FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI"

Transkript

1 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY smocr.cz FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI Jako každý rok pořádá i letos Svaz měst a obcí ČR konferenci Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR, na níž budou starostové spolu s odborníky a předními politiky diskutovat o aktuálních problémech financování komunální sféry. Jak jsme vás již informovali v posledním čísle našeho zpravodaje, konference se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 v Praze v budově Rádia Svobodná Evropa. rogram konference bude již tradičně rozdělen do dvou pracov- P ních dní. V prvním z nich budete nejprve seznámeni s navrhovanými změnami ve financování obcí. Změnu financování místních samospráv navrhl předseda Finanční komise Svazu Ivan Černý, který už na květnovém Sněmu Svazu řekl: Místní samospráva pro svůj rozvoj potřebuje dostatek volných finančních zdrojů. Pro obce jsou nejdůležitějším zdrojem příjmy z daní, ať již sdílených nebo vlastních. Přehodnocení stávajících daňových příjmů obcí bude jedním z nejdůležitějších úkolů Svazu při nadcházejících volbách jak do zastupitelstev, tak i do Poslanecké sněmovny. Připomeňme si, že mezi základní požadavky Svazu na poli financování obcí zařadil zachování stability příjmů obcí, posílení motivačního prvku při financování obcí, tedy zvýšení podílu obce na dani z příjmů fyzických osob podnikatelů na území obce ze současných 30 % na 50 %, zásadní snížení účelových dotací ve prospěch sdílených daní, odstranění jednotlivých velikostních kategorií v zákoně o rozpočtovém určení daní a jejich nahrazení křivkou tak, aby nedocházelo k zásadním výkyvům v příjmech obcí v důsledku úbytku několika desítek občanů obce, a zavedení jedné obecní daně, která by nahradila dosavadní poplatky. Po vystoupení Ing. Černého nás ministr financí Bohuslav Sobotka seznámí s vývojem územních rozpočtů v kontextu připravovaných daňových reforem. Své vyjádření k plánovanému vývoji přidá i místopředseda Rozpočtového výboru PSP ČR Vlastimil Tlustý. V odpolední části pak budeme hovořit o zkušenostech s realizací projektů v rámci strukturálních fondů a o problematice veřejné podpory. Druhý pracovní den bude věnován aktuálním informacím ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2006, problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a problematice Brownfields. Podrobný program konference, přihlášku a nabídku ubytování najdete na webu Svazu (rubrika Aktuální informace). Dodejme jen, že konference je určena jako vždy starostům, primátorům a finančním odborníkům obecních a městských úřadů. Účastnický poplatek schválila Rada Svazu v rámci rozpočtu na letošní rok. Pro členy Svazu poplatek činí Kč, pro ostatní Kč. Věříme, že vás připravovaná témata budou zajímat a v pořadí již osmý ročník konference vám přinese mnoho nových a užitečných informací. Těšíme se ale i na vaše připomínky a názory. Lenka Zgrajová

2 Aktuality ve zkratce V úterý 13. září se Mgr. Jan Svoboda ze zahraničního oddělení Kanceláře Svazu zúčastnil na Ministerstvu spravedlnosti ČR jednání se zástupci GRECO Skupiny států Rady Evropy proti korupci. ČR je stranou této dohody Rady Evropy od února Od té doby byla ČR na programu jednání GRECO již jednou. První hodnotící zpráva z března t.r. vyznívá pro Českou republiku vcelku pozitivně. Od 12. září pobýval v ČR čtyřčlenný hodnotící tým GRECO, který shromažďuje informace pro 2. hodnotící kolo, jehož tématy jsou výnosy z korupce, veřejná správa a korupce a právnické osoby a korupce. Členy týmu byli Tania van Dijková (Nizozemí) ze sekretariátu GRECO, William Keefer (USA), bývalý prokurátor a poradce federální vlády, generální tajemník francouzské Komise pro boj proti korupci Pierre Soccoja (Francie) a Andrej Lazar (Slovensko), poradce pro boj proti korupci na Prezidiu Policie SR. Rada Evropy obdržela již v lednu t.r. písemné informace od Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva financí ČR. Experti GRECO k nám nyní přijeli, aby si je doplnili z osobních jednání se zástupci orgánů, jež se bojem proti korupci zabývají. Z nevládních organizací jednali kromě SMO ČR též se Svazem účetních, Komorou auditorů, Transparency International a s Královéhradeckým krajem, jakožto samosprávným správním celkem. Zástupce Svazu informoval hodnotící tým nejprve o spolupráci SMO ČR s orgány Rady Evropy, které se kromě GRECO též zabývají otázkami etiky a korupce. Jedná se zejména o Řídící výbor pro místní a regionální demokracii (CDLR), v němž je ČR zastupována pracovníky Ministerstva vnitra. Svaz s tímto ministerstvem úzce spolupracuje v otázkách etiky a korupce. Naposledy došlo ke schůzce pracovníků zahraničního a legislativního oddělení Kanceláře Svazu a odboru modernizace veřejné správy Ministerstva vnitra v srpnu t.r. MV ČR vydalo z prostředků Rady Evropy brožuru Etika ve veřejné správě na místní úrovni, která byla široce rozšiřována mezi členy Svazu. Některá města si vypracovala sama kodexy chování pro své zastupitele. Dále se Jan Svoboda zmínil o skutečnosti, že Svaz hodlá vydat v češtině publikaci OECD Zvládání konfliktu zájmů ve veřejném sektoru. Na dotaz zástupců GRECO k případům korupce v komunální sféře upozornil zástupce Kanceláře Svazu, že takové případy se v omezené míře vyskytly, že však byly poskytovány zkreslené informace co do jejich rozsahu, zejména ve vyjádřeních nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové pro tisk, na něž musel Svaz důrazně reagovat. Zástupce Svazu informoval hodnotící skupinu o protikorupční telefonické lince, která bude ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj brzy zřízena a která pomůže při odhalování případů korupce zvláště mezi státními úředníky, kteří rozdělují dotace v krajích. Ve středu 14. září se konalo zasedání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který měl na pořadu jednání mj. i návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Sněmovní tisk 987, IV. volební období). Tato novela obecního zřízení má přinést zavedení nové koncepce dozoru a kontroly nad působností obcí. Stanovisko Svazu na jednání Výboru přednesli Mgr. Ludmila Němcová a Mgr. Pavel Drahovzal z legislativního oddělení Kanceláře. Ministerstvo vnitra přišlo s návrhem, že by dozor nad samostatnou působností vykonávalo samo bez jakékoliv účasti kraje a dozor nad přenesenou působností by vykonával krajský úřad, věcně příslušná ministerstva a příslušné ústřední orgány státní správy. S koncepcí dozoru a kontroly v přenesené působnosti se Svaz neztotožnil, protože místo dosud trvající duplicity, kdy dozor přenesené působnosti provádí krajský úřad a ministerstvo vnitra, by byla zavedena koncepce multiplicity, tj. dozor by vykonával krajský úřad a věcně příslušná ministerstva. Výbor vyslechl stanovisko předkladatele (MV ČR) a poté dal prostor k vyjádření zástupců Svazu. Po vyslechnutí obou stran se výbor jednohlasně shodl na tom, že projednávání tohoto tisku pozastaví, aby dal prostor veřejnosti k podání případných pozměňovacích návrhů a také proto, aby ministerstvo mohlo se Svazem sjednotit svůj postoj k tomuto návrhu. Za tímto účelem se konala na ministerstvu vnitra schůzka předkladatele návrhu se zástupci Svazu (kromě dvou výše zmiňovaných byl přítomen i předseda Legislativní komise a člen Předsednictva Svazu JUDr. Luboš Průša), kde byl návrh podrobně projednáván. Ministerstvo přijalo 16 ze 17 zásadních připomínek k návrhu, dokonce přistoupilo i na zakotvení možnosti, že by starosta obce mohl požádat kontrolující subjekt, aby mu doporučil možné řešení zjištěných nedostatků. Podle konečného návrhu, který bude patřičně pozměněn na říjnovém jednání Výboru pro veřejnou správu, by tak kontrolu a dozor nad samostatnou působností mělo konat pouze ministerstvo a kontrolu a dozor nad přenesenou působností pouze krajský úřad. Tím dochází k odstranění situací, že by obec obdržela protichůdná stanoviska z obou těchto orgánů, jak tomu dosud někdy bývá. Ve čtvrtek 15. září se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila zasedání Podvýboru pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury PSP ČR. Členové Podvýboru projednali rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 ve výši 55 mld Kč. Předseda Podvýboru Ing. Jaromír Schling informoval o projednávaných právních předpisech v Poslanecké sněmovně, které se týkají dopravní politiky. Jedná se o novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, novelu zákona o dráhách, návrh zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně, novelu zákona o pozemních komunikacích, vládní návrh zákona o veřejných zakázkách a vládní návrh zákona o koncesních smlouvách. V úterý 27. září se Dagmar Plachá zúčastnila zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Jednotlivé resorty informovaly o současné situaci ve věci rovných příležitostí. Velmi kladně byla hodnocena informace Ministerstva financí, které prověřovalo kromě své i další instituce ve své kompetenci z hlediska personálního a z hlediska gender budgetingu. Od roku 2003 vzrostl počet žen ve vedoucích funkcích o 3,5 % (především ve funkčním zařazení ředitel odboru). Každý nově přijatý zaměstnanec absolvuje školení o rovných příležitostech v rámci vstupního vzdělávání. Pracovníci územních finančních orgánů absolvovali seminář o rovných příležitostech, jedná se o pracovníků. Rovnost obsahuje i nově upravená kolektivní smlouva. Vzhledem k rušení pracovních míst na Ministerstvu financí a reorganizaci resortu se očekává významný vzrůst počtu žen na vedoucích funkcích. Předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová informovala o jednání s předsedou Senátu PČR MUDr. Přemyslem Sobotkou o negativním stanovisku Senátu k umístění genderového institutu v Praze. Jednání bude pokračovat, horní komora své stanovisko zatím nezměnila. informační servis č. 10/2005 strana 2

3 Informujeme REAKCE NA ZPRAVODAJSTVÍ ČT 1 ZE 16. ZÁŘÍ 2005 OLDŘICH VLASÁK JE VE FUNKCI V ROZPORU SE ZÁKONEM Podle Stanov Svazu měst a obcí ČR je členem Svazu obec. Stává se jím na základě rozhodnutí svého zastupitelstva a po schválení Předsednictvem Svazu. Členská obec je krom jiného povinna účastnit se prostřednictvím svého zástupce, kterým je zpravidla starosta nebo primátor, zasedání orgánů Svazu, jako je Sněm nebo Rada. Starosta ale může pověřit zastupováním za svoji obec i kohokoliv jiného. Například zasedání svazových odborných komisí se zúčastňují vedle starostů a dalších obecních zastupitelů i úředníci obecních úřadů či občané, kteří jsou odborníky v dané oblasti (doprava, životní prostředí, sociální věci atd.). To vše však nemá nic společného s funkcí předsedy Svazu. Pro to, aby mohl být Radou Svazu zvolen, platí jediné: musí být členem zastupitelstva obce, která je členem Svazu (viz Stanovy Svazu 9 odst. 5). V žádném případě tudíž nelze tvrdit, že Oldřich Vlasák je ve funkci předsedy Svazu v rozporu se svazovými předpisy či dokonce, jak tvrdilo televizní zpravodajství, v rozporu se zákonem. Podotýkáme, že žádný zákon se volbou předsedy Svazu měst a obcí ČR nezabývá. Po odvysílání zpravodajského pořadu Události dne 16. září 2005, ve kterém byl předseda Svazu Oldřich Vlasák napaden, že zastává tuto funkci v rozporu se zákonem, se na Svaz měst a obcí stále obracejí starostové našich členských měst a obcí a žádají o vyjádření podpory Ing. Vlasákovi. Členové Svazu oceňují čas, který Oldřich Vlasák od roku 2001, kdy byl poprvé zvolen předsedou Svazu, věnuje obhajobě zájmů samosprávy. Také díky jeho úsilí se poda- řilo docílit toho, že se Svaz stal povinným připomínkovým místem, byla podepsána Dohoda s vládou o vzájemné spolupráci, začalo pracovat několik významných pracovních skupin při jednotlivých ministerstvech, podařilo se navýšit příspěvek na výkon přenesené působnosti. Oldřich Vlasák také obhajuje zájmy samospráv vůči Evropské unii jako výkonný předseda Rady evropských obcí a regionů. Do této funkce byl zvolen jako zástupce samospráv deseti nových zemí, které k EU přistoupily v loňském roce, také pro aktivitu a úspěchy Svazu na tomto poli. Dodáváme, že všechny výše uvedené funkce předsedy Svazu jsou neplacené. Jaromír Jech výkonný místopředseda SVAZ SPOLU S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ZŘIZUJE ZELENOU LINKU PRO STAROSTY Zelenou linku pro starosty měst a obcí zaměřenou proti korupčnímu jednání zprovozní v těchto dnech Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Svazem měst a obcí ČR. Linka má umožnit přímý a rychlý kontakt mezi pracovníky ministerstva a Svazu. První nápad na zřízení protikorupční linky přednesl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek na jednání IX. Sněmu SMO ČR ve Žďáru nad Sázavou. Ve čtvrtek 26. května 2005, po prvním jednacím dni Sněmu, byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Svazem a Ministerstvem, ve které se již ustanovení o zelené lince objevilo. Svaz se ve smlouvě zavázal poskytovat ministerstvu informace o takovém jednání ve vztahu k výkonu činností MMR. Zelená linka bude sloužit starostům a dalším obecním zastupitelům, kteří mají podezření na korupční jednání. V případě, že jim někdo přislíbí, že na ministerstvu dokáže zajistit dotace, mohou si na této lince pravdivost jeho slov prověřit. Na korupční chování ale po zelené lince rovněž může upozornit i některý ze státních či ministerských úředníků, řekl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Zelená linka s číslem bude fyzicky fungovat při Svazu. Každý zde bude moci nahlásit, kde došlo k pokusu o ovlivnění a zko- rumpování některého člověka ze samosprávních orgánů. Svaz následně předá oznámení ministerstvu pro místní rozvoj, které celou záležitost prošetří a učiní zápis o výsledku. V obou subjektech jsou vybrány konkrétní osoby, které spolu budou úzce spolupracovat a zajistí zpětnou vazbu. Věříme, že zřízení provozu zelené linky pomůže zamezit případným nestandardním způsobům získávání dotací z MMR. Lenka Zgrajová VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH ČR V ROCE 2005 Soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR vznikla v rámci programu Doprava 21. století a jejím cílem je uvést v širší známost kvalitní řešení ke zklidňování dopravy realizovaná v České republice. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství/program Doprava pro 21. století spolu s partnery, kterými jsou Ministerstvo dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR, společnost Skanska, měsíčník Moderní obec a Nadace VIA. V pondělí 12. září 2005 vyhodnotila dvanáctičlenná komise na Ministerstvu dopravy projekty přihlášené do čtvrtého ročníku soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 18 projektů, všechny vyhověly soutěžním podmínkám. Během hodnocení byly vždy zdůrazněny nejdůležitější aspekty projektu krátké shrnutí: Kadaň (zklidnění průtahu silnice 224/II v Kadani, 3. etapa) Město investuje v zájmu občanů do komunikace, která není v jeho vlastnictví. Mariánské Lázně (stavební úpravy přechodu u hotelu Cristal) Odstraněna bezpečnostní rizika, po realizaci nedošlo k dopravním nehodám. České Budějovice (cyklistická stezka Stromovka - centrum města) Ucelená koncepce rozvoje cyklodopravy ve městě, dobrá spolupráce s nevládními organizacemi. informační servis č. 10/2005 strana 3

