Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město"

Transkript

1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická v Havířově poskytuje v denním studiu střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve studijních oborech Automatizační technika (26-44-M/001), Elektronické počítačové systémy (26-47-M/002) a Technické lyceum (78-42-M/001) a podle nových školních vzdělávacích programů v oborech Informační technologie (18-20-M/20), Řídicí systémy (Elektrotechnika M/01) a Technické lyceum (78-42-M/01). Svým působením pokrývá oblast Havířova, Orlové, Českého Těšína a částečně Karviné, Frýdku Místku, Třince a Jablunkova. Regionální rozdělení ţáků je uvedeno na obrázku č. 1 a v grafu č. 2. Obr. č. 1 regionální rozdělení ţáků Ve školním roce studovalo v denním studiu 340 ţáků (z toho 8 dívek) z 39 obcí ve 14 třídách. Srovnání počtu ţáků za poslední období ukazuje graf č.3. 1

3 Obor Počet ţáků Automatizační technika (Elektrotechnika -Řídicí systémy) 82 Elektronické počítačové systémy 200 Technické lyceum 58 Graf č. 2 ţáci podle bydliště Graf č. 3 počty ţáků v období let 2003 aţ

4 1.3 Zřizovatel Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava. 1.4 Vedení školy Ředitel : zástupce ředitele : Ing. Petr Kocurek, Ing. Peter Ralbovský. 1.5 Kontaktní údaje Telefon : , fax : , Internet : 1.6 Školská rada Sloţení Školské rady SPŠE Havířov : Ing. Vladimír Buchta, Ing. Michaela Burková, Mgr. Hana Dočkalová místopředsedkyně, Mgr. Alena Hrubešová, Bohdan Kiszka, Ing. Ladislav Opiol, Ing. Peter Ralbovský, Ing. Ivana Schenková předsedkyně, Mgr. Marie Šnoriková. 3

5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 Obor Automatizační technika (26-44-M/001) Učební plán byl schválen MŠMT ČR dne 4. října 1999 pod č. j /99-23 a vyučovalo se podle něj ve 3. a ve 4. ročníku oboru. Vyučovací předmět 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura 2 3 Cizí jazyk 3 3 Občanská nauka 1 1 Dějepis - - Matematika 3 3 Fyzika - - Chemie - - Tělesná výchova 2 2 Technická dokumentace - - Strojnictví - - Základy elektrotechniky - - Elektronika 3 3 Elektrotechnologie - - Výpočetní technika - - Elektrotechnická měření 4/2 4/2 Silnoproudá zařízení 2 - Ekonomika - 3 Číslicová technika - - Praxe 3/3 - Výběrové předměty Výběrové předměty : automatizační technika, automatizační cvičení, mikroprocesorová technika, stroje a zařízení, matematický seminář a počítačové aplikace. Čísla udávají počet vyučovacích hodin týdně, číslo za lomítkem udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. 2.2 Obor Řídicí systémy (Elektrotechnika, M/01) Tento obor nahradil dobíhající obor Automatizační technika (26-44-M/001). V 1. a ve 2. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2009 (viz následující tabulka). 4

6 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis Fyzika 2 2 Přírodovědné vzdělávání Chemie 2 7 Biologie a ekologie 1 Matematické vzdělávání Matematika Aplikovaná matematika 1 Estetické vzdělávání Literární výchova Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Sportovně-turistický kurz 1 týden 1 týden Vzdělávání Informatika 2 3 v informačních Programové vybavení 2 a komunikačních Technické vybavení 1 21,5 technologiích Číslicová technika 4 Mikroprocesorová technika 4,5 2 Ekonomické vzdělávání Ekonomie 3 3 Elektrotechnický základ Základy elektrotechniky Elektronika Základy řízení 3 4 Elektrotechnika Řídicí systémy 1,5 25,5 Vizualizace a simulace 2 Technická praxe Elektrotechnická měření Elektrotechnická měření Technické kreslení 3 7 Strojnictví 2 2 Celkem Odborná praxe 2 týdny 2 týdny

