ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM"

Transkript

1 ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, Praha 4, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C , jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti (dále jen Zástavní věřitel ) a bude doplněno, bude doplněno (dále jen Zástavce ) se ve smyslu 1309 a násl. a 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodli takto: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zástavní věřitel uzavřel dne bude doplněno Úvěrovou smlouvu č. bude doplněno /01/2014 (dále jen Úvěrová smlouva ) s následující osobou: bude doplněno (dále jen Klient ). Na základě Úvěrové smlouvy je Klient oprávněn za podmínek tam stanovených čerpat úvěr do výše celkového limitu bude doplněno,- Kč (dále jen Úvěr ). 1.2 Zástavce prohlašuje, že se před podpisem této Zástavní smlouvy seznámil s Úvěrovou smlouvou, jakož i Produktovými podmínkami METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů (dále jen Produktové podmínky ), které jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy. 1.3 Pokud není uvedeno v této Zástavní smlouvě jinak, mají pojmy použité v této Zástavní smlouvě a v ní nevysvětlené stejný význam, jaký mají v Úvěrové smlouvě. 1.4 Zástavce si je vědom, že podle Úvěrové smlouvy byla sjednána úroková sazba pro úročení Úvěru ve výši bude doplněno % p.a. Zástavce souhlasí s tím, že Zástavní věřitel a Klient mohou kdykoliv v budoucnu sjednat jinou výši úrokové sazby pro úročení Úvěru, a prohlašuje, že si je vědom podmínek a způsobu, jímž může být úroková sazba měněna. Strany proto sjednávají, že pro smluvní vztah založený Zástavní smlouvou se 2015 občanského zákoníku odstavec 1) část věty před středníkem nepoužije. 1.5 Zástavce prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že podle jeho nejlepšího vědomí: (a) je neomezeným a výlučným vlastníkem Zástavy a neexistuje žádná překážka, která by bránila vzniku zástavního práva dle této Zástavní smlouvy. Dále Zástavce prohlašuje, že Zástava není zatížena žádným smluvním právem, ani žádným věcným právem s výjimkou těch, která jsou ke dni podepsání Zástavní smlouvy Zástavcem zapsána v katastru nemovitostí; 1

2 (b) (c) (d) (e) (f) je-li v Zástavě umístěna domácnost Zástavce a/nebo jeho rodiny, obstaral souhlas všech členů takové domácnosti s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; žije-li v Zástavě člověk, kterého by se mohlo zřízení kteréhokoliv věcného práva podle Zástavní smlouvy dotknout, obstaral souhlas každého takového člověka s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; neexistuje žádná skutečnost, která by znemožnila nebo zpochybnila vznik věcných práv nebo existenci jiných závazků zřízených Zástavní smlouvou; není v prodlení s plněním svých povinností plynoucích ze smluv, právních předpisů či individuálních právních aktů; neprobíhá ani nehrozí řízení před soudem či jiným orgánem veřejné moci (zejména výkon rozhodnutí, exekuce nebo insolvenční řízení), rozhodčí řízení ani šetření týkající se záležitostí Zástavce, jeho majetku nebo jeho práv, které by mu mohlo byť jen potenciálně bránit v plnění jeho povinností podle Zástavní smlouvy nebo které by mohlo znemožnit či ztížit vznik nebo výkon věcných práv či závazků založených Zástavní smlouvou. 1.6 Každé z prohlášení a ujištění Zástavce uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání zástavního práva. Zástavce je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla po celou dobu pravdivá. Přestane-li být některé prohlášení učiněné v Zástavní smlouvě kdykoliv za trvání Zástavní smlouvy pravdivé, zavazuje se Zástavce o takové skutečnosti Zástavního věřitele ihned informovat. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění se považuje za porušení Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy a Zástavní věřitel je oprávněn v takovém případě uplatnit opatření dle článku III.7 Produktových podmínek. 2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO 2.1 Strany tímto sjednávají zástavní právo k níže uvedeným nemovitým věcem včetně jejich součástí a příslušenství: - bude doplněno vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro obec bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno. (specifikované nemovité věci v této Zástavní smlouvě společně jen Zástava ) a to k zajištění všech níže uvedených pohledávek Zástavního věřitele vůči Klientovi: a) existující peněžitá pohledávka na zaplacení jistiny Úvěru ve výši bude doplněno,- Kč s příslušenstvím vzniklá na základě Úvěrové smlouvy a b) budoucí peněžité pohledávky (pohledávky na úhradu smluvních pokut, úroků, úroků z prodlení, odměn, poplatků a dalších nároků) až do výše bude doplněno,- Kč vznikající na základě Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy, které budou vznikat do dne bude doplněno a c) pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení (tj. plnění bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty) na straně Klienta v

