Motto: Velké civilizace nelze podrobit, pokud se nezačnou ničit samy od sebe W. Durant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Velké civilizace nelze podrobit, pokud se nezačnou ničit samy od sebe W. Durant"

Transkript

1 Islám. Konečné řešení evropské otázky? Jakub Calatrava Motto: Velké civilizace nelze podrobit, pokud se nezačnou ničit samy od sebe W. Durant I krmená hyena pořád čeká na příležitost ke zradě arabské přísloví Je pošetilé věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami T. Livius Úvod Islám od počátku 8. století byl, v současnosti je a v důsledku populační exploze arabsko-islámského světa a muslimského obyvatelstva žijícího v Evropě ještě minimálně dvě desetiletí bude nejzávažnějším faktorem ohrožení Evropy jako suverénního, politicky a kulturně-civilizačního prostoru a hrozbou pro existenci dosavadní civilizačně-kulturní identity evropského kontinentu. Historická role islámu jako nejvytrvalejšího soupeře, konkurenta a nepřítele Evropy ještě ani po 1297 letech nedošla svého naplnění. Latentně přítomné nebezpečí islámu, překryté a přehlušené průběhem dvou světových válek a konfliktem marxismu-leninismu s liberální demokracií, dalo pouze pozapomenout na civilizačně nejnebezpečnějšího nepřítele pro Evropu, který se vždy vyznačoval trpělivostí, s níž se pokoušel o anexi Evropy. Díky svému obrození se islám dostal do své poslední vývojové fáze, která mu poskytuje jedinečnou šanci definitivně změnit politickou a religiózní mapu Evropy a přijít tak s konečným řešením evropské otázky, kterou se snaží vyřešit od roku 711. Tato šance, která byla islámu dána, má však dvě polohy. Je zavazující,

2 ale i stresující. Islám si je vědom pozitiv dané situace, která se mu naskytla v dějinném vývoji Evropy, a to v souběhu demografického vývoje vlastních sil a negativního působení levicové ideologie na evropskou populaci a potažmo politickou scénu, rozkládající nejen základní stavební prvky evropského dědictví, ale i schopnost rozeznat závažnost nastalé situace a deformující vůli čelit vyvstalému nebezpečí. Pocit stresu vyplývá z Alláhova příkazu islamizace, která ovšem neprobíhá v takovém tempu a nasazení, jak by bylo záhodno, z pocitu časové tísně, pocitu nedoceněnosti islámu, ukřivděnosti a nespravedlnosti nemuslimského světa vůči islámu a jeho civilizaci. To vše zrychluje tlak na rychlejší řešení evropské, potažmo celosvětové otázky islamizace v závislosti na božské lhůtě, dané hranicí vyhasnutí populační exploze muslimů ve dvou až třech desetiletích 21. století. Ideový boj o Evropu Žijeme v dramatickém a vypjatém období, které je charakterizováno soupeřením několika ideových koncepcí, které si činí nárok na totální změnu civilizačního klimatu Evropy. Starší koncepce se již 1297 let snaží realizovat svůj záměr ve prospěch monoteistické náboženské koncepce, kterou jsme si zvykli označovat jako islám. Druhá koncepce je mladším výhonkem genealogického stromu socialismu, který od druhé poloviny 60. let 20. století systematicky utváří evropskou společnost ke svému obrazu, tedy obrazu kulturního marxismu - Nové levice. Styčné plochy obou koncepcí daly vzniknout pragmatickému spojenectví, do kterého ovšem každá ze zúčastněných stran vstupovala s vlastními představami a záměry. Nepochopení islámu a hlavně jeho zájmů a cílů vystavilo koncepci Nové levice velkému nebezpečí spoluúčasti na likvidaci evropské civilizace jako takové. Pragmatickému spojenectví islámu s evropskou Novou levicí ovšem historicky předcházelo strategické francouzsko-arabské partnerství, které přerostlo do celoevropských rozměrů a zapříčinilo změnu politických preferencí Evropy. Co svedlo tak nerovnocenné partnery ke vzájemné spolupráci? Je to souhrn politických, ekonomických a psychologických faktorů, který

3 vytvořil prospěšné klima pro možnost oboustranné spolupráce na základě sdílené nenávisti ke společnému rivalu a konkurentu v oblasti velmocenské politiky, ekonomické expanze, vojenské hegemonie a nepříteli číslo jedna pro islám, a to pro podporu existence absolutně nepřijatelného státního implantátu v těle islámu - Státu Izrael. Politika strategického partnerství ve svém počátku vyšla z pravé strany politické scény. Ovšem vstupem Nové levice do evropské politiky dostala tato zděděná koncepce novou ideovou náplň, překvapivě harmonicky souznící s islámsko-arabskými záměry a cíli. Strategické spojenectví či spolupráce posílilo dominantní roli arabskoislámského účastníka a submisivní postavení evropského partnera, který přistoupil na politické a ekonomické vydírání. Jedním z hlavních důvodů spolupráce obou zainteresovaných stran byla a je touha po mocensky jednotné a civilizačně centralizované Evropě. Jestliže hnacím motorem evropské levice je vize nové evropské civilizace, zbavené křesťanského dědictví, pro islám je určující centrální myšlenka jeho poslání - islamizace světa, tedy i Evropy. Naivní představa evropské levice o vzniku nové Evropy je téhož rodu jako šílená vize vzniklá v nacistickém Německu nebo bolševickém Rusku. Všechny tyto vize mají společného jmenovatele - jsou utopické, neschopné dlouhodobé existence. Bohužel na rozdíl od historií prověřené praxe islámu, kterou se nám snaží současná evropská elita politicky zamlžit a zatajit. Styčné plochy, které k údivu Nové levice předestřel tzv. umírněný islám, jsou geniální pastí, kterou Nová levice nerozpoznala a se slávou sobě vlastní zakomponovala do své koncepce transformace Evropy. Šejch Fadhlalla Haeri ve své práci Základy islámu v kapitole o jeho budoucnosti napsal: Probuzený muslim se v tomto světě chová jako zdvořilý poutník, který si bere to, co je nepostradatelné pro pokračování v cestě objevování. Tato stezka začíná uznáním vnějšího stvořeného světa a vede k objevení neustále přítomného Božského světla v něm. Když dospějeme do tohoto vyzrálého stavu, pak se původně lidské kladné vlastnosti, jako láska, štědrost, tolerance a pomoc ostatním, budou vyskytovat na denním pořádku a stanou se základem pro morální a spravedlivou společnost. A pokračuje dál: Islám je poslední božskou připomínkou lidstvu, která

