Vyhláška rektorky č. 6/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012"

Transkript

1 Vyhláška rektorky č. 6/ VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 3 Řádu přijímacího řízení VŠMVVP (dále jen řád) vyhlašuji přijímací řízení a podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2012/2013. Škola bude přijímat studenty do studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy, a to jednak do tříletého bakalářského studia (prezenční studium, kombinované studium), jednak do dvouletého navazujícího magisterského studia (prezenční studium, kombinované studium). VŠMVVP zabezpečuje vzdělávání zájemců o studium v sídle školy, tj. v Praze 5, U Santošky 17, a v mimopražských detašovaných pracovištích (Vzdělávacích a konzultačních institutech), tj. v Bratislavě, Bárdošova 33, Bratislava, (studenti budou absolvovat 1x za semestr přednáškový seminář v Praze) v Příbrami, Dlouhá 163, Příbram, (převážná část výuky bude probíhat v sídle školy, tj. v Praze) v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc, (převážná část výuky bude probíhat v sídle školy, tj. v Praze) Škola má akreditován bakalářský studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy, se studijními obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a Public Relations. V akademickém roce 2012/2013 se otevírají profilace v rámci bakalářských studijních oborů takto: Studijní obor, forma studia, profilace Místo zabezpečení Mezinárodní vztahy a diplomacie Diplomacie, Bratislava Mezinárodní vztahy a diplomacie Diplomacie, Bratislava Veřejná správa a public relations Komunikace a Public Relations Veřejná správa 1

2 Veřejná správa a public relations Komunikace a Public Relations Veřejná správa, Bratislava V akademickém roce 2012/2013 se otevírají specializace v rámci magisterských studijních oborů takto: Studijní obor, forma studia, specializace Mezinárodní a diplomatická studia Ekonomická diplomacie Diplomatické služby Mezinárodní a diplomatická studia Ekonomická diplomacie Místo zabezpečení, Bratislava, Bratislava, Olomouc Diplomatické služby Evropská studia a veřejná správa Veřejná a regionální politika, Příbram, Bratislava, Olomouc Politologie a politika v mezinárodních vztazích Public Relations a mediální komunikace Politologie a politika v mezinárodních vztazích Public Relations a mediální komunikace 1 Termíny pro podání přihlášek do bakalářského a magisterského studia: - do 31. května 2012 pro 1. kolo přijímacího řízení (Bratislava ) - do 17. června 2012 pro 2. kolo přijímacího řízení (Bratislava ) - do 20. srpna 2012 pro 3. kolo přijímacího řízení (Bratislava ) - do 10. září 2012 pro 4. kolo přijímacího řízení 2 Přihláška se vyplní na webových stránkách školy a podává elektronickou poštou: https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk 3 Všechny údaje uvedené v přihlášce musí být vyplněny úplně a pravdivě. Přihlášky, které byly podány pozdě nebo obsahují neúplné, nedoložené nebo nepravdivé údaje nemusí být přijaty. 4 Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,-- Kč splatných bezhotovostním převodem na účet školy (pro platební styk s KB /0100, pro ostatní banky /0100). Student je povinen na příkazu k platbě uvádět jako variabilní symbol své rodné 2

