ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM"

Transkript

1 ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, Praha 4, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C , jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti (dále jen Zástavní věřitel ) a bude doplněno, bude doplněno (dále jen Zástavce ) se ve smyslu 1309 a násl. a 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodli takto: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zástavní věřitel uzavřel dne bude doplněno Úvěrovou smlouvu č. bude doplněno /01/2014 (dále jen Úvěrová smlouva ) s následující osobou: bude doplněno (dále jen Klient ). Na základě Úvěrové smlouvy je Klient oprávněn za podmínek tam stanovených čerpat úvěr do výše celkového limitu bude doplněno,- Kč (dále jen Úvěr ). 1.2 Zástavce prohlašuje, že se před podpisem této Zástavní smlouvy seznámil s Úvěrovou smlouvou, jakož i Produktovými podmínkami METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů (dále jen Produktové podmínky ), které jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy. 1.3 Pokud není uvedeno v této Zástavní smlouvě jinak, mají pojmy použité v této Zástavní smlouvě a v ní nevysvětlené stejný význam, jaký mají v Úvěrové smlouvě. 1.4 Zástavce si je vědom, že podle Úvěrové smlouvy byla sjednána úroková sazba pro úročení Úvěru ve výši bude doplněno % p.a. Zástavce souhlasí s tím, že Zástavní věřitel a Klient mohou kdykoliv v budoucnu sjednat jinou výši úrokové sazby pro úročení Úvěru, a prohlašuje, že si je vědom podmínek a způsobu, jímž může být úroková sazba měněna. Strany proto sjednávají, že pro smluvní vztah založený Zástavní smlouvou se 2015 občanského zákoníku odstavec 1) část věty před středníkem nepoužije. 1.5 Zástavce prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že podle jeho nejlepšího vědomí: (a) je neomezeným a výlučným vlastníkem Zástavy a neexistuje žádná překážka, která by bránila vzniku zástavního práva dle této Zástavní smlouvy. Dále Zástavce prohlašuje, že Zástava není zatížena žádným smluvním právem, ani žádným věcným právem s výjimkou těch, která jsou ke dni podepsání Zástavní smlouvy Zástavcem zapsána v katastru nemovitostí; 1

2 (b) (c) (d) (e) (f) je-li v Zástavě umístěna domácnost Zástavce a/nebo jeho rodiny, obstaral souhlas všech členů takové domácnosti s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; žije-li v Zástavě člověk, kterého by se mohlo zřízení kteréhokoliv věcného práva podle Zástavní smlouvy dotknout, obstaral souhlas každého takového člověka s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; neexistuje žádná skutečnost, která by znemožnila nebo zpochybnila vznik věcných práv nebo existenci jiných závazků zřízených Zástavní smlouvou; není v prodlení s plněním svých povinností plynoucích ze smluv, právních předpisů či individuálních právních aktů; neprobíhá ani nehrozí řízení před soudem či jiným orgánem veřejné moci (zejména výkon rozhodnutí, exekuce nebo insolvenční řízení), rozhodčí řízení ani šetření týkající se záležitostí Zástavce, jeho majetku nebo jeho práv, které by mu mohlo byť jen potenciálně bránit v plnění jeho povinností podle Zástavní smlouvy nebo které by mohlo znemožnit či ztížit vznik nebo výkon věcných práv či závazků založených Zástavní smlouvou. 1.6 Každé z prohlášení a ujištění Zástavce uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání zástavního práva. Zástavce je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla po celou dobu pravdivá. Přestane-li být některé prohlášení učiněné v Zástavní smlouvě kdykoliv za trvání Zástavní smlouvy pravdivé, zavazuje se Zástavce o takové skutečnosti Zástavního věřitele ihned informovat. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění se považuje za porušení Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy a Zástavní věřitel je oprávněn v takovém případě uplatnit opatření dle článku III.7 Produktových podmínek. 2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO 2.1 Strany tímto sjednávají zástavní právo k níže uvedeným nemovitým věcem včetně jejich součástí a příslušenství: - bude doplněno vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro obec bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno. (specifikované nemovité věci v této Zástavní smlouvě společně jen Zástava ) a to k zajištění všech níže uvedených pohledávek Zástavního věřitele vůči Klientovi: a) existující peněžitá pohledávka na zaplacení jistiny Úvěru ve výši bude doplněno,- Kč s příslušenstvím vzniklá na základě Úvěrové smlouvy a b) budoucí peněžité pohledávky (pohledávky na úhradu smluvních pokut, úroků, úroků z prodlení, odměn, poplatků a dalších nároků) až do výše bude doplněno,- Kč vznikající na základě Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy, které budou vznikat do dne bude doplněno a c) pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení (tj. plnění bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty) na straně Klienta v

