Komparace britské a české protikorupční úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace britské a české protikorupční úpravy"

Transkript

1 Prezentace pro Britskou obchodní komoru v ČR Komparace britské a české protikorupční úpravy Prof. Jaroslav Fenyk

2 Struktura výkladu 1. Jurisdikce České republiky podle trestního zákoníku a trestního řádu 2. Úplatkářství v trestním zákoníku 3. Jiné trestné činy korupční povahy 4. Trestní odpovědnost právnických osob návrh zákona Korupce a mezinárodní justiční spolupráce 6. Vládní program proti korupci trestněprávní oblast WHITE & CASE LLP 17 February

3 Část I. Jurisdikce České republiky podle trestního zákoníku a trestního řádu Prezentace pro Britskou obchodní komoru

4 Trestný čin České trestní právo předpokládá individuální odpovědnost fyzických osob za zavinění, trestní odpovědnost právnických osob nezná. Platí zásada nullum crimen sine lege trestným činem jsou jen jednání výslovně uvedená v trestním zákoně. Skutková podstata trestného činu = objektivní a subjektivní znaky: Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka WHITE & CASE LLP 17 February

5 Jednání za jiného Konkrétní a speciální pachatel ( 114) 1) Jestliže k spáchání trestného činu TZ vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, může být pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. 2) Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná. Tohoto ustanovení se užije i tehdy, a) jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby, b) jestliže právnická osoba vznikla, ale její vznik je neplatný, nebo c) je-li právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, neplatný nebo neúčinný. 3) Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení tam vyžadované. WHITE & CASE LLP 17 February

6 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) Místní působnost: 4 zásada teritoriality: 1) Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území. 2) Trestný čin (pachatelství, spolupachatelství) se považuje za spáchaný na území ČR, a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný TZ nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině. 3) Účastenství (organizátorství, návod, pomoc) je spácháno na území ČR, a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odst. 2, nebo b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině. 4) Jednal-li účastník na území ČR, užije se na účastenství zákona ČR bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný. WHITE & CASE LLP 17 February

7 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) 5 zásada registrace (resp. zásada vlajky) Podle zákona ČR se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území ČR na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v ČR. WHITE & CASE LLP 17 February

8 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) 6 zásada (aktivní) personality Podle zákona ČR se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan ČR nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 7 odst. 2 zásada pasivní personality Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu ČR nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území ČR povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. WHITE & CASE LLP 17 February

9 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) 7 odst. 1 zásada ochrany a univerzality Podle zákona ČR se posuzuje trestnost (taxativně vymezené trestné činy) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území ČR povolen trvalý pobyt. Ve výčtu není uveden trestný čin korupční povahy, pokud nejde o organizovanou zločineckou skupinu. WHITE & CASE LLP 17 February

10 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) 8 subsidiární zásada univerzality 1) Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, i tehdy, a) je-li čin trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, a b) jestliže pachatel byl dopaden na území ČR a nebyl vydán nebo předán k trestnímu stíhání cizímu státu nebo jinému subjektu k trestnímu stíhání oprávněnému. 2) Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území ČR sídlo nebo organizační složku, anebo fyzické osoby, která je podnikatelem a má na území ČR podnik, jeho organizační složku nebo místo podnikání. 3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl trestný čin spáchán. WHITE & CASE LLP 17 February

11 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění p. předp.) 9 Působnost stanovená mezinárodní smlouvou 1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona ČR také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. 2) Ustanovení 4-8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští. Mezinárodní smlouvy obsahují buď ustanovení, která jsou přímo vykonatelná a jejichž aplikace ve vnitrostátním českém právu se lze domáhat s odkazem na čl. 10 odst. 1 Ústavy ČR, nebo obsahují ustanovení, která je třeba promítnout do vnitrostátního práva, protože jsou k přímé aplikace nezpůsobilá. Půjde zejména o založení české jurisdikce a o zavedení legálních definic trestných činů, příp. o povinnost České republiky ke spolupráci v trestních věcech. WHITE & CASE LLP 17 February

12 Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění p. předp.) příslušnost 18 místnípříslušnost: 1) Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. 2) Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území ČR, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. WHITE & CASE LLP 17 February

