ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM"

Transkript

1 ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, Praha 4, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C , jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti (dále jen Zástavní věřitel ) a bude doplněno, bude doplněno (dále jen Zástavce ) se ve smyslu 1309 a násl. a 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodli takto: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zástavní věřitel uzavřel dne bude doplněno Úvěrovou smlouvu č. bude doplněno /01/2014 (dále jen Úvěrová smlouva ) s následující osobou: bude doplněno (dále jen Klient ). Na základě Úvěrové smlouvy je Klient oprávněn za podmínek tam stanovených čerpat úvěr do výše celkového limitu bude doplněno,- Kč (dále jen Úvěr ). 1.2 Zástavce prohlašuje, že se před podpisem této Zástavní smlouvy seznámil s Úvěrovou smlouvou, jakož i Produktovými podmínkami METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů (dále jen Produktové podmínky ), které jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy. 1.3 Pokud není uvedeno v této Zástavní smlouvě jinak, mají pojmy použité v této Zástavní smlouvě a v ní nevysvětlené stejný význam, jaký mají v Úvěrové smlouvě. 1.4 Zástavce si je vědom, že podle Úvěrové smlouvy byla sjednána úroková sazba pro úročení Úvěru ve výši bude doplněno % p.a. Zástavce souhlasí s tím, že Zástavní věřitel a Klient mohou kdykoliv v budoucnu sjednat jinou výši úrokové sazby pro úročení Úvěru, a prohlašuje, že si je vědom podmínek a způsobu, jímž může být úroková sazba měněna. Strany proto sjednávají, že pro smluvní vztah založený Zástavní smlouvou se 2015 občanského zákoníku odstavec 1) část věty před středníkem nepoužije. 1.5 Zástavce prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že podle jeho nejlepšího vědomí: (a) je neomezeným a výlučným vlastníkem Zástavy a neexistuje žádná překážka, která by bránila vzniku zástavního práva dle této Zástavní smlouvy. Dále Zástavce prohlašuje, že Zástava není zatížena žádným smluvním právem, ani žádným věcným právem s výjimkou těch, která jsou ke dni podepsání Zástavní smlouvy Zástavcem zapsána v katastru nemovitostí; 1

2 (b) (c) (d) (e) (f) je-li v Zástavě umístěna domácnost Zástavce a/nebo jeho rodiny, obstaral souhlas všech členů takové domácnosti s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; žije-li v Zástavě člověk, kterého by se mohlo zřízení kteréhokoliv věcného práva podle Zástavní smlouvy dotknout, obstaral souhlas každého takového člověka s uzavřením Zástavní smlouvy a takový souhlas je připojen k Zástavní smlouvě; neexistuje žádná skutečnost, která by znemožnila nebo zpochybnila vznik věcných práv nebo existenci jiných závazků zřízených Zástavní smlouvou; není v prodlení s plněním svých povinností plynoucích ze smluv, právních předpisů či individuálních právních aktů; neprobíhá ani nehrozí řízení před soudem či jiným orgánem veřejné moci (zejména výkon rozhodnutí, exekuce nebo insolvenční řízení), rozhodčí řízení ani šetření týkající se záležitostí Zástavce, jeho majetku nebo jeho práv, které by mu mohlo byť jen potenciálně bránit v plnění jeho povinností podle Zástavní smlouvy nebo které by mohlo znemožnit či ztížit vznik nebo výkon věcných práv či závazků založených Zástavní smlouvou. 1.6 Každé z prohlášení a ujištění Zástavce uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání zástavního práva. Zástavce je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla po celou dobu pravdivá. Přestane-li být některé prohlášení učiněné v Zástavní smlouvě kdykoliv za trvání Zástavní smlouvy pravdivé, zavazuje se Zástavce o takové skutečnosti Zástavního věřitele ihned informovat. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění se považuje za porušení Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy a Zástavní věřitel je oprávněn v takovém případě uplatnit opatření dle článku III.7 Produktových podmínek. 2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO 2.1 Strany tímto sjednávají zástavní právo k níže uvedeným nemovitým věcem včetně jejich součástí a příslušenství: - bude doplněno vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro obec bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno. (specifikované nemovité věci v této Zástavní smlouvě společně jen Zástava ) a to k zajištění všech níže uvedených pohledávek Zástavního věřitele vůči Klientovi: a) existující peněžitá pohledávka na zaplacení jistiny Úvěru ve výši bude doplněno,- Kč s příslušenstvím vzniklá na základě Úvěrové smlouvy a b) budoucí peněžité pohledávky (pohledávky na úhradu smluvních pokut, úroků, úroků z prodlení, odměn, poplatků a dalších nároků) až do výše bude doplněno,- Kč vznikající na základě Úvěrové smlouvy a této Zástavní smlouvy, které budou vznikat do dne bude doplněno a c) pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení (tj. plnění bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty) na straně Klienta v