4 se týká lidských možností, povinností a způsobu, jak znovu vytvořit původní zahradu v našich srdcích a na zemi... Typická ukázka textů, které přinutily evropskou levicovou intelektuální a potažmo i politickou scénu chápat tuto virtuální variantu islámu jako svého potencionálního strategického spojence pro svůj ideový záměr transformace evropské civilizace. Vhodným výběrem slovního výraziva, námětů a pseudostyčných bodů islám dosáhl toho, že Nová levice uvěřila v možnost použití islámu pro svoji koncepci. Současností tolik propagovaná a ceněná tolerance přisuzovaná islámu neodpovídá historické skutečnosti a je proislámskou a proarabskou propagandou zneužívána k politickým cílům, vedoucím ke změně smýšlení evropské populace, která má v první fázi tohoto procesu transformace evropské civilizace tolerovat a programově akceptovat islám a jeho kulturu jako nedílnou součást evropské civilizace. Ve druhé fázi tohoto procesu je plánována kvalitativně vyšší, civilizačně - náboženská koexistence, symbióza, jako přechodové stádium ke třetímu stupni - splynutí obou civilizací jako finálnímu stavu. V podání levicově orientovaných evopských elit má být výsledkem této transformace civilizace nová, kvalitativně vyšší, prosta všech reliktů původní křesťanské civilizace na území Evropy a Středomoří. Tento utopický koncept počítá s využitím takových metod propagandy, které zajistí úspěšnost transformace a pochopení shodnosti zájmů a cílů obou partnerů. To, že shodné nejsou, buď levice nevidí, nebo nechce vidět. Každopádně hraje svoji roli docela úspěšně, tak úspěšně, že sebemenší náznaky dvojího úmyslu a chování svého spojence ihned vědomě zastírá, banalizuje a přesvědčuje sebe sama i evropskou většinovou populaci o tom, že svůj záměr a cíl má pod kontrolou. V zájmu islámského spojence je pochopitelně vzbuzovat co nejmenší pochybnosti, proto mu nečiní sebemenších potíží mlžit, lhát a informovat o mírumilovných" důvodech a příčinách startegického spojenectví, aby Evropa nebyla předčasně vyplašena a nepřehodnotila pro islám tak výhodnou spolupráci. Realizace transformace má v praxi pochopitelně svá úskalí a rizika. Od virtuální a utopické teorie k praxi je velmi daleko a původně jasná koncepce naráží na nečekané realizační problémy.

5 Nacházíme se v první fázi koncepce - v procesu akceptování islámu a jeho tolerance. Nečekaně však narážíme na vlastní islámský izolacionismus, pramenící z pocitu vlastní nadřazenosti a výsostného chápání vlastní víry a civilizace. Původně předpokládaná averze evropské populace vůči islámu byla překonána agresivním zdůrazňováním vlastní islámské identity imigrantů, která je v kolizi s plánovaným postupem k zamýšlené koexistenci, natož k cílové etapě splynutí obou civilizací a vytvoření civilizace nové. Tento jev, signalizující antagonisticky odlišný přístup ke spolupráci obou strategických spojenců, však nebyl důvodem k programovému znepokojení evropských stratégů a k nápravě chybné strategie jako celku. Vedl pouze k nesmyslné diskusi o účinnosti jednotlivých modelů integrace muslimských imigrantů, ke hledání účinnějších nástrojů pro začlenění islámské civilizace do domácí evropské. Neplodnost této nikdy nekončící diskuse pochopitelně vede jen k jedinému, ke stále se zvětšující roli islámu, vedoucí ne k levicovému ideálu nové Evropy, ale k intronizaci islámu na celém kontinentu. Devalvace evropské zahraniční politiky Podívejme se na dopady strategického spojenectví v zahraniční politice Evropy a na její možný budoucí vývoj. Identifikace společného nepřítele si vyžádala i nutnost společného postupu v oblasti zahraniční politiky. Podmínkou strategického spojenectví byla ze strany arabských zemí tvrdě požadovaná změna orientace zahraniční politiky Evropy z proizraelské na protiizraelskou, proarabskou a propalestinskou. Evropa požadavku Arabské ligy vyhověla a plně ho realizovala do dnešního dne. Konkrétně palestinská otázka se tak pro Evropu stala dominantním problémem blízkovýchodní zahraniční politiky, která hraničí až s obsesí.tato uměle přeprogramovaná evropská zahraniční politika začala plnit úkoly ve prospěch islámu a plně se mu podřídila. Zahraničně politický posun Evropy má však ještě druhou dimenzi, mající bezesporu klíčový význam pro budoucnost našeho kontinentu.

6 Rychlost vyřešení palestinské otázky je v přímoúměrném vztahu k dořešení procesu islamizace a reislamizace Evropy. Jednoduše řečeno: čím dříve bude ukončena existence suverénního izraelského státu, tím dříve bude moci dojít k poslední fázi reislamizace a islamizace Evropy. Tím dříve se Evropa stane součástí islámského impéria a je jedno, jakou podobu bude mít. Islám má eminentní zájem na co nejrychlejším vyřešení palestinské otázky, pochopitelně ve svůj vlastní prospěch. Palestina jako prioritní politikum a Evropa jako spoluvinník likvidace samostatného izraelského státu. Evropa úspěšně svou podporou proarabské, proislámské a propalestinské politiky pracuje na konečném řešení evropské otázky. Na ukončení vlastní existence. Jestliže Evropa nechce dobrovolně podlehnout islámu /?/, má pouze jedinou možnost - odstoupit od svého spojenectví s Arabskou ligou a vrátit se ke své původní zahraničně politické orientaci. I kompromisní řešení, tedy zachovat status quo v otázce řešení palestinsko-izraelského konfliktu, je pro budoucnost Evropy výhodnější, než otevřená nebo zastřená angažovanost pro konečné řešení konfliktu v duchu podmínek strategického spojenectví - tedy ve prospěch islámu. Ať v podobě řešení vnuceného světovou veřejností Izraeli formou politicko-doplomatického, ekonomického a finančního nátlaku, nebo vojenského zásahu. Čas, získaný odkladem řešení, nebo vítězstvím proizraelské politiky, který ve svém výsledku znamená další vázání sil islámu na dořešení palestinské otázky, dává Evropě prostor a čas k vypořádání se s vnitřním nepřítelem evropské civilizace jak ze strany vlastní levice, tak islámu. Politicko-ekonomická, kulturní a finanční provázanost struktur Evropské unie a Arabské ligy však nedává velkou šanci na radikální obrat, vedoucí ke změně orientace politiky EU. Projekty jako Barcelonský proces nebo nejnověji Unie pro Středomoří jsou toho svědkem. Prozření Evropě nepřinesl ani šok z 11. září 2001, který mohl Evropu vrátit do pevných euroatlantických vazeb. Zcela signifikantní pro evropské politické elity bylo právě jejich následné utvrzení se ve zvolené cestě a v následném zintenzivnění dalších aktivit, vedoucích k plánované symbióze obou civilizací. A to z důvodu strachu z nebezpečí, které vyvolal radikální islám svými akcemi, narušujícími plánovanou postupnou reislamizaci a islamizaci. Výsledkem byl ještě větší příklon k

