Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handheld GPS/GSM Tracker GH1202"

Transkript

1 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06

2 OBSAH 1. P EDMLUVA VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace ZA ÍNÁME...8 Vlo ení SIM karty a baterie...8 Nabíjení baterie INSTALACE SOFTWARE TLA ÍTKA A SOU ÁSTI...11 P ipojení k PC INDIKÁTORY ZA ÍZENÍ...12 Indikace stavu za ízení...12 Indikace stisknutí tla ítka...12 Zvuková indikace OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS SOFTWARE Track Assistant...16 Track Assistant Configuration Tool...16 Track Assistant Monitoring Tool ÚDR BA A OPRAVY

3 1. P EDMLUVA 1.1 ÚVOD GH1202jeza ízení s charakteristickými funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS p ijíma em. Toto za ízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, náklad aobjekt. GPSp ijíma ur uje aktuální polohu za ízení a odešle tato data p íslušné osob nebo na opera ní centrálu. Jeliko za ízení má take funkci hlasové komunikace, m e býtpou ito jako klasický mobilní telefon. 1.2 LICEN NÍ UJEDNÁNÍ Veškerá práva vyhrazena UAB Teltonika. Veškerá práva jsou výhradním vlastnictvím autora. Je zakázáno kopírovat, zpracovávat a ší it tyto informace t etím osobám, nebo je dale distribuovat bez p edchozího písemného povolení spole nosti UAB Teltonika. Ostatníproduktyanázvyspole ností zmín né v tomto manuálu mohou být obchodními známkami i jmény p íslušných spole ností. 1.3 KONTAKT Máte-li jakýkoliv problém s pou íváním našeho produktu, který nedoká ete sami odstranit, obra te se s ním na naše Technické Asisten ní Centrum (TAC) na u nebo kontaktujte našeho místního prodejce na Bude nám pot šením Vám pomoci. 3

4 1.4 BEZPE NOSTNÍ POKYNY P e t te si prosím tyto základní vysv tlivky. Nebudete-li se jimi ídit, m ete se vystavit nebezpe í nebo porušení platných zákon. V p ípad, e bystepot ebovali více informací, p e t te si náš stru ný u vatelský manuál. BEZPE NÉ ZAPÍNÁNÍ Nezapínejte za ízení v místech, kde je zakázáno pou ívat mobilní telefony, nebo kde m e jejichpou tí zp sobit poruchy nebo nebezpe í. NEJD LE IT JŠÍ JE BEZPE NOST DOPRAVY Neporušujte místní zákony. B hem ízení se v nujte pouze ízení vozidla. Nejd le t jší v c, o ní musíte b hem ízení p emýšlet, je bezpe nost dopravy. PORUCHY Všechna bezdrátová za ízení mohou být náchylná k interferencím, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPN TEVNEMOCNICI i te se p íslušnými omezeními. Je mo né, e budete muset vypnout za ízení v blízkosti zdravotnických za ízení. VYPN TEVDOPRAVNÍCHPROST EDCÍCH i te se p íslušnými omezeními. Bezdrátové za ízení m e zp sobovat poruchy v letecké doprav. VYPN TE P I TANKOVÁNÍ Nepou ívejte za ízení na benzinové stanici. Nepou ívejte za ízení v blízkosti pohonných látek a chemikálií. VYPN TE V BLÍZKOSTI MÍSTA EXPLOZE i te se veškerými omezeními. Nepou ívejte za ízení v místech, kde se pracuje s výbušninami. 4

5 P IPRAVA PO ÍTA E Po íta nebo notebook, k n mu bude za ízení p ipojeno, musí odpovídat norm LST EN P IPOJENÍ ZA ÍZENÍ K PO ÍTA I Po íta, k n mu bude za ízení p ipojeno musí být vybavene USB p ipojením. NABÍJENÍ Nabíje ka a po íta musí odpovídat norm LST EN POU ÍVEJTE POUZE BATERIE SCHVÁLENÉ VÝROBCEM Pokud je baterie vlo ena nesprávn, existuje nebezpe í výbuchu nebo jiných zran ní. POU ÍVEJTE BATERIE BEZPE N Ujist te se, e baterie není ve vlhku. P i skladování udr ujte za ízenínachladnéma suchém míst. Ujist te se, e baterieaza ízení nejsou vystaveny horku a p ímému slunci. Nezam ujte polaritu p i p ipojování baterie k za ízení. Ujist te se, e oba póly baterie jsou chrán ny p ed zkratem. B hem p epravy se ujist te, e baterie je chrán na p ed kovovými ástmi a neuchovávejte ji spolu s kovovými et zy atd. Nepoškozujte baterie nehty nebo ostrými p edm ty. Nepokoušejte se nabíjet baterii p ímo z elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k explozi nebo ke zran ní. Doporu ujeme p epravovat za ízení v obalu chránícím proti náraz m. Opera ní prost edí za ízní má vliv na kvalitu komunikace. Pokud je fungování p ístroje narušeno, m e jej opravit pouze kvalifikovaný pracovník. Doporu ujeme dopravit za ízení do opravny, nebo zp t výrobci. Elektrické obvody v míst pou ívaném pro p ipojení za ízení GH1201 musí mít zabezpe ovací za ízení (automatické bipolární vypínací za ízení), které chrání p ed p ep tím, zkratem a selháním uzemn ní. Za ízení musí být instalováno na snadno dostupném míst. Jeho nap tí musí být shodné s nap tím p ipojeného za ízení a vzdálenost mezi kontakty nesmí být menší ne 3mm. 5

