Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a je v jednotlivých ročnících prvního stupně rozdělen na následující tematické okruhy: Přírodověda 5. ročník LMP SP + 4. ročník LMP NSP 6. ročník LMP SP + 5. ročník LMP NSP Tematický okruh Rozmanitost přírody Rozmanitost přírody Tematický okruh Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Předmět Přírodověda svým obsahem vychází z předmětu Prvouka vyučovaného v 1. období. V okruhu Rozmanitosti přírody prakticky poznává přírodní změny během roku a doprovázející lidské činnosti. Uvědomuje si, že příroda se musí chránit. V tematickém okruhu Člověk a jeho tělo se začíná systematicky seznamovat s vlastním tělem a dodržovat hygienické návyky. Uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví v praktických situacích. Do předmětu Přírodověda je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova s důrazem na nácvik správného chování v silničním provozu a poskytování první pomoci a průřezové téma Environmentální výchova s důrazem na hospodaření s odpady a poznání základních podmínek života. Předmět Přírodověda je vyučován v 2. období I. stupně a to s následující časovou dotací: Přírodověda 5. ročník LMP SP + 4. ročník LMP NSP 6. ročník LMP SP + 5. ročník LMP NSP Počet hodin za týden DČD 2

2 Předmět Přírodověda je vyučován ve kmenových třídách popřípadě v odborné učebně Přírodopisu. Vhodná lze vyučovat přímo v terénu na školní zahradě, na dopravním hřišti v Oslavanech. Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Přírodověda STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Společně pozorujeme, zaznamenáváme výsledky pozorování a vyhodnocujeme je Společně tvoříme asociační, pojmové a myšlenkové mapy Společně tvoříme vlastní mapy a plány bydliště, školy a okolí školy Společně připravujeme a podnikáme naučné vycházky do okolí školy Společně prakticky řešíme problém odpadů v naší škole Prakticky nacvičujeme chování v situacích ohrožujících zdraví a život

3 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Výstupy pro 5. ročník LMP SP Výstupy pro 4. ročník LMP NSP Rozmanitosti přírody pojmenovat a odlišit živou a neživou přírodu vybrat charakteristické znaky ročních období vyhledat a pojmenovat zástupce rostlinné a živočišné říše v okolí školy a pozorovat jejich základní životní podmínky podle pokynů pečovat o pokojové rostliny ve třídě a zvířat chovaných ve škole rozpoznat zásady ochrany přírody a životního prostředí v okolí školy pozorovat a popsat vliv činnosti lidí na přírodu Příroda v ročních obdobích znaky ročních obdobích vybraní živočichové a rostliny z okolí školy Pohyby Země Rostliny, houby, živočichové projevy, průběh a způsob života, životní podmínky, výživa, stavba těla Ochrana přírody chování k přírodě, péče o životní prostředí, třídění odpadů a jejich likvidace Jednoduché pokusy s rostlinami a odpadem EMV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady Základní podmínky života voda, ovzduší, půda praktické činnosti s objekty napodobování dramatizace pozorování výlety a exkurze nácvik na dopravním hřišti / skladování odpadu /

4 Výstupy pro 5. ročník LMP SP Výstupy pro 4. ročník LMP NSP provést podle návodu jednoduchý pokus Člověk a jeho zdraví pojmenovat a popsat vybrané orgánové soustavy poznat základní dovednosti a návyky spojené s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu poznat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty Lidské tělo soustava opěrná, dýchací, trávicí Péče o zdraví a zdravá výživa zdravá strava a pitný režim, význam aktivního pohybu Návykové látky nejčastější návykové látky alkohol, cigarety, léky OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti po řešení problémů v silničním provozu a při úrazech poskytnout první pomoc při drobných úrazech Cyklista v silničním provozu odlišit návykové látky a poznat jejich nebezpečí Drobné úrazy a poranění, první pomoc přiměřeně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných situacích Ochrana člověka za mimořádných situací

5 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Výstupy pro 6. ročník LMP SP Výstupy pro 5. ročník LMP NSP Rozmanitosti přírody poznat propojenost živé a neživé přírody, uvést příklady přizpůsobení organismů prostředí popsat střídání ročních obdobích, uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v okolí školy a popsat jejich základní životní podmínky Voda a vzduch výskyt, ochrana vodních toků, vlastnosti vzduchu, ochrana ovzduší Půda význam půdy Rostliny, houby, živočichové životní podmínky, chráněné druhy, význam v přírodě a pro člověka Pohyby Země Příroda v ročních obdobích znaky ročních období, chování živočichů, sezónní práce na zahradě a na poli EMV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady Základní podmínky života voda, ovzduší, půda OSV Řešení problémů a rozhodovací praktické činnosti s objekty napodobování dramatizace pozorování výlety a exkurze nácvik na dopravním hřišti

6 Výstupy pro 6. ročník LMP SP Výstupy pro 5. ročník LMP NSP zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o drobná domácí zvířata uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí Péče o zvířata a ptáky, pokojové rostliny dovednosti dovednosti po řešení problémů v silničním provozu a při úrazech popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti prostředí pomáhají a které ho poškozují Ochrana přírody chování k přírodě, péče o životní prostředí, třídění odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy provést jednoduchý pokus podle návodu Jednoduché pokusy s rostlinami, půdou vodou Člověk a jeho zdraví pojmenovat a popsat vybrané orgánové soustavy Lidské tělo hlavní orgány a orgánové soustavy, rozdíly mezi mužem a ženou soustava nervová, vylučovací, rozmnožovací rozlišit jednotlivé etapy lidského života

7 Výstupy pro 6. ročník LMP SP Výstupy pro 5. ročník LMP NSP uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu Péče o zdraví, zdravá výživa osobní a intimní hygiena, běžné nemoci a prevence, drobné úrazy a poranění, první pomoc uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty Doprava, silniční provoz, předpisy pro cyklisty osobní bezpečí bezpečné chování v silničním provozu poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc První pomoc mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Návykové látky a zdraví odmítání návykových látek reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Ochrana člověka za mimořádných událostí

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více