Valná hromada občanského sdružení Waldorfská iniciativa , 16 19:30 hod., Waldorfská základní škola, Rožňavská ul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada občanského sdružení Waldorfská iniciativa. 21.6.2012, 16 19:30 hod., Waldorfská základní škola, Rožňavská ul."

Transkript

1 1 1 Valná hromada občanského sdružení Waldorfská iniciativa , 16 19:30 hod., Waldorfská základní škola, Rožňavská ul. Olomouc Zápis obsahuje 8 stran textu a 2 přílohy (příloha 1 diskusní příspěvek hosta, příloha 2 seznam návrhů změn předložených Stanov a Organizačního řádu) VH začíná za přítomnosti 9 řádných členů a 1 hosta 1. volba orgánů Valné hromady mandátová komise návrh Martina Michálková pro 8 zdrželi se 1 zapisovatel a navrhovatel, návrh funkce sloučit návrh Andrea Hanáčková pro 8 zdrželi se 1 ověřovatelé zápisu návrh Tomáš Michálek, Irena Jašíčková pro 7 zdrželi se 2 2. návrh a schválení programu VH Valná hromada souhlasila s návrhem Správní rady, aby byl bod 3 předsunut před důležité jednání o změně dokumentů WI. Jde o to, aby noví členové měli vliv na to, podle jakých pravidel se bude v budoucnu sdružení řídit a aby mohli aktivně volit nové vedení sdružení. návrh: 1. volba orgánů 2. návrh a schválení program VH 3. schválení přihlášek nových členů 4. Výroční zpráva o činnosti za rok diskuse nad novými dokumenty sdružení (Stanovy, Organizační řád) a jejich schválení 6. volby do orgánů sdružení 7. diskuse, náměty členů sdružení 8. návrh usnesení valné hromady 9. schválení usnesení valné hromady a závěr Návrh změny zařadit diskusní příspěvek hosta Lucie Hlaváčové VH. S účastí hosta souhlasila správní rada, její příspěvek byl řádně nahlášen. Vzhledem k tomu, že se týká změny zásadních dokumentů sdružení a celého směřování sdružení, navrhuje Martina Michálková zařadit příspěvek před diskusi, tj. jako bod 5.

2 2 2 VH hlasuje o této změně programu pro 6 proti 3 zdrželi se 0 Hlasování o celém programu pro 6 proti 3 zdrželi se 0 Program byl schválen v této podobě: 1. volba orgánů 2. návrh a schválení program VH 3. schválení přihlášek nových členů 4. Výroční zpráva o činnosti za rok vystoupení hosta s diskusním příspěvkem 6. diskuse nad novými dokumenty sdružení (Stanovy, Organizační řád) a jejich schválení 7. volby do orgánů sdružení 8. diskuse, náměty členů sdružení 9. návrh usnesení valné hromady 10. schválení usnesení valné hromady a závěr 3. schválení přihlášek nových členů Andrea Hanáčková seznámila Valnou hromadu s novými členy, kteří splnili dvě podmínky členství vyplněná přihláška a zaplacený členský příspěvek. VH vzápětí hlasovala o jejich přijetí. Nově přijatí členové WI: Martina Rousková, Šárka Zdařilová, Marta Lipusová, Luděk Jašíček, Zdeněk Horák, Petr Vydržel, Petra Vydrželová, Blanka Nováková, Petr Vaněk, Marcela Vlčková, Jaroslav Vrána. pro 9 zdrželi se 0 V této chvíli je v místnosti 20 řádných členů a 1 host. 4. Výroční zpráva za rok 2011 Andrea Hanáčková přednáší výroční zprávu, 8 výtisků mají členové WI k dispozici Martina Svatošová žádá do Výroční zprávy doplnit podání grantu Partnerství. Tomáš Michálek žádá do Výroční zprávy doplnit svou účast ve Školské radě (jako předseda WI tam zastupoval rodiče). Hospodářský výsledek prezentuje Bohuslav Coufal. Činnost Mateřského centra Waldík a poděkování vedení ZŠ Rožňavská, Herně Mraveniště, firmě ONYX engineering, WZŠ a MŠ prezentuje Irena Jašíčková. Marta Lipusové poskytuje zpětnou vazbu na příjemný chod MC. Hlasování o výroční zprávě: pro 20 zdrželi se 0

