Ověřovací doložka k datové zprávě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřovací doložka k datové zprávě"

Transkript

1 Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové číslo konverze: Název organizace: Ministerstvo financí Jméno a příjmení: Fliegl Jan Ing. Datum: :18:17 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu Výstup odpovídá vstupu: ANO Počet listů: 32 NE Zajišťovací prvek: 3. ODDÍL - Poznámky garant Bc. Pert Novák, Ing. Daniel Hetzer čj: MF /2013/33 VZMR Ing. Vít Tůma čj: MF /2013/33 systémové číslo T002/13/V IP MPLS pr FS Pardubice Datum vyhotovení Clb 5400 vzor č. 1 Ing. Jan Fliegl Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl DN: c=cz, cn=ing. Jan Fliegl, o=česká republika - Ministerstvo financí, ou=10264, ou=letenská 15, Praha, , ou=ministerstvo financí, title=referent, serialnumber=ica Datum: :21:34 +01'00' Elektronický podpis

2 Č íslo smlouvy Mi= 3302/ 126 /2013 Toto číslo uvádějte p ři fakturaci Smlouva Cislo smlouvy Poskytovatele: ^99083_2 Poskytování IP MPLS datové služby pro územní pracovišt ě FS - Pardubice uzavřená na základ ě výsledků ve řejné zakázky malého rozsahu č.j. MF v souladu s ustanovením 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen obchodní zákoník") a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen,zoek") mezi smluvními stranami: A. Objednatel Obchodní název: Se sídlem: I ČO: DI Č : Bankovní spojení: Č íslo ú čtu: tel.: fax: jehož jménem jedná (dále jen Objednatel" nebo MF") Č eská republika - Ministerstvo financí Letenská 15, P.O.Box 77, Praha CZ Česká národní banka, pobo čka Praha Ing. Lud ěk Novotný, ředitel odboru 33 a B. Poskytovatel Obchodní název: Se sídlem: Zastoupená: I ČO: DI Č : Bankovní spojení: číslo Ú čtu: tel.: fax: Dial Telecom, a.s Křižíkova 36s/237, Praha Mgr. Zdeň kem Sivkem CZ Č eskoslovenská obchodní banka, a.s / (dále jen Poskytovatel ) Smluvní strany, v ědomy si svých závazk ů v této Smlouv ě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zn ě ní Smlouvy: tirr.ula 1

3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ 1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádn ě založenou a existující podle českého právního řádu a že spl ň uje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávn ě n tuto Smlouvu uzav řít a řádn ě plnit závazky v ní obsažené. 1.2 Objednatel prohlašuje, že spl ň uje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávn ěn tuto Smlouvu uzav řít a řádn ě plnit závazky v ní obsažené. 1.3 Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo v ůči n ěmu zahájeno insolven čni řízení a návrh na zahájení insolven čního ř ízení se smluvní stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku. 2. Ú ČEL SMLOUVY Ú čelem této Smlouvy je 2.1 Závazek Poskytovatele zajistit řádné a včasné poskytování služby blíže touto Smlouvou definované tak, aby tato mohla být využívána Objednatelem. 2.2 Závazek Objednatele za poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu. 3. PŘEDM ĚT SMLOUVY 3.1 Smluvní strany se dohodly, že na základ ě této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat Objednateli službu elektronických komunikací (dále jen Služba"), Objednatel bude za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu. 3.2 Specifikace Služby, lokality, parametrizace, kvalitativních ukazatel ů, identifikace, ceny a seznamu zkratek a výkladu pojm ů je uvedena v Příloze č.2 této Smlouvy. 3.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služby od 1. ledna 2014 od 00,00 hodin. Poskytovatel se zavazuje, že p řed zahájením poskytováni Služby bude o p řipravenosti k zahájení informovat oprávn ěného zástupce Objednatele uvedené v Příloze č.4 této Smlouvy. 3.4 Poskytovatel se zavazuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má zajiště nu konektivitu do Centrálního místa služeb. 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávn ěn požadovat její kvalitativní a kvantitativní zm ěny a to zp ů sobem a postupem uvedeným v této Smlouv ě. 3.6 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpe čnostním standard ů m, jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb. 4. DOBA A MÍSTO PLN Ě NÍ 4.1 Doba pln ění p ředmětu této Smlouvy je stanovena na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 s možností p řed časného ukon čení. Termín zahájeni poskytování Služby je uveden v odstavci 3.3 této Smlouvy. 4.2 Místem pln ění je ÚzP v Pardubicích, Boženy N ěmcové 2625, část obce Zelené P ředm ěstí, městská část Pardubice V, Pardubice, okres Pardubice. Strana 2

4 5. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ 5.1 Poskytovatel prohlašuje, že p ředmět pln ě ní dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prosp ěch t řetí strany. V p řípad ě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takovéhoto jednání, p ři čemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu z ů stává nedotčeno. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Cena Služby tj. cena za pln ění p ředm ětu Smlouvy za 12 m ěsíc ů trvání smlouvy v četn ě instala č ního poplatku, činí: ,- Celkem v Kč bez DPH 6.2 V rámci Ceny Služby se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázov ě Cenu za instalační poplatky a hradit Poskytovateli M ě sí ční cenu vždy za uplynulý kalendá řní m ěsíc po celé období trvání Smlouvy ve výši: Cena za instala ční poplatek: - 0,- Celkem v Kč bez DPH M ěsíční cena: ,- Celkem v Kč bez DPH 6.3 Da ň z p řidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů, ke dni uskute č n ění zdanitelného pln ě ní. 6.4 Cena pln ě ní je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 6.526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a je cenou kone čnou a nep řekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu Smlouvy včetn ě náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod. V cen ě jsou zohledn ě ny náklady Objednatele související s dodávkou energie pro napln ě ni ú čelu Smlouvy. 6.5 Poskytovatel bude vystavovat da ňové doklady (faktury) zahrnující Cenu za relevantní instalační poplatky a M ěsíč ní cenu jednotliv ě na vrub Objednatele. 6.6 Poskytovatel je povinen vystavit a doru čit nebo zp řístupnit elektronicky Objednateli nejpozd ěji do sedmi (7) kalendá řních dn ů po ukon čení p říslušného zú čtovacího období Podklad pro vyú čtováni ceny (dále jen Podklad") za Službu a dané zú čtovací období poskytnuté. Sou částí Podkladu musí být i uvedení skute č ně dosažených dostupností Služby. 6.7 Objednatel je po doru čení Podklad ů povinen nejpozd ěji do t ří (3) pracovních dn ů odsouhlasit Podklad nebo doru čit Poskytovateli p ř ipomínky k danému Podkladu. Na základ ě těchto p řipomínek m ůže Poskytovatel upravit dané vyú čtování ceny za p říslušné zú čtovací období, pokud uzná tyto p řipomínky jako oprávn ěné. Tímto není dot čena povinnost Poskytovatele vystavit da ňový doklad v řádném termínu v souladu s p ř íslušnými právními p ředpisy. Doru čením či nedoru čenim p řipomínek ze strany k p říslušnému Podkladu nejsou dotčena práva Objednatele na reklamaci vyú čtované ceny za danou Službu a dané zú čtovací období, práva z vad pln ění Poskytovatele, včetn ě p řípadných Strana 3

5 práv na poskytnutí slevy z ceny, uplatn ění sankci apod. P řípadné reklama ční řízení se ř ídí p říslušnými ustanoveními ZoEK a reklama č ním řádem Poskytovatele. 6.8 Právo fakturovat p ředm ět pln ě ní Poskytovateli vzniká po ukon čení p ř íslušného zú čtovacího období (kalendá řní m ěsíc) na základ ě odsouhlaseného Podkladu. 6.9 Platby budou probíhat výhradn ě v Kč a rovn ěž veškeré cenové údaje budou v této m ě ně Měsíční ceny (v četn ě ceny za instalační poplatek dle bodu 6.2.1) jsou vždy splatné na základě da ň ových doklad ů - faktur (dále jen Faktura") vystavených Poskytovatelem na fakturační adresu: - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, I Č A také (nebo pouze) zaslané elektronicky em na adresu : Splatnost všech plateb je stanovena na 21 dn ů ode dne doru čení Faktury, p ř i čemž v posledním kalendá řním m ěsíci roku, v n ěmž je uskute čňováno pln ění, musí být Faktura doru čena nejpozd ěji do nedohodnou-li se smluvní strany jinak. P řípadné porušení SLA v období od do bude vypo řádáno v následujícím faktura č nim období Vystavená Faktura musí obsahovat: rozepsané položky p ředm ětu pln ě ní p řesn ě dle Smlouvy (měsí ční cena, p řípadn ě cenu za instala ční poplatek a to v K č bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetn ě DPH) případné smluvní pokuty s uvedením skutečn ě dosažených dostupností Služby, zakázkové číslo Smlouvy, č íslo ú čtu Poskytovatele, veškeré náležitosti dle 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů, náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a obchodního zákoníku nedílnou sou částí Faktury bude v p řípadech zavádění Služby ( č i jiném zm ě novém řízení) P ředávací protokol, který musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Služby a datum jejího zprovozn ění, podepsaný oprávn ě nou osobou za Objednatele, nebo jí jmenovaným zástupcem Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (nap ř. nesprávné údaje, chyb ějící P ředávací protokol, apod.), je Objednatel oprávn ě n ji vrátit Poskytovateli ve lh ůtě splatnosti, aniž by došlo k prodlení s její úhradou. Nová lh ůta splatnosti v délce 21 dn ů poč ne ode dne doru čení opravené Faktury Objednateli. 7. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 7.1 V př ípadě nedodržení termínu zahájení poskytováni Služby se stanoví smluvní pokuta ve výši jednoho M ěsíčního paušálu dotč ené Služby (viz Příloha č.2) za každý den prodlení s jejím zahájením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na p řípad, kdy prodlení Poskytovatele bylo zp ůsobeno Objednatelem. 7.2 V p řípad ě prodlení Poskytovatele s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy č i právních p ředpisů má Objednatel právo uplatnit v ůč i Poskytovateli smluvní Strana 4