7 tzv. umírněnému islámu, údajnému garantu zvolené to cesty, vedoucí k vysněné nové Evropě. Je islám schopen koexistence s většinovou populací Evropy? Stále častěji zaznívají z řad realisticky smýšlejících politiků, intelektuálů, novinářů i laiků obavy, vyplývající z konfrontačního charakteru koexistence muslimů s většinovou evropskou populací. Nejsou to jen pouze ojedinělé výkřiky, ale zcela legitimně projevené obavy z vývoje vztahu této minority k naší civilizaci. Muslimská minorita žije většinou v uzavřených, izolovaných komunitách, které jsou popřením snah oficiální evropské politiky integrace. Odpovídá však pravidlům, stanoveným islámem pro život v nemuslimské společnosti. Dochází tak ke kolizi oficiálních plánů imigrační politiky evropských zemí se strategickými zájmy islámu, pro který je politika integrace muslimů absolutně nepřijatelná. Vzniká tak podhoubí pro růst sociálně patologických vztahů mezi muslimy a většinovou populací. Kořenem této reality není nic menšího, než jen a jen samotný islám. Střet pohledu hostitelské země a islámu na muslimskou minoritu pramení z diametrálně odlišných strategicko-taktických záměrů obou aktérů. Vznikající konfrontace, konflikt zájmů, je těžko řešitelný. Islám ze svého tisíciletého příkazu neustoupí, evropské státy se snaží nalézt řešení, ale každý kompromis v této oblasti je řešením evidentně špatným. Tolik zdůrazňovaná strategie integrace muslimů začleňováním do většinové populace a zabraňování vzniku nových ghett není řešením, ale modifikovanou cestou k vytváření dalších potencionálních ohnisek pro šíření islámu v těch oblastech, které islámem jsou zasaženy jen sporadicky. Je to cesta již nepoužitelná, protože islám již dnes má kvalitně propracovanou taktiku postupného šíření i v oblastech s minimálním zastoupením muslimů. Celá tato diskuse je jen planým teoretickým žvaněním, které islámu jen nahrává. Obrozený islám považuje šariju za právo nadřazené každému právnímu systému světa. Je tedy zcela evidentní, že požadavek hostitelské země na občanskou loajalitu a respektování právního řádu, je zcela v rozporu se zájmy a záměry islámu. Dobrý muslim nemůže

8 být současně i loajálním občanem hostitelské zěmě. Do této pozice islám dospěl ve svém procesu obrození a puristického návratu ke svým kořenům. Odtud pramení reálné nebezpečí pro všechny nemuslimské společnosti. Exkluzivita islámu, prosazovaná muslimy, ale zdůrazňovaná i samotnou evropskou levicovou elitou, nevede k procesu integrace muslimské minority, ale k dalšímu vytváření izolovaných, separovaných a vládami tiše tolerovaných ghett, muslimských enkláv, žijících podle práva šarija, tedy v opozici k právnímu řádu hostitelské země. Stále vzrůstající počet těchto exteritoriálních enkláv islámu a jejich zvětšování se v důsledku muslimské populační exploze hrozí hostitelským zemím nebezpečím vnitřního rozkladu, rozpadu státního celku na část kontrolovatelnou státními orgány a část nekontrolovatelnou. Rychle postupující proces vnitřního rozkladu takto zasažených zemí povede k novému teritoriálnímu rozdělení Evropy. Exteritoriální enklávy islámu v procesu sjednocování vytvoří strukturu nového evropského islámského území. Zbytek Evropy s muslimskou menšinou bude soustavnou infiltrací islámských nadací, organizací a společností do státní správy, samosprávy, politické struktury, médií, školství, umění, podnikatelské sféry a vojenství, rozleptáván, narušován a demontován do té doby, než na základě demokratických voleb do parlamentů získá potřebnou většinu k prosazení svých vlastních zájmů, zákonů islám zvýhodňujících a v poslední řadě i k prosazení celého bloku práva šaríja pro vlastní minoritu a poté i pro nemuslimskou populaci. Dalším vývojovým krokem bude propojení exteritoriálních enkláv se zbytkovým územím Evropy. Tak bude postupně vymazán z mapy Evropy jeden demokratický stát za druhým, až vznikne celoevropský islámský státní celek. To je možná cesta postupného vývoje Evropy k její definitivní islamizaci. Další možnou cestou k etablování islámu v Evropě na úkor evropské civilizace i levicového projektu nové Evropy, je cesta za pomoci centralizované Evropské unie, jejíž struktury jsou již dnes natolik ovlivněny proislámskou lobby, že by v případě plné centralizace hrozilo akutní nebezpečí statutární instalace komplexního systému nové evropské identity - v optimálním případě. V apokalyptické variantě vývoje by pak došlo k intronizaci islámu samotného nebo jakémusi přechodovému režimu, který by v určitém časovém horizontu v islámský režim přerostl. Výběr a realizace předložených variant je jen

