Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace"

Transkript

1 Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 2 Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerii jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 32 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 23 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 25 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 30 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 23 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik Určování času Dějiny jako sled událostí (České země-součást Rakouska) Třídění živočichů, třídění rostlin Životní potřeby a projevy vybraných organismů Stavba těla nejznámějších druhů Minulost kraje a předků (Rakousko- Uhersko) Významné mezníky našich dějin Státní svátky a významné dny Země jako součást vesmíru Sluneční soustava Model Země - GLOBUS Minulost kraje a předků, významné mezníky našich dějin 1. světová válka Samostatné Československo ŘÍJEN LISTOPAD

2 světová válka 30 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 34 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 24 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 31 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich Význam 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a Rok Roční období Pokusy, pozorování, měření Proměny způsobu života, bydlení Vnik ČSR, vznik ČR, území českého státu v proměnách času, tradice Význam organizmů, vzájemné vztahy mezi nimi Rozmanitost přírodních podmínek života na Zemi -přizpůsobivost organismů Správní celky ČR Praha Střední Čechy Významná města surovinové zdroje, výroba, služby a obchod Naše vlast národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, orgány státní moci, státní správa a samospráva, státní symboly jejich užití Příbuzenské a mezigenerační vztahy vlastní rodokmen Základní lidská práva a práva dítěte PROSINEC LEDEN

3 dívkami, v rodině, v obci (městě) 40 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 41 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 16. orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 42 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 47 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Základní stavba a funkce lidského těla Denní režim, pohyb, zdravá strava, osobní, intimní a duševní hygiena Stres a jeho rizika, reklamní vlivy Vývoj jedince Východní Čechy Severní Čechy Významná města surovinové zdroje, výroba, služby a obchod Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a nehmotný majetek, peníze Problémy konzumní společnosti Denní režim Rodina, partnerství, spolupráce Naše tělo a zdraví Základy ohleduplného a společenského chování Slušné a ohleduplné chování k druhému pohlaví Biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality v daném věku Základy společenského chování Západní Čechy Jižní Čechy Českomoravská vrchovina ÚNOR BŘEZEN

4 Významná města surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 14. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 43 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 44 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 1 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy Nebezpečí nesnášenlivosti mezi lidmi Politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým Protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot Modelové situace Situace hromadného ohrožení Krizové situace šikana, týrání dětí, sexuální zneužívání, služby odborné pomoci Brutalita a jiné formy násilí v médiích Odmítání návykových látek Hrací automaty a počítače Popíše a ukáže na mapě zeměpisnou polohu svého bydliště a pobytu v ČR Najde dle instrukcí místo na mapě ČR a vybraných míst Evropy Vyjmenuje sousední státy ČR a ukáže na mapě Popíše zeměpisnou polohu ČR v Evropě Severní Morava Střední Morava Jižní Morava Principy demokracie Významné sociální problémy DUBEN

5 Regionální památky, významní rodáci Péče o památky Lidé a obory zkoumající minulost 2 Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerii jako informačních zdrojů pro pochopení minulost, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 45 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 46 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 33 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 17. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) Očkování, pohyb, otužování a jiné druhy prevence (také proti AIDS) Bezpečné chování v rizikovém prostředí Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty Úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana Mapy obecně zeměpisné a kompas (buzola)-opakování Orientační body v krajině Směrová růžice hlavní a vedlejší světové strany(opakování) Člověk a přírodní zdroje Člověk a výroba Rozdíl mezi pojmy náčrt, plán, mapa, základní typy map. Kontinenty, EU Zemský povrch Vodstvo Rozšíření rostlin a živočichů dle přírodních podmínek Globální problémy životního prostředí Ochrana přírody, chování v přírodě, ve svém okolí KVĚTEN ČERVEN

6 33 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat Odpovědnost lidí za životní prostředí, živelné pohromy a ekologické katastrofy. Ochrana a tvorba životního prostředí. Ochrana rostlin a živočichů. Likvidace odpadů. Význam živočichů, rostlin a hub v přírodě a pro člověka.

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více