Hlavním ukazatelem jsou dva hroty, přičemţ druhý hrot je vyšší neţ první (blíţe k nulové hranici) a všechny čárky histogramu mezi hroty se nachází pod nulovou čarou a jsou k ní blíţe neţ oba hroty. Analogicky pak signál k prodeji tvoří dva hroty nad nulovou čarou, druhý hrot je niţší (blíţe k nule) neţ první a všechny sloupce mezi nimi jsou niţší neţ oba hroty a všechny se nachází nad nulovou čarou. Pokud by během tvoření této formace došlo k překročení nulové čáry, signál je neplatný Bollinger bands Neboli Bollingerova pásma můţeme zařadit mezi indikátory volatility. V grafu se kreslí jako tři křivky. Prostřední křivka je klasický klouzavý průměr a další dvě křivky tvoří pásmo, ve kterém by se měla pohybovat cena. Jako počet období klouzavého průměru se doporučuje 20, nedoporučuje se pouţívat počet období menší neţ 10, dle zkušeností nejsou příliš spolehlivé. Horní a dolní křivka jsou tvořeny prostřední křivkou, posunutou o D počet standardních odchylek, většinou o dvě, nahoru nebo dolů. 70 Cena podkladového aktiva má tendenci zůstávat uvnitř tohoto pásma, tedy mezi horní a dolní křivkou a je častým jevem, ţe cenový pohyb, který začne u jedné hranice, pokračuje aţ k protilehlé hranici tohoto pásma. Významnou vlastností Bollinger bands je, ţe se rozšiřují a zuţují v závislosti na volatilitě cen. V době vysoké cenové volatility se Bollinger bands rozšiřují, při malém cenovém rozpětí se zase zuţují, přičemţ tato rozšíření a zúţení mají tendenci se střídat. 70 HARTMAN Ondřej, TUREK Ludvík. První kroky na FOREXU Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press s. ISBN s

51 Graf 17 Bollinger Bands Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tento indikátor není určen, aby přímo generoval nákupní nebo prodejní signály, spíše pomáhá určit volatilitu na trhu a říká, kdy je cena relativně vysoká nebo nízká vzhledem k situaci na trhu. Velká vzdálenost mezi horní a dolní křivou signalizuje konec stávajícího trendu, křivky blízko u sebe naopak signalizují vznik nového trendu a prudký cenový pohyb. Bollinger bands by tedy měly být nezbytnou součástí analýzy technického tradera jako pomocník při správném načasování obchodu, jelikoţ se jedná o velmi snadno interpretovatelný nástroj, který nevyţaduje příliš velké zkušenosti Pivot points Pivot points můţeme zařadit do skupiny predikujících indikátorů. Pivotem se rozumí úroveň cenové hladiny, která je pro obchodníka klíčová při určení dalšího pohybu ceny. Pomocí pivotů získáme také důleţité úrovně supportu a rezistence. Jedná se o pomocný nástroj, jeho výsledky bychom měli pouţívat spíše pro potvrzení výsledků jiného indikátoru, je však nástrojem uţitečným zejména pro krátkodobé obchodníky, kteří vyuţívají malé pohyby cen pro dosaţení zisku. Trader pouţívající pivot points očekává, ţe se cena bude pohybovat uvnitř pásma daného supporty a rezistencemi. Pokud se cena sledovaného instrumentu pohybuje nad pivotem, na trhu převládá býčí sentiment, pokud je cena pod pivotem, nálada na trhu je medvědí. Support a rezistence se dají pouţít i klasickým způsobem, tedy ţe jejich proraţení je signálem k nákupu nebo prodeji podle směru proraţení a sentimentu na trhu. 71 VESELÁ Jitka - Investování na kapitálových trzích. Vyd. 2 Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s

52 Pivot points se vypočítají podle následujících vzorců: Pivot point PP = (H + L + C) / 3. První rezistence R1 = P + (P L) = 2*P L První support S1 = P (P H) = 2*P H Druhá rezistence R2 = P + (H L) Druhý support S2 = P (H L) Při výpočtu se pouţívají high, low a close ceny předchozího obchodního dne. Tyto vzorce není nutné si pamatovat, kaţdý software pro obchodování na Forexu pivot points počítá sám a to mnohdy i do dalších úrovní jako jsou R3 a S3. 72 Graf 18 Pivot Points Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader Fibonacci Retracement Tato metoda technické analýzy zvaná také jako obraty je zaloţena na teorii italského matematika Fibonacciho. Ve Fibonacciho číselné řadě 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,... je kaţdé číslo součtem dvou předcházejících a podíly dvou po sobě jdoucích čísel se vţdy blíţí číslu 1,618. Tuto číselnou řadu je moţno vypozorovat ve vesmíru, v přírodě v cenových pohybech a je ji moţno vyuţít i v technické analýze. Fibonacciho posloupnost se vyuţívá k výpočtu podílových ukazatelů. Vezmeme čtyři po sobě následující čísla, např. 13, 21, 34, 55 a jejich vzájemným vydělením získáme následující podíly: 13/21 = (61.8%) 34/21 = (161.8%) 21/55 = (38.2%) 72 Technická analýza Pivoty. DailyFX.cz [online], 2011, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dailyfx.cz/skola-fx-clanek.php?id=40> 48

53 34/55 = (61.8%) 55/34 = (161.8%) 13/34 = (38.2%) Při obchodování na Forexu jsou klíčové tyto Fibonacciho úrovně: 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%, 127.0%, 161.8% a 261.8% Vyuţítí Fibonacci retracement neboli zpětného pohybu je zaloţeno na teorii, ţe po výrazném cenovém pohybu nastává korekce, cena se vrátí o velkou část cenového pohybu zpět. V grafu vyznačíme významný vrchol a dno, spojíme je přímkou a vyznačíme vodorovné Fibonacciho úrovně. Praxe ukazuje, ţe cena se při zpětném pohybu aţ překvapivě často zastavuje nebo odráţí od těchto hladin, tvoří tedy velmi významné hladiny podpory a odporu, které můţeme vyuţít například jako stop loss hranice nebo target profit hranice. Tento nástroj je velmi oblíbený a hojně pouţívaný a je tedy dobré jej vyuţívat pro kompletní analýzu vývoje ceny. 73 Graf 19 Fibonacci Retracement Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 73 Fibonaci retracement: Jak používat tuto metodu?. FXstreet.cz [online], 2009, [cit ]. Dostupné na WWW: < > 49