3 souvislosti s Úvěrovou smlouvou a Zástavní smlouvou, až do výše bude doplněno,- Kč, které budou vznikat do bude doplněno (pohledávky specifikované výše dále společně jen Zajištěné pohledávky ), 2.2 Zástavní věřitel zástavní právo k Zástavě přijímá. 2.3 Je-li Zástavce osobou odlišnou od Klienta, prohlašuje Zástavce, že pokud Klient veškeré Zajištěné pohledávky Zástavního věřitele neuhradí, uspokojí je sám Zástavce, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy Zástavního věřitele. 2.4 Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy zaniká dnem zaplacení veškerých Zajištěných pohledávek. Zástavní věřitel vydá Zástavci o této skutečnosti písemné potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady. 2.5 Strany se dohodly, že převodem Zástavy na třetí osobu nepřecházejí na takovou třetí osobu Zajištěné pohledávky, a 1888 odstavec 2 občanského zákoníku se tak nepoužije. 2.6 Pro případ odstoupení od Úvěrové smlouvy se strany dohodly, že Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy bude trvat i nadále, a to až do doby, kdy budou řádně splněny veškeré závazky Klienta vzniklé v souvislosti s Úvěrovou smlouvou a touto Zástavní smlouvou nebo z titulu bezdůvodného obohacení včetně příslušenství, a Zástavní věřitel je oprávněn realizovat zástavní právo k uspokojení svých pohledávek za Klientem. 3. ZÁKAZ ZCIZENÍ (PŘEVODU) A ZÁKAZ ZATÍŽENÍ ZÁSTAVY 3.1 Strany jsou si vědomy skutečnosti, že způsob správy Zástavy významně ovlivňuje hodnotu takové Zástavy, a tedy i rozsah zajištění Zajištěných pohledávek. O tom, jak je Zástava spravována, rozhoduje její vlastník. Strany souhlasí s právem Zástavního věřitele ovlivňovat, aby Zástava byla vlastněna důvěryhodnou osobou, která má schopnost a vůli Zástavu řádně spravovat s cílem udržet nebo zvýšit hodnotu Zástavy, a považují uvedené právo Zástavního věřitele za hodné právní ochrany. 3.2 Z důvodů uvedených v předchozím odstavci se strany dohodly, že Zástavce není oprávněn Zástavu zcizit (převést na jiného) ani ji zatížit bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají jako právo věcné s účinky vůči Zástavci i všem budoucím vlastníkům Zástavy. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají na dobu neurčitou. 3.3 Poté, co budou všechny Zajištěné pohledávky splněny, má Zástavce právo požádat Zástavního věřitele o zrušení zákazu. Pokud budou splněny všechny povinnosti vyplývající z Úvěrové smlouvy a Zástavní smlouvy splněny, Zástavní věřitel Zástavci vyhoví a o zrušení zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy vydá Zástavci potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí. Výmaz zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady.