9 otázkou souhry objektivních podmínek nejbližšího vývoje EU. Vše závisí na tom, zda zvítězí varianta centralizované a autoritářské EU, nebo ne. Pokud ano, bude islámská budoucnost Evropy otázkou velmi krátkého sledu událostí, odvíjejících se od klíčového okamžiku vstupu Turecka do EU. Silná a autoritářská EU islámu vyhovuje. Likvidovat centralizovaný evropský kvazistát by bylo proti zájmu islámu. Vybudované struktury jsou lehce použitelné, pochopitelně po jistých nezbytných úpravách. Přechod ze socialistického autoritářského státu k islámské teokracii by byl velmi výhodný. Druhá varianta by znamenala postupný a pomalejší nástup islámu. V úvahu pochopitelně přichází i další eventuality vývoje nebo varianty možností již předestřených. Bezradnost stratégů a bída taktiků V současné době se v Evropě setkáváme s novým jevem, strachem z evropské muslimské reality a z vlastní budoucnosti. Terror europaeus. Pro latinské slovo terror existují české ekvivalenty - strach, hrůza, zděšení či obavy. Evropa má strach a oprávněnou hrůzu. Co vyvolává tyto vysoce emotivní pocity zmatku a nejistoty, strachu a hrůzy, tolik se lišících od optimismu, který Evropa prožívala a sdílela po ukončení studené války? Co vyvolává tuto radikální změnu, která vede k tomu, že už Evropu nemůžeme oslovit tu felix Europa, ba naopak jsme nuceni diagnostikovat terror europaeus" při pohledu na západoevropskou společnost? Jsou důvodem tohoto specifického strachu nejviditelnější projevy organizovaného islámského radikalismu, kterému bylo dovoleno v Evropě se bez vážnějších problémů etablovat? Tedy teroristické akce? Je to strach z těchto akcí, které jsou vedeny s cílem psychologického zastrašení většiny evropské populace a z něho vyplývajícího politického rozhodnutí vládnoucích evropských elit? Elit, které díky své slabosti, mravní pokleslosti a labilitě tomuto soustředěnému tlaku a zastrašování podlehly a přistupují k politickým krokům, které by ve stavu střízlivosti nikdy nepřipustily? Nebo je tomu naopak a důvodem strachu jsou vědomě i podvědomě vnímané indicie, dovolující uvažovat o dvojí hře evropského establishmentu? Tedy jednoduše řečeno - o programové spolupráci s vlastním nepřítelem? O kolaboraci? Je možné mluvit o zradě elit"?

10 Evropa je zděšena a má obavy. Zděšena z výsledků vlastního demografického vývoje, protože si už dnes uvědomuje všechny průvodní znaky a signály, které dříve nevnímala nebo nechtěla vnímat. Evropa má obavy z populačního boomu muslimů v Evropě a z jeho vlivu na budoucí složení evropské populace. Má oprávněný strach a obavy ze své vlastní budoucnosti při pohledu na rostoucí evropská muslimská ghetta. Rizika budoucnosti jsou zřetelná a diagnoza více než jasná. Jaké závěry Evropa vyvodí, jaké postupy doporučí? Jakou strategii navrhne, aby apokalyptická vize budoucnosti nedošla svého naplnění? Zcela nelogicky a ahistoricky doporučuje řešení, která již historie dávno vyloučila, cesty, které nevedly k nápravě, ale ke katastrofě. Na politické scéně se tak znovu objevuje sebevražedný prostředek, který s velkým úspěchem použila západoevropská politika na konci 30. let minulého století k řešení nebezpečí, které hrozilo z nacistického Německa. Appeasement, diplomaticky zastřený v různých aktivitách Evropské unie, ale i v otevřené formě doporučovaný jako zásadní prostředek k řešení budoucnosti Evropy, ohrožené demografickým vývojem muslimské populace na kontinentu i mimo něj. Je skličující sledovat doporučení tohoto typu obzvláště z našich historických pozic, protože vyvolávají mrazivé reminiscence s Mnichovem. Že myšlenka appeasementu je stále živá, svědčí i snaha určitých evropských kruhů ho aplikovat i při řešení palestinskoizraelského konfliktu. V čí prospěch? Nacházíme stále stejného společného jmenovatele. Registrujte styčné plochy tzv. palestinské otázky a evropské situace počátku 21. století! Nejnovějším příkladem uplatnění politiky appeasementu, ovšem zahaleného do moderního politicko-diplomatického hávu, je otázka Kosova. Další úlitba islámu, další pobídka k růstu jeho sebevědomí a další příklad bezradnosti stratégů a bídy taktiků. Abychom pochopili nebezpečí, které se skrývá v appeasementu, měli bychom pochopit jeho podstatu. Jakou má roli? Anglickým termínem appeasement označujeme uklidnění, uspokojení, chlácholení. Aplikováno do politiky je to prostředek usmiřování protivníka ústupky.

11 A podoba těchto ústupků může být různá. Abychom uspokojili, nebo uklidnili, uchlácholili nebo nedráždili, jsme schopni a ochotni obětovat cokoliv. Třeba i základní kameny evropského hodnotového systému. O neexistenci hranic appeasementu vypovídá britský sociolog Walter Laqueur ve svém díle Poslední dny Evropy. Doporučuje, že je zapotřebí upustit od útoků na náboženskou víru druhé strany..., protože není moudré mluvit otevřeně a upřímně o jeho negativních stránkách, neboť kvantita podle marxistické doktríny přerůstá v novou kvalitu - sic! Sledujte i prameny pro argumentaci! Více než výmluvné. O autocenzuře a otevřené cenzuře ani nemluvě. Cenzura bude nutností, abychom se v duchu politické korektnosti vyhnuli dráždění druhé strany: bude muset v budoucnu padnout víc takových rozhodnutí, jako bylo rozhodnutí staré TV sítě nevysílat program o situaci křesťanů v arabském světě.... Zdá se tedy, že je nutné z důvodu bezproblémového soužití s muslimskou minoritou se jí podvolit, podřídit. Není možné na muslimech chtít jejich včlenění do většinové populace, ba naopak, vyjít jim vstříc i v jazykové oblasti doporučením, že nemuslimští obyvatelé udělají dobře, když si osvojí základní znalosti turečtiny nebo arabštiny, tak jako se obyvatelé jižní Kalifornie a některých jižních států USA naučili trochu španělsky. Ale pozor, porovnáváme neporovnatelné. Islám a potažmo muslimové jsou nositelé zásadně odlišné civilizace, usilující o podmanění a likvidaci všech nemuslimských civilizací a kultur. Tady přirovnání s migrujícími Mexičany kulhá. Situace je tak vážná, že autor vybízí k tomu, že by se měla debata vést o tom, které evropské tradice a hodnoty se stále ještě dají uchovat. Z toho explicitně vyplývá, že jsou již některé evropské tradice a hodnoty, které se již nedají uchovat? Že některé bude zapotřebí obětovat? Kdo bude rozhodovat o tom, které si ponecháme, které oslabíme a které obětujeme pro bezproblémový zítřek Evropy v rámci bezkonfliktního soužití s islámem? Při těchto smyšlenkách mrazí. Autor doslova píše: Pro soužití s radikálními politickými náboženstvími může být ve věku demokracie potřeba nový Machiavelli. Ale proč bychom měli uvažovat o soužití? Kdo o to stojí? Věta je navíc politicky korektní, protože jediné radikální politické náboženství je jen a jen islám. Doporučení se tedy týká pouze islámu. Co z tohoto citátu vyplývá? Přežití evropské civilizace v procesu vnucené koexistence s islámem je v plné závislosti na správné volbě