13 Část II. Úplatkářství v trestním zákoníku Prezentace pro Britskou obchodní komoru

14 Úplatkářství systematické začlenění v TZ: Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Díl 3 Úplatkářství 331 Přijetí úplatku 332 Podplacení 333 Nepřímé úplatkářství 334 Společné ustanovení Ochrana čistoty veřejného života, nestranného a objektivního obstarávání věcí obecného zájmu osobami, které věci obecného zájmu obstarávají, před různými formami korupce (úplatkářstvím). WHITE & CASE LLP 17 February

15 331 Přijetí úplatku odst. 1, odst Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. 2. Kdo za okolností uvedených v odst. 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let. Týká se i korupce v soukromém sektoru (na základě rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji s korupcí v soukromém sektoru a Společné akce ze dne přijaté Radou na základěčlánku K.3 Smlouvy o EU o korupci v soukromém sektoru) WHITE & CASE LLP 17 February

16 331 Přijetí úplatku odst. 3, odst Odnětím svobody na 2 8 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 4. Odnětím svobody na 5 12 let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. WHITE & CASE LLP 17 February

17 332 Podplacení 1. Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem. 2. Odnětím svobody na 1 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. Týká se i korupce v soukromém sektoru (na základě rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji s korupcí v soukromém sektoru a Společné akce ze dne přijaté Radou na základěčlánku K.3 Smlouvy o EU o korupci v soukromém sektoru) WHITE & CASE LLP 17 February

18 333 Nepřímé úplatkářství 1. Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. 2. Kdo z důvodu uvedeného v odst. 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. WHITE & CASE LLP 17 February

19 Výklad některých ustanovení Úplatek odst. 1 neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. WHITE & CASE LLP 17 February

20 Úřední osoby ( 127): a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident ČR, poslanec nebo senátor Parlamentu ČR, člen vlády ČR nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, h) finanční arbitr a jeho zástupce, i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. WHITE & CASE LLP 17 February

21 K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odst. 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva. Zavedení odpovědnosti podle odst. 3 vyplývá z Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích č. 25/2000 Sb.m.s., Úmluvy o boji proti korupci úředních osob ES nebo členských států EU a Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES. WHITE & CASE LLP 17 February

22 Úřední osoba ( 331 až 333 korupční trestné činy): též jakákoliv osoba a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu, b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jiným subjekty mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci, nebo d) zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv ČR nebo cizí stát, pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí. WHITE & CASE LLP 17 February

23 Obstarávání věcí obecného zájmu: Judikatura Nejvyššího soudu: Je činnost, která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů veřejné správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb (R 16/1988). Jde tedy o plnění všech úkolů, na jejich řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina. Nespadá sem činnost občanů, jež je výlučně projevem jejich osobních práv. Komentář k tr. zák.: Obstarávání věcí obecného zájmu ve sféře obchodních vztahů zachovávání smluvně převzaté nebo právním předpisem uložené povinnosti, která má zabránit protiprávnímu poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. 334 tr. zák. korupční trestné činy: Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. WHITE & CASE LLP 17 February

24 Podnikání: Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku ( 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. př.). Podnikatel: Podnikatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, notáři, architekti atd.), nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. WHITE & CASE LLP 17 February

25 Souvislost mezi úplatkem a obstaráváním věcí podnikáním pachatele nebo jiného : obecného zájmu nebo Úplatek musí mít vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného zájmu (R 1/1978-I), popř. podnikání pachatele nebo jiné podnikající osoby. Existuje vztah k činnosti osoby, která věci obecného zájmu sama obstarává, která přitom spolupůsobí, např. koná přípravné nebo pomocné práce; Obdobně je tomu v případě úplatku v rámci podnikání. To, že osoba, na níž je působeno úplatkem nakonec postupovala bez ohledu na úplatek, nemá vliv na trestnost. V opačném případě jde o přitěžující okolnost. WHITE & CASE LLP 17 February

