Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handheld GPS/GSM Tracker GH1202"

Transkript

1 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06

2 OBSAH 1. P EDMLUVA VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace ZA ÍNÁME...8 Vlo ení SIM karty a baterie...8 Nabíjení baterie INSTALACE SOFTWARE TLA ÍTKA A SOU ÁSTI...11 P ipojení k PC INDIKÁTORY ZA ÍZENÍ...12 Indikace stavu za ízení...12 Indikace stisknutí tla ítka...12 Zvuková indikace OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS SOFTWARE Track Assistant...16 Track Assistant Configuration Tool...16 Track Assistant Monitoring Tool ÚDR BA A OPRAVY

3 1. P EDMLUVA 1.1 ÚVOD GH1202jeza ízení s charakteristickými funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS p ijíma em. Toto za ízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, náklad aobjekt. GPSp ijíma ur uje aktuální polohu za ízení a odešle tato data p íslušné osob nebo na opera ní centrálu. Jeliko za ízení má take funkci hlasové komunikace, m e býtpou ito jako klasický mobilní telefon. 1.2 LICEN NÍ UJEDNÁNÍ Veškerá práva vyhrazena UAB Teltonika. Veškerá práva jsou výhradním vlastnictvím autora. Je zakázáno kopírovat, zpracovávat a ší it tyto informace t etím osobám, nebo je dale distribuovat bez p edchozího písemného povolení spole nosti UAB Teltonika. Ostatníproduktyanázvyspole ností zmín né v tomto manuálu mohou být obchodními známkami i jmény p íslušných spole ností. 1.3 KONTAKT Máte-li jakýkoliv problém s pou íváním našeho produktu, který nedoká ete sami odstranit, obra te se s ním na naše Technické Asisten ní Centrum (TAC) na u nebo kontaktujte našeho místního prodejce na Bude nám pot šením Vám pomoci. 3

4 1.4 BEZPE NOSTNÍ POKYNY P e t te si prosím tyto základní vysv tlivky. Nebudete-li se jimi ídit, m ete se vystavit nebezpe í nebo porušení platných zákon. V p ípad, e bystepot ebovali více informací, p e t te si náš stru ný u vatelský manuál. BEZPE NÉ ZAPÍNÁNÍ Nezapínejte za ízení v místech, kde je zakázáno pou ívat mobilní telefony, nebo kde m e jejichpou tí zp sobit poruchy nebo nebezpe í. NEJD LE IT JŠÍ JE BEZPE NOST DOPRAVY Neporušujte místní zákony. B hem ízení se v nujte pouze ízení vozidla. Nejd le t jší v c, o ní musíte b hem ízení p emýšlet, je bezpe nost dopravy. PORUCHY Všechna bezdrátová za ízení mohou být náchylná k interferencím, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPN TEVNEMOCNICI i te se p íslušnými omezeními. Je mo né, e budete muset vypnout za ízení v blízkosti zdravotnických za ízení. VYPN TEVDOPRAVNÍCHPROST EDCÍCH i te se p íslušnými omezeními. Bezdrátové za ízení m e zp sobovat poruchy v letecké doprav. VYPN TE P I TANKOVÁNÍ Nepou ívejte za ízení na benzinové stanici. Nepou ívejte za ízení v blízkosti pohonných látek a chemikálií. VYPN TE V BLÍZKOSTI MÍSTA EXPLOZE i te se veškerými omezeními. Nepou ívejte za ízení v místech, kde se pracuje s výbušninami. 4

5 P IPRAVA PO ÍTA E Po íta nebo notebook, k n mu bude za ízení p ipojeno, musí odpovídat norm LST EN P IPOJENÍ ZA ÍZENÍ K PO ÍTA I Po íta, k n mu bude za ízení p ipojeno musí být vybavene USB p ipojením. NABÍJENÍ Nabíje ka a po íta musí odpovídat norm LST EN POU ÍVEJTE POUZE BATERIE SCHVÁLENÉ VÝROBCEM Pokud je baterie vlo ena nesprávn, existuje nebezpe í výbuchu nebo jiných zran ní. POU ÍVEJTE BATERIE BEZPE N Ujist te se, e baterie není ve vlhku. P i skladování udr ujte za ízenínachladnéma suchém míst. Ujist te se, e baterieaza ízení nejsou vystaveny horku a p ímému slunci. Nezam ujte polaritu p i p ipojování baterie k za ízení. Ujist te se, e oba póly baterie jsou chrán ny p ed zkratem. B hem p epravy se ujist te, e baterie je chrán na p ed kovovými ástmi a neuchovávejte ji spolu s kovovými et zy atd. Nepoškozujte baterie nehty nebo ostrými p edm ty. Nepokoušejte se nabíjet baterii p ímo z elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k explozi nebo ke zran ní. Doporu ujeme p epravovat za ízení v obalu chránícím proti náraz m. Opera ní prost edí za ízní má vliv na kvalitu komunikace. Pokud je fungování p ístroje narušeno, m e jej opravit pouze kvalifikovaný pracovník. Doporu ujeme dopravit za ízení do opravny, nebo zp t výrobci. Elektrické obvody v míst pou ívaném pro p ipojení za ízení GH1201 musí mít zabezpe ovací za ízení (automatické bipolární vypínací za ízení), které chrání p ed p ep tím, zkratem a selháním uzemn ní. Za ízení musí být instalováno na snadno dostupném míst. Jeho nap tí musí být shodné s nap tím p ipojeného za ízení a vzdálenost mezi kontakty nesmí být menší ne 3mm. 5