6 pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z m ěsí ční ceny p ředmětu pln ění včetn ě DPH za každý i zapo čatý den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní v p ř ípadě, že za porušení povinností Poskytovatele je stanovena jiná speciální sankce, nap ř. smluvní pokuta za nedodrženi kvality Služby dle P řílohy č. 3 této Smlouvy nebo smluvní pokuta za nedodrženi termínu zahájení poskytování Služby dle bodu 7.1 Smlouvy. 7.3 P ři nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury Objednatelem je Poskytovatel oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodleni se řídí nař ízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném zn ě ní. 7.4 Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 7.5 Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení zp ů sobené prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní strany nebo v p řípad ě neposkytnuti požadované sou činnosti, vymezené ve Smlouvě. Každá ze smluvních stran nese odpov ědnost za zp ů sobenou škodu v rámci platných právních p ředpisů a Smlouvy. 7.6 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek stanovený touto Smlouvou. 7.7 Okolnosti vylu čující odpovědnost podle 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 7.8 Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu zp ů sobené skutečné škody v plné výši. 7.9 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody zp ů sobené Objednateli porušením svých povinnosti, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním, a to v plné výši. Toto neplatí v p řípad ě škody vzniklé v d ůsledku p řerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle p říslušných ustanovení ZoEK. 0 náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku, v platném zn ě ní a ve vztahu ke službám elektronických komunikací ustanoveni ZoEK Jakákoliv dohoda týkající se omezeni výše či druhu náhrady škody se nep řipouští Smluvní strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbyte č ného odkladu na vzniklé okolnosti vylu čující odpov ě dnost bránící řádnému pln ě ní této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a p řekonání okolností vylu čujících odpov ědnost Poskytovatel odpovídá za škody zp ůsobené Objednateli v d ů sledku neodborné č i nesprávné montáže technologií a za ř ízení v místě pln ě ní. 8. PRÁVA A POVINNOSTI 8.1 Poskytovatel má povinnost vykonávat pr ů běžný monitoring a dohled Služby a o p řípadných plánovaných odstávkách či neplánovaných výpadcích Služby informovat oprávn ěnou osobu Objednatele (viz Příloha č. 4). Lh ůty vyplývající z tohoto ustanoveni jsou stanoveny následn ě :. pro povinnost informovat Objednatele o plánovaných odstávkách je stanovena jako nejzazší možná lh ůta 10 kalendá řních dn ů p řed konáním plánované odstávky 'Sirana

7 o neplánovaném výpadku je Poskytovatel povinen informovat Objednatele neprodlen ě po zjiště ní výpadku. 8.2 Objednatel má povinnost informaci o plánované odstávce Služby potvrdit a odsouhlasit resp. domluvit s Poskytovatelem náhradní termín, nejpozd ěji do dvou pracovních dn ů od obdržení informace. 8.3 Objednatel má právo požadovat kvalitativní a kvantitativní zm ěny Služby, a to zp ů sobem a postupem uvedeným v této Smlouvě. 8.4 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukon čení poskytování Služby bezplatn ě odstranit veškerá jím instalovaná technická za řízení v místě pln ě ní této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou sou činnost. 8.5 Veškeré technologie a zařízení instalované v objektech Objednatele sloužit výhradn ě pro potřeby Objednatele a s ohledem na charakter poskytované Služby. 9. POŽADAVKY NA SOU Č INNOST Není-Ii v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na sou činnost Všeobecnými podmínkami Poskytovatele pro poskytování služeb elektronických komunikací, které tvo ří Přílohu č. 9 této Smlouvy. 10. SERVISNÍ PODMÍNKY, KVALITA SLUŽEB 10.1 Není-li v této Smlouv ě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita služby SLA podmínkami, které tvo ř í Přílohu č. 3 a Přílohu č. 5 této Smlouvy Poskytovatel se zavazuje bezodkladn ě po zjiště ní výpadku/závady u Služby s proaktivním dohledem zahájit práce na jejím odstran ě ní a informovat pověřené osoby Objednatele. 11. ZM Ě NOVÉ ŘÍZENÍ 11.1 Zm ě novým řízením se rozumí rušení stávající Služby, zm ěna parametrů Služby. Objednatel (je oprávn ě n využít institutu zm ě nového řízení pro uzav ření dodatku této Smlouvy v návaznosti na zm ě ny legislativy, organiza č ní zm ě ny a zm ěny dané požadavkem na zm ě nu parametr ů Služby (nap ř. rozší ření ší řky pásma, zm ěna SLA, QOS a další) Zm ě nové řízení bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zně ní pozd ějších p ředpis ů, a se řídí následujícími pravidly: Rušení stávající Služby bude probíhat formou písemné výpovědi, a to prostřednictvím oprávn ě né osoby Objednatelem k tomuto kroku. T řím ěsí ční výpovědní lh ůta, nebo lh ůta kratší, pokud se na tom ob ě smluvní strany dohodnou, po č íná b ěžet dnem doru čení. Smluvní strany v takovémto p řípadě uzav řou dodatek ke Smlouvě, který bude obsahovat jednozna čný identifikátor Služby a datum ukon čeni p říslušného pln ění Strana 6

8 V p řípad ě změny parametrů Služby s negativním (snížení ceny) nebo s žádným dopadem na cenu Služby bude o této zm ěn ě uzav řen dodatek ke stávající Smlouvě. 12. OPRÁVN Ě NÉ OSOBY 12.1 Pro vzájemná jednání ve v ěcech smluvních, technických, provozních a pro schvalováni Podklad ů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem se stanovuje seznam Oprávn ěných osob (Příloha Č. 4). 13. OCHRANA INFORMACÍ 13.1 Ob ě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické podob ě zve řejn ě n na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezeni Ob ě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám d ů vě rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů není tímto ustanovením dotčena Za d ů věrné informace se považují veškeré následující informace: veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto smlouvou; informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Objednatele; veškeré další informace, které budou Objednatelem či Poskytovatelem označeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení 152 zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejn ě př ístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele, u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ě k dispozici ještě před p řijetím těchto informací od Objednatele, které budou Poskytovateli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku ml čenlivosti t řetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána, jejichž sd ě lení se vyžaduje ze zákona které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů D ůvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vě domi Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají Objednatele či pln ě ní této Smlouvy.... Strana 7

9 f 13.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp ř ístupní jakékoliv t řetí osob ě d ů věrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení tě chto informací. Poskytovatel je povinen zabezpe čit veškeré d ůvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužiti Poskytovatel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem pln ění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovn ě : v p řípad ě Smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ěni, po dobu 5 let od ukončení Smlouvy; v p řípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záru ční doby Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody V p ř ípad ě porušeni povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo ú čtovat smluvní pokutu ve výši K č za každý případ porušení Smluvní strany tímto souhlasn ě prohlašuji, že nepovažuji za porušení ochrany d ůvě rných informací ve smyslu tohoto článku Smlouvy situace, kdy jsou informace jakkoli vyplývající č i souvisejíci se smluvním vztahem založeným touto Smlouvou, sd ěleny mezi jednotlivými členy koncernu jakožto podnikatelského seskupení ve smyslu ustanovení 66a obchodního zákoníku, kterého je Poskytovatel sou částí a rovn ěž v ůči auditorů m či právním zástupc ům Poskytovatele, zavázaných k ochran ě informací alespo ň v rozsahu dle této Smlouvy. 14, Ř EŠENÍ SPORŮ 14.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovn ě neupravené touto Smlouvou se řídí všeobecnými podmínkami Poskytovatele, obchodním zákoníkem a ostatními p ř íslušnými právními p ředpisy českého právního řádu (ZoEK), není-li ve Smlouvě uvedeno jinak Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ě ni vzájemných spor ů vzniklých na základ ě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, v četn ě sporů o jejich výklad č i platnost a usilovat se o smírné vy řešení tě chto spor ů Nebude-li sporná záležitost vy řešena smírn ě dohodly se smluvní strany, že spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovány p říslušnými správními ú řady (Český telekomunika ční ú řad), resp. byla-li by pro řešeni takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy Č eské republiky Smluvní strany podle 89a ob čanského soudního řádu určuji jako místn ě p říslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípad ě, že podle procesních p ředpis ů je k rozhodování vě ci p říslušný krajský soud, určuji smluvní strany jako místn ě p říslušný soud M ěstský soud v Praze.... S;rana 8

10 15. PLATNOST A Ú Č INNOST SMLOUVY 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními stranami Tato Smlouva je sjednána na dobu ur čitou od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 s možnosti p řed časného ukon čení Ukon čením Smlouvy nejsou dotčena práva z p řípadného poskytnuti licencí na dobu neurč itou, práva z odpov ě dnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy m ůže být ukon čen i p řed uplynutím doby uvedené v odst Smlouvy písemnou výpov ě dí, s dvoum ěsíční výpov ědní dobou, která počne běžet prvním dnem následujícího m ěsíce po doru čení výpov ědi druhé smluvní stran ě Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od Smlouvy z d ůvod ů uvedených v zákon ě, z d ů vod ů uvedených ve Smlouv ě a dále z d ůvodu podstatného porušení Smlouvy ve smyslu ustanovení 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení Smlouvy, které je dů vodem pro odstoupení od Smlouvy nebylo zp ů sobeno okolnostmi vylu č ujícími odpovědnost dle ustanoveni 374 obchodního zákoníku Objednatel je oprávn ěn od této Smlouvy odstoupit zejména v následujících p ř ípadech podstatného porušení povinností Poskytovatelem: v p ř ípad ě, že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele, a v p řípad ě že Poskytovatel podá insolven č ní návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti Poskytovateli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú činky; v p řípad ě prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu pln ění o vice jak 10 kalendá řních dní po termínu pln ění; v p řípad ě, že Poskytovatel neodstraní vady p ředm ětu pln ění ani ve lh ůtě 10 kalendá řních dní od jejich oznámeni Objednatelem; v p ř ípad ě realizace předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy, v rozporu s obecn ě závaznými právními p ředpisy nebo v p ř ípadě nedodržováni jiných závazných dokument ů či p ředpis ů (zejména p ředpis ů pro bezpe čnost práce, požární bezpe č nost apod.); v p ř ípad ě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude odstran ěno ani do 10 kalendá řních dni od doru čení výzvy Objednatele V p řípad ě odstoupení podle odst Smlouvy je po marném uplynutí 10denní lh ůty Objednatel oprávn ě n od Smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. Objednatel má v p ř ípad ě odstoupeni od Smlouvy v každém p ř ípad ě nárok na náhradu prokázaných náklad ů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména náklad ů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajišt ěním náhradního pln ění Objednatel je v p řípad ě odstoupení od této Smlouvy oprávn ěn podle své volby bud' odstoupit od Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části Smlouvy, která bude v době odstoupení nespln ě na. V p řípadě úplného odstoupeni v p řípadech, kdy nedošlo ke splnění pouze části, která m ůže být pln ěna samostatn ě, vzniká nárok dle poslední v ěty Strana 9