4 Napajedla (průtah silnice III/49724 Masarykovým náměstím - 1.etapa) Projekt je přínosem pro bezpečnost dopravy, esteticky hodnotné ztvárnění. Zádveřice-Raková (podchod pod silnicí I/49 v Zádveřicích) Přestože projekt má význam pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu chodců, nejedná se o zklidňování automobilové dopravy v sídle. Slavičín (okružní křižovatka na ul. Osvobození a K. Vystrčila) Již standardní řešení křižovatky. Nivnice (úpravy středu obce, etapa) Výrazné zkvalitnění veřejných prostranství, jasné definování prostoru pro různé druhy dopravy. Ostravice (rekonstrukce místních komunikací) Zkvalitnění veřejných prostranství. Karviná (rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů včetně souvisejících úprav) Toto řešení má velký význam pro dopravní zklidnění v městské části Karviná-Darkov. Záchrana technické památky. Opava (zklidňování dopravy v Opavě (etapa 2004) Význam jednotlivých opatření spočívá především v tom, že jsou součástí dlouhodobé koncepce. Rázné řešení parkování v městském parkovacím domě s 224 místy (cena jen 5 Kč/hod.). Velká Polom (snížení dopravních rizik v obci) Projektant nevyužil všech možností, které jsou standardně při zklidňování dopravy používány. Vlkoš (cyklostezka Vlkoš-Věžky) Řešení je velmi přínosné především z hlediska bezpečnosti provozu a vytváření podmínek pro každodenní pěší a cyklistickou dopravu. Slatiňany (Škrovádská ulice) Typický příklad širokého využití prvků dopravního zklidňování v obytné čtvrti. Chrudim (okružní křižovatky) Okružní křižovatky Na Bídě a U Bohemie m.j. významně přispěly ke zklidnění Masarykova náměstí se 100 % financováním komunikací I. tř. z prostředků ŘSD! Rožďalovice (mobilita pro každého) Význam projektu spočívá v zpřístupnění centra obce obyvatelům se sníženou pohyblivostí. Železný Brod (náměstí 3. května) Přihlašovatel bohužel kladl důraz na úpravu veřejných prostranství na náměstí a opomíjí zajímavé úpravy na průtahu městem (ten hradil ŘSD). Mšeno (rekonstrukce ulice Na Tržišti) Jde o pouhou rekonstrukci vozovky místní komunikace v obytné čtvrti, aniž by byly použity jakékoliv prvky dopravního zklidňování. Brno - Židenice (zóna 30) Význam projektu spočívá v tom, že jde o plošné řešení dopravy bez zbytečných dopravních značek, v podmínkách ČR zatím ojedinělé. Členové hodnotící komise po závěrečném vyhodnocení uvedli svoje náměty a připomínky ke způsobu hodnocení, které dle jejich soudu stojí za zvážení. Doporučili zejména: 1) od příštího ročníku soutěže by měly být od přihlašovatelů striktně vyžadovány údaje o intenzitách dopravy a o nehodovosti, 2) hodnotící komise by měla vypracovat oficiální komentář k jednotlivým projektům, který by pak byl zveřejněn, 3) zavést novou soutěžní kategorii koncepčních řešení, do které by byly zařazeny projekty, které jsou realizovány postupně a u nichž nemá smysl odděleně posuzovat jednotlivé etapy. Zkonstatovali také, že nová Dopravní politika ČR ( ) jednoznačně doporučuje zklidňovat dopravu v intravilánu (Priorita 4.4., specifický cíl 4.4.1). Dosud však byla finanční podpora dopravního zklidňování ze strany státu nedostatečná to ostatně potvrzují i údaje o struktuře financování jednotlivých soutěžních projektů. Z dostupných údajů vyplývá, že finanční zátěž leží především na obecních rozpočtech. Na tento stav je třeba upozorňovat i pomocí mediálních výstupů. Ocenění: Kategorie Obce: cena ,- Kč projekt obce Nivnice cena ,- Kč projekt obce Vlkoš - 3. cena ,- Kč projekt obce Velká Polom Kategorie Města a městské části: - 1. cena ,- Kč projekt města Napajedla - 2. cena ,- Kč projekt města Slatiňany - 3. cena ,- Kč projekt města Kadaň Cena časopisu Moderní obec byla udělena projektu města Opava. Cena společnosti Skanska bude udělena autorovi projektu pro město Karviná. Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže se konalo v úterý 20. září 2005 v Praze 1 na smyčce Těšnov. Jednotlivé projekty byly krátce představeny, lze říci, že všechny sklidily zasloužený obdiv a mohou být opravdu dobrou inspirací pro ostatní zájemce. Ve svém vystoupení je velice ocenil i ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský, který pak společně s ředitelem Nadace Partnerství předával zástupcům nejúspěšnějších měst a obcí získané ceny. Stát se soustředí spíše na prevenci a dopravní výchovu, pro vyšší bezpečnost ale, jak je vidět, mohou mnohé udělat i obce a města, uvedl ředitel Nadace Miroslav Kundrata. S jednotlivými projekty včetně jejich financování se můžete seznámit na stránkách www. doprava21.ecn.cz/databaze.php. Věříme, že vás budou inspirovat a příští rok se přihlásíte do soutěže i vy. Josef Dytrych, Lenka Zgrajová JAK MŮŽEME POMOCI NEW ORLEANSU? Po ničivém hurikánu Katrina, který 29. srpna 2005 zasáhl území Spojených států, zejména město New Orleans, jsme si položili otázku: Může tak malá země, jakou je Česká republika, nějak pomoci při likvidaci přírodní katastrofy zemi, jakou jsou USA? Území zasažené hurikánem je rozlohou větší než Velká Británie. Předběžné údaje hovoří o tom, že materiální škody jsou větší, než způsobila vlna Tsunami v jihovýchodní Asii koncem loňského roku. Západní pobřeží Louisiany nevynechala ani další bouře hurikán Rita, která, i když ne už tak drasticky, postihla toto území v podstatě o měsíc později. Spojené státy jsou schopny následky hurikánu odstranit vlastními silami, nabízenou pomoc ze zahraničí však neodmítají. informační servis č. 10/2005 strana 4

5 Hlavní město Praha nabídlo USA pomoc jak okamžitou (finanční, materiální, záchranné týmy atd.), tak dlouhodobou. Velvyslanectví Spojených států v Praze po zvážení všech možností upřednostnilo nabídku na pomoc dlouhodobou. Vzalo v úvahu geografickou vzdálenost místa katastrofy i časový faktor. Záchranné a likvidační práce budou pomalu u konce, nastane čas prací obnovovacích a asanačních. Praha na základě svých zkušeností s povodněmi tudíž nabízí městu New Orleans tým specialistů pro záchranu a restauraci uměleckých předmětů, památek a archivních materiálů, dále pak finanční dotace na rekonstrukci a opravu významné historické budovy a v neposlední řadě specialisty pro projekty v oblasti obnovy dopravní infrastruktury. Z americké strany je o nabízenou pomoc velký zájem. Ve Spojených státech příliš zkušeností s obnovou zaplavených velkých městských aglomerací nemají. Velvyslanectví USA zároveň požádalo Prahu, aby se ujala také koordinační role ve vztahu k ostatním obcím a městům v rámci Svazu měst a obcí ČR, které by rovněž chtěly obdobným způsobem Americe pomoci. Koordinační roli v rámci Asociace krajů Praha již zaujala. Předsednictvo Svazu na svém zasedání dne 16. září 2005 doporučilo svým členům připojit se k pomoci New Orleansu pod koordinací hl. m. Prahy. Pomoc bude strukturována v již zmiňovaných bodech: restaurace uměleckých předmětů, památek a archivních materiálů dotace na rekonstrukci významných historických budov obnova dopravní infrastruktury Vyzýváme proto všechna města a obce, můžete-li nějakým způsobem pomoci, ozvěte se nám. Volejte zahraničního oddělení Kanceláře Svazu tel nebo koncová čísla 19, 31, 24. Kontakty na případné poskytovatele pomoci budou průběžně předávány Praze. Všem, kteří projeví ochotu být nápomocni, předem děkujeme. Lenka Zgrajová VÝBOR PRO VEŘEJNÉ FINANCE ZASEDAL 15. ZÁŘÍ Ve čtvrtek 15. září 2005 proběhlo 5. jednání Výboru pro veřejné finance, z něhož vám přinášíme stručné informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 ve vztahu k územně samosprávným celkům. Základní informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 přednesl 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a 1. náměstek ministra Ing. Eduard Janota. O části týkající se územních samosprávných celků informoval ředitel odboru 12 Ing. Eduard Komárek. Přítomní členové výboru byli informováni o nové metodice výpočtu příspěvku na výkon státní správy pro obce v roce 2006, která spočívá v tom, že pro výpočet příspěvku používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. Při tomto způsobu výpočtu dojde u 34 obcí ke snížení příspěvku na výkon státní správy proti roku U obcí, kde bude pokles větší než 2 % (15 obcí), bude kompenzace spočívat v navýšení příspěvku na výkon státní správy tak, aby pokles nebyl vyšší než ona zmíněná 2 %. Navýšení příspěvku se počítá v roce 2006 pouze o 2,5 %. Předseda Asociace krajů Ing. Tošenovský informoval o nárůstu správních činností. Tuto skutečnost potvrdil i zástupce Svazu měst a obcí Josef Bezdíček. Přítomní se shodli, že výhodnější by bylo snížit rozsah výkonu státní správy resp. upravit legislativu tak, aby došlo k podstatné redukci zbytečných činností, než hledat finanční zdroje na navýšení příspěvku na výkon státní správy. K diskusi se připojil Ing. Tesař, který krátce informoval o projektu Reorganizace ústřední státní správy. Jako další možný krok vidí analýzu administrativní zátěže v souvislosti s výkonem státní správy na úrovni územních samosprávných celků. Na závěr diskuse navrhl 1. náměstek ministra Ing. Janota, aby zástupci krajů a měst předložili na dalším zasedání Výboru pro veřejné finance náměty na snížení administrativní zátěže v souvislosti s výkonem státní správy. Při projednávání vlivu dopadu daňových zákonů na daňové příjmy ÚSC v roce 2006 informovali zástupci Ministerstva financí, že v souvislosti s očekávanými změnami právních norem by daňové příjmy krajů v roce 2006 poklesly o 1,8 mld. Kč - tj. o 4,07 % ve srovnání s objemem daňových výnosů, které by získaly v případě, že by připravované právní normy nenabyly účinnosti. Změny právních norem by se v roce 2006 projevily také v rozpočtech obcí - a to poklesem daňových výnosů o 4,1 mld. Kč - ve srovnání s daňovými výnosy, které by obce získaly, kdyby změny právních předpisů nebyly přijaty. Z meziročního srovnání (rozdíl ) vyplývá, že daňové příjmy ÚSC v roce 2006 proti roku 2005 mírně vzrostou. Předpokládá se totiž, že nepříznivý vývoj daňových výnosů DPPO a DPFO ze závislé činnosti, které se na meziročním poklesu nejvíce podílejí, bude do značné míry kompenzován očekávanými nárůsty daňových výnosů DPH. V důsledku toho se odhaduje, že daňové výnosy krajů v roce 2006 oproti roku 2005 vzrostou - o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,47 % a daňové výnosy obcí vzrostou meziročně o 0,8 mld. Kč, což se u jednotlivých obcí projeví nárůstem do 1,2 %. Ředitel odboru 12 Ing. Komárek otevřel problematiku sledování zadluženosti krajů, kde se v dalších letech budou promítat výrazným způsobem v současné době projednávané půjčky od Evropské investiční banky. Bylo navrženo, aby odbor 12 MF ve spolupráci s odborem 31 MF připravil návrh sledování zadluženosti krajů (případně obcí), který by respektoval tuto okolnost včetně údajů dle mezinárodních standardů pro účely sledování konvergenčních kritérií. O příštím jednání vás budeme opět informovat. Mgr. Ludmila Němcová legislativní oddělení Kanceláře Svazu Předsednictvo Svazu jednalo 16. září v Praze Program podpory samosprávné demokracie v Bělorusku Na zahraniční oddělení Svazu se obrátila organizace Člověk v tísni s nabídkou spolupráce na programu, jehož záměrem je podpořit rozvoj samosprávné demokracie v Bělorusku. Svaz již v minulých dvou letech s touto organizací spolupracoval na přípravě jednodenních návštěv, při kterých byla běloruským zastupitelům představena činnost Svazu, systém veřejné správy a fungování samosprávy v ČR. Tyto aktivity a její přínos byly pozitivně hodnoceny ze strany běloruských zastupitelů i organizátorů. V této souvislosti se dne 11. srpna v prostorách Kanceláře Svazu uskutečnila schůzka s místopředsedou Svazu nezávislých místních zastupitelů Běloruska Leanidem Haravy, zástupci organizace Člověk v tísni, výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem a vedoucí zahraničního oddělení Svazu Milenou Jabůrkovou, na které byly předneseny návrhy aktivit a realizace programu spolupráce v roce 2006, který bude zaměřen na podporu místní demokracie v Bělorusku (viz INS č. 8-9, str. 17). informační servis č. 10/2005 strana 5

