Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město"

Transkript

1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická v Havířově poskytuje v denním studiu střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou podle nových školních vzdělávacích programů v oborech Informační technologie (18-20-M/20), Řídicí systémy (Elektrotechnika M/01) a Technické lyceum (78-42-M/01). Svým působením pokrývá oblast Havířova, Orlové, Českého Těšína a částečně Karviné, Frýdku Místku, Třince a Jablunkova. Regionální rozdělení žáků je uvedeno na obrázku č. 1 a v grafu č. 2. Obr. č. 1 regionální rozdělení žáků Ve školním roce studovali v denním studiu 303 žáci (z toho 12 dívek) z 37 obcí ve 12 třídách. Srovnání počtu žáků za poslední období ukazuje graf č. 3. 1

3 Obor Počet žáků Elektrotechnika - Řídicí systémy 82 Informační technologie 213 Technické lyceum 8 Žáci SPŠE Havířov podle bydliště 38,8% 30,7% 29,8% 0,7% Havířov zbytek okr. Karviná Graf č. 2 žáci podle bydliště Stav žáků na začátku školního roku počet žáků /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 školní rok Graf č. 3 počty žáků v období let 2003 až

4 1.3 Zřizovatel Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava. 1.4 Vedení školy Ředitel : zástupce ředitele : Ing. Petr Kocurek, Ing. Peter Ralbovský. 1.5 Kontaktní údaje Telefon : , fax : , Internet : 1.6 Školská rada Složení Školské rady SPŠE Havířov : Ing. Michaela Burková místopředsedkyně, Bohdan Kiszka, RNDr. Eliška Ochodková, Ph. D., Ing. Ladislav Opiol, Ing. Peter Ralbovský, Ing. Ivana Schenková předsedkyně. 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.2 Obor Řídicí systémy (Elektrotechnika, M/01) V 1. až 4. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2009 s dodatkem platným od školního roku (viz následující tabulka). 3

5 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis Fyzika 2 2 Přírodovědné vzdělávání Chemie 2 7 Biologie a ekologie 1 Matematické vzdělávání Matematika Aplikovaná matematika 1 Estetické vzdělávání Literární výchova Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Sportovně-turistický kurz 1 týden 1 týden Vzdělávání Informatika 2 3 v informačních Programové vybavení 2 a komunikačních Technické vybavení 1 21,5 technologiích Číslicová technika 4 Mikroprocesorová technika 4,5 2 Ekonomické vzdělávání Ekonomie 3 3 Elektrotechnický základ Základy elektrotechniky Elektronika Základy řízení 3 4 Elektrotechnika Řídicí systémy 1,5 25,5 Vizualizace a simulace 2 Technická praxe Elektrotechnická měření Elektrotechnická měření Technické kreslení 3 7 Strojnictví 2 2 Celkem Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 4

6 2.2 Obor Informační technologie (18-20-M/01) V 1. až 4. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2010 s dodatkem platným od školního roku (viz následující tabulka). 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Odborný anglický jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis Fyzika Přírodovědné vzdělávání Chemie 2 2 Biologie a ekologie 1 1 Matematické vzdělávání Matematika Aplikovaná matematika 1 1 Estetické vzdělávání Literární výchova Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Sportovně-turistický kurz 1 týden 1 týden Vzdělávání Informatika v informačních a komunikačních technologiích Ekonomické vzdělávání Ekonomie 3 3 Hardware Hardware Operační systémy Operační systémy Aplikační software Grafika 3 3 Databáze 2 2 Systémy CAD 2 2 Počítačové sítě Počítačové sítě 4 4 Programování Programování a vývoj aplikací Číslicová technika 2 2 Technický základ Základy elektrotechniky 4 4 Elektronika 3 3 Technická dokumentace 2 2 Technická praxe Přenos a zpracování Zpracování informací 3 3 informací Přenosové systémy 5 5 a multimedia Základy měření 4 4 Technická měření 4 4 Celkem Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 5