3 souvislosti s Úvěrovou smlouvou a Zástavní smlouvou, až do výše bude doplněno,- Kč, které budou vznikat do bude doplněno (pohledávky specifikované výše dále společně jen Zajištěné pohledávky ), 2.2 Zástavní věřitel zástavní právo k Zástavě přijímá. 2.3 Je-li Zástavce osobou odlišnou od Klienta, prohlašuje Zástavce, že pokud Klient veškeré Zajištěné pohledávky Zástavního věřitele neuhradí, uspokojí je sám Zástavce, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy Zástavního věřitele. 2.4 Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy zaniká dnem zaplacení veškerých Zajištěných pohledávek. Zástavní věřitel vydá Zástavci o této skutečnosti písemné potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady. 2.5 Strany se dohodly, že převodem Zástavy na třetí osobu nepřecházejí na takovou třetí osobu Zajištěné pohledávky, a 1888 odstavec 2 občanského zákoníku se tak nepoužije. 2.6 Pro případ odstoupení od Úvěrové smlouvy se strany dohodly, že Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy bude trvat i nadále, a to až do doby, kdy budou řádně splněny veškeré závazky Klienta vzniklé v souvislosti s Úvěrovou smlouvou a touto Zástavní smlouvou nebo z titulu bezdůvodného obohacení včetně příslušenství, a Zástavní věřitel je oprávněn realizovat zástavní právo k uspokojení svých pohledávek za Klientem. 3. ZÁKAZ ZCIZENÍ (PŘEVODU) A ZÁKAZ ZATÍŽENÍ ZÁSTAVY 3.1 Strany jsou si vědomy skutečnosti, že způsob správy Zástavy významně ovlivňuje hodnotu takové Zástavy, a tedy i rozsah zajištění Zajištěných pohledávek. O tom, jak je Zástava spravována, rozhoduje její vlastník. Strany souhlasí s právem Zástavního věřitele ovlivňovat, aby Zástava byla vlastněna důvěryhodnou osobou, která má schopnost a vůli Zástavu řádně spravovat s cílem udržet nebo zvýšit hodnotu Zástavy, a považují uvedené právo Zástavního věřitele za hodné právní ochrany. 3.2 Z důvodů uvedených v předchozím odstavci se strany dohodly, že Zástavce není oprávněn Zástavu zcizit (převést na jiného) ani ji zatížit bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají jako právo věcné s účinky vůči Zástavci i všem budoucím vlastníkům Zástavy. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají na dobu neurčitou. 3.3 Poté, co budou všechny Zajištěné pohledávky splněny, má Zástavce právo požádat Zástavního věřitele o zrušení zákazu. Pokud budou splněny všechny povinnosti vyplývající z Úvěrové smlouvy a Zástavní smlouvy splněny, Zástavní věřitel Zástavci vyhoví a o zrušení zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy vydá Zástavci potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí. Výmaz zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady.