6 Cílem spolupráce bude podpořit demokratické místní zastupitele v Bělorusku prostřednictvím předávání zkušeností a informací o způsobu fungování veřejné správy a samosprávy v České republice. V rámci programu budou ve spolupráci Svazu s organizací Člověk v tísni a Svazem demokratických místních zastupitelů Běloruska organizovány studijní pobyty běloruských zastupitelů v České republice, bude rozvíjena spolupráce se Svazem demokratických místních zastupitelů Běloruska, např. i formou reciproční návštěvy představitelů Svazu v Bělorusku. Svaz bude ve spolupráci s organizací Člověk v tísni žádat o finanční podporu z programu Podpora projektů transformační spolupráce MZV. Na schůzce byla také domluvena realizace jedné studijní cesty v roce 2005 pro cca 10 běloruských zastupitelů v ČR, která by se uskutečnila ve dnech listopadu jako doplněk již plánovaných akcí Člověka v tísni. Tato aktivita bude financována Svazem z položky Spolupráce s asociacemi místních samospráv s využitím grantu Open Society Fund z programu East East. Program cesty, při které by účastníci navštívili kancelář Svazu, města a obce a další vybrané instituce bude zaměřen na fungování veřejné správy, činnost a poslání Svazu jako reprezentanta místních samospráv a předávání zkušeností z různých oblastí fungování měst a obcí. Mgr. Jabůrková požádala členy Předsednictva Svazu, aby zvážili, zda mají zájem o uspořádání výjezdního zasedání do Běloruska. Dále podotkla, že jde o řádně zvolené zastupitele, kteří jsou v opozici prezidenta Lukašenka. MUDr. Bém nabídl pomoc formou poskytnutí zázemí pražské radnice včetně pražské rezidence zdarma. Předsednictvo realizaci studijní cesty běloruských zastupitelů ve dnech listopadu 2005 schválilo. Uložilo Kanceláři Svazu při financování studijní cesty využít grantových možností programu East East organizace Open Society Fund. Dále uložilo Kanceláři Svazu ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravit Program podpory samosprávné demokracie v Bělorusku na rok Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí ČR k Pozn.: Stručná rekapitulace hospodaření Svazu je uvedena u zprávy z jednání Kontrolní komise na str. 12. Pan Jech doplnil krátkou informaci týkající se vynaložených nákladů na stěhování Kanceláře Svazu. Sdělil, že náklady na stěhování se daří držet ve schválené výši - celkové čerpání bude zřejmé ve zprávě o hospodaření Svazu k Podotkl také, že došlo k úspoře u výdajů na IX. Sněm. Ing. Vlasák vzhledem k zatím dobrému hospodaření doporučil aktualizovat propagační materiály Svazu. Předsednictvo Svazu k rozboru hospodaření nemělo žádných připomínek a doporučilo jej Radě Svazu ke schválení. Indemnita člena zastupitelstva Z podnětu pana Ing. Jiřího Králíka, člena zastupitelstva Zlínského kraje, Předsednictvo Svazu projednávalo záměr novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - návrh, který upravuje zavedení imunity pro členy zastupitelstva obce za projevy učiněné při jednání zastupitelstva obce. Za projevy učiněné při jednání zastupitelstva obce nebo jeho orgánů nelze člena zastupitelstva obce trestně stíhat. Návrh byl zatím projednáván na Kolegiu primátorů, kde byl odmítnut. Podle členů Předsednictva je formulace dosti nepřesná a může svádět k nejednoznačným výkladům. JUDr. Průša upozornil, že je nutné zvážit, zda novelizace zákona nemůže vést také k vulgarizaci a nadávkám. MUDr. Bém informoval, že Evropští demokraté řešili návrh na zrušení imunity zákonodárců a posílení ochrany projevů obecních a krajských zastupitelů. Diskuse se odvíjela v rovině: zda je osoba odpovědná za své výroky, zda existuje legitimita práva na slovo, zda nejde o předvolební trik. Návrh Jaromír Jech, Pavel Bém, Oldřich Vlasák odmítli. Předsednictvo vzalo nakonec ini- ciativu Ing. Králíka na vědomí, ale nepřipojilo se k ní. S návrhem budou seznamováni účastníci krajských setkání. Obnovení mandátu zástupců ČR ve Výboru regionů Předsednictvo Svazu obnovilo mandát zástupcům ČR ve Výboru regionů. Kancelář Svazu připraví ve spolupráci s Kanceláří Asociace krajů dopis předsedů obou organizací ministru pro místní rozvoj s návrhem úpravy nominační procedury a s žádostí o potvrzení mandátů delegace nominované Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR. Písemně bude informován také ministr zahraničních věcí Svoboda. Seznam členů a náhradníků České republiky do Výboru regionů za Svaz měst a obcí ČR Členové: Petr Gandalovič Jaroslav Hanák Helena Langšádlová Martin Tesařík Tomáš Úlehla Náhradníci: Jiří Bytel Ivana Červinková Květa Halanová Petr Osvald Luboš Průša primátor města Ústí nad Labem, Ústecký kraj starosta města Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj starostka obce Černošice, Středočeský kraj primátor města Olomouc, Olomoucký kraj primátor města Zlín, Zlínský kraj starosta obce Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj starostka města Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj starostka města Jílové u Prahy, Středočeský kraj zastupitel města Plzeň, Plzeňský kraj starosta města Písek, Jihočeský kraj Stav členské základny - vstupy, výstupy od 13. května 2005 V současné době má SMO ČR členů. Zastupují obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 72,2%. Od 1. ledna 2006 požádaly některé obce o výstup, a to buď z finančních důvodů, nebo bez uvedení konkrétního důvodu. Pokud obce na svém návrhu setrvají, bude o zrušení jejich členství ve Svazu rozhodnuto na 1. zasedání Předsednictva Svazu v lednu Obcím, které se rozhodly ukončit členství ve Svazu měst a obcí ČR, byl zaslán dopis p. Jecha s žádostí o sdě- informační servis č. 10/2005 strana 6

7 lení svých důvodů. Je jim nabídnuta i osobní účast některého z představitelů Svazu na jednání jejich rady či zastupitelstva. Dne 16. června 2005 byla také všem obcím, které k tomuto datu neuhradily členský příspěvek na rok 2005, zaslána upomínka. Dosud členský příspěvek neuhradilo 16 obcí. Pan Jech poznamenal, že lze očekávat, že některé obce k 1. lednu 2006 vystoupí ze Svazu z důvodů navýšení členských příspěvků. Snížení příjmů z členských příspěvků bude v návrhu rozpočtu na r zohledněno. Přítomní členové Předsednictva se shodli, že některé obce nemají zájem zjišťovat, co Svaz dělá, co se mu podařilo prosadit, jakým směrem se rozšiřuje činnost Svazu atd. Ing. Černý navrhl zpracovat stručný materiál, který by tyto informace obsahoval. Mgr. Vernerová závěrem konstatovala, že z některých nečlenských obcí zaznívá, že přístup ke svazovým informacím mají stejný jako členové Svazu, tudíž jim z jejich pohledu členství nic nového nepřináší. Přehled realizovaných zahraničních cest od Předsednictvo vzalo na vědomí přehled zahraničních cest za první pololetí, doplněný o vysvětlivky k připomínkám, které k materiálu měla Kontrolní komise - viz z jednání Kontrolní komise str. 12. K připomínce 1 - Proč některá pořadová čísla cest chybí? Některé cesty, kterým bylo přiděleno číslo cesty se buď ještě neuskutečnily, nebo byly zrušeny. K připomínce 2 - Vysvětlit, proč jsou různé náklady u cestovatelů stejné cesty. Ve většině případů bývá rozdíl způsoben náklady za služební automobil, které jsou uvedeny vždy u toho cestovatele, jehož automobilem se jede. K připomínce 3 - Stejné jméno cestovatele u jedné služební cesty. Jde o administrativní chybu, cesty se zúčastnili dva cestovatelé. K připomínce 4 - Přehled refundací - Přehled jednotlivých refundací byl předložen (k nahlédnutí v zahraničním oddělení Kanceláře Svazu). Studijní stáž starostů ve Francii Předmětem tohoto materiálu byl návrh finančního příspěvku Svazu na studijní stáž starostů do Francie, která se uskuteční ve dnech listopadu Stáž organizuje Škola pro obnovu venkova a obec Čermná nad Orlicí v rámci programu Vzdělávání v oblasti obnovy venkova za podpory a finančního přispění Královéhradeckého kraje. Účelem cesty je seznámit účastníky stáže, starosty a volené zástupce obcí, s činností evropských institucí, jako je např.: Evropský parlament, Rada Evropy (CLRAE), a objasnit jejich významem pro fungování obcí. Dále pak seznámit účastníky s praktickými příklady fungování sdružení obcí. Stáže se zúčastní celkem 44 starostů, kteří v naprosté většině (96 %) zastupují členské obce Svazu. Za Kancelář Svazu se zúčastní referentka zahraničního oddělení Věra Jírová. Akce s celkovým rozpočtem Kč je finančně zabezpečena z programu pro obnovu venkova Karlovarského kraje (60 tis.) a z účastnického příspěvku (88 tis. Kč). Svaz by měl přispět částkou Kč na dopravu účastníků. Předsednictvo výši tohoto příspěvku schválilo. Změny ve složení komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Předsednictvo přijalo některé změny ve složení komisí Předsednictva Svazu. Jelikož přijalo i rezignaci RNDr. Renčína na funkci předsedy komise ISMO, jmenovalo nového předsedu této komise. Stal se jím Ing. Zbyněk Stanjura, primátor města Opavy. Stanoviska Svazu k vybraným zákonům V září byly v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednávány zákony, které se významně dotýkají obcí. Stanoviska k jednotlivým zákonům a případné pozměňovací návrhy vypracovalo legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky po projednání s odbornými komisemi. Některé se bohužel z časových důvodů projednat nepodařilo. Podrobná stanoviska viz web Svazu. Novela zákona o obcích a) dozor a kontrola b) historická města a městyse c) odchodné starostů Svazové materiály se týkají nové koncepce dozoru a kontroly nad výkonem samostatné a přenesené působnosti, zavedení titulu městys/historické město a nové úpravy odchodného starostů a uvolněných zastupitelů. Stále trvá pozice Svazu, že by jedna samospráva (kraj) neměla kontrolovat druhou (obec) v oblasti samostatné působnosti. Zavedení pojmu městys do zákona o obcích požadoval IX. Sněm, stejně jako novou úpravu odchodného, která je nyní koncipována tak, že starosta má nárok až na 6 měsíčních odměn v závislosti na počtu odsloužených let, uvolněný zastupitel pak až na 4 měsíční odměny. Materiály projednala Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky dne 2. září, následně byly upraveny legislativním oddělením podle připomínek členů legislativní komise a 7. září odeslány oficiálním dopisem jednotlivým poslancům Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny. Proběhla i osobní jednání s poslanci Zajíčkem a Haškem. Stavební zákon Materiál byl rovněž projednán Legislativní komisí dne 2. září - viz str. 10. Mgr. Pôbiš k tomuto zákonu poznamenal, že kriteria pro zachování stavebních úřadů jsou nastavena podle počtu budov a počtu obyvatel. Ing. Vlasák navrhl prosazovat zachování všech stavebních úřadů s tím, že by byly stanoveny podmínky pro jejich existenci a v případě jejich nesplnění, by bylo možné stavební úřad zrušit. Plošné rušení považuje za nemožné. Doporučil sejít se s ministrem Martínkem a projednat s ním připomínky Svazu včetně návrhu na řešení: - Svaz podporuje zvýšení kvality úředníků (k připomínce, aby zůstalo 712 úřadů), - územní plánování zůstává na obci (schválení, zadání), pořizování spadá do kompetence obcí III, záleží však na obci, komu zřízení plánu zadá, - otázka zajištění peněz. Ing. Kryštof k tématu poznamenal, že dozorovou a kontrolní činnost provádí kraj, a měl by proto rozhodovat, který stavební úřad zůstane a který ne. Předsednictvo po dosti široké diskusi nakonec podpořilo myšlenku Legislativní komise a doporučilo návrh odmítnout jako celek. Dále uložilo legislativnímu oddělení Kanceláře Svazu zpracovat pozměňovací návrhy k zákonu a snažit se o jejich prosazení tak, aby byl jeho negativní dopad vůči obcím minimalizován. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení Připomínky byly zpracovány legislativním oddělením Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky, z důvodu krátké lhůty je informační servis č. 10/2005 strana 7