6 Elektrická zásuvka Uzemn ní 230 V Jisti Fáze Nula Elektrický rozvad Nabíje ka 230-5V USB p ipojení GH1201 PCs USB kabel BEZPE NÉ ODPOJENÍ ZA ÍZENÍ Za ízení m e být odpojeno od po íta e nebonabíje ky odpojením z USB portu po íta e nebo odpojením USB kabelu od za ízení. 6

7 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE Sou ásti balení GH1201 do dodáváno klient m v kartonové krabici s veškerými sou ástmi pot ebnými pro fungování za ízení. Balení obsahuje: - za ízení Handheld GPS/GSMTracker GH baterii Li-Ion or Li-Pol 750mAh 3.7V - USB mini USB kabel - 230V USB nabíje ku - CD s u ivatelským manuálem a softwarem - bro uru s u ivatelským manuálem - mini šroubovák - upínací pásek Pozn.: Balení neobsahuje SIM kartu, která je nezbytná pro p ipojení ke GSM síti. SIM kartu získáte od vašeho poskytovatele GSM slu eb. Pokud chybí n která sou ást balení, kontaktujte výrobce (www.teltonika.eu ), nebo místního prodejce (www.macroweil.cz ). Specifikace za ízení GPS p ijíma SiRF Star III 20ti kanálový GPS anténa Interní GSM frekvence GSM 900/1800 MHz a 850/1900 MHz GPRS T ída 10 Hlasové volání Ano Vibra ní vyzván ní Ano P enos dat SMS nebo GPRS P ipojení k PC USB P enos NMEA kódu USB Nastavení pomocí SMS nebo USB Vnit ní pam 1MB (cca 16 tisíc záznam ) Tla ítka 6 Zámek klávesnice Ano Baterie Li-Ion nebo Li-Pol 750mAh 3.7V LED indikátory 3 (nap tí, GSM, GPS/Alarm) Rozm ry (mm) 91 x 44 x 19 ivotnost v re mu Standby (GPS vypnuto/gprs vypnuto) 336 hodin* ivotnost v opera ním re imu (GPS stále zapnuto/gprs 6hodin* vypnuto) ivotnost v opera ním re imu s periodicky zapínaným 120 hodin* GPS ( as: 1 hodina) Doporu ená opera ní teplota 0-50º C Obecná opera ní teplota º C Váha 80g *Siln jší baterie mohou být zakoupeny jako dodate né p íslušenství 7

8 Elektronická specifikace 3. ZA ÍNÁME Parameter Min Norm Max Nap tí (ss proud) 4.5V 5V 5.5V Spot eba el. proudu 2mA 360mA 2500mA (10ms) Nap tí baterie (ss proud) 3.7V 4.2V Nap tí nabíje ky (ss 4.5V 5V 5.5V proud) Spot eba el. proudu nabíje ky 600mA 1000mA Vlo ení SIM karty a baterie SIM karta musí být uchovávána na bezpe ném míst. M ete po ádat poskytovatele vaší SIM karty o informaci o vyu ívání slu eb SIM karty. SIM karta musí být vlo ena, jak je zobrazeno na obrázcích ní e Pozn.: D íve ne odstraníte kryt, vypn te za ízení a odpojte ho od nabíje ka nebo PC. Za ízení musí být uchováváno a pou íváno sochranýmkrytemapevn uta enými šrouby. Pro správné vlo ení baterie p ipojte její konektor do konektoru za ízení. Poté dr te baterii tak, aby drát baterie sm oval doleva. Ohn te opatrn drát a polo te jej podél levé vnit ní strany za ízení. Nyní polo te baterii podél levé strany za ízení p es drát a vlo te do za ízení. 8