4 4. DALŠÍ ZÁVAZKY ZÁSTAVCE 4.1 Zástavce se zavazuje: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) ihned po nabytí účinnosti této Zástavní smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů, podat návrh na vklad věcných práv a návrh na zápis poznámek týkajících se závazků založených Zástavní smlouvou u příslušného katastrálního úřadu a nevzít tyto návrhy zpět bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, přičemž nesplní-li Zástavce povinnost návrh podat, je oprávněn tak učinit Zástavní věřitel; v případě, že katastrální úřad přeruší řízení o vkladu věcných práv nebo o zápisu poznámek o závazcích založených Zástavní smlouvou nebo zamítne vklad takových práv či odmítne zapsat poznámku o takových omezeních do katastru nemovitostí, učinit veškeré kroky směřující k odstranění vad návrhu, popř. k tomu poskytnout Zástavnímu věřiteli součinnost; v případě potřeby i uzavřením nové smlouvy, toto platí též v případě, že katastrální úřad vznese jakékoli námitky či připomínky k Zástavní smlouvě; bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Zástavu nezatížit věcným břemenem nebo právem stavby; předem požádat Zástavního věřitele o souhlas s uzavřením nájemních či pachtovních smluv nebo smluv o výpůjčce uzavíraných ve vztahu k Zástavě. Pokud se Zástavní věřitel písemně nevyjádří k takové žádosti ve lhůtě 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli, má se za to, že s uzavřením takových smluv souhlasí; předem písemně požádat o souhlas Zástavního věřitele s provedením stavebních či terénních úprav a ostatních změn Zástavy vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavby. V případě, že se Zástavní věřitel k uvažovaným změnám písemně do 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli nevyjádří, má se za to, že s provedením změn souhlasí; řádně pečovat o Zástavu a její případné poškození bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud dojde ke snížení hodnoty Zástavy, je Zástavce povinen tuto skutečnost ihned oznámit Zástavnímu věřiteli; zpřístupnit na výzvu Zástavního věřitele Zástavu zástupci Zástavního věřitele za účelem kontroly stavu Zástavy a způsobu hospodaření s ní. Zástavce se také zavazuje, že v souvislosti se zpeněžením Zástavy zpřístupní Zástavu za účelem zpracování aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy, prohlídku Zástavy potenciálním nabyvatelům a poskytne Zástavnímu věřiteli další potřebnou součinnost; předložit Zástavnímu věřiteli potřebné doklady k provedení aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy; zdržet se jakékoliv jiné dispozice se Zástavou, než je výše uvedeno, která by znesnadňovala možnost Zástavu zpeněžit; ihned písemně Zástavního věřitele informovat o změně v identifikačních údajích Zástavce, zejména o změně bydliště, případně sídla, změně jména a příjmení, popř. názvu nebo obchodní firmy; zajistit, aby Zástava byla po dobu trvání zástavního práva podle Zástavní smlouvy pojištěna u pojišťovny s právem vykonávat pojišťovací činnost na území České republiky tak, aby pojistné plnění předvídané pojistnou smlouvou v případě úplného zničení Zástavy plně postačovalo k obnově Zástavy. Zástavce je povinen zajistit, aby pojištění za těchto podmínek trvalo, aby bylo pojistné plnění vinkulováno ve prospěch Zástavního věřitele a aby existence zástavního práva byla pojišťovně známa po celou dobu existence dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy. Zástavce současně tímto k zajištění všech Zajištěných

5 (l) pohledávek zastavuje Zástavnímu věřiteli své pohledávky z titulu nároku na odškodnění, které by v případě pojistné události uplatnil vůči příslušné pojišťovně (tj. pohledávky z titulu pojistného plnění); v případě prodeje (vydražení) Zástavy vyklidit Zástavu ve lhůtě nejdéle 21 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Zástavního věřitele o vydražení či prodeji, a to na vlastní náklady. 4.2 Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy a případně o zápisu poznámky o závazcích Zástavce do katastru nemovitostí a správní poplatek za výmaz zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí a případně o výmazu poznámky o závazcích Zástavce z katastru nemovitostí uhradí Zástavce. 4.3 Zástavce je povinen ihned po povolení vkladu věcných práv podle této Zástavní smlouvy doručit Zástavnímu věřiteli neprodleně aktuální výpis z katastru nemovitostí se zapsanými věcnými právy a poznámkami o závazcích Zástavce, které byly založeny Zástavní smlouvou ve prospěch Zástavního věřitele. 4.4 Zástavce se zavazuje, že způsobem popsaným v 1380 občanského zákoníku nezajistí žádný jiný dluh, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého a že současně zajistí provedení zápisu (poznámky) o těchto svých závazcích do katastru nemovitostí spolu se zástavním právem zřizovaným na základě této Zástavní smlouvy. 4.5 Zástavce se zavazuje zajistit, aby zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele na základě této Zástavní smlouvy bylo zapsáno v prvním pořadí, a v tomto prvním pořadí bylo udržováno po celou dobu jeho trvání. 5. REALIZACE (VÝKON) ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 5.1 V případě, že Zajištěné pohledávky nebudou splněny řádně a včas v souladu s Úvěrovou smlouvou, je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit Zajištěné pohledávky či jejich dosud neuhrazenou část z výtěžku zpeněžení Zástavy, a to dle výběru Zástavního věřitele jedním z následujících způsobů: a) ve veřejné dražbě, nebo b) soudním prodejem Zástavy, nebo c) volným prodejem Zástavy třetí osobě, např. prostřednictvím realitní kanceláře, s tím, že prodej Zástavy bude inzerován minimálně po dobu 14 dnů prostřednictvím veřejné datové sítě. Výběr způsobu zpeněžení, tak jak jsou uvedeny výše, i výběr dražebníka či realitní kanceláře, jsou plně na volbě Zástavního věřitele. Zástavce bere na vědomí, že v případě výkonu zástavního práva dle písm. c) lze Zástavu prodat jakékoli třetí osobě za obvyklou cenu, že Zástavní věřitel není povinen Zástavu ocenit, že na výše uvedený výkon zástavního práva není potřeba rozsudek příslušného soudu ani rozhodnutí jiného orgánu, ani souhlas jakékoli třetí osoby. Zástavní věřitel se bude snažit prodat Zástavu za co nejvyšší cenu a v co nejkratší možné době, tak aby Zajištěné pohledávky byly co nejdříve z výtěžku prodeje Zástavy uhrazeny, přičemž je ve výjimečných případech oprávněn upřednostnit prodej zájemci, který nabídne sice nižší kupní cenu, ale prodej bude uskutečněn v krátkém čase, aby se Zajištěné pohledávky plynutím času zbytečně nenavyšovaly. Zástavce podpisem této Zástavní smlouvy výslovně souhlasí s výše uvedeným způsobem výkonu zástavního práva a prohlašuje, že považuje prodej tímto způsobem za postup při výkonu zástavního práva s náležitou péčí.