7 2.3 Obor Elektronické počítačové systémy (26-47-M/002) Učební plán byl schválen MŠMT ČR dne 6. října 1999 pod č. j /99-23 a vyučovalo se podle něj ve 2. aţ 4. ročníku oboru. Vyučovací předmět 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie a ekologie Tělesná výchova Technické kreslení Strojnictví Základy elektrotechniky Elektronika Elektrotechnologie Výpočetní technika Elektrotechnická měření - 4/2 4/2 Silnoproudá zařízení Ekonomika Číslicová technika Praxe 3/3 3/3 - Výběrové předměty Výběrové předměty : elektronické počítače, programové vybavení, automatizace, matematický seminář. Čísla udávají počet vyučovacích hodin týdně, číslo za lomítkem udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. 2.4 Obor Technické lyceum (78-42-M/001) Učební plán byl schválen MŠMT ČR dne 7. července 1999 pod č. j /99-23 a vyučovalo se podle něj ve 3. a ve 4. ročníku oboru. 6

8 Vyučovací předmět 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Občanská nauka Ekonomika Tělesná výchova Matematika Fyzika Chemie Biologie Průmyslové výtvarnictví Technické kreslení Deskriptivní geometrie CAD systémy Výpočetní technika Výběrové předměty Disponibilní hodiny Výběrové předměty : ve 3. ročníku Elektrotechnika 3 vyučovací hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení, ve 4. ročníku Elektrotechnika 2 vyučovací hodiny týdně, Technická měření 4 vyučovací hodiny týdně, z toho 2 hodiny cvičení Disponibilní hodiny : v 1. ročníku - posílení hodinové dotace předmětu Matematika na 5 vyučovacích hodin týdně, ve 2. ročníku posílení hodinové dotace předmětu Matematika na 5 hodin týdně a předmětu Výpočetní technika na 3 hodiny týdně, 3 hodiny druhý cizí jazyk, ve 3. ročníku posílení hodinové dotace předmětu Občanská nauka na 2 hodiny týdně a předmětu Výpočetní technika na 3 hodiny týdně, 3 hodiny druhý cizí jazyk, ve 4. ročníku posílení hodinové dotace předmětu Výpočetní technika na 3 hodiny týdně, 3 hodiny druhý cizí jazyk. 2.5 Obor Technické lyceum (78-42-M/01) Tento obor nahradil dobíhající obor Technické lyceum (78-42-M/001). V 1. a ve 2. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2009 (viz následující tabulka). 7

9 Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Jazykové vzdělávání: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Odborný anglický jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis Fyzika Přírodovědné vzdělávání Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literární výchova Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Tělesná výchova Sportovně-turistický kurz 1 týden 1 týden Informatika Programové vybavení Technické vybavení Ekonomické vzdělávání Ekonomie Technická fyzika Základy elektroniky Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika Grafická komunikace a průmyslový design Deskriptivní geometrie Technické kreslení CAD systémy Průmyslový design Disponibilní hodiny Elektrotechnika Technická měření Celkem Celkem Odborná praxe 2 týdny

10 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Pedagogové Ve školním roce měl učitelský sbor 33 pedagogů, z nich 5 pracovalo na částečný úvazek. Průměrná praxe vyučujícího činila 27,1 roku a aprobovanost dosáhla 97,4%. 3.2 Technickohospodářští pracovníci Ve školním roce patřili do kategorie technickohospodářských pracovníků : sekretářka, ekonomka, knihovnice, technik ICT, školník (všichni na plný úvazek) a čtyři uklízečky (na částečný úvazek). 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení bylo jako v předchozích dvou letech ovlivněno novelou školského zákona a moţností podání tří přihlášek pro studium na střední škole. V přijímacím řízením se posuzovaly přihlášky uchazečů podle průměru z povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy základní školy. Uchazeč přitom nesměl mít na vysvědčení v 8. a 9. třídě horší prospěch neţ dobrý. Obor Přihlášeno v I. kole Přijato Skutečně nastoupilo M/ M/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 5.1 Shrnutí prospěchu všech ţáků Ţáků celkem S vyznamenáním Neprospělo Ročník opakuje Odešlo pro špatný prospěch Vyloučeno Zameškané hodiny na ţáka (za II. pololetí) ,5 Na konci školního roku byl celkový průměr známek na škole 2,33. Vývoj této průměrné známky za období přináší graf č. 4. Zastavil se nepříznivý trend u absence ve vyučování (viz graf č. 5). Počet zameškaných hodin je důsledkem bezmocnosti učitelů vůči absentujícím ţákům. Lékaři nejsou povinni vydávat potvrzení o nemoci, dospělí 9

