Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva"

Transkript

1 ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. Organizátor a zadavatel Organizátorem soutěže je společnost: Wunderman s.r.o. se sídlem: Nádražní 762, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor či organizátor soutěže ). Zadavatelem soutěže je společnost: FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem: Karolinská 654/2, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen zadavatel či zadavatel soutěže ). Termín a místo konání soutěže Soutěž probíhá v termínu od do včetně (dále jen doba konání soutěže ) na území celé České republiky, výhradě prostřednictvím oficiální sítě prodejců zadavatele, jejichž seznam je uveden na Dostupnost demo vozu Kuga je nutné předem prověřit u vybraného dealera, u kterého účastník soutěže plánuje provést testovací jízdy (dále jen místo konání soutěže ). Účastníci soutěže Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také účastník, účastník soutěže nebo soutěžící ). Účastník musí dále mít po celou dobu konání soutěže aktivní účet na sociální síti Facebook, být fanouškem facebookového profilu Ford Česká republika, a být držitelem řidičského oprávnění kategorie B. Mechanika soutěže Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže: a) Navštíví jednu z autorizovaných prodejen zadavatele soutěže zapojených do soutěže, b) Zúčastní se testovací jízdy s vozem Ford Kuga, c) Vyfotí se v rámci testovacích jízd s vozem Kuga (exteriérová fotka, nesmí být foceno v interiéru vozu), a tuto fotografii (dále také jako soutěžní dílo, autorské dílo nebo dílo ) následně nahraje do vytvořeného eventu na oficiálním facebookovém profilu Ford Česká republika https://www.facebook.com/events/ / (dále

2 jen soutěžní web ). K fotografii musí účastník přidat komentář v podobě uvedení oficiálního názvu dealera, u kterého testovací jízdu absolvoval, a jeho sídla (město). Vzor/příklad komentáře: Auto Moto Beni - Praha. Zbytková ustanovení vážící se k účasti v soutěži a) Účastník soutěže nahráním soutěžního díla na soutěžní web souhlasí se sběrem následujících kontaktních údajů (které jsou součástí jeho facebookového profilu): jméno, příjmení a e mailová adresa. b) Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže v době jejího konání zúčastnit pouze 1x. V případě, že organizátor soutěže zjistí, že se některý ze soutěžících zúčastnil soutěže opakovaně, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady vyřazen, a veškerá jím nahraná soutěžní díla ze soutěžního webu smazána. Náležitosti soutěžního díla Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování. soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové fotografie, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo zadavateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo zadavatele. Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která: nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly; pořídila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže; zobrazují soutěžícího v nebezpečných situacích; odporují dobrým mravům; zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům; jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; obsahují náboženský nebo politický podtext; mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení; zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže. Účastník se umístěním soutěžního díla na soutěžní web zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele či organizátora prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi

3 způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této akce a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Licenční oprávnění Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi i zadavateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že organizátor i zadavatel jsou oprávněni soutěžní dílo využívat všemi způsoby, zejména ke zveřejnění na oficiální Facebook stránce Ford Česká republika a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Organizátor ani zadavatel nejsou povinni tuto licenci využít a jsou oprávněni upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Organizátor i zadavatel jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi a zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla organizátorovi nebo zadavateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen zadavateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