8 nebylo možné konzultovat s odbornou komisí. Klíčová připomínka vyjadřuje náš nesouhlas s kompetencí Ministerstva financí závazně posuzovat uzavírané koncesní smlouvy. Hospodářský výbor Sněmovny posunul jednání o koncesním zákonu z 6. září až na týden po 2. listopadu, takže budou připomínky dodatečně konzultovány s odbornou komisí (pravděpodobně Majetková komise Předsednictva Svazu). Novela zákona o evidenci obyvatel Členské město Vsetín požádalo Kancelář Svazu měst a obcí České republiky o zpracování návrhu pozměňovacího návrhu k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších přepisů, týkající se používání rodného čísla orgány obce při výkonu jejich působnosti. Ve spolupráci s městem se návrh zpracovává, bude zřejmě nutné změnit i související zákony, především občanský zákoník. K novele zákona o evidenci obyvatel byly vzneseny připomínky, kterými je nutné se zabývat a v novele zákona je ošetřit: - přihlašování občanů k trvalému pobytu na radnici (aby se vyhnuli postihům - exekucím) - přechod do politiky bydlení a do správních činností - přístup k evidenci cizinců - přístup k evidenci pro účely samosprávy Správní řád: Ing. Vlasák poznamenal, že je nutné zabývat se také správním řádem, obce mají problémy s proškolováním úředníků. Změny většího rozsahu by měly být prováděny k určitému časovému období (k volbám). Předsednictvo Svazu požaduje odložení účinnosti zákona o jeden rok, aby úředníci mohli být proškoleni z prostředků státu. Stanovisko Svazu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi Zákon o pomoci v hmotné nouzi významným způsobem reformuje systém dávek a Ministerstvo práce a sociálních věcí se prostřednictvím něho rovněž snaží zapojit obce do aktivní politiky v sociální oblasti. Bohužel se tak děje vytvářením sociální dávky (tzv. doplatek na bydlení), kterou by obce měly vyplácet z vlastních rozpočtů. Stát by jim na výplatu dávky poskytoval příspěvek ve výši 3,5 mld. Kč, u kterého ovšem není jasné, zda bude dostačující a jakým způsobem bude mezi obce rozdělen. Dalším problémem by mohla být administrativní náročnost tohoto zákona, např. při zpracovávání tzv. aktivizačních plánů nebo při dohledu nad využíváním majetku klienta žádajícího o dávku. Mgr. Pôbiš informoval, že Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené se zákonem zabývá již od fáze věcného záměru. Soustavně je proti vyplácení doplatku na bydlení z rozpočtů obcí. Na druhou stranu však uznává, že je potřeba obce postupně do řešení sociálních problémů svých občanů zaangažovat. Byl vypracován pozměňovací návrh, který převádí výplatu dávky do přenesené působnosti na obce II. typu a tím zajišťuje proplácení dávky zcela ze státního rozpočtu. Pracovní skupina obcí III navrhla, aby Svaz zákon odmítl jako celek nejen kvůli doplatku na bydlení, ale i kvůli již zmiňované administrativní náročnosti. JUDr. Průša v diskusi navrhl, aby výplata dávek byla přenesena na Úřady práce. Ing. Ďurčanský poznamenal, že při přenesení této působnosti na obce bude docházet k tomu, že peníze budou obcím chodit opožděně a obce tak budou mnohdy muset financovat výplatu dávek z vlastních prostředků. Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí a zákon o pomoci v hmotné nouzi odmítlo. Legislativnímu oddělení Kanceláře Svazu uložilo snažit se o prosazení pozměňovacích návrhů k zákonu tak, aby byl jeho negativní dopad vůči obcím minimalizován. Stanovisko Svazu k vládnímu návrhu zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti jako tvůrce zákona se snaží zapojit SMO ČR do fungování tohoto zákona. Svaz by měl jmenovat své zástupce do Krajské rady pro posuzování střetu zájmů, což je orgán posuzující a případně trestající jednotlivé zastupitele za prohřešky proti zákonu o střetu zájmů. Role Svazu je poměrně významná, protože by jmenoval 8 členů Rady ze 13. Na druhou stranu je tato pozice zrádná, a to jak z politického, tak z právního hlediska. Legislativní komise nedoporučila, aby se Svaz tímto způsobem angažoval. O tomto problému hlasovali členové Předsednictva již korespondenčně, hlasování ale nevedlo k přijetí usnesení. Mgr. Pôbiš členy Předsednictva seznámil se stanoviskem Kolegia primátorů, tj. že je nutné odmítnou zákon jako celek, zároveň však nabízí spolupráci s tím, aby střet zájmů byl řešen novelou zákona o obcích. JUDr. Průša poukázal, že není vhodné razantně zákon odmítat. Spíše se negativně vyjádřit k sestavování Krajských rad pro posuzování střetu zájmů z důvodu možné napadnutelnosti činnosti zástupců Svazu. Ing. Vlasák doporučil vyjmenovat konkrétní vady s tím, že na jejich základě nemůže Svaz zákon podpořit. Mgr. Pôbiš poté poukázal na řadu problematických míst v návrhu zákona - nemožnost pobírání odměny za práci v orgánech podnikajících právnických osob, v případě zvolení zastupitelem podávání přiznání o majetku, výše pokuty za porušení povinností atd. (viz připomínky Svazu na webu). Přítomní s pozicí Svazu souhlasili, podle jejich názoru je ale nutné požadovat účinnost zákona až od nového funkčního období. Výjezdní zasedání Komory statutárních měst ve Štrasburku Předseda Svazu předložil návrh na uspořádání výjezdního zasedání Komory statutárních měst ve Štrasburku, které se má uskutečnit ve dnech prosince Cílem tohoto zasedání je setkání se zástupci evropských institucí, především pak Evropského parlamentu, a podpora prosazení zájmu statutárních měst v oblasti strukturální politiky a její urbánní dimenze. Celkové náklady na akci jsou odhadovány na 400 tisíc Kč bez dopravy, Kancelář Svazu navrhla, aby náklady na pobyt, konkrétně ubytování a dopravu, si hradili účastníci cesty sami, Svaz finančně zajistí stravování, vybavení účastníků cesty dietami a pronájem prostor. V případě realizace tohoto návrhu budou náklady Svazu ve výši cca 290 tisíc Kč. Přitom je třeba zmínit, že v současné době probíhají jednání s MMR o navýšení dotace na rok Pokud budou mít tato jednání pozitivní výsledek, může se příjmová položka Svazu na zahraniční aktivity zvýšit ze současných Kč na celkových Kč a taktéž se navýší čerpání položky Studijní cesty starostů. V takovém případě by Svaz mohl účastníkům cesty uhradit také ubytování. Předsednictvo Svazu realizaci cesty schválilo a uložilo Kanceláři Svazu cestu organizačně zajistit. Informace - vyjádření k projektu estat Zhruba v polovině srpna letošního roku obdrželi členové Předsednictva Svazu dopis od pana Edvarda Kožušníka, vedoucího projektu estat. V něm polemizuje s poznámkami, které informační servis č. 10/2005 strana 8

9 k první verzi projektu Reforma ústředních orgánů státní správy vypracovalo legislativní oddělení Kanceláře Svazu. Svazovým jednoznačným úmyslem bylo napomoci myšlence, a to formou standardní svazové práce, tedy oponenturou, která umožní odstranit nedostatky před tím, než se z projektu případně stane dokument veřejný. Celá záležitost by nezasluhovala bližší pozornosti, kdyby nedošlo k nepochopení role Kanceláře Svazu při vypracování poznámek (připomínek), což mělo za následek poněkud kontroverzní tón dopisu od vedoucího projektu. Mgr. Váňa proto vypracoval svoje stanovisko, výkonný místopředseda reagoval osobním dopisem. Předsednictvo bylo se všemi reakcemi podrobně seznámeno, podané informace vzalo na vědomí. Informace o jednání předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem Jednání mezi předsedou Svazu a ministrem pro místní rozvoj se uskutečnilo 5. září 2005 v budově ministerstva. Obsah jednání byl rozdělen do dvou rovin. První rovinou bylo prosazování zájmů českých měst a obcí zejména v oblasti politiky soudržnosti vůči Evropské komisi prostřednictvím poslanců Evropského parlamentu z ČR. Poslanci, zejména ti, kteří mají samosprávnou zkušenost, by měli prosazovat ve výše zmíněné oblasti prostřednictvím interpelování Evropské komise výjimku z pravidla N+2 pro fond soudržnosti, spolufinancování projektů z Unie počítané oproti jak veřejným, tak soukromým zdrojům, možnost zahrnout DPH do financování projektů a možnost použít zdroje EU na revitalizaci panelových sídlišť. Druhou oblastí bylo naplňování Dohody Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Projednávala se následující témata: Pan ministr požádal Kancelář Svazu, aby mu každý týden poskytla před jednáním vlády připomínky Svazu k těm materiálům, které se týkají měst a obcí. Předseda Svazu tuto pomoc přislíbil. Diskutováno bylo zprovoznění protikorupční linky, kde předseda Svazu zdůraznil, že před zprovozněním linky je nutno nastolit jasná pravidla a metodiku jejího provozování. Radko Martínek přislíbil, že ministerstvo pro místí rozvoj tuto metodiku dopracuje dle svazových připomínek. Předseda Svazu informoval ministra o přípravě a konání krajských setkání, blížící se finanční konferenci a dalších akcích pořádaných Svazem. Pozval pana ministra také do nových prostor Kanceláře Svazu. Dalším bodem jednání bylo druhé navýšení dotace MMR poskytované Svazu, a to o 400 tisíc Kč, tak aby byla dotace poskytnuta v té výši, v jaké o ní Svaz požádal. Pan ministr přislíbil, že pokud bude po revizi čerpání rozpočtu MMR, která právě probíhá, tato částka k dispozici, dotace bude navýšena. Předseda dále požádal o změnu usnesení vlády, které se váže k nominaci zástupců samospráv do Výboru regionů. Pan ministr přislíbil, že ministerstvo pro místní rozvoj předloží do vlády materiál ke změně nominace. Výše zmíněné body pak byly podrobně projednány na schůzce výkonného místopředsedy Pan Bezdíček upozornil na školský zákon č. 561/2004 Sb. 7, dle kterého se musí měnit názvy škol (musí být nový zápis do rejstříku). Školská komise připraví návrh řešení. Pan Bezdíček informoval, že je nutné projednat s prezidentem přijetí vítězů Vesnice roku na Pražském hradě. Sdělil, že jednal s pí Domšovou o případném přijetí v Senátu. Ta již o všem hovořila s Přemyslem Sobotkou, předsedou Senátu. přípitek na úspěchy Svazu v novém sídle - Kongresovém centru Praha Jaromíra Jecha a dalších zaměstnanců Kanceláře s ředitelem odboru poradců ministra Ing. Nováčkem a Mgr. Šilhanovou, poradkyní ministra. Předsednictvo Svazu se zabývalo také přípravou krajských setkání (viz INS č. 8-9), přijalo informace o plnění usnesení IX. Sněmu Svazu, projednalo prodej a vyřazení majetku Svazu (z bývalých prostor) a schválilo zřídit speciální telefonní linku s názvem Zelená linka v Kanceláři Svazu měst a obcí České republiky. Z různého Ing. Jozef Ďurčanský, člen Kontrolní komise, přednesl Zprávu o činnosti Kontrolní komise Svazu měst a obcí ČR za 1. pololetí Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí. Pan Jech informoval o Senátem připravované Konferenci pro obce na téma, jakým způsobem do budoucna přistupovat k problematice RUD z pohledu malých obcí. Konference se bude konat 30. listopadu t.r. Návrh programu zašle senátorka Domšová ke konzultaci. Předsednictvo schválilo aktivní účast na konferenci. Pan Jech informoval o plánovaném setkání předsednictev SMO ČR a ZMOS. Původně byl dojednán termín 11. listopadu, v tomto termínu však probíhá Finanční konference, proto byl stanoven náhradní termín na prosince t.r. Pan Bezdíček informoval o jednání Výboru pro veřejné finance - viz info na str.5. Paní Knobová požádala za Školskou komisi zahrnout do připravovaného návrhu rozpočtu Svazu na r částku na studijní zahraniční cestu Školské komise. Ing. Vlasák sdělil, že je nutné vypracovat konkrétní návrh (země, počet účastníků, termín atd.), který je třeba zaslat Kanceláři Svazu - zahraničnímu oddělení co nejdříve. Pan Bezdíček požádal, aby byla do rozpočtu zahrnuta částka na návštěvu francouzské delegace. Ing. Vlasák doporučil stejný postup jako u Školské komise. Mgr. Vernerová informovala, že proběhlo v Praze Evropské zahájení Dnů evropského dědictví Poukázala, že většina obcí je ve Sdružení historických sídel. Požádala, aby Předsednictvo Svazu zvážilo podporu této akce (např. formou příspěvku). na základě podkladových materiálů zpracovala Lenka Zgrajová informační servis č. 10/2005 strana 9

