Tablet s9 Dark Iron 8GB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tablet s9 Dark Iron 8GB"

Transkript

1 Tablet s9 Dark Iron 8GB Popis pøístroje 1. Dotykový displej 5. Indikátor nabíjení 9. Slot MicroSDHC/XC. Ovládání hlasitosti 6. Tlaèítko POWER 10. USB Host/OTG konektor. Zpìt: na pøedchozí obrazovku 7. Výstup na sluchátka 11. Zdíøka napájení 4. Pøední kamera 8. Mikrofon Obsah balení Energy Tablet s9, manuál, USB.0 vysokorychlostní kabel pro pøipojení k PC, USB Host kabel pro pøipojení externích USB periferií (flash disk, HDD, myš, klávesnice...), Hi-Fi sluchátka, utìrka na displej, pouzdro, napájecí adaptér AC/DC (Europlug) V AC 50-60Hz Úvodem Dìkujeme vám za zakoupení nového Energy Tablet s9. Energy Tablet MID je zástupcem nové generace pøístrojù založených na operaèním systému Android. Umožní vám pøistupovat na internet odkudkoliv pomocí WiFi, kontrolovat y, hrát hry, pracovat s aplikacemi nebo pøehrávat multimédia vèetnì FullHD videa, hudby, obrázkù, elektronických knih aj.). Zároveò jsou pro Energy Tablet dostupné tisíce aplikací a her pro systém Android. Tablet je vybaven 9" 16:9 multidotykovým displejem s rozlišením 800x480 bodù, vestavìnou kamerou, pohybovým senzorem, reproduktorem a èteèkou MicroSDHC/XC karet. Také mùžete k vašemu Energy Tabletu pøipojit USB zaøízení jako pevné disky, flash pamìti nebo klávesnice a myš nebo pøipojit Tablet k PC. Doporuèujeme podrobné pøeètení této pøíruèky a dodržovat pokyny k používání.

2 Péèe a údržba - Nevystavujte váš Energy Tablet otøesùm, pøímému slunci, vlhkosti èi extrémním teplotám. - Nepoužívejte hrubá a agresivní èistidla. - Udržujte zaøízení èisté a bez prachu pomocí jemného a suchého hadøíku. - Nabíjejte baterii v momentì, kdy se na obrazovce objeví symbol nízké energie. - Nerozebírejte zaøízení. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným servisem. Hlavní vlastnosti - MID (mobilní internetové zaøízení) s operaèním systémem Android " TFT multidotykový displej ve formátu 16:9 s rozlišením 800x Wi-Fi b/g/n pro pøipojení k internetu pomocí bezdrátových access pointù. - Allwinner A1 1.0GHz procesor + D engine GPU Mali MB DDR operaèní pamì RAM. - Pøední kamera (VGA 640x480 bodù). - 8GB vestavìné pamìti. - Rozšíøení pamìti pomocí karet microsdhc/xc (až do 64GB). - USB Host pro pøipojení externích HDD, flash pamìtí, klávesnice a myši. - USB OTG pro pøipojení k poèítaèi. - Integrovaný reproduktor, všesmìrový mikrofon, pohybový senzor (accelerometer). - Pøedinstalované aplikace: webový prohlížeè, ový klient, pøehrávaè multimédi (hudba, videa, fotografie), alarm, kalkulaèka. - Tisíce aplikací a her dostupných na internetu pro operaèní systém Android. - Nabíjitelná baterie mah: až 7 hodin prohlížení internetu s Wi-Fi. Baterie Váš Energy Tablet je vybaven vestavìnou Li-Ion baterií, která je z výroby již nabita. Nicménì doporuèujeme ji pøed prvním použitím znovu plnì nabít. Baterii nabíjejte pøipojením AC/DC adaptéru do zásuvky a k USB portu pøístroje. Doba nabíjení se pohybuje mezi - 4 hodinami podle toho, zda je zaøízení v provozu nebo vypnuté. Pro udržení baterie v dobrém stavu ji nikdy nenechávejte pøipojenou ke zdroji déle než 8 hodin. Váš Energy Tablet obsahuje nìkolik metod pro maximální výdrž baterie: - nastavením intervalu vypnutí displeje pod Nastavení -> Obraz -> Režim spánku - volbou optimálního podsvícení (kolem 70%) pod Nastavení -> Obraz -> Jas - deaktivací WiFi: Nastavení -> Bezdrátová pøipojení a sítì -> Wi-Fi Nastavení èeštiny Po zapnutí nabìhne tablet ve španìlštinì. Pro volbu èeského prostøedí zvolte na ploše ikonu Ajustes -> Idioma y entrada de texto -> Idioma a najdìte položku Èeština. Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí vašeho Energy tabletu podržte tlaèítko POWER (6) na nìkolik sekund. Jakmile nabìhne operaèní systém, musíte jej odemknout vytažením zámku doprava, mimo kruh. Pro vypnutí podržte POWER, dokud se neobjeví menu, poté zvolte Vypnout. Stisknìte POWER krátce pro zamknutí/odemknutí tabletu nebo vypnutí/zapnutí obrazovky.

