Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská"

Transkript

1 Město Orlová odbor správy majetku města V Orlové dne Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Obsah: A. Návrh na usnesení: Rada města Orlová v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská B. Důvodová zpráva Předkládá: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku města Zpracovala: Kamila Břenková, referent odboru správy majetku města Garant OSMM: Rostislav Šajar, místostarosta

2 Důvodová zpráva Odbor správy majetku města (dále jen OSMM) předkládá informační zprávu o provozu parkovacího závorového systému (dále jen PZS) na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni od doby zprovoznění v říjnu 2009 do prosince roku S popisem funkce, provozu a příjmů a výdajů do května roku 2010 byla Rada města Orlová (dále jen RMO) seznámena materiálem předloženým na 81. jednání dne Z důvodu regulace parkování a tím umožnění řidičům kdykoliv zaparkovat v centru města byl záměr zavedení placeného parkování na obou parkovištích schválen na 26. zasedání RMO dne s předpokládanými investičními náklady ve výši tis. Kč. Zároveň byl předpoklad, že denní příjem bude cca 10 tis. Kč a návratnost investice okolo osmi měsíců. Finanční prostředky byly č. usn. 273/11 schváleny na 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne Celkové investiční náklady na realizaci této akce byly ve výši Kč. K navýšení předpokládané ceny z roku 2007 došlo následovně: na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele díla v roce 2008 došlo k navýšení ceny díla o cca 627 tis. Kč, v průběhu realizace díla v roce 2009 došlo k navýšení o cca 75 tis. Kč na doplnění zařízení pro abonentní karty, po realizaci díla v roce 2009 došlo k navýšení o cca 50 tis. Kč na doplnění o zahrazovací sloupky a informační tabule. V průběhu roku 2009 byl vybrán dodavatel díla ELTODO, s.r.o., Brno. Výrobce instalovaného systému je firma Autogard, s.r.o., Brno. PZS byl zprovozněn v říjnu roku 2009 a slouží k automatické obsluze dvou parkovišť se zpoplatněným parkováním, a to před Polyfunkčním domem a nákupním střediskem ESAM. Systém zajišťuje odbavení vozidel při vjezdu, příjem plateb za parkování a následné odbavení vozidel při výjezdu. Sestává z automatické pokladny umístěné před Polyfunkčním domem a osmi stojanů se čtyřmi závorami umístěnými v ostrůvcích v ústí vjezdu/výjezdu z parkovišť (není vzájemné datové propojení). Životnost tohoto sytému je dle dodavatele 8 let. Od doby spuštění PZS se OSMM jako správce zařízení potýkal se značnými problémy při jeho provozování, kdy byl PZS i cílem vandalů. Vlivem různých příčin byl systém vyřazen z provozu na dobu i několik hodin až několik dnů. Mimo problémů s provozem PZS, které byly následkem neznalosti řidičů, systém vykazoval různé poruchy, které se upravily po ručním restartu zařízení nebo byly operativně odstraněny zaměstnancem města. Vyskytovaly se i závady, které vedly k následné výměně důležitých prvků zařízení (výměna čtečky, stříhací hlavy, řídících desek, bankomatu, celé pokladny). Po dobu záruky byly potřebné opravy řešeny se zhotovitelem v rámci reklamačních řízení. Záruční doba na toto zařízení skončila Přesto i v současné době jsou řešeny některé výše popsané závady, z nichž většinu lze odstranit odpovědným zaměstnancem města, ale vyskytují se i poruchy jejichž následkem je zařízení nefunkční po dobu několik dní do doby provedení opravy odbornou firmou. Na zajištění kontroly, provozu a základní údržby se podílí: Odbor správy majetku města - zajišťuje provoz, údržbu a opravy, vč. výběru peněz, nákupu spotřeb.materiálu atd. Městská policie - zajišťuje 24 hodinový dozor prostřednictvím kamerového systému a náhodných pochůzek, zajišťuje pohotovostní službu v případě poruchy systému mimo pracovní dobu zaměstnanců OSMM Po více jak čtyřletém provozování PZS lze konstatovat, že instalace systému splňuje původní záměr na regulaci parkování a umožňuje tím řidičům kdykoliv v centru města zaparkovat. Zároveň však nebyly dosaženy předpokládané finanční příjmy, a to zřejmě z důvodu zavedení bezplatného parkování po dobu první hodiny. 2