11 ţáci si mohou absenci omlouvat sami a u nezletilých je zcela obvyklé blahosklonné omlouvání krátkodobé absence rodiči. Vedení školy se pokouší čelit tomuto nepříznivému vývoji např. kaţdodenním zasíláním sms zpráv rodičům absentujících ţáků. Graf č. 4 - vývoj průměrné známky Graf č. 5 vývoj absence 10

12 5.2 Testování ţáků v programu Kvalita Na podzim roku 2010 absolvovali ţáci 1. ročníku opět testování v rámci programu Kvalita pro střední školy Moravskoslezského kraje. Jejich výsledky z testů z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů budou porovnány za dva roky na konci třetího ročníku testováním z týchţ oblastí. Škola pak bude mít k dispozici údaje o přidané hodnotě během studia. V červnu 2011 skládali testy v rámci téhoţ programu ţáci 3. ročníku. Zde jiţ bylo srovnání s výsledky z 1. ročníku k dispozici. Testování se účastnilo 78 středních škol Moravskoslezského kraje, na nich 288 tříd a 6075 ţáků. Přehled výsledků SPŠE Havířov a závěry přináší tabulka. Celková úspěšnost (%) Percentil 1 Percentil 2 Relativní přírůstek 1 Percentil 3 Relativní přírůstek 3 Český jazyk stupeň stupeň Matematika stupeň stupeň Anglický jazyk stupeň stupeň Vysvětlivky : Celková úspěšnost - úspěšnost školy v dané dovednosti, předmětu (tzn. kolik procent škola získala v dané dovednosti/předmětu, kde minimální úspěšnost je 0 % a maximální 100 %). Percentil 1 - percentil školy vzhledem ke všem ostatním školám (všech oborů), které se účastnily projektu. Percentil 2 - percentil školy vzhledem k ostatním školám s lyceálními obory (obory skupiny 78 - Obecně odborná příprava). Percentil 3 - percentil školy vzhledem k ostatním školám s obory technického zaměření (21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátu, 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory). Relativní přírůstek 1 relativní přírůstek školy vzhledem k ostatním školám s lyceálními obory (78 Obecně odborná příprava) 1. aţ 4. stupeň. Relativní přírůstek 3 - relativní přírůstek školy vzhledem k ostatním školám s obory technického zaměření (21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátu, 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory) - 1. aţ 4. stupeň. 11

13 Relativní přírůstky : 1. stupeň ţáci školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově ţáci školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se ţáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání v horním kvartilu. 4. stupeň - ţáci oboru v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkově ţáci oboru vykazují spíše průměrné aţ mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se ţáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Obor je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve třetím kvartilu. 5.3 Výsledky maturitních zkoušek Třída Obor Maturujících Prospělo s Zkoušku Neprospělo vyznamenáním opakovalo 4.A M/ B M/ C M/ Trend úspěšnosti či neúspěšnosti u maturitních zkoušek popisuje graf č.7. Graf č. 7 vývoj úspěšnosti u maturitní zkoušky 12

14 Ústav pro organizace maturitních zkoušek CERMAT informoval kaţdou střední školu v ČR o výsledcích jejích ţáků ve společné části maturitních zkoušek v jarním období Umístění SPŠE Havířov ve srovnání s ostatními školami s podobnými obory: obor(y) předmět v kraji v ČR M/001 český jazyk 23. z 35 škol 109. z 200 škol matematika 3. z 33 škol 25. ze 187 škol angličtina 3. ze 34 škol 20. ze 186 škol M/002 český jazyk 1. z 25 škol 5. z 208 škol a M/001 matematika 1. z 25 škol 11. z 207 škol angličtina 1. z 25 škol 1. z 205 škol 5.4 Uplatnění absolventů po maturitě Ze statistik Úřadů práce v moravskoslezském regionu lze vyčíst úspěšnost zařazení absolventů SPŠE Havířov do praxe. Údaje v tabulce jsou za 1. pololetí roku Škola Sídlo Počet nezaměstnaných absolventů Střední škola strojírenská a dopravní Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 15 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická Makarenkova 513/1, Havířov 9 Střední průmyslová škola Ţiţkova 1818/1, Karviná 21 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 1490/7, Ostrava 17 Střední škola teleinformatiky Opavská 1119/12, Ostrava 20 Střední průmyslová škola Zengrova 822/1, Ostrava 31 Za absolventa je povaţován student do 2 let po sloţení maturitní zkoušky. 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Platí školní Program proti šikanování s krizovým plánem vydaný podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (č. j /2009-6). Učitelé a ostatní pracovníci školy jsou s tímto programem seznámeni a jsou vedeni k tomu, aby jej v případě nutnosti uplatnili. Ve školním roce nebyl odhalen ţádný případ šikany. 13