3 souvislosti s Úvěrovou smlouvou a Zástavní smlouvou, až do výše bude doplněno,- Kč, které budou vznikat do bude doplněno (pohledávky specifikované výše dále společně jen Zajištěné pohledávky ), 2.2 Zástavní věřitel zástavní právo k Zástavě přijímá. 2.3 Je-li Zástavce osobou odlišnou od Klienta, prohlašuje Zástavce, že pokud Klient veškeré Zajištěné pohledávky Zástavního věřitele neuhradí, uspokojí je sám Zástavce, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy Zástavního věřitele. 2.4 Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy zaniká dnem zaplacení veškerých Zajištěných pohledávek. Zástavní věřitel vydá Zástavci o této skutečnosti písemné potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady. 2.5 Strany se dohodly, že převodem Zástavy na třetí osobu nepřecházejí na takovou třetí osobu Zajištěné pohledávky, a 1888 odstavec 2 občanského zákoníku se tak nepoužije. 2.6 Pro případ odstoupení od Úvěrové smlouvy se strany dohodly, že Zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy bude trvat i nadále, a to až do doby, kdy budou řádně splněny veškeré závazky Klienta vzniklé v souvislosti s Úvěrovou smlouvou a touto Zástavní smlouvou nebo z titulu bezdůvodného obohacení včetně příslušenství, a Zástavní věřitel je oprávněn realizovat zástavní právo k uspokojení svých pohledávek za Klientem. 3. ZÁKAZ ZCIZENÍ (PŘEVODU) A ZÁKAZ ZATÍŽENÍ ZÁSTAVY 3.1 Strany jsou si vědomy skutečnosti, že způsob správy Zástavy významně ovlivňuje hodnotu takové Zástavy, a tedy i rozsah zajištění Zajištěných pohledávek. O tom, jak je Zástava spravována, rozhoduje její vlastník. Strany souhlasí s právem Zástavního věřitele ovlivňovat, aby Zástava byla vlastněna důvěryhodnou osobou, která má schopnost a vůli Zástavu řádně spravovat s cílem udržet nebo zvýšit hodnotu Zástavy, a považují uvedené právo Zástavního věřitele za hodné právní ochrany. 3.2 Z důvodů uvedených v předchozím odstavci se strany dohodly, že Zástavce není oprávněn Zástavu zcizit (převést na jiného) ani ji zatížit bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají jako právo věcné s účinky vůči Zástavci i všem budoucím vlastníkům Zástavy. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy se sjednávají na dobu neurčitou. 3.3 Poté, co budou všechny Zajištěné pohledávky splněny, má Zástavce právo požádat Zástavního věřitele o zrušení zákazu. Pokud budou splněny všechny povinnosti vyplývající z Úvěrové smlouvy a Zástavní smlouvy splněny, Zástavní věřitel Zástavci vyhoví a o zrušení zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy vydá Zástavci potvrzení, které bude obsahovat souhlas s výmazem zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí. Výmaz zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí zajistí Zástavce na své náklady.