4 4. DALŠÍ ZÁVAZKY ZÁSTAVCE 4.1 Zástavce se zavazuje: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) ihned po nabytí účinnosti této Zástavní smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů, podat návrh na vklad věcných práv a návrh na zápis poznámek týkajících se závazků založených Zástavní smlouvou u příslušného katastrálního úřadu a nevzít tyto návrhy zpět bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, přičemž nesplní-li Zástavce povinnost návrh podat, je oprávněn tak učinit Zástavní věřitel; v případě, že katastrální úřad přeruší řízení o vkladu věcných práv nebo o zápisu poznámek o závazcích založených Zástavní smlouvou nebo zamítne vklad takových práv či odmítne zapsat poznámku o takových omezeních do katastru nemovitostí, učinit veškeré kroky směřující k odstranění vad návrhu, popř. k tomu poskytnout Zástavnímu věřiteli součinnost; v případě potřeby i uzavřením nové smlouvy, toto platí též v případě, že katastrální úřad vznese jakékoli námitky či připomínky k Zástavní smlouvě; bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Zástavu nezatížit věcným břemenem nebo právem stavby; předem požádat Zástavního věřitele o souhlas s uzavřením nájemních či pachtovních smluv nebo smluv o výpůjčce uzavíraných ve vztahu k Zástavě. Pokud se Zástavní věřitel písemně nevyjádří k takové žádosti ve lhůtě 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli, má se za to, že s uzavřením takových smluv souhlasí; předem písemně požádat o souhlas Zástavního věřitele s provedením stavebních či terénních úprav a ostatních změn Zástavy vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavby. V případě, že se Zástavní věřitel k uvažovaným změnám písemně do 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli nevyjádří, má se za to, že s provedením změn souhlasí; řádně pečovat o Zástavu a její případné poškození bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud dojde ke snížení hodnoty Zástavy, je Zástavce povinen tuto skutečnost ihned oznámit Zástavnímu věřiteli; zpřístupnit na výzvu Zástavního věřitele Zástavu zástupci Zástavního věřitele za účelem kontroly stavu Zástavy a způsobu hospodaření s ní. Zástavce se také zavazuje, že v souvislosti se zpeněžením Zástavy zpřístupní Zástavu za účelem zpracování aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy, prohlídku Zástavy potenciálním nabyvatelům a poskytne Zástavnímu věřiteli další potřebnou součinnost; předložit Zástavnímu věřiteli potřebné doklady k provedení aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy; zdržet se jakékoliv jiné dispozice se Zástavou, než je výše uvedeno, která by znesnadňovala možnost Zástavu zpeněžit; ihned písemně Zástavního věřitele informovat o změně v identifikačních údajích Zástavce, zejména o změně bydliště, případně sídla, změně jména a příjmení, popř. názvu nebo obchodní firmy; zajistit, aby Zástava byla po dobu trvání zástavního práva podle Zástavní smlouvy pojištěna u pojišťovny s právem vykonávat pojišťovací činnost na území České republiky tak, aby pojistné plnění předvídané pojistnou smlouvou v případě úplného zničení Zástavy plně postačovalo k obnově Zástavy. Zástavce je povinen zajistit, aby pojištění za těchto podmínek trvalo, aby bylo pojistné plnění vinkulováno ve prospěch Zástavního věřitele a aby existence zástavního práva byla pojišťovně známa po celou dobu existence dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy. Zástavce současně tímto k zajištění všech Zajištěných

5 (l) pohledávek zastavuje Zástavnímu věřiteli své pohledávky z titulu nároku na odškodnění, které by v případě pojistné události uplatnil vůči příslušné pojišťovně (tj. pohledávky z titulu pojistného plnění); v případě prodeje (vydražení) Zástavy vyklidit Zástavu ve lhůtě nejdéle 21 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Zástavního věřitele o vydražení či prodeji, a to na vlastní náklady. 4.2 Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy a případně o zápisu poznámky o závazcích Zástavce do katastru nemovitostí a správní poplatek za výmaz zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí a případně o výmazu poznámky o závazcích Zástavce z katastru nemovitostí uhradí Zástavce. 4.3 Zástavce je povinen ihned po povolení vkladu věcných práv podle této Zástavní smlouvy doručit Zástavnímu věřiteli neprodleně aktuální výpis z katastru nemovitostí se zapsanými věcnými právy a poznámkami o závazcích Zástavce, které byly založeny Zástavní smlouvou ve prospěch Zástavního věřitele. 4.4 Zástavce se zavazuje, že způsobem popsaným v 1380 občanského zákoníku nezajistí žádný jiný dluh, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého a že současně zajistí provedení zápisu (poznámky) o těchto svých závazcích do katastru nemovitostí spolu se zástavním právem zřizovaným na základě této Zástavní smlouvy. 4.5 Zástavce se zavazuje zajistit, aby zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele na základě této Zástavní smlouvy bylo zapsáno v prvním pořadí, a v tomto prvním pořadí bylo udržováno po celou dobu jeho trvání. 5. REALIZACE (VÝKON) ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 5.1 V případě, že Zajištěné pohledávky nebudou splněny řádně a včas v souladu s Úvěrovou smlouvou, je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit Zajištěné pohledávky či jejich dosud neuhrazenou část z výtěžku zpeněžení Zástavy, a to dle výběru Zástavního věřitele jedním z následujících způsobů: a) ve veřejné dražbě, nebo b) soudním prodejem Zástavy, nebo c) volným prodejem Zástavy třetí osobě, např. prostřednictvím realitní kanceláře, s tím, že prodej Zástavy bude inzerován minimálně po dobu 14 dnů prostřednictvím veřejné datové sítě. Výběr způsobu zpeněžení, tak jak jsou uvedeny výše, i výběr dražebníka či realitní kanceláře, jsou plně na volbě Zástavního věřitele. Zástavce bere na vědomí, že v případě výkonu zástavního práva dle písm. c) lze Zástavu prodat jakékoli třetí osobě za obvyklou cenu, že Zástavní věřitel není povinen Zástavu ocenit, že na výše uvedený výkon zástavního práva není potřeba rozsudek příslušného soudu ani rozhodnutí jiného orgánu, ani souhlas jakékoli třetí osoby. Zástavní věřitel se bude snažit prodat Zástavu za co nejvyšší cenu a v co nejkratší možné době, tak aby Zajištěné pohledávky byly co nejdříve z výtěžku prodeje Zástavy uhrazeny, přičemž je ve výjimečných případech oprávněn upřednostnit prodej zájemci, který nabídne sice nižší kupní cenu, ale prodej bude uskutečněn v krátkém čase, aby se Zajištěné pohledávky plynutím času zbytečně nenavyšovaly. Zástavce podpisem této Zástavní smlouvy výslovně souhlasí s výše uvedeným způsobem výkonu zástavního práva a prohlašuje, že považuje prodej tímto způsobem za postup při výkonu zástavního práva s náležitou péčí.