3 3 3 Přichází Martin Machytka, v místnosti je 21 řádných členů a 1 host 5. vystoupení hosta Lucie Hlaváčová promluvila o základních principech waldorfské pedagogiky, citovala z knihy Rudolfa Steinera a připomněla zásady a ideje, na nichž bylo olomoucké občanské sdružení Waldorfská iniciativa založeno. Její vystoupení je součástí tohoto zápisu jako Příloha 1. Přichází další dva členové, Jochovi, v místnosti je 23 řádných členů. 6. diskuse nad novými dokumenty sdružení (Stanovy, Organizační řády) Bohuslav Coufal shrnul průběh přípravy nových dokumentů. Na základě usnesení poslední VH z : VH pověřuje správní radu a příslušnou pracovní skupinu, aby začala pracovat na takové změně stanov, která by do budoucna formulovala existenci sdružení jako podpůrné organizace Waldorfské ZŠ a MŠ v Olomouci., byla ustanovena pracovní skupina ve složení: Bohuslav Coufal, Adéla Horáková, Barbara Protivánková, Hana Valová, Martin Machytka, David Rygel (z práce odstoupil). Členům WI byl návrh nových dokumentů předložen 14 dní před konáním VH písemně i e- mailem. Písemné připomínky přišly cca 1 3 dny před konáním VH. Připomínky byly víceméně technického rázu, významnější připomínka přišla teprve předevčírem, proto již pracovní skupina nesvolala speciální schůzku a otevřela diskusi přímo na Valné hromadě. Martina Michálková se ptá, jaký je tlak na to, aby byly dnes nové dokumenty schváleny? Bohuslav Coufal odkazuje na usnesení z předchozí VH a navrhuje délku diskusního příspěvku. Žádá, aby byly příspěvky strukturované tak, že k nesouhlasu k původnímu znění je přidán návrh nového znění. Navrhuje takové pořadí připomínek, jak přišly nejprve v písemném znění, potom bude čas na návrhy z pléna. Tomáš Michálek navrhuje, aby délka diskusního příspěvku byla neomezená tak, aby stanovy mohly být důkladně prodiskutovány. Vyvoláno hlasování s otázkou: Kdo souhlasí, aby diskuse byla omezena 3 minutami? pro 15 proti 6 zdrželi se 2 Přestávka v jednání Odešla Hana Valová, odešel host, v místnosti je 22 řádných členů Bohuslav Coufal představuje základní principy tvorby nových Stanov snaha byla, aby stanovy byly neideologické a aby splnily požadavek podpůrné organizace Waldorfské školy a školky. Martina Svatošová připomíná, že WI byla ustanovena v roce Ptá se, proč byly ze stanov vypuštěny věty, které se týkají waldorfské pedagogiky a antroposofie. Dále se ptá, proč pracovní skupina nevyužila zkušenosti Heleny Dolénkové, která se hlásila do pracovní skupiny. Bohuslav Coufal poukazuje, že bod o podpoře waldorfské pedagogice v návrhu je. Paní Dolénková nezaplacením členského příspěvku nebyla v době činnosti pracovní skupiny členkou WI.

4 4 4 Martina Svatošová se dále ohrazuje vůči tomu, že ze Stanov zmizelo slovo antroposofie. Rozumí tomu, že skupina chtěla mít stanovy co nejméně ideologické, ale nerozumí tomu, proč zmizelo slovo, které stojí u základů waldorfské pedagogiky. Bohuslav Coufal namítá, že nikdo v pracovní skupině na tomto faktu netrval. Martina Svatošová namítá, že nezná přesně motiv změny Stanov, má pocit, že nebyl vytvořen dostatečný prostor, neví, v jaké míře závislosti má být sdružení do budoucna na škole. Nemá protinávrhy, vyjadřuje se obecně k samotnému faktu změn. V této chvíli jeden člen na chvíli odešel, v místnosti je 21 řádných členů Diskuse a hlasování k jednotlivým návrhům změn STANOV (viz Příloha 2). Návrh č. 1 pro 20 zdržel se 1 Vrátilse jeden člen, v místnosti je 22 řádných členů. Návrh č. 2 pro 20 zdržel se 2 zdržel Návrh č.3 - formální Pracovní skupina se zavazuje projít v rámci finální úpravy Stanov formální stránku a doplnit správné číslování, čárky, tečky, chybějící kusy slova. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Návrh č. 4 volba předsedy a místopředsedy sdružení a dalších členů správní rady Tomáš Michálek se ptá na situaci, když bude počet členů sudý? Bohuslav Coufal odpovídá bude to na operativním řešení situace. Marcela Vlčková se ptá, jak to bude se zástupci MŠ waldorfská? Návrh změny: zástupci jednotlivých tříd budou doplněni o zástupce MŠ waldorfská pro 21 zdržel 1 Návrh č. 5 minimální počet členů správní rady zvýšit ze 3 na 5 pro 21 zdržel 1 STANOVY Návrh č. 6, doplnění cílů Stanov. Bohuslav Coufal představuje návrh: do cílů vložit větu Hájit a demokraticky prosazovat zájmy rodičů dětí Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc ve vztahu k vedení školy. Tomáš Hanáček vysvětluje tento svůj návrh:

5 5 5 Jsem-li členem sdružení a mají-li členové rodiče nějaký námět, zdá se mi nedostatečné, aby se názory jen sdělovaly. Cílem sdružení by mělo být i to, že by zájmy členů hájilo a prosazovalo. Situace je taková, že rodiče jsou klienty školy a jako takoví mohou mít zájmy jiné, než vedení školy. Je-li snaha transformovat WI na sdružení typu SRPŠ, je logické, aby sdružení ovlivňovalo chod školy. Tato pozice je výhodná i pro školu, protože může bránit tomu, aby se některá kontroverzní rozhodnutí vedení školy stala normou, a tím pomáhat jejímu zlepšování. Také umožní rodičům, aby případné problémy řešili za pomoci sdružení a nehledali zastání mimo okruh školy, např. na školní inspekci apod. Bohuslav Coufal opakuje aktuálně navrhované Cíle sdružení. Adéla Horáková podává protinávrh č. 1 Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení. Petr Vydržel konstatuje, že rodiče nemají právo zasahovat do odborné kompetence učitelů, neformuluje protinávrh. Zdeněk Horák navrhuje protinávrh, že Cílem sdružení není ovlivňovat vedení školy, sám ho stahuje, cíle nemohou být formulovány negativně. Tomáš Michálek upozorňuje, že v cílech už jsou obsaženy body, které formulují podporu škole. Říká, že by v cílech mělo být i něco podporující členy, vesměs rodiče. Martina Michálková vznáší protinávrh č. 2: Hájit zájmy rodičů dětí waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc ve vztahu k vedení školy. Bohuslav Coufal namítá, že zájmy rodičů je možné hájit nejen ve vztahu ke škole a vznáší protinávrh č. 3: Hájit zájmy rodičů dětí waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc. Vzápětí návrh ale stahuje, nelze to formulovat takto obecně. Hlasování o jednotlivých návrzích: protinávrh č. 2 pro 7 zdrželi se 15 protinávrh č. 1 pro 13 zdrželi se 9 Do cílů je vtělen protinávrh č. 1: Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení. Další návrhy ke změnám z pléna a diskuse nad Stanovami a Organizačním řádem: Martina Svatošová říká, že měníme pravidla občanského sdružení a neklademe si otázku, zda je občanské sdružení pro nás ještě stále vhodnou formou. Navrhuje do budoucna zvážit romy současné existence waldorfské školy (s.r.o. s podporou o.s.) a spojit tyto dvě platformy formou zastřešující nadace. Radim Joch vznáší připomínku k bodu 4.2.g. a 4.7, zdají se mu duplicitní, svůj návrh stahuje. Martina Svatošová klade řečnickou otázku: jsme přesvědčeni, že nám tyto stanovy zajišťují svobodnou práci? Bohuslav Coufal odpovídá, že si myslí, že tyto stanovy svobodnou práci nevylučují.

6 6 6 Martina Svatošová oponuje řadu detailů z chystaných změn: množství valných hromad, práci odborných skupin, zastoupení jednotlivých tříd a další. Adéla Horáková připomíná, že pro všechny členy byla stejná možnost formulovat své připomínky k návrhu. Zůstává též možnost svolání mimořádné valné hromady, pokud by bylo třeba něco operativně řešit. Tomáš Hanáček navrhuje, aby tato VH stanovila, kolik musí být maximální počet lidí ve správní radě a termín, kdy musí být SR zvolena. hlasování o celkovém znění STANOV pro 17 proti 1 zdržel 4 hlasování o celkovém znění Organizačního řádu pro 17 zdržel 5 7. volby do orgánů sdružení Na předsedu je navržen kandidát Bohuslav Coufal. Martin Machytka a Renata Jochová navrhují jako protikandidáta Adélu Horákovou Adéla Horáková: - Bohuslav Coufal oznámil jasnou kandidaturu, - v týmu by ráda přijala funkci místopředsedkyně - na postu předsedkyně by se necítila dobře vzhledem k absenci kontinuity. Bob Coufal pronáší kandidátskou řeč: - garantuje kontinuitu, Adélu Horákovou navrhuje jako místopředsedkyni - kandidaturu oznámil dopředu, tým navrhuje v zastoupení služebně starších i mladších rodičů - rád by dokončil implementaci stanov a organizačního řádu - nenabízí bojové záležitosti, nenabízí příliš velké hájení členů - nabízí diplomatické řešení, nechce další spory ve sdružení, nabízí smírnou komunikaci a vytvoření dobrých podmínek pro spolupráci se školou. Odchází jeden člen, v místnosti je 21 řádných členů. Hlasování o postu předsedy sdružení Bohuslavu Coufalovi: pro 14 proti 1 zdrželi se 6 volba místopředsedy: Dopředu ohlášená kandidatura: Adéla Horáková. Svou kandidaturu ohlašuje Tomáš Hanáček. Adéla Horáková se dalšího slova vzdává.