4 4. DALŠÍ ZÁVAZKY ZÁSTAVCE 4.1 Zástavce se zavazuje: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) ihned po nabytí účinnosti této Zástavní smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů, podat návrh na vklad věcných práv a návrh na zápis poznámek týkajících se závazků založených Zástavní smlouvou u příslušného katastrálního úřadu a nevzít tyto návrhy zpět bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, přičemž nesplní-li Zástavce povinnost návrh podat, je oprávněn tak učinit Zástavní věřitel; v případě, že katastrální úřad přeruší řízení o vkladu věcných práv nebo o zápisu poznámek o závazcích založených Zástavní smlouvou nebo zamítne vklad takových práv či odmítne zapsat poznámku o takových omezeních do katastru nemovitostí, učinit veškeré kroky směřující k odstranění vad návrhu, popř. k tomu poskytnout Zástavnímu věřiteli součinnost; v případě potřeby i uzavřením nové smlouvy, toto platí též v případě, že katastrální úřad vznese jakékoli námitky či připomínky k Zástavní smlouvě; bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Zástavu nezatížit věcným břemenem nebo právem stavby; předem požádat Zástavního věřitele o souhlas s uzavřením nájemních či pachtovních smluv nebo smluv o výpůjčce uzavíraných ve vztahu k Zástavě. Pokud se Zástavní věřitel písemně nevyjádří k takové žádosti ve lhůtě 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli, má se za to, že s uzavřením takových smluv souhlasí; předem písemně požádat o souhlas Zástavního věřitele s provedením stavebních či terénních úprav a ostatních změn Zástavy vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavby. V případě, že se Zástavní věřitel k uvažovaným změnám písemně do 1 měsíce od doručení žádosti Zástavnímu věřiteli nevyjádří, má se za to, že s provedením změn souhlasí; řádně pečovat o Zástavu a její případné poškození bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud dojde ke snížení hodnoty Zástavy, je Zástavce povinen tuto skutečnost ihned oznámit Zástavnímu věřiteli; zpřístupnit na výzvu Zástavního věřitele Zástavu zástupci Zástavního věřitele za účelem kontroly stavu Zástavy a způsobu hospodaření s ní. Zástavce se také zavazuje, že v souvislosti se zpeněžením Zástavy zpřístupní Zástavu za účelem zpracování aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy, prohlídku Zástavy potenciálním nabyvatelům a poskytne Zástavnímu věřiteli další potřebnou součinnost; předložit Zástavnímu věřiteli potřebné doklady k provedení aktualizovaného odhadu hodnoty Zástavy; zdržet se jakékoliv jiné dispozice se Zástavou, než je výše uvedeno, která by znesnadňovala možnost Zástavu zpeněžit; ihned písemně Zástavního věřitele informovat o změně v identifikačních údajích Zástavce, zejména o změně bydliště, případně sídla, změně jména a příjmení, popř. názvu nebo obchodní firmy; zajistit, aby Zástava byla po dobu trvání zástavního práva podle Zástavní smlouvy pojištěna u pojišťovny s právem vykonávat pojišťovací činnost na území České republiky tak, aby pojistné plnění předvídané pojistnou smlouvou v případě úplného zničení Zástavy plně postačovalo k obnově Zástavy. Zástavce je povinen zajistit, aby pojištění za těchto podmínek trvalo, aby bylo pojistné plnění vinkulováno ve prospěch Zástavního věřitele a aby existence zástavního práva byla pojišťovně známa po celou dobu existence dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy. Zástavce současně tímto k zajištění všech Zajištěných

5 (l) pohledávek zastavuje Zástavnímu věřiteli své pohledávky z titulu nároku na odškodnění, které by v případě pojistné události uplatnil vůči příslušné pojišťovně (tj. pohledávky z titulu pojistného plnění); v případě prodeje (vydražení) Zástavy vyklidit Zástavu ve lhůtě nejdéle 21 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Zástavního věřitele o vydražení či prodeji, a to na vlastní náklady. 4.2 Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy a případně o zápisu poznámky o závazcích Zástavce do katastru nemovitostí a správní poplatek za výmaz zástavního práva a zákazu zcizení a zákazu zatížení Zástavy z katastru nemovitostí a případně o výmazu poznámky o závazcích Zástavce z katastru nemovitostí uhradí Zástavce. 4.3 Zástavce je povinen ihned po povolení vkladu věcných práv podle této Zástavní smlouvy doručit Zástavnímu věřiteli neprodleně aktuální výpis z katastru nemovitostí se zapsanými věcnými právy a poznámkami o závazcích Zástavce, které byly založeny Zástavní smlouvou ve prospěch Zástavního věřitele. 4.4 Zástavce se zavazuje, že způsobem popsaným v 1380 občanského zákoníku nezajistí žádný jiný dluh, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého a že současně zajistí provedení zápisu (poznámky) o těchto svých závazcích do katastru nemovitostí spolu se zástavním právem zřizovaným na základě této Zástavní smlouvy. 4.5 Zástavce se zavazuje zajistit, aby zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele na základě této Zástavní smlouvy bylo zapsáno v prvním pořadí, a v tomto prvním pořadí bylo udržováno po celou dobu jeho trvání. 5. REALIZACE (VÝKON) ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 5.1 V případě, že Zajištěné pohledávky nebudou splněny řádně a včas v souladu s Úvěrovou smlouvou, je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit Zajištěné pohledávky či jejich dosud neuhrazenou část z výtěžku zpeněžení Zástavy, a to dle výběru Zástavního věřitele jedním z následujících způsobů: a) ve veřejné dražbě, nebo b) soudním prodejem Zástavy, nebo c) volným prodejem Zástavy třetí osobě, např. prostřednictvím realitní kanceláře, s tím, že prodej Zástavy bude inzerován minimálně po dobu 14 dnů prostřednictvím veřejné datové sítě. Výběr způsobu zpeněžení, tak jak jsou uvedeny výše, i výběr dražebníka či realitní kanceláře, jsou plně na volbě Zástavního věřitele. Zástavce bere na vědomí, že v případě výkonu zástavního práva dle písm. c) lze Zástavu prodat jakékoli třetí osobě za obvyklou cenu, že Zástavní věřitel není povinen Zástavu ocenit, že na výše uvedený výkon zástavního práva není potřeba rozsudek příslušného soudu ani rozhodnutí jiného orgánu, ani souhlas jakékoli třetí osoby. Zástavní věřitel se bude snažit prodat Zástavu za co nejvyšší cenu a v co nejkratší možné době, tak aby Zajištěné pohledávky byly co nejdříve z výtěžku prodeje Zástavy uhrazeny, přičemž je ve výjimečných případech oprávněn upřednostnit prodej zájemci, který nabídne sice nižší kupní cenu, ale prodej bude uskutečněn v krátkém čase, aby se Zajištěné pohledávky plynutím času zbytečně nenavyšovaly. Zástavce podpisem této Zástavní smlouvy výslovně souhlasí s výše uvedeným způsobem výkonu zástavního práva a prohlašuje, že považuje prodej tímto způsobem za postup při výkonu zástavního práva s náležitou péčí.