10 Z jednání komor a komisí Legislativní komise se sešla 2. září v Praze Pozměňovací návrhy k zákonu o obcích A) Dozor a kontrola Svaz se touto problematikou zabýval již před rokem. Tehdy se přiklonil k návrhu MV, aby dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonávalo pouze MV, kraje pak aby vykonávaly dozor nad přenesenou působností. Mgr. Váňa přednesl další pozměňovací návrhy, které vypracovalo legislativní oddělení Svazu na základě připomínek členů komise - viz webové stránky Svazu. Členové komise prodiskutovali zpracované připomínky a shodli se na jejich konečné verzi. S přijatými úpravami budou uplatňovány při jednání Výboru pro veřejnou správu PSP ČR dne 14. září C) Odchodné starostů Návrh na znění odstavce 1 75 přednesl Mgr. Pôbiš. Při zpracování návrhu vycházel z usnesení IX. Sněmu a z dřívějších usnesení legislativní komise. Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty, jemuž ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu, náleží následující měsíc po měsíci, v němž byl výkon funkce ukončen, odměna ve výši měsíční odměny a dále další odměna, jejíž výše je rovna výši měsíční odměny, vyplácená opakovaně po dobu počtu měsíců, který odpovídá počtu celých ukončených let výkonu funkce starosty. Tato další odměna se poskytuje ze státního rozpočtu/z rozpočtu obce. informační servis č. 10/2005 strana 10 Výše odměny by byla vázána na počet odpracovaných let a to následovně: u uvolněného zastupitele v rozpětí 1 až 1 + 3, u starosty pak v rozpětí 1 až Vyplácena by byla postupně (např. měsíčně) po ukončení pracovního poměru. Legislativní komise s uvedeným návrhem souhlasila s tím, že legislativní oddělení Kanceláře Svazu dopracuje technické a administrativní záležitosti vyplácení odměny. B) Městyse Skupina asi 140 obcí lobbuje za znovuzavedení pojmu městys do zákona o obcích. Jedná se o ob- ce, které tento statut měly za první republiky (pojem městys existuje od 13. století, zrušeny byly v roce 1954). Jde tedy v podstatě o navázání na jisté tradice. Obci by tím nevznikly žádné nové povinnosti ani práva. Návrh byl přednesen i na IX. Sněmu Svazu, který ho podpořil. Legislativní oddělení Kanceláře Svazu navrhlo proto úpravu příslušných paragrafů zákona č. 128/2000 Sb., kterou do této právní normy pojem městys zavádí. O znovupřidělení statutu městyse by obce žádaly předsedu Poslanecké sněmovny. JUDr. Vedral přednesl svůj dosti liberální návrh - každá obec by si o svém názvu (obec, městys, město) rozhodla sama. Své rozhodnutí by sdělila MV a Českému statistickému úřadu. JUDr. Průša dodal, že si dovede představit i řešení, že se všechny municipality budou nazývat obec. Legislativní komise nakonec předložený návrh legislativního oddělení Kanceláře Svazu podpořila s tím, že věc lze řešit různě (viz výše). Je třeba mít také na paměti, že nové městyse by mohly projevit snahu získat odpovídající postavení ve struktuře Svazu a zřídit tedy čtvrtou komoru - komoru městysů. Zákon o střetu zájmů Obecně je možno konstatovat, že předložený vládní návrh lze považovat za přijatelnější než návrh poslance Kaly. Mgr. Pôbiš přesto upozornil na řadu problematických míst předloženého návrhu. K nejzásadnějším patří: nemožnost pobírání odměny za práci v orgánech podnikajících právnických osob, výše pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, podávání oznámení o majetku v případě zvolení zastupitelem. Členové komise se shodli, že Kanceláří vypracované připomínky jsou akceptovatelné, požádali však ještě o připomínky k postavení evidenčního orgánu. Připomínky budou zaslány zpravodaji zákona JUDr. Stanislavu Křečkovi. Legislativní komise dále projednávala postavení Svazu měst a obcí České republiky v zákoně. Svaz by měl dle vládního návrhu jmenovat své zástupce do Krajské rady pro posuzování střetu zájmů. Komise nedoporučuje tuto pozici akceptovat z důvodu snadné napadnutelnosti činnosti zástupců Svazu v těchto Radách a činnosti Svazu jako takové. Svaz je dobrovolným sdružením, které by se nemělo podílet na kontrole jednotlivých zastupitelů. V zákoně navíc nejsou ošetřeny kvalitně kompetence těchto rad. Vzhledem k důležitosti Rad v celém procesu a jejich procesnímu postavení je spíše vhodné, aby byly ustaveny jako správní orgán nebo aby kompetence Rad vykonával soud. V případě, že půjde o správní orgán, neměl by se SMO bránit např. nominacím kandidátů, které by však měl jmenovat někdo jiný než sami ti, které má kontrolovat. JUDr. Luboš Průša, Mgr. Lukáš Váňa, JUDr. František Podlipský Návrh stavebního zákona Návrh zákona neakceptuje svazové připomínky, je mnohem komplikovanější, vyznívá centralisticky ve prospěch státu. Členové komise projednali připomínky k jednotlivým paragrafům, vzhledem k široké problematice závěrem přijali následující usnesení: Legislativní komise doporučuje Předsednictvu Svazu požadovat odmítnutí tohoto návrhu stavebního zákona jako celku, a to zejména z toho důvodu, že dosud nebyla akceptována ani jedna ze dvou zásadních připomínek Svazu - 1) nesnižovat počet stavebních úřadů, 2) územní plánování svěřit do samostatné působnosti obcí. V průběhu projednávání návrhu navíc došlo k dalšímu zhoršení postavení obcí v této právní normě v oblasti územního plánování a řízení. Věc dle názoru Legislativní komise není řešitelná dílčími pozměňovacími návrhy, ale pouze přepracováním celého návrhu zákona, alespoň v části územního plánování. Pokud by se však situaci nepodařilo zvrátit a zákon měl být schválen, je nutné uplatňovat alespoň svazové připomínky. -lez-

11 Pracovní skupina pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností jednala 6. září v Praze Biometrie Mgr. Němcová krátce shrnula obsah připomínek Svazu k tomuto zákonu. Upozornila, že povinnost biometrických údajů do cestovních dokladů ukládá směrnice EU. Obce by měly dostat jednorázový příspěvek pouze na zařízení a stavební vybavenost. Správní poplatky za vydání pasů zůstanou ve stejné výši jako doposud a budou plně příjmem obcí. Přítomní upozornili, že v mnoha případech nebude rozhodující počáteční investice, ale investice každoroční, se kterou není nikde počítáno. Opět jsou tedy obcím ukládány povinnosti, které budou muset částečně hradit ze svého rozpočtu bez kompenzace od státu. Centrální registrační místa Mgr. Němcová krátce okomentovala základní body, ve kterých novela živnostenského zákona spočívá (podnikatel by již nemusel živnostenskému úřadu předkládat výpis z rejstříků trestů a potvrzení o bezdlužnosti). MPO navrhuje navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti o 41 mil. Kč, což nebude činit ani Kč na obec. Členové Pracovní skupiny požádali Legislativní komisi Svazu, aby ve spolupráci s legislativním oddělením vypracovala návrh systému zajištění financování výkonu nových i starých kompetencí v přenesené působnosti státní správy. Hmotná nouze příspěvek na bydlení Svaz prosazuje, aby dávku vyplácela obec nikoli v samostatné, nýbrž v přenesené působnosti. Pracovní skupina doporučila zamítnout zákon o hmotné nouzi jako celek. Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy K tomuto bodu byl přizván Dr. Maršík z MV ČR. Přítomní dostali písemně zpracovaný materiál, kde jsou základní myšlenky návrhu postupu popsány. Dr. Maršík vše okomentoval. MV ČR provedlo na obcích dotazníkový průzkum, ze kterého výpočty vycházejí. Celkový objem rozdělovaných finančních prostředků by měl vzrůst v roce 2006 o 2,5 %. V souvislosti s přechodem na novou metodiku u některých obcí příspěvek poklesne, tyto obce by měly dostat mimořádný příspěvek. Dr. Maršík upozornil, že návrh je pouze systém, jak peníze rozdělit co nejspravedlivěji. Je otázkou, kolik se ale do systému dá prostředků. Pracovní skupina podpořila model výpočtu s tím, že upozornila, že je nepřijatelné, aby některé obce dostaly méně prostředků než nyní. Je třeba požadovat navýšení příspěvku o minimálně 5 % pro všechny obce. -evv- Školská komise jednala 8. září 2005 v Praze Financování předškolního vzdělávání Z jednání s Dr. Jurkovou vyplynulo, že se uvažuje o nové úpravě financování předškolního vzdělávání. Svaz by k tomuto měl dát svoje vyjádření, navrhnout legislativní úpravu. Jde zejména o platbu za MŠ v prázdninových měsících. Dle přítomných členů komise by ředitelka školky měla se souhlasem zřizovatele mít pravomoc odpustit školné v případě, že dítě do školky nechodí. Podle současné právní úpravy musí totiž rodič, pokud dítě chodí do jiné školky (v obci o prázdninách většinou funguje pouze jeden subjekt), platit celé školné plus ještě min. 50 % školného v subjektu, do kterého chodí obvykle. Školská komise proto doporučuje vypustit limit 50 % úhrady školného v případě, že dítě do školky o prázdninách nechodí. Přítomní dále diskutovali vyhlášku o krajských normativech, délku přestávek v závislosti na dopravě žáků do školy, výběrové řízení na dobu určitou v případě zástupu za mateřskou dovolenou, hygienické vyhlášky atd. vybráno ze zápisu Petr Pospíšil, Miroslav Nenutil, Svatopluk Novák Předsednictvo Komory obcí se sešlo 13. září v Praze Vyhodnocení konference Národní diskuze o budoucnosti venkova v Českých Budějovicích Pan Bezdíček krátce zhodnotil konferenci o budoucnosti venkova, která se konala 25. srpna v Českých Budějovicích - viz INS č Na konferenci byly stanoveny priority venkova, potvrdila se nutnost spolupráce obce se zemědělci. Konkrétní závěry z konference budou zveřejněny na Společný výjezdní seminář do Francie pořádaný Komorou obcí SMO ČR, obcí Čermná nad Orlicí, Královéhradeckým krajem a Školou obnovy venkova Seminář se bude konat ve dnech 14. až 17. listopadu t.r. 96 % účastníků budou členové Rady SMO ČR. Pan Bezdíček sdělil základní informace k organizaci semináře a k jeho náplni. Programovými body semináře budou: public private partnership, spolupráce samospráv se společenskými organizacemi, decentralizace veřejné správy. Projednání materiálu o meziobecní spolupráci Jiří Životský informoval o práci komise pro meziobecní spolu- informační servis č. 10/2005 strana 11

12 práci při Ministerstvu vnitra. Členové Předsednictva se shodli, že společenství obcí musí mít několik málo povinných kompetencí, aby mělo váhu. Zbytek by měl záležet na úvaze jeho členů. Sdružování by měl zaplatit stát, protože se jedná o reformu, která musí být hrazena ze státního rozpočtu. Jiří Životský informoval Předsednictvo, že podle návrhu MV ČR by společenství obcí dostávalo peníze z více zdrojů - z resortu Ministerstva financí, mělo by podíl na daních apod. Předsednictvo Komory obcí ve své podstatě s meziobecní spoluprací formou partnerství a dobrovolné účasti souhlasí. Mezi povinné kompetence společenství by dle členů předsednictva měly rozhodně patřit: monitoring kvality ovzduší, odpadové hospodářství, správa malých vodních toků v případě, že protékají více obcemi, vodovody a kanalizace. Domluvit se pak mohou na dobrovolné spolupráci v oblastech: životní prostředí, plánování, vodoprávní dozor, energetika, školství, ochrana ovzduší, dopravní obslužnost, dopravní značení, cestovní ruch, regionální rozvoj, sociální služby, sociální bydlení, přestupkové řízení, místní poplatky, obecní policie a loterie a tomboly. Návštěva delegace francouzských obcí Tato návštěva byla plánována na letošní rok, ale uskuteční se až v roce 2006 kvůli časovému zaneprázdnění francouzské strany. Program ještě bude upřesněn. Předsednictvo Komory obcí požádá Předsednictvo Svazu o zapracování návštěvy francouzské delegace do rozpočtu Svazu na příští rok. Setkání s vedením Komory obcí Združenia mest a obcí Slovenska Pracovní setkání se uskuteční ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ve dnech 20. a 21. října t.r. Při jednání bude zhodnoceno plnění úkolů vyplývajících z přijatého společného prohlášení na setkání komor na Slovensku. K hlavním tématům bude patřit otázka fiskální decentralizace, rozpočtového určení daní a meziobecní spolupráce. Závěrem by opět mělo být přijato společné závěrečné prohlášení. vybráno ze zápisu Kontrolní komise jednala 13. září v Klenčí pod Čerchovem Jaromír Jech, Karel Smutný, Jozef Ďurčanský Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí ČR k 30. červnu 2005 Podkladový materiál zpracovala Dominika Jadrná, která zároveň velmi krátce materiál uvedla. Stručná rekapitulace: Příjmy Vlastní příjmy: ,11 Kč, tj. 84,2 % Příjmy na zajištění akcí pořádaných ,77 Kč, tj. 57,8 % Svazem (Sněm, komunikační seminář) Nevlastní příjmy (účelová dotace MMR) ,00 Kč, tj. 41 % Příjmy celkem: ,88 Kč, 77,78 % Výdaje Provozní výdaje: ,03 Kč, tj. 35,7 % Výdaje na zahraniční aktivity Svazu: ,36 Kč, tj. 40,6 % Výdaje na akce pořádané Svazem ,86 Kč, tj. 41,5 % Výdaje celkem: ,25 Kč, tj. 32,28 % Paní Jadrná dále informovala o aktuálním stavu platby členských příspěvků - k 12. září 2005 je zaplaceno ,20 Kč, nedoplatek zatím činí ,20 Kč. Pan Jech krátce doplnil, že proběhla jednání se zástupci města Chodov, které požádalo o ukončení členství ve Svazu, jejich rozhodnutí se však nepodařilo zvrátit. Jedná se patrně i o určité osobní antipatie. Členové komise konstatovali, že výdaje Svazu jsou k 30. červnu 2005 poměrně nízké. Více ukáže rozbor hospodaření k třetímu čtvrtletí, kde se již projeví výdaje spojené se stěhováním Kanceláře Svazu. Kontrolní komise projednala rozbor hospodaření k 30. červnu 2005 bez připomínek. Doporučila tento materiál k přijetí Předsednictvu Svazu. Přehled realizovaných zahraničních cest od 1. ledna do 30. června 2005 Členové komise obdrželi podkladový materiál zpracovaný zahraničním oddělením Kanceláře Svazu, kde jsou uvedeny všechny realizované zahraniční cesty za první pololetí. Zahraniční cesty jsou uskutečňovány v souladu s prioritami zahraničních aktivit Svazu přijatých Sněmem. Členové komise měli k předloženému materiálu následující připomínky: obecně - I když členové komise chápou složitost plánování zahraničních cest, pozastavili se nad skutečností, že za první pololetí je evidentně více neplánovaných cest něž plánovaných - realističtější plánování chybějí některá pořadová čísla cest - pokud cesty nebyly uskutečněny, bylo by dobré toto uvést se zdůvodněním u cest, kde cestovateli bylo více osob, ale náklady na jejich výlohy se liší, je třeba uvést, z jakého důvodu je třeba uvádět případné refundace (jaká cesta, v jaké výši) u cesty s č. 15 je dvakrát uvedena jedna a tatáž osoba - jedná se zřejmě o administrativní chybu Kontrolní komise doporučuje Předsednictvu Svazu přehled zahraničních cest za 1. pololetí roku 2005 ke schválení s respektováním výše uvedených připomínek. Pozn.: Vyjádření k připomínkám viz Z jednání Předsednictva str. 7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za 1. pololetí roku 2005 Zprávu vypracoval předseda komise Ing Valenta, na jednání komise ji přednesl místopředseda komise Karel Smutný. Nikdo z přítomných neměl k uvedené zprávě o činnosti připomínek. Zpráva bude předložena Předsednictvu Svazu. -lez- informační servis č. 10/2005 strana 12