54 4 PRAKTICKÁ ČÁST Podle teorie vypadá technická analýza jako skvělý nástroj pro obchodování. Máme mnoho indikátorů a grafických formací, které nám řeknou, jestli koupit nebo prodat, a dokonce nám poví, kdy do pozice vstoupit. Tak proč uţ nejsou všichni tradeři bohatí? Fungují tyto indikátory v praxi skutečně tak, jak nám říká teorie? Praktická část této diplomové práce je zaměřena na otestování vybraných indikátorů technické analýzy v praxi. Testování je prováděno na demo účtu u společnosti Alpari pomocí obchodní platformy MetaTrader4, kterou Alpari poskytuje volně ke staţení pro své klienty 74. Taktéţ data pouţitá pro testování pochází od společnosti Alpari. První volbou bylo, zda testovat pomocí skutečného zadávání příkazů na demo účtu, tedy několik týdnů či měsíců sedět u programu, sledovat grafy a vybrané indikátory a obchodovat, kdyţ se vyskytne signá,l nebo provést takzvaný backtesting. První moţnost jsem vyloučila hned z několika důvodů. Testování by probíhalo jen v omezeném čase, a to jak délkou testování, tak denní dobou. I testování v řádu měsíce aţ dvou je stále krátká doba pro získání relevantních výsledků, můţeme se trefit do silného medvědího nebo býčího trendu a výsledy pak budou tímto trendem zkresleny. Stejně tak jsme u tohoto druhu testování omezeni denní dobou, na Forexu se obchoduje 24 hodin denně, takţe například v noci, kdyţ spíme, můţeme promeškat zajímavé vstupy do pozic. Dalším bodem proti ručnímu testování je lidský faktor. Cílem této diplomové práce je otestovat pouţití technické analýzy na Forexu, proto bychom měli eliminovat lidské chyby při testování a samozřejmě také psychologický faktor, kterému se při ručním testování nelze zcela vyvarovat. Backtesting je jak jiţ napovídá název zpětné testování. V praxi vypadá tak, ţe do programu MT4 nahrajeme historická data za vybrané období, zvolíme si indikátor, který chceme testovat, jeho parametry, okamţik, kdy chceme vstoupit do pozice a kdy pozici uzavřít. Program provede na datech obchody podle námi zvolených parametrů, vyhodnotí je a ukáţe nám výsledky tohoto obchodování. Je tedy moţné zvolit si libovolné obchodí - týden, měsíc, rok, deset let, je moţné zkoušet různé nastavení vybraného indikátoru, optimalizovat strategii. 74 Trading on Meta Trader 4 PC. Alpari [online]. Dostupné na WWW: < > 50

55 Odpadá zde lidská chyba při provedení obchodu a výsledky obchodování za několik let získáme v řádu desítek minut aţ několika hodin, podle náročnosti testované strategie. Výhody backtestingu: Moţnost testování libovolného počtu svící Eliminace psychologického faktoru u testování a lidských chyb při zadávání příkazů Rychlost Moţnost optimalizace nastavení indikátoru Libovolné kombinace indikátorů Nevýhody backtestingu: Moţnost chyby v nastavení backtestingu Není moţné pouţít grafické formace Nutná znalost programování nebo sloţité hledání hotových skriptů Nezahrnuje poplatky za provedení transakcí, coţ zkresluje celkové výnosnosti testovaných strategií Pro testování indikátorů technické analýzy na Forexu jsem tedy zvolila backtesting. Skripty pouţité pro testování v programu MT4 pochází ze stránky o automatickém obchodování MQL4 75 a jsou upraveny podle poţadavků této práce. Jako testovací období jsem zvolila , tedy dva roky, time frame je jedna hodina, jsou tedy pouţita hodinová data. Strategie budu testovat na datech měnového páru euro a americký dolar. Tento pár jsem zvolila, jelikoţ se jedná o nejobchodovanější měnový pár, a tedy je v grafech nejvíce cenových pohybů a technická analýza bude generovat mnoho obchodních příleţitostí. Obchodované mnoţství je jeden minilot, tedy 0,1 standardního lotu, peněţní vklad na začátku kaţdé strategie bude USD. V programu MT4 si pro testování strategií můţeme volit ze tří modelů: Kontrolní body velmi jednoduchá metoda zaloţena na nejbliţším niţším časovém intervalu

56 Všechny cenové pohyby nejpřesnější metoda zaloţena na všech dostupných niţších časových intervalech Pouze otevírací ceny nejrychlejší metoda, vodná jen pro strategie, které vyuţívají pouze otevírací ceny Pro účely této práce je nejvhodnější model Všechny cenové pohyby. Je sice časově mnohem náročnější neţ ostatní dva modely, ale generuje nejpřesnější výsledky, coţ nejlépe koresponduje s cílem této práce. Nejprve provedu test jednotlivých vybraných indikátorů, poté indikátor pomocí programu MT4 optimalizuji - najdu nastavení tohoto indikátoru, při kterém je dosaţeno nejlepších výsledků při obchodování. Následně daný indikátor zkombinuji s dalším indikátorem, opět optimalizuji a vyhodnotím výsledky. Pro začátek si zde tedy uvedeme faktory společné pro všechny strategie, není nutné je vypisovat zvlášť ke kaţdému testu: Symbol - EURUSD (Euro vs US Dollar) Období- 1 hodina (H1) Model - Všechny cenové pohyby Obchodované množství 0,1 lotu tedy 1 minilot Vstupní kapitál USD 4.1 Obchodní strategie založená na Moving Average MA je asi nejpouţívanějším a nejoblíbenějším indikátorem technické analýzy. Důvodem této oblíbenosti je jeho jednoduchost a snadná interpretace výsledků. MA lze pouţít v mnoha kombinacích. Můţeme pouţít pouze jeden MA a sledovat jeho protnutí s cenou, můţeme pouţít dva MA s různými periodami, kde signály generuje jejich překříţení, nebo můţeme MA zkombinovat s dalším indikátorem nebo dokonce více indikátory Moving Average Nejprve tedy otestujeme nejjednodušší strategii vůbec, a to kříţení MA s grafem ceny měnového páru EUR USD. Jako počáteční nastavení jsem zvolila periodu 60, která se mi zdála vhodná vzhledem k délce testovaného období dva roky. 52