6 Elektrická zásuvka Uzemn ní 230 V Jisti Fáze Nula Elektrický rozvad Nabíje ka 230-5V USB p ipojení GH1201 PCs USB kabel BEZPE NÉ ODPOJENÍ ZA ÍZENÍ Za ízení m e být odpojeno od po íta e nebonabíje ky odpojením z USB portu po íta e nebo odpojením USB kabelu od za ízení. 6

7 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE Sou ásti balení GH1201 do dodáváno klient m v kartonové krabici s veškerými sou ástmi pot ebnými pro fungování za ízení. Balení obsahuje: - za ízení Handheld GPS/GSMTracker GH baterii Li-Ion or Li-Pol 750mAh 3.7V - USB mini USB kabel - 230V USB nabíje ku - CD s u ivatelským manuálem a softwarem - bro uru s u ivatelským manuálem - mini šroubovák - upínací pásek Pozn.: Balení neobsahuje SIM kartu, která je nezbytná pro p ipojení ke GSM síti. SIM kartu získáte od vašeho poskytovatele GSM slu eb. Pokud chybí n která sou ást balení, kontaktujte výrobce (www.teltonika.eu ), nebo místního prodejce (www.macroweil.cz ). Specifikace za ízení GPS p ijíma SiRF Star III 20ti kanálový GPS anténa Interní GSM frekvence GSM 900/1800 MHz a 850/1900 MHz GPRS T ída 10 Hlasové volání Ano Vibra ní vyzván ní Ano P enos dat SMS nebo GPRS P ipojení k PC USB P enos NMEA kódu USB Nastavení pomocí SMS nebo USB Vnit ní pam 1MB (cca 16 tisíc záznam ) Tla ítka 6 Zámek klávesnice Ano Baterie Li-Ion nebo Li-Pol 750mAh 3.7V LED indikátory 3 (nap tí, GSM, GPS/Alarm) Rozm ry (mm) 91 x 44 x 19 ivotnost v re mu Standby (GPS vypnuto/gprs vypnuto) 336 hodin* ivotnost v opera ním re imu (GPS stále zapnuto/gprs 6hodin* vypnuto) ivotnost v opera ním re imu s periodicky zapínaným 120 hodin* GPS ( as: 1 hodina) Doporu ená opera ní teplota 0-50º C Obecná opera ní teplota º C Váha 80g *Siln jší baterie mohou být zakoupeny jako dodate né p íslušenství 7

8 Elektronická specifikace 3. ZA ÍNÁME Parameter Min Norm Max Nap tí (ss proud) 4.5V 5V 5.5V Spot eba el. proudu 2mA 360mA 2500mA (10ms) Nap tí baterie (ss proud) 3.7V 4.2V Nap tí nabíje ky (ss 4.5V 5V 5.5V proud) Spot eba el. proudu nabíje ky 600mA 1000mA Vlo ení SIM karty a baterie SIM karta musí být uchovávána na bezpe ném míst. M ete po ádat poskytovatele vaší SIM karty o informaci o vyu ívání slu eb SIM karty. SIM karta musí být vlo ena, jak je zobrazeno na obrázcích ní e Pozn.: D íve ne odstraníte kryt, vypn te za ízení a odpojte ho od nabíje ka nebo PC. Za ízení musí být uchováváno a pou íváno sochranýmkrytemapevn uta enými šrouby. Pro správné vlo ení baterie p ipojte její konektor do konektoru za ízení. Poté dr te baterii tak, aby drát baterie sm oval doleva. Ohn te opatrn drát a polo te jej podél levé vnit ní strany za ízení. Nyní polo te baterii podél levé strany za ízení p es drát a vlo te do za ízení. 8

