SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY"

Transkript

1 Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o uzavření budoucí Kupní smlouvy dle ust. 50a a násl. občanského zákoníku.

2 I. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: TTS energo s.r.o. IČ: se sídlem na adrese: Třebíč, Průmyslová 163 Jednající Ing. Richardem Horkým, jednatelem Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo Budoucí kupující: XXX II. Vymezení a výklad některých pojmů Smluvní strany pro účely této Smlouvy dohodly následující pojmy, termíny a jejich vymezení, jež jsou pro její výklad závazné. V této Smlouvě: Smlouva znamená tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou mezi Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím dle ustanovení 50a a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva znamená smlouvu, jejíž uzavření si Smluvní strany zajišťují Smlouvou. Budoucí prodávající znamená subjekt identifikovaný v čl. I. odst Smlouvy. Budoucí kupující znamená subjekt identifikovaný v čl. I. odst Smlouvy. Smluvní strany znamená Budoucí prodávající a Budoucí kupující společně. Katastrální úřad znamená Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Nemovitosti znamená budovu (rozestavěnou budovu) a pozemek, včetně jejich součástí a příslušenství, případně jejich části, identifikované v čl. IV. Kupní cena znamená částku identifikovanou v čl. VII. Smlouvy. 2

3 III. Úvodní ujednání 3.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít Smlouvu, jakož i způsobilost k souvisejícím právním úkonům není nijak omezena, či vyloučena, a že závazky jí založené jsou platnými a vymahatelnými závazky Dále Smluvní strany prohlašují, že prohlášení obsažená ve Smlouvě, jsou podle jejich nejlepšího vědomí úplná a pravdivá. Smluvní strany si jsou vědomy své odpovědnosti za škodu, která by vznikla v důsledku nepravdivosti, či neúplnosti těchto prohlášení. IV. Vlastnické prohlášení Budoucího prodávajícího 4.1. Budoucí prodávající prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví níže identifikované Nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem na LV č. XXX, pro okres, obec a katastrální území Třebíč, a to konkrétně: pozemek p. č. XXX o výměře XXX m2, druh pozemku XXX, rozestavěná budova č. p./č. e. na pozemku parc. č. XXX, objekt bydlení Na Nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob, věcná břemena či jiná práva, a k Nemovitostem nesvědčí právo nájmu žádné osobě Budoucí prodávající prohlašuje, že jeho vlastnické právo k Nemovitostem je nesporné a je proto oprávněn s Nemovitostmi smluvně volně nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není ničím omezena Budoucí prodávající dále prohlašuje, že skutečný stav Nemovitostí odpovídá skutkovému stavu, jak se s ním Budoucí kupující seznámil při osobních prohlídkách Nemovitostí a právnímu stavu zapsanému v katastru nemovitostí, jak se s ním Budoucí kupující seznámil před podpisem Smlouvy a právnímu stavu popsanému ve Smlouvě či v jejich Přílohách Budoucí prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni podpisu Smlouvy nebylo doručeno žádné rozhodnutí finančního úřadu o vzniku zákonného zástavního práva ve smyslu ust. 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, či žádné rozhodnutí správního orgánu, nebo soudu, jež by mu omezovala dispozice s Nemovitostmi. V. Předmět Smlouvy 5.1. Předmětem Smlouvy je právně určitým způsobem sjednání závazku Budoucí prodávající uzavřít Kupní smlouvu a převést jí za podmínek sjednaných Smlouvou, případně dalších ujednaných podmínek, svá vlastnická práva k Nemovitostem, na Budoucí kupující a závazek Budoucí kupující za podmínek 3

4 stanovených Smlouvou Nemovitosti zakoupit do svého výlučného/podílového vlastnictví/ SJM Předmětem Smlouvy je dále sjednání některých podmínek Kupní smlouvy, kterou Budoucí prodávající převede vlastnické právo k Nemovitostem na Budoucí kupující Dále je předmětem Smlouvy sjednání závazku Budoucí kupující uzavřít s Budoucí prodávající smlouvu o dodávkách tepelné energie, na základě které budu Budoucí prodávající v postavení dodavatelky dodávat tepelnou energii k ohřevu teplé užitkové vody a k vytápění budovy specifikované v čl. IV. odst Smlouvy, a to za podmínek obvyklých v daném čase v místě budovy. VI. Předmět budoucího převodu a prohlášení Smluvních stran 6.1. Předmětem budoucího převodu vlastnického práva budou Nemovitosti poté, co bude Budoucím kupujícím uhrazena Kupní cena Nemovitostí Budoucí prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, případně dalších ujednaných podmínek, převést svá vlastnická práva k Nemovitostem, na Budoucí kupující Budoucí kupující se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou Nemovitosti zakoupit do svého výlučného/podílového vlastnictví/ SJM Budoucí kupující se zavazuje za podmínek obvyklých v dané době a místě uzavřít v postavení odběratele s Budoucí prodávající v postavení dodavatele smlouvu o dodávkách tepelné energie pro vytápění budovy a ohřev teplé užitkové vody, a to ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro uzavření Kupní smlouvy. VII. Některá ujednání Kupní smlouvy 7.1. Kupní cena nemovitostí byla stanovena formou aukce, která proběhla ve dni podpisu Smlouvy, ve výši XXX,- Kč Záloha na kupní cenu ve výši XXX,- Kč (aukční jistina) byla Budoucí kupující zaplacena Budoucí prodávající před podpisem Smlouvy Doplatek Kupní ceny ve výši XXX,- Kč bude Budoucí kupující uhrazen složením na účet Budoucí prodávající uvedený v čl. I. odst Smlouvy nejpozději do tří měsíců od uzavření Smlouvy. 4