3 Dotykové ovládání - gesta Klik - krátké klepnutí Dvojklik - dvì krátká klepnutí za sebou Pøesunutí - táhnìte nepøerušenì prstem po ploše Listování - posuòte rychle prstem po ploše Zoom - zvìtšete nebo Podržení - dlouhý stisk zmenšete obrázek roztažením nebo stažením prstù Pracovní plocha Po spuštìní pøístroje a odemknutí zámku se zobrazí následující pracovní plocha (Home): 1. Vyhledávání: pøímý pøístup k vyhledávaèi Google 6. Zvýšit hlasitost. Zpìt: návrat na pøedchozí obrazovku ve spuštìné 7. Music: pøehrávaè hudby aplikaci 8. Movies: pøehrávaè filmù. Home: návrat na domácí obrazovku 9. Pictures: galerie fotografií 4. Úlohy: seznam právì spuštìných programù 10. ebook: èteèka elektronických knih 5. Snížit hlasitost 11. Mail: ový klient

4 1. Stavový øádek: zobrazuje informace o pokrytí, 15. Play Store: Stahování nejlepších a nejpopubaterii a èase. Kliknutím na tuto oblast otevøete lárnìjších aplikací pro systém Android vìtší variantu, kde souèasnì vidíte také datum 16. Start: prezentace a elektronický manuál a dalším stiskem zobrazíte rychlé volby, kde lze 17. Demo mode: pøedvádìcí režim spravovat režim V letadle, Wi-Fi sítì, gyroskop, 18. Applications: pøístup k nabídce aplikací jas, oznámení a vstoupit do hlavního Nastavení. a widgetù 1. Internet: webový prohlížeè 19. Voice Search: Pøistup ke Google hlasovému 14. Camera: aktivace vestavìné kamery vyhledávání a dalším funkcím Widgety 4 5

5 Pro pøidání widgetu klepnìte na aplikace a widgety (1) a vyberte WIDGETY v horní èásti obrazovky (). Mùžete procházet () všechny dostupné widgety, poté stisknìte (4) vybraný widget a umístìte jej na pracovní plochu (5). Widgety mohou být pøesouvány nebo vymazány: podržte jej dokud se widget nezvýrazní, pak jej mùžete pøesunout na jinou stránku nebo vymazat pøesunutím na koš v horní èásti obrazovky. Pro pøidání, pøesunutí nebo vymazání aplikace zvolte aplikaci z menu aplikace a widgety a zopakujte tentýž postup. Nastavení Wi-Fi Na hlavní obrazovce kliknìte na ikonu Nastavení. V položce Bezdrátová pøipojení a sítì pøesuòte posuvník Wi-Fi do polohy Zapnuto. Ze seznamu vyberte požadovanou sí. Je-li sí šifrovaná, zadejte pomocí klávesnice heslo. Po úspìšném ovìøení tablet váš pøístup uloží a opìt se v pøípadì dostupnosti sítì automaticky pøipojí. Tablet pracuje se šifrováním WEP, WPA, WPA, TKIP a AES.

6 Prohlížení internetu Váš tablet Energy je vybaven výkonným webovým prohlížeèem. Jakmile se pøipojíte k Wi-Fi síti, na domácí ploše kliknìte na ikonu Prohlížeè, zadejte adresu webu nebo vyhledejte požadovaný výraz na Google Zpìt pomocí klávesnice, odešlete tlaèítkem ENTER. Vpøed 5. Zavøít záložku. Obnovit 6. Nová záložka 4. Webová adresa - klepnìte na øádek pro zadání 7. Možnosti a nastavení ový klient Pro nastavení vašeho úètu použijte údaje, které jste získali od poskytovatele ových služeb.