57 Parametry testu: MA perioda 60 Signál k nákupu cena protne MA směrem nahoru Signál k prodeji cena protne MA směrem dolů Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Jak je vidět z parametrů testu, jedná se skutečně o velmi jednoduchou strategii, přesto však aţ překvapivě hojně vyuţívanou. Výsledek obchodování pomocí této strategie nám ukáţe následující graf vývoje zůstatku kapitálu a následně tabulka výsledků obchodování. Graf 20 Strategie Moving Average hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 2 Výsledky strategie Moving Average Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,44 Transakce celkem 295 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 183 (20.77%) Dlouhé pozice (výhra %) 67 (22.71%) Ztrátové obchody (%) 112 (25.89%) 228 (77.29%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -421,2 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -52,7 53

58 Prvním překvapením je, ţe tato strategie byla ve výsledku zisková. Za dva roky jsme se vstupním kapitálem USD vydělali USD. Nejedná se ale o kvalitní strategii, z tabulky vidíme, ţe pouze 22% obchodů bylo ziskových a v 77% případů jsme prodělali. I z grafu je patrné, ţe se nám vţdy povedlo výrazně vydělat, ale tento zisk byl následně rozpouštěn v malých ztrátách. Ziskovost strategie je dána velikostí průměrných ziskových a ztrátových obchodů. Jak vidíme, průměrný ziskový obchod je 195 USD, coţ je téměř čtyřnásobek průměrného ztrátového obchodu o velikosti 62 USD. Překvapivý je poměrně nízký počet provedených obchodů, pouze 295. Jen malá část našeho zisku by tedy padla na poplatky za provedené obchody. Jelikoţ je ale strategie zisková hned na první pokus bez optimalizace, s tou správnou periodou bychom mohli dosáhnout uţ zajímavého zisku. Optimalizace Jelikoţ strategie MA s periodou 60 generuje pouze malý zisk, zkusíme najít vhodnou periodu, která vstupy do obchodů lépe načasuje a umoţní tak dosaţení vyšších zisků. Optimalizujeme tedy periodu MA, začátek optimalizace je na periodě 10, konec na periodě 100, krok 5. Výsledky nejsou příliš překvapivé, většina strategií zaloţených pouze na MA je ztrátových nebo se pohybují jen v nepatrných kladných hodnotách. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno na základě MA s periodou 75, tato strategie uţ je výrazně zisková, jak ukazuje následující graf a tabulka výsledků. Graf 21 Strategie Moving Average (optimalizace) hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 3 Výsledky strategie Moving Average (optimalizace) Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta -9315,32 Transakce celkem

59 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 113 (22.12%) Dlouhé pozice (výhra %) 56 (23.24%) Ztrátové obchody (%) 128 (24.22%) 185 (76.76%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -337,88 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -50,35 Graf vývoje zůstatku našeho peněţního účtu je jiţ vyrovnanější, vidíme úseky plynulého zisku, stále jsou zde však prudké skoky v podobě velkých zisků následovaných ztrátami, hlavně v závěru období jsme jiţ téměř stále prodělávali. Nicméně celkový zisk strategie se podstatně zvýšil, upravení periody klouzavého průměru nám přineslo zisk ve výši USD, coţ uţ je pěkné zhodnocení. Příliš se nám ale nezlepšily ziskové obchody, pouze 23%, takţe jen o necelé jedno procento úspěšnější neţ přechozí strategie. Podařilo se nám ale podstatně zvýšit průměrný ziskový obchod ze 195 na 263 a průměrný ztrátový obchod se dokonce sníţil z 52 na 50. Odtud plyne náš zisk, na jeden ziskový obchod můţeme mít pět ztrátových a stále jsme v malém zisku. Nejvyšší ziskový obchod byl dokonce přes USD, to uţ je velmi pěkný zisk na jediný obchod, nejvyšší ztrátový obchod byl pouze 337 USD Dva Moving Average Jelikoţ jde dosáhnout kladných výsledků jiţ na základě jednoho MA, bude zajímavé podívat se, jakého zisku můţeme dosáhnout při kombinaci dvou MA. Tato strategie by měla přinést lepší načasování vstupu do obchodů neţ samotný MA. Zkusíme začít opět u MA s periodou 60 a jako druhý zvolíme MA perioda 10. Parametry testu: MA perioda 60 MA perioda 10 SL=200, TP=200 Signál k nákupu kratší MA protne delší MA zdola Signál k prodeji kratší MA protne delší MA shora 55

60 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu nebo při posunu ceny o 200 pipů nahoru nebo dolů na základě TP a SL Výsledky obchodování jsou zobrazeny v následujícím grafu a tabulce. Graf 22 Strategie Dva Moving Average hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 4 Výsledky strategie Dva Moving Average Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta -2486,84 Transakce celkem 261 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 131 (52.67%) Dlouhé pozice (výhra %) 136 (52.11%) Ztrátové obchody (%) 130 (51.54%) 125 (47.89%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -20,36 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -19,89 Jak vidíme v grafu, tato strategie sice peníze vydělala, ale ke konci období nastaly prudké ztráty. Výsledný čistý zisk je sice kladný, ale zisk 231 USD za dva roky je dost malý. Malý zisk je způsoben z velké části pouţitím funkce stop loss a take profit, která nám zisk i ztrátu omezuje, ale bez vyuţití této ochrany dopadla strategie mnohem hůře, celkový výsledek obchodování byl záporný. Kdyţ se podíváme na procento ziskových a ztrátových obchodů, je vidět velký potenciál této strategie, převaţuje procento ziskových obchodů, kterých bylo přes 52%. Pokusíme se tedy najít lepší nastavení klouzavých průměrů a bez pouţití SL a TP. S dobrým načasováním obchodů by strategie mohla přinést pěkné výsledky. Zkusíme tedy pomocí optimalizace nalézt nejvýdělečnější kombinaci MA. 56