11 odst pouze v souvislosti s takto nesplně nou částí. V p řípad ě částečného odstoupení je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli cenu pln ě ní (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ě ní, která nejsou dot čena odstoupením Poskytovatel je oprávn ě n od této Smlouvy odstoupit v následujících p řípadech podstatného porušení Objednatelem: bude-li Objednatel v prodlení s pln ěním lh ůty splatnosti da ňového dokladu - faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p ř i čemž nárok na úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen, v p ř ípad ě prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o vice než 10 kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy Poskytovatele Odstoupeni od této Smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení této Smlouvy či právních p ředpis ů, které zakládá oprávn ění od Smlouvy odstou pit Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od Smlouvy nejsou odstoupením dotčena V p řípad ě částečného odstoupení od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva v platnosti ohledn ě těch částí pln ění, které nejsou dot čeny odstoupením Smluvní vztah skon čí dnem doru čení oznámeni o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran ě, nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámení uvedeno datum pozd ější Odstoupení od této Smlouvy č i jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany neve řejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 16. ZÁV Ě RE Č NÁ USTANOVENÍ 16.1 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů, které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednáni a dohody v této p ředmětné věci, at' už ústní či písemné Tuto Smlouvu lze m ěnit a dopl ňovat pouze zp ůsobem uvedeným v této Smlouv ě a po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a č íslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávn ě nými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná Poskytovatel není oprávn ě n postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího pisemného souhlasu Objednatele V p ř ípad ě, že by n ěkteré ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i neú činné, nezp ůsobuje tato skute č nost neplatnost ani neú č innost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného či neú činného ustanovení Smluvní strany souhlasí s používánim reference vycházející z p ředm ětu této Smlouvy. Jedná se zejména o vzájemné uvád ě ní jména obchodní firmy, obecné charakteristiky a technicko-ekonomický popis poskytovaného č i odebíraného pln ě ni a formu spolupráce strana,,

12 Referenci mohou ob ě smluvní strany používat ve všech marketingových a komunika čních aktivitách Text Přílohy č. 1 této Smlouvy tvo ř í Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikaci (dále jen VOP"), které jsou závazné pro poskytování Služby. Smluvní strany se dohodly, že v p řípad ě, že dojde k rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy včetn ě jejích p říloh (bez VOP) na stran ě jedné a textem VOP na stran ě druhé, mají p řednost ustanoveni této Smlouvy v četně jejích p říloh (bez VOP) V p řípadě rozporu mezi ustanoveními p říloh této Smlouvy a textem v těle této Smlouvy mají přednost ustanovení v tě le této Smlouvy Nedílnou sou část Smlouvy tvo ří tyto p řílohy: P říloha č.1: Všeobecné podmínky Poskytovatele pro poskytování služeb elektronických komunikací P říloha č.2: Specifikace Služby Příloha č.3: Stanovení dostupnosti Služby P říloha č.4: Seznam oprávn ěných osob P ř íloha č.5: Servisní podmínky P říloha č. 6 Katalogový list Služby 16.9 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu v jazyce českém, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p řeč etly, že s jejím obsahem souhlasí a na d ů kaz toho k ní p řipojují svoje podpisy. Poskytovatel Objednatel V Praze dne :? V Praze dne /J... tministerstve financ. "llt 10 PRAHA I -Lelens T Dial Telecom, a.s. Jiří Kutílek ředitel divize ve řejné správy na základ ě plné moci Č eská republika - M1^+stp r^tjo financí Ing. Lud ěk Novotný ředitel odboru 33 Strana t',

13 říloha Č. 1: Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikaci Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných spole č ností Dial Telecom, a.s. P ředm ě t všeobecných podmínek Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen _.Všeobecn ě podmínky--) stanovuji podminky, za nichž spole č nost Dial'felecom, a. s. poskytuje služby elektronických komunikaci a p řípadn ě další služby Učastnik ů m. Všeobecné podminky jsou nedílnou sou části každé smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzav řené mezi spole čnosti Dial Telecom a.s. jako poskytovatelem služby (dále jen,.poskytovatel") a fyzickou nebo právnickou osobou jako U časmikem služby (dále jen..ú Častnik"). Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou sou části i jiné smlouvy než o poskytování služeb elektronických komunikaci uzavírané mezi Poskytovatelem a Ú častníkem, bylo-li tak Smluvními stranami ujednáno. Služby jsou poskytovány na území České republiky. Definice základních pojm ů V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova níže uvedený vy"znarn. Jejich význam z ůstává í v p řípad ě, že jsou uvedena v množném č ísle, nezm ěněn. Pojmy uvedené v t ěchto Všeobecných podmínkách se vztahují na všechny Smluvní dokumenty. Care Pack List: Rád technické pomoci tj častníkirm, který je sou částí dokumentů poskytnutých Ú častníkovi v tišt ěné podob ě alnebo v podob ě dokumentu vyv ěšeného na intemetových stránkách Poskytovatele. Aktuálni verze Care Pack Listu, která je pro U častníka závazná, je vyv ěšena na internetových stránkách Poskytovatele. Ceník: Smluvní dokument, který urč uje ceny pro jednotlivé služby. Aktuáln ě platný Cenik je umístěn na vvebových stránkách Poskytovatele_ Dohoda o úrovni služeb nebo též SLA (Service Level Agreement) stanovuje garantovanou dostupnost Služby ze strany Poskytovatele za podmínek stanovených Poskytovatelem, garantovanou dobu opravy v p ř ípad ě výpadku poskytování Služby a termín dodáni Služby. SLA dále definuje procesy pro dodání Služby, řešeni chyb, které mohou na dodané služb ě vzniknout, plánované výpadky a řešeni nouzových stavů. Postupy a procesy jsou závazné pro Poskytovatele i U častníka. Varianty a rozsah SLA jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele. U častník je oprávn ěn uč init výb ěr z nabídky variant SLA uvedených na intemetových stránkách Poskytovatele a provést objednávku vybrané varianty SLA podpisem Produktové specifikace s ozna čením varianty SLA. Podpisem Produktové specifikace s variantou SLA ob ěma smluvními stranami se stává dohoda o úrovni služeb uve řejn ěná na internetových stránkách Poskytovatele závaznou jak pro Poskytovatele, tak pro Ůčastnika. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostrann ě měnit rozsah jednotlivých variant SLA, ozna čeni jednotlivých variant SLA, ší ři nabídky SLA nebo variantu SLA úpln ě zrušil s tím, že zm ěna je ú činná vůči ob ěma stranám vyv ěšením aktuálního zn ěni SLA nabídky na internetových stránkách Poskytovatele, s čímž U častník výslovn ě souhlasí. Poskytovatel m ů že s Ú častníkem uzav řít i individuální dohodu o úrovni služeb s jiným rozsahem práv a povinnosti. Poskytovatel splní své závazky vyplývající ze SI.A, pokud Ú častník dodrží postupy, závazky a splní všechny povinnosti Ú častníka vztahující se k SLA uvedené na internetových stránkách Poskytovatele. Podpisem Produktové specifikace s variantou SLA U častník zárove ň prohlásí, že se řádn ě a úpln ě seznámil se všemi podmínkami SLA vyv ěšenými na internetových stránkách. Koncov ě za řízení: Za řízeni, které umožňuje Účastníkovi využívat poskytovaných Služeb. - Minimální hovorné (Kredit hovorného, Minimální m ěsí č ní ú čet): Část fixní m ěsí ční platby vymezená v Produktové specifikaci, Smlouvě nebo jiném smluvním dokumentu závazném pro Ú častníka, kterou m ůže zákazník provolat ve form ě telefonních hovorů. Výše fixní m ěsí ční platby včetn ě ktedilu hovorného vyú čtovaná zákazníkovi je nezávislá na skuteč n ě provolaném objemu telefonních hovor ů a v p řípadech, kdy Ú častník zkonzumuje Službu v menši mí ře než je fixní ty ěsíčni platba v četn ě kreditu hovorného, takto vzniklý rozdíl vyjád řený v pen ězích mu není Poskytovatelem vrácen ani se nezapo čítává do konzumace Služeb či vyú čtováni plateb dalších období. l-lovorné za telefonní hovory uskute čněné nad výši kreditu hovorného bude vyú čtováno zvláš ť jako variabilni část m ěsíč ní platby. - Oprávn ě ná osoba: Osoba, která je oprávn ěna činit právní úkony jménem Smluvní strany. Oprávn ěný podpis: Písemný nebo elektronický podpis Oprávn ěné osoby založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika čních služeb podle zvláštního právního p ředpisu. Elektronický podpis m ůže být užit pouze v pfipad ě, kdy Poskytovatel takovou formu podpisu Učastnikovi nabídne. Je-li možnost elektronického podpisu Ú častníkovi nabídnuta a Ú častník ji bude využívat p ř i uzavírání smluvních vztah ů s Poskytovatelem nebo při komunikaci s Poskytovatelem, pak je-li v těchto Všeobecných podmínkách zmín ěna možnost jakéhokoli uzavírání smluvních vztah ů, zřizování či tušeni Služeb, komunikace nebo oznámeni mezi Poskytovatelem a Ú častníkem formou písemn ě", pak je tím myšleni zp ůsob užiti elektronického podpisu. - Objednávka: Dokument, který je sou částí Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podmínky poskytování Služby, poplatky za Službu a další údaje. Pokud jsou tylo údaje uvedeny již ve Smlouv ě. Produktové specifikaci nebo Technické specifikaci, není Objednávka nedilnou sou části Smlouvy. Objednávka m ůže být měn ěna na základ ě dohody Smluvních stran, na základ ě další písemné objednávky Ú častníkem (dopisem, elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě) potvrzené Poskytovatelem nebo z d ůvod ů zm ěny cen uvedených níže. - Pov ěřená osoba: Osoba oprávn ěná Smluvní stranu zastupovat ve v ěci realizace Smlouvy. Poskytovatel: Služby jsou poskytovány spole čností Dial Telecom, a.s., IC: , se sídlem K řižíkova 36a/237, Praha 8 - Karlin, PSČ zapsané v obchodním rejsl řiku M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka Produktová specifikace: Dokument, který je sou části Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podminky poskytování Služby, poplatky za Službu a další údaje. Pokud jsou tyto údaje uvedeny již ve Smlouvě, Objednávce nebo Technické specifikaci, není Produktová specifikace nedílnou sou části Smlouvy. Produktová specifikace m ůže být m ě n ěna na základ ě dohody Smluvních stran, na základě písemné objednávky Ú častníkem (dopisem, elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě) potvrzené Poskytovatelem nebo z d ůvod ů zm ěny cen uvedených níže. - Provozní řád Koloka čniho centra Poskytovatele: Dokument, který upravuje podmínky pro využívání služeb Koloka čniho centra Poskytovatele a který je sou části dokument ů poskytnutých U časlnikovi v tištěné podob ě alnebo v podob ě dokumentu vyv ěšeného na internetových stránkách Poskytovatele. Je ú činný pouze pro Ú častníky, ktetí užívají služby Koloka č niho centra Poskytovatele. Ú častník potvrzuje seznámeni s Provozním řádem Koloka čniho centra Poskytovatele podpisem Smlouvy. Aktuální verze Provozního Slrana l2