3 V říjnu roku 2009 byly stanoveny podmínky placeného parkování Zásadami pro stanovení ceny schválenými RMO dle Nařízení města Orlová č. 2/2009: - provozní doba Po Pá 07,00 18,00 hod. So 08,00 13,00 hod. - cena za parkování 10,- /hodina - první hodina parkování zdarma z důvodu podpory krátkodobého parkování (1. měsíc provozu byla bezplatná jen první ½ hodina) V průběhu sledovaných let bylo uzavřeno pět smluv na dlouhodobý pronájem parkovacích míst, přičemž v současné době jsou uzavřeny dvě smlouvy, a to s ročním poplatkem 5 tis. Kč. Pro informaci je níže uveden přehled příjmů a výdajů za období leden listopad V níže uvedené tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů jednak v jednotlivých letech, jednak v poměru na měsíc. V přehledu jsou údaje předmětného Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská a pro informaci i Parkovacího automatu ul. Osvobození. Porovnání těchto finančních údajů je jen orientační, neboť se nejedná o shodné systémy (počet parkovacích míst, množství jednotlivých komponentů, spotřeba el. energie) a především nemají shodnou cenu za parkování. Doba placeného parkování je stejná. PŘÍJMY JSOU TVOŘENY: Parkovací automat - poplatkem za krátkodobé jednorázové parkování (dle délky odstavení automobilu) ve výši 10,- Kč/ 1 / 2 hodiny, Parkovací závorový systém - poplatkem za krátkodobé jednorázové parkování (dle délky odstavení automobilu) ve výši 10,- Kč/hodina přičemž 1. hodina je zdarma, - poplatkem na dlouhodobý pronájem parkovacího místa na základě uzavřené smlouvy, - náhrady pojišťoven za vandalismus. VÝDAJE JSOU TVOŘENY: Parkovací automat - opravy zařízení vč. výměny komponentů, - nákup termopásek, - revize el. instalace zařízení, - odměna pracovníka údržby. Výdaje neobsahují spotřebu el. energie, jelikož provoz automatu je na akumulátor, který je napájen z veřejného osvětlení. Parkovací závorový systém - spotřebu el. energie, - opravy zařízení (i po vandalismu) vč. výměny komponentů, - nákup termopásek a drobného nářadí pro opravy, - periodické kontroly, - revize el. instalace zařízení - odměna pracovníka údržby. 3

4 Parkovací závorový systém na ul. Rydultowská rok 2010 rok 2011 rok 2012 Leden až listopad 2013 Příjmy celkem 195 tis. Kč Příjmy celkem 151 tis. Kč Příjmy celkem 131 tis. Kč Příjmy celkem 93 tis. Kč Výdaje celkem 209 tis. Kč Výdaje celkem 139 tis. Kč Výdaje celkem 164 tis. Kč Výdaje celkem 232 tis. Kč periodická kontrola, pravidelná revize podložky, klíče, folie stlačený vzduch, změna DPH 20 tis. Kč 24 tis. Kč 1 tis. Kč nářadí 2 tis. Kč termopásky 87 tis. Kč termopásky, sůl 36 tis. Kč termopásky, revize 38 tis. Kč termopáska, sůl 29 tis. Kč oprava zábrany, stříhací oprava desky, opravy po hlavy, výměna baterie stříhací hlavy, vandalismu 39 tis. Kč 38 tis. Kč termohlavy,závory 121 tis. Kč spotřeba el. energie spotřeba el. energie spotřeba el. spotřeba el. energie 32 tis. Kč 26 tis. Kč 26 tis. Kč energie/záloha 20 tis. Kč údržbář 31 tis. Kč údržbář 53 tis. Kč údržbář 61 tis. Kč údržbář 60 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) - 14 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) + 12 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) - 33 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) tis. Kč Parkovací automat před MěÚ na ul. Osvobození rok 2010 rok 2011 rok 2012 Leden až listopad 2013 Příjmy celkem 184 tis. Kč Příjmy celkem 190 tis. Kč Příjmy celkem 184 tis. Kč Příjmy celkem 159 tis. Kč Výdaje celkem 10 tis. Kč Výdaje celkem 26 tis. Kč Výdaje celkem 32 tis. Kč Výdaje celkem 38 tis. Kč změna DPH termopásky 2 tis. Kč servis,dodání klíčů 11 tis. Kč revize automatu, opravy 5 tis. Kč v programu, pásky 6 tis. Kč oprava,výměna displeje 10 tis. Kč termopáska 2 tis.kč výměna mincovníku 7 tis. Kč údržbář 8 tis. Kč údržbář 5 tis. Kč údržbář 25 tis. Kč údržbář 25 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) +164 tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) tis. Kč Zisk (+) / ztráta (-) tis. Kč