5 VIII. Nová Kupní smlouva 8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zamítnutí návrhu na zápis vkladu vlastnického práva pro kupující podle Kupní smlouvy, se Kupní smlouva ruší ex tunc, vyjma smluvního ujednání uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku Smlouvy, které v ní bude zakomponováno Pro případ, že zápis vkladu vlastnického práva podle Kupní smlouvy bude Katastrálním úřadem zamítnut z důvodu existence právních vad Kupní smlouvy, zjištěných při výkonu jeho přezkumné činnosti v rámci řízení o povolení vkladu dle ust. 5 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, Smluvní strany se zavazují uzavřít novou Kupní smlouvu s tím, že vyjma případných nutných úprav, jimiž budou odstraněny zjištěné právní vady Kupní smlouvy, zůstane text nové Kupní smlouvy nezměněn. IX. Ostatní ujednání Smluvních stran 9.1. Budoucí prodávající se Smlouvou zavazuje uzavřít s Budoucí kupující Kupní smlouvu, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k Nemovitostem z Budoucího prodávajícího v postavení prodávajícího na Budoucí kupující v postavení kupující nejpozději do tří měsíců po uzavření Smlouvy, ne však dříve, než dojde ke složení kupní ceny. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 Pracovních dnů ode dne složení doplatku Kupní ceny na účet Budoucí prodávající Budoucí kupující je srozuměn s tím, že Nemovitosti mohou být po podpisu Smlouvy zatíženy věcnými břemeny či právy třetích subjektů v souvislosti s uložením, vedením a údržbou inženýrských sítí Budoucí prodávající se zavazuje, že v období od uzavření Smlouvy do dne, v němž bude Smluvním stranám doručen Katastrálním úřadem prvopis Kupní smlouvy opatřený doložkou osvědčující zápis vkladu vlastnického práva k Nemovitostem pro Budoucí Kupující, či do doby zániku Smlouvy, nepřevede vlastnické právo k Nemovitostem na třetí osobu Budoucí prodávající se zavazuje podat návrh na zápis vkladu vlastnického práva pro Budoucí kupující u Katastrálního úřadu, a to do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy s tím, že kopii návrhu opatřenou prezentačním razítkem místně příslušného katastrálního úřadu zašle Budoucí kupující Budoucí prodávající se zavazuje předat Nemovitosti Budoucí kupující nejpozději pátý den po uhrazení Kupní ceny složením na účet Budoucí prodávající. 5

6 X. Sankční a zajišťující ujednání V případě, že Budoucí kupující neuzavře ze své viny Kupní smlouvu v termínu sjednaném v čl. IX. odst Smlouvy či v případě, že Budoucí kupující neuhradí Kupní cenu ve výši, termínu a způsobem sjednanými v čl. VII. Smlouvy, zavazuje se zaplatit Budoucí prodávající smluvní pokutu ve výši ,- Kč tj. slovy: Dvě stě tisíc korun českých V případě, že Budoucí prodávající neuzavře ze své viny Kupní smlouvu v termínu sjednaném v čl. IX. odst Smlouvy, zavazuje se zaplatit Budoucí kupující smluvní pokutu ve výši ,- Kč tj. slovy: Dvě stě tisíc korun českých Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Fikce doručení výzvy se výslovně připouští. XI. Doručování Veškerá oznámení, pokyny, či dokumenty, které mají být doručeny druhé Smluvní straně, musí být adresovány k rukám osob podepisujících jménem, anebo v zastoupení Smluvních stran tuto Smlouvu a musí být doručeny osobně oproti potvrzení, či doporučeným dopisem na adresu, uvedenou v čl. I. Smlouvy Za den doručení, v případě nevyzvednutí zásilky či maření doručení, se považuje třetí kalendářní den od předání zásilky k přepravě subjektu provádějícímu doručování Předání doručované písemnosti, ohledně jejíhož doručení se uplatní fikce doručení, nemůže být ani následně bráněno a tato musí být k výzvě původního adresáta předána. XII. Závěrečná ujednání Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání Smluvních stran, týkající se předmětu Smlouvy, učiněná jak ústní, tak písemnou formou Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument. Budoucí prodávající obdrží jedno vyhotovení Smlouvy, Budoucí kupující pak dvě vyhotovení Smlouvy Smlouva je uzavřena a nabývá obligační právní účinnosti jejím podpisem Smluvními stranami Smluvní strany si text Smlouvy řádně přečetly, jednotlivá práva a povinnosti pro ně ze Smlouvy vyplývající jsou jim známy, v ujednáních Smlouvy neshledávají 6

7 jakýchkoli nejasností. Text Smlouvy bylo Smluvním stranám umožněno konzultovat se svými právními zástupci Smlouva je odrazem pravé a svobodné vůle Smluvních stran prosté omylu. Smluvní strany ji na znamení souhlasu s právy a povinnostmi z ní vyplývajícími, jako nedílný celek, níže uvedeného dne, měsíce a roku, podepisují. V Třebíči dne XXX Za Budoucí prodávající: Budoucí kupující: 7