12 správné politické strategie a diplomacie. Řečeno s plnou surovostí - ve vlastní zemi přežijeme jedině tehdy, když se nebudeme adekvátně bránit, akceptujeme radikální zpolitizované náboženství (islám) a když operativně zvolíme ty správné politicko-diplomatické kroky, které povedou k maximální minimalizaci škod, dopadu to procesu reislamizace a islamizace Evropy!? Je úžasně povzbuzující autorova argumentace, že není pravděpodobné, že se požadavek zavést šaríju, jako nové právo země, bude nějak zvláště usilovně prosazovat. Autor geniálně optimisticky a s plným nadšením pokračuje dál a uklidňuje politicky nekorektní pesimisty, pochybující o výhodách nové strategie, že v každém případě se nemuslimům budou poskytovat nějaké výjimky, že je sice fakt, že některé kruhy požadovaly radikální islamizaci, ale v těchto věcech není vnitřně jednotná ani muslimská komunita. Je to opravdu osvobozující pocit, uklidňující, že existence naší evropské civilizace je prozatím odvislá od nejednotnosti názorů muslimů, které jsme kdysi přivítali s otevřenou náručí v Evropě jako hosty. Lakmusovým papírkem, jakýmsi indikátorem skutečného srdečního vztahu k islámu, je u všech islamofilů a apologetů islámu alergie na tzv. monolitické chápání islámu a jeho nebezpečí pro evropskou civilizaci. Nic nerozčílí tyto kruhy víc, než nerespektování různosti četných směrů a škol islámu. Nic nerozpálí doběla víc, než generalizování muslimské populace v Evropě a nerespektování jejich etnického původu. Zdůrazňováním původu a různých skupinových zájmů Turků, Maročanů, Pákistánců, Alžířanů a dalších se ovšem jen účelově zastírá a zneviditelňuje faktor, který tyto etnické skupiny spojuje. Je jím islám. Náboženství, které stojí v opozici proti evropské civilizaci a je tím tmelem, který pojí, zahlazuje všechny disproporce, překrývá všechny rozdíly a spojuje zdánlivě nespojitelné. Podceňovat sílu islámu se nikdy nevyplácelo. Walter Laqueur podotýká: Pokud muslimská společenství nenajdou společného jmenovatele, budou bojovat o vliv a o moc, a není vůbec jisté, jak to dopadne. Jsou to slova útěchy, pohrávající si s myšlenkou, že jde o minimálně dlouhodobou záležitost vývoje, nebo jde o důkaz neschopnosti pochopit realitu již probíhajících procesů? Vždyť pokusy o aktivaci společného jmenovatele jsme již zažili. A fungují spolehlivě. Kauza karikatur ukázala její snadnost a lehkost. Aktivace společného jmenovatele je tedy realitou. Islám je stále v

13 pohotovostním režimu, připraven svými dílčími dogmaty kdykoliv posloužit. Je tedy jen otázka času, kdy bude tohoto prostředku politicky zneužito ke koordinaci akcí s cílem dosáhnout daného výsledku v procesu reislamizace a islamizace. Obdobné argumentace používá autor k diskreditaci fenoménu tzv. Eurábie, který považuje za sice zajímavý, ale velmi zavádějící pojem, opět nerespektující etnickou různorodost evropských muslimských komunit a jejich individuální zájmy, problémy a cíle. A tak doslova jedním škrtem pera mizí reálné nebezpečí, vyplývající ze vzájemné spolupráce evropských politických elit s Arabskou ligou, spolupráce budované desetiletí. Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by evropské vlády měly podporovat arabské touhy ovládnout muslimské komunity v Evropě. Nevidět, nevnímat a odmítat realitu nejvlivnějších islámských proudů, škol a organizací, které se rekrutují z arabského etnika. Nevidět jejich vítězné tažení muslimskou Evropou. Odmítat jejich vliv na politickou scénu Evropy. Nevidět výsledky společné euro-arabské politiky, to vše je buď dílem absolutní slepoty, nebo záměru bagatelizovat, minimalizovat nebezpečí, které Evropě hrozí. A opět se můžeme ptát - z jakého důvodu? V každém případě to svědčí, tak jako řada předešlých indícií, o bezradnosti a tápání v odpovědi na otázku, jak na novou realitu zareagovat, jak se v dané situaci zachovat, jaká opatření přijmout. Jak Evropu zachovat budoucnosti. Ale v úvahu přichází i jiné vysvětlení, ilustrující změnu taktiky evropských levicových elit. Aby zmátla veřejnost a získala si její ztracenou důvěru, je ochotna takticky a pohotově ukázat na nejkřiklavější a nepřehlédnutelné průvodní znaky nezvládnuté politiky integrace muslimů. Obavami o demografický vývoj Evropy získává pozornost a sympatie velké části společnosti. Souběžně však touto taktikou dodává sílu své ideové konstrukci, kterou jedním dechem předkládá spolu s domnělou kritikou nejviditelnějších průvodních znaků své koncepce transformace evropské civilizace. Záludnost této taktiky tkví v tom, že pokud se veřejnost ztotožní s kriticko-analytickou částí demografického problému, poměrně lehce přijme i navrhovaná řešení a jejich zdůvodnění. V očích průměrného Evropana je ten, kdo je schopen kritického pohledu, schopen též vyvodit i správný závěr a navrhnout ideální řešení, se kterým se rád