61 Optimalizace Cílem této optimalizace je nalézt kombinaci dvou klouzavých průměrů, které budou generovat nejvyšší zisky. Kratší MA testujeme od 10 do 60, krok 5, delší MA se testuje v rozmezí krok taktéţ 5. Jako nejvýnosnější vyšla strategie kombinující pomalý MA s periodou 45 a rychlý MA s periodou 15. Výsledky testu jsou uvedeny níţe v grafu a tabulce. Parametry testu: Pomalý MA perioda 45 Rychlý MA perioda 15 Signál k nákupu kratší MA protne delší MA zdola Signál k prodeji kratší MA protne delší MA shora Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Graf 23 Strategie Dva Moving Average (optimalizace) hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 5 Výsledky strategie Dva Moving Average (optimalizace) Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta -9926,28 Transakce celkem 257 Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 129 (34.11%) Dlouhé pozice (výhra %) 82 (31.91%) Ztrátové obchody (%) 128 (29.69%) 175 (68.09%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -221,5 57

62 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -56,72 Pramen: vlastní tvorba Jak vidíme v grafu zůstatku našeho účtu, zpočátku byla tato strategie velmi zisková, zaznamenali jsme plynulý růst našeho kapitálu. Poté však jde graf spíše do strany, zisky jsou vyrovnávány ztrátami a konec období je jako u předchozích strategií ztrátový. V této strategii nebyl pouţit stop loss a take profit, coţ je zde dobré řešení. Jak je vidět z tabulky, průměrný výnos z obchodů je téměř třikrát vyšší neţ průměrná ztráta. Největší ziskový obchod byl dokonce za více neţ 900 USD, coţ je oproti největší ztrátě 221 USD dobrý poměr. Špatné je bohuţel procentuální zastoupení ziskových obchodů, kterých bylo pouze necelých 32%. Pro větší úspěch této strategie by tedy bylo třeba najít lepší načasování vstupu do obchodů. O to se pokusíme v další strategii Dva Moving Average + Stochastic Optimalizovaná strategie zaloţená na kříţení MA s kratší a delší periodou generuje vysoké zisky, ale poměr ztrátových obchodů je příliš vysoký, proto je pro vyšší ziskovost této strategie potřeba nalézt lepší způsob načasování vstupu do obchodů. K tomuto účelu nám poslouţí indikátor Stochastic, který identifikuje, zda na trhu převládají nákupní nebo prodejní tlaky. Jako referenční hladinu bereme hodnotu 50. Při hodnotě nad 50 na trhu převaţuje nákupní nálada, očekáváme tedy růst ceny a nakoupíme. Pokud je stochastic pod 50, převládají prodejní tlaky, a tak i my můţeme prodat. Parametry testu: Pomalý MA perioda 45 Rychlý MA perioda 15 Stochastic %K perioda 5, slowing 3 Signál k nákupu kratší MA protne delší MA zdola a Stochastic >50 Signál k prodeji kratší MA protne delší MA shora s Stochastic <50 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu 58

63 Graf 24 Strategie Dva Moving Average + Stochastic hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 6 Výsledky strategie Dva Moving Average + Stochastic Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,3 Transakce celkem 238 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 118 (38.14%) Dlouhé pozice (výhra %) 92 (38.66%) Ztrátové obchody (%) 120 (39.17%) 146 (61.34%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -731,16 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -95,03 V grafu vidíme opět prudké skoky v podobě velkých zisků. Celkově má graf této strategie rostoucí trend, ke konci opět proděláváme jako u předchozích strategií. Podařilo se nám zlepšit procentuální zastoupení ziskových obchodů, v této strategii jich je přes 38% proti předchozím 31%. Zvýšil se i průměrný ziskový obchod ze 158 USD na 198 USD, bohuţel se ale zvýšil i průměrný ztrátový obchod z 56 na 95. Takţe z původního 2,8 ztrátových obchodů na jeden ziskový máme jen 2 ztrátové na jeden ziskový. Hodně se nám také zvýšil nejvyšší ztrátový obchod, v této strategii jsme v jediném obchodě přišli o 731 USD. Celkově je ale strategie výrazně zisková, vydělali jsme USD za dva roky. 4.2 Obchodní strategie založená na Awesome Oscillator Tento indikátor technické analýzy, patřící do skupiny oscilátorů, se zobrazuje ve formě histogramu. Je zkonstruován jako rozdíl dvou jednoduchých klouzavých průměrů za 34 a 5 59

64 period. Kladné hodnoty histogramu, tedy hodnoty nad nulovou hranicí, znamenají býčí trend, záporné hodnoty pod nulou signalizují medvědí trend Awesome Awesome Oscillator se dá obchodovat několika způsoby. V této části si ukáţeme, jaká je úspěšnost obchodování pomocí podšálků neboli misek, coţ jsou formace vytvořené třemi po sobě následujícími sloupci v histogramu. Parametry testu: Awesome Oscillator (MA za 5 period - MA za 34period) SL=200, TP=200 Signál k nákupu vytvoření misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je niţší neţ oba krajní - T+1>T+2<T+3 Signál k prodeji vytvoření obrácené misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je vyšší neţ oba krajní - T+1<T+2>T+3 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu nebo při posunu ceny o 200 pipů nahoru nebo dolů na základě TP a SL Výsledky obchodování pomocí strategie zaloţené na awesome ukazuje následující graf a tabulka. Graf 25 Strategie Awesome hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 7 Výsledky strategie Awesome Celkový čistý zisk -2239,06 Hrubý zisk Hrubá ztráta ,28 Transakce celkem