6 5.2 Právo zpeněžit Zástavu na úhradu Zajištěných pohledávek či jejich částí náleží Zástavnímu věřiteli rovněž tehdy, pokud Klient od Úvěrové smlouvy odstoupí, Úvěrovou smlouvu vypoví či dojde jinak k ukončení či zániku Úvěrové smlouvy a Zajištěné pohledávky nebo jejich část nebudou řádně uhrazeny. 5.3 V případě zpeněžení Zástavy je Zástavní věřitel oprávněn použít výtěžek zpeněžení k uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně příslušenství a smluvních pokut plynoucích z této Zástavní smlouvy, dále včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel (např. nákladů na opravy a údržbu, nákladů na pojištění) a nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením Zástavy (zejména nákladů na zajištění a realizaci prodeje, pořízení znaleckého posudku, odměny a nákladů dražebníka nebo realitní kanceláře, správních poplatků spojených s převodem, daní, náklady na vystěhování Zástavce, Klienta či jiných osob a jejich věcí ze Zástavy, náklady na právní zastoupení Zástavního věřitele), a to v následujícím pořadí: - náklady související se zpeněžením Zástavy; - náklady související se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel; - Zajištěných pohledávek vzniklých Zástavnímu věřiteli dle této Zástavní smlouvy; - Zajištěných pohledávek vzniklých na základě Úvěrové smlouvy. 5.4 V případě, že po uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením a správou a údržbou Zástavy, zbude Zástavnímu věřiteli část výtěžku ze zpeněžení Zástavy, je povinen vyplatit tuto část výtěžku Zástavci nejpozději do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy. Obdržením výtěžku se pro účely předchozí věty rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.5 V případě, že z výtěžku zpeněžení Zástavy nelze uhradit veškeré pohledávky uvedené v čl. 5.3 této Zástavní smlouvy, je Zástavní věřitel povinen do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy poskytnout Zástavci a Klientovi na jejich výzvu písemné sdělení obsahující výši uhrazených pohledávek Zástavního věřitele a výši dosud neuhrazených pohledávek Zástavního věřitele. Klient a Zástavce se zavazují společně a nerozdílně Zástavnímu věřiteli rozdíl uhradit nebo poskytnout další zajištění. Obdržením výtěžku se pro účely tohoto odstavce rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.6 V případě, že budou veškeré Zajištěné pohledávky, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, uhrazeny Zástavnímu věřiteli po zahájení výkonu zástavního práva, je Zástavce povinen Zástavního věřitele o této skutečnosti písemně informovat a Zástavní věřitel bude v takovém případě postupovat takto: a) Pokud dosud nedošlo k podpisu smlouvy o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, nelze Zástavu zpeněžit. b) Pokud Zástava již byla inzerována, avšak nepřihlásil se žádný vážný zájemce, nelze Zástavu zpeněžit, Zástavce je však povinen uhradit Zástavnímu věřiteli vynaložené náklady na inzerci. c) Pokud již byla podepsána smlouva o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, ale dosud nedošlo k dražbě nebo tato byla neúspěšná, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy o provedení dražby odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy o provedení dražby či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena.