9 Nabíjení baterie Baterii m ete nabít p ipojením za ízení k jednomu z USB port po íta e nebopomocínabíje ky 230V 5V, která se nachází v balení. P i prvním nabíjení doporu ujeme pou ít nabíje ku 230-5V (ne po íta ). - P ipojte nabíje ku a za ízení pomocí USB kabelu. - P ipojte nabíje ku do elektrické zásuvky. Po p ipojení za ízení k PC nebo do elektrické zásuvky se baterie za ne nabíjet. Nabíjení je signalizováno indikátorem umíst ným na za ízení GH1201 (viz Indikátory za ízení). Pokud bylo za ízení poprvé p ipojeno s prázdnou baterií, indikátor za ne blikat a po n kolika minutách. Pozn.: Pou ívejte pouze baterie, nabíje ky a p íslušenství schválené spole ností Teltonika. P i pou ívání jiných druh baterií, nabíje ek a p íslušenství riskujete ztrátu záruky a m ete ohrozit sebeavašeokolí. Byla-li vlo ena nevhodná SIM karta, nebo za ízení nebylo schopno ji rozpoznat, za ízení se automaticky pokusí se znovu p ipojit. Pokud spojení znovu sel e, za ízení to signalizuje pomocí idikátoru (Indikátory za ízení). Byla-li SIM karta vlo ena pozd ji, za ízení musí být vypnuto a znovu zapnuto. Pozn.: Stejn jako u ostatních radiokomunika ních vysíla, nedotýkejte se antény za ízení. Dotýkání se antény m e zp sobit zhoršení kvality komunikace a za ízení m e mít v tší spot ebu ne obvykle. Anténa za ízení bude pracovat lépe a baterie bude mít delší ivotnost, pokud povrch antény z stane b hem pou ívání nedot ený. 9

10 4. INSTALACE SOFTWARE Ovlada e a software nezbytné pro instalaci nalezneta na CD dodávaném spolu se za ízením. Máte-li p ístup na Internet, zkontrolujte si nejnov jší verzi software (www.teltonika.eu). Verze software dostupná vza ízení je indikována na obrazovce. Minimální systemové po adavky Opera ní Systém (OS)*: MS Windows 2000 SP3 nebo MS Windows XP SP1 Místo na disku: 20 MB Minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 (Celá obrazovka) Windows Installer V. 3.0 *Vsou asné dob pracujeme na podpo e další opera ních systém. Kontaktujte výrobce nebo svého místního prodejce pro bli ší info. A koliv veškeré sou ásti pot ebné instalaci programu Track Assistant Software se nachází na CD dodávaném spolu se za ízením; pokud byste je nemohli nalézet, m ete si vše pot ebné stáhnout z našich internetových stránek: - Vlo te CD, které naleznete v balení. - Instalace se zahájí po spušt ní souboru Setup.exe...\Drivers Installation Files\Setup\Setup.exe - Nainstalujte program Track Assistant Software pomocí odkaz v otvíraných oknech. 10

11 5. TLA ÍTKA A SOU ÁSTI 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 On/Off tla ítko Tla ítko Reset Tla ítko Stav Popis P íchozí hovor P íjem p íchozího hovoru B hem hovoru B hem hovoru P íchozí hovor B hem hovoru P íchozí hovor B hem hovoru P íchozí hovor Ztlumení Ukon ení hovor Odmítnutí p íchozího hovoru Sní ení hlasitosti reproduktoru P íjem p íchozího hovoru Zvýšení hlasitosti reproduktoru P íjem p íchozího hovoru Alarm B hem hovoru Ukon ení hovoru Pozn.: Za ízení vypnete nebo zapnete stiskem tla ítka Chcete-li za ízení zapnout, stiskn te tla ítko krátce. Po chvíli se rozsvítí indikátor aozvese zvukový signál zapnutí za ízení. GH1201 se zapne do pohotovostního re mu. Chcete-li za ízení vypnout, dr te tla ítko doku se nerozsvítí všechny t i indikátoryapak tla ítko pus te. Ozve se zvukový signál vypnutí za ízení a indikátor se rozsvítí erven /zelen. Budete-li dr et tla ítko i poté, co se indikátory rozsvítí, proces vypínání se zruší a ozve se signál p erušení. P ipojení k PC GH1201 m e být p ipojen k vašemu stolnímu PC nebo notebooku pomocí datového USB kabelu. Po p ipojením vy kejte, dokud po íta nerozpozná za ízení a to se automaticky nezapne. Poté spus te program Track Assistant Software. 11