13 Energetická komise jednala 14. září v Praze Energetický zákon Novela energetického zákona (tisk č. 981) je přikázána k projednání Hospodářskému výboru PSP ČR. Plénum Poslanecké sněmovny by se mělo tiskem zabývat v říjnu. Návrh novely obsahuje pozměňovací návrhy, které korespondují se stanoviskem Svazu uplatněným k vládnímu návrhu novely energetického zákona v dubnu Vláda vydala k tisku č. 981 nesouhlasné stanovisko. Je tudíž nezbytné lobbovat u poslanců, aby novelu podpořili. Ceny energií Svaz musí reagovat na neúměrné zdražování energií, které se promítne v podstatě do všech oblastí a zatíží tedy i obecní rozpočty. V listopadu má dojít k dalšímu zdražení energií, v lednu 2006 pak ke zdražení plynu. Energetická komise doporučila obeslat Státní fond životního prostředí a Ministerstvo financí ČR s žádostí o zrušení procentního limitu na počet přípojek plynu. Další dopis by měl být adresován Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a měl by obsahovat návrh na otevření trhu s energiemi - chybí konkurence. Podnět by měl být dán také Energetickému regulačnímu úřadu k prošetření zvyšování cen plynu. Zákon o hospodaření energií (tisk č. 1097) Dagmar Plachá informovala, že připomínky Svazu nebyly řádně vypořádány. Na základě toho byl zaslán dopis ministrovi průmyslu, odpověď přišla od ředitele odboru ekologické energetiky, který uvedl, že připomínky byly vypořádány em. Paní Plachá však upozornila, že řádné vypořádání připomínek by mělo probíhat dle Legislativních pravidel vlády. Podle předběžných informací se ustanovení týkající se územních energetických koncepcí měnit nebudou. Zákon by měl být projednán na 47. schůzi PSP ČR v 1. čtení. Energetická komise doporučila zaslat dopis jménem předsedy Svazu Poslanecké sněmovně se stanoviskem Svazu k návrhu novely zákona včetně informace o postoji MPO k vypořádání zásadních připomínek Svazu jako řádného připomínkového místa dle Legislativních pravidel vlády. -evv- Dopravní komise zasedala 15. září v Praze Návrh novely zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garant komise Dagmar Plachá nejprve předeslala, že je třeba si uvědomit, že tento zákon je především o státním dozoru a trojkových obcích, nikoli pouze o autoškolách, jak bývá často konstatováno a vnímáno. Poté seznámila přítomné s připomínkami, které k tomuto návrhu zákona vypracovalo legislativní oddělení Kanceláře Svazu na základě došlých připomínek (viz webové stránky Svazu). Připomínek je veliké množství, jelikož v návrhu se objevují názorové rozpory, řada pojmů nemá jednoznačný výklad, zcela chybí alespoň zmínka o dopravní výchově, na obce se převádějí povinnosti bez finančního zabezpečení atd. Zákon by měl být dle soudu členů komise stažen z projednávání. S jednotlivými svazovými připomínkami bude seznámen podvýbor pro dopravu PSP ČR. Dopravní komise na základě projednání zásadních připomínek k návrhu novely zákona č. 247 konstatovala, že návrh zákona nesplňuje zadání a zaslouží si komplexní přepracování. Návrh novely zákona č. 104/2000 Sb. Legislativní oddělení zpracovalo také připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104 o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (viz webové stránky). Zákon se týká pochopitelně především krajů. Dle návrhu zákona Fond zužuje svůj účel pouze pro silnice I. třídy. Členové komise jsou přesvědčeni, že možnost získání finančních prostředků z Fondu by měla zůstat i pro silnice II. a III. třídy, a to alespoň v mezních situacích. Nařízené slevy veřejné osobní dopravy MD požádalo Svaz, aby se vyjádřil k nařízeným slevám ve veřejné osobní dopravě, které jsou stanoveny v cenovém výměru ministerstva financí č. 01/2005. Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) doporučuje, aby výše nařízených slev byla minimální a o slevách rozhodovali objednavatelé (obce, kraje). Na MD bude uskutečněna k projednání této věci pracovní schůzka, na které by své zastoupení mělo mít MD, ČAOVD a Svaz. Předseda dopravní komise poznamenal, že při tomto jednání by v žádném případě neměli chybět zástupci MPSV a MF. Zástupci Dopravní komise se zúčastní pracovní schůzky ke stanovení státem nařízených slev, konkrétně to budou předseda komise Dytrych a členka komise Moravčíková. Dagmar Plachá písemně požádá ministerstvo dopravy, aby na jednání zajistilo také účast zástupců ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí. Z různého Dagmar Plachá informovala, že ČESMAD vyzval dopravní podniky, aby v souvislosti se zdražením ceny nafty a benzínu zdra- Libuše Maršíková, Josef Dytrych, Dagmar Plachá žily jízdné. Otázkou potom bude, s čím přijdou dopravci na obce. Předseda komise pan Dytrych informoval o vyhodnocení soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích - viz str. 4. -lez informační servis č. 10/2005 strana 13

14 Komora statutárních měst (KSM) jednala 15. září ve Zlíně Zákon o střetu zájmů Členové KSM diskutovali problematická místa v návrhu zákona, jako je např. nemožnost pobírání odměny za práci v orgánech podnikajících právnických osob, podávání přiznání o majetku v případě zvolení zastupitelem, sestavování Krajských rad pro posuzování střetu zájmů. V případě schválení návrhu zákona je v každém případě nutné požadovat účinnost zákona od počátku funkčního období. KSM odmítla návrh zákona, a to z následujících důvodů: - omezení samosprávy uvolněných zastupitelů měst, obcí a krajů - zákon nadbytečný otázku střetu zájmu řeší zákon o obcích - spoustu sporných bodů Je však nutno dodat, že obce a města nechtějí, aby docházelo ke střetu zájmů je proto třeba přijít s vlastní iniciativou, jak střet zájmů řešit, např. novelou zákona o obcích. Rozpočtové určení daní s důrazem na obecní daň Přítomní diskutovali mj. otázku týkající se zavedení komunální daně, posílení motivačních složek zásluhovosti při RUD, jak strukturovat výběr daně z nemovitosti. Shodli se, že není vhodné zavádět další poplatky zatěžuje to úřad. Statutární města jsou ochotna diskutovat o sloučení místních poplatků. KSM doporučila posílit motivační princip zásluhovosti při RUD a zjednodušit administraci a výběr současných poplatků zavedením jednotné komunální daně. Dále doporučila eliminovat dopady snížením přímých daní zařazením spotřební daně do sdílených daní. KSM doporučila Předsednictvu Svazu odmítnout návrh stavebního zákona (nebylo vyhověno připomínkám nesnižovat počet stavebních úřadů a územní plánování svěřit do samostatné působnosti obcí) a rovněž tak zákon o pomoci v hmotné nouzi. Dopravní politika ČR pro Vláda svým usnesením ze dne 13. července 2005 č. 882 schválila dopravní politiku ČR pro léta a mimo jiné uložila ministru dopravy, předložit vládě do Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury. Kolegium primátorů se domnívá, že by v rámci Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury mohl vznikat i zásobník projektů pro Fond soudržnosti na nové programové období EU Kolegium chce proto předem upozornit ministerstvo dopravy, že podle návrhu nařízení Rady KOM(2004)494 o zřízení Fondu soudržnosti, bude též možnost podporovat z tohoto fondu projekty týkající se ekologické městské dopravy a způsobů hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že statutární města považují rozvoj městské hromadné dopravy za jednu ze svých priorit, žádají proto, aby v případném vznikajícím zásobníku projektů byl těmto typům projektů vytvořen dostatečný prostor. vybráno ze zápisu Předmětem jednání byla strategie regionálního rozvoje ČR, dotační politika Ministr Martínek informoval členy komise o tom, že MMR připravilo návrh Strategie regionálního rozvoje České republiky, o kterém bude 27. září jednat s hejtmany. Návrh v písemné podobě obdrželi všichni přítomní členové komise. Dále sdělil, že ministerstvo v současné době připravuje Národní rozvojový plán na léta Z něho budou vycházet jednotlivé regionální operační programy (patrně budou upřednostňovány před Společným regionálním programem). Regionální komise jednala 26. září na ministerstvu pro místní rozvoj Z pohledu EU: Evropská komise připravuje Strategické obecné zásady Společenství, které se nyní projednávají v příslušných orgánech EU. Ty mají stanovit, jak bude možno evropské peníze používat - snahou Společenství bohužel je podmínky pro poskytnutí dotace spíše zpřísnit. Ministr Martínek upozornil, že kontrolovat, jak bylo s přidělenými penězi nakonec naloženo, je možné až 10 let zpětně. Zdůraznil proto, že příjemci dotací musí jasně vědět, za jakých podmínek finance přijímají, jednoduše řečeno, pod co se podepisují. Pokud toto příjemce podcení, některou z podmínek přehlédne a nedodrží, EU po něm může peníze vymáhat zpět. To by ovšem mohlo mnohé přivést do neřešitelné, katastrofální situace. K financování projektů z MMR: Ministr Martínek sdělil, že k 30. červnu 2005 měly z MMR odejít všechny přislíbené peníze. Členové Regionální komise prověří ve svém okolí, zda tam, kde bylo vydáno ministerstvem rozhodnutí o poskytnutí dotace, opravdu došlo k jejich pání a byla včas podepsána čerzjištěné nedostatky budou směrovat na předsedu komise Hartmana, který pak uvědomí Jiřího Nováčka, vedoucího poradců příslušná smlouva. Případné ministra. ministr Martínek, PaedDr. Hartman, Ing. Heyduk, Ing. Beneš K stávajícímu systému financování projektů ministr dále konstatoval, že přiznává, že tento systém je velmi složitý, ministerstvo proto připravuje nový sys- tém - systém průběžného financování. informační servis č. 10/2005 strana 14

15 K podmínkám přidělení dotace z MMR: Snahou ministerstva je nyní zpřehlednit a zjednodušit podmínky pro získání dotace. Ty by měly být zveřejněny k poslednímu říjnu tohoto roku. Přihlášky by se pak měly podávat do 15. ledna 2006, a to tzv. protokolárním způsobem při zjištění formálních pochybení by žadatel byl osloven a do 10 dnů by mohl provést nápravu. Při vydání kladného rozhodnutí by pak žadatel dotaci obdržel v průběhu prvního pololetí roku. V následné diskusi se členové komise dotazovali na to, zda existuje/bude existovat speciální program pro podporu rozvoje venkova. V současné době existuje pouze Program obnovy venkova, který je v gesci MZe a peníze z tohoto programu jsou dnes přidělovány prostřednictvím krajů. Regionální komise uložila svým členům prověřit čerpání prostředků z Programu obnovy venkova ve svém kraji a porovnat výši této účelové dotace přidělené kraji státem se skutečným čerpáním pro obce. Dále doporučila dopisem předsedy komise Hartmana oslovit MMR, MZe a MŽP a požádat je o definici venkovského prostoru z jejich pohledu (vymezení významu pojmu venkov) a o odpověď na otázku, zda má vymezení venkovského prostoru pomocí definice na čerpání z některých fondů vazbu, zda hraje důležitou roli. Členové komise dále požádali ministra Martínka, zda by nebylo možné stejně tak transparentně, jak je zamýšleno stanovit podmínky k přidělení dotace, zveřejňovat i kritéria výběru a hodnocení projektů. V současné době ti, kteří nebyli úspěšní, obdrží z ministerstva zamítnutí jejich žádosti, ovšem bez zdůvodnění. Nedozvědí se tudíž, proč jejich projekt nebyl vybrán, a na co si tedy mají příště dávat pozor. Zástupce ministerstva Jiří Nováček k tomu sdělil, že takto je činěno z důvodu velkého množství zamítnutých žádostí, obává se, že administrativně by to ministerstvo nemohlo zvládnout. Důvody by však měly být sděleny alespoň na vyžádání žadatele. Další dotaz směřoval na úlohu svazků obcí ve vztahu k získání dotací z EU. Ministr Martínek sdělil, že postavení svazků bude naprosto klíčové, jelikož jednou z hlavních podmínek získání dotace z evropských peněz je spoluúčast. Při tom upozornil na problematiku zákona o obcích, konkrétně problematiku rozpočtových pravidel a stanovení, kdo může být příjemcem státních prostředků. Svaz by se měl v této věci obrátit na poslanecký výbor pro veřejnou správu a předložit svoje pozměňovací návrhy k novelizaci zákona o obcích. Závěrem jednání komise byly krátce projednány některé konkrétní problémy obcí a měst. -lez- Komise životního prostředí zasedala 30. září v Praze Vyhláška o podpoře výroby elektřiny z biomasy Dagmar Plachá seznámila členy komise s připomínkami Svazu k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy viz webové stránky Svazu. Jako zásadní připomínku uvedla absenci používání nových ekologických metod, např. vysokoteplotní zplyňování. Tato metoda je zmíněna pouze pro biologický materiál s výjimkou komunálního odpadu. Přijetí návrhu v předkládané formě by znamenalo zabránění vývoje moderních technologií využívání biomasy z komunálního odpadu, zvýšení nákladů pro města a obce v rámci likvidace organických odpadů, které v budoucnosti nebudou moci být skládkovány. Komise s uvedenými připomínkami souhlasila. Stanovisko SMO ČR k provádění změn v zákoně o odpadech na návrh pana místopředsedy vlády Ing. Jahna Mgr. Drahovzal informoval členy o stanovisku Svazu ke způsobu úhrady plateb za komunální odpad a navýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Zvýšením daně z přidané hodnoty v oblasti nakládání s odpady na 19 % vzrostly výrazně náklady obcí v této významné výdajová oblasti rozpočtů obcí. Důsledkem zvyšování sazby daně z přidané hodnoty bude, že obce budou nuceny ze svých rozpočtů více dotovat oblast odpadového hospodářství, neboť výše ročního poplatku za trvale žijícího obyvatele v obci bude nedostatečná. Pavel Novák, Pavel Drahovzal, Dan Jiránek, Jan Tůma Členové komise životního prostředí se stanoviskem Svazu k prosazení snížené sazby daně z přidané hodnoty v oblasti plateb za komunální odpad souhlasili. Komise životního prostředí byla dále informována o stanovisku legislativního oddělení Kanceláře Svazu k problematice volného pohybu psů v obcích a městech, o dotacích na plynofikaci obcí (na webových stránkách Ministerstva zemědělství jsou informace z výkladové komise tohoto zákona, včetně vzorů správního řízení), byli seznámeni se stanoviskem Svazu k zákonu o odpadech atd. vybráno ze zápisu informační servis č. 10/2005 strana 15