14 řádu Kolokačního centra Poskytovatele, která je pro Ú častníka a Provozovatele závazná, je vyv ěšena na internetových stránkách Poskytovatele. O změně Provozního řádu Koloka č ního centra Poskytovatele je dot čený Ú častník seznámen shodným zp ůsobem jako o zm ě n ě Všeobecných podmínek. Sít' elektronických komunikací: Ve řejná komunika ční síť elektronických komunikaci ve smyslu Zákona. jejímž prost řednictvím je poskytována služba elektronických komunikací. Služba: Služba elektronických komunikaci poskytovaná Poskytovatelem Ú č astníkovi na základ ě Smlouvy alnebo dalších Smluvnich dokurnenlri. Službou m ůže být poskytnutí i jiné služby - služby s p řidanou hodnotou, zhotovení díla, nájem nebo dodání v ěci dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zn ěni. - Služba elektronických komunikací: Služba poskytovaná za úplatu, která spo č ívá zcela nebo p řevážn ě v přenosu signál(' po sítích elektronických komunikací, v četn ě telekomunika čních služeb a p řenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb. které nabízejí obsah prost řednictvím síti a služeb elektronických komunikaci nebo vykonávají redak ční dohled nad obsahem p řenášeným sít ěmi a poskytovaným službami elektronických komunikaci; nezahrnuje služby inforrtta ční společnosti, kterě nespo č ívají zcela nebo p řevážn ě v p řenosu signál ů po sítích elektronických komunikací. - Smlouva: Smlouva o poskytováni služeb elektronických komunikací uzav řená mezi Srnluvnimi stranami, jejímž p ředm ětem je poskytování služby elektronických komunikaci Poskytovatelem Ú častníkovi, p řípadn ě jiná Smlouva uzav řená mezi Poskytovalelem a Ú častníkem. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikaci uzav řená mezi Smluvními stranami.jejímž p ředrn ětemje poskytování služby elektronických komunikací. Smluvní dokumenty: Smlouva, Všeobecné podmínky. Produktová specifikace, Technická specifikace, Provozní podmínky, Ceník, Objednávka Č i jiné dokumenty tvo řící nedílnou sou část Smlouvy, Smluvní strany: Osoby uzavírající p říslušnou Smlouvu, většinou Poskytovatel a Ú častník Služby. l častník: Každý. kdo uzav řel s Poskytovatelem smlouvu o poskytováni Služeb. Ve Smluvnich dokumentech ú činných p řed užíván pojem..uživatel'-. Technická specifikace: Dokument, který je sou části Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podmínky poskytováni Služby, poplatky za Službu a další údaje. Pokud jsou tyto údaje uvedeny již ve Smlouv ě, Objednávce nebo Produktové specifikaci, není Technická specifikace nedílnou sou části Smlouvy. Technická specifikace m ůže být m ěněna na základě dohody Smluvních stran, na základě písemné Objednávky Ú častníkem (dopisem. elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě ) potvrzené Poskytovatelem nebo z důvod ů zm ěny cen uvedených níže. Všeobecné podmínky: Dokument, který stanoví všeobecné podmínky poskytování Služeb spole čností Poskytovatele. Výpověď s p řenesením (CAF): Formulá ř, kterým Úč astník žádá o ukon čení smluvního vztahu a p řenos telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikaci. Ú častník řádné vypln ěný a podepsaný formulá ř doru č í p řejímajícímu poskytovateli. Zákon: Zákon Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném zn ěni. Platnost a ú činnost Smlouvy Smlouva m ůže být uzav řena písemn ě nebo elektronicky. Smlouva nabývá platnosti okamžikem její akceptace Oprávn ěnými zástupci Smluvních stran, tj. podpisem Smlouvy nebo potvrzením elektronického formulá ře Poskytovatelem. Smlouva nabývá ú činnosti dnem akceptace oprávn ěnými zástupci obou Smluvních stran. pokud se Smluvní strany nedohodly ve Smlouv ě jinak. Z řízení Služby! řízení Služby a tím i nárok Smluvnich stran na pln ění nastává okamžikem písemného oznámení Poskytovatele Ú častníkovi o zprovozn ěni Služby, nebo okamžikem prvního použití Služby Ú častníkem. Za den z řízeni se považuje ta vry'še uvedená skute čnost, která nastala první. Oznámeni o zprovozn ění služby se provádí dopisem. elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě s tím, že oznámení je ú č inné okamžikem prokazatelného odesláni Poskytovatelem s tím, že Ú častník je pro Trčely této Smlouvy pln ě odpovědný za funk ční a dostupné kontaktní adresy č i čísla. na které je oznámení odesílána. Ú častníkovi se zřizuji jednotlivé Služby na základě Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace. Oprávn ěným podpisem Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace vzniká díl čí smluvní vztah. Smluvní strany jsou oprávn ěny zm ěnil, vypov ěd ět nebo jinak zrušit bud' celou Smlouvu nebo jednotlivé Služby z ř ízené Objednávkou. Produktovou specifikací nebo Technickou specifikaci postupy a v souladu s t ěmito Všeobecnými podminkami. Zánikem díl č ího smluvního vztahu uzav řeného v rámci Smlouvy nezanikají automaticky ostatní díl čí smluvní vztahy uzav řené v rámci Smlouvy na základ ě Objednávky č i Specifikace, resp. ostatní smluvní vztahy uzav řené v rámci Smlouvy. Zánikem Smlouvy zanikají díl čí smluvní vztahy v jejím rámci uzav řené. Poskytovatel má právo podmínil zm ěnu jednotlivé Služby zaplacením dlužných cen za poskytované Služby. Práva a povinnosti Poskytovatele Poskytovatel se zavazuje: z řídit a poskytovat Služby Ú častníkovi, který o to požádá, a to v souladu se Smlouvou a dalšími Smluvními dokumenty s tím, že neodpovídá za obsah p řenášených zpráv jakoukoli poskytovanou Službou; umožnit Ú častníkovi seznámit se s platnými Smluvními dokumenty pro Ú častníkem objednanou Službu; informovat Ú častníka o podstatných zm ěnách Smlouvy o poskytováni služeb elektronických komunikaci, Všeobecných podmínek, Ceníku, Produktové specifikace a Technické Specifikaci nejmén ě jeden měsíc p řed ú č inností této zm ěny: a to elektronickou formou ( em nebo zve řejn ěním na vvebu Poskytovatele), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Poskytovatel je oprávn ě n: jednostranně provést úpravu cen poskytovaných Služeb z d ůvodu změny cen vstup ů, v d ůsledku legislativních zm ěn, na základ ě zásahu regulátora, p řípadn ě v d ůsledku zm ěn celkového vývoje telekomunika čního Trhu, kdykoli v pr ůběhu kalendá řního roku a dále ve výši odpovidajici mí ře inflace uve řejn ěné pro p ředešlé období, aniž by takové zvýšeni cen znamenalo zm ěnu Smlouvy. Objednávky, Produktové nebo Technické specifikace: jednostrann ě m ěnit Všeobecné podmínky s tirn, že jejich zm ěnu oznámí písemn ě Účastníkovi. Písemné oznámeni m ůže být provedeno i elektronickou poštou, faxem nebo ve vyú čtování služby. V p řípad ě sporu se má zato, že povinnost Poskytovatele byla spln ěna odeslánim tohoto oznámeni Ú častníkovi na jeho poslední známou adresu. telefonní číslo č i kontakt elektronické pošty. Práva a povinnosti Účastníka související se zm ěnou Všeobecných podmínek jsou stanovena Zákonem; obměnil funkce Služby nebo Službu úplné zrušit. Zrušeni Služby je Poskytovatel povinen oznámit nejmén ě dva měsíce p ředem; zm ěnit ú častnická čísla stanice v naléhavých technických p řípadech i bez souhlasu Ú častníka. Zm ěna musí být provedena až po p ředchozím upozorn ěni Účastníka Poskytovatelem: zákonnými prost ředky ov ěřit d ůvěryhodnost Ú častníka a jeho schopnosti plnit své závazky, s č ímž Ú častnik souhlasí; omezit poskytováni Služby dle článku 12 Všeobecných podminek. Práva a povinnosti l častníka Strana 13