26 Prezentace pro Britskou obchodní komoru Část III. Jiné trestné činy korupční povahy WHITE & CASE LLP

27 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 1. Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí a) klamavé reklamy e) podplácení a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody na 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Podplácení podle 248 odst. 1 není totožné s podplácením podle 342, ale je širší odkaz na 49 obchodního zákoníku. Zahrnuje jak přijetí úplatku, tak i příslibu i žádost o úplatek v rámci hospodářské soutěže. WHITE & CASE LLP 17 February

28 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 1. Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Ustanovení 257 je ve vztahu speciality k ustanovení 331. WHITE & CASE LLP 17 February

29 258 Pletichy při veřejné dražbě 1. Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Ustanovení 258 je ve vztahu speciality k ustanovení 331. WHITE & CASE LLP 17 February

30 Část IV. Trestní odpovědnost právnických osob Prezentace pro Britskou obchodní komoru

31 Akty OSN, OECD a Rady Evropy Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, Paříž, (č. 25/2000 Sb.m.s.) Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu, New York, (č. 18/2006 Sb.m.s.) Úmluva OSN proti korupci, Mérida, Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Palermo, Druhý opční protokol OSN k úmluvě o právech dítěte, týkající se obchodu s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie, New York, Úmluva RE o trestněprávní ochraně životního prostředí, Štrasburk, Trestněprávní úmluva RE o korupci, Štrasburk, (č. 70/2002 Sb.m.s.) Úmluva RE o boji proti počítačové kriminalitě, Štrasburk, Úmluva RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, Štrasburk, (č. 33/1997 Sb.) Úmluva RE o boji proti obchodování s lidmi, Štrasburk, Úmluva RE o financování terorismu, Štrasburk, Úmluva RE o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a sexuálním vykořisťováním, Lanzarote, WHITE & CASE LLP

32 Doporučení RE (77)28 o úloze trestního práva při ochraně životního prostředí Doporučení RE (81)12 o hospodářské kriminalitě Doporučení RE (82)15 o úloze práva při ochraně spotřebitelů Doporučení Výboru ministrů RE (88)18 nebo (88)17 o odpovědnosti podniků a jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit Celosvětový akční plán proti organizovanému transnacionálnímu zločinu přijatý Světovou ministerskou konferencí o organizovaném transnacionálním zločinu, konanou v Neapoli ( ) WHITE & CASE LLP

33 Akty ES/EU Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů ES, RR o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, RR o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků, RR o boji proti terorismu, RR o potírání obchodování s lidmi, RR o posílení trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu, RR o ochraně životního prostředí trestním právem, RR o boji proti korupci v soukromém sektoru, RR o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, RR o boji proti obchodování s lidmi, RR o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské WHITE pornografii, & CASE LLP

34 RR, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkové podstaty trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, RR k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečistění z lodí, RR o útocích proti informačním systémům, RR o boji proti organizované trestné činnosti, Směrnice EP a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, RR o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, Směrnice EP a Rady o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, WHITE & CASE LLP

35 Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Návrh zákona upravuje: Základy trestní odpovědnosti Tresty a ochranné opatření Trestní řízení Trestní zákoník a trestní řád se použijí tehdy, když nový zákon nestanoví něco jiného. WHITE & CASE LLP 17 February

36 Základy trestní odpovědnosti právnických osob Místní působnost ( 2) Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného na území ČR právnickou osobou, která má sídlo v ČR nebo má na území ČR umístěn podnik nebo jeho organizační složku anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek. WHITE & CASE LLP 17 February

37 Subjekt trestného činu ( 7) Negativní vymezení, tedy odpovědné nejsou: Česká republika Územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci Státní organizace Právnické osoby zřízení zákonem Právnické osoby při výkonu veřejné moci Majetková účast výše uvedených právnických osob v právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost takové právnické osoby podle tohoto zákona. WHITE & CASE LLP 17 February