12 6. INDIKÁTORY ZA ÍZENÍ Indikace stavu za ízení Chcete-li správn zjistit sou asný stav za ízení, sledujte pozorn stav indikátor. Ka dý indikátor stavu sestává z dvou r zn barevných LED diod první z nich signalizuje selhání/chybu ( ervená) a druhá signalizuje probíhající proces (zelená). Výjimkou je pouze ervený GPS/ALARM indikátor, který signalizuje Alarm (varovný signál). Baterie GSM GPS/ALARM Nesvítí Pohotovostní re m Pohotovostní re m Pohotovostní re m Svítí Baterie pln nabita Bliká Nabíjení baterie Za ízení se p ipojujekegsm síti / odesílá data Za ízení zjiš uje pozici Bliká dvakrát za sebou Za ízení zjistilo pozici Svítí Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí (v pohotovostním re imu) Bliká Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí Aktivován varovný signál (ALARM) Bliká dvakrát za sebou Dochází baterie Svítí oba indikátory Za ízení se vypíná / restartuje Indikace stisknutí tla ítka Pokud je GH1201 v pohotovostním re imu, m ete zkontrolovat stav baterie krátkým stisknutím jakéhokoliv tla ítka za ízení. Pokud je za ízení napájeno, rozsvítí se zelená LED dioda Baterie. Ka dé tla ítko za ízení m e mít zvláštní funkci, která m e býtnastavena pomocí programu Track Assistant Configuration Tool. Funkci tla ítka aktivujete následovn : Potécozmá nete tla ítko, indikátor Baterie se rozsvítí, aleneozvesezvukovýsignál,pokudbudetetla ítko dr et, GSM indikátor se také rozsvítí a ozve se zvukový signál (pípnutí). Nyní musíte tla ítko uvolnit a za ízení provede p íslušnou funkci. 12

13 Funkce tla ítka m e být zrušena p ímo: Pokud tla ítko dr íte i po prvním zvukovém signálu, ozve se druhý signál (hlubší signál, oznámení zrušení) a rozsvítí se indikátor Baterie. Nyní m ete tla ítko uvolnit a neprovede se ádná funkce. Pozn.: Je-li klávesnice zamknutá, není mo né zapnout za ízení. Zmá nete-li tla ítko Switch-on, za ízení se zapne a okam it znovu vypne. Je-li klávesnice zamknutá, za ízení nereaguje na ádné stisknutí tla ítka, a výjimkou tla ítka ALARM. Pro bli ší informace si prostudujte kapitolu Track Assistant Configuration Tool. Zvuková indikace Funkce aktivována jedno krátké pípnutí Funkce deaktivována dv pípnutí (vysoké a hluboké) Chyba jedno kráté hluboké pípnutí Za ízení se zapíná zvláštní zvukový signál Za ízení se vypíná zvláštní zvukový signál Odeslání SMS jedno krátké pípnutí Chyba p i odesílánísms dv hluboká pípnutí P íchozí SMS t i zvláštní zvukové signály Zpo d ná aktivace alarmu dv hluboká pípnutí 13

14 7. OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS Za ízení m ete ovládat pomocí speciálních p íkaz textových zpráv, které ovládají za ízení GH1201 a zasílají po adované informace zp t pomocí SMS zprávy. Nap.: U ivatel zašle SMS s obsahem FIX? za ízení mu zašle z Speciální p íkazy jsou: FIX? GH1201aktivujeGPSp ijíma (ne v re mu Log Tracking), zjistí svou pozici a zašle ji zp t u ivateli. Nejsou-li ur eny sou asné sou adnice, za ízení zašle poslední sou adnice ze své pam ti (s datem a asem). Poloha je dostupná Poloha není dostupná* FIX! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 FIX! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 * N/A bude zaslánou pouze pokud v pam ti za ízení nejsou ádná data INF? GH1201 zašle veškeré informace o svém stavu. INF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Version:HH_1.X.X.X CF:1 Live:21511 Op:24602 Cell:030B Sig_Lvl:32 Bat_Lvl:94 GEO? GH1201 zkontroluje, jestli se nachází v n jaké Geofence zón 1 apokudano,zašlezp t jejínázev. Za ízení je v Zón (Zónách) Za ízení je mimo Zónu (Zóny) GEO! Id: GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: ZONE_NAME GEO! Id: GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: N/A LIVE? Pokud GH1201 obdr í tento p íkaz, zašle zp t informace, jak dlouho je v provozu. LIVE! Id:<device ID> Imei:<device IMEI> Time:<Date Time> Fix:<Latitude, Longitude> Live:<time in seconds how long it is working> Bat_Lvl:<battery charge level> 1 Pro získání odpovídajících odpov dí musí být Geofence zóny nastaveny v programu Track Assistant Monitoring Tool. 14