9 Nabíjení baterie Baterii m ete nabít p ipojením za ízení k jednomu z USB port po íta e nebopomocínabíje ky 230V 5V, která se nachází v balení. P i prvním nabíjení doporu ujeme pou ít nabíje ku 230-5V (ne po íta ). - P ipojte nabíje ku a za ízení pomocí USB kabelu. - P ipojte nabíje ku do elektrické zásuvky. Po p ipojení za ízení k PC nebo do elektrické zásuvky se baterie za ne nabíjet. Nabíjení je signalizováno indikátorem umíst ným na za ízení GH1201 (viz Indikátory za ízení). Pokud bylo za ízení poprvé p ipojeno s prázdnou baterií, indikátor za ne blikat a po n kolika minutách. Pozn.: Pou ívejte pouze baterie, nabíje ky a p íslušenství schválené spole ností Teltonika. P i pou ívání jiných druh baterií, nabíje ek a p íslušenství riskujete ztrátu záruky a m ete ohrozit sebeavašeokolí. Byla-li vlo ena nevhodná SIM karta, nebo za ízení nebylo schopno ji rozpoznat, za ízení se automaticky pokusí se znovu p ipojit. Pokud spojení znovu sel e, za ízení to signalizuje pomocí idikátoru (Indikátory za ízení). Byla-li SIM karta vlo ena pozd ji, za ízení musí být vypnuto a znovu zapnuto. Pozn.: Stejn jako u ostatních radiokomunika ních vysíla, nedotýkejte se antény za ízení. Dotýkání se antény m e zp sobit zhoršení kvality komunikace a za ízení m e mít v tší spot ebu ne obvykle. Anténa za ízení bude pracovat lépe a baterie bude mít delší ivotnost, pokud povrch antény z stane b hem pou ívání nedot ený. 9

10 4. INSTALACE SOFTWARE Ovlada e a software nezbytné pro instalaci nalezneta na CD dodávaném spolu se za ízením. Máte-li p ístup na Internet, zkontrolujte si nejnov jší verzi software (www.teltonika.eu). Verze software dostupná vza ízení je indikována na obrazovce. Minimální systemové po adavky Opera ní Systém (OS)*: MS Windows 2000 SP3 nebo MS Windows XP SP1 Místo na disku: 20 MB Minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 (Celá obrazovka) Windows Installer V. 3.0 *Vsou asné dob pracujeme na podpo e další opera ních systém. Kontaktujte výrobce nebo svého místního prodejce pro bli ší info. A koliv veškeré sou ásti pot ebné instalaci programu Track Assistant Software se nachází na CD dodávaném spolu se za ízením; pokud byste je nemohli nalézet, m ete si vše pot ebné stáhnout z našich internetových stránek: - Vlo te CD, které naleznete v balení. - Instalace se zahájí po spušt ní souboru Setup.exe...\Drivers Installation Files\Setup\Setup.exe - Nainstalujte program Track Assistant Software pomocí odkaz v otvíraných oknech. 10

11 5. TLA ÍTKA A SOU ÁSTI 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 On/Off tla ítko Tla ítko Reset Tla ítko Stav Popis P íchozí hovor P íjem p íchozího hovoru B hem hovoru B hem hovoru P íchozí hovor B hem hovoru P íchozí hovor B hem hovoru P íchozí hovor Ztlumení Ukon ení hovor Odmítnutí p íchozího hovoru Sní ení hlasitosti reproduktoru P íjem p íchozího hovoru Zvýšení hlasitosti reproduktoru P íjem p íchozího hovoru Alarm B hem hovoru Ukon ení hovoru Pozn.: Za ízení vypnete nebo zapnete stiskem tla ítka Chcete-li za ízení zapnout, stiskn te tla ítko krátce. Po chvíli se rozsvítí indikátor aozvese zvukový signál zapnutí za ízení. GH1201 se zapne do pohotovostního re mu. Chcete-li za ízení vypnout, dr te tla ítko doku se nerozsvítí všechny t i indikátoryapak tla ítko pus te. Ozve se zvukový signál vypnutí za ízení a indikátor se rozsvítí erven /zelen. Budete-li dr et tla ítko i poté, co se indikátory rozsvítí, proces vypínání se zruší a ozve se signál p erušení. P ipojení k PC GH1201 m e být p ipojen k vašemu stolnímu PC nebo notebooku pomocí datového USB kabelu. Po p ipojením vy kejte, dokud po íta nerozpozná za ízení a to se automaticky nezapne. Poté spus te program Track Assistant Software. 11

12 6. INDIKÁTORY ZA ÍZENÍ Indikace stavu za ízení Chcete-li správn zjistit sou asný stav za ízení, sledujte pozorn stav indikátor. Ka dý indikátor stavu sestává z dvou r zn barevných LED diod první z nich signalizuje selhání/chybu ( ervená) a druhá signalizuje probíhající proces (zelená). Výjimkou je pouze ervený GPS/ALARM indikátor, který signalizuje Alarm (varovný signál). Baterie GSM GPS/ALARM Nesvítí Pohotovostní re m Pohotovostní re m Pohotovostní re m Svítí Baterie pln nabita Bliká Nabíjení baterie Za ízení se p ipojujekegsm síti / odesílá data Za ízení zjiš uje pozici Bliká dvakrát za sebou Za ízení zjistilo pozici Svítí Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí (v pohotovostním re imu) Bliká Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí Aktivován varovný signál (ALARM) Bliká dvakrát za sebou Dochází baterie Svítí oba indikátory Za ízení se vypíná / restartuje Indikace stisknutí tla ítka Pokud je GH1201 v pohotovostním re imu, m ete zkontrolovat stav baterie krátkým stisknutím jakéhokoliv tla ítka za ízení. Pokud je za ízení napájeno, rozsvítí se zelená LED dioda Baterie. Ka dé tla ítko za ízení m e mít zvláštní funkci, která m e býtnastavena pomocí programu Track Assistant Configuration Tool. Funkci tla ítka aktivujete následovn : Potécozmá nete tla ítko, indikátor Baterie se rozsvítí, aleneozvesezvukovýsignál,pokudbudetetla ítko dr et, GSM indikátor se také rozsvítí a ozve se zvukový signál (pípnutí). Nyní musíte tla ítko uvolnit a za ízení provede p íslušnou funkci. 12

13 Funkce tla ítka m e být zrušena p ímo: Pokud tla ítko dr íte i po prvním zvukovém signálu, ozve se druhý signál (hlubší signál, oznámení zrušení) a rozsvítí se indikátor Baterie. Nyní m ete tla ítko uvolnit a neprovede se ádná funkce. Pozn.: Je-li klávesnice zamknutá, není mo né zapnout za ízení. Zmá nete-li tla ítko Switch-on, za ízení se zapne a okam it znovu vypne. Je-li klávesnice zamknutá, za ízení nereaguje na ádné stisknutí tla ítka, a výjimkou tla ítka ALARM. Pro bli ší informace si prostudujte kapitolu Track Assistant Configuration Tool. Zvuková indikace Funkce aktivována jedno krátké pípnutí Funkce deaktivována dv pípnutí (vysoké a hluboké) Chyba jedno kráté hluboké pípnutí Za ízení se zapíná zvláštní zvukový signál Za ízení se vypíná zvláštní zvukový signál Odeslání SMS jedno krátké pípnutí Chyba p i odesílánísms dv hluboká pípnutí P íchozí SMS t i zvláštní zvukové signály Zpo d ná aktivace alarmu dv hluboká pípnutí 13

14 7. OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS Za ízení m ete ovládat pomocí speciálních p íkaz textových zpráv, které ovládají za ízení GH1201 a zasílají po adované informace zp t pomocí SMS zprávy. Nap.: U ivatel zašle SMS s obsahem FIX? za ízení mu zašle z Speciální p íkazy jsou: FIX? GH1201aktivujeGPSp ijíma (ne v re mu Log Tracking), zjistí svou pozici a zašle ji zp t u ivateli. Nejsou-li ur eny sou asné sou adnice, za ízení zašle poslední sou adnice ze své pam ti (s datem a asem). Poloha je dostupná Poloha není dostupná* FIX! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 FIX! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 * N/A bude zaslánou pouze pokud v pam ti za ízení nejsou ádná data INF? GH1201 zašle veškeré informace o svém stavu. INF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Version:HH_1.X.X.X CF:1 Live:21511 Op:24602 Cell:030B Sig_Lvl:32 Bat_Lvl:94 GEO? GH1201 zkontroluje, jestli se nachází v n jaké Geofence zón 1 apokudano,zašlezp t jejínázev. Za ízení je v Zón (Zónách) Za ízení je mimo Zónu (Zóny) GEO! Id: GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: ZONE_NAME GEO! Id: GH-1201 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: N/A LIVE? Pokud GH1201 obdr í tento p íkaz, zašle zp t informace, jak dlouho je v provozu. LIVE! Id:<device ID> Imei:<device IMEI> Time:<Date Time> Fix:<Latitude, Longitude> Live:<time in seconds how long it is working> Bat_Lvl:<battery charge level> 1 Pro získání odpovídajících odpov dí musí být Geofence zóny nastaveny v programu Track Assistant Monitoring Tool. 14

15 MN? NAVIGON 2 Mobile Navigator 6 (Verze 6.3 nebo vyšší). Po obdr ení této zprávy GH1201 zašle zp t SMSau ivatel m e vid t poziciza ízení v programu NAVIGON software (NAVIGON Map). Mimo to m ete navigovat pomocí svého mobilního telefonu. MN60;<Latitude>;<Longitude>;;;;;;; ALARM:ON GH1201 aktivuje varovný signál (ALARM). Poloha je dostupná Poloha není dostupná ALARM! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign Lvl:26 Bat Lvl:94 ALARM! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM:OFF GH1201 deaktivuje varovný signál (ALARM). Poloha je dostupná Poloha není dostupná ALARM OFF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign Lvl:26 Bat Lvl:94 ALARM OFF! Id:GH-1201 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 TRACK? GH1201 zašle veškeré zaznamenané pozice na server p es GPRS. TRACK:ON GH1201aktivujefunkci Track. TRACK ON! Id: <device ID> Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:OFF GH1201deaktivujefunkci Track. TRACK OFF! Id: <device ID> Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:ON,<P1 3 >,<P2 4 > - Aktivuje funkci Track podle parametr P1aP2(vizpatastránky). 2 Vyhrazeno pro mobilní telefony fungující na bázi Symbian Series 60. Musíte mít NAVIGON Mobile Navigator 6 Software, Verze 6.3 nebo vyšší, pro vyu ívání této slu by. Pro vice informací kontaktujte spole nost NAVIGON nebo Teltonika. 3 Interval získávání informací (sekundy) 4 Trvání funkce Track (minuty) 15

16 8. SOFTWARE TRACK ASSISTANT Track Assistant Configuration Tool Program Track Assistant Configuration Tool se instaluje spolu s ovlada i za ízení. Program se aktivuje kliknutím na Start > All Programs > Teltonika > Track Assistant Configuration Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. 8.1 NASTAVENÍ GH1201 POMOCÍ PO ÍTA E Zapn te program Track Assistant Configuration Tool. Po p ipojení GH1201 k po íta i za ne blikat LED zelen. 1 2 Klikn te na tla ítko Connect Tracker pro nastavení za ízení pomocí po íta e p es USB kabel. Klikn te na tla ítko Connect Modem pro p ipojeníteltonikagsmmodemuanastavení GH1201 vzdálené. Klikn te na tla ítko Load Configuration pro zkontrolování a ulo ení souboru s nastavením. Pokud chcete p epnout na další okno nastavení, klikn te na tla itko Next. Po p ipojení za ízení k po íta i, zm ní se tla ítko Connect Tracker na tla ítko Disconnect Tracker, akliknutímna toto tla ítko m ete odpojit za ízení od po íta e. Chcete-li za ít, klikn te na tla ítko Next. 16

17 3 4 P e t te si informace o za ízení v okn User Registration: IMEI Number a Firmware Version. Zadejteu ivatelské jméno, které se objeví v Track Assistant Monitoring Tool do pole User Name, telefonní íslo SIM karty vlo ené do za ízení a další informace o vlastníkovi za ízení. Zadejte název za ízení do pole Device Name, tento název bude udáván jako ID za ízení ve všech SMS zprávách (viz kapitola Special SMS Requests). Pokud byla vlo enasimkartasaktivovaným PIN kódem, musíte ho zadat do pole SIM Card vokn Security. PIN kód nemá ádný vliv na to, jestli se nastavení p epíše, ale pokud není PIN kód zadán, zabrání to za ízení p ipojit se ke GSM síti. Pokud není za ízení p ipojeno ke GSM síti, není mo né odesílat a p ijímat SMS zprávy, stejn jako uskute ovat hovory. M ete aktivovat nebo deaktivovat seznam ísel autorizovaných k posílání SMS p íkaz v poli Device. Pokud je seznam aktivovaný, u vatel m e zadat ísla, na která bude za ízení odpovídat. Je-li seznam aktivovaný, ochrání to za ízení p ed nevítanými SMS p íkazy (nap. Fix?, Inf? Geo? atd.) od neautorizovaných osob. Není-li seznam autorizovaných ísel aktivovaný, ka dý m e posílat SMS p íkazy aza ízení v dy odpoví. 17

18 5 6 Vokn Keyboard m ete ka dému tla ítku p i adit funkci. Pozd ji m ete tuto funkci aktivovat stisknutím p íslušného tla ítka za ízení. Více informací naleznete také v kapitole Indikace stisknutí tla ítka. Funkce Call vám umo uje volat na íslo zadané v poli Phone Number. íslo zadávejte ve formátu: Pokud vyberete funkci SMS objeví se zvláštní pole, kde m ete zvolit druh informace, kterou za ízení odešle na telefonní íslo zadané v poli Phone Number. Funkce Alarm Off Vám umo ní vypnout varovný signál, který byl p edtím spušt ný stiskem tla ítka Alarm. Funkce Track Switch zapne/vypne funkci sledování. Funkce Emulate Modem p epne za ízení do re imu modemu, kdy je za ízení p ipojeno k PC. Upozorn ní: Pokud nastavíte u tla ítka Alarm zp sob aktivace Call, okno.8 programu Configuration Tool se nezobrazí. Zatr ením polí ka Vibration m ete aktivovat vibra ní vyzván ní. M ete také aktivovat varovný signál p i p ijímání a odesílání zpráv. Vyberte si vyzván ní za ízení a nastavte úrove hlasitosti vyzván ní (Ring Level, 5= nejhlasit jší úrove ) a reproduktoru (Speaker Level 10 = nejhlasit jší úrove ). 18

19 7 8 Po otev ení okna Alarm m ete vlo t a p t telefonních ísel, na která se bude zasílat informace o Alarmu. Sou asn m e za ízení zavolat na telefonní íslo uvedené v poli Call Number 1. VpoliAlarm SMS Sending Interval (sec.) m ete zadat frekvenci zasílání SMS zpráv. Po uplynutí zadaného asu za ízení automaticky zašle SMS s informací o Alarmu. as se udává v sekundách. VpoliAlarm Duration Time (sec.) m ete zadat dobu trvání alarmu. Po uplynutí zadaného asu se alarm automaticky vypne. as se udává v sekundách. VpoliAlarm Delay m ete zadat dobu aktivace alarmu. Po uplynutí zadaného asu se automaticky aktivuje alarm. B hem této doby m e být alarm zrušen stisknutím tla ítka s aktivovanou funkcí Alarm Off. Delay sound notification aktivuje zvukový signál pro oznámení této p ípravné fáze alarmu. Odzna te Keyboard lock valid for Alarm button pokud chcete, aby tla ítko Alarm bylo v dy aktivní, i pokud je klávesnice uzam ena. M ete také zvolit mo nost kombinace alarmu svibra ním vyzván ním ozna ením mo nosti Vibration. V tomto okn m ete zadat interval automatické aktualizace dat (GPS Logging Interval). Pokud je tato funkce aktivována, za ízení zapne GPS po uplynutí nastaveného asu, zjistí aktuální sou adnice a ulo í jedo pam ti. Pokud za ízení dostane p íkaz zjistit sou asnou polohu, m e zjišt ní trvat a 3 minuty. Je-li aktivován interval pro automatickou aktualizaci dat, za ízení automaticky aktualizuje data o své pozici ve své interní pam ti. Chcete-li dostat okam itou odpov s posledními sou adnicemi z pam ti za ízení, musíte aktivovat funkci Log Tracking. Pokud je tato funkce aktivována, za ízení neza ne za ízení zjiš ovat nové sou adnice (proces trvající a 3 minuty), ale rovnou zašle nejnov jší sou adnice ulo ené v interní pam ti. Také m ete nastavit parametry v poli Event Based Tracking. Toto sledování m ete aktivovat stisknutím tla ítka, nebo zasláním SMS. VpoliTrack Update Interval m ete nastavit interval, v kterém se budou získávat sou adnice GPS. VpoliTrack Logging Duration m ete definovat periodu, po které bude funkce Event BasedTrackingukon ena. 19

20 9 Pokud chcete být informováni o stavu baterie pomocí SMS, aktivujte funkci Send Notification about Battery Level. Po aktivaci této funkce m ete zvolit jednu znásledujícíchmo ností: Informace o úrovni baterie, kdy dosáhe 60% a 40% nebo kdy dosáhne 60% a 40%, a také jakmile je pln nabita. Zadejte telefonní ísla, na která se bude zasílat informace o úrovni baterie. Pokud chcete, aby za ízení automaticky odpovídalopour itém po tu zazvon ní, aktivujte funkci Auto Answer azadejtepo et zazvon ní. Pokud chcete nastavit zvukové znamení, oznamující ka dou minutu hovoru, aktivujte funkci Minute Minder. Pokud chcete omezit po et osob, které mohou na za ízení volat, aktivujte seznam autorizovaných ísel. Pro aktivace zvolte funkci Only from List. Po aktivování funkce musíte zadat ísla autorizovaných osob do polí ní e. Za ízení poté bude ignorovat veškeré hovory z ísel, která nejsou na seznamu. Pokud je aktivována funkce Everybody, m e za ízení volat jakékoliv íslo Vposlednímokn m ete zvolit funkci Save to File, pokud chcete ulo t nastavení do vašeho PC. Pokud chcete ulo it nastavení do za ízení, zvolte funkci Write to Device. Funkce Send Through SMS bude aktivní, pokud je (Teltonika) GSM Modem p ipojený k PC. Pokud zvolíte tuto mo nost, program pošle veškeré zm ny v nastavení za ízení GH1201 pomocí SMS. Klikn te na tla ítko Finish. Pokud jste vybrali funkci Send Through SMS, otev e seokno pro zadání telefonního ísla za ízení, na které bude zaslána SMS s nastavením. 20

21 8.1.1 PIN kód Pokud je vlo ena SIM karta s aktivovaným PIN kódem, nebude za ízení mo né p ipojit ke GSM síti a vykonávat ur ité funkce. Proto, pokud chcete pln funk ní za ízení, musíte PIN kód deaktivovat pomocí mobilního telefonu. Další mo ností je aktivovat automatické zadání PIN kódu v programu Track Assistant, p ipojte za ízení kpcaklikn te na tla ítko Connect. Kd se za ízení za ne p ipojovat k po íta i, program zkontroluje, jestli je vlo ena SIM karta a jestli je aktivován PIN kód. Je-li aktivován, program automaticky otev e okno, kde m ete vlo t PIN kód. V tu chvíli bude PIN kód za ízením p ijat a pou it poka dé, kdy je za ízení zapnuto. Track Assistant Monitoring Tool Program Monitoring Tool se instaluje spolu ovlada i za ízení. ProgramseaktivujekliknutímnaStart > All Programs > Teltonika > Track Assistant Monitoring Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. 8.2 MONITORING GH1201 POMOCÍ PC Program Track Assistant Monitoring Tool umo uje u vateli ídit GH1201 p ímo z vašeho po íta e, p ipojeného ke GSM Modemu. S GSM Modemem (nap. Teltonika ModemUSB/G10 ) p ipojeným k Vašemu po íta i m ete p ijímat SMS zprávy s geografickými sou adnicemi ze za ízení a v reálném ase jej sledovat na map. Po et SMS zpráv není omezený, proto e všechny zprávy v modemu mohou být ulo eny v pam ti po íta e, kde máte k dispozici historii všech p ijatých a odeslaných zpráv. Pomocí programu Track Assistant Monitoring Tool m ete také zadávat za ízení p íkazy, které jsou p ednastaveny p ímo v programu. Pomocí ur itých nástroj m ete nastavit a deset Geofence zón a odeslat nastavení SMS zprávou pomocí modemu, nebo ho nahrát p ímo do za ízení, pokud je p ipojeno k po íta i. Také m ete uchovávat data p ímo v po íta i, prohlí et je a odesílat dalším osobám. 21

22 8.2.1 Všeobecný popis programu Monitoring Tool Program sestává z p ti informa níchoken(3,4,5,8,9)a ty oken nastavení (1, 2, 6, 7). 1 Menu nástroj systému 2 Panel nástroj U ivatelské profily 4 Map Seznam dostupných map Mapa 5 Seznam záznam sledování 6 Menu navigace Data p ipojeného za ízení 9 1 Menunástroj systému Hide Navigation F11 skryjemenunavigace Edit profiles upravíprofilu vatele registrovaného v systému Monitoring spustí mapu SMS spustíoknosms Track Log spustí kopírování dat ze za ízení pro p e tení dat o sledování View Location on Map spustí nástroj, kde m ete vlo t sou adnice, které se pozd ji zobrazí na map 22

23 Connect... p ipojí za ízení k programu Monitoring Tool Device Info zobrazíinformaceoza ízení Connect Modem p ipojí modem k programu Track Assistant Monitoring Tool Options... Ctrl+O další nastavení 2 Panelnástroj P ipojí GH1201 Skryje další menu nástroj Odpojí GH1201 Zobrazí další menu nástroj P ipojí GSM Modem Vyma e pozicinamap Odpojí GSM Modem Aktualizuje seznam p íchozích zpráv Spustí mapu Sma e ozna ené zprávy Spustí okno SMS window P e te parametry dostupné na za ízení Upravní u ivatelský profil Nahraje zm ny nastavení do za ízení P e te a ulo í údaje o sledování Nahraje celé nastavení do za ízení Nastaví Geofence 3 U ivatelský profil Poté, co bylo za ízení úsp šn nastaveno a veškerá pot ebná data byla vlo ena, vytvo í seproka dého u vatele nový profil. Dvojitý kliknutím na daný profil (nebo na ikonu Edit user profiles) se zobrazí detailní profil a m e být upravován. Nový záznam v seznamu registrovaných u ivatel se zobrazí okam it po p ipojení nového za ízení vlo ení pot ebných dat. Data registrovaného u ivatele mohou být zobrazena dvojitý kliknutím na vybraného u vatele, nebo tla ítko pro úpravu u ivatelského profilu v panelu nástroj, nebo menu nástroj. 4 Seznam dostupných map Zde se zobrazí seznam map dostupných v po íta i. Mapy se vyhledávají automaticky. 5 Seznam záznam sledování Zde se zobrazí seznam d íve ulo ených záznam sledování. Kliknutím na tla íko Show je m ete zobrazit na map. 23

24 6 MenuNavigace Jednoduchá navigace mezi jednotlivými okny. 7 Filtrzáznam sledování Pomocí tohoto filtru m ete vybrat nej ádan jší data podle data a asu, které mohou být pozd ji zobrazeny na map. Takéjemo né prohlédnout nastavení Geofence zón. 8 Mapa 9 Data p ipojeného za ízení Zde m ete vid t informace o sou asném stavu modemu nebo GH1201. Je-li za ízení p ipojeno, uvidíte zde zprávu Device Connected, je-li p ipojen modem, uvidíte zprávu GSM Modem Connected, a také COM porty PORT, kekterýmje p ipojen. M ete zde také vid t název za ízení, pokud je registrováno P enos zaznamenaných dat do PC Za ízení má interní pam 1MB, kde m ete ukládat historii jeho sou adnic. Pokud chcete p enést tato data ze za ízení do po íta e, postupujte následovn : - Spus te program Track Assistant Monitoring Tool. - P ipojte za ízení k USB portu po íta e. - Klikn te na tla ítko Connect. - Vyberte View > Track Log v menu nástroj. Otev e seoknotrack Log. Klikn te na tla íkto Copy Track (šipka na pravé stran tla ítka Copy Track Vám umo ní vybrat záznam, který chcete ulo it). Vyberte menu Event Points pro p enesení všech sledování zaznamenaných b hem jedné události (spušt né pomocí tla ítka nebo SMS) ze za ízení do PC. Vyberte menu Periodical Points pro zobrazení historie jednotlivých bod periodického ukládání (nap. ka dých 30 sekund) Vyberte menu Alarm Points pro zobrazení dat zaznamenaných b hem varovného signálu Alarm. Pokud záznam obsahuje p íliš mnoho bod, objeví se následující chybové hlášení: Objeví-li se chybové okno (viz výše) b hem p enosu dat, m ete kliknout na tla ítko OK pro vy ešení tohoto problému. Po odkliknutí máte dv mo nosti, jak optimalizovat historii dat. Mo nosti jsou následující: a) Navýšením vzdálenosti mezi sousedními body (obr. a) b) Navýšením maximálního po tu bod, které mohou být zobrazeny (obr. b). 24

25 (a) (b) Po zkopírování dat ze za ízení se program zeptá, jestli chcete data ulo it. Okno Track Log poskytuje unikátní mo nost filtrovat data podle data a asu. Pokud chcete zobrazit pouze data spadající do ur itého asového období, musíte zadat datum a as do polí From a to. Povybrání ur itého asového období klikn te na tla ítko Apply a zobrazíte pouze data spadající do p íslušného období, které m ete zpracovat následovn : - Ulo t doprogramu(tla ítko Save Track). - Vytvo it archiv dat ve zvláštním souboru (tla ítko Export). - Prohlí et data v programu Google Earth (tla ítko Open KML File). Pozn.: Tla ítko Open KML File se aktivuje pouze pokud si instalujete mapu Google Earth (m ete si ji zdarma stáhnout na Pro zobrazení dat ulo ených v programu vyberte po adovaný záznam a klikn te na tla ítko Show. Zvlášt vytvo ený archiv dat m ete odeslat ostatním u vatel m, kte í si ho mohou zobrazit v programu Track Assistant, Microsoft Excel nebo dalších programech, které podporují formát *.xml. Data m ete ze za ízení vymazat kliknutím na tla ítko Clear Log. Dataulo ená v programu mohou být smazána kliknutím na tla ítko Delete. Chcete-li data p ejmenovat, klikn te na Rename Geofence zóny a jejich rozpoznávání Tato funkce umo uje rozpoznávat Geofence zónu, ve které se za ízení nalézá. U ivatel m e nastavita deset zón a pojmenovat je. V nastavení m ete zadat název zóny Zone Name, geografické sou adnice st edu zóny Center Longitude, Center Lantitude, polom r Radius (v metrech) a ší ku okraje zóny Fence Thickness. Pokudjefunkceaktivovánaozna ením Enable Geofence Function, za ízení zkontroluje jestli byl p ekro en okraj zóny. Pokud je zjišt no p ekro ení okraje zóny (v obou sm rech), za ízení odešle SMS zprávu všem ísl m v seznamu zadanému v nastavení Alarm (program Track Assistant Configuration Tool). Pokud pošlete za ízení SMS zprávu s testem GEO?, za ízení zkontroluje, jestli se nachází v n které zón. Zjistí-li za ízení, e senacházívn kterézezadanýchzón,zašlezp t název zóny. Není-li nalezena ádná zóna, za ízení odešle zprávu, kde bude zóna pojmenována jako (N/A). Pronastavenízónklikn te na tla ítko Geofence na panelu nástroj. Pokud nastavujete zóny poprvé, otev e seoknogeofence Zones, kde musíte aktivovat funkci Geofence zóny ozna ením Enable Geofence Zones. Pro nastavení zóny postupujte následovn : 25

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104 NÁVOD K OBSLUZE GPS tracker GT104 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk Obsah Vlastnosti 2 Obsah balení 2 Funkce 3 Používání kamery 4 Připojení kamery k PC 5 Uchycení kamery 6 Specifikace 7 1 1. Vlastnosti Nahrávání

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití 14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojuje, před použitím si pozorně přečtěte návod

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití Tracker Auto-GPS návod k použití Specifikace Rozměry Hmotnost Síť Rozsah pásma GPS čip GSM/GPRS modul Citlivost GPS Přesnost GPS Nastartování Auto nabíječka Nabíječka Baterie Výdrž Pracovní teplota Vlhkost

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení.

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek 2 Vypínač Pouţijte soupravu hands-free pro volání nebo poslech hudby. Stiskněte a podrţte několik sekund

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější

DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz DoorSet PC program pro Windows 98 a novější Návod k použití Obsah 1 INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 INSTALACE DOORSET...

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS CreeDroid Ovladač pro Android/iOS Uživatelská příručka objednací číslo: 00048980 Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5

Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5 Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5 aktualizace 6.5.2009 Vlastnosti výrobku: automatické nahrávání při zaregistrování pohybu dálkové ovládání funkcí vestavěná Lithiová baterie možnost přehrávání záznamu

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Bluetooth hodinky pro mikrosluchátko

Bluetooth hodinky pro mikrosluchátko Bluetooth hodinky pro mikrosluchátko Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Obsahují mikrofon pro oboustrannou komunikaci Obsahují 3,5W zesilovač www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje TE-54 je

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit FERMAX1401 a 1402 řada Way kit Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! 1. Vnitřní jednotka Monitor LCD Popis funkcí: Digitální TFT LCD displej Zapnutí /vypnutí

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více