38 Trestné činy ( 8) Varianta I katalog trestných činů Obchodování s lidmi ( 168) Svěření dítěte do moci jiného ( 169) Vydírání ( 175) Porušení tajemství dopravovaných zpráv ( 182) Sexuální nátlak ( 186) Pohlavní zneužití ( 187) Kuplířství ( 189) Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií ( 192) Zneužití dítěte k výrobě pornografie ( 193) Ohrožování výchovy dítěte ( 201) Svádění k pohlavnímu styku ( 202) Podvod ( 209) Pojistný podvod ( 210) Úvěrový podvod ( 211) Dotační podvod ( 212) Provozování nepoctivých her a sázek ( 213) Podílnictví ( 214) Podílnictví z nedbalosti ( 215) Legalizace výnosů z trestné činnosti ( 216) Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti ( 217) Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací ( 230) Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat ( 231) Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti ( 232) Padělání a pozměnění peněz ( 233) Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ( 234) Udávání padělaných a pozměněných peněz ( 235) Výroba a držení padělatelského náčiní ( 236) Neoprávněná výroba peněz ( 237) Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ( 240) WHITE & CASE LLP 17 February

39 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby ( 241) Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení ( 243) Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží ( 244) Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti ( 245) Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění ( 254) Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy ( 259) Poškozování finančních zájmů ES ( 260) Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ( 270) Nedovolené ozbrojování ( 279) Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků ( 280) Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky ( 281) Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu ( 282) Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ( 283) Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu ( 284) Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku ( 285) Poškození a ohrožení životního prostředí ( 293) Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti ( 294) Poškození lesa ( 295) Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek ( 297) Neoprávněné nakládání s odpady ( 298) Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami ( 299) Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti ( 300) Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin ( 301) WHITE & CASE LLP 17 February

40 Teroristický útok ( 311) Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci ( 324) Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu ( 326) Přijetí úplatku ( 331) Podplacení ( 332) Nepřímé úplatkářství ( 333) Zasahování do nezávislosti soudu ( 335) Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 337) Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice ( 340) Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky ( 341) Neoprávněné zaměstnávání cizinců ( 342) Křívá výpověď a nepravdivý znalecký posudek ( 346) Padělání a pozměnění veřejné listiny ( 348) Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka ( 349) Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci ( 352) Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob ( 355) Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod ( 356) Účast na organizované zločinecké skupině ( 361) Podněcování k trestnému činu ( 364) Nadržování ( 366) Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka ( 404) Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia ( 405) výčet neobsahuje trestné činy při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě WHITE & CASE LLP 17 February

41 Varianta II Trestnými činy se pro účely zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, není-li jejich spáchání právnickou osobou vyloučeno jejich povahou. WHITE & CASE LLP 17 February

42 Trestný čin právnické osoby formální podmínky: Protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti za podmínky, že jednal: statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, ten, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku, zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, jestliže ho lze této právnické osobě přičítat WHITE & CASE LLP 17 February

43 Trestný čin právnické osoby materiální podmínky: Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jen tehdy, když: trestný čin byl spáchán jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide), kromě zaměstnance, nebo trestný čin byl spáchán zaměstnancem na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše uvedených orgánů nebo osob anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu Není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným shora. WHITE & CASE LLP 17 February

44 Trestná součinnost Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena odpovědnost fyzických osob, je možné i spolupachatelství fyzické a právnické osoby a další formy trestné součinnosti v širším slova smyslu (nepřímý pachatel, spolupachatel, návodce, pomocník, organizátor). WHITE & CASE LLP 17 February

45 Druhy trestů a ochranné opatření Tresty Zrušení právnické osoby Propadnutí majetku Peněžitý trest ( denních sazeb po mil. Kč) Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Zákaz činnosti (1 20 let) Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (1 20 let) Zákaz přijímání dotací a subvencí (1 20 let) Uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek) Ochranné opatření Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (možno namísto toho uložit pozměnění, odstranění nebo jinou změnu) WHITE & CASE LLP 17 February

46 Část V. Korupce a mezinárodní justiční spolupráce Prezentace pro Britskou obchodní komoru