16 Vy se ptáte, my odpovídáme Co všechno lze zahrnout do neinvestičních výdajů školy Dotaz: Dle 178 odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb. jsme povinni hradit jiné obci neinvestiční výdaje na naše žáky, kteří navštěvují ročník povinné školní docházky jinde (nejsme zřizovatel 2. stupně). Do těchto neinvestičních nákladů na žáka nám ale tento zřizovatel účtuje odpisy a neinvestiční náklady na školní jídelnu. Jsme toho názoru, že je to proti zákonu, pokud se obce nedohodnou jinak (smlouva mezi námi uzavřená není). Odpisy jsou z investic a nejsou uvedeny v zákoně. Neinvestičními náklady se rozumí dle mého teplo, světlo, čisto a drobné opravy např. vypínač, zářivkové trubice, prasklé umyvadlo apod. a nákupy zařízení do ,-Kč/1 ks. V jedné škole je účtována do neinvestičních nákladů i elektroinstalace za cca ,-Kč. Co se týká školních jídelen - cena oběda se skládá z ceny potravin - platí rodiče, mzdových nákladů - hradí kraj, případně částečně zřizovatel - pak se tato částka započítává do neinvestičních nákladů a neinvestičních nákladů, tj. energie, voda, úklidové prostředky, drobné opravy, revize apod. - hradí zřizovatel. Tyto neinvestiční náklady se rozpočítávají vždy ročně na počet uvařených obědů. Jsme ochotni hradit pouze počet odebraných obědů našimi dětmi x neinvestiční náklad na tento jeden oběd. Z 28 našich dětí využívá služeb školní jídelny pouze 7 dětí, navíc ne každý den. Můžete nám poradit? Odpověď: K problematice zaujalo MŠMT poměrně přísné výkladové stanovisko, které najdete na adrese: vyklady_03_04_predelane.htm#rozsah pod bodem 5 podle obsahu těchto výkladů nebo na odkazy Dokumenty, Právní výklady MŠMT, Právní výklady č. 3/2004. Obecně lze říci, že s novou úpravou se změnila i skladba NIV. Podle nyní platného zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, je v 178 odst. 6 uvedeno, že se jedná pouze o NIV školy, což znamená, že NIV školní jídelny se tedy nezapočítává. Podle současné úpravy se také změnila povinnost obce při výkonu územní samosprávy ve školství a nyní zajišťuje stravování pro své žáky právnická osoba, která vykonává činnost školy. Touto změnou zanikla povinnost obce zabezpečovat stravování i dojíždějícím žákům, a tak podle současné úpravy právnická osoba škola nemusí přímo zajišťovat dojíždějícím žákům stravování, pokud se nedohodnou obce jinak. Pokud se ovšem obce jinak dohodnou, pak rozsah 178 odst. 6 neplatí, závazná je uzavřená dohoda. Závěrem lze konstatovat, že obce nemohou NIV za školní jídelnu účtovat dojíždějícím žákům, pokud s obcí nemají uzavřenu dohodu, stejně tak ale zároveň nemusí dojíždějícím žákům poskytovat stravování. Přehled, co je obsahem NIV za školní jídelnu, lze zobrazit následujícím příkladným diagramem. Výdaje vyplývající z knihy faktur jsou samozřejmě rozmanitější, do uvedeného diagramu by se nevešly. Mgr. Ludmila Němcová legislativní oddělení Kanceláře Svazu K odměně členů výboru Dotaz: Mám dotaz ohledně odměny pro členy výborů - kontrolního a finančního a odměny pro členy bytové komise, kteří nejsou zastupiteli města. Byla jim zastupiteli schválena odměna ve výši 500,- Kč. Aby získali tuto částku pokud možno celou, přistoupilo město k poskytnutí věcného daru v hodnotě 500,- Kč. Nyní mi bylo vedoucí finančního odboru města sděleno, že ji auditor upozornil, že by i tento dar měl být krácen o zdravotní a sociální pojištění + daň. Protože mi toto řešení připadá dosti nesmyslné, obracím se na právní oddělení Kanceláře Svazu. A ještě jeden dotaz. Zastupitelé schválili mně a místostarostovi finanční dar - první v tomto volebním období (existuje měsíční odměna, odměna při skončení volebního období, ale jiná ne). Tento finanční dar nám byl vyplacen přes mzdovou účtárnu tak, že byl připočten k měsíční odměně a jako celek zdaněn. Je tento postup v pořádku? Odpověď: 1) Pokud chce obec poskytnout jakékoliv fyzické osobě dar, pak tak může učinit, je to jen na rozhodnutí obce (resp. jejího příslušného orgánu zastupitelstvo rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů fyzické osobě nad Kč viz 85 písm. b) zákona o obcích a pokud je to méně než Kč, pak je to rada obce, pokud si to zastupitelstvo nevyhradilo). Dary se nezdaňují jako příjem, ale jsou podrobeny pouze dani darovací (viz níže). V případě členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, může zastupitelstvo zvolit dva způsoby, jak je odměnit za jejich práci. Buď jim tuto odměnu poskytne formou daru informační servis č. 10/2005 strana 16

17 (viz níže), pak se na ně vztahují ustanovení zákona o obcích ( 85 písm. b), občanského zákoníku ( darovací smlouva) a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, nebo jim tuto odměnu určí zastupitelstvo podle 84 odst. 2 písm. y) obecního zřízení. V tomto druhém případě by obec musela uzavřít s takovým členem výboru dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr ( 232 zákona č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), jejímž předmětem by byl výkon funkce člena, popř. předsedy výboru, kdy obec by vystupovala v pozici zaměstnavatele a fyzická osoba v pozici zaměstnance. Při stanovování odměny za výkon funkce člena výboru není zastupitelstvo nijak omezeno, protože neexistují právní předpisy omezující výši tohoto plnění, ale je třeba dbát na ustanovení 38 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Ve výše uvedených případech odměňování členů výborů je pro příjemce peněžních prostředků rozdílný daňový režim. Zatímco příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr se zdaňují jako příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, peněžní dary se zdaňují jako dar podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro předsedy výborů je v případě určení výše jejich odměn závazné nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, protože předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (lhostejno, zda uvolněný nebo neuvolněný, viz 117 odst. 4 obecního zřízení), výjimku tvoří předseda osadního výboru, jenž může být nečlen zastupitelstva. Pro stanovení výše jeho odměny platí to, co pro ostatní členy výboru, jež nejsou členy zastupitelstva. 2) Právní úprava odměňování členů zastupitelstva obce je obsažena v ust. 71 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obcích rozlišuje tři druhy odměn - měsíční odměnu, další odměnu a odměnu při skončení funkčního období. Jiné odměny, než jsou vyjmenovány v zákoně o obcích a jejichž výše je stanovena v uvedeném prováděcím nařízení vlády, nelze členům zastupitelstva obce přiznat. Jedinou možností, jak nad rámec odměn, které náleží členům zastupitelstva obce podle zákona o obcích, lze ohodnotit starostu či jiného člena zastupitelstva obce (uvolněného či neuvolněného), je poskytnutí finančního daru obcí, a to podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. O poskytnutí finančního daru ve výši nad Kč rozhoduje zastupitelstvo obce (vyhrazená působnost zastupitelstva podle ust. 85 písm. b) zákona o obcích), o poskytnutí daru ve výši do Kč rozhoduje rada obce. Je třeba upozornit rovněž na to, že poskytnutí daru podléhá zdanění (darovací daň) podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Z výše řečeného jasně vyplývá, že dary obce poskytnuté místostarostovi a starostce jsou jim darovány jako fyzickým osobám, ne tedy jako zastupitelům. Při poskytování daru je lhostejno, jakou kdo funkci zastává. Dar může být poskytnut účelově nebo neúčelově, záleží na dárci obci. Je vyplácen z rozpočtových prostředků obce a nepodléhá zdaňování podle pracovně právních předpisů ani podle předpisů o sociálním zabezpečení, ani nepodléhá zdanění jako příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže Vám tedy účtárna odečetla od částky, která byla určena zastupitelstvem jako dar Vaší osobě, daně a další položky sociálního zabezpečení, upozorněte ji na tento nesoulad a chtějte vyplacení celé částky daru. Stejně tak dar není možné připočítávat k měsíční odměně, tyto dvě peněžní plnění spolu nijak nesouvisí. Dále je třeba na úplný závěr poznamenat, že zákon o obcích nezakazuje možnost poskytnout členům zastupitelstva ani členům výborů v souvislosti s výkonem jejich funkce peněžitý dar (stejně tak neomezuje poskytnutí daru jakémukoliv jinému subjektu mimo zastupitelstvo). Dar se vždy zdaňuje jen podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (jiné daňové právní předpisy nepřipadají v úvahu), jedná se o samostatně pojímané finanční plnění. Příjem plynoucí z poskytnutého finančního daru není příjmem z podnikatelské činnosti ani jiné výdělečné činnosti. Pokud chce obec poskytovat dary, není omezena žádným právním předpisem ohledně jeho výše (hodnoty, ceny), ale obec musí dbát na ustanovení 35 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Mgr. Pavel Drahovzal legislativní oddělení Kanceláře Svazu K parkování v obci Dotaz: Ve městě je vybudována nová sportovní hala a město chce svým občanům naproti hale vyhradit část parkovacích míst zdarma tak, aby jim tam neparkovali návštěvníci haly. Prosím o radu, jak danou situaci řešit. Obecně závaznou vyhláškou? Nebo nařízením obce? Odpověď: Veřejná parkoviště se nevyhlašují obecně závaznou vyhláškou ani jiným právním předpisem. Jedná se totiž podle 12 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stavebně a provozně vymezené plochy místní nebo účelové komunikace anebo o samostatnou místní nebo účelovou komunikaci určenou ke stání silničního motorového vozidla. Toto vymezení je dáno účelem, podstatou samotné plochy, tj. má jisté míry, povrch, nachází se vedle komunikace apod. Veřejné parkoviště je možné označit pouze dopravní značkou, ale nelze je vymezit obecně závaznou vyhláškou, žádný zákon takové zmocnění obci nedává. Vymezení veřejného parkoviště přesahuje obsah termínu úprava záležitostí místního pořádku v generální zmocňovací klauzuli v 10. Pokud chce obec organizovat dopravu dle 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a to tak, že zpoplatní některé plochy určené ke stání vozidel, pak je třeba upozornit na to, že zpoplatnění obecního užívání veřejného parkoviště v obci lze upravit pouze v souladu se zákonem, a to formou nařízení obce vydávaného radou obce. Jednoznačně se tak jedná o výkon přenesené působnosti, ne samostatné, kde by byla využita forma obecně závazné vyhlášky obce. Dále obec nařízení může vydat, ale nemusí. Pokud jej ovšem vydá k tomu, aby organizovala dopravu na svém území a vymezí tak některé úseky místních komunikací, lze tak učinit pouze za úplatu. Nelze tedy stanovit bezplatné užívání těchto vymezených ploch pro některé skupiny obyvatel, protože do doby, než byly tyto plochy vymezeny a zpoplatněny, tak mohly být využívány bezplatně. Pokud chce tedy město pro své občany zajistit bezplatné parkování, ať k těmto plochám umístí dopravní značku s textem Vjezd povolen jen držitelům povolení města (uvede se název města). Důvodem pro toto řešení je fakt, že obec, jakožto vlastník místních komunikací, může stanovit taktéž způsob jejich využití, pokud to nebrání účelu využívání daný povahou věci. Tyto povolenky může město prostřednictvím městského úřadu nebo městské policie vydávat bezplatně, čímž může efektivně umožnit svým občanům, že budou moci parkovat na území města, aniž by platili. Stejně tak může obec umístit značku se zákazem parkování na místní komunikaci pro určité informační servis č. 10/2005 strana 17