15 Ú častník se zavazuje: užívat Službu v souladu se Smlouvou a p řislušnými právními p ředpisy. V p řípad ě. že Ú častník není Uživatelem Služby elektronických komunikaci a Službu elektronických komunikací poskytuje dále t řetím stranam, zavazuje se plnit zákonné povinnosti zj. pak povinnosti uložené provozovateli sít ě aluebo poskytovateli služby elektronických komunikaci Zákonem: řádn ě a včas platit cenu za poskytovanou Službu; na za řizeni Poskytovatele nebo poskytovatele p řístupu p řipojovat pouze za řízení, které má platná technická a bezpe čnostní osvědčení povinná v ČR a je schopno p řijímat Službu. Ú častník odpovidó za stav a nastaveni svého za řizeni, které p řipojuje na za řízení Poskytovatele nebo poskytovatele p ř ístupu, včetn ě nastaveni parametrů : starat se o Koncové za řízení, které má v užívání s pé č í řádného hospodá ře, neprodlen ě nahlásit jeho odcizeni nebo poškozeni Poskytovateli a v p řípad ě poškozeni Koncového za řízeni poskytnout Poskytovateli veškerou sou č innost: 6.1.E nezasahovat bez písemného souhlasu Poskytovatele do za řízeni Poskytovatele, m ěnit parametry Služby ani podnikat jakékoliv kroky, které by omezovaly ostatní Ú častníky sít ě elektronických komunikací: písemn ě potvrdit p řevzetí Koncového za řizeni, které mu Poskytovatel poskytl k napln ění poskytnutí Služeb s tím, že za řízení zůstává po celou dobu ve vlastnictví Poskytovatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Ú častnik se zavazuje za řízení po skon čení smluvního vztahu mezi Smluvními stranami bez prodleni vrátit Poskytovateli. V p řípadě pochybnosti o skončení smluvního vztahu se Smluvni strany budou řídit až do vy řešení sporné situace názorem Poskytovatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak: neprodlen ě ohlásit Poskytovateli všechny jemu známé skute čnosti, které by mohly nep říznivé ovlivnit poskytováni Služby; 6.1_8 oznamovat písemn ě zn ěnu svých identifikačních údaj ů, které jsou nezbytnou sou části Smlouvy do 14 dn ů ode dne ú č innosti takové zm ěny; v p řípad č nespln ěni tito povinnosti nese Účastník odpovědnost za vzniklou škodu; zajistit Poskytovateli pot řebnou sou č innost; zajistit souhlas majitele objektu s provedenim stavebních a instala čních prací nutných k provozováni Služby. Ú častnikje povinen zajistit i další podklady nutné k provedení projektové dokumentace a k ziskáni všech pot řebných povolení. V p řípad ě, že souhlas vlastníka objektu nebo osoby, která je vlastníkem objektu pov ěřena, bude odvolán, neodpovídá Poskytovatel zajakékoli prodleni v dodávkách Služeb a škody vzniklé Ú častníkovi s tím, že smluvní vztah a s tim spojené právo Poskytovatele na pln ěni Ú častníkem nadále trvá, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. U častník je povinen poskytnout nebo zajistit Poskytovateli bezplatn ě prostory vhodné pro umíst ění za řízení pot řebného k poskytování Služby, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Ú častník jc povinen toto za řízení na vlastni náklady p řipojit k výrobcem p ředepsanému napájení a zabezpeč it p řed jeho poškozením nebo odcizením. V opa čném p řípad ě neodpovídá Poskytovatel za jakékoli prodlení v dodávkách Služeb a škody vzniklé Ú častníkovi s tím, že smluvní vztah a s tim spojené právo Poskytovatele na pln ění Ú častníkem nadále trvá, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: I 1 umožnit Poskylovateli p řistup k za řízení Poskytovatele umíst ěnému v prostorách Ú častníka za ú čelem údržby, opravy nebo vým ěny; poskytnout Poskytovateli nebo osobám Poskytovatelem pov ěřeným pot řebnou sou činnost p ři instalaci, deinstalaci a p ři odstraňování závad p říslušného komunika čního za řízeni a označ it Poskytovateli nebo osob ě Poskytovatelem pov ěřené skrytá za řízení silnoproudá, plynovodní, vodovodní a jiná; zamezil p řistup k poskytnutým Službám t řetím osobám, pokud není ve Smlouv ě stanoveno jinak. (` častník je oprávn č n: užívat Službu v souladu se Smlouvou a p říslušnými právními p ředpisy: požádat o zm ěnu Smlouvy: obracet se svými p řipomínkami a žádostmi na Poskytovatele; uplat ňovat reklamace proti rozsahu a kvalit ě Služby a ú č tovan ě cen ě. Seznam (U častníkú ve řejné telefonní služby, Informace o ú častnických číslech Učastník může dát ve Smlouvě či jiných Smluvních dokumentech souhlas se zpracováním a uchováním svých identifika čních údaj ů Poskytovatelem a jejich p ředánim poskytovateli pro ú čely vydání v jednotném telefonním seznamu. Údaje zpracované dle p ředchozí v ěty m ůže Poskytovatel používat O. pro účely informační služby o telefonních č íslech Ú častník ů, p řípadn ě i pro vydávání telefonního seznamu Ú častník ů služby. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu. se kterým Ú častník vyslovil p ředeni souhlas. Oprava nebo zm ěna údaj ů pro účely urč itého vydání telefonního seznamu se do stanoveného vydání telefonního seznamu promitne pouze tehdy. pokud ji Poskytovatel obdrží p řed uzávěrkou podklad ů pro urč ité vydáni telefonního seznamu. V opa čném p řípad ě bude změna promítnuta v dalším následujícím vydáni telefonního seznamu. P řenositelnost telefonního č ísla P řenositelnost telefonního čísla ( 34 Zákona) a výběr poskytovatele služeb ( 70 Zákona) zajiš ťuje p říslušný provozovatel sít ě elektronických komunikací. ke které je Koncové za řízení Ú častníka p řipojeno, v souladu s platnými právními p ředpisy. Požádá-Ii U častník o p řenos telefonniho č ísla odjiného poskytovatele služeb do sít ě elektronických komunikací Poskytovatele, je Poskytovatel povinen, v souladu s právními p ředpisy. p řenos zajistit. K p řenosu telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikaci je nutn ě Poskytovateli doru č it Ú častníkem řádn ě podepsaný formulá ř -..Výpovčd's p řenesenim'. Poskytovatel odpovídá za řádné doru čeni formulá ře Výpov ědi s p řenesením" opoušt ěnému poskytovateli, bez kterého nem ůže být číslo p řeneseno. Telefonní číslo bude p řeneseno ve lh ůtě stanovené zákonem, p řípadn ě ve lh ů t ě delší, byla-li ve formulá ři..výpověď s p řenesením" taková uvedena. P řeneseni telefonního čísla v souladu s p ředchozím ustanovením lze objednat v rámci z řízení nebo změny ve řejn ě dostupné telefonní služby, p ř ičemž podrobné podmínky p řenesení telefonního čísla Ú častníka do sítě elektronických komunikací Poskytovatele jsou stanoveny ve Smlouv ě, dalších Smluvních dokumentech a formulá ři.,výpov čd' s p řenesením". V p řípadě. že U častník p řenáší telefonni číslo od Poskytovatele do sít ě elektronických komunikaci jiného poskytovatele služeb elektronických komunikaci a Smlouva nebo jednotliva Služba uzav řená s Poskytovatelem, nebyla ze strany Ú častníka ukončena. bude Smlouva nebo jednotlivá služba ukon čena na základ ě p řejimacím poskytovatelem zaslaného formulá ře - Výpovědi s p řenesením' ke dni p řenosu telefonního čísla. Dojde-li k p řed časnému ukončeni Smlouvy nebo Služby na základ ě Výpov ědi s p řenesením (zj. p řed uplynutím minimální doby užívání), je Poskytovatel oprávn čn vyú čtovat a U častník povinen uhradit jednorázový poplatek stanovený v bodu 9.7 t ěchto všeobecných podmínek. Ceny služeb a platební podmínky Cena za poskytované Služby a podmínky úhrady jsou stanoveny v Objednávce, Produktové specifikaci. Technické specifikaci nebo Ceníku služeb platném ke dni podpisu Smlouvy, p řípadn ě ve Smlouv ě. Vyú čtováni platby za Služby s vyznačeným zúč tovacím obdobim bude Poskytovatelem vystaveno a podáno ti subjektu poskytujícího poštovni služby jako b ěžná zásilka. p řípadn ě dodáno jiným zp ůsobem. Ú častník dává podpisem Smlouvy souhlas s tím, že mu hude vyúčtováni za odebrané Služby doru čeno pouze elektronicky. uzná-ii to Poskytovatel za vhodné nebo účelné, nebo bude doru čeni vyú č tování provedeno více zp ůsoby stín, že každý zp ůsob doru čeni je považován za pr ůkazný. Ú častník ma však vždy právo Poskytovatele vyzvat k doru čeni vyú čtováni poštovní zásilkou. Vyú čtováni bude odesláno tak, aby mohlo být dodáno U častnikovi do 15 dn ů ode dne ukon čeni Strana