7 2.5 Obor Technické lyceum (78-42-M/01) Ve 2. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2009 s dodatkem platným od školního roku (viz následující tabulka). Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin Jazykové vzdělávání: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Odborný anglický jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis Fyzika Přírodovědné vzdělávání Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literární výchova Tělesná výchova Vzdělávání pro zdraví 8 Sportovně-turistický kurz 1 týden 1 týden Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika Programové vybavení Technické vybavení Celkem Ekonomické vzdělávání Ekonomie Technická fyzika Základy elektroniky Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Grafická komunikace a Technické kreslení průmyslový design CAD systémy Průmyslový design Disponibilní hodiny Elektrotechnika Technická měření Celkem Odborná praxe 2 týdny 6

8 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Pedagogové Ve školním roce měl učitelský sbor 30 pedagogů (z toho 20 žen), z nich 8 pracovalo na částečný úvazek. V počtu osob, přepočtených na plný úvazek, dosáhl stav učitelů hodnoty 26,2. Průměrná délka praxe vyučujícího činila 28,2 roku a aprobovanost dosáhla 94,5%. Průměrný věk pedagoga k byl 52,6 roku. Od 17. února 2014 je jedna z vyučujících na mateřské dovolené. Počet členů jednotlivých předmětových komisí ukazuje následující tabulka : Komise Počet členů cizích jazyků 4 číslicové techniky 10 elektrotechnických předmětů 7 praktického vyučování 4 přírodních věd 6 společenských věd 4 strojních předmětů 2 tělesné výchovy 3 Ředitel školy vykonal ve školním roce 16 hospitací zaměřených na strukturu vyučovací hodiny, na aplikaci moderních vyučovacích metod a na způsoby prověřování znalostí žáků. 3.2 Technickohospodářští pracovníci Ve školním roce patřili do kategorie technickohospodářských pracovníků : sekretářka, ekonomka, technik ICT, knihovnice, školník (všichni na plný úvazek), údržbář a čtyři uklízečky (na částečný úvazek). Počet těchto zaměstnanců přepočtený na plné úvazky činil 5,84. 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení pro denní studium oborů M/01 a M/01 obsahovalo písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury jako na všech středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Přihlášených bylo o 7,5% více než v předchozím roce, avšak z přijatých uchazečů odevzdalo zápisový lístek pouze 64,4% oproti 88,9% v minulém školním roce. Stoupající konkurence středních škol v regionu, ze kterého SPŠE Havířov v minulosti čerpala, tj. východní část okresu Frýdek Místek, způsobila úbytek žáků, kteří měli SPŠE jako první volbu. Pro všechny pedagogy školy to znamená změnu strategie získávání uchazečů a mnohem větší úsilí při náboru žáků do 1. ročníku. Obor Přihlášeno v I. kole Přijato Skutečně nastoupilo M/ M/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Shrnutí prospěchu všech žáků (údaje za 2. pololetí ) Žáků celkem S vyznamenáním Neprospělo Ročník opakuje Odešlo pro špatný prospěch Vyloučeno Zameškané hodiny na žáka ,1 Na konci školního roku byl celkový průměr známek na škole 2,33, tedy téměř o desetinu stupně horší než v předchozím roce. Jeho výsledky však byly extrémně dobré díky výjimečným žákům čtvrtého ročníku. Vývoj této průměrné známky za období přináší graf č. 4. Pokračuje příznivý trend u absence ve vyučování (viz graf č. 5). Počet zameškaných hodin je stále vysoký důsledkem bezmocnosti učitelů vůči absentujícím žákům. Lékaři nejsou povinni vydávat potvrzení o nemoci, dospělí žáci si mohou absenci omlouvat sami a u nezletilých je zcela obvyklé blahosklonné omlouvání krátkodobé absence rodiči. Vedení školy se pokouší čelit tomuto nepříznivému vývoji např. každodenním zasíláním sms zpráv rodičům absentujících žáků. Tento způsob informování rodičů, zdá se, nese ovoce. 8

10 Průměrná známka v letech 2001 až 2013 průměrná známka 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 školní rok Graf č. 4 - vývoj průměrné známky Absence na žáka za II. pololetí v letech hodiny na žáka /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 školní rok Graf č. 5 vývoj absence 9