7 Nová zpráva 4. Aktuální složka. Vyhledávání 5. Výpis zpráv. Možnosti Hudební pøehrávaè Seznam skladeb 4. Pøedchozí skladba 7. Snížení hlasitosti. Náhodné pøehrávání 5. Pøehrávání / pauza 8. Zvýšení hlasitosti. Opakování 6. Další skladba

8 Video pøehrávaè Snížení hlasitosti. Pøedchozí soubor 5. Další soubor. Zvýšení hlasitosti 4. Pøehrávání / pauza 6. Možnosti 7. Zpìt Kamera Režim foto 4. Zoom - 7. Možnosti. Režim video 5. Zoom + 8. Spouš. Režim panoramy 6. Pøepínaè kamery

9 Galerie obrázkù a videa Pro pøechod na pøedchozí / následující obrázek listujte prstem po displeji v horizontálním smìru.

10 MicroSDHC/XC a USB Host Vkládejte / vyjímejte microsd kartu pouze do / z vypnutého zaøízení, abyste pøedešli ztrátì dat.?

11 Aktualizace systému Váš tablet Energy je založen na operaèním systému Android, který lze v pøípadì potøeby reinstalovat nebo aktualizovat. Tento proces je jednoduchý, ale musí být proveden peèlivì a pouze, když je to nezbytnì nutné. Jestliže zaznamenáváte pády nebo zamrznutí systému, náhodné restarty nebo problémy s pøístupem k pamìti, mìli byste operaèní systém obnovit nebo aktualizovat na novìjší kompatibilní verzi. Postupujte podle tìchto krokù: 1. Ujistìte se, že je baterie tabletu plnì nabita. V opaèném pøípadì pøipojte tablet Energy k zásuvce pomocí dodaného AC/DC napájecího adaptéru a poèkejte, dokud se baterie zcela nenabije.. Na vašem poèítaèi navštivte stránku Vstupte do sekce podpory Support a najdìte rodinu zaøízení Tablet. 4. Vyberte z roletového menu model vašeho pøístroje a stáhnìte nejnovìjší dostupnou verzi OS Android. Upozornìní: Ujistìte se, že stahujete systém urèený pøímo pro váš pøístroj a odpovídající øadu sériových èísel. Aplikací nesprávného systému mùžete váš pøístroj nevratnì poškodit. 5. Rozbalte stažený archiv do poèítaèe. 6. Proètìte si textovou informaci obsaženou v archivu a následujte uvedeného postupu.