15 Prevence šikany je zároveň tématem třídnických hodin ve všech ročnících denního studia a všichni pedagogičtí pracovníci se snaţí svým kaţdodenním působením moţnosti vzniku šikany potlačit. Rodiče jsou na třídních schůzkách o snaze školy v této oblasti pravidelně informováni. Pro ţáky 1. ročníku všech oborů jsou zavedeny adaptační programy (Centrum nové naděje Frýdek - Místek), které jim umoţňují rychlejší adaptaci na poměry na střední škole a které kladou dobré základy vznikajících třídních kolektivů. Na škole pracují školní metodik prevence a školní psycholoţka, kteří by měli řešit uţ zárodky případné šikany či jiných sociálně patologických jevů mezi ţáky. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Následující tabulka obsahuje přehled finančních prostředků věnovaných na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce Oblast vzdělávání Počet účastníků Náklady (Kč) Elektrotechnika, elektronika Matematika Fyzika, chemie Český jazyk, dějepis Moderní metody vyučování ostatní celkem AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ţáci SPŠE se zúčastnili těchto soutěţí s regionálním a vyšším významem: Středoškolská odborná činnost, krajské kolo - 2. místo, celostátní kolo 11. místo, celostátní matematická soutěţ středních odborných škol, 1. místo, okresní kolo soutěţe v programování, 1. místo, krajská ekologická konference Eko Energie 2011, 1. místo, celostátní soutěţ Napájeni Sluncem (organizátor VŠB TU Ostrava), 2. a 3. místo, krajská soutěţ středních škol o EU Kabaret Evropy, 1. místo (a zájezd pro účastníky do Bruselu), soutěţ Elektronika 2010, 6. místo. Konaly se i další významné studentské akce - vítání ţáků 1. ročníku na podzim 2010 poslední zvonění maturantů v květnu 2011 a koncert ţákovských skupin a souborů pro ţáky školy v rámci projektu Comenius Europe Is Singing. 14

16 Škola oslavila v říjnu výročí vzniku konal se slavnostní večer za účasti zástupců kraje a města s ţákovským programem a pak setkání absolventů v budově školy. Školní ples proběhl dne 12. února 2011 v prostorách restaurace U Jelena v Havířově za účasti 200 hostů. I ve školním roce pouţívala škola systém informací pro rodiče a ţáky i-škola. Ten umoţňuje mj. i hromadné informace rodičům a ţákům pomocí sms brány nebo pouţití e-learningu pro dlouhodobě chybějící ţáky. Zástupci školy se účastnili akcí úřadu práce pro ţáky 9. tříd základních škol pro volbu střední školy (Orlová,, Havířov, Český Těšín, Třinec). Učitelé navštívili v listopadu a prosinci 2010 třídní schůzky rodičů všech 9. tříd základních škol v Havířově s informacemi o moţnostech studia na škole. Pro informace o moţnostech studia pouţila škola inzerátů ve školních přílohách deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo a Havířovsko. Občané Havířova byli o moţnostech studia informováni v autobusech městské hromadné dopravy. Proběhly Dny otevřených dveří pro ţáky a rodiče - v termínech 18. prosince 2010 a 22. ledna 2011 za účasti asi 300 návštěvníků. Pro ţáky 4. ročníku zorganizovala škola prezentaci potenciálních zaměstnavatelů Chcete mě? za účasti 6 firem a institucí. Školní koncert společně se studentským sborem Fusion 15