15 MN? NAVIGON 2 Mobile Navigator 6 (Verze 6.3 nebo vyšší). Po obdr ení této zprávy GH1201 zašle zp t SMSau ivatel m e vid t poziciza ízení v programu NAVIGON software (NAVIGON Map). Mimo to m ete navigovat pomocí svého mobilního telefonu. MN60;<Latitude>;<Longitude>;;;;;;; ALARM:ON GH1201 aktivuje varovný signál (ALARM). Poloha je dostupná Poloha není dostupná ALARM! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign Lvl:26 Bat Lvl:94 ALARM! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM:OFF GH1201 deaktivuje varovný signál (ALARM). Poloha je dostupná Poloha není dostupná ALARM OFF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign Lvl:26 Bat Lvl:94 ALARM OFF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 TRACK? GH1201 zašle veškeré zaznamenané pozice na server p es GPRS. TRACK:ON GH1201aktivujefunkci Track. TRACK ON! Id: <device ID> Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:OFF GH1201deaktivujefunkci Track. TRACK OFF! Id: <device ID> Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:ON,<P1 3 >,<P2 4 > - Aktivuje funkci Track podle parametr P1aP2(vizpatastránky). 2 Vyhrazeno pro mobilní telefony fungující na bázi Symbian Series 60. Musíte mít NAVIGON Mobile Navigator 6 Software, Verze 6.3 nebo vyšší, pro vyu ívání této slu by. Pro vice informací kontaktujte spole nost NAVIGON nebo Teltonika. 3 Interval získávání informací (sekundy) 4 Trvání funkce Track (minuty) 15

16 8. SOFTWARE TRACK ASSISTANT Track Assistant Configuration Tool Program Track Assistant Configuration Tool se instaluje spolu s ovlada i za ízení. Program se aktivuje kliknutím na Start > All Programs > Teltonika > Track Assistant Configuration Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. 8.1 NASTAVENÍ GH1201 POMOCÍ PO ÍTA E Zapn te program Track Assistant Configuration Tool. Po p ipojení GH1201 k po íta i za ne blikat LED zelen. 1 2 Klikn te na tla ítko Connect Tracker pro nastavení za ízení pomocí po íta e p es USB kabel. Klikn te na tla ítko Connect Modem pro p ipojeníteltonikagsmmodemuanastavení GH1201 vzdálené. Klikn te na tla ítko Load Configuration pro zkontrolování a ulo ení souboru s nastavením. Pokud chcete p epnout na další okno nastavení, klikn te na tla itko Next. Po p ipojení za ízení k po íta i, zm ní se tla ítko Connect Tracker na tla ítko Disconnect Tracker, akliknutímna toto tla ítko m ete odpojit za ízení od po íta e. Chcete-li za ít, klikn te na tla ítko Next. 16

17 3 4 P e t te si informace o za ízení v okn User Registration: IMEI Number a Firmware Version. Zadejteu ivatelské jméno, které se objeví v Track Assistant Monitoring Tool do pole User Name, telefonní íslo SIM karty vlo ené do za ízení a další informace o vlastníkovi za ízení. Zadejte název za ízení do pole Device Name, tento název bude udáván jako ID za ízení ve všech SMS zprávách (viz kapitola Special SMS Requests). Pokud byla vlo enasimkartasaktivovaným PIN kódem, musíte ho zadat do pole SIM Card vokn Security. PIN kód nemá ádný vliv na to, jestli se nastavení p epíše, ale pokud není PIN kód zadán, zabrání to za ízení p ipojit se ke GSM síti. Pokud není za ízení p ipojeno ke GSM síti, není mo né odesílat a p ijímat SMS zprávy, stejn jako uskute ovat hovory. M ete aktivovat nebo deaktivovat seznam ísel autorizovaných k posílání SMS p íkaz v poli Device. Pokud je seznam aktivovaný, u vatel m e zadat ísla, na která bude za ízení odpovídat. Je-li seznam aktivovaný, ochrání to za ízení p ed nevítanými SMS p íkazy (nap. Fix?, Inf? Geo? atd.) od neautorizovaných osob. Není-li seznam autorizovaných ísel aktivovaný, ka dý m e posílat SMS p íkazy aza ízení v dy odpoví. 17

18 5 6 Vokn Keyboard m ete ka dému tla ítku p i adit funkci. Pozd ji m ete tuto funkci aktivovat stisknutím p íslušného tla ítka za ízení. Více informací naleznete také v kapitole Indikace stisknutí tla ítka. Funkce Call vám umo uje volat na íslo zadané v poli Phone Number. íslo zadávejte ve formátu: Pokud vyberete funkci SMS objeví se zvláštní pole, kde m ete zvolit druh informace, kterou za ízení odešle na telefonní íslo zadané v poli Phone Number. Funkce Alarm Off Vám umo ní vypnout varovný signál, který byl p edtím spušt ný stiskem tla ítka Alarm. Funkce Track Switch zapne/vypne funkci sledování. Funkce Emulate Modem p epne za ízení do re imu modemu, kdy je za ízení p ipojeno k PC. Upozorn ní: Pokud nastavíte u tla ítka Alarm zp sob aktivace Call, okno.8 programu Configuration Tool se nezobrazí. Zatr ením polí ka Vibration m ete aktivovat vibra ní vyzván ní. M ete také aktivovat varovný signál p i p ijímání a odesílání zpráv. Vyberte si vyzván ní za ízení a nastavte úrove hlasitosti vyzván ní (Ring Level, 5= nejhlasit jší úrove ) a reproduktoru (Speaker Level 10 = nejhlasit jší úrove ). 18