11 5.2 Testování žáků v programu Kvalita Program Kvalita poskytuje již několik let zpětnou vazbu rodičům, žákům a hlavně středním školám Moravskoslezského kraje o přidané hodnotě ve vzdělávání, tedy o tom, co škola během studia do žáka vložila. Testují se tradičně žáci 1. ročníku na začátku školního roku a žáci 3. ročníku na jeho konci. Srovnáním výsledků toho kterého žáka, třídy či školy si lze udělat obrázek o vývoji během tří let Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání obory technického zaměření úspěšnost (%) percentil percentil Český jazyk 69, Matematika 67, Anglický jazyk 79, Testováno bylo celkem žáků v 76 středních školách Moravskoslezského kraje. Testování provedla Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava, v říjnu Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Testování bylo zřizovatelem svěřeno společnosti s. r. o., Praha, která neprováděla vstupní testování týchž žáků v 1. ročníku. Nemohla být tedy zaručena plná slučitelnost testů, a tím i vysoká informační hodnota testování. 10

12 Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání obory technického zaměření úspěšnost (%) percentil percentil zlepšení vůči 1.ročníku (%) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Testováno bylo celkem žáků v 74 středních školách Moravskoslezského kraje v červnu Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ CJL M/ , M/ ,17 Společná AJ M/ x M/ ,40 MAT M/ x x 3, M/ x x 2,65 praktická M/ x 8 x 2,25 Profilová M/ x 46 x 2,47 RIT M/ x x 8 2,63 HAW M/ x x 44 2,36 11

13 Přehled výsledků maturitní zkoušky v podzimním termínu Část Předmět Obor Společná Profi lová CJL Počet Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ M/ , M/ ,00 AJ M/ , M/ ,00 MAT M/ x x x M/ x x 3,00 praktická M/ x 2 x 4, M/ x 2 x 3,50 RIT M/ x x 2 3,50 HAW M/ x x 2 3, Přehled celkových výsledků maturitní zkoušky za školní rok Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo průměrný prospěch prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo průměrný prospěch M/ M/01 řádný , ,25 opravný x x x x x x x x řádný ,34 x x x x opravný x x x x ,00 Trend úspěšnosti či neúspěšnosti u maturitních zkoušek popisuje graf č.7. 12

14 Úspěšnost u maturitní zkoušky (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 školní rok vyznamenání neprospělo Srovnání státních maturit Graf č. 7 vývoj úspěšnosti u maturitní zkoušky Na webových stránkách publikovalo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) výsledky té které střední školy ve státní části maturitních zkoušek. V tabulce jsou údaje za některé technické střední školy s maturitními obory v Moravskoslezském kraji. Škola pořadí pořadí pořadí součet celkové CJL AJ MAT pořadí pořadí Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Střední průmyslová škola stavební, Ostrava Střední škola teleinformatiky, Ostrava Střední průmyslová škola, Karviná Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

15 Škola Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek- Místek Střední průmyslová škola stavební, Havířov Střední průmyslová škola, Ostrava- Vítkovice Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Střední průmyslová škola stavební, Opava Střední škola informačních technologií, s.r.o. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. pořadí CJL pořadí AJ pořadí MAT součet pořadí celkové pořadí Uplatnění absolventů po maturitě Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí v moravskoslezském regionu lze vyčíst úspěšnost zařazení absolventů SPŠE Havířov do praxe. Údaje v tabulce jsou k 30. červnu Škola Sídlo Počet nezaměstnaných SPŠ elektrotechnická Havířov 11 SPŠ Karviná 12 SPŠ stavební Havířov 18 SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava 18 SŠ informačních technologií Frýdek - Místek 22 SPŠ Ostrava - Vítkovice 27 14

