S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T"

Transkript

1 S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1

2 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2

3 Strategický management chápeme v současné době jako neustálý proces tvorby a určování směru vývoje podniku a jeho aktivit při každodenním rozhodování o tom, jak předcházet možným změnám a případně jak reagovat na vznikající změny v dynamickém prostředí. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 3

4 Strategický management je tedy dynamickým procesem pro sladění výkonnosti podniku a jeho obchodních výsledků. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 4

5 Výsledky podniku závisí na lidech, technologii, procesech a na efektivní kombinace těchto elementů, která pomůže podniku dosáhnout předem stanovených strategických cílů. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 5

6 Tradiční pohled na proces strategického managementu vycházel v období 60. a 70. let 20. století z představy, že podnik musí být řízen plánovaným procesem podle jasně definovaných posloupností kroků, založených na stanovených cílech, analýzách, možných variantách a jejich implementaci. Podniky mající takovýto systém v současné době se mohou mylně domnívat, že strategie podniku vzniká jen v takovémto systému. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 6

7 Proces strategického managementu z něhož vznikne strategie, v současné době, vychází : ze zkušeností vrcholového managementu, z citlivosti vrcholového managementu na změny v daném podnikatelském prostředí, z toho, co všechno se vrcholový management naučil při působení na daných trzích. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 7

8 Z toho plyne : Podnik musí být schopen reagovat efektivně na výzvy, problémy či příležitosti předem a v předstihu a současně musí být schopen reagovat na nepředvídané změny ihned jak vznikají. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 8

9 Proces strategického managementu by neměl být jen posloupností určitých kroků, ale pro lepší pochopení, jak takový proces může probíhat, uvedeme rozdělení tohoto procesu do pěti fází: 1. Identifikace vize a mise (poslání podniku) 2. Analýza vnitřního prostředí podniku a jeho okolí 3. Formulace strategie 4. Implementace strategie 5. Ohodnocení výsledků strategie a kontrola plnění cílů strategie. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 9

10 1. Fáze Identifikace vize a mise (poslání podniku) Zahrnuje identifikaci současných podnikových cílů a má za úkol zjistit skutečný stav strategického managementu v podniku a následně určit a přesně definovat, čeho chce podnik v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 10

11 2. Fáze Analýza vnitřního prostředí podniku a jeho okolí Zabývá se analýzou vnitřního prostředí podniku a strategickou analýzou vnějšího okolí : obecného (generálního) a oborového (odvětvového nebo konkurenčního). LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 11

12 V rámci analýzy vnitřního prostředí podniku se zjišťuje, jaký je stav všech aktivit uvnitř podniku a jaká je jejich provázanost. Současně zahrnuje identifikaci a vyhodnocení vize, mise, strategických cílů a strategií ve vazbě na silné a slabé stránky podniku. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 12

13 Při analýze obecného či generálního okolí je snaha zaměřena na nalezení faktorů a jejich vlivu na fungování podniku. Analýza oborového (odvětvového či konkurenčního) okolí zohledňuje hrozbu potenciálních konkurentů, sílu zákazníků a dodavatelů, hrozbu substitutů a úroveň konkurenční rivality v odvětví. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 13

14 3. Fáze Formulace strategie Formulace strategie zahrnuje především zdůvodnění strategie pomocí jasného souboru opodstatněných a reálných opatření, která navazují za vyhodnocení dosavadní vize, mise a cílů podniku, včetně stanovení nápravy v případě odchylky od původního očekávání. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 14

15 Formulace strategie obsahuje zejména podmínky a opatření pro udržení či vytvoření konkurenční výhody, neboť konkurenční výhoda je pod neustálým tlakem konkurence. V průběhu formulace strategie musí být vytvořen prostor pro možnou modifikaci cílů a úpravy strategie tak, aby byla v dalším období úspěšnější. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 15