17 Vítání nových studentů na podzim 2010 Vítězní studenti soutěţe Kabaret Evropy v Bruselu 16

18 Poslední zvonění třídy 4.A v květnu Studentské vystoupení na večeru k 25. výročí školy 17

19 Bývalí absolventi na setkání v budově školy 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Česká školní inspekce provedla od 1. do 3. března 2011 inspekci s těmito cíli : Zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného střední školou v oboru M/002 Elektronické počítačové systémy a v oboru M/01 Informační technologie, který je vyučován podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) od 1. září Zhodnotit plnění ŠVP střední školy a jejich soulad s právními předpisy a příslušnými Rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce Monitoring adaptace ţáků v 1. ročníku středního vzdělávání. Inspekční komise dospěla k těmto závěrům : Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Nabídka vzdělávání odpovídá poţadovaným obecným standardům. Škola podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, výsledky vzdělávání systematicky hodnotí. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků, podporuje jejich zdravý vývoj. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich 18 minimalizaci.

20 Od posledního hodnocení školy Českou školní inspekcí došlo k rozvoji materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Hodnoticí, kontrolní, informační a další školní systémy jsou funkční a zajišťují řádný chod školy. Od poslední inspekce došlo k dovybavení školy informační a komunikační technikou. V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny drobné nedostatky zjištěné pracovníky ČŠI. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. V průběhu školního roku provedla Česká školní inspekce ještě šetření týkající se průběhu ústních i písemných maturitních zkoušek. Vše bylo shledáno v souladu s platnými předpisy. 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Ve školním roce skončil mezinárodní projekt Europe Is Singing v rámci programu Evropské unie Comenius Partnerství škol. Celkový grant přidělený škole na realizaci projektu byl EUR. Projektu se účastnily ještě školy z Polska a Turecka a úkolem ţáků SPŠE Havířov bylo poskytovat ostatním partnerům technickou pomoc (natáčení zvukových a obrazových záznamů, tvorba webových stránek, propagace projektu). Součástí projektu byly i výměnné pobyty ţáků partnerských škol celý projekt byl předčasně ukončen kvůli pasivitě a neplnění dohod z turecké strany. 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce pokračovala SPŠE Havířov v projektu Vzdělávací kurz pro správce sítí základních škol, středních škol a školských zařízení, financovaného z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Celkové náklady na projekt činily 683 tisíc Kč, akce skončila na podzim Šedesát učitelů z regionu získalo základní znalosti o výstavbě a údrţbě počítačových sítí a potřebném softwaru. 12. PŘEDLOŢENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 19

21 SPŠE Havířov realizovala projekt podaný v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Multimediální učebna fyziky, chemie a matematiky v celkové hodnotě Kč. Učebna byla otevřena v únoru 2011 a jiţ slouţí ke zkvalitnění výuky v uvedených předmětech, ale i jinde (Elektronika, Grafika, Řídicí systémy aj.) Škola uspěla i v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském s projektem Rozvoj jazykových kompetencí ţáků přípravné kurzy ke zkoušce FCE v hodnotě Projekt pro studenty školy se rozběhl v červnu Studenti při demonstraci moţností nové učebny matematiky, fyziky a chemie 13. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 13.1 Spolupráce s odborovou organizací Vedení školy pravidelně informuje členy a vedení odborové organizaci o struktuře a čerpání rozpočtu školy a projednává s nimi případné personální změny. Odbory a vedení školy spolupracují při sestavování rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb a koordinují své úsilí o jeho racionální čerpání k uţitku všech zaměstnanců školy. 20

22 Interiér nové učebny 13.2 Spolupráce se zaměstnavateli SPŠE Havířov pořádá uţ tradičně pro studenty 4. ročníku akci s názvem Chcete mě? Jedná se představení firem a institucí z regionu, které usilují o absolventy školy coby budoucí zaměstnance (studenty). V prosinci 2010 se této akce účastnily firmy Tieto, s. r. o., Ostrava, ATX, s. r. o., Ţďár nad Sázavou, dále Steel It - podnikatelský inkubátor, Třinec, Ostravská univerzita, Vysoké učení technické, Brno, a Vysoká škola báňská Technická univerzita, Ostrava. Podle zpětné vazby získané od firem, institucí i ţáků je tato akce hodnocena kladně a všichni zúčastnění se vyslovili pro její pokračování. V Havířově 5. října 2011 Ing. Petr Kocurek ředitel školy 21

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více