19 7 8 Po otev ení okna Alarm m ete vlo t a p t telefonních ísel, na která se bude zasílat informace o Alarmu. Sou asn m e za ízení zavolat na telefonní íslo uvedené v poli Call Number 1. VpoliAlarm SMS Sending Interval (sec.) m ete zadat frekvenci zasílání SMS zpráv. Po uplynutí zadaného asu za ízení automaticky zašle SMS s informací o Alarmu. as se udává v sekundách. VpoliAlarm Duration Time (sec.) m ete zadat dobu trvání alarmu. Po uplynutí zadaného asu se alarm automaticky vypne. as se udává v sekundách. VpoliAlarm Delay m ete zadat dobu aktivace alarmu. Po uplynutí zadaného asu se automaticky aktivuje alarm. B hem této doby m e být alarm zrušen stisknutím tla ítka s aktivovanou funkcí Alarm Off. Delay sound notification aktivuje zvukový signál pro oznámení této p ípravné fáze alarmu. Odzna te Keyboard lock valid for Alarm button pokud chcete, aby tla ítko Alarm bylo v dy aktivní, i pokud je klávesnice uzam ena. M ete také zvolit mo nost kombinace alarmu svibra ním vyzván ním ozna ením mo nosti Vibration. V tomto okn m ete zadat interval automatické aktualizace dat (GPS Logging Interval). Pokud je tato funkce aktivována, za ízení zapne GPS po uplynutí nastaveného asu, zjistí aktuální sou adnice a ulo í jedo pam ti. Pokud za ízení dostane p íkaz zjistit sou asnou polohu, m e zjišt ní trvat a 3 minuty. Je-li aktivován interval pro automatickou aktualizaci dat, za ízení automaticky aktualizuje data o své pozici ve své interní pam ti. Chcete-li dostat okam itou odpov s posledními sou adnicemi z pam ti za ízení, musíte aktivovat funkci Log Tracking. Pokud je tato funkce aktivována, za ízení neza ne za ízení zjiš ovat nové sou adnice (proces trvající a 3 minuty), ale rovnou zašle nejnov jší sou adnice ulo ené v interní pam ti. Také m ete nastavit parametry v poli Event Based Tracking. Toto sledování m ete aktivovat stisknutím tla ítka, nebo zasláním SMS. VpoliTrack Update Interval m ete nastavit interval, v kterém se budou získávat sou adnice GPS. VpoliTrack Logging Duration m ete definovat periodu, po které bude funkce Event BasedTrackingukon ena. 19

20 9 Pokud chcete být informováni o stavu baterie pomocí SMS, aktivujte funkci Send Notification about Battery Level. Po aktivaci této funkce m ete zvolit jednu znásledujícíchmo ností: Informace o úrovni baterie, kdy dosáhe 60% a 40% nebo kdy dosáhne 60% a 40%, a také jakmile je pln nabita. Zadejte telefonní ísla, na která se bude zasílat informace o úrovni baterie. Pokud chcete, aby za ízení automaticky odpovídalopour itém po tu zazvon ní, aktivujte funkci Auto Answer azadejtepo et zazvon ní. Pokud chcete nastavit zvukové znamení, oznamující ka dou minutu hovoru, aktivujte funkci Minute Minder. Pokud chcete omezit po et osob, které mohou na za ízení volat, aktivujte seznam autorizovaných ísel. Pro aktivace zvolte funkci Only from List. Po aktivování funkce musíte zadat ísla autorizovaných osob do polí ní e. Za ízení poté bude ignorovat veškeré hovory z ísel, která nejsou na seznamu. Pokud je aktivována funkce Everybody, m e za ízení volat jakékoliv íslo Vposlednímokn m ete zvolit funkci Save to File, pokud chcete ulo t nastavení do vašeho PC. Pokud chcete ulo it nastavení do za ízení, zvolte funkci Write to Device. Funkce Send Through SMS bude aktivní, pokud je (Teltonika) GSM Modem p ipojený k PC. Pokud zvolíte tuto mo nost, program pošle veškeré zm ny v nastavení za ízení GH1201 pomocí SMS. Klikn te na tla ítko Finish. Pokud jste vybrali funkci Send Through SMS, otev e seokno pro zadání telefonního ísla za ízení, na které bude zaslána SMS s nastavením. 20

