Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok ) Profil pracoviště: Zaměření výzkumných aktivit: Kolejová a silniční vozidla - definice základních podmínek pro provozní bezpečnost, určující aspekty zvyšování provozní spolehlivosti vozidel (rams) - filozofie nákladů životního cyklu dopravních prostředků (lcc) - informační systémy v oblasti dopravní techniky - racionalizační a optimalizační modely efektivnějších systémů údržby a oprav - problematika definování a prodloužení garance - návrhy systémů údržby pro vozidla Oblast letecké dopravy - zaměření na letecký provoz výcvik pilotů - údržba letedel příprava techniků pro upravárenské závody Oblast dopravních technologií - řešení logistických řetězců - řešení problémů bezpečnosti dopravy včetně znaleckých posudků - systémové řešení dopravy regionu - hodnocení kvality osobní hromadné dopravy - modelování a simulace činností dopravních prostředků a dopravních technologií Manipulační a úpravnická zařízení - analýza a projektování manipulačních a skladových systémů (v průmyslu) - řešení skladového hospodářství pro kusové a sypké materiály - strojní zařízení pro úpravu primárních a sekundárních surovin - analýza dopravních systémů v dolech, hutích a strojírenských závodech - expertní a znalecká činnost v oboru hornické dopravy (ČBÚ Praha) - aplikovaný výzkum v oblasti sypkých hmot, vývoj nových zařízení v oblasti sypkých hmot pro podporu proexportních aktivit firem (třídění, mletí, doprava, skladování) - řešení poruch toku v zásobnících - optimalizace volby kontaktních materiálů pro sypké hmoty z hlediska toku a životnosti, měření abrazivit - přepočty dopravních a skladovacích zařízení podle norem s měřením aktuálních vlastností Oblast Silničních vozidel a silniční dopravy - realizováno měření obsahu dusíku ve výfukových plynech, ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem - sledování a hodnocení chování účastníků dopravy z hlediska bezpečnosti silničního provozu pomocí videoaparatury - sledování a analýza dopravních proudů v silniční dopravě - měření a vyhodnocování přepravních a dopravních charakteristik v osobní hromadné dopravě Technické vybavení: Laboratoř sypkých hmot - Mastersizer 2000 elektronický přístroj pro měření fyzikálních vlastností materiálu rozsah měření 0, mikronů Laserový čítač částic fy FRITSCH - Smykové stroje pro měření mechanicko- fyzikálních vlastností, úhlu vnějšího tření, úhlů vnitřního tření - Mikroskop model STM 1562 ZOO se stativem a digitálním fotoaparátem NIKON COOLPIX Tenzometrická aparatura M Vibrační sítový třídič a-3 SPARTAN - Rotační stroje pro měření abrazivity 1

2 - Zařízení k určování provzdušnitelnosti sypkých hmot - Prosévací síta Fritsch - Konsolidační lavice pro určování mechanicko- fyzikálních časových závislostí - Modely dopravních zařízení Laboratoř Ústavu výzkumu a zkušebnictví - Měřící zařízení součinitele tření mezi bubnem a pásem pásového dopravníku - Měřící zařízení součinitele tření v drážce třecího kotouče - Model svislého pásového dopravníku typu Flexowell - Model svislého pásového dopravníku s krycím pásem - Model strmého pásového dopravníku s příčnými přepážkami - Poháněná válečková trať - Měřící zařízení omezovačů rychlosti nákladních a osobních výtahů - Měřící zařízení pohybových odporů pásového dopravníku - Laboratoř silničních vozidel: - válcová výkonová zkušebna MAHA LPS tester řídících jednotek Atal - analyzátor výfukových plynů Atal - snímač otáček pro zkušebnu Maha LPS 2000 Laboratoř silniční dopravy: - digitální videokamera Sony DCR-TRV60E s příslušenstvím Laboratoř simulace dopravy - Lokomotivní simulátor vč. modernizace přístrojového vybavení a zvukového modulu vč. SW výbavy - Analýza dopravních situací (křižovatek) - Simulace řízení letadla Nabízené služby: - aplikace principů TQM pro podniky a koncerny - školení a semináře - obecně pro vrcholový management, cíleně pro podnikové problematiky - spolehlivostní a diagnostická řešení, řešení materiálových a informačních toků, manipulace s materiálem - garanční doby, bezplatný servis, životnost (jako prvky kvality, marketingu a obchodní úspěšnosti) - kapacita železničních tratí, zajišťování zboží na železničních vozech - posouzení a prevence nehodových událostí - skladovací systémy sypkých hmot - garanční zkoušky zařízení pro výrobu sypkých hmot, granulometrie, morfologie - optimalizace funkce vynášecích zařízení pro sypké hmoty - optimalizace dopravních tras pro dopravu sypkých hmot - marketingové studie v oblasti inovačního podnikání a uplatnitelnosti výrobku na trhu v oblasti sypkých hmot - problematika zpracování odpadů - expertizní posudky zařízení hornické dopravy - homogenizace, segregace a degradace sypkých hmot - měření granulometrie v rozsahu 1, mikrometrů pro garanční zkoušky zařízení, ekologii Na institutu působí 4 profesoři, 8 docentů, 18 odborných asistentů, z toho 8 s vědeckou hodností kandidáta technických věd (event. PhD.) a 1 lektor. Učitelé institutu vychovávají 36 doktorandů, z toho 17 interních. Součástí Institutu dopravy je Laboratoř sypkých hmot a Ústav výzkumu a zkušebnictví. 2

3 Personální složení (jmenný seznam včetně odborného zaměření) Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. tel.: Je zaměřen na stavbu a provoz dopravních a manipulačních zařízení, manipulaci a skladování sypkých hmot, stavba a provoz úpravnických zařízení. Vede přednášky v předmětech: Zařízení úpraven na FS, Strojní zařízení úpraven na HGF. Je místopředsedou komise pro obhajoby doktorských prací v oboru Dopravní a manipulační technika a místopředsedou oborové rady téhož oboru. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. tel.: Odborně je zaměřen na hornickou dopravu, užší zaměření na automatizaci a řízení dopravy, bezpečnost důlních dopravních zařízení, systémové řešení důlních dopravních systémů a ochranu životního prostředí. Je předsedou komise pro obhajoby doktorských prací v oboru Dopravní a manipulační technika a předsedou oborové rady téhož oboru. Vede výuku v předmětech: Dopravní stroje a zařízení, Dopravní komplexy hornických závodů, Důlní doprava a Dopravní zařízení na hornicko-geologické fakultě, Dopravní a manipulační technika na FAST. Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. tel.: Je zaměřen na technologii železničního provozu, jeho řízení a automatizaci dopravy. Zajišťuje předměty: Technologie práce stanic, Grafikon vlakové dopravy, Mechanizace nakládacích a manipulačních zařízení, Řízení dopravy, Informační a řídící systémy, Automatizované systémy řízení v dopravě, Propustnost sítě, Soudní inženýrství, Základy dopravního provozu. Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. tel.: Je odborně zaměřen na technologii hromadné osobní silniční a městské dopravy, provoz a ekonomiku dopravy, organizaci a řízení dopravních podniků. Přednáší a cvičí předměty: Provoz a ekonomika silniční dopravy v oboru Provoz a údržba silničních vozidel. Přednáší a cvičí předměty: Technologie městské hromadné dopravy a Hromadná osobní doprava v oboru Provoz a ekonomika silniční a městské dopravy i na Žilinské univerzitě v Žilině. Vede diplomové práce v uvedených oborech a působí jako školitel v doktorském studiu "Kvalita v dopravě a spojích"a v oboru "Dopravní technika a technologie". Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc. tel.: Jeho odborné zaměření je: dopravní inženýrství, organizace a řízení silniční a městské dopravy, preference městské hromadné dopravy, dopravní průzkumy, technickoekonomické rozbory v dopravě a historie dopravy. Přednáší a cvičí předměty: Organizace a řízení dopravy, Technickoekonomické rozbory, Historie techniky v dopravě a Základy dopravního inženýrství. Na pracovišti Institutu dopravy zavedl do výukové praxe výzkumnou metodiku sledování a vyhodnocování chování účastníků dopravy pomocí videoaparatury. doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. tel.: , 1719 Zabývá se konstrukcí, provozem a údržbou dopravních zařízení. Cvičí předměty Manipulace s materiálem, Doprava v dolech, Technologické a ložné operace, Dopravníky, Základy strojního inženýrství, Konstrukční cvičení, Závěrečný projekt, Vytváření dokumentace v AutoCadu, Strojní zařízení pro recyklaci komunálních odpadů a Strojní zařízení pro HGF. Je nositelem titulu Ing.-Paed IGIP Doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc. tel.: Odborně je zaměřen na konstrukci kolejových vozidel. Ve výzkumné činnosti řeší zejména koncepční otázky hnacích kolejových vozidel. Přednáší a cvičí předměty: Kolejová vozidla, Hnací kolejová vozidla, Příslušenství kolejových vozidel. Vede doktorandy v doktorském studiu v oborech Dopravní a manipulační technika a Dopravní technika a technologie se zaměřením na kolejová vozidla. Doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. tel.: Profesně je zaměřen na silniční vozidla, jejich dynamiku, stavbu, bezpečnost, zkoušení a provoz. Přednáší a cvičí předměty: Dynamika silničních vozidel, Silniční vozidla I. a II. v oboru Provoz a údržba silničních vozidel na fakultě strojní VŠB-TU Ostrava a v oboru Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Žilinské univerzitě v Žilině. V doktorském studiu vede doktorandy v oboru Dopravní technika a technologie se zaměřením na silniční vozidla. Doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. tel.: Je odborně zaměřen na stavbu a provoz dopravních a manipulačních zařízení, v užším zaměření na hornickou dopravu důlní a povrchovou, dopravu osob a těžkých a rozměrných břemen v souvislosti s vybavováním a likvidací porubů. Vede přednášky a cvičení v předmětech: Doprava a manipulace s materiálem, Dopravní komplexy v povrchových lomech a Konstrukční cvičení na fakultě strojní. Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. tel.: Jeho odborné zaměření je ekologie v dopravě, řízení činnosti dep. Vyučuje předměty Provoz dep, Hospodaření s vozidly, Ekologie v dopravě. 3

4 Doc. Ing. Vladimír Tichavský, CSc. tel.: Je zaměřen na odbornou výuku, týkající se leteckých konstrukcí a aerodynamiky letadel. Přednáší předměty Základy aerodynamiky v zaměření Údržba letadel, pro zaměření Letecký provoz přednáší a cvičí předmět Základy letu. V doktorském studiu vede doktoranda v oboru Systémy řízení letadel. Na Žilinské univerzitě v Žilině, přednáší rovněž uvedené předměty v souladu s předpisem JAR FCL1. Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. tel.: , 5208 Je odborně zaměřen na oblast mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot s ohledem na konstrukci dopravních, úpravnických a skladovacích zařízení. Přednáší a cvičí Dopravní a manipulační zařízení, Experimentální metody v dopravě, Teorie dopravy, Strojní zařízení pro recyklaci komunálních odpadů a Strojní zařízení pro HGF. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. tel.: Zabývá se spolehlivostí a modelováním údržby a zkoumání dopadu na spolehlivost soustav. Přednáší: Základy dopravního inženýrství, Mobilní prostředky a trakční zařízení, Teorie vozidel, Hnací kolejová vozidla I a II. Ing. Rostislav Horecký tel.: Zaměřuje se na problematiku letecké dopravy,tvorbu nových osnov a příprav pro níže uvedené předměty dle předpisu JAR FCL 1 a JAR 66: Letecký zákon,všeobecná znalost letounu, Materiály a základní strojních součásti, Základy aerodynamiky, Postupy údržby, Aerodynamika a konstrukce a systémy letadel a letounů, Pohon,Turbínový motor, Vrtule. Přípravná jednání a nábor na střed. školách, posouzení projektů a studií v oblasti letecké dopravy. Zajišťuje odborné praxe posluchačů ve výrobních závodech. Ing. Vladimír Hranoš tel.: Odborně zaměřen na simulaci jízdy kolejových vozidel a řízení provozu kolejových vozidel. Cvičí předmět Mechanika v dopravě a cvičí Provoz dopravních prostředků. Ing. Petr Kolarczyk tel.: Zaměřuje se na problematiku letecké dopravy. Připravuje studijní plány k nově vzniklým studijním zaměřením, tvorba nových osnov a příprav pro níže uvedené předměty: Letecký zákon, Všeobecná znalost letounu, Materiály a základní strojní součásti, Základy aerodynamiky, Postupy údržby, Aerodynamika a konstrukce a systémy letadel a letounů, Pohon, Turbínový motor, Vrtule. Zajišťuje odborné praxe posluchačů ve výrobních závodech. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. tel.: Zabývá se organizací a řízením silniční dopravy. Specializuje se na téma Okružní křižovatky. Podílí se na výuce předmětů Organizace a řízení dopravy a Technicko-ekonomické rozbory. Vede cvičení v předmětech Systémy kombinované přepravy, Technologie ložných a skladových operací a Ročníkový projekt Ing. Jana Míková tel.: Odborně zaměřena na ekonomiku a provoz dopravy, logistiku, technologie přepravy osob a věcí. Přednáší předměty Technologie přepravy, Ekonomika, Logistika, Zbožíznalství. Ing. Jan Nečas tel.: Odborné zaměření je na Vede Konstrukční cvičení I, Konstrukční cvičení dopravních strojů a zařízení, cvičí Dopravní zařízení Ing. Josef Neugebauer tel.: Zaměřen na řízení spolehlivosti a údržby kolejových vozidel. Cvičí předměty Mechanika kolejové dopravy a Dopravní prostředky. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. tel.: Odborně zaměřena na provoz a ekonomiku silniční dopravy, hodnocení kvality dopravy. Přednáší a cvičí pro bakalářský obor Městská hromadná doprava, Technologie přepravy II, Provozní projekt, Základy dopravního inženýrství. Ing. Ladislav Pazdera, CSc. tel.: Dopravní systémy v hutních a strojírenských závodech, projektování dopravních systémů, logistika. Přednáší předmět Systémové projektování dopravy, Dopravní komplexy strojírenských závodů. Ing. Michal Richtář tel.: Odborně zaměřen na konstrukci silničních vozidel a aplikaci výpočetní techniky. Cvičí Silniční vozidla I. a II., Mechanika silniční dopravy, zajišťuje Základy podnikání v dopravě, Semestrální projekt, Závěrečný projekt, Laboratorní cvičení z provozu vozidel. Ing. Aleš Slíva, PhD. tel.: Zabývá se studiem mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností prášků, sypkých a granulovaných hmot, včetně zjišťování vlastností nanometrických struktur. Vývoj 3-dimenzionálního snímače tlaku sypkých hmot. Je garantem předmětů Dopravní a manipulační technika na FAST, 4

5 Základy logistiky na FS, Doprava v dolech a na lomech na HGF, cvičí předměty Manipulace s materiálem, Dopravní a manipulační zařízení, Ročníkový projekt, Konstrukční cvičení. Ing. Jaromír Široký, PhD. tel.: Odborně zaměřen na řízení provozu a údržby vozidel, informační systémy v dopravě, spolehlivost, diagnostiku. Přednáší: Aplikace počítačů při řízení provozu, Mechanika v dopravě, Provoz kolejových vozidel, Městská hromadná doprava. Ing. Dušan Teichmann tel.: Je zaměřen na technologii železničního provozu. Přednáší a cvičí Technologie přepravy pro bakaláře, cvičí předměty: Technologie dopravy, Systémy kombinované přepravy, Technologie přepravy pro inženýry Ing. Stanislav Zapletal tel.: Odborně zaměