6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka"

Transkript

1 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme: důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi Lidé a čas: orientace v dějích a čase Rozmanitost přírody: poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody Člověk a jeho zdraví: základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Vzdělávání v předmětu prvouka směřuje k pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí. utváří se prvotní ucelený obraz světa poznávání sebe i nejbližšího okolí seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy vnímání lidí a vztahů mezi nimi všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti Časové vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem I. stupně.

2 Organizační vymezení Vzdělávání probíhá v kmenové třídě. Využívají se možnosti vycházek a exkurzí. Mezipředmětové Vyučovací předmět úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty. Průřezová témata Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: VDO, MKV a ENV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v ročníku Kompetence k učení pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií motivuje žáky pro celoživotní učení jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět poznávají podstatu zdraví i příčin nemocí upevňují si preventivního chování orientují se ve světě informací časově a místně propojují historické, zeměpisné a kulturní informace Kompetence k řešení problémů pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých poznávají a ovlivňují svou jedinečnost Kompetence komunikativní podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

3 přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí vzájemně si radí a pomáhají si Kompetence sociální a personální učí žáky věcně argumentovat vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů Žáci pracují ve skupině. efektivně spolupracují na řešení problémů učí se respektovat názory druhých přispívají k diskusi Kompetence občanské utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody vede žáky k respektování pravidel Kompetence pracovní učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení zohledňuje soudobý stav a poznání technického rozvoje jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.

4 ročník: 1. Očekávané výstupy VDO Občanská společnost a škola - výchova dem. občana v rámci třídního kolektivu -Výchova k samostatnosti, k seberealizaci, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost Žák zná cestu do školy a zpět zná název školy zná jméno třídní učitelky a ředitele školy chová se ukázněně ve škole i mimo školu dokáže rozlišit nežádoucí formy chování umí si připravit pomůcky do školy udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce umí si uspořádat pracovní místo rozlišuje čas k práci a odpočinku dodržuje základní hygienické návyky zná základy správné životosprávy výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim apod. zná zásady správného chování u lékaře umí pojmenovat části lidského těla zná názvy běžných onemocnění ví, co dělat v případě úrazu orientuje se v čase rok, měsíc, týden, den, hodina umí vyjmenovat dny v týdnu zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období umí popsat změny v přírodě podle ročního období Domov Škola Osobní bezpečí Chování lidí Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě MKV Kulturní diference. Etnický původ - poznávání etnických skupin ENV Ekosystémyles, pole, vodní zdroje, lidské sídlo -Základní podmínky života voda, půda a ovzduší -Lidské aktivity a problémy životního Vycházka BESIP Beseda o zdravé výživě Veselá školička Zdravé zuby

5 umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice zná mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) povolání rodičů umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod. zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat umí třídit odpad seznámí se s ochranou člověka za mimořádných situací Kultura Rodina Soužití lidí Domov Obec, místní krajina Rostliny, houby, živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Situace hromadného ohrožení prostředí -Vztah člověka k prostředí -výchova k životnímu prostředí Vycházka Školní výlet ročník: 2. Očekávané výstupy, projekty a kurzy Žák zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti zná v rodině příbuzní (sestřenice, bratranec apod.) umí slušně požádat o pomoc a poděkovat orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí Rodina Soužití lidí Chování lidí Obec, místní krajina Právo a spravedlnost MKV Lidské harmonické vtahy v rodině - Princip sociálního smíru a solidarity

6 , projekty a kurzy VDO Občanská společnost a škola demokratické ve třídě -Škola jako model partnerství je schopen komunikovat s prodavačem umí zacházet s přidělenými penězi zná a dodržuje základní pravidla pro chodce umí správně přecházet vozovku zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.) rozlišuje dopravní prostředky auto, vlak apod. zná a umí pojmenovat základní části a vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty umí časově zařadit svátky Vánoce, Velikonoce dodržuje základní hygienické návyky - denní režim dětí, práce a odpočinek, pitný režim, výživa. pozná významné památky a památky v okolí bydliště zná zaměstnání rodičů umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel, řidič apod.) zná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení Vlastnictví Osobní bezpečí Chování lidí Orientace v čase a časový řád Péče o zdraví, zdravá výživa Regionální památky Rodina Vlastnictví Kultura Současnost a minulost v našem životě MKV Kulturní diference vlastní kulturní zakotvení vycházka BESIP Kapka prevence Beseda o zdravé výživě Veselá školička Zdravé zuby

7 v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.) váží si práce a jejích výsledků pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka, zahrada, pole, potok, řeka má povědomí o významu životního prostředí pro člověka zná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, světlo, teplo apod.) rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata zná některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.) zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky umí třídit odpad má povědomí o ochraně člověka za mimořádných situací Vesmír a Země Voda, vzduch Půda Rostliny, houby, živočichové Životní podmínky Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Situace hromadného ohrožení, projekty a kurzy ENV Ekosystémy les, louka, pole, rybník Vztah člověka k prostředí naše obec-ochrana životního prostředí, třídění odpadu náš životní styl Základní podmínky života voda, ovzduší, půda -Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vycházka Školní výlet

8 , projekty a kurzy doprava a její vlivy na životní prostředí třídění druhotných surovin ročník: 3. Očekávané výstupy Žák orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině zná základní údaje z historie a současnosti obce zná některé lidové a místní zvyky a tradice seznámí se se základními pověstmi naší minulosti orientuje se v plánku obce ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraží apod. určí hlavní a vedlejší světové strany v přírodě se umí orientovat podle světových strany umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny látek barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, seznámí se s měřením hmotnosti, objemu a teploty rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny Domov Škola Obec, místní krajina Kultura, současnost a minulost v našem životě Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Okolní krajina (místní oblast, region) Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Nerosty a horniny, půda Životní podmínky VDO - Občanská spol. a škola - vytváření pravidel chování, pravidla týmové spolupráce demokratická atmosféra a ve škole Hv - lidové písně ENV - vztah člověka k prostředí naše obec, životní styl vycházka jednoduché pokusy

9 ENV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí hospodaření s odpady zná základní rozdělení živočichů savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin rozlišuje domácí a hospodářská zvířata zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.) umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního společenství umí pojmenovat části rostlin umí popsat projevy života rostlin zná vybrané druhy plodů a semen zná význam semen zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese) zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby má povědomí o významu životního prostředí uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici (chodec, cyklista) umí třídit odpad zná životní potřeby a projevy, základní stavbu a funkce lidského těla Rostliny, houby, živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Rovnováha v přírodě Rostliny, houby živočichové Životní podmínky Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě Ochrana přírody Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa Osobní bezpečí M- zápis a měření jednotek ENV - Základní podmínky života voda, ovzduší, půda, energie, přír.zdroje Hv - písničky o zvířatech Hv písničky o rostlinách ENV - Ekosystémy les, pole, vodní zdroje, město, vesnice, kulturní krajina MKV Lidské princip soc. smíru a vycházka besedy (CHKO) Kapka prevence vycházky herbář Zdravé zuby

10 umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi a vyjmenovat planety sluneční soustavy ví, jak se chovat za mimořádných situací Vesmír a Země Situace hromadného ohrožení solidarity - základní lid. práva, odstranění předsudků vůči etnic. skup. Beseda o zdravé výživě Školní výlet

11 5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme: okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí Lidé kolem nás základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí Lidé a čas orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne současnost a minulost v našem životě Rozmanitost přírody Země jako planeta sluneční soustavy rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky rovnováha v přírodě vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy Člověk a jeho zdraví lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy péče o zdraví, první pomoc odpovědnost člověka za své zdraví situace hromadného ohrožení

12 Součástí výuky je exkurze do planetária. Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: ENV a MKV. Časové vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve ročníku v hodinové dotaci dané učebním plánem pro I. stupeň. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové třídě, počítačové učebně, učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové prolíná všemi předměty. Průřezová témata Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: ENV a MKV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu motivuje žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování Kompetence k řešení problémů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. Kompetence komunikativní vede žáky k používání správné terminologie

13 si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech jsou vedeni k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných Kompetence sociální a personální zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých Kompetence občanské buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě vyžaduje dodržování pravidel slušného chování umožňuje každému žákovi zažít úspěch se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých Kompetence pracovní umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla

14 ročník: 4. Očekávané výstupy Žák umí charakterizovat některá společenstva rostlin a živočichů les, louka, pole, voda, u lidských obydlí apod. zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých společenstvech (pole, louka, les apod.) umí popsat stavbu jejich těla zná jejich způsob života a způsoby rozmnožování umí běžně se vyskytující živočichy správně zařadit do jednotlivých skupin (plazi, ptáci, savci apod.) dokáže posoudit význam lesů pro člověka a ví, jak se máme chovat v lese umí pojmenovat části rostlin umí popsat projevy života rostlin zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v jednotlivých společenstvech rozpozná léčivé a jedovaté rostliny zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití umí rozlišit kulturní a plané rostliny má základní informace o postavení Země ve Rostliny, houby, živočichové Rovnováha v přírodě Okolní krajina (místní oblast, region) Životní podmínky Rovnováha v přírodě Rostliny, houby, živočichové Rovnováha v přírodě Okolní krajina (místní oblast, reion) Životní podmínky Rovnováha v přírodě Vesmír a Země ENV-Ekosystémy les, pole, vodní zdroje moře, druhová rozmanitost lidské sídlo -Základní podmínky života voda, půda, zemědělství v krajině ochrana biologických druhů vycházky

15 vesmíru umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období na Zemi jako důsledek pohybu Země ve vesmíru seznámí se s působením magnetické a gravitační síly Orientace v čase a časový řád Exkurze do planetária Vv kreslení Pč modelování Jednoduché pokusy zná základní jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty ví, čím tyto uvedené veličiny měříme pozná zkratky základních jednotek zná základní složky vzduchu umí popsat jednotlivé vrstvy atmosféry seznámí se s pojmem ozonová díra umí vysvětlit skupenství vody dokáže popsat koloběh vody v přírodě ví, jak dochází ke znečišťování vzduchu, vody a půdy umí vysvětlit význam čističek odpadních vod seznámí se se složením a základními typy půd seznámí se se základními druhy hornin a nerostů dokáže určit některé jejich vlastnosti (tvrdost, barvu, lesk apod.) Vážení a měření Voda a vzduch Ohleduplné chování přírody a ochrana přírody Nerosty a horniny, půda Životní podmínky Základní globální problémy Látky a jejich vlastnosti Okolní krajina (místní oblast, region) Nerosty a horniny, půda ENV-Lidské aktivity a problémy životního prostředí doprava a životní prostředí zemědělství a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s nimi ENV-Vztah člověka Školní výlet

16 umí určit, k čemu je člověk používá a co se z nich vyrábí ví, jak se chovat za mimořádných situací Situace hromadného ohrožení k prostředí prostředí a zdraví ročník: 5. Očekávané výstupy Žák zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice,zem. přitažlivost umí vyjmenovat jednotlivé planety sluneční soustavy seznámí se s pojmy přirozená a umělá družice Země seznámí se se základy výzkumu vesmíru (historie kosmonautiky) ví, jaký význam má výzkum vesmíru pro člověka dokáže vyjmenovat fáze Měsíce umí vysvětlit střídání dne a noci jako důsledek pohybu Země kolem své osy Vesmír a Země Orientace v čase a časový řád ENV-Ekosystémy les, pole, vodní zdroje a jejich význam moře, druhová rozmanitost lidské sídlo kulturní krajina -Základní podmínky života voda, ovzduší, půda a jejich ochrana zemědělství v krajině -Lidské aktivity a problémy životního Oživení znalostí z 4. r.

17 umí vysvětlit střídání ročních období na Zemi umí vysvětlit význam Slunce pro vznik a vývoj života na Zemi zná složení vzduchu ví, co je ozonová díra a jak ovlivňuje život na Zemi umí popsat vznik půdy, zná její význam, její využití a principy ochrany seznámí se s pojmy humus, živiny, hnědozem, černozem apod. zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu a půdy uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklady umí popsat životní podmínky lidí v jednotlivých zemských pásmech (mírné, tropické, polární) zná životní podmínky v ČR a v Evropě zná a umí popsat stavbu těla vybraných druhů rostlin ze společenstev les, louka, voda, zahrada apod. umí třídit rostliny z hlediska jejich stavby těla, délky života nebo jejich vývoje Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Vzduch a voda Nerosty a horniny, půda Životní podmínky Rostliny, houby a živočichové prostředí doprava a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s nimi dlouhodobé programy zaměřené na růst ekologického vědomí veřejnosti -Vztah člověka k prostředí náš životní styl aktuální ekologický problém prostředí a zdraví opakování a rozšíření učiva 4. roč.

18 zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy umí popsat stavbu jejich těla zná jejich způsob života ví, jakými způsoby se jednotliví živočichové rozmnožují umí třídit živočichy z hlediska jejich vývoje (nižší a vyšší) dokáže zařadit živočichy do skupin (savci, ptáci, plazi, ryby a obojživelníci) seznámí se s pojmy odborné, rodové a druhové jméno zná původ člověka jako živočišného druhu seznámí se s jeho vývojem a způsobem života našich předků dokáže popsat základní lidské potřeby a projevy umí využít poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky dodržuje zásady bezpečného chování, tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných zná a dovede jednat podle zásad první pomoci Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výživa Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Právo na spravedlnost Chování lidí Orientace v čase a časový řád ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředívýchova k životnímu prostředí beseda s pracovníky

19 uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneužívání, šikana umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra zná pravidla telefonování na tyto instituce zná význam pojmů terorismus, rasismus je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek apod.) zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz, a řídí se jimi zná jednoduché stroje a jejich praktické použití páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod. zná princip a užití parního stroje a spalovacího motoru, zná jejich význam v techn. pokroku seznámí se s výrobou železa, skla, cukru a papíru má základní poznatky o využití el. energie zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el. přístroji umí sestrojit jednoduchý el. obvod zná zdroje el. energie Člověk a technika Osobní bezpečí Péče o zdraví, zdravá výživa protidrogové výchovy MKV-Lidské právo všech lidí společně žít a spolupracovat mezi kulturami základní morální normy-slušné chování -Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí a vzájemná rovnost různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa -Princip sociálního smíru a solidarity aktivní podíl na přetváření společnosti Školní výlet

20 umí se chovat v mimořádných situacích Situace hromadného ohrožení

21 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah se realizují ve třech okruzích. Místo, kde žijeme: chápání organizace života v obci, ve společnosti praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění Lidé kolem nás: upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě směřování k výchově budoucího občana demokratického státu Lidé a čas: orientace v dějích a čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti Časové vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové učebně, počítačové učebně, učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové Výuka a obsah souvisí s vyučovacími předměty: Výtvarná výchova, Český jazyk, Pracovní činnosti. Průřezová témata Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou realizována tato průřezová témata: MKV, EGS, VDO Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku

22 Kompetence k učení vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy a cestu na určené místo učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje Kompetence k řešení problémů umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. umožňuje každému žákovi zažít úspěch učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině Kompetence komunikativní vede žáky k ověřování výsledků podněcuje žáky k argumentaci učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny využívají časové údaje při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti Kompetence sociální a personální vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů vytváří heterogenní pracovní skupiny rozlišují mezi lidmi, národy odvozují význam a potřebu různých povolání a pracovních činností Kompetence občanská umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků vede žáky k hodnocení vlastních výsledků pojmenují některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy)

23 projevují toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti Kompetence pracovní se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků vede žáky k plánování úkolů a postupů zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnávají minulost a současnost ročník: 4. Očekávané výstupy Žák zná pojem nadmořská výška umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy umí vyhledat Prahu na mapě ČR zná název kraje, ve kterém žije a krajského města zná významná místa a kulturní památky ve svém okolí umí vyhledat ČR na mapě Evropy umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy zná rozdíl mezi podnebím a počasím umí charakterizovat podnebí ČR zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří Obec (město), místní krajina Okolní krajina (místní oblast, region) Mapy obecně zeměpisné a tematické Čj vypravování o cestování Čj vypravování z prázdnin EGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě vycházky

24 VDO -občan, občanská společnost a stát úloha občana v demokratické základní principy a hodnoty demokratického politického systému -Formy participace občanů v politickém státě volební systémy a demokratické volby obec jako základní jednotka samosprávy státu -Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování principy demokracie základní kategorie fungování demokracie význam Ústavy zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem seznámí se se státním uspořádáním ČR umí vyjmenovat a popsat státní symboly ČR používá s porozuměním pojmy stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie zná jméno prezidenta a premiéra republiky ví, že Praha je hlavní město ČR zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce v Praze zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce v Brně seznámí se s územním rozdělením ČR umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha, hospodářství...) umí vyhledat na mapě významná města a řeky a seznámí se s průmyslem, zemědělstvím a nalezišti nerostných surovin v jednotlivých oblastech umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko umí popsat hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v ČR umí vyjmenovat a ukázat na mapě chráněná Naše vlast Soužití lidí Kultura Regiony ČR Naše vlast Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Vv památky Čj vypravování, reprodukce textu

25 území v ČR umí zhodnotit některé konkrétní zásahy člověka do přírody a rozlišuje aktivity, které životní prostředí podporují nebo poškozují umí vysvětlit význam globu a mapy umí pracovat s turistickou mapou místní krajiny zná význam měřítka mapy umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky zná základní geografické značky umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří umí ukázat na mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou seznámí se s pojmy doba kamenná, bronzová a železná umí charakterizovat způsob života starých Slovanů dokáže popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes zná a umí vyprávět některé regionální pověsti zná některé postavy ze Starých pověstí českých zná některé významné osobnosti a památná místa českých dějin Mapy obecně zeměpisné a tematické Soužití lidí Vlastnictví Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Orientace v čase, časový řád Čj vlastní jména Čj čtení Vv ilustrace k pověstem

26 seznámí se s prvním státním útvarem na našem území Velká Morava má povědomí o vládě nejstarších českých rodů a rozvoji českého státu za vlády Karla IV. umí popsat období husitských válek a vyjmenovat významné osobnosti tohoto období (J. Hus, J. Žižka apod.) seznámí se s obdobím vlády Habsburků, Marie Terezie a Josefa II. ročník: 5. Očekávané výstupy MKV-kulturní diference vlastní kulturní zakotvení - Etnický původ Různé etnické a kulturní skupiny v české a evropské společnosti -Princip sociálního smíru a solidarity nekonfliktní život v multifunkční společnosti otázka lidských práv, základní dokumenty umí popsat dobu národního obrození a zná některé významné osobnosti tohoto období dokáže popsat způsob života lidí v jednotlivých etapách rozvoje českých zemí dokáže popsat rozdíly ve způsobu života obyvatel v minulosti a dnes zná pojmy a umí časově zařadit Rakousko- Uhersko, první a druhá svět. válka zná letopočet vzniku ČR a jméno prvního československého presidenta umí popsat a časově zařadit období vlády KSČ ví, jak a kdy došlo k obnovení demokracie v Československu Orientace v čase a časový řád Naše vlast Současnost a minulost v našem životě

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více