65 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 1039 (45.62%) Dlouhé pozice (výhra %) 948 (45.62%) Ztrátové obchody (%) 1039 (45.62%) 1130 (54.38%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod Jiţ z grafu je jasně patrné, ţe tato strategie nefunguje, hodnota našeho vloţeného kapitálu během dvou let obchodování pravidelně klesala. Jak vidíme z tabulky, tato strategie generuje opravdu velké mnoţství obchodních signálů. Více neţ dva tisíce signálů za dva roky, coţ je téměř desetkrát více, neţ předchozí strategie zaloţené na klouzavých průměrech. Díky stop lossu nedochází k velkým ztrátám, ale ani k velkým ziskům, a přesto, ţe průměrný ziskový obchod je o jeden dolar vyšší neţ průměrný obchod ztrátový, ztrátových obchodů je procentuálně více, téměř o deset procent. Kdybychom ještě započítali spready placené za provedení transakcí, byla by tato strategie s tak velkým počtem provedených obchodů ztrátová ještě o mnoho více. Bylo by tedy potřeba najít lepší načasování vstupu do obchodů, abychom zvýšili počet ziskových obchodů a také docílit toho, aby zisky z obchodů byly výrazně vyšší neţ ztráty Awesome + Moving Average Jelikoţ indikátor awesome má danou konstrukci, není moţné zde optimalizovat. Proto přistoupíme ke kombinaci tohoto oscilátoru s dalším indikátorem. Jako vhodný se nabízí klouzavý průměr, který nám pomůţe lépe načasovat vstupy do pozic. Signál k nákupu je potvrzen, kdyţ je poslední cena v grafu vyšší neţ klouzavý průměr, signál k prodeji je potvrzen poslední cenou niţší neţ klouzavý průměr. Pro začátek vyzkoušíme klasický MA za 60 period. Parametry testu: Awesome Oscillator (MA za 5 period - MA za 34period) MA 60 period 61

66 Signál k nákupu vytvoření misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je niţší neţ oba krajní - T+1>T+2<T+3 a zároveň poslední cena v grafu je vyšší neţ MA Signál k prodeji vytvoření obrácené misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je vyšší neţ oba krajní - T+1<T+2>T+3 a zároveň poslední cena v grafu je niţší neţ MA Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Výsledky obchodování pomocí strategie zaloţené na awesome ukazuje následující graf a tabulka. Graf 26 Strategie Awesome + Moving Average hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 8 Výsledky strategie Awesome + Moving Average Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,86 Transakce celkem 1025 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 510 (35.88%) Dlouhé pozice (výhra %) 361 (35.22%) Ztrátové obchody (%) 515 (34.56%) 664 (64.78%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -449,98 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -85,22 Po potvrzení obchodních signálů pomocí MA jsou výsledky obchodování podstatně lepší. V grafu vidíme velké zisky následované menšími ztrátami, někde jsou ale i ztráty dost velké. 62

67 V závěru období opět proděláváme. Tato strategie vydělala přes USD a přes USD prodělala, čistý zisk je ale kladný a USD také povaţuji za slušný výsledek. Počet obchodů se nám sníţil téměř na polovinu a klesl i počet ziskových obchodů o zhruba 10%. Přesto je ale strategie zisková a to díky tomu, ţe průměrný ziskový obchod je téměř 167 USD, zatímco průměrný ztrátový obchod je pouze 85 USD, takţe jeden ziskový obchod pokryje dva ztrátové. Kdyby se povedlo zlepšit počet ziskových obchodů, měla by tato strategie dobrý potenciál pro pouţití ve skutečném obchodování. Pokusíme se tedy o optimalizaci délky klouzavého průměru a uvidíme, zda se podaří zlepšit poměr mezi ziskovými a ztrátovými obchody. Optimalizace Výsledky strategie awesome + MA 60 jsou jiţ uspokojivé, přesto je zde prostor pro zvýšení zisku, nejlépe zlepšením poměru ziskových a ztrátových obchodů. O to se pokusíme pomocí optimalizace periody klouzavého průměru. Optimalizujeme tedy periodu MA, začátek optimalizace je na periodě 10, konec na periodě 100, krok 5. Nejlepších výsledků dosáhla strategie, která pro potvrzení signálů na vstupy do pozic pouţívá MA s periodou 85. Parametry testu: Awesome Oscillator (MA za 5 period - MA za 34period) MA 85 period Signál k nákupu vytvoření misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je niţší neţ oba krajní - T+1>T+2<T+3 a zároveň poslední cena v grafu je vyšší neţ MA Signál k prodeji vytvoření obrácené misky v histogramu, tedy prostřední sloupec je vyšší neţ oba krajní - T+1<T+2>T+3 a zároveň poslední cena v grafu je niţší neţ MA Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu 63

68 Graf 27 Strategie Awesome + Moving Average (optimalizace) hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 9 Výsledky strategie Awesome + Moving Average (optimalizace) Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,26 Transakce celkem 1032 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 534 (35.21%) Dlouhé pozice (výhra %) 364 (35.27%) Ztrátové obchody (%) 498 (35.34%) 668 (64.73%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -534,34 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -94,14 Jak vidíme z grafu, vývoj hodnoty našeho kapitálu je velmi nepravidelný. V první polovině období jsme kapitál podstatně zhodnotili, zejména díky velkým ziskovým obchodům a navazujícím ziskovým obchodům. Na svislé ose vidíme, ţe jsme se s hodnotou kapitálu dostali aţ ke USD, ale pak následovalo období pravidelných ztrát, takţe výsledek této strategie je zisk USD. I to je ale velmi pěkný výsledek. V tabulce vidíme, ţe poměr ziskových a ztrátových obchodů se téměř nezměnil. Zvýšil se ale průměrný ziskový obchod ze 166 USD na 192 USD, vzrostl i průměrný ztrátový obchod na 94 USD, procentuálně ale méně neţ ziskový, takţe vyděláváme více neţ v předchozí strategii. Jelikoţ je tato strategie výrazně zisková, jistě by stála za další testování a zařazení do portfolia strategií pro skutečné obchodování. 64