16 zú čtovacího období na adresu jíst naposledy oznámenou. Zit čtovacínt obdobím je období stanovené Poskytovatelem. které nesmí být p ř i poskytování ve řejn ě dostupné služby elektronických komunikací prost řednictvím ve řejné telefonní sít ě delší než 90 kalendá řních dn ů a nemusí být shodné s kalendá řnim m ěsícem, nebude-]i dohodnuto jinak. Ú častník m ůže za plátce cen za poskytnuté Služby ozna č it i jinou osobu. Je-li plátcem jiná osoba než Ú častník, dodává Poskytovatel vyú čtování ceny ozna čenému plátci na adresu naposledy oznámenou Ú častníkem. Ú častník je povinen ú čtovanou částku uhradit na ú čet Poskytovatele tak, aby nejpozd ěji v den splatnosti byla částka p řipsána na ú čet, jinak je Ú častník v prodleni. Splatnost vyúčtované částky u jednorázových služeb je lit dní, u pravidelných plateb vždy 15. dne následujíciho m ěsice, není-li uvedeno jinak. Neobdržel-li Ú častník vyúčtování nebo neobdržel-li vyú čtováni v čas dle ustanoveni t ěchto Všeobecných podmínek, je povinen uhradit na ú čet Poskytovatele platby fixních plateb nebo paušálních plateb v termínu do 15. dne následujícího m ěsíce. Rozdíl v takto uhrazených platbách a platbách v plné výši, ke kterým je za zú čtované období Ú častník povinen. bude Ú častníkovi vyú čtován Poskytovatelem v náhradním termínu. Pokud Ú častník uhradil platby dle tohoto č lánku a poté obdržel vyú čtováni plateb v plné výši, ke kterým je za zú čtované období povinen, je povinen uhradit rozdíl v již zaplacené platb ě dle tohoto článku a plateb v plné výši, aniž by obdržel vyúčtováni na rozdíl plateb dle tohoto č lánku. Jednorázové Služby budou Poskytovatelem zahrnuty do nejbližšího následného zú čtovacího období po poskytnutí jednorázové Služby Ú častníkovi. Pravidelné platby jsou ú čtovány ode dne p ředáni Služby Ú častníkovi zp ětn ě k poslednímu dni zú čtovacího období, pokud není mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. V p řípad ě, že Služba bude placena p ředem (tzv. p ředplatné), bude částka uhrazena na základ ě faktury - da ňového dokladu se splatnosti jeden den p řed zahájením p ředplaceného období. V p řípad ě, že Ú častník obdrží na základ ě p ředplatného na urč ité období slevu nebo jinou výhodu nebo pokud U častník uzav řel Smlouvu, Objednávku, Produktovou specifikaci nebo Technickou specifikaci na dobu ur čitou nebo se zavázal k odb ěru Služby na určité minimální časové období a na základ ě toho získal slevu nebo jinou výhodu a p řed vypršením této doby dojde ke zrušení Smlouvy, Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace zániku nebo výpov ědi této Smlouvy, Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace nebo dojde k odstoupení od Smlouvy, Objednávky. Produktové specifikace nebo Technické specifikace Ú častníkem p řed vypršením p ředplaceného období, je Poskytovatel oprávn ěn požadovat doplacení poskytnuté slevy nebo jiné výhody. Dále je Poskytovatel oprávn ěn za období mezi koncem výpov ědní lhúty a uplynutim stanovené minimální doby užívání nebo vypršením doby ur č ité vyúčtovat Učastníkovi jednorázový poplatek ve výši: a) sou čtu fixních m ěsíčních plateb u ve řejné telefonní služby, b) součtu paušálních plateb u ostatních služeb elektronických komunikací. Stejné tak je Poskytovatel oprávn ěn postupovat v p řípad ě, kdy je Ú častník v prodlení s placením p ředplatného o vice než 10 pracovních dní. Pevné platby jsou účtovány ode dne p ředáni Služby Ú častníkovi. Pevné platby za neúplné zú čtovací období jsou vypo č ítány jako platba za jeden den zú čtovacího obdobi vynásobená délkou neúplného zú čtovacího období. Platba za jeden den se vypo čítává jako pevná platba za zú čtovací období d ělená skute čným po čtem dni v zú čtovacím obdobi. Variabilní platby jsou zú čtovány na základ ě měřené jednotky podle pravidel stanovených Poskytovatelem ve Smlouvě, Objednávce, Produktové specifikaci, Technické specifikaci nebo Ceníku služeb. Pokud dojde ke zm ěně Služby. cena za zm ěn ěnou Službu se ú čtuje ode dne provedeni zm ěny. Poskytovatel je oprávn ěn vyú čtovat platbu za všechny poskytované Služby na jedné faktu ře (da ňovém dokladu), v četně plateb za Služby poskytovan ě t řetí stranou, které je Poskytovatel oprávn ěn od Ú častníka požadovat. Účastník je oprávn ěn si proti pohledávkám Poskytovatele zapo čítat pouze pravomocn ě přiznané a nesporné pohledávky v ůči Poskytovateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Poskytovatel je oprávn ěn p ředat vymáháni pohledávek v ůči Ú častníkovi t řetí osob ě. Účastník je povinen s touto t řetí stranou jednat jako s řádn ě zmocn ěnou osobou Poskytovatele. Veškeré náklady Poskytovatele na vymáháni pohledávky od Ú častníka nese Ú častník. Závady, poruchy a ser v isní zásahy Poskytovatel je povinen po nahlášeni závady Ú častníkem, za kterou zodpovídá Poskytovatel, bezodkladn ě zahájit práci na jejím odstran ěni a na vlastni náklady závadu co nejd říve odstranit. Pokud Ú častník zjisti Závadu na Služb ě Poskytovatele, oznámí toto bez zbyte č ného odkladu na kontaktní místa Poskytovatele, a to bud' telefonicky, faxem, prost řednictvím u nebo jiným zp ůsoben' umožň ujícímu identifikaci Ú častnika P ři ohlášení poruchy je Ú častník povinen se identifikovat zp ůsobem zamezujícím zám ěnu sjiným Ú častnikent. nebude-li Závada oznámena zp ů soben', který sou časn ě automaticky identifikuje Ú častníka, oznámit číslo Smlouvy, pod kterým je smluvni vztah mezi Poskytovatelem a Ú častnikent uzav řen a jasn ě identifikovat Službu, na které oznamuje Závadu. Neprokáže-li U častník p ři ohlašováni Závady uvedené identifikace. neodpovídá Poskytovatel za řádné a včasné odstran ění Závady s tim, že je oprávn ěn v od ůvodn ěných p řípadech odstran ění Závady odmítnout do doby, než budou výše uvedené identifikace Ú č astníkem Smlouvy řádn ě prokázány. Poskytovatel zodpovídá pouze za Závady a poruchy na své stran ě. Poskytovatel má právo ú čtovat Úč astníkovi náklady na zjiš ťování a odstraňováni Závady v p řípadě, že se po nahlášení Závady objektivn ě prokáže, že Závada byla zavin ěna Účastníkem nebo že v ůbec nenastala Závadou není p řerušeni napájeni na za řízeni Poskytovatele umíst ěném v prostorech Ú častníka. Účastník je povinen zajistit p řistup Pov ěřeným osobám Poskytovatele k za řizeni umíst ěnému v objektu Ú častníka tak, aby bylo možno bezodkladn ě provést odstran ění závady. V p řípad ě, že tak Ú častník neu činí, doba. po kterou není možno na odstranění pracovat. se nezapo č ítává do doby Závady. Poskytovatel má právo si ú čtovat náklady vzniklé nezajišt ěním p řistupu k za řízeni Poskytovatele v objektu Úč astníka. Reklama ční podmínky Právem Účastníka je reklamovat kvalitu, rozsah a výši ceny za Služby. Reklamace musí byt podána písemn ě poštou, faxem nebo elektronicky. Reklamace musí být v souladu s 64 odst. 8 Zákona podána neodkladn ě, nejpozd ěji však do dvou m ěsíc ů od vzniku reklamovan ě skutečnosti. tj. od doru čeni vyú čtování ceny za Službu, p řípadn ě od vadného poskytnutí Služby, jinak právo reklamovat zanikne. Podáni reklamace na výši vyú čtované ceny nemá odkladný ú činek a Účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou Službu nejpozd ěji do dne splatnosti p říslušného vyúčtování. Při p řerušení provozu Služby elektronických komunikaci z d ůvodu závad sít ě elektronických komunikací provozované Poskytovatelem trvajících nep řetržitě déle než čty ři kalendá řní dny. sníží Poskytovatel ceny za používání Služby o poměrnou část za každý den p řerušeni provozu, není-li dohodnuto jinak. Vždy však v p řípad ě, nenese-li za závadu sít ě elektronických komunikaci odpov ědnost Účastník. Podmínkou je, že U častník bez zbyte čného odkladu uv ědomí Poskytovatele o vzniku závady nebo se Poskytovatel o vzniku takovéto závady dozví jinak a Ú častník poskytne nezbytnou sou č innost p ři odstraňováni závady (nap ř. v p řípad ě závady na p řipojném vedení ke koncovému bodu nebo na koncovém bodu). Tato lh ůta se po č ítá ode dne, kdy Ú častník oznámil Poskytovateli závadu nebo se Poskytovatel o závad ě dozvěd ěl jinak. Strana t5