5 Z výše uvedeného je patrné, že příjmy u Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská jsou podstatně nižší, což je zapříčiněno především bezplatným parkováním během první hodiny. OSMM provedl v měsících říjen a listopad průběžné kontroly počtu parkujících vozidel, a to jak v placené tak i neplacené době. Bylo zjištěno, že v pracovní dny je na obou parkovištích celkový denní počet parkujících vozidel průměrně 860. Z toho parkuje až cca 790 aut v placené době, avšak jen cca 34 řidičů je z nich platících, tzn. že překročí bezplatné stání jedné hodiny. Z toho vyplývá, že pokud by bylo parkování zpoplatněno již od první minuty, byl by denní příjem ve zpoplatněných dnech za parkování o cca 7,5 tis. Kč vyšší, tzn. měsíční příjmy by byly okolo 150 tis. Kč, avšak za předpokladu, že by parkoviště byla využívána ve stejné frekvenci jak doposud. Tato zpráva je předkládána jako informativní a neřeší případné změny či zrušení tohoto systému. V případě, že by byl požadavek provedení změn za účelem úspory finančních prostředků odbor předkládá tyto možnosti: 1. změnu ceny za parkování: Náklady na provedení této varianty jsou v předpokládané výši cca 5 tis. Kč. - varianta A) zrušení bezplatného pakování při zachování ceny parkovného ve výši 10,- Kč/hod. Tato varianta by v případě zachování stejné frekvence parkujících vozidel zvýšila příjmy o cca 150 tis. Kč měsíčně, což však nelze předem garantovat, - varianta B) zrušení bezplatného parkování a nastavení stejné ceny parkovného jako u parkovacího automatu na ul. Osvobození, a to 10,- Kč/ 1 / 2 hod. U této varianty nelze předem odhadnout výši příjmů. V případě, že by došlo ke změně ceny za parkování, bude nutné odborem dopravy provést změnu v současné době platných Zásad pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za sjednanou cenu a pro vydávání parkovacích karet a předložit RMO ke schválení. 2. zrušení parkovacího závorového systému Zrušení parkovacího závorového systému je možno realizovat následovně:. - varianta A) zrušení systému (demontáž a likvidace stojanů a pokladny mimo likvidace kabeláže a odběrného místa el. energie) byla zhotovitelem díla vyčíslena ve výši cca Kč, - varianta B) zrušení sytému firmou vybranou ze zájemců oslovených prostřednictvím úřední desky, kdy likvidace by byla provedena zdarma a demontovaný systém odkoupen. V případě zrušení systému bude nutné ukončit stávající smlouvy na nájem parkovacího místa. Zároveň bude potřeba provést odborem dopravy změnu v současné době platného Nařízení města Orlová č. 1/2013, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu a Zásad pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za sjednanou cenu a pro vydávání parkovacích karet a předložit RMO ke schválení.

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou

Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou Návrh řešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou Zpracoval: Bc. David Šťastný 1 Obsah 1. Úvod 2 2. Finanční kalkulace.3 3. Porovnání příjmů jiných měst z parkování.4 4. Možné úpravy v řešení dopravní

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ... 5 3 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK... 6 3.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje... 6

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy Příloha k č. j. MHMP 1573312/2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Důvodová zpráva. 1. Úvod

Důvodová zpráva. 1. Úvod Důvodová zpráva 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy a to nejen z důvodu ověření, zda přetrvávají podmínky pro uplatnění cenové

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více