6 5.2 Právo zpeněžit Zástavu na úhradu Zajištěných pohledávek či jejich částí náleží Zástavnímu věřiteli rovněž tehdy, pokud Klient od Úvěrové smlouvy odstoupí, Úvěrovou smlouvu vypoví či dojde jinak k ukončení či zániku Úvěrové smlouvy a Zajištěné pohledávky nebo jejich část nebudou řádně uhrazeny. 5.3 V případě zpeněžení Zástavy je Zástavní věřitel oprávněn použít výtěžek zpeněžení k uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně příslušenství a smluvních pokut plynoucích z této Zástavní smlouvy, dále včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel (např. nákladů na opravy a údržbu, nákladů na pojištění) a nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením Zástavy (zejména nákladů na zajištění a realizaci prodeje, pořízení znaleckého posudku, odměny a nákladů dražebníka nebo realitní kanceláře, správních poplatků spojených s převodem, daní, náklady na vystěhování Zástavce, Klienta či jiných osob a jejich věcí ze Zástavy, náklady na právní zastoupení Zástavního věřitele), a to v následujícím pořadí: - náklady související se zpeněžením Zástavy; - náklady související se správou a údržbou Zástavy, které hradil Zástavní věřitel; - Zajištěných pohledávek vzniklých Zástavnímu věřiteli dle této Zástavní smlouvy; - Zajištěných pohledávek vzniklých na základě Úvěrové smlouvy. 5.4 V případě, že po uspokojení veškerých Zajištěných pohledávek, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zpeněžením a správou a údržbou Zástavy, zbude Zástavnímu věřiteli část výtěžku ze zpeněžení Zástavy, je povinen vyplatit tuto část výtěžku Zástavci nejpozději do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy. Obdržením výtěžku se pro účely předchozí věty rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.5 V případě, že z výtěžku zpeněžení Zástavy nelze uhradit veškeré pohledávky uvedené v čl. 5.3 této Zástavní smlouvy, je Zástavní věřitel povinen do 30 dnů od obdržení výtěžku zpeněžení Zástavy poskytnout Zástavci a Klientovi na jejich výzvu písemné sdělení obsahující výši uhrazených pohledávek Zástavního věřitele a výši dosud neuhrazených pohledávek Zástavního věřitele. Klient a Zástavce se zavazují společně a nerozdílně Zástavnímu věřiteli rozdíl uhradit nebo poskytnout další zajištění. Obdržením výtěžku se pro účely tohoto odstavce rozumí připsání kupní ceny či výtěžku dražby na účet Zástavního věřitele či předání kupní ceny či výtěžku dražby Zástavnímu věřiteli. 5.6 V případě, že budou veškeré Zajištěné pohledávky, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se správou a údržbou Zástavy, uhrazeny Zástavnímu věřiteli po zahájení výkonu zástavního práva, je Zástavce povinen Zástavního věřitele o této skutečnosti písemně informovat a Zástavní věřitel bude v takovém případě postupovat takto: a) Pokud dosud nedošlo k podpisu smlouvy o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, nelze Zástavu zpeněžit. b) Pokud Zástava již byla inzerována, avšak nepřihlásil se žádný vážný zájemce, nelze Zástavu zpeněžit, Zástavce je však povinen uhradit Zástavnímu věřiteli vynaložené náklady na inzerci. c) Pokud již byla podepsána smlouva o provedení dražby, na základě které má být Zástava zpeněžena, ale dosud nedošlo k dražbě nebo tato byla neúspěšná, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy o provedení dražby odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy o provedení dražby či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena.