69 4.3 Obchodní strategie založená na Stochastic Tento indikátor je zaloţen na předpokladu, ţe v rostoucím trendu jsou zavírací ceny blíţe k vrcholu rozpětí ceny za dané období, v klesajícím trendu jsou zavírací ceny blíţe ke dnu cenového rozpětí. Stochastic tedy porovnává tyto údaje a určuje, jaká je nálada na trhu. Jak jiţ bylo napsáno v teoretické části, existují tři způsoby obchodování pomocí indikátoru stochastic. Prvním způsobem je sledování hladin překoupenosti a přeprodanosti, nejčastěji se jako tyto hladiny pouţívají hodnoty 80 a 20. Signálem k nákupu nebo prodeji je pak překročení těchto hladin. Druhý způsob je obchodování při kříţení křivek %K a %D, jelikoţ %D je vlastně klouzavým průměrem %K. Tímto způsobem obchodujeme klasicky jako při obchodování pomocí MA, tedy kdyţ křivka %K vzroste nad křivku %D, nakupujeme, kdyţ %K klesne pod %D, prodáváme. Třetím způsobem je vyhledávání divergencí, tedy situací, kdy cena roste a indikátor klesá a naopak Stochastic Pro testování strategie vyuţívající ke generování obchodních signálů indikátor stochastic jsem zvolila první způsob hodnocení vývoje tohoto indikátoru. Sledujeme tedy vývoj křivky %K a jako signál k nákupu je povaţován pokles křivky %K pod hladinu 20 a její následný vzestup nad tuto hladinu. Naopak signál k prodeji tato strategie dává, kdyţ %K vzroste nad 80 a následně klesne pod 80. Parametry testu: Stochastic %K perioda 5, slowing 3, %D perioda 3 SL=200, TP=200 Signál k nákupu %K klesne pod 20 a vzroste zpět nad 20 Signál k prodeji %K vzroste nad 80 a klesne zpět pod 80 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu nebo při posunu ceny o 200 pipů nahoru nebo dolů na základě TP a SL Výsledky obchodování a vývoj zůstatku kapitálu je patrný z následujícího grafu a tabulky. 65

70 Graf 28 Strategie Stochastic hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 10 Výsledky strategie Stochastic Celkový čistý zisk -2955,32 Hrubý zisk Hrubá ztráta ,98 Transakce celkem 1163 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 572 (44.58%) Dlouhé pozice (výhra %) 509 (43.77%) Ztrátové obchody (%) 591 (42.98%) 654 (56.23%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -20,36 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -19,75 Z grafu vývoje zůstatku našeho účtu je na první pohled patrné, ţe tato strategie není zisková. Dalo by se říci, ţe náš kapitál konstantně klesal. Za dva roky jsme provedli obchodů a celková ztráta byla téměř 3 tisíce dolarů. I kdyţ poměr ziskových a ztrátových obchodů je lepší neţ u některých dosud testovaných ziskových strategií, ziskových obchodů bylo přes 43%, díky vyuţití TP a SL jsme nakonec v mínusu. Vidíme, ţe průměrný ziskový obchod je jen o zhruba 0,2 USD menší neţ průměrný obchod ztrátový, ale ztrátových obchodů bylo o 13% více. Ve skutečnosti nás ale nástroje SL a TP ochránily před ještě vyššími ztrátami, stejná strategie bez stop lossu a take profitu byla ještě více ztrátová. To můţe být dáno silnějším trendem na trhu, Stochastic je netrendový indikátor, takţe dobře funguje při situaci, kdy jde trh do strany. Při silném býčím a medvědím trendu má ale tendence generovat falešné signály. Zde tedy vidím velký potenciál ve vyuţití dalšího indikátoru pro potvrzení signálů, které generuje stochastic. 66

71 4.3.2 Stochastic + RSI Jelikoţ strategie vyuţívající pouze signály indikátoru stochastic vyšla ztrátová, vyuţijeme pro eliminaci falešných signálů další indikátor. Zvolila jsem indikátor RSI, který měří sílu nebo naopak oslabování trhu, s periodou 14. Podobně jako stochastic, i RSI určuje překoupenost nebo přeprodanost trhu s vyuţitím hladin 70 a 30. Můţeme také vyhledávat divergence ve vývoji ceny a indikátoru. Třetí způsob interpretace je sledování překročení středové čáry tedy hladiny 50, který jsem také vyuţila v této strategii. Hodnota RSI nad 50 značí silnější býčí náladu na trhu, hodnota pod 50 ukazuje vítězství medvědů. Jelikoţ v této strategii je RSI pouze pomocný indikátor na potvrzení signálu stochasticu, zdá se mi překročení hladiny 50 jako vhodné potvrzení. Perioda 14 je doporučené nastavení tohoto indikátoru. Parametry testu: Stochastic %K perioda 5, slowing 3, %D perioda 3 RSI perioda 14 Signál k nákupu %K klesne pod 20 a vzroste zpět nad 20 a RSI > 50 Signál k prodeji %K vzroste nad 80 a klesne zpět pod 80 a RSI < 50 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Graf 29 Strategie Stochastic + RSI hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 11 Výsledky strategie Stochastic + RSI Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,34 Transakce celkem 293 Krátké pozice (výhra 141 Dlouhé pozice (výhra

72 Pramen: vlastní tvorba %) (40.43%) %) (40.79%) Ziskové obchody (%) 119 (40.61%) Ztrátové obchody (%) 174 (59.39%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -634,34 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -144,51 Z grafu vývoje zůstatku kapitálu je patrné, ţe tato strategie je zisková. Vidíme, ţe nárůst kapitálu je velmi nepravidelný, a to hlavně díky velkým ziskům. Vidíme, ţe dvakrát jsme se s hodnotou kapitálu dostali dokonce nad USD, takţe kdybychom těchto místech obchodování ukončili, strategie by vydělala i více neţ USD, bohuţel v závěru sledovaného období jsme velkou část zisků opět prodělali. Čísla v tabulce jsou ale velmi optimistická. Pomocí této strategie jsme provedli pouhých 293 obchodů za dva roky a vydělali jsme USD. Ztráty byly ve výši USD, takţe výsledný zisk 7054 USD je poměrně vysoký. Pouţitím RSI pro potvrzení signálů stochasticu jsme dosáhli cíle, tedy eliminace falešných signálů. Počet obchodů klesl z 1163 na 293 a strategie se z prodělečné stala výdělečnou. Jak je vidět z grafu, strategie je schopna dosahovat vysokých jednorázových zisků, největší z nich ve výši 1061 dolarů. Největší ztrátový obchod byl za 634 USD. Průměrný ziskový obchod ve výši 270 USD je však téměř dvojnásobný oproti 144 USD průměrnému ztrátovému obchodu. Výsledky této strategie jsou tedy výborné, nabízí se ale ještě moţnost optimalizace, zda by nemohlo jiné nastavení periody indikátoru RSI přinést zisky ještě vyšší. Optimalizace Jak jiţ bylo řečeno, vidina ještě vyššího zisku je lákavá, proto vyzkoušíme ještě optimalizaci, která dosud vţdy přinesla lepší výsledky. Optimalizovat budeme periodu indikátoru RSI a to od 5 do 30, krok 2. Nejlepších výsledků dosáhla strategie, která pro potvrzení signálů na vstupy do pozic pouţívá RSI s periodou 29. Parametry testu: Stochastic %K perioda 5, slowing 3, %D perioda 3 RSI perioda 29 68