12 FAQ - nejèastìjší dotazy Proè nelze pøehrát nìkteré MP soubory? MP soubory musí být nakódovány podle standardu Layer MPEG1, MPEG a MPEG.5. Pokud toto vaše soubory nesplòují, je tøeba je pøekonvertovat. Mùj Energy Tablet se nezapne, co mùžu dìlat? Ujistìte se, že je baterie dostateènì nabitá. Pokud se tablet nezapne asi cca po 0 minutách nabíjení, mùže být problém s operaèním systémem. Prostudujte prosím sekci o reinstalaci / aktualizaci systému. Proè nelze pøehrát nìkteré WMA soubory? Ujistìte se, že soubory nejsou kódovány systémem DRM. Proè nelze vidìt videa, obrázky nebo texty pøi procházení souborù v hudebním pøehrávaèi? Každá aplikace zobrazuje pouze soubory spjaté s jejím obsahem. Takže pokud procházíte složky v hudebním pøehrávaèi, zobrazí se pouze hudební soubory, videa ve video pøehrávaèi atd. Pokud chcete vidìt všechny typy souborù naráz, z nabídky aplikací zvolte FileXplorer. Jaké video formáty jsou kompatibilní s mým Energy tabletem? Váš Energy Tablet mùže pøehrávat množství video formátù bez pøekódování, nicménì možnosti playbacku jsou omezené podle použité aplikace. Pokud nìkterý formát nelze pøehrát, vyhledejte kompatibilní program. Proè nelze zobrazit moje JPG obrázky? Mnoho digitálních fotoaparátù a editaèních programù pøidává skrytá data do JPG souborù. Tato data mohou zabránit zobrazení souborù v nìkterých aplikacích. V pøípadì nutnosti obrázek pøeuložte v jiné aplikaci a vymažte tato metadata. Nìkdy obrazovka zèerná a zaøízení neodpovídá. Stisknìte tlaèítko RESET pro tvrdý restart zaøízení. Udávaná kapacita pamìti Energy Tablet s9 je 8GB, ale skuteènì dostupná pamì je nižší. Proè? Operaèní systém Android a pøedinstalované aplikace zabírají pøibližnì 1,5GB pamìti. Tím pádem kapacita dostupná pro uživatelská data je menší. Aktualizoval jsem systém a nyní nemám v pamìti žádné knihy ani svoje motivy plochy. Jak mohu obnovit pøedinstalovaný obsah? Pøed jakoukoliv manipulací se systémem si zálohujte data, která si chcete uschovat. Na zvláštní stránce naleznete nejen pùvodní obsah, ale také i mnoho dalších knih a motivù plochy. Co mám udìlat, abych mohl instalovat vlastní stažené aplikace? Zaprvé se ujistìte, že soubor má pøíponu instalaèního balíèku Android (.APK), zadruhé OS Android vás vyzve k aktivaci instalace aplikací z Neznámých zdrojù ( Unknown Sources ). Tato volba je z dùvodu bezpeènosti pùvodnì neaktivní. Pro aktivaci instalace zvolte v menu Nastavení -> Zabezpeèení -> Neznámé zdroje (zaškrtnìte). Jaká je výdrž zaøízení? Záleží to z velké míry na podmínkách používání, jako napøíklad jasu obrazovky, použití sluchátek nebo reproduktoru, èi de/aktivované Wi-Fi. Pøibližná výdrž baterie na jedno nabití je až 7 hodin prohlížení internetu.

13 Záruèní informace a podpora produktu Spoleènost Energy Sistem poskytuje na tento produkt záruku 6 mìsícù. To znamená, že ke standardní zákonné záruce 4 mìsícù výrobce poskytuje extra záruku dalších 1 mìsícù. V této lhùtì Vám výrobce za nefunkèní výrobek mùže nabídnout nový pøístroj, pøípadnì novìjší model. V prodloužené lhùtì nelze žádat vrácení penìz. Záruka se vztahuje na vady materiálu a dílù, nevztahuje se na fyzické poškození, použití v rozporu s pokyny èi rozebrání a opravy nepovolanou osobou. Rovnìž se nevztahuje na opotøebení mechanických souèástí, jako jsou konektory èi tlaèítka. Interní baterie je spotøební materiál, na který se nevztahuje standardní záruka. Minimální životnost baterie garantovaná výrobcem je 1 mìsícù od data nákupu. Poznámka Zaøízení mùže obsahovat odkazy na stránky nebo servery provozované tøetími stranami, které nemají spojitost s Energy Sistem Soyntec S.A. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši informaci nebo pohodlí; Energy Sistem S.A. není odpovìdná za jejich dostupnost, obsah, aktualizaci, relevanci nebo pøesnost. Tyto externí zdroje mohou obsahovat nebo odkazovat na chránìné obchodní známky, patenty, registrované informace, technologie, produkty, procesy nebo vlastnictví dalších spoleèností èi jednotlivcù. Veškerá práva jsou vyhrazena jejich vlastníkùm a uživateli není poskytnuta žádná licence nebo právo k užívání tìchto názvù, patentù, prùmyslových tajemství, technologií, procesù nebo ostatního vlastnictví dalších spoleèností èi jednotlivcù.

14 Prohlášení o shodì Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 0509 Finestrat Alicante (Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktu Energy Sistem Internet media Tablet Energy Tablet s9, vyrobeného v Èínì, se souvisejícími smìrnicemi, normami a standardy Evropské unie dle 004/108/EC Evropského parlamentu a Komise z 15. prosince 004. Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené nefunkèní zaøízení mùžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbìrnì. Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 191, 89 Lysá nad Labem. Autorizovaný servis: Pøíèná 199, 89 Lysá nad Labem. Tel: (Po-Pá 9-15 hod.),

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. UŽIVATELSKÝ MANUÁL ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67)

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Инструкция по обслуживанию (68-81) XtraTab 7 QC Displej: 7 multikapacitní

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-P600 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více