7 d) Pokud již byla podepsána rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo již probíhá jednání s vážným zájemcem o koupi Zástavy, je Zástavní věřitel povinen na písemnou výzvu Zástavce od takové smlouvy odstoupit či takovou smlouvu jinak ukončit, respektive ukončit jednání se zájemcem, a to na náklady Zástavce. V takovém případě je Zástavní věřitel oprávněn požadovat po Zástavci okamžitou úhradu nákladů dle předchozí věty a neodstoupit od smlouvy či takovou smlouvu jinak ukončit, dokud tato úhrada nebude Zástavcem provedena. e) Pokud již byla podepsána kupní smlouva, na základě které má být Zástava prodána třetí osobě, je Zástavní věřitel oprávněn proces prodeje dokončit a Zástavce s tímto výslovně souhlasí. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 V případě porušení závazků stanovených Zástavní smlouvou Zástavcem je Zástavní věřitel oprávněn uplatnit vůči Zástavci nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z jistiny Úvěru za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení oznámení o uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty Zástavci. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku Zástavního věřitele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení příslušné povinnosti Zástavcem dle této Zástavní smlouvy. 6.2 Zástavní věřitel a Zástavce jsou povinni zajistit, aby měla druhá z uvedených stran stále k dispozici aktuální adresu pro doručování a aby byly zásilky směrované na takovou adresu bez jakýchkoliv omezení doručitelné. Doporučená zásilka se považuje za doručenou 5. dnem po odeslání, nebyla-li fakticky doručena již dříve. 6.3 Zástavní věřitel je oprávněn převést Zajištěné pohledávky nebo jejich část, jakož i svá práva a povinnosti vyplývající z této Zástavní smlouvy nebo z Úvěrové smlouvy, na třetí osobu. 6.4 Zástavní smlouva byla podepsána ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zástavní věřitel, jedno vyhotovení Zástavce a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby správního řízení u katastrálního úřadu. 6.5 Strany prohlašují, že si Zástavní smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 6.6 Zástavce tímto uděluje Zástavnímu věřiteli plnou moc k zastupování v katastrálním řízení, tj. aby Zástavní věřitel za Zástavce podával návrhy, žádosti, oznámení, aby za něj v řízeních jednal, podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal doručované písemnosti, činil opravy písařských chyb, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení, doplnění a další úkony, které jsou nutné pro vklad či záznam práv nebo zápis poznámek do katastru nemovitostí a podával všechna vyjádření a všechny zprávy, a aby ho zastupoval při všech dalších souvisejících úkonech. V, dne V, dne METROPOL FINANCE s.r.o. - Zástavní věřitel Roman Bohuslav, jednatel společnosti bude doplněno - Zástavce

8 Souhlas člena domácnosti/manžela/manželky/dotčené osoby s uzavřením Zástavní smlouvy: Já,...., trvale bytem..., datum narození... tímto potvrzuji, že jsem se s obsahem Zástavní smlouvy, k níž je tento souhlas připojen, seznámil/a, jejímu obsahu jsem porozuměl/a, a souhlasím s tím, aby Zástavce, jak je výše identifikován, Zástavní smlouvu uzavřel a aby na základě Zástavní smlouvy vzniklo zástavní právo a zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavy, jak jsou v Zástavní smlouvě popsány. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě neplnění dluhů zajištěných zástavním právem podle Zástavní smlouvy může dojít ke zpeněžení Zástavy, což povede ke skončení práva Zástavu užívat těmi, kdo v Zástavě bydlí. Pojmy užívané v tomto souhlasu a začínající velkým písmenem mají stejný význam, který určuje Zástavní smlouva. V dne.

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882, jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU Níže uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávné a uzavírají podle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU 1)

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MORAVSK.! ~^L^E1J:.v; Aj - RAJSKÝ ÚŘAD] se sídlem: zastoupený' 28, října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, nej y%.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Jana Jelínková, se sídlem Veselí nad Moravou, Zámecká 6, PSČ 698 01, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSBR 31 INS 16139/2014 A-10, ze dne 07.07.2014

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Žádost č.... o poskytnutí půjčky z Účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu na

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více