17 Reklamuje-li Ú častník kvalitu služby a prokáže-ti se, že chyba, která byla reklamována, nebyla zp ůsobena Poskytovatelem nebo ji nemohl Poskytovatel ovlivnit, vzniká Poskytovateli právo na vyú čtování nákladu, které mu takovou neoprávn ěnou reklamaci vznikly. Omezení a pozastavení poskytování Služby Poskytovatel je oprávn ě n na nezbytn ě nutnou dobu omezit nebo p řerušit poskytováni Služby z d ůvodu: provád ěni údržby nebo opravy sít ě elektronických komunikaci: krizových situací, zejména ve smyslu 98 a nási. Zákona: ostatních závažných technických nebo provoznich situací, které zt čžuji nebo znemožňuji poskytováni Služby: existence okolnosti výlu č ujicich odpov ědnost (vyšši moc); d ůvodného podez ření, že Ú častnil: užívá nebo hodlá uživat Službu v rozporu se Smlouvou nebo právními p ředpisy nebo p ři zneužiti Služby nebo podez ření na zneužili Služby Ú častníkem č i t řetí osobou: Ú častnik je v prodleni s úhradou platby za poskytovanou Službu a nesjednal nápravu ani v sedmidenní lhpt ě od doručeni výzvy k nápravě. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Ú častníkovi tím vzniklé. Upozorn ěni je považováno za prokazatelné, bude-li Poskytovatelem odesláno Ú častníkovi zp ůsobem shodným jako v č t ěchto VP. S timto zp ůsobem oznámeni Ú časmík podpisem Smlouvy souhlasi. Omezeni nebo pozastavení Služby z d ůvodu na stran ě Ú častníka, zj. pak prodleni placeni nebo nedodržováni smluvních podminek, neomezuje nároky Poskytovatele na úhradu cen dle Smlouvy, Produktové specifikace, Technické specifikace nebo dalšich dokument ů. Bezodkladn ě potě, co pominou d ůvody omezeni nebo přerušení Služby dle p ředchozích bod ů, Poskytovatel provoz Služby obnovi. Poskytovatel je oprávn ěn, došlo-li k omezeni nebo pozastaveni Služby z d ůvodu na stran ě č astníka, za op ětovné obnoveni omezené nebo pozastavené Služby, ú čtovat Ůčastnikovi dle Ceniku služeb poplatek. V p řipadech zvláště zřetele hodných, nemusí být poplatek die tohoto článku ze strany Poskytovatele ú čtován. Na základ č pisemné žádosti Ú častníka zablokuje Poskytovatel odchozí hovory na telefonni čísla určená Účastníkem, pokud takové blokováni odchozích hovorů u příslušné Služby nezajiš ťuje jiný poskytovatel služby elektronických komunikaci. Tato služba je ú čtována dle aktuálniho Ceníku dané Služby. Odstoupení od smlouvy Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy s okamžitou ú č inností, tzn. dnem doru čeni písemného odstoupeni od smlouvy druhé stran ě, v případ ě podstatného porušení smluvních podmínek druhou stranou nebo v p řípad ě. že na n ěkterou ze Smluvních stran bude prohlášen konkurz nebo Smluvní strany vstoupí do likvidace. V p řípad ě nepodstatného porušeni Smlouvy nebo v p řípad ě, kdy nebyly spln ěny p ředpoklady okamžitého odstoupeni, platí zákonná ustanovení. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele považuje p řípad, kdy Poskytovatel opakovan ě zavinil škodu na majetku Ú častníka, který Poskytovatel od U časmíka p řevzal. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se nepovažuje p řerušeni nebo omezeni Služby z d ůvod ů uvedených v článku 12 těchto Všeobecných podmínek, č i z jiných obecn ě závažných d ůvod ů. Pro ú čely této Smlouvy se za podstatn ě porušeni Smlouvy ze strany Ú častníka považuji p řipady opakovaného alnebo vážného nepln ěni smluvních podmínek ze strany Ú častníka. Za vážné nepln ěni smluvních podminek ze strany Účastníka je považováno uživáni Služby v rozporu se závaznými právnimi p ředpisy nebo v rozporu s dobrými mravy nebo d ůvodného podezření, že Ú častník zneužívá sí ť elektronických komunikací a to zejména následujícím způsobem: Ú častník úmysln ě nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální č innosti nebo se do nich zapojuje: komunikace Ú častníka porušující práva na ochranu osobnosti, ší ření pomluv, ší řeni poč ítačových vira, porušováni vlastnických a autorských práv: Ú časmík narušuje bezpe čnost systému nebo sít ě ve snaze získat neoprávn ěný p řistup; Ú častník neoprávn ěně využívá data, systémy a sít ě nebo neoprávn ěně zkouší, zkoumá č i testuje zranitelnost systém ů nebo sítí: Ú častník porušuje bezpe čnost a ov ěřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo síté; Účastník zasahuje do Služeb poskytovaných jiným Ú častnikúm, systém ů nebo síti s nekalým úmyslem nebo v rozporu se zákonem a t ěmito podmínkami; Ú častník rozesílá nevyžádanou poštu a p řispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny nebo jinak porušuje zásady občanského soužiti: Ú častník uskute čňuje zlomyslná nebo obt ěžující voláni jiným Ú častnikúm, tedy i Ú častnikúm jiných poskytovatel ů ve řejné telefonní služby; Ú častník uskute čňuje zlomyslná nebo obt ěžujici voláni na čísla linek tís ňového voláni. Odpovědnost za škodu Poskytovatel není povinen uhrazovat Ú častníkovi náhradu škody, včetn ě ušlého zisku, která vznikne v d ůsledku p řerušeni Služby nebo vadného poskytnuti Služby. Poskytovatel neodpovídá dále za jakoukoli škodu vzniklou v d ůsledku vyšši moci. V ostatních p řípadech neuvedených v článku 14.1 Poskytovatel odpovídá za skute čnou škodu vzniklou prokazateln ě zavin ěním Poskytovatele, s výjimkou p řípad ů vylučujících odpov ědnost dle p říslušných zákon ů. Tuto škodu je Poskytovatel povinen uhradit v prokázané skute čné výši, nejvýše však ve výší jedno sto tisíc korun českých, není-li domluveno jinak. Pokud má Ú častník věci ve svém vlastnictví nebo nájmu uloženy v prostorách Poskytovatele, jsou takové věci pojištěny na základ ě smlouvy uzav řené mezi Poskytovatelem a pojiš ťovací spole č nosti. V p řípad ě pojistné události Poskytovatel nenese odpov ědnost za ušlý zisk a případná data uložená v t ěchto v ěcech. Poskytovatel neodpovídá za nesprávn ě vyú čtovanou cenu Služby nebo za vadn ě poskytnutou Službu, pokud Ú častnik nevyužil právo takto vyú čtovanou cenu nebo poskytnutou Službu reklamovat u Poskytovatele die článku Všeobecných podmínek. Učastnik je odpov ědný Poskytovateli v plném rozsahu i za škodu zp ůsobenou t řetí osobu, které úmysln ě nebo z nedbalosti umožnil užívání Služby nebo které Službu v rámci obchodn ě závazkových vztah ů poskytl. Ochrana d ův ěrných informací a dat Smluvní strany se zavazují všechny informace a údaje o druhé smluvní stran ě, které vyplývají ze smluvního vztahu založeného Smlouvou, nebo které získají v souvislosti s jeho pln ěním, zpracovávat a využívat jen v souladu s obecn ě závaznými právními p ředpisy (zejména zákonem o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o n ěkterých službách informační spole čnosti, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zni ěně n ěkterých zákon ů, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných č íslech a o změ n ě n ěkterých zákon ů ), t ěmito Všeobecnými podmínkami nebo s dohodou smtuvníclr stran. Tento závazek platí i po ukon čeni smluvního vztahu. Poskytovatel nep řipusti odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachyceni nebo sledováni zpráv a s nimi spojených údaj ů osobami jinými než jsou Účastníci. bez souhlasu dot čených Ú častník ů, pokud zákon nestanoví jinak. Provozní a lokaliza ční údaje m ůže Poskytovatel bez dalšího zpracovávat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytováni Služby. dále za ú čelem vyúčtováni ceny za Službu poskytnutou Ú častnikovi, a to pouze po dobu stanovenou zvláštním právním p ředpisem. Ú častník tímto ud ěluje Poskytovateli a spole čnostem p římo nebo nep římo Poskytovatelem ovládaným nebo spole čnostem, které jsou ovládány toutéž osobou jako Poskytovatel p římo, č i nep římo, anebo společnostem, které p římo nebo nep římo ovládají Poskytovatele, souhlas se zpracováním vlastních osobních nebo identifika čních údaj ů, dále provozních a lokaliza čních údaj ů zpracovávaných nad rámec zákona za dále uvedenými účely, a to po dobu trváni ú častnického vztahu a dvanáct m ěsícíu po ukon čení smluvního vztahu: Strana 15