16 Škola Sídlo Počet nezaměstnaných SŠ teleinformatiky Ostrava - Poruba 27 SŠ, Sýkorova ul. Havířov 36 SOŠ Třineckých železáren Třinec 41 SŠ technických oborů Havířov 46 SPŠ elektrotechnická a dřevozpracující Frýdek - Místek 50 Za absolventa je považován student do 2 let po složení maturitní zkoušky. 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Platí Školní preventivní strategie a minimální preventivní program školy vydaný podle Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / , a podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j / Učitelé a ostatní pracovníci školy jsou s touto strategií seznámeni a jsou vedeni k tomu, aby ji v případě nutnosti uplatnili. Ve školním roce nebyl odhalen žádný případ šikany. Prevence šikany je zároveň tématem třídnických hodin ve všech ročnících denního studia a všichni pedagogičtí pracovníci se snaží svým každodenním působením možnosti vzniku šikany potlačit. Rodiče jsou na třídních schůzkách o snaze školy v této oblasti pravidelně informováni. Pro žáky 1. ročníku všech oborů jsou zavedeny adaptační programy (Centrum nové naděje Frýdek - Místek), které jim umožňují rychlejší adaptaci na poměry na střední škole a které kladou dobré základy vznikajících třídních kolektivů. Na škole pracují školní metodik prevence a školní psycholožka, kteří by měli řešit už zárodky případné šikany či jiných sociálně patologických jevů mezi žáky. Přehled řešení výchovných problémů ve školním roce : počet udělených důtek třídního učitele 31, počet udělených pochval třídního učitele 64, počet udělených důtek ředitele 18, počet udělených pochval ředitele 42, počet podmínečných vyloučení ze studia 0, počet vyloučení ze studia 0, počet snížených stupňů z chování DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Následující tabulka obsahuje přehled finančních prostředků věnovaných na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce

17 Oblast vzdělávání Počet účastníků Náklady (Kč) Elektrotechnika, elektronika Informační technologie Finanční gramotnost Chemie Anglický jazyk Dějepis Pedagogika Český jazyk Odborná stáž ve firmě celkem AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Žáci SPŠE se zúčastnili těchto soutěží s regionálním a vyšším významem: 2. místo v celostátní soutěži středních odborných škol v matematice, 9. místo v krajském kole Astronomické olympiády, 3. místo v okresním kole celostátní soutěže v programování, 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti, 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšná obhajoba projektu Bezdrátový světelný přenos zvuku v rámci projektu Popularizace VUT Brno a Výzkumného centra SIX, 4. místo v celostátní soutěži Napájeni sluncem (organizátor VŠB TU Ostrava), úspěšná prezentace práce Domácí fotovoltaická elektrárna na 5. konferenci škol Moravskoslezského kraje Prezentace školních projektů EVVO, dvakrát 1. místo v celostátním finále soutěže firmy Festo Automatizace na školách Konaly se i další významné studentské akce - vítání žáků 1. ročníku na podzim 2013 a poslední zvonění maturantů v květnu Učitel SPŠE Havířov se jako jediný zástupce českého středního odborného školství účastnil celosvětového semináře firmy Festo v rámci jejího programu Didactic v Německu. 16

18 Škola uspořádala pro žáky 4. ročníku a pro firmy a vysoké školy akci Chcete mě? nabídku zaměstnání a studia pro maturanty za účasti 7 institucí. I ve školním roce používala škola systém informací pro rodiče a žáky i-škola. Ten umožňuje mj. i hromadné informace rodičům a žákům pomocí sms brány nebo použití e-learningu pro dlouhodobě chybějící žáky. Zástupci školy se účastnili akcí úřadu práce pro žáky 9. tříd základních škol pro volbu střední školy (Orlová,, Havířov, Karviná, Český Těšín, Třinec). Učitelé navštívili v listopadu a prosinci 2013 žáky 9. tříd základních škol v Havířově, Těrlicku, Albrechticích, Českém Těšíně a Petřvaldě s informacemi o možnostech studia na škole. Čtyři základní školy využily možnost exkurze pro své žáky na SPŠE Havířov. Pro informace o možnostech studia použila škola inzerátů ve školních přílohách deníků Mladá fronta Dnes, Havířovský deník a Havířovsko. Občané Havířova byli o možnostech studia informováni v autobusech městské hromadné dopravy. Proběhly Dny otevřených dveří pro žáky a rodiče - v termínech 14. prosince 2013 a 25. ledna 2014 za účasti asi 300 návštěvníků. Žáci školy navštívili v průběhu školního roku dvě divadelní a dvě filmová představení. Navíc proběhly v tělocvičně školy dvě další divadelní akce (z toho jedna v anglickém jazyce). V rámci lyžařského a sportovně turistického kurzu strávili žáci 1. ročníku týden v Javorníkách a žáci 3. ročníku týden v Chorvatsku. Žáci 2. ročníku absolvovali exkurzi do Polska (Krakov, Osvětim). Žáci 3. ročníku navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Žáci 4. ročníku se zúčastnili exkurze do Prahy. Výukové a výchovné akce pro žáky školy : beseda s příslušníky Policie ČR, beseda Umění se učit, přednášky odborníků z VUT Brno, VČHT Praha a VŠB TUO Ostrava na témata z elektroniky, informatiky a chemie, demonstrace činnosti hasičů, Městské policie a záchranné služby. 17

