NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG. www.elit.cz"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG

2 Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat a zálohovat tuto příručku v jakékoli formě (elektronické, mechanické, fotokopie, nahrávání nebo jiné formy). Tato příručka je speciálně navržen pro použití výrobku Launch a naše společnost nenese žádnou odpovědnost za různé následky způsobené v důsledku jejího použití při provozu jiného zařízení. V případě poškození zařízení nebo při jeho vyřazení z provozu díky nehodě způsobené samotným uživatelem nebo třetí stranou, při zneužití nebo nesprávném použití tohoto zařízení, při provedení neoprávněných změn a oprav tohoto zařízení nebo při použití neodpovídajícím požadavkům na provoz a údržbu ze strany Launch, nenese Launch a jeho pobočky žádnou odpovědnost za náklady a výdaje takto způsobené. Launch nenese také žádnou odpovědnost za poškození zařízení nebo za závady způsobené v důsledku použití jiného volitelného příslušenství nebo spotřebního materiálu místo originálních produktů Launch. Úřední potvrzení: Účelem jiných názvů výrobků uvedených v tomto návodu k obsluze je popsat, jak používat toto zařízení. Registrované ochranné známky společnosti stále patří k původním společnostem. Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte pokyny v provozním návodu. Vybavení je pro použití profesionálních technických pracovníků a pracovníků údržby. Registrované obchodní značky Launch registroval své obchodní značky v Číně a několik cizích zemí, se symbolem LUNCH. Ostatní obchodní značky, symboly údržby, doménová jména, ikony a název společnosti Launch uvedené v tomto návodu k obsluze patří do majetku Lunch a jejích dceřiných společností. V zemích, kde obchodní značka společnosti Launch, symboly údržby, názvy domén, ikony a název společnosti nebyly registrovány Launch prohlašuje své vlastnictví k těmto neregistrovaným obchodním značkám, symbolům údržby, jménům domén, ikonám a názvu společnosti. Obchodní značky jiných výrobků a názvy společností uvedené v této příručce, stále patří původně registrovaným společnostem. Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nikdo nemůže použít ochrannou značku, symbol služba, název domény, ikonu a název společnosti Lunch a dalších společností uvedených v této příručce. Pokud máte jakýkoliv dotazy, navštivte prosím webové stránky Lunch: nebo napište na Sales Dept. of Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. č. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City Varování Tento návod k obsluze je důležitou součástí výrobku. Prosím pečlivě si jej přečtěte a pochopte. Uschovejte si návod pro budoucí použití při kontrole a údržbě. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nesprávným používáním nebo používání k jiným účelům, než je určené použití. Opatření Zvedák smí obsluhovat pouze dobře vyškolený personál. Jakékoli změny součástí nebo použití pro jiné účely bez souhlasu výrobce mohou způsobit přímé nebo nepřímé poškození výrobku. Nevystavujte zvedák extrémním teplotám nebo vlhkosti. Chraňte jej před topidly, zvlhčovači vzduchu nebo pecemi. Neinstalujte zvedák venku a nevystavujte jej dešti. Pokud je to opravdu nutné, aby tak by to mělo být pouze na zvláštní objednávku u výrobce. Zvedák se nesmí dostat do kontaktu s prachem, čpavkem, alkoholem, ředidla a stříkacími lepidly. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zvedáku při jeho provozu. Kontroly zvedáku by měly být prováděny pravidelně. Nepracujte s poškozeným zvedákem nebo se zvedákem s poškozenými díly. Všechny díly se smějí měnit pouze za díly dodávané výrobcem. Nepřetěžujte zvedák. Maximální zvedaná hmotnost je zřetelně vyznačena na typovém štítku. Nepracujte se zvedákem s osobami ve vozidle. Oblast zvedání zvedáku nesmí obsahovat žádné překážky, maziva, oleje, nečistoty a jiné látky. Použijte zvedací body doporučené výrobcem automobilu. Udržujte držáky v těsném kontaktu s vozidlem. Používejte vhodné nástroje a zařízení na ochranu bezpečnosti práce, jako jsou například vhodné montérky a pracovní boty. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním štítkům na ovládacím pultu. Se zvedákem v provozu zamezte přiblížení rukou a jiných části těla k pohybujícím se dílům zvedáku. Neodstraňujte žádná ochranná bezpečnostní zařízení zvedáku. Hydraulický olej pro zvedák je mechanické olej N32 nebo N46. Věnujte pozornost bezpečnostním údajům popsaným v této příručce. Z důvodu technického vylepšení si Launch (Shanghai) Machinery Co. Ltd vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 2