16 4. Fáze Implementace strategie Je zaměřena na úpravu a sladění : stávající organizační struktury a vnitřních systémů a procesů podniku pro nové cíle a úkoly zadané přijatou strategií. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 16

17 5. Fáze Ohodnocení výsledků strategie a kontrola plnění cílů strategie Dochází k průběžnému monitorování a vyhodnocování vývoje při realizaci přijaté strategie a jsou přijímány potřebné nápravné kroky, pokud jsou z hlediska korigování či úprav nutné. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 17

18 Výhody strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 18

19 Podniky využívající koncept strategického managementu mají následující výhody : 1. Podnik se aktivně podílí na vývoji své budoucnosti, místo aby jen reagoval na její vývoj, což znamená, že iniciuje a ovlivňuje svými aktivitami své okolí. 2. Podnik používá systematické, logické a racionální přístupy při výběru strategie a je předpoklad, že zvolená strategie bude optimální. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 19

20 3. Podnikový proces strategického managementu je základem pro porozumění mezi managementem a zaměstnanci podniku, neboť komunikace a participace jsou klíčovými faktory procesu strategického managementu. 4. Zaměstnanci podniku znají podmínky pro vztah mezi výkonností a odměnou. 5. Podnik podporuje pozitivní postoj zaměstnanců ke změnám. 6. Podnik objasňuje zaměstnancům jejich odpovědnost v podniku. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 20

21 7. Podnik zvyšuje prodejnost svých produktů, dosahuje zvýšení ziskovosti a vykazuje zlepšení produktivity práce zaměstnanců, což vede k lepší dlouhodobé finanční výkonnosti podniku. 8. Podnik lépe identifikuje nebezpečí a hrozby z vnějšího okolí. 9. Podnik minimalizuje dopady z neočekávaných změn. 10.Podnik efektivně alokuje podnikové zdroje, tzn. méně zdrojů a času je věnováno nápravě chyb nebo špatných rozhodnutí. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 21

22 11. Podnik napomáhá při integraci chování jednotlivých zaměstnanců pro dosažení cílů podniku a poskytuje jim určitou míru disciplíny i volnosti při výkonu jejich činností. 12. Řízení podniku probíhá bez mimořádných opatření a neočekávaných změn kurzu. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 22

23 Strategická podnikatelská jednotka (S B U) LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 23

24 SBU je organizační jednotka podniku, která se orientuje na jednu podnikatelskou aktivitu (nebo na několik podobných podnikatelských aktivit) a tato podnikatelská aktivita/aktivity představuje/představují činnost podniku orientovanou na zákazníky ve vybraném tržním segmentu. Pro SBU je typická její relativní samostatnost charakteristická zpravidla vybavením vlastními útvary, např. výrobním, finančním, personálním, marketingovým a obchodním. LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 24

25 Přístupy k vymezení SBU 1. Přístup organizační 2. Přístup strategicko-marketingový 3. Přístup projektový 4. Přístup vzniklý kombinací předchozích způsobů Poznámka : Podrobněji doporučená skripta Žáček, V., Bauer, J.: Strategický management. ČVUT v Praze, 2009, ISBN LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 25

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Povinně volitelný kurs pro specializaci Personální řízení a organizační rozvoj. Personální analýza, plánování, strategie. personálních analýz

Povinně volitelný kurs pro specializaci Personální řízení a organizační rozvoj. Personální analýza, plánování, strategie. personálních analýz Personální analýza, plánování, strategie Principy personálního řízení SPP 423 8. lekce Moderní nástroje personálních analýz PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. lubasova@brno-konsens.cz 30.11.2008 Blok C - Personální

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Z inženýra manažerem. Jakub Slavík FCC PUBLIC

Z inženýra manažerem. Jakub Slavík FCC PUBLIC Z inženýra manažerem Jakub Slavík FCC PUBLIC Tato příručka pro začínající i tápající manažery se zaměřuje na pracovníky s technickým vzděláním, kteří jsou postaveni před úkol ujmout se řízení firmy či

Více