21 8.1.1 PIN kód Pokud je vlo ena SIM karta s aktivovaným PIN kódem, nebude za ízení mo né p ipojit ke GSM síti a vykonávat ur ité funkce. Proto, pokud chcete pln funk ní za ízení, musíte PIN kód deaktivovat pomocí mobilního telefonu. Další mo ností je aktivovat automatické zadání PIN kódu v programu Track Assistant, p ipojte za ízení kpcaklikn te na tla ítko Connect. Kd se za ízení za ne p ipojovat k po íta i, program zkontroluje, jestli je vlo ena SIM karta a jestli je aktivován PIN kód. Je-li aktivován, program automaticky otev e okno, kde m ete vlo t PIN kód. V tu chvíli bude PIN kód za ízením p ijat a pou it poka dé, kdy je za ízení zapnuto. Track Assistant Monitoring Tool Program Monitoring Tool se instaluje spolu ovlada i za ízení. ProgramseaktivujekliknutímnaStart > All Programs > Teltonika > Track Assistant Monitoring Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. 8.2 MONITORING GH1201 POMOCÍ PC Program Track Assistant Monitoring Tool umo uje u vateli ídit GH1201 p ímo z vašeho po íta e, p ipojeného ke GSM Modemu. S GSM Modemem (nap. Teltonika ModemUSB/G10 ) p ipojeným k Vašemu po íta i m ete p ijímat SMS zprávy s geografickými sou adnicemi ze za ízení a v reálném ase jej sledovat na map. Po et SMS zpráv není omezený, proto e všechny zprávy v modemu mohou být ulo eny v pam ti po íta e, kde máte k dispozici historii všech p ijatých a odeslaných zpráv. Pomocí programu Track Assistant Monitoring Tool m ete také zadávat za ízení p íkazy, které jsou p ednastaveny p ímo v programu. Pomocí ur itých nástroj m ete nastavit a deset Geofence zón a odeslat nastavení SMS zprávou pomocí modemu, nebo ho nahrát p ímo do za ízení, pokud je p ipojeno k po íta i. Také m ete uchovávat data p ímo v po íta i, prohlí et je a odesílat dalším osobám. 21

22 8.2.1 Všeobecný popis programu Monitoring Tool Program sestává z p ti informa níchoken(3,4,5,8,9)a ty oken nastavení (1, 2, 6, 7). 1 Menu nástroj systému 2 Panel nástroj U ivatelské profily 4 Map Seznam dostupných map Mapa 5 Seznam záznam sledování 6 Menu navigace Data p ipojeného za ízení 9 1 Menunástroj systému Hide Navigation F11 skryjemenunavigace Edit profiles upravíprofilu vatele registrovaného v systému Monitoring spustí mapu SMS spustíoknosms Track Log spustí kopírování dat ze za ízení pro p e tení dat o sledování View Location on Map spustí nástroj, kde m ete vlo t sou adnice, které se pozd ji zobrazí na map 22

23 Connect... p ipojí za ízení k programu Monitoring Tool Device Info zobrazíinformaceoza ízení Connect Modem p ipojí modem k programu Track Assistant Monitoring Tool Options... Ctrl+O další nastavení 2 Panelnástroj P ipojí GH1201 Skryje další menu nástroj Odpojí GH1201 Zobrazí další menu nástroj P ipojí GSM Modem Vyma e pozicinamap Odpojí GSM Modem Aktualizuje seznam p íchozích zpráv Spustí mapu Sma e ozna ené zprávy Spustí okno SMS window P e te parametry dostupné na za ízení Upravní u ivatelský profil Nahraje zm ny nastavení do za ízení P e te a ulo í údaje o sledování Nahraje celé nastavení do za ízení Nastaví Geofence 3 U ivatelský profil Poté, co bylo za ízení úsp šn nastaveno a veškerá pot ebná data byla vlo ena, vytvo í seproka dého u vatele nový profil. Dvojitý kliknutím na daný profil (nebo na ikonu Edit user profiles) se zobrazí detailní profil a m e být upravován. Nový záznam v seznamu registrovaných u ivatel se zobrazí okam it po p ipojení nového za ízení vlo ení pot ebných dat. Data registrovaného u ivatele mohou být zobrazena dvojitý kliknutím na vybraného u vatele, nebo tla ítko pro úpravu u ivatelského profilu v panelu nástroj, nebo menu nástroj. 4 Seznam dostupných map Zde se zobrazí seznam map dostupných v po íta i. Mapy se vyhledávají automaticky. 5 Seznam záznam sledování Zde se zobrazí seznam d íve ulo ených záznam sledování. Kliknutím na tla íko Show je m ete zobrazit na map. 23