7 d) Pokud již byla podepsána rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo již probíhá jednání s vážným zájemcem o koupi Zástavy, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, respektive ukončit jednání se zájemcem, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena. e) Pokud již byla podepsána kupní smlouva, na základě které má být Zástava prodána třetí osobě, je Zástavní věřitel oprávněn proces prodeje dokončit a Zástavce s tímto výslovně souhlasí. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 V případě porušení závazků stanovených Zástavní smlouvou Zástavcem je Zástavní věřitel oprávněn uplatnit vůči Zástavci nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z jistiny Úvěru za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení oznámení o uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty Zástavci. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku Zástavního věřitele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení příslušné povinnosti Zástavcem dle této Zástavní smlouvy. 6.2 Zástavní věřitel a Zástavce jsou povinni zajistit, aby měla druhá z uvedených stran stále k dispozici aktuální adresu pro doručování a aby byly zásilky směrované na takovou adresu bez jakýchkoliv omezení doručitelné. Doporučená zásilka se považuje za doručenou 5. dnem po odeslání, nebyla-li fakticky doručena již dříve. 6.3 Zástavní věřitel je oprávněn převést Zajištěné pohledávky nebo jejich část, jakož i svá práva a povinnosti vyplývající z této Zástavní smlouvy nebo z Úvěrové smlouvy, na třetí osobu. 6.4 Zástavní smlouva byla podepsána ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zástavní věřitel, jedno vyhotovení Zástavce a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby správního řízení u katastrálního úřadu. 6.5 Strany prohlašují, že si Zástavní smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 6.6 Zástavce tímto uděluje Zástavnímu věřiteli plnou moc k zastupování v katastrálním řízení, tj. aby Zástavní věřitel za Zástavce podával návrhy, žádosti, oznámení, aby za něj v řízeních jednal, podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal doručované písemnosti, činil opravy písařských chyb, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení, doplnění a další úkony, které jsou nutné pro vklad či záznam práv nebo zápis poznámek do katastru nemovitostí a podával všechna vyjádření a všechny zprávy, a aby ho zastupoval při všech dalších souvisejících úkonech. V, dne V, dne METROPOL FINANCE s.r.o. - Zástavní věřitel Roman Bohuslav, jednatel společnosti bude doplněno - Zástavce

8 Souhlas člena domácnosti/manžela/manželky/dotčené osoby s uzavřením Zástavní smlouvy: Já,...., trvale bytem..., datum narození... tímto potvrzuji, že jsem se s obsahem Zástavní smlouvy, k níž je tento souhlas připojen, seznámil/a, jejímu obsahu jsem porozuměl/a, a souhlasím s tím, aby Zástavce, jak je výše identifikován, Zástavní smlouvu uzavřel a aby na základě Zástavní smlouvy vzniklo zástavní právo a zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy, jak jsou v Zástavní smlouvě popsány. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě neplnění dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy může dojít ke zpeněžení Zástavy, což povede ke skončení práva Zástavu užívat těmi, kdo v Zástavě bydlí. Pojmy užívané v tomto souhlasu a začínající velkým písmenem mají stejný význam, který určuje Zástavní smlouva. V dne.

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 832/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/786/2017-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882, jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice 6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM 8927/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/8778/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná na základě

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU Níže uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávné a uzavírají podle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU 1)

Více

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 6852/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/6786/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 1717/BPV/2016-BPVM Č.j.: UZSVM/BPV/1703/2016-BPVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Oskar

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Níže uvedeného dne uzavřeli

Níže uvedeného dne uzavřeli Níže uvedeného dne uzavřeli PMT INVEST s.r.o., IČ: 25298241 se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, PSČ 68601, sp. zn. C 51017 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupená Josefem Janíčkem, jednatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí kupní 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: 282 07 696 se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Varianta - manželé Manželé

Varianta - manželé Manželé 391/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/522/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, pověřen zastupováním pracovního místa ředitele

Více

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4217/SMB/2016-SMBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště

Více

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: SMĚNNÁ SMLOUVA kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smluvní strany: Pavel Horáček, jako účastník č. 1 Ladislav Votápek, jako účastník č. 2 Obec Kobylnice, se sídlem Obecní úřad, Na Budínku

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

č. U Z S V M / S K O /... / S K O M

č. U Z S V M / S K O /... / S K O M 564/SKO/2017-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/546/2017-SKOM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Karel Žáček,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8620/SPB/2016-SPBMIČ Č.j.: UZSVM/SPB/7718/2016-SPBM Kupní smlouva (movité věci) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více