3 číslo. Účet máme vedený u KB a. s., 2, nám. Míru. Při platbě ze zahraničí: IBAN: CZ ; SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení. Výška poplatku za prijímacie konanie je 35,-Eur (pre absolventov VŠMVV Bc. stupňa, ktorí si podávajú prihlášku na naväzujúci Mgr. stupeň je poplatok 10,-Eur). Poplatok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet /1100 vedený v Tatra banke. Študent je povinný na príkaze na platbu uvádzať jako variabilný symbol svoje rodné číslo alebo identifikačné číslo, ktoré mu bolo vygenerované pri podávaní prihlášky. Při platbe zo zahraničia IBAN:SK , SWIFT: TATRSKBX Doklad o zaplatení poplatku je uchádzač povinný predložit pri prijímacom konaní. (viz 5 Přijímací řízení s uchazeči o bakalářské a magisterské studium se koná v termínech: 1. termín 11. nebo 12. června 2012 (Bratislava ) 2. termín 25. nebo 26. června 2012 (Bratislava ) 3. termín 28. nebo 29. srpna 2012 (Bratislava ) 4. termín 19. nebo 20. září 2012 Uchazeči budou pozváni na přijímací řízení em uvedeným v přihlášce. Ve zvláště zdůvodněných případech může rektorka, na základě písemné žádosti uchazeče, povolit absolvování přijímacího řízení v mimořádném termínu. 6 Přijímací řízení do bakalářského studia má dvě části, a to test z anglického jazyka, který bude sloužit k rozřazení studentů do seminárních skupin podle úrovně, a motivační pohovor. Přijímací řízení do magisterského programu má pouze jednu část, a to motivační pohovor. Motivačním pohovorem se ověřují všeobecné předpoklady uchazeče pro studium a úroveň všeobecných znalostí, zjišťují se jeho komunikační dovednosti a zájem uchazeče o studované obory. Cizí státní příslušníci (kromě občanů SR), kteří neabsolvovali střední školu v ČR, vykonají přijímací test z českého jazyka. Prijímacie konanie na prezenčnú formu bakalárskeho i magisterského štúdia má dve časti, a to písomný test a motivačný pohovor. Úlohou písomného testu je overenie vstupnej úrovne vedomostí uchádzačov pre štúdium, ktoré vyučujúci môžu využiť pre skvalitnenie pedagogického procesu. Na kombinovanú formu štúdia (Bc. i Mgr.) prijímacie konanie pozostáva iba z motivačného pohovoru. Motivačným pohovorom sa overujú všeobecné predpoklady uchádzača pre štúdium a úroveň všeobecných znalostí, zisťujú sa komunikačné schopnosti a zájem uchádzača o študovaný odbor. V prípade prijímania cudzích štátnych príslušníkov prijímacia komisia pri ústnom pohovore zhodnotí úroveň znalosti jazyka v ktorom je realizovaná výučba. S ohľadom na schopnosť uchádzača takého studium úspešne absolvovať. 7 Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole a k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru. 8 3

4 Přijímací komise pracuje ve složení: Předsedkyně : doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. rektorka Místopředseda: Mgr. Lenka Bukovská, pověřena funkcí prorektora pro výuku Členové: doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. vedoucí katedry PR a komunikace prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Mgr. Kateřina Baušteinová vedoucí katedry jazyků Prijímacie komisie na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte budú zložené z vyučujúcich: Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. PhDr. Marián Děd, PhD. Mgr. Jana Hogh PhDr. Blanka Holigová PhDr. Ľudovít Hucík Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Doc. Ing. Ján Králik, CSc. Prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc. Doc. PhDr. Peter Ondria, PhD. Doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. PhDr. Ing. Miriam Zajacová 9 Komise pro pohovory jsou dvoučlenné. Složení komise určuje operativně prorektor pro pedagogickou činnost z akademických pracovníků školy. 10 O průběhu přijímacího řízení se pořizuje zápis obsahující složení přijímací komise, jméno a koordináty uchazeče, datum konání pohovoru a doporučení či nedoporučení ke studiu. 11 Po vyhodnocení výsledků přijímacího řízení rozhodne rektorka o přijetí či nepřijetí uchazečů o studium. Rozhodnutí rektorky o přijetí či nepřijetí se zaznamenává do protokolu o přijímacím řízení studenta. V zakódované podobě se tyto výsledky bezprostředně zveřejňují na internetových stránkách školy. 12 Každému účastníku přijímacího řízení bude rozhodnutí o výsledku doručeno písemně do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření přijímacího řízení (viz řád přijímacího řízení článek 8). Jmenný seznam studentů přijatých ke studiu bude zveřejněn na úřední desce školy po dobu 7 dní ode dne ukončení přijímacího řízení. 13 Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektorky dle Uchazečům, kteří splní požadavky nezbytné pro přijetí na VŠMVV (v bakalářském studiu úplné střední vzdělání ukončené maturitou a doporučení komise, v magisterském navazujícím studiu ukončené bakalářské studium příbuzného studijního oboru a doporučení 4

5 komise), bude spolu s rozhodnutím o přijetí zaslán návrh smlouvy o zabezpečení studia a termín zápisu do studia. 15 Uchazeč, který nebyl přijat ke studiu, má právo písemnou formou do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí požádat rektorku o přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí musí být posouzeno do 7 dnů ode dne doručení a jeho výsledek bezprostředně písemně sdělen uchazeči. 16 Uchazeč, který byl přijat ke studiu, podepsal smlouvu o zabezpečení studia a zaplatil školné ve stanovené výši se stává studentem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. dnem zápisu ke studiu. V Praze dne doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. 5

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více