47 Rámcové rozhodnutí o EZR EZR se vztahuje na trestné činy, které: byly podle právních předpisů vykonávajícího členského státu spáchány zcela nebo zčásti na území vykonávajícího členského státu nebo na místě, které se za toto území považuje; byly spáchány mimo území členského státu, jehož příslušný orgán evropský zatýkací rozkaz vydal, a právní předpisy vykonávajícího členského státu neumožňují stíhání za stejné trestné činy, pokud byly spáchány mimo jeho území tato možnost byla stanovena zejména pro potřeby členských států uplatňujících angloamerický systém trestního řízení, které neuplatňují v trestním řízení zásadu aktivní personality (tj. Velká Británie a z přístupových zemí Malta). Pojmové odlišnosti korupce podle jejího vymezení v jednotlivých právních řádech mohou být také problémem z hlediska evropského zatýkacího rozkazu, neboť korupce patří mezi ty trestné činy, u nichž se nezkoumá naplnění požadavku oboustranné trestnosti (čl. 2 odst. 2 RR, 412 odst. 2 písm. g/ - korupce). Problémy s výkladem čl. 2 odst. 2 RR. WHITE & CASE LLP 17 February

48 Případný konflikt jurisdikcí dvou nebo více států Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 opředcházení kompetenčním sporůmpři výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení. Evropská Úmluva o předávání trestního řízení č. 551/1992 Sb.: 1. Kterýkoli smluvní stát, který před zahájením nebo v průběhu řízení pro trestný čin, který nepovažuje za politický nebo výlučně vojenský, zjistí, že probíhá řízení v jiném smluvním státě proti téže osobě pro tentýž trestný čin, posoudí, zda může buď zastavit nebo přerušit své řízení nebo je předat do jiného státu. 2. Pokud nepovažuje vzhledem k okolnostem za vhodné zastavovat nebo přerušovat řízení, sdělí to druhému státu zavčas, v každém případě před vynesením rozsudku ve věci. WHITE & CASE LLP 17 February

49 Případný konflikt jurisdikcí dvou nebo více států Nařízení Rady o zřízení Eurojustu ve znění nařízení Rady o posílení Eurojustu č. 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008: Čl. 13 informační povinnost členského státu o kompetenčním konfliktu národnímu členu Eurojustu Řešení kompetenčního konfliktu mezi národními členy Eurojustu čl. 7: Pokud se dva nebo více národních členů nemůžou shodnout na tom, jak vyřešit kompetenční spor, pokud jde o zahájení vyšetřování nebo stíhání podle článku 6 a zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. c), je kolegium požádáno o vydání nezávazného písemného stanoviska k případu za předpokladu, že tato záležitost nemohla být vyřešena vzájemnou dohodou mezi dotyčnými příslušnými vnitrostátními orgány. Stanovisko kolegia je neprodleně předáno dotyčným členským státům. WHITE & CASE LLP 17 February

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Postavení věřitelů v trestním řízení Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Obsah 1. Procesní postavení věřitele v trestním řízení 2. Zajišťovací instrumenty v trestním řízení 3. Uplatnění nároků

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON č. 40/2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpořen Korupce

Více

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bakalářská práce Autor : Jiří Lacina Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚPLATKÁŘSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Mgr. Eva Tetourová

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚPLATKÁŘSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Mgr. Eva Tetourová PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚPLATKÁŘSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Mgr. Eva Tetourová Studie č. 5.334 2005, přepracováno červenec 2013 Obsah: I. ÚVOD... 2 II. JEDNOTLIVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY...

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 15 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice Generální ředitelství I. - Právní záležitosti ODBOR PRO PROBLÉMY KRIMINALITY SKUPINA STÁTŮ PROTI KORUPCI RADA EVROPY Štrasburk, 12. května 2006 Důvěrné Greco Eval II Rep (2005) 7E Druhé kolo hodnocení

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník Stav ke dni 15. ledna 2010 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník ve znění pozdějšího předpisů: 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

Více

DOKUMENTY OSN KE KORUPCI A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU. Úmluva OSN proti korupci

DOKUMENTY OSN KE KORUPCI A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU. Úmluva OSN proti korupci INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI DOKUMENTY OSN KE KORUPCI A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU Úmluva OSN proti korupci Protokol proti nezákonné výrobě střelných zbraní, jejich částí a součástek a munice

Více

Získávání informací z evidencí

Získávání informací z evidencí Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 66 Získávání

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

Použité právní předpisy

Použité právní předpisy Použité právní předpisy Citace jsou platné k 5. 3. 2011. POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 1 Použité právní předpisy v úplném znění 2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých

Více

Korupce z pohledu trestního práva

Korupce z pohledu trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více