6 5.2 Právo zpeněžit Zástavu na úhradu Zajištěných pohledávek či jejich částí náleží Zástavnímu věřiteli rovněž tehdy, pokud Klient od Úvěrové smlouvy odstoupí, Úvěrovou smlouvu vypoví či dojde jinak k ukončení či zániku Úvěrové smlouvy a Zajištěné pohledávky nebo jejich část nebudou řádně uhrazeny. 5.3 V případě zpeněžení Zástavy je Zástavní věřitel oprávněn použít výtěžek zpeněžení k uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně příslušenství a smluvních pokut plynoucích z této Zástavní smlouvy, dále včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel (např. nákladů na opravy a údržbu, nákladů na pojištění) a nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením Zástavy (zejména nákladů na zajištění a realizaci prodeje, pořízení znaleckého posudku, odměny a nákladů dražebníka nebo realitní kanceláře, správních poplatků spojených s převodem, daní, náklady na vystěhování Zástavce, Klienta či jiných osob a jejich věcí ze Zástavy, náklady na právní zastoupení Zástavního věřitele), a to v následujícím pořadí: - náklady související se zpeněžením Zástavy; - náklady související se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel; - Zajištěných pohledávek vzniklých Zástavnímu věřiteli dle této Zástavní smlouvy; - Zajištěných pohledávek vzniklých na základě Úvěrové smlouvy. 5.4 V případě, že po uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením a správou a údržbou Zástavy, zbude Zástavnímu věřiteli část výtěžku ze zpeněžení Zástavy, je povinen vyplatit tuto část výtěžku Zástavci nejpozději do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy. Obdržením výtěžku se pro účely předchozí věty rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.5 V případě, že z výtěžku zpeněžení Zástavy nelze uhradit veškeré pohledávky uvedené v čl. 5.3 této Zástavní smlouvy, je Zástavní věřitel povinen do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy poskytnout Zástavci a Klientovi na jejich výzvu písemné sdělení obsahující výši uhrazených pohledávek Zástavního věřitele a výši dosud neuhrazených pohledávek Zástavního věřitele. Klient a Zástavce se zavazují společně a nerozdílně Zástavnímu věřiteli rozdíl uhradit nebo poskytnout další zajištění. Obdržením výtěžku se pro účely tohoto odstavce rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.6 V případě, že budou veškeré Zajištěné pohledávky, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, uhrazeny Zástavnímu věřiteli po zahájení výkonu zástavního práva, je Zástavce povinen Zástavního věřitele o této skutečnosti písemně informovat a Zástavní věřitel bude v takovém případě postupovat takto: a) Pokud dosud nedošlo k podpisu smlouvy o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, nelze Zástavu zpeněžit. b) Pokud Zástava již byla inzerována, avšak nepřihlásil se žádný vážný zájemce, nelze Zástavu zpeněžit, Zástavce je však povinen uhradit Zástavnímu věřiteli vynaložené náklady na inzerci. c) Pokud již byla podepsána smlouva o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, ale dosud nedošlo k dražbě nebo tato byla neúspěšná, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy o provedení dražby odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy o provedení dražby či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena.