4 Výherci a výhra v soutěži Tato soutěž je rozdělena na dvě části, rychlostní soutěž a soutěž o hlavní výhru. a) Rychlostní soutěž Vítězem rychlostní soutěže se stane ten soutěžící, který splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech, a zároveň v době konání soutěže řádně nahraje své soutěžní dílo na soutěžní web jako 1. až 100. od okamžiku zahájení soutěže. Rychlostní soutěž má tedy 100 výherců. Výhrou v rychlostní soutěži je miniatura automobilu Kuga v měřítku 1:43 v hodnotě 899 Kč. Výherci budou o své výhře informováni pomocí odpovědní zprávy v rámci Facebook profilu, nejpozději do 5 pracovních dnů od data umístění soutěžního díla - fotografie z testovací jízdy na soutěžní web. V rámci této zprávy bude od výherce zjištěna adresa, na kterou mu bude výhra zaslána. Výhra bude každému z výherců zaslána nejpozději do 14 dní od sdělení této adresy. Organizátor ani zadavatel neručí za případné zpoždění zásilky. b) Soutěž o hlavní výhru Soutěž o hlavní výhru spočívá v hlasování o nejpopulárnější soutěžní dílo na sociální síti Facebook. V rámci soutěžního webu, budou moci uživatelé sociální sítě Facebook v době konání soutěže udělovat zveřejněným soutěžním dílům hlasy, resp. tzv. lajky. Výhercem soutěže o hlavní výhru se pak stane ten účastník soutěže, který zcela splní podmínky této soutěže, a jehož soutěžní dílo, zveřejněné v době konání soutěže na soutěžním webu, bude mít v okamžiku ukončení soutěže nejvyšší počet lajků. V případě, že by více soutěžních děl mělo v okamžiku ukončení soutěže stejný počet lajků, stane se vítězným soutěžním dílem fotografie, jež vítězného počtu lajků (bodů) dosáhla ve srovnání s ostatními shodně hodnocenými soutěžními díly nejdříve. Pokud ani podle tohoto kritéria nebude možné určit výherce, bude výherce určen organizátorem soutěže. Výherce soutěže o hlavní výhru bude organizátorem soutěže zveřejněn na soutěžním webu do 2 pracovních dnů po skončení soutěže. Výhrou v soutěži o hlavní výhru je víkendové zapůjčení vozu Kuga s plnou nádrží a víkendový pobyt ve wellness hotelu Omnia v Janských lázních pro dvě osoby. Víkendem se pro účely této soutěže rozumí doba od pátku 9:00 hod do pondělí 9:00 hod. v rámci výhercem zvoleného termínu. V části výhry týkající se pobytu je zahrnuto pouze ubytování pro výherce a jeho doprovod. Výherce bude zveřejněn do 7 pracovních dnů po skončení soutěže v rámci Facebook eventu a také na webu ford.cz Výherce bude kontaktován pověřeným zástupcem zadavatele soutěže do 14 dnů od ukončení soutěže. V rámci výše uvedeného bude výherce informován o veškerých podrobnostech týkajících se výher a jejich čerpání. V případě, že se výherce nepodaří opakovaně kontaktovat, výhra v soutěži přechází na dalšího soutěžícího v pořadí. Tento postup však lze uplatnit max. dvakrát, poté výhra propadá k marketingovým účelům zadavatele soutěže. Výhra v soutěži bude výherci předána v podobě voucheru na pobyt ve wellness hotelu, spolu s fyzickým převzetím předmětného vozidla. Předání proběhne v dohodnutém termínu a místě, oproti podpisu předávacího protokolu k vozidlu. K předání výhry musí dojít vždy nejpozději 14 dnů před faktickým čerpáním výhry (zvoleným víkendem).

5 Při podpisu předávacího protokolu je zadavatel prostřednictvím svého zástupce oprávněn ověřit identitu výherce a jeho nárok na výhru. Při nepředložení identifikačního průkazu (OP) nebo odmítnutím podpisu předávacího protokolu ztrácí výherce na výhru nárok. Při předání bude mezi výhercem a zadavatelem uzavřena smlouva o výpůjčce vozidla, kde budou konkrétně specifikována práva a povinnosti výherce, a výherce bude také informován o pojištění, které je k vozidlu uzavřeno, jakožto i o dalších podstatných skutečnostech, jež se vážou k užívání vozidla. Zadavatel a organizátor jsou při předání výher oprávněni vyžadovat doklad totožnosti výherce a předložení příslušného řidičského oprávnění. V případě, že zadavatel nebo organizátor soutěže zjistí, že výherce není držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo nesplňuje ostatní podmínky stanovené těmito pravidly, jsou oprávněni výherce ze soutěže bez náhrady vyloučit. Tímto okamžikem ztrácí takový výherce nárok na výhru a příslušná výhra přechází na následujícího soutěžícího v příslušném pořadí. Výhra v soutěži o hlavní výhru musí být výhercem uplatněna nejpozději do konce roku Tedy výherce může k čerpání výhry zvolit libovolný víkend až do , přičemž volbu termínu je povinen oznámit organizátorovi soutěže do Při čerpání výhry v podobě výpůjčky Fordu Kugu je výherce kromě časového omezení výhry limitován také plnou nádrží 60 litrů pohonné hmoty. Vozidlo je možné využívat na území České republiky, tak i v zahraničí. V případě, že výherce takto stanovené množství pohonných hmot vyčerpá, hradí další pohonné hmoty na svůj účet. Výherce nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za zbylé pohonné hmoty v nádrži vozidla, při vrácení výhry. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením projevů osobní povahy Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj bezvýhradný souhlas s úplnými pravidly soutěže a dále uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže zadavateli, společnosti FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ , IČ: , jako správci a organizátorovi jako zpracovateli, stejně jako jiným zpracovatelům, pověřeným případně správcem, a to za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, ů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to na dobu neurčitou do doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ustanovení 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6 Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků akce, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Ostatní podmínky soutěže Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k zadavateli nebo organizátorovi soutěže, členové jejich domácností, dále osoby, které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že zadavatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které je v rozporu se soutěžními pravidly. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také účastník, který neuvede všechny osobní nebo jiné povinné údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru nevzniká. V případě, že nebude možné výherci výhru doručit poštou nebo jiným způsobem, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele. Zadavatel soutěže nese odpovědnost pouze za včasné předání zásilky s výhrou k poštovní nebo jiné přepravě. Zadavatel nenese odpovědnost za zásilky řádně předané k poštovní nebo jiné přepravě (zejména opožděné dodání zásilky, poškození zásilky v průběhu přepravy či nedodání výhry způsobené poštovním nebo jiným doručovatelem). Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor ani zadavatel soutěže neodpovídají za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Závěrečná ustanovení, práva a povinnosti zadavatele Zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny kontaktních údajů výherce, nedostupnosti výherce na e - mailové adrese, telefonním čísle přeplnění SMS schránky výherce a z dalších důvodů ležících na straně výherce, jakož ani z důvodů ležících na straně provozovatele příslušné telekomunikační či datové sítě. Organizátor ani zadavatel soutěže neodpovídají za ztrátu, nedoručení či prodlení s doručením informací o výhře zaslané prostřednictvím u z důvodů ležících na straně výherce či provozovatele příslušné telekomunikační sítě. V případě, že se nepodaří výherci informaci o výhře doručit na jím uvedenou ovou adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Zadavatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Zadavatel ani organizátor neodpovídají za jakékoliv škody (ať již přímé či nepřímé), rizika či následky užívání výher udělených v soutěži. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či konkrétní ceny soutěže nebo soutěž bez udání důvodu pozastavit či zrušit. Změna pravidel soutěže bude vždy učiněna formou písemných číslovaných dodatků, s účinností k okamžiku zveřejnění na