19 Obr. č. 1 - vítání žáků 1. ročníku Obr. č. 2, 3 - poslední zvonění maturantů 18

20 Obr. č. 4 Den otevřených dveří Obr. č. 5 žákovský zájezd do Velké Británie 19

21 Obr. č. 6 exkurze žáků 4. ročníku do Prahy Obr. č. 7 soutěž středních škol ve stolním tenisu Obr. č. 8 přednáška Zábavná chemie 20

22 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Ve školním roce nebyly inspekce České školní inspekce prováděny. 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Ve školním roce se škola zapojila do rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání č. j. MŠMT -1796/2014, kde byly získány finanční prostředky na posílení mezd pedagogických pracovníků ve výši Kč (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Dalším rozvojovým programem s účastí SPŠE Havířov byl program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol. Zde přibylo do prostředků na mzdy pedagogických pracovníků Kč (opět včetně odvodů). 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Byl dokončen projekt v rámci ROP pro šest škol Moravskoslezského kraje Modernizace výuky informačních technologií v hodnotě cca 3 mil. Kč pro školu. Proběhly stavební úpravy budoucí nové učebny počítačových sítí, rekonstrukce topení a elektrického rozvodu. Učebna byla vybavena nábytkem, příslušným hardwarem a dalším technickým vybavením a připravena k provozu v srpnu Škola se zapojila do projektu EU peníze středním školám, který bude v celkové výši Kč dokončen Ve školním roce bylo vyčerpáno na pomůcky Kč a na mzdy Kč. 13. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce se zaměstnavateli Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 21

23 Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy minimálně 20 Arcelor Mittal, OKD, ČEZ, Havířovská teplárenská společnost, Dalkia, ED System, Magistrát města Havířova a další Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce Profesní organizace Hospodářská komora ČR obsah vzdělávání konzultace IQ Industry praktické poznatky z výrobního procesu exkurze Firmy Festo, a. s. AMiT obsah vzdělávání obsah vzdělávání školení zaměstnanců, organizace soutěží pro žáky organizace soutěží pro žáky National Instruments obsah vzdělávání školení zaměstnanců Další partneři VŠB TU Ostrava obsah vzdělávání, příprava na přijímací zkoušky, přiblížení obsahu studia na VŠ Ostravská univerzita odborná příprava zaměstnanců školení školení žáků, krátkodobé stáže, organizace soutěží pro žáky Stipendia žáků Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 0 x 22

24 13.1 Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace na SPŠE Havířov ukončila ve školním roce svou činnost. 14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 14.1 Období od do Náklady Kč - z toho mzdy Kč Výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč 14.2 Období od do Náklady Kč - z toho mzdy Kč Výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč 15. OPRAVY, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ŠKOLY Ve školním roce financovala škola tyto akce : rekonstrukce izolace budovy Kč, oprava palubovky v tělocvičně Kč, položení nové podlahové krytiny ve dvou třídách Kč, výměna školního nábytku ve čtyřech třídách Kč, doplnění umyvadel a ohřívačů vody na toaletách Kč. V Havířově 8. října 2014 Ing. Petr Kocurek ředitel školy 23

25 Použité zkratky : AJ CAD CJL DT HAW ICT MAT MŠMT ČR PP RIT ROP SOŠ SPŠ SŠ ÚZ VŠB TU VŠCHT VUT vyučovací předmět Anglický jazyk vyučovací předmět Computer Aided Design vyučovací předmět Český jazyk a literatura didaktický test vyučovací předmět Hardware informační a komunikační technologie vyučovací předmět Matematika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky písemná práce vyučovací předmět Řídicí technika regionální operační program střední odborná škola střední průmyslová škola střední škola ústní zkouška Vysoká škola báňská Technická univerzita Vysoká škola chemicko technologická Vysoké učení technické 24

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více