7 d) Pokud již byla podepsána rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo již probíhá jednání s vážným zájemcem o koupi Zástavy, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, respektive ukončit jednání se zájemcem, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena. e) Pokud již byla podepsána kupní smlouva, na základě které má být Zástava prodána třetí osobě, je Zástavní věřitel oprávněn proces prodeje dokončit a Zástavce s tímto výslovně souhlasí. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 V případě porušení závazků stanovených Zástavní smlouvou Zástavcem je Zástavní věřitel oprávněn uplatnit vůči Zástavci nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z jistiny Úvěru za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení oznámení o uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty Zástavci. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku Zástavního věřitele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení příslušné povinnosti Zástavcem dle této Zástavní smlouvy. 6.2 Zástavní věřitel a Zástavce jsou povinni zajistit, aby měla druhá z uvedených stran stále k dispozici aktuální adresu pro doručování a aby byly zásilky směrované na takovou adresu bez jakýchkoliv omezení doručitelné. Doporučená zásilka se považuje za doručenou 5. dnem po odeslání, nebyla-li fakticky doručena již dříve. 6.3 Zástavní věřitel je oprávněn převést Zajištěné pohledávky nebo jejich část, jakož i svá práva a povinnosti vyplývající z této Zástavní smlouvy nebo z Úvěrové smlouvy, na třetí osobu. 6.4 Zástavní smlouva byla podepsána ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zástavní věřitel, jedno vyhotovení Zástavce a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby správního řízení u katastrálního úřadu. 6.5 Strany prohlašují, že si Zástavní smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 6.6 Zástavce tímto uděluje Zástavnímu věřiteli plnou moc k zastupování v katastrálním řízení, tj. aby Zástavní věřitel za Zástavce podával návrhy, žádosti, oznámení, aby za něj v řízeních jednal, podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal doručované písemnosti, činil opravy písařských chyb, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení, doplnění a další úkony, které jsou nutné pro vklad či záznam práv nebo zápis poznámek do katastru nemovitostí a podával všechna vyjádření a všechny zprávy, a aby ho zastupoval při všech dalších souvisejících úkonech. V, dne V, dne METROPOL FINANCE s.r.o. - Zástavní věřitel Roman Bohuslav, jednatel společnosti bude doplněno - Zástavce

8 Souhlas člena domácnosti/manžela/manželky/dotčené osoby s uzavřením Zástavní smlouvy: Já,...., trvale bytem..., datum narození... tímto potvrzuji, že jsem se s obsahem Zástavní smlouvy, k níž je tento souhlas připojen, seznámil/a, jejímu obsahu jsem porozuměl/a, a souhlasím s tím, aby Zástavce, jak je výše identifikován, Zástavní smlouvu uzavřel a aby na základě Zástavní smlouvy vzniklo zástavní právo a zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy, jak jsou v Zástavní smlouvě popsány. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě neplnění dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy může dojít ke zpeněžení Zástavy, což povede ke skončení práva Zástavu užívat těmi, kdo v Zástavě bydlí. Pojmy užívané v tomto souhlasu a začínající velkým písmenem mají stejný význam, který určuje Zástavní smlouva. V dne.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH

Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH I. Úvodní ustanovení 2 II. Zajištění dluhů 2 III. Změny úrokové sazby 3 IV. Čerpání Úvěru 4 V. Placení dluhů 4 VI. Další povinnosti Klienta 4 VII. Závažné

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 stránka 1 ze 5 Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru (dále jen VOP ) společnosti FINEMONEY, SE, se sídlem V

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Tyto Všeobecné obchodní podmínky úvěrů poskytovaných společností

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, Praha 7 IČ 248 05 394 ISDS afsyz7h, T 844 205 305, E info@credital.eu, www.credital.eu VŠEOBECNÉ

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0182129189 SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více