7 Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobního typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je zadavatelem stanovena. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím, zadavatelem a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Zapojením do soutěže bere účastník na vědomí, že mu z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Tato pravidla jsou k nahlédnutí na adrese dále u organizátora soutěže. V Praze dne Dodatek č. 1 k pravidlům soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva pro Českou republiku Smyslem tohoto Dodatku č. 1 je závazná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva 1. Zadavatelem soutěže je: FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem: Karolinská 654/2, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen zadavatel či zadavatel soutěže ). 2. Organizátorem soutěže je: Wunderman s.r.o. se sídlem: Nádražní 762, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor či organizátor soutěže ). V souladu s ustanovením čl. 11. Závěrečná ustanovení, práva a povinnosti zadavatele, odst. 5 Úplných pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva se rozhodl zadavatel soutěže upravit tato pravidla, a to tak, že se: I. Mění původní znění čl. 8. Výherci a výhra v soutěži odst. 2: Výhrou v soutěži o hlavní výhru je víkendové zapůjčení vozu Kuga s plnou nádrží a víkendový pobyt ve wellness hotelu Omnia v Janských lázních pro dvě osoby. Víkendem se pro účely této soutěže rozumí doba od pátku 9:00 hod do pondělí 9:00 hod. v rámci výhercem zvoleného

8 termínu. V části výhry týkající se pobytu je zahrnuto pouze ubytování pro výherce a jeho doprovod. a nahrazuje zněním: Výhrou v soutěži o hlavní výhru je zapůjčení vozu Kuga s plnou nádrží a víkendový pobyt ve wellness hotelu Omnia v Janských lázních pro dvě osoby. Hlavní výhra v soutěži konkrétně obsahuje: a) Vůz Ford Kuga s plnou nádrží, který je výherci k dispozici od pátku 9:00 hod do pondělí 9:00 hod. v rámci výhercem zvoleného termínu čerpání víkendového pobytu; b) Voucher na víkendový pobyt ve wellness hotelu Omnia v Jánských lázních pro dvě osoby, zahrnující: a. Pokoj pro 2 osoby v hotelu Omnia na 2 noci, ve zvoleném termínu čerpání výhry (pozn.: z pátku na sobotu a soboty na neděli); b. Láhev sektu a ovocnou mísu v hotelovém pokoji; c. 1 x večeři při svíčkách pro 2 osoby, s lahví dobrého vína na doporučení místního sommeliera. Voucher je platný do ; c) 2x TourPAS Extra, obsahující 3x jízdu lanovkou, 3x jízdu na bobové dráze, 3x vstup na koupaliště, jízdu turistickým autobusem a vstup rozhlednu.tourpas dále slouží jako slevová karta na tyto služby: ZOO, lanové parky, půjčovny koloběžek a kol, minigolf, výstavy, jízda na poníkovi, muzeum. TourPAS je platný pouze do II. Mění původní znění čl. 8. Výherci a výhra v soutěži odst. 7: Výhra v soutěži o hlavní výhru musí být výhercem uplatněna nejpozději do konce roku Tedy výherce může k čerpání výhry zvolit libovolný víkend až do , přičemž volbu termínu je povinen oznámit organizátorovi soutěže do nahrazuje zněním: Výhra v soutěži o hlavní výhru musí být výhercem čerpána nejpozději do Výherce tedy může k čerpání výhry zvolit libovolný víkend až do , kdy končí platnost voucheru na pobyt v hotelu Omnia. Volbu termínu je výherce povinen oznámit organizátorovi soutěže do Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na tedy dne Ostatní ustanovení Úplných pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva zůstávají touto změnou ve znění Dodatku č. 1 nedotčena. V Praze dne

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy obchodní podmínky Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s. (dále jen obchodní podmínky ) 1. Obecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více