73 Signál k nákupu %K klesne pod 20 a vzroste zpět nad 20 a RSI > 50 Signál k prodeji %K vzroste nad 80 a klesne zpět pod 80 a RSI < 50 Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Graf 30 Strategie Stochastic + RSI (optimalizace) hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 12 Výsledky strategie Stochastic + RSI (optimalizace) Celkový čistý zisk Hrubý zisk Hrubá ztráta ,68 Transakce celkem 373 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 183 (44.26%) Dlouhé pozice (výhra %) 158 (42.36%) Ztrátové obchody (%) 190 (40.53%) 215 (57.64%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -578,94 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -136,25 Jiţ z grafu je jasně viditelné, ţe optimalizovaná strategie byla také výdělečná díky velkým ziskovým obchodům, ovšem ke konci období jsme neprodělali zdaleka tak velkou část zisku, jako ve strategii před optimalizací. V tabulce výsledků obchodování nás čeká velké překvapení. Celkový čistý zisk této strategie je USD za dva roky s počátečním kapitálem USD. Zvýšil se nám poměr výher v krátkých pozicích, ze 40% na 44%, taktéţ se zlepšil poměr ziskových a ztrátových obchodů. Největší úspěch optimalizace vidím ve zvýšení průměrného ziskového obchodu z 270 USD na 291 USD a zároveň sníţení průměrného ztrátového obchodu z 144 USD na 136 USD. Zvýšil 69

74 se i největší ziskový obchod a největší ztrátový obchod je niţší neţ u strategie bez optimalizace. Tato strategie má naprosto nejlepší výsledek z doposud testovaných strategií, takţe strategie stochastic v kombinaci s RSI by jistě stála za zařazení do portfolia strategií při reálném obchodování. 4.4 Obchodní strategie založená na MACD Tento indikátor je sloţen hned ze tří klouzavých průměrů a ukazuje jejich sbíhavost a rozbíhavost. Indikátor MACD má 2 linie základní (histogram) a signální (přerušovaná čára). Základní linii získáme odečtením pomalého klouzavého průměru od MA rychlého a výsledný rozdíl je zobrazen jako sloupec histogramu. Signální čára je pak klouzavým průměrem křivky základní. K nákupu dojde, kdyţ je signální linie nejdříve niţší a posléze se dostane nad základní linii. K prodeji dojde v opačném případě, tedy signální linie je nejdříve výše a posléze je níţe neţ základní. Pomocí MACD histogramu se dá obchodovat na více způsobů. Můţeme vyuţít toho, ţe ukazuje, která skupina má na trhu převahu. Kdyţ klesá, dominují prodávající, kdyţ roste, převahu mají kupující. Při rostoucím histogramu tedy kupujeme, při klesajícím prodáváme. Jedním z nejsilnějších signálů je výskyt divergence, tedy kdyţ cena roste a histogram klesá a naopak MACD V této strategii pouţijeme první způsob generování signálů k obchodování, tedy kdyţ signální křivka vzroste nad nebo klesne pod základní linii - histogram. Při prvním testování pouţijeme standardní doporučované nastavení indikátoru MACD a to 12, 26 a 9 denní průměry. Parametry testu: MACD: hlavní perioda 12 a 26, signální perioda 9 SL=200, TP=200 Signál k nákupu signální linie nejdříve niţší, pak se dostane nad základní linii Signál k prodeji signální linie je nejdříve výše, pak níţe neţ základní Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu nebo při posunu ceny o 200 pipů nahoru nebo dolů na základě TP a SL 70

75 Výsledky obchodování pomocí této strategie nalezneme v následujícím grafu a tabulce. Graf 31 Strategie MACD hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 13 Výsledky strategie MACD Celkový čistý zisk -2212,36 Hrubý zisk Hrubá ztráta ,5 Transakce celkem 1011 Pramen: vlastní tvorba Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 506 (47.23%) Dlouhé pozice (výhra %) 459 (45.40%) Ztrátové obchody (%) 505 (43.56%) 552 (54.60%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -20,36 Průměrný ziskový obchod ztrátový obchod -19,94 Jak vidíme jiţ z grafu, strategie zaloţená na MACD se standardním nastavením není zisková, hodnota našeho kapitálu konstantně klesala. Za dva roky jsme prodělali USD a díky uţití stop lossu nebyly ztráty ještě vyšší. Tato strategie opět generuje poměrně velké mnoţství signálů, za dva roky jsme provedli přes obchodů. Procentuální zastoupení ziskových obchodů není špatné, 45% obchodů je ziskových, výslednou ztrátu nám ale dělá velikost průměrného zisku a ztráty. Průměrná ztráta je vyšší neţ zisk, takţe při 54% ztrátových obchodů končíme ztrátou. Pokusíme se podívat, zda jsou ztráty dané nastavením parametrů indikátoru MACD nebo bude strategie zaloţená na MACD vţdy ztrátová. Optimalizace Jelikoţ strategie vyuţívající základní nastavení indikátoru MACD byla výrazně ztrátová, zkusíme udělat optimalizaci parametrů MACD. Rychlý MA testujeme od 5 do 20 krok 1, pomalý MA od 20 do 50 krok 2, signální křivku testujeme od 5 do 15 krok 1. 71

76 Zde bylo při optimalizaci nutné pouţít jiný model neţ ve všech dosavadních testech, jelikoţ testování pomocí modelu Všechny cenové pohyby by trvalo několik dnů. Pouţila jsem tedy model Kontrolní body, ale pouze pro vyhodnocení všech moţných strategií, pro testování výsledné nejlepší strategie uţ byl opět pouţit nejpřesnější model Všechny cenové pohyby. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno při nastavení MACD 9, 20, 5. Parametry testu: MACD: hlavní perioda 9 a 20, signální perioda 5 Signál k nákupu signální linie nejdříve niţší, pak se dostane nad základní linii Signál k prodeji signální linie je nejdříve výše, pak níţe neţ základní Uzavření pozice při vygenerování nového nákupního nebo prodejního signálu Výsledky obchodování pomocí optimalizované strategie MACD jsou zachyceny v následujícím grafu a tabulce. Graf 32 Strategie MACD (optimalizace) hodnota kapitálu Pramen: vlastní tvorba za pomocí obchodní platformy MetaTrader 4 Tabulka 14 Výsledky strategie MACD (optimalizace) Celkový čistý zisk -0,9 Hrubý zisk Hrubá ztráta ,62 Transakce celkem 1616 Krátké pozice (výhra %) Ziskové obchody (%) 808 (64.36%) 1049 (64.91%) Dlouhé pozice (výhra %) Ztrátové (%) obchody 808 (65.47%) 567 (35.09%) Největší ziskový obchod ztrátový obchod -300,38 72