14 ztotožní. Bohužel, tak jak jsme poukázali, jde stále o stejný model se stejně bezzubými metodami a prostředky, nevedoucími k záchraně evropské civilizace, ale naopak k jejímu konci. Cestou humanistickomultikulturní koncepce transformace evropské civilizace k definitivní reislamizaci a islamizaci Evropy. Špatný odhad, nebo záměr? Pokračujeme však v analýze textu, který mimo jiné dovozuje, že situace je sice vážná, ale zase ne tak beznadějná pro naši existenci v nové Evropě. Oblasti, ve kterých bude muslimů většina, budou požadovat autonomii. Separatismus, tedy požadavek úplné nezávislosti je nepravděpodobný, i kdyby jen kvůli krizové hospodářské situaci v těchto oblastech". Můžeme tedy s ulehčením počítat maximálně s autonomními oblastmi, které postupem času povedou ke vzniku tzv. dvounárodnostních států. Autor však jedním dechem tento model zpochybňuje, když poukazuje na jeho nefunkčnost i v rámci vlastní evropské civilizace. Zpochybňuje i islámský náboženský fundamentalismus a radikalismus, když uvádí, že neví se ani jakou přitažlivost bude mít v následujících letech náboženský fundamentalismus a radikalismus, a lze předpokládat, že jejich motivace bude slábnout. Bohužel, jak současnost ukazuje, není na ústupu a ani se na ústup nechystá. Je pochopitelné, že zde nebude na věky, ale islám si je velmi dobře vědom časově omezeného úseku, určeného populačním boomem ke své populační invazi v Evropě. Vrcholem autorova cynismu je teze, že fanatismus muslimských komunit v Evropě by se neměl přeceňovat... a že neměli bychom vylučovat ani možnou vzpouru proti fundamentalismu v muslimských komunitách. Své tvrzení nepodloží důkazy, pouze konstatuje, že takové věci se ve většině jiných náboženství staly. Zapomíná, že ve hře je islám, individualita mezi náboženstvími. V plné nahotě se objevil autorův myšlenkový obzor, když podotkl, že mezi intelektuály sílí nechuť k náboženství, které se pod vlivem radikálních vykladačů stává stále primitivnějším a identifikuje se především s politickým násilím, zaměřeným proti nevinným civilistům. A to je zcela zcestné, když si uvědomíme procentuální zastoupení liberální muslimské inteligence v celkové muslimské populaci Evropy a jejich vliv na muslimské komunity. Nemluvě o stále klesající hodnotě

15 lidského života nemuslimského jedince v očích pravověrných muslimů. Zcela v duchu naznačené taktiky uklidňování kritické veřejnosti podává, jako ony pověstné třešničky na dortě, dvě závažná tvrzení, absolutně nekorespondující s celkovým charakterem jeho myšlenkových pochodů. V moderních dějinách totiž muslimské společnosti tolerancí k nevěřícím nijak nevynikaly... Pokud se to v průběhu nadcházejících desítek let nezmění, budou vyhlídky na mírové soužití v Evropě chabé, jednostranná tolerance, jak se ukázalo, nefunguje. Nezbývá než souhlasit a naslouchat dál. Neměli bychom však vůbec pochybovat o tom, že i kdyby zvítězil umírněný islám, změní se Evropa k nepoznání. Ano, tyto věty zcela vystihují pravou podstatu problému. Ale zároveň jsou zcela kompatabilní s výše uvedenou taktikou manipulace s veřejným míněním evropské populace. Protože, jak řekl Samuel Huntington, islám zůstane islámem a naznačená perspektiva se zdá být reálnou. Islám, smrtelné nebezpečí pro Evropu Základní tezi Samuela Huntingtna o islámu jako zásadním problému západu jsme uváděli již několikrát. Čas tuto teorii prověřil a spolehlivě potvrdil..strategie slov Námitka, že hrozbou pro Evropu a celou západní civilizaci je pouze negativní segment islámu, skrývající se pod takovými názvy jako politický islám, islamismus, džihádismus či islamofašismus, byl pouze krátkodobým diplomatickým trikem, sloužícím momentální politické potřebě. Bohužel je však současně také krátkozrakým prostředkem evropských politických elit, který slouží jako výchozí pozice jejich projektu takticko-strategické hry o důvěryhodnost tzv. umírněného islámu, jehož zájmy se náhodou shodují se západními. Mnohé naznačuje i terminologie, použitá pro tento segment islámu, upozorňující na jeho politický původ a prostředky. Termín islamofašismus je tím nejsilnějším výrazivem, kterého bylo použito s cílem charakterizovat daný proud. I když původ této působivé diskreditační taktiky je veskrze levicový, splnil svůj účel hlavně v podvědomí těch, kterým byl určen. Diskutabilní jsou však druhotné účinky, odvádějící pozornost od faktu, že tento proud je integrální součástí islámu, jehož podstatou jsou dvě zcela rovnocenné a