7 7 7 Tomáš Hanáček formuluje hlavní teze své kandidatury: Sdružení by mělo být partnerem Waldorfské školy. Tomáš Hanáček se domnívá, že tým, který kandiduje, není zárukou partnerství, ale povede sdružení do podřízené, služebné pozice. Proto se rozhodl kandidovat na funkci místopředsedy a nabízí alternativu, v případě zvolení bude prosazovat partnerskou pozici a hájit zájmy rodičů. Martina Svatošová upozorňuje na kontinuitu práce Tomáše Hanáčka ve vztahu k uplynulým letům života waldorfských tříd při ZŠ Rožňavská, kdy vedl za rodiče jednání s tehdejším zřizovatelem (Magistrát města Olomouce) a škole tak aktivně pomáhal. Hlasování o postu místopředsedy: Adéla Horáková pro 13 zdrželi se 8 Hlasování o postu místopředsedy: Tomáš Hanáček pro 5 zdržel 16 Odešli další členové, v místnosti je nás 19 řádných členů. Hlasování o revizní komisi, na post předsedy navržen Radim Joch pro 16 zdržel 3 Členové revizní komise, navrženi Petr Vydržel, Lucie Vránová pro 13 zdrželi se 6 Disciplinární komise, na post předsedkyně Disciplinární komise navržena Marcela Vlčková pro 10 zdrželi se 9 Členové revizní komise, Renatou Jochovou navržen Tomáš Hanáček pro 6 zdrželi se 13 Další členkou disciplinární komise navržena Blanka Nováková, pro 11 zdržel 8 Odešly 3 osoby, v místnosti je přítomno 16 řádných členů.

8 8 8 Hlasování o maximálním počtu zástupců ve správní radě: návrh je 10 osob (7 tříd ZŠ + 1 osoba z MŠ + 2 volení zástupci). Termín pro naplnění minimálního počtu SR pro 12 zdržel 4 VH se usnesla, že maximální počet členů SR ve školním roce bude 10 členů (zástupci z jednotlivých tříd + zástupce MŠ waldorfská + 2 volení členové) a že minimální počet členů SR musí být naplněn do diskuse členů sdružení Martina Svatošová navrhuje věnovat příště schvalování důležitých dokumentů sdružení delší dobu. Navrhuje zřízení pracovní skupiny, která by se věnovala založení Nadace WŠ Olomouc, která by spojila s.r.o. a o.s. Renata Jochová navrhuje jiný systém přijímání členů, systémem jednoduchých lístečků. Adéla Horáková reaguje na to, že by to znamenalo změnu Stanov. Andrea Hanáčková upozorňuje, že schválení Stanov a jejich registrace trvá dlouhou dobu a není to proces, který by bylo možné opakovat příliš často. Martina Svatošová se ptá, jak se bude řešit dělení kompetencí, když není přesně stanoven místopředseda archivář, ekonom atd. Bohuslav Coufal odpovídá, že kompetence se budou dělit mezi nové členy správní rady a že za vše je odpovědný statutární zástupce Odešly další 2 osoby, v místnosti je aktuálně 14 řádných členů WI 10. návrh usnesení VH VH konaná dne proběhla za účasti (v maximální počtu) členů 23. VH schválila základní orgány Valné hromady. VH schválila program a doplnila do něj bod vystoupení hosta Lucie Hlaváčové. VH přijala nové členy. VH schválila znění Výroční zprávy Waldorfské iniciativy za rok 2011 s žádostí o doplnění dvou informací o podaném grantu Partnerství a o účasti člena správní rady na zasedáních Školské rady. VH schválila nové znění Stanov sdružení Waldorfská iniciativa a Organizačního řádu Waldorfská iniciativa s vyznačením změn, které iniciovali členové sdružení. VH zvolila předsedou sdružení Bohuslava Coufala, místopředsedkyní Adélu Horákovou. VH zvolila předsedy a členy Disciplinární a Revizní komise. VH stanovila maximální počet členů SR pro školní rok na 10 členů a stanovila termín pro naplnění minimálního počtu členů do schválení usnesení VH a závěr pro 11 zdrželi se 3

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010 ČÍSLO 3/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. PROČ BÝT ČLENEM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Na schůzích, výstavách a dalších podobných akcích se při diskusích se zahrádkáři často setkáváme

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku Junák český skaut, z. s. stanovy spolku schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 Základní ustanovení HLAVA 1 (1) Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více