3 1. Všeobecné informace 1.1. aplikace Tento zvedák je určen pro účely zvedání lehkých vozidel do hmotnosti 3,2 t pro účely testování, servisu a čištění vozidel funkce Zvedák má moderní design, vysokou životnost a kompaktní vzhled. Povrchová instalace a úspora místa. Najíždění s výškou menší než 110 mm, vhodnost pro automobily s nižším profilem Hydraulický systém udržuje obě plošiny v rovině. Mechanická ochrana zařízení prostřednictvím kontroly ujeté vzdálenosti. Automatický omezovač výšky. Automatický systém mazání a ložiska bez oleje specifikace Elektrické specifikace Motor (volitelné) 2,2 kw Možnosti napájení 1fázové/3fázové 110 V/220 V (60 Hz) 1fázové/3fázové 220 V/380 V (50 Hz) Hluk Hluk 70 db(a) Hydraulický systém Max. pracovní tlak 28 MPa Průtok 4,5 l/min. Pneumatický systém Pracovní tlak 5 kg/cm 2 Max. zvedací hmotnost (kg) (lb) 3200 (6614) Max. výška zdvihu (mm) (") 1990 (78.3) Doba zvedání (s) 60 Doba spouštění (s) 20 Výkon (kw) 2,2 Počet plošin 2 Rozměry plošiny (mm) (") ( ) Celková hmotnost (kg) (lb) 820 (1804) Přesnost synchronizace (mm) (") 40 (1.6) Výškový rozdíl (mm) (") 8 (0.3) 1.4. POžadavky na životní prostředí Teplota: 0 C ~ +40 C Relativní vlhkost: 80 % při 30 C Přepravní/skladovací teplota: -25 C ~ +55 C Nadmořská výška: 2000 m (78740 ) 3

4 2. struktura 2.1. ROzmístění Rampa Plošina Horní vnější nůžky Horní vnitřní nůžky Dolní vnitřní nůžky Dolní vnější nůžky Rám základny Olejový válec 4

5 2.2. elektrické schéma zapojení 2.3. zapojení hydrauliky 1 Zásobník oleje 2 Měrka oleje 3 Filtr 4 Čerpadlo s převodovkou 5 Motor 6 Pojistný ventil 7 Kontrolní ventil 8 Ventil vyrovnání 9 Ventil nouzového spouštění 10 Ventil spouštění 11 Ventil rychlosti Z1 Válec Master F1 Válec Slave Z2 Válec Master F2 Válec Slave 5

6 2.4. schéma pneumatických obvodů 11 Pravá úhlová koncovka 6-M5 10 Vzduchová hadice, průměr 6 9 Fitinka T 8 Válec MAL 16x50 7 Solenoid vzduchového ventilu 6 Zátka 1/4 5 Zátka 1/8 4 Matice 3 Pravá úhlová koncovka Filtr 1 Pravá úhlová koncovka Podmínky pro instalaci 6