16 navzájem propojené složky - duchovní a politická. Taktickým zdůrazňováním duchovního principu, jehož nositelem a šiřitelem údajně tzv. umírněný islám je, dochází k optickému klamu, který zvýhodňuje tento proud v očích evropských politických elit jako spolupodílníka zamýšlené transformace. Jestliže umírněný islám byl dosazen do této role nositele duchovního principu, pak o svou důvěryhodnost a pravdivost výpovědi přišel definitivně po 11. září 2001, kdy mravně selhal pro svoji nerozhodnost, nečinnost a neschopnost razantně se od politického islámu distancovat, islám vnitřně očistit a prosadit ho za čistě náboženský koncept. Toto morální selhání se ve svém důsledku rovná ztrátě důvěryhodnosti role strategického spojence. Bohužel tomu tak není v očích evropského levicového establishmentu..obrana útokem Huntingtonovo tvrzení, že islám je odlišnou civilizací, jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o nadřazenosti své kultury a náboženství, zcela odpovídá skutečnosti a současnému stavu vývoje islámu. Evropou oblíbená, romanticko-barvotisková verze lidového islámu, doplněná o moralizující saladinovské prvky s nádechem exotického folkloru, dávno vzala za své. Islám dneška je však naprosto jiný. Proces obrození, kterým si prošel v 70. letech minulého století, ho znovuoživil, znovuzrodil a zregeneroval natolik, že ve své fundamentalistické podobě se stal radikálním ve všech svých variacích, které byl schopen stvořit. A to bez ohledu na to, zda se jedná o Evropou preferovaný, protěžovaný, alibisticky označený umírněný islám, jehož identifikace není jednoduchá, či pofidérní, virtuální euroislám, nebo Evropou se lavinovitě šířící saudskoarabský vahábismus. Všechny spojuje jedno - návrat ke své podstatě, kořenům, základu, tedy ke koránu, který je údajným doslovným poselstvím, které Alláh předal svým věřícím prostřednictvím Muhammada. Korán působí v bohaté různorodosti všech směrů a škol jako tmel a pochodeň. To je ten společný jmenovatel, závazný pro všechny bez výjimky. A bylo by politicky velmi naivní se domnívat, že některá z těchto variací by byla ochotna od tohoto základu odstoupit, nebo dobrovolně svolit s korekcemi, či eliminací Evropě nevyhovujících prvků.

17 Muslimská sounáležitost je založena právě na tomto principu. A pokud dojde z tábora nepřítele ke zpochybnění byť sebemenšího údu" této pospolitosti, dotýká se tím pospolitosti celé a bohužel pro západní civilizaci i samotného základu. Ačkoliv jsme dnes a denně svědky vnitroislámských sporů, vůči dotyku zvnějšku je islám velmi citlivý, nedůtklivý a velmi kompaktní. Tato rigidní obrana vyústila ve fobii a doktrínu, pro Evropana naprosto nepochopitelnou a nepřijatelnou, která považuje obranu západní civilizace a jejich hodnot za útok proti islámu a jeho zájmům. Tak se dostáváme do absurdní situace, jakéhosi začarovaného kruhu, ve kterém je Evropě a potažmo celé západní civilizaci dovoleno pouze přihlížet aktivitám islámu, který ve své radikální a agresivně expanzivní činnosti je výsostným vykonavatelem nejvyšších zájmů a kroků, zjevených Alláhem. Kdokoli těmto krokům odporuje, jim se staví, je kritizuje, je evidentním nepřítelem islámu a je povinností proti němu zasáhnout. A nezáleží na tom, zda se jedná o kritiku slovem, písmem, o činnost ofenzivní nebo defenzivní. Vše je hodnoceno jako nepřátelský postoj vůči islámu. Je tedy projevem nepřátelství vůči islámu objektivní informace o historické roli, jakou islám sehrál ve světových dějinách, protože jejich pohled na krvavou stopu, kterou ve své expanzi zanechal, vidí pouze prismatem svého příkazu totální islamizace. Stejným způsobem hodnotí sebemenší kritické zmínky, zprávy o životě muslimských ghett západní Evropy, žijících podle svatého islámského práva šaríja, tedy v rozporu s evropským právním řádem. Projevem nepřátelství vůči islámu se tedy paradoxně může stát řada práv a svobod, ještě stále garantovaných (?) Evropou, jako svoboda slova, projevu, shromažďování, náboženského vyznání a dalších základních prvků západního hodnotového systému, který islám v Evropě bohatě využívá, respektive zneužívá jen ve svůj vlastní prospěch. Jde tedy pouze o samoúčelový, jednostranný akt, platný pouze jednosměrně. Důkazem jsou tisíce mešit a modliteben, islámských nadací, středisek, institutů, škol a různých podpůrných organizací po celé Evropě, kterými Evropa vyjadřuje svůj přístup ke svobodě náboženského vyznání. Islám však není schopen aplikovat stejný princip tolerance pro příslušníky vlastní komunity, pro konvertity má jen jedno řešení -

18 smrt. Že svoboda náboženského vyznání, slova, projevu a shromažďování je islámem zneužívána, ale negarantována a nedodržována, svědčí i ohromný nárůst antisemitismu v řadách evropských muslimů, který je veden proti židovským sakrálním stavbám, charitativním organizacím, shromážděním i proti jednotlivcům. Bohužel, opět v zájmu taktiky nedráždit, je tento fakt nemedializován, utajován a neřešen. A s jídlem roste chuť. A tak bychom mohli pokračovat dál..dobýt a pozřít Svoji klíčovou tezi o islámu jako zásadním problému Západu dokončil Samuel Huntington poslední charakteristikou: Islám je posedlý slabostí své moci." Islám tradičně chápal západokřesťanskou civilizaci jako civilizaci méněcennou, zaostalou, barbarskou, bezbožnou, civilizaci, která nemůže být islámu v ničem přínosem. Pohrdal jí a ostentativně nevěnoval pozornost změnám, kterými procházela. Ve svém výsostném vnímání sebe sama jako nadřazeného a finálního Božího zjevení pro všechno lidstvo, kterému křesťanství a jeho moc musí být podrobena a islámem nahrazena, se domníval, že jediným možným řešením pro Evropu je její začlenění do islámského impéria, kterým by dosáhla všech výhod islámu a jeho civilizace. Proto byla Evropa vždy chápána jako centrální bitevní pole. Tradiční podceňování západoevropské civilizace a spoléhání na nevyčerpatelnost podnětů z vlastních civilizačních zdrojů východu - hlavně řecké a perské civilizace, přineslo své plody. Islám si stanovil kritéria výběru a pevné hranice pro recepci hlavně řeckých civilizačních impulzů, což jeho vývoj zásadně limitovalo. Postupně docházelo k vyčerpání těchto zdojů a k zakonzervování islámské civilizace. Začala se pohybovat v bludném kruhu vlastní výlučnosti a narážet na nepříjemnou realitu vývoje západoevropské civilizace. Důsledky této schizofrenní situace byly nejenom vojensko-politické, ale i psychologické. Disproporce mezi tisíciletí vyznávnou exkluzivitou poslání islámu a realitou islámské současnosti byly natolik ohromující, že přinesly frustrující pocity zklamání, bezmoci, ale i nenávisti, zloby a touhy po odplatě. Islámské obrození přineslo muslimům novou naději na splnění všech závazků vůči Alláhovi a jeho požadavkům na islamizaci. Posílilo jejich sebevědomí a znovuobrodilo falešný pocit jejich nábožensko-civilizační