18 využiti podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro pot řeby ší řeni obchodních sd ělení ve smyslu 7 zákona č. 480/2004 Sb., o n čkterých službách informa ční společ nosti. Obchodním sd ělením nejsou informace technické. provozni a informace týkajici se Smlouvy a jejich p říloh: poskytováni služeb s p řidanou hodnotou, pokud p řichází do úvahy dle konkrétního typu služby, v rozsahu a trvání dle p říslušné Specifikace; použití automatických volacich systém ů bez zásahu člov ěka za ú čelem p římého marketingu; shromážd ění osobních a identifika čních údaj ů Úč astníka k Ndáni seznamu Ú časmikiu, po bezplatné p ředchozí informaci o ú čelu tišt ěného nebo elektronického seznamu Ú častník ů, který bude k dispozici veřejností p římo nebo prost řednictvim informa čních služeb dotaz ů a o dalších možnostech využití založených na vyhledávaciclr funkcích obsažených v elektronických verzích seznamu. Souhlas ke zpracováni údaj ů za ú čely dle odst je dobrovolný. Ú častník má právo sv ůj souhlas k takovému zpracování vzit kdykoliv zp ět. Ud ělením souhlasu za ú čelem pudle odst neni dotčeno právo Účastníka, aby bylo u jeho údaj ů uve řejn ěných v seznamu Ú častnik ň uvedeno, že si nep řeje být kontaktován za ú čelem marketingu a dále možnost ov ěřovat, žádat opravu nebo odstran ěni osobních údajir ze seznamu. U častnik výslovn ě souhlasí s tirm že jeho telefonni hovor s operátorem Zákaznického centra Poskytovatele. s jiným pracovníkem Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera m ůže být Poskytovatelem monitorován a zaznamenán, a to výhradn ě za ú čelem vnit řní kontroly poskytovaných Služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávn ěných zájm ů Poskytovatele a dále Ú častník souhlasí s tím, že p říslušný záznam telefonního hovoru je poskytovatelem zálohován po dobu nezbytn ě nutnou Ú časmik sou č asn ě tímto oprav ňuje Poskytovatele p ředat údaje získané za ú čely uvedenými v odst ke zpracováni t řetím stranám, které pro Poskytovatele zajiš ťuji zj. následujicí služby - podporu marketingu, vydávání seznam ů nebo poskytování služeb s p řidanou hodnotou. Poskytovatel je povinen u všech voláni na č ísla tís ňového voláni bezodkladn ě zp řístupnit subjektu, který provozuje pracovišt ě pro p říjem těchto voláni, lokaliza ční a jiné údaje, které umožňuji identifikaci volajícího. Ú častník bere na vědomí, že zpráva a s ni spojené údaje, které si vyměňuje nebo p řenáší s kontaktním místem Poskytovatele prost řednictvím veřejn ě dostupné služby elektronických komunikaci, mohou být Poskytovatelem monitorovány, a to výhradn ě za ú čely záznamu transakcí. vnit řní kontroly poskytovaných Služeb (zvyšováni jejich kvality), a dále též ochrany práv Poskytovatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam. Poskytovatel i Ú častník jsou povinni dodržovat ml čenlivost o drivěmých informacích týkajicich se d ůležitých podmínek Smlouvy a o ditv ěmých informacích získaných v pr ůběhu jednáni i p ři realizaci Smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty t řetím osobám jen v p řípadech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohod ě. Poskytovatel neodpovídá za p řístup neoprávn ěných osob k informacím p řenášeným v sili, pokud k tomu nedošlo zavin ěním Poskytovatele. Účastník ud ěluje Poskytovateli souhlas s uvedením svých dat do referen č ní listiny Poskytovatele. Trvání, zm ěna a ukon čení smlouvy Smlouva se uzavírá písemn ě na dobu neurč itou. pokud není ve Smlouv ě stanoveno jinak. Smlouva musí být vždy opat řena Oprávn ěným podpisem Smluvnich stran. Smlouvu lze měnit písemně číslovanými dodatky ke Smlouv ě podepsanými ob ěma Smluvními stranami nebo nahrazením platné Produktové nebo Technické specifikace, novou Produktovou nebo Technickou specifikaci, Objednávkou podepsanou ob ěma Smluvnimi stranami. Převod povinností a práv Ú častníka na t řetí stranu lze provést pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Pokud dojde ke zm ěně nebo ukončeni Smlouvy p řed zahájením Služby, je Ú častník povinen uhradit Poskytovateli již vynaložené prost ředky. Smluvní vztah kon či uplynutím dohodnuté doby, výpov ědí, odstoupením n ěkteré ze smluvních stran od smluvního vztahu nebo dohodou smluvních stran. P ři podstatné zm ěně Všeobecných podmínek, která by pro Ú častníka p ředstavovala jejich zhoršeni, je Ú častník oprávn ěn vypov ěd ě t Službu/Smlouvu, které se dané zm ěna týká. bez sankce do 14 dn ů od data nabyti ú č innosti podstatných zm ěn smluvních podmínek: výpov ědní lh ůta činí 30 kalendá řních dn ů a po č íná b ěžet prvního dne kalendá řního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpov ěď doru čena Poskytovateli. Toto právo Ú častníkovi nenáleží v p řípad ě, že k uvedeným změnám dojde na základ ě obecn ě závazného právního p ředpisu, rozhodnuti správního orgánu nebo soudu nebo v p řípad ě, že Poskytovatel p ři vzneseni námitky zhoršeni smluvních podmínek Ú častníkem, zachová pro Ú častníka v platnosti p ůvodní zn ěni smluvních podmínek. V ostatních p řípadech, pokud neni smluvn ě nebo v t ěchto podmínkách stanoveno jinak, mohou Smluvní strany vypov ědět Smlouvu uzav řenou na dobu neurč itou bez udáni d ůvodu s t řím ěsí ční výpov ědní lh ůtou. Výpovědní lh ůta zač íná b ěžet od 1. dne m ěsíce následujícího po m ěsíci doru čeni písemné výpov ědi druhé stran ě. Není-li smluvn ě stanoveno jinak, vztahuje se výpovědní lh ůta ke každé části Smlouvy a/nebo Služb ě a/nebo Objednávce a/nebo Produktové specifikaci a/nebo Technické specifikaci zvlášf. Smlouva může být zrušena písemnou dohodou obou Smluvních stran. Ú časmik má povinnost umožnit neprodlen ě po ukon čení Služby vrácení veškerého hmotného i nehmotného majetku zap ůj čeného Poskytovatelem za ii čelem provozováni Služby. V p řípadě, že tak neu činí ani do 30 kalendá řních dn ů po ukon čení Služby a výzv ě k navrácení majetku, má Poskytovatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1,5násobku po řizovací ceny za řízeni, Písemné upozorn ěni, výpov ěd' nebo odstoupeni od Smlouvy se považuji za doru čené dnem jejich faktického doru čeni, nejpozd ěji však 3. pracovním dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné upozorn ěni, výpov ěd' nebo odstoupeni p ředáno k doru čení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou ve Smlouv ě. Odstoupením od Smlouvy, zrušením Smlouvy nebo zánikem Smlouvy nezaniká povinnost vyrovnat veškeré smluvní závazky. stejn ě jako nezaniká právo Smluvní strany na náhradu škody nebo Smluvní pokutu, byla-li smluvena. Veškeré závazky hudou vyrovnány do 30 kalendá řních dn ů po ukon čeni smluvního vztahu. Spole č ná a záv ě re č ná ustanovení Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Ú častníkem se řídl zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném zn ěni a zákonem č. 513/1991 Sb.. Obchodní zákoník, v platném zn ěni a č. 40/1964 Sb., Ob čanský zákoník, v platném zn ění. Spory týkající se p ředm ětu smluvního vztahu vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou, následn ě ve správním nebo soudním řízeni. Pro ú čely t ěchto Všeobecných podminek se za dodanou považuje písemnost: p ředaná a p řevzatá druhou smluvní stranou osobn ě, dodaná subjektem poskytujícím poštovní služby na adresu naposledy oznámenou Ú častníkem. Za dodanou je považována i zásilka. u které bylo odmftnutojejí p řevzetí adresátem, nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní dob ě, doru čená elektronicky zejména fomou u nebo Faxov ě zprávy, dodaná jiným zp ůsobem dle t ěchto Všeobecných podmínek. V p řípad ě existence cizojazy č ného zn ění Smluvních dokument ů. je vždy závazné jejich české zn ěni. V p řípadě, že se Smluvní dokumenty dostanou do p římého rozpom, mají p řednost ustanoveni dokumentů v tomto pořadí: Objednávka, Produktová specifikace, Smlouva, Číslované dodatky smlouvy, Dohoda o úrovni služeb, Technická specifikace, Všeobecné podmínky, Provozní podmínky, Ceník služeb. Ukon čeni úč innosti Smlouvy neznamená pro smluvní strany zánik povinnosti smluvních stran vyplývající pro smluvní strany ze Smlouvy, Objednávky. Produktové specifikace, Technické specifikace, Všeobecných podminek nebo jiných smluvních dokument ů Strana 17

19 P říloha č. 2 - Specifikace Služby 1. Seznamzkratek avkladpojm ů MF ZVZ ZoEK VOP SLA QoS Ministerstvo financi Zákon č Sb., o ve řejných zakázkách, v platném zn ěni Zákon Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. v platném zně ni Všeobecné podmínky pro poskytováni služeb elektronických komunikaci Garantovaná úrove ň poskytovaných služeb (Service Level Agreement) Quality of Services Služba - služby elektronických komunikaci, jako p ředm ět této Smlouvy KINIFIDD - jednozna čný identifikátor Služby Lokalita - adresní údaj o rnist ě pln ění Služby Parametrika - technické parametry Služby (nap ř. ší řka pásma, typ ukon čeni, interface... ) Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpe čnost, QoS Služby, Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy (1 rok) č len ěná dle Objednatele Cena za instala č ní poplatky - souhrn cen za instalačni poplatky Částí Služby vztažený na Objednatele (hrazena jednorázov ě). Instala ční poplatek- cena za zavedeni č i p řeloženi dané Služby, za zavedeni nové Služby nebo za jinou zm ěnu Služby M ěsíč ní paušál (cena) - cena dané Služby za její poskytováni a provozování. Podklad pro vyú čtování ceny - elektronický výpis poskytovaných Služby za uplynulé časové období (kalendá řní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli/ uživatelúm p řed vystavením kone čné faktury. P ředávací protokol -- zápis o zavedení, p řemístěni nebo jin ě zm ěně Služby, podepsaný oprávn ěnou osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele/Koncového uživatele. Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Služby, datum jejiho zprovozn ěni, výsledek lestováni funk čností a podpisy oprávn ěných osob. Strana 18

20 2. Rozsah poskytované Služby Služba IP VPN KIMFIDD Typ služby QoS Bezpeč nost Cena za Cena požadovanou instala čního P1 CMS P ůvodní KIVS SEC - UNI parametriku poplatku za Id en tifikátor s l užb y o á E o' ó V a) X Li Proaktivni dohled User to Network Interface 5EC1 Dostupnost Ši řka pásma _ (m ěsíční paušál} bez Lo DPH požadovanou parametriku bez DPH Cena celkem za 12 měsíců + instalační poplatekbez DPH Pardubice Boženy N ěmcově 2635 x QOS3 SECO SLA1 8 Mbitls PROACT- x ANO Dostupnost SLAI SLA2 SLAS SLA5R1 SLA5R2 SLAG SLA6R1 SLA6R2 99,00% 99,30% 99,90% 99,90% 99,90% 99,99% 99,99% 99,99% SECO Bez další bezpe čnosti Bezpe čnost SEC1 Standardní QoS QOS1 QOS2 QOS3 QOS4 QOS5 Standardní profil, ld-ov-oa Aplikační profil, ld-ov-2a Smíšený Hlasový Enterprise profl, profil, 1d- profil, ld- 1v-Oa 1 lv-4a 2av Sdílení S1 S2 S16 S16+ 1 port 2 porty 1 por6tů nad 16 port ů,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ^rran,^ I`)

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 Č.R - ME SOD - 1; `SS EPD 21312 " 51'"..r.r.ri. Čisto smlouvy MF 3321110-1/2012 Toto číslo uvádějte při fakturaci Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 uzav řená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

SMLOUVA O DÍLO. M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Ing. Zdeněk Berka starosta m ěsta Zmocn ěnci pro jednání dtto

SMLOUVA O DÍLO. M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Ing. Zdeněk Berka starosta m ěsta Zmocn ěnci pro jednání dtto SMLOUVA O DÍLO uzav řená podle, 2586 a násl. ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném zn ění: Objednatel Smlouva číslo 061/2014-0251 Zhotovitel Název Sídlo M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více