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýz EUR / USD Prodejní tlaky slábnou. EUR/USD se přesunul do konsolidační fáze. Během posledního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nepohybuje ani jedním směrem. Zřejmě se nacházíme v krátkodobém

Více

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 25.6.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. 1-letý EUR Reuters benchmark: spekulace na korekci long @ 97,, cíl @ 99,6, stop-loss 96,8, otevřeno

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Pohyb po vzestupné trendové linii. EUR/USD se stále tlačí výš. Hodinová rezistence

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 17.12.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. Koruna k euru: short @ 26,3. Cíl @ 28, stop-loss @ 26,15. Změnit stop-loss při překročení 26,55/26,5,

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Prudký pokles. EUR/USD včera po Draghiho vyhlášení prudce klesl a prolomil supporty

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Krátkodobě medvědí. EUR/USD je stále ve střednědobém býčím momentu. Hodinová rezistence

Více

Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015

Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015 Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outllooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD. Uvedl jsem, že mě budou zajímat především swing long obchody. Pro vstup do longu vnímám

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Silný odraz od 1.0900. EUR/USD prorazil menší rezistenci na 1.0989, což zmírňuje

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA RESEARCH TEAM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nyní pohybuje do boku. Hodinová rezistence se nachází na

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Přehled doporučení. Shrnutí 16.7.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Přehled doporučení. Shrnutí 16.7.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 16.7.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. Stříbro: short @ 133, cíl @ 1235, stop-loss 1325, spekulace na zvrat krátkodobého trendu Doporučujeme

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček

1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček od Admiral Markets 1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček Svíčky hoří, aby nám svítily. Promluv si o trhu s trhem. Styl technické analýzy

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový a při splnění podmínky neutrální. V uplynulém

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015

Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015 Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že můj náhled je neutrální. Cena nedošla ani do jednoho supportu, takže jsem

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzytt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE Upozornění: Žádná z předkládaných strategií nepředstavuje

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje nad 1.1000. EUR/USD po prudkém propadu po oznámení výsledku brexitu

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Znovu míří k supportu na 1.0796. EUR/USD se tlačí výš od supportu na 1.0796 (min

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TECHNICKÁ ANALÝZA DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TECHNICKÁ ANALÝZA DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS TECHNICKÁ ANALÝZA TECHNICAL ANALYSIS DIPLOMOVÁ

Více

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Technická Analýza Analýza společnosti Ford 10.06.2008 Ukončení doporučení krátké pozice: Vývoj kurzu akcií Ford naplnil očekávání. Hodnota akcií se prudce propadla o cca 25% a dostala se na 1. support

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH

Více

Technická analýza v praxi

Technická analýza v praxi Technická analýza v praxi Praha, 17. dubna 2013 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD po prudkém propadu po oznámení výsledku brexitu konsoliduje.

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Váhá. EUR/USD konsoliduje kolem 1.0600 a zůstává v sestupném kanálu. Technická formace

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph. D. Vypracoval: Bc. Michal

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fibonacci retracement 2. Nastavení 3. Použití v praxi Autorem tohoto mocného nástroje je matematik Leonardo Pisano Fibonacci. Nástroj vychází z přírody konkrétně z vypozorování

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015

Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015 Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že očekávám pokračování prodejního tlaku a mám zájem hlavně o short obchody.

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Short-term volatility. UR/USD se obchoduje výš. hodinová rezistence je na 1.1416

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Prudký pád. EUR/USD se po výsledku hlasování pro odchod propadlo. Rezistence se

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Please read the disclaimer and the disclosures which can be found at the end of this report SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE Upozornění:

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 opravdu dotvořil formaci hlavy a ramena s dvojitým pravým ramenem. Cílová cena byla dosažena rychleji, než se dalo očekávat. Nyní se konsoliduje index

Více

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře od Admiral Markets 1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře Jeden z klíčových úspěchů na finančních trzích je vědět, proč se

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Volatilita klesá. EUR/USD se po prudkém propadu po oznámení výsledku brexitu stále

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

WALL STREET JOURNAL BARRON S REPORT 07/2012

WALL STREET JOURNAL BARRON S REPORT 07/2012 WALL STREET JOURNAL BARRON S REPORT 07/2012 PROČ ČESKÁ KORUNA SLÁBNE OPROTI VŠEM SVĚTOVÝM MĚNÁM? & VÍTE ŽE WALL STREET JOURNAL OČEKÁVÁ DO ROKA OSLABENÍ EURA AŽ NA 1:1 (-23%)? aneb komu to pomůže a komu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Aktuální FX Outlook (AUDUSD)

Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Forex Outlook AUDUSD 8.5. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mám zájem o longy i shorty v supportech a rezistencích uvedených níže, ale

Více

Kukuřice long. Nákup kukuřice spekulace na vzestup ceny

Kukuřice long. Nákup kukuřice spekulace na vzestup ceny Kukuřice long Nákup kukuřice spekulace na vzestup ceny Červen 2002 Kukuřice na vzestup Trh s kukuřicí se dostal do výhodné situace, na jejíž zformování dlouhodobě čekáme. Kurz je na mimořádně nízké úrovni

Více

Tomáš. Buzrla Tel.: 777 603 593

Tomáš. Buzrla Tel.: 777 603 593 Obchodování emisních povolenek Tomáš Buzrla Tel.: 777 603 593 Typy kapitálových trhů Primárn rní trhy - obchody pouze mezi podniky, kterým byly přidp iděleny emisní povolenky Charakteristika: nízkn zké

Více

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více