18 typy vozidel, např. dle hmotnosti, nebo že se jedná o jednostopá vozidla apod. (viz 27 odst. 1 písm. o) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Vždy je třeba mít ale na zřeteli, že tímto způsobem řeší obec své záležitosti v zájmu bezpečného a plynulého silničního provozu, organizuje tak dopravu na svém území. Pokud v obou případech budou porušeny povinnosti vyplývající z umístěných dopravních značek, pak lze porušitele postihnout podle 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Tyto přestupky pak projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností (viz 124 odst. 4 písm. j) zákona o provozu na pozemních komunikacích). Při umisťování dopravních značek na území obce musí obec spolupracovat s policií a obecním úřadem obce s rozšířenou působností (viz 124 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Plochy, které budou podléhat poplatku stanovenému v souladu s cenovými předpisy, musí být v nařízení obce jasně definovány (např. dle výpisu z katastru nemovitostí, dle polohy apod.), aby pro adresáty právní normy nevznikaly nejasnosti, kde ještě parkují zadarmo a kde za poplatek. Poplatek bude příjmem rozpočtu obce. Mgr. Pavel Drahovzal legislativní oddělení Kanceláře Svazu Co nového ve Sbírce zákonů září 2005 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kariérní systém je zpracován v devíti přílohách vyhlášky zvláště pro jednotlivé pedagogické pracovníky (učitel mateřské školy, základní školy, atp.). Zákon začal platit symbolicky od nového školního roku. Účinnost: od 1. září 2005 Vyhláška č. 328/2005 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Pokud vás zajímá, jak velký podíl ze sdílených daní obdrží Vaše obec, naleznete to v této vyhlášce. V souvislosti se zajištěním finančního zabezpečení samosprávy se uvažuje o nové koncepci rozpočtového určení daní, kde by byla vyřešena rozdílnost evidencí obyvatel vedených na Ministerstvu vnitra a Českém statistickém úřadu. Svaz se bude nadále snažit o zařazení spotřebních daní do systému RUD. Účinnost: od 1. září 2005 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích Zakládání právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu je umožněno i územně samosprávným celkům. Předpokládám, že se to u nás dotkne především krajů. Rejstřík výzkumných institucí povede ministerstvo školství. Účinnost: od 13. září 2005 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) Vyhláška by měla především řešit systém, jakým budou výrobci elektrozařízení financovat jeho zpětný odběr. Ten by se měl odehrávat především přes koncové prodejce a jejich prodejny, nicméně často se stává, že elektroodpad končí ve sběrných dvorech obcí. Snad se situace zlepší po vydání této vyhlášky. Účinnost: od 15. září 2005 Zákon č. 359/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Nenápadná novela je nejdůležitějším předpisem tohoto měsíce. Podstatně totiž mění systém nakládání s věcmi nalezenými. Podle nové úpravy obce skladují věci nalezené pouze půl roku (ne již celý rok) a po uplynutí této lhůty se stávají jejich vlastníky (dříve se vlastníkem stával stát). Výrazným zlepšením situace by mělo být i ustanovení, které ukládá vlastníku věci, který se o věc přihlásí do 6 měsíců, uhradit náklady vzniklé s jejím skladováním. Účinnost: od 1. října 2005 Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Předpis upravuje vedení údajů o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Důležitější se podobná evidence stane až v blízké budoucnosti, kdy budou školy postupovat podle tzv. školských vzdělávacích programů a bude nutné umět zjistit, kterou výuku vlastně dítě už absolvovalo. Účinnost: od 19. září 2005 Nařízení vlády č. 370/2005 Sb., kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících Konečně je v plánu zrušení nařízení vlády, které se po revoluci stalo jakýmsi právním pohrobkem. Povinnost přijímat a vyřizovat stížnosti občanů nicméně obecním úřadům jako správním úřadům upraví nově zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který začne platit od začátku příštího roku. Účinnost: od 1. ledna 2006 připravil Mgr. Jakub Pôbiš za rubriku zodpovídá Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 10/2005 strana 18

19 Co jsme připomínkovali v září 2005 Názvy připomínkovaných materiálů, které nejsou vyznačeny tučně, byly ze strany Svazu bez připomínek. Tučně označené názvy legislativních návrhů byly připomínkovány, texty připomínek najdete na K návrhům zvlášť hodným vaší pozornosti připojujeme krátký komentář. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh novely zákona používá pojmy, které nejsou blíže specifikovány a v praxi vždy přinášely nejednotnost výkladu a názorové rozpory. Jako příklad lze uvést:» provozovna - podle živnostenského zákona se jedná o místo, kde je živnost provozována, což se nedá aplikovat na autoškolství. Například žadatel doloží, že má výcvikový prostor (autocvičiště) v teritoriu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a výukové prostory (učebny) v teritoriu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V obou prostorách je podle živnostenského zákona provozována živnost, jinak by nemohly být splněny podmínky výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění. Tím ale vzniká otázka, který obecní úřad je místně příslušný k vydání registrační listiny?» zřizovací listina Kdo je oprávněn ji vydat?» označení výukových a učebních prostor Jaké označení má zákon na mysli? Nápis Autoškola, Výcvikový prostor, Výukový prostor nebo snad označení obchodním názvem?» způsob zajištění výcvikových vozidel Má tím zákon na mysli zajištění proti odcizení, nebo umístění vozidel na soukromém nebo jiném pozemku, nebo způsob jejich nabytí? Návrh novely zákona zavádí další nové pojmy, jako například umístění a označení organizační složky podniku, bydliště u osob, jež nemají na území ČR trvalý pobyt apod. Pokud má být dodržena zásada, že zákon má být srozumitelný, doporučujeme doplnit nové ustanovení Vymezení základních pojmů. Jsou-li některé pojmy převzaty z jiných právních předpisů, pak tyto pojmy musí doprovázet odkazy na příslušný právní předpis. Návrh novelizace jednotlivých ustanovení se týká z valné části zdokonalování odborné způsobilosti řidičů z povolání. Tato část návrhu je zpracována nesrozumitelně a jednotlivá ustanovení si navzájem odporují. Předkladatel novely zákona zpracoval návrh bez konzultace se zástupci obcí, ač byl o to opakovaně žádán včetně poskytnutí praktických poznatků při aplikaci platného zákona v průběhu let 2002 až Ministerstvo dopravy mělo povinnost dle Legislativního plánu prací vlády na rok 2003 zpracovat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) s termínem předložení materiálu vládě v červnu Novela zákona měla nabýt účinnosti v lednu I přes prodloužení lhůty pro zpracování návrhu novely zákona o 2 roky návrh nesplňuje zadání a zaslouží si komplexní přepracování. Domníváme se, že obtížnost textu mohla vzniknout nesprávným překladem směrnice. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů Návrh zužuje účel Fondu a vymezuje ho pouze pro silnice I. třídy. Omezení možnosti užití Fondu pouze na silnice I. třídy bude znamenat zhoršení možností financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy, které tvoří významnou část silniční sítě na území měst. Kraje, jako vlastníci těchto komunikací, nebudou mít prostředky na dofinancování. Na území velkých měst tvoří silnice II. a III. třídy téměř 3/4 z celkové délky silnic. Příjmy Fondu se, mimo jiné, stanoví z převodů výnosu silniční daně a převodů podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv. Silniční motorová vozidla, z jejichž provozu vyplývá platba silniční daně a spotřební daně, jezdí také po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Zúžení rozsahu použití příjmů Fondu pouze pro silnice I. třídy by diskriminovalo obce i kraje. Nesouhlasíme s návrhem zúžení účelu Fondu ve prospěch pouze silnic I. třídy a dálnic. Trváme na dosavadním rozsahu použití příjmů Fondu pro silnice a dálnice dle dosud platného ustanovení. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) v 3 odst. 1 uvádí, že podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. Dále 3 odst. 2 uvádí, že podpora je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem. Z předloženého návrhu vyhlášky je zřejmé, že výše uvedená ustanovení zákona jsou rozpracována velmi podrobně. Co však není zřejmé, je cíl vyhlášky. Je cílem vyhlášky zajistit co nejekologičtější výrobu elektřiny, anebo likvidaci odpadů pokud možno metodou anaerobní digesce na náklady spotřebitelů elektrické energie? V definování biomasy, která má být předmětem podpory, se objevují v rozhodující většině produkty, které jsou v současné době produkty odpadními. Tyto odpadní produkty musí jejich producenti v současné době likvidovat s vynaložením nemalých nákladů. Náklady na likvidaci jsou zakalkulovány v ceně finálního produktu, při jehož výrobě vznikly. Používání technologie anaerobní digesce pro zpracování biomasy z komunálního odpadu je metoda málo efektivní, vzniká velké množství vedlejších odpadů, které je nutno dále likvidovat. Anaerobní digesce tak skýtá řešení pouze pro některé z biologicky rozložitelných složek odpadu z komunální sféry. Jakým způsobem bude například kalkulována nákladová cena na výrobu bioplynu vznikajícího anaerobní digescí těl zvířat a živočišných vedlejších produktů? Bude jejich producent hradit stejnou cenu za jejich likvidaci cestou anaerobní digesce jako nyní, nebo bude cena nižší či vyšší? Prodej vyrobené elektrické energie, a to již za tržní cenu, nikoliv za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, která je jejím násobkem, by měl vést ke zvýšení efektivity likvidace. Pokud tomu informační servis č. 10/2005 strana 19

20 tak bez direktivně nařízené ceny výkupu elektrické energie není, pak bude vhodné, aby zvýšením nákladů byl zatížen producent odpadu, nikoliv všichni odběratelé elektrické energie. Z návrhu není zřejmé, co to jsou oprávněné náklady na výrobu a zpracování biomasy. Je to rozdíl mezi náklady na likvidaci odpadu prováděnou současnou technologií a technologií novou, nebo jsou to náklady na novou technologii bez ohledu na náklady spojené s provozem technologie současné? Proč má být pro výrobu elektrické energie využíváno kapalné biopalivo či alkoholy vyrobené z biomasy, když jejich perspektivní využití by mělo být spíše v mobilních prostředcích? Argumentace zpracovatele návrhu vyhlášky, že se Česká republika zavázala ke zvýšení spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, a proto je nutno pro tyto účely využít i toto palivo, není oprávněná. Stejného efektu se dá dosáhnout snížením spotřeby elektrické energie. Nejsme si jisti, zda upřednostnění přímého spalování biomasy je ekonomicky výhodnější než výroba bioalkoholu a jeho následného spalování. Z výše uvedeného je možno učinit závěr, že návrh vyhlášky řeší pod heslem udržitelného rozvoje náklady spojené s likvidací velké řady dnešních odpadů technologií s velmi vysokými ekonomickými náklady, které jsou navíc přesouvány z producentů odpadů na všechny odběratele elektrické energie. Pokud návrh vyhlášky nepromítne do textu jednotlivých ustanovení odpovědi na výše uvedené otázky, další projednávání návrhu je neodůvodněné. Největším nedostatkem návrhu, kromě jediné nákladné a neefektivní technologie uznávané CZBIOM pro biomasu z komunálního odpadu, je absence používání nových ekologických metod, např. metoda vysokoteplotního zplyňování. Tato metoda je zmíněna pouze pro biologický materiál s výjimkou komunálního odpadu. Přijetí návrhu vyhlášky v předložené podobě by znamenalo zabránění vývoje moderních technologií využívání biomasy z komunálního odpadu, zvýšení nákladů pro města a obce v rámci likvidace organických odpadů, které nebudou moci být v budoucnosti skládkovány. Návrhu materiálu Koncepce rodinné politiky Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Návrh vyhlášky o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Byňově Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku Návrh vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kterou se stanoví Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zpracovala Dagmar Plachá za rubriku odpovídá Mgr. Lukáš Váňa Ze zahraničí Aby se při harmonizaci regionů nevytratil tržní princip! Ožehavé téma delokalizace! Ve Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu byla projednávána zpráva poslance Alaina Hutchinsona týkající se přemísťování podniků v kontextu regionálního rozvoje. Tato zpráva určená Evropské komisi se zabývá tzv. delokalizací, což je přestěhování výroby do jiného státu a někdy i do zemí mimo Evropskou unii, například do Asie. Je to proces, který se samozřejmě děje a některým státům může způsobit velké problémy s nezaměstnaností. Vzhledem k tomu, že řešení nezaměstnanosti je jedním z hlavních úkolů Unie, vznikla ve frakci socialistů Evropského parlamentu iniciativa zabývat se touto problematikou (výstupem je tato zpráva). Navíc cílem politiky regionálního rozvoje je podporovat rozvoj všech regionů Evropské unie. Z tohoto důvodu je třeba zajistit soulad mezi politikou regionálního rozvoje a politikou hospodářské soutěže, což znamená, že státní podpora nesmí přímo podněcovat k přemísťování hospodářských aktivit. Poslanec Hutchinson ve své zprávě vítá návrh Komise, učiněný v rámci reformy strukturálních fondů, jehož cílem je postihnout ty podniky, které do sedmi let po získání finanční pomoci z EU přemístí svou činnost. Toto první opatření, podle něj nezbytné pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii, by dokonce mělo být dále posíleno. K této zprávě se vyjadřovali téměř všichni europoslanci z České republiky. Já jsem se zaměřil zejména na pasáž, ve které se uvádí, že by měla Komise přijmout nezbytná opatření k tomu, aby evropská regionální politika nepovzbuzovala přemísťování podniků. Samozřejmě, že se nikdo z poslanců nebránil tezi, že regionální podpora nesmí porušovat pravidla vnitřního trhu. S tímto aspektem je možné souhlasit, ovšem není možné jiným způsobem národní vlády a podniky omezovat. Jedná se o volný trh a při vyšší regulaci přemísťování podniků by se tržní princip jako takový vytratil. Zpráva, jak se zdá, skutečně naťukla ožehavé téma. Mezi europoslanci však zaznělo, že je v tomto směru potřeba ještě mnoho věcí dořešit a hlavně si uvědomovat velké nebezpečí zneužitelnosti případných opatření ze strany Evropské unie. Dosud ještě nejsou známy žádné výsledky, jestli skutečně podpora ze strany Unie ovlivňuje delokalizaci. Dokonce se ani nenaplnily obavy ve starých členských státech z vytlačení některých dělnických profesí či pracovních příležitostí ve službách pracovníky z nových členských zemí, charakterizovaných pojmem Polský instalatér. Navíc ani zpracovaná studie nedokázala shromáždit relevantní data. Není tedy možné nějakým způsobem podmínky zpřísňovat. Tento proces stále probíhá a je naopak nutné zvyšovat konkurenceschopnost firem. Nelze bránit podnikatelům, kteří chtějí jít do míst, kde mají levnější či vzdělanější a kvalitnější pracovní sílu. Pokud bychom tento trend chtěli potlačit, vedlo by to k pohodlnosti nebo ztrátě dynamiky ekonomiky Evropské unie. Tuto problematiku musíme vnímat i v konkurenceschopnosti globalizovaného světa, kdy například výrobní náklady podniků v Asii jsou daleko levnější. Samozřejmě se dá namítnout, že pracovníci v těchto zemích mají nesrovnatelně horší pracovní podmínky. Podle Hutchinsonovy zprávy bychom se měli zabývat harmonizací podniků v rámci celé Evropské unie. Při tom ovšem vzniká nebezpečí potlačení soutěže, jednotlivé státy by již neměly informační servis č. 10/2005 strana 20

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 Zápis z jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí Datum a místo konání:

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis z 3. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2013 vznik Vládního výboru: 27. dubna 2011 způsob: na základě usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315 poslední aktualizace

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více