19 nadřazenosti. Došlo však také k jednomu - a to dost významnému kvalitativnímu posunu ve vnímání naší civilizace. Islám konečně pochopil, že po vytěžení dosavadních civilizačních zdrojů, je jeho jedinou cestou záchrany právě ona, civilizace západní. Výsledky její vědy, nové technologie, know-how, průmysl a v neposlední řadě i vojenský potenciál. Tak jako byl v historii islám vpřed hnán nenasytnou touhou po kořisti a území, kterou zastíral nábožensko-ideologickou rétorikou, tak dnes je jeho primárním cílem zneužít výsledků západoevropské civilizace k vlastní regeneraci. Program strategického partnerství, který garantuje přístup k západoevropské vědě a technologiím, je pro islám pouze dočasným řešením, nesplňujícím jeho představu o radikální komplexní transformaci, nutné k vítězství nad Evropou. A protože nezná jiný způsob, kterým by se požadovaného zmocnil, než ten, který si již tolikrát ve své historii ověřil, čeká Evropu osud Perské a Byzantské říše. Je to zápas o přežití, boj na život a na smrt. Islám ví, že toto je jeho poslední šance, která mu byla dána, a pokud ji nevyužije, skončí v propadlišti dějin, tak jako Muhammad v pekle. O časovém limitu, ve kterém islám musí svoji regeneraci realizovat, jsme již mluvili. Je dán muslimským demografickým boomem a má pochopitelně svou hranici. Do tohoto limitu se islám musí vejít. A odtud pramení všechna jeho nervozita, zvýšená aktivita, které jsme svědky. Nezapomeňme, že Alláh muslimy úkoloval. Jen ten fakt, že islám vede o Evropu boj, trvající téměř 1300 let, s náboženstvím, které Alláh prohlásil za méněcenné, je velmi stresující a vyvolává řadu provokujících otázek. Ocitáme se tedy v poslední vývojové fázi islámu, která prokáže buď jeho životaschopnost a tedy i jeho budoucnost, nebo tomu bude naopak. Je tedy evidentně v zájmu islámu expandovat, Evropu anektovat a její civilizaci pohltit, absorbovat. Respektive pouze to, co dogmatům islámu neodporuje. Vše ostatní bude nepoužitelné. A jako s nepoužitelným bude také naloženo. Islamizace nebo deislamizace Evropy.

20 Rekapitulace Současná Evropa je svědkem klíčového zápasu o změnu civilizační orientace kontinentu. Dva zúčastnění protihráči jsou sice paradoxně svázáni statutem vzájemného strategického spojenectví, ale ve skutečnosti každý z nich je vlastně sólovým hráčem s vlastními cíli, záměry a prostředky. Starší partner - islám, svoji základní koncepci vytvořil již v 7. století a v 8. století ji aplikoval na Evropu. Je ve svých cílech neměnný a konzistentní. K cílenému konečnému stavu naprosté změny civilizačního klimatu Evropy chce dospět procesem reislamizace a islamizace. Reislamizací chápe znovupřijetí, obnovení islámu a jeho kultury v těch oblastech Evropy, které již islámem zasaženy v minulosti byly. Jde tedy o území s větším či menším, starším či mladším povědomím souvislostí historického zápasu islámu o Evropu. Islamizací se v užším slova smyslu chápe proces nastolení islámu a jeho civilizace v těch oblastech, které islám v historickém kontextu svého vývoje nepoznaly. Jde o základní prostředek jeho vítězného tažení na území tzv. domu války. Mladší partner navazuje svojí koncepcí na starší modely destrukce křesťansko-židovské civilizace. Inovace tohoto 200 let starého záměru spočívá v akceptování spoluúčasti islámu na vzniku civilizace nového typu. Jedná se o levicový koncept transformace evropské civilizace utopického charakteru, mající nedozírné následky na budoucnost Evropy. Jeho realizováním se totiž vážně narušuje vlastní obranyschopnost. Podceněním tisícileté praxe svého strategického spojence a jeho neměnných záměrů, tak levice nabízí osud Evropy islámskému konceptu reislamizace a islamizace. Jak levice odůvodňuje svoji vstřícnost vůči islámu? 1247 let starý problém zápasu o Evropu mezi křesťanstvím a islámem pominul. Islám dnes nemusí bojovat proti křesťanské Evropě, protože ta již křesťanskou není. Současná Evropa není monocivilizační, ale multicivilizační prostor, kde islám má své plnohodnotné místo a je součástí civilizace Evropy nového typu. Opustili jsme koncepci

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

ISLÁM A ISLAMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE

ISLÁM A ISLAMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE ISLÁM A ISLAMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE ISLÁM A ISLAMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Lhoťan & Da Vinci Prague Institute o.s. v Pstruží 2013 ISLÁM A ISLAMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Lhoťan a Da Vinci Prague

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 20. 11. 2012 2012/2107(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118 Návrh zprávy Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) o zvláštní zprávě č. 6/2012 (udělení absolutoria

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války Přednáška č. 2 Mezinárodní systém Studené války Vznik Studené války symbolické mezníky: svržení amerických atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki spuštění "železné opony" v Churchillově projevu ve Fulltonu

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky? Videa

Západ na rozcestí: Systém vás nepotřebuje. Aneb Základní příjem pro uprchlíky? Videa AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky?

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Základní styly vyjednávání určitým vyjednáváním je vlastně každá

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Jako ohrožení právních a demokratických principů České republiky vnímá většina domácí populace informace obsažené

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968)

Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968) Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968) Na stránkách CIA se může veřejnost seznámit s některými dokumenty - produkty této tajné služby -, které byly po letech odtajněny. Jedním z nich

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek

Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek I. Počátkem roku 1990 Jiří Kuthan v článku příznačně nazvaném O stavu našeho kulturního dědictví, aneb Pláč koruny české, provedl

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více