24 6 MenuNavigace Jednoduchá navigace mezi jednotlivými okny. 7 Filtrzáznam sledování Pomocí tohoto filtru m ete vybrat nej ádan jší data podle data a asu, které mohou být pozd ji zobrazeny na map. Takéjemo né prohlédnout nastavení Geofence zón. 8 Mapa 9 Data p ipojeného za ízení Zde m ete vid t informace o sou asném stavu modemu nebo GH1201. Je-li za ízení p ipojeno, uvidíte zde zprávu Device Connected, je-li p ipojen modem, uvidíte zprávu GSM Modem Connected, a také COM porty PORT, kekterýmje p ipojen. M ete zde také vid t název za ízení, pokud je registrováno P enos zaznamenaných dat do PC Za ízení má interní pam 1MB, kde m ete ukládat historii jeho sou adnic. Pokud chcete p enést tato data ze za ízení do po íta e, postupujte následovn : - Spus te program Track Assistant Monitoring Tool. - P ipojte za ízení k USB portu po íta e. - Klikn te na tla ítko Connect. - Vyberte View > Track Log v menu nástroj. Otev e seoknotrack Log. Klikn te na tla íkto Copy Track (šipka na pravé stran tla ítka Copy Track Vám umo ní vybrat záznam, který chcete ulo it). Vyberte menu Event Points pro p enesení všech sledování zaznamenaných b hem jedné události (spušt né pomocí tla ítka nebo SMS) ze za ízení do PC. Vyberte menu Periodical Points pro zobrazení historie jednotlivých bod periodického ukládání (nap. ka dých 30 sekund) Vyberte menu Alarm Points pro zobrazení dat zaznamenaných b hem varovného signálu Alarm. Pokud záznam obsahuje p íliš mnoho bod, objeví se následující chybové hlášení: Objeví-li se chybové okno (viz výše) b hem p enosu dat, m ete kliknout na tla ítko OK pro vy ešení tohoto problému. Po odkliknutí máte dv mo nosti, jak optimalizovat historii dat. Mo nosti jsou následující: a) Navýšením vzdálenosti mezi sousedními body (obr. a) b) Navýšením maximálního po tu bod, které mohou být zobrazeny (obr. b). 24

25 (a) (b) Po zkopírování dat ze za ízení se program zeptá, jestli chcete data ulo it. Okno Track Log poskytuje unikátní mo nost filtrovat data podle data a asu. Pokud chcete zobrazit pouze data spadající do ur itého asového období, musíte zadat datum a as do polí From a to. Povybrání ur itého asového období klikn te na tla ítko Apply a zobrazíte pouze data spadající do p íslušného období, které m ete zpracovat následovn : - Ulo t doprogramu(tla ítko Save Track). - Vytvo it archiv dat ve zvláštním souboru (tla ítko Export). - Prohlí et data v programu Google Earth (tla ítko Open KML File). Pozn.: Tla ítko Open KML File se aktivuje pouze pokud si instalujete mapu Google Earth (m ete si ji zdarma stáhnout na Pro zobrazení dat ulo ených v programu vyberte po adovaný záznam a klikn te na tla ítko Show. Zvlášt vytvo ený archiv dat m ete odeslat ostatním u vatel m, kte í si ho mohou zobrazit v programu Track Assistant, Microsoft Excel nebo dalších programech, které podporují formát *.xml. Data m ete ze za ízení vymazat kliknutím na tla ítko Clear Log. Dataulo ená v programu mohou být smazána kliknutím na tla ítko Delete. Chcete-li data p ejmenovat, klikn te na Rename Geofence zóny a jejich rozpoznávání Tato funkce umo uje rozpoznávat Geofence zónu, ve které se za ízení nalézá. U ivatel m e nastavita deset zón a pojmenovat je. V nastavení m ete zadat název zóny Zone Name, geografické sou adnice st edu zóny Center Longitude, Center Lantitude, polom r Radius (v metrech) a ší ku okraje zóny Fence Thickness. Pokudjefunkceaktivovánaozna ením Enable Geofence Function, za ízení zkontroluje jestli byl p ekro en okraj zóny. Pokud je zjišt no p ekro ení okraje zóny (v obou sm rech), za ízení odešle SMS zprávu všem ísl m v seznamu zadanému v nastavení Alarm (program Track Assistant Configuration Tool). Pokud pošlete za ízení SMS zprávu s testem GEO?, za ízení zkontroluje, jestli se nachází v n které zón. Zjistí-li za ízení, e senacházívn kterézezadanýchzón,zašlezp t název zóny. Není-li nalezena ádná zóna, za ízení odešle zprávu, kde bude zóna pojmenována jako (N/A). Pronastavenízónklikn te na tla ítko Geofence na panelu nástroj. Pokud nastavujete zóny poprvé, otev e seoknogeofence Zones, kde musíte aktivovat funkci Geofence zóny ozna ením Enable Geofence Zones. Pro nastavení zóny postupujte následovn : 25

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Předmluva 1.1 úvod. 1.2 Ochrana práv výrobce

Předmluva 1.1 úvod. 1.2 Ochrana práv výrobce Předmluva 1.1 úvod GH1201 je kombinací GSM mobilního telefonu a integrovaného GPS přijímače. Tento přístroj je určen ke sledování a ochraně osob, které ho budou používat, také ke sledování zásilek, tovaru

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více