7 3. provoz 3.1. OVLádací panel Provozní pokyny Proces zvedání: Stiskněte UP tlačítko SB1, motor začne pohánět čerpadlo a to čerpá olej do válce, který začne zvedat zvedák nahoru. Uvolněte tlačítko SB1 pro ukončení zvedání. Pokud se drží tlačítko SB1 stisknuta a zvedák je v maximální výšce, bude aktivován uvolňovací ventil a ten ochrání zvedák. Postup pro zablokování. Stiskněte tlačítko LOCK SB3, elektromagnetické ventily YV1 a YV2 budou zapnuty a bezpečnostní systém bude zablokován. Postup pro spouštění: Stiskněte UP tlačítko SB1, zvedák se lehce zvedne, bezpečnostní západka se uvolní, poté stiskněte tlačítko DOWN SB2, elektromagnetické ventily YV1, YV2 a YV3 se zapnou, zvedák se začne spouštět Přípravné kontroly Zkontrolujte, zda jsou pohyby zvedáku synchronizované a stabilní. Zkontrolujte citlivost a spolehlivost bezpečnostní západky. Překontrolujte, zda se zvedák automaticky zastaví, jakmile se dostane do maximální výšky zdvihu. Zkontrolujte případné netěsnosti válce, hadic a koncovek. Zkontrolujte případné vzduchové netěsnosti u elektromagnetických ventilů, válců, ventilů pro regulaci tlaku a u koncovek. Zkontrolujte, zda nedochází k jakékoli abnormální činnost a ke vzniku hluku v čerpadle nebo v motoru. Zkontrolujte, zda správně funguje tlačítko nouzového zastavení Provozní postupy Při najíždění na zvedák udržujte rychlost pod 5 km/hod. Zastavte vozidlo, když jsou plošiny zvedáku mezi předními a zadními koly vozidla. Umístěte pryžové podložky na plošiny v místech zvedacích bodů a stiskněte tlačítko UP pro zvednutí vozidla do výšky 200 mm ~ 300 mm nad podlahou. Překontrolujte, zda jsou obě plošiny vyrovnané a nedochází k něčemu neobvyklému. Podržte stisknuté tlačítko UP, dokud se vozidlo nezvedne do požadované výšky. Stiskněte tlačítko SAFETY LOCK pro spuštění zvedáku a zapadnutí bezpečnostní západky tak, aby byly plošiny zvedáku vyrovnané. Po provedení údržby zajistěte vyčištění pracovního prostoru a bezpečné spuštění zvedáku bezpečnostní upozornění Hydraulické pojistné ventily jsou správně nastaveny před opuštěním výrobního závodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným nastavením. Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní západky zajištěny před zahájením všech prací na vozidle. Umístěte pryžové podložky na plošiny a roztáhněte je pro zajištění maximální podpory. V případě jakéhokoliv úniku v hydraulickém systému odstraňte nejprve problém a poté doplňte olej na správnou úroveň. 7

8 4. HLedání závad Příznaky Důvody Řešení Motor neběží. Tepelné relé nebo jistič byly aktivovány Vynulujte tepelné relé nebo jistič Napětí není v pořádku. Pojistka je přepálena. Motor je poškozen. Zajistěte napájecí napětí se správnou velikostí. Vyměňte pojistky. Vyměňte motor. Motor pracuje, ale plošiny se nepohybují. Motor se otáčí ve špatném směru. Změňte zapojení kabeláže motoru pro změnu směru otáčení. Příliš nízká hladina oleje Doplňte olej. Únik oleje. Překontrolujte olejové hadice. Motor pracuje, ale plošiny nezvedají vozidlo. Napětí pro motor je příliš nízké. Napájejte motor správným napětím. Tlak pojistného ventilu není správně nastaven. Nastavte tlak pojistného ventilu. Zvedák je přetížen Zkontrolujte hmotnost vozidla. Hydraulické čerpadlo je poškozeno. Vyměňte hydraulické čerpadlo. Spouštěcí rychlost je nízká. V elektromagnetickém ventilu pro spouštění zablokoval jeho chod cizí předmět. Ventil rychlosti spouštění je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Vyčistěte elektromagnetický ventil pro spouštění. Zvyšte rychlost spouštění ventilem. Plošiny nejsou synchronizovány. Jeden válec má více oleje než druhý. Nastavte olej v obou válcích podle příručky. Rychlost zvedání je pomalá nebo olej uniká. Olej a vzduch jsou smíšeny. Vyměňte olej nebo odvzdušněte. 5. údržba 5.1. denní údržba Udržujte zvedák v čistotě. Před čištěním zvedáku zajistěte vypnutí napájení. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Nadměrná prašnost v pracovním prostoru zkracuje životnost zvedáku. Před uvedením do provozu překontrolujte, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení zvedáku v pořádku. Pokud se zjistí nějaké problémy, okamžitě díly nastavte, proveďte jejich údržbu nebo je vyměňte. Zajistěte, aby byly montážní jámy udržovány suché a čisté. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchového ventilu a zda jsou ventily správně namazány měsíční údržba Utáhněte kotevní šrouby. Zkontrolujte případné poškození a netěsnosti hadic a koncovek. V případě zjištění úniku způsobeného opotřebovanými díly těsnění vyměňte za díly splňující specifikace. Zkontrolujte, zda jsou dobře namazané pohyblivé díly kvalitním lithiovým mazivem #2. Naneste lithiové mazivo #2 v měsíčním intervalu Půlroční údržba Zkontrolujte všechny pohyblivé díly z hlediska opotřebení a poškození. Překontrolujte mazání všech kladek. V případě, že jsou kladky blokovány při zvedání nebo spouštění, naneste mazivo na hřídele kladek. Na konci prvního pololetí vyčistěte hydraulický systém a vyměňte hydraulický olej. Vyměňte hydraulický olej za hydraulický olej N32 v zimě a za olej N46 v létě. 8

9 5.4. údržba po dobu 3 let nebo po 5000 dobách provozu Vyměňte pouzdra ve všech kloubech. Vyměňte veškeré těsnění Vyměňte posuvné bloky. 6. skladování a sešrotování 6.1. Skladování Pokud je třeba zvedák skladovat po delší dobu: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Namažte všechny díly, včetně všech kontaktních povrchů kladek. Vypusťte olej ze zásobníku. Zakryjte zvedák plastovým krytem SešrotOVání Když zvedák překročí svou životnost a nelze jej dále používat, odpojte jej od elektrického napájení a zlikvidujte podle požadavků místních předpisů. 9

10 Data hydraulického oleje Lithiové mazivo #2 Položka Specifikace Kuželový stupeň (1/10 mm) 278 Bod skápnutí C 185 Eroze T2 měděná destička, 100 C, 24 hod.) Žádná změna Měděné opláštění (100 C, 22 hod.) % 4 Odpařování (100 C, 22 hod.) % 2 Oxidační stabilita (99 C, 100 hod.) 0,2 Nekorozivní (52 C, 48) Stupeň 1 Cizí látky (mikroskopická metoda)/(počet/cm³) Nad 10 µm 5000 Nad 25 µm 3000 Nad 75 µm 500 Nad 125 µm 0 Relativní viskozita 800 (-15 C, 10 s-1), /(Pa s) Ztráta vlhkosti 38 C, 1 hod.) (%) 8 Mechanický olej N32 (pro zimu) Položka Specifikace Viskozita 40 C 28,8~35 Skápnutí / C -15 Bod vzplanutí/ C 175 Mechanický olej N46 (pro léto) Položka Specifikace Viskozita 40 C 41,4~50,6 Skápnutí / C -9 Bod vzplanutí/ C

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze

MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis Návod k obsluze MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web:

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

ECORAIN Evolution & advanced

ECORAIN Evolution & advanced ECORAIN Evolution & advanced Návod k instalaci a obsluze Výrobek RWS (plováková verze ZAPNUTO/VYPNUTO, verze s elektronickým snímačem s hladinoměrem) splňuje požadavky následujících směrnic Rady týkajících

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Ranger. Vážený zákazníku,

Ranger. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči.

Více

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka M00023801CS TM-T88V Uživatelská příručka 1 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do databázových systémů, ani přenášena jakoukoli formou

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Údaje o zákazníkovi:

Údaje o zákazníkovi: TENTO EXEMPLÁŘ FORMULÁŘE ZASLAT VÝROBCI POPRODEJNÍ SERVIS ZÁRUČNÍ LIST Údaje o stroji: Model: Výrobní číslo: Rok výroby: Jméno Údaje o zákazníkovi: Adresa PSČ, Město Země Telefon Fax/e-mail Datum prodeje:

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod o obsluze a katalog součástek

Návod o obsluze a katalog součástek Obchodní značka společnosti MSE-Forks Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RE200701 Vydání: 17-10-2006 (česky) SILNÁ ŘADA RE2/RE4 TENKÁ ŘADA RE2/RE4 JEDNODUCHÁ ŘADA RE2 ŠTÍHLÁ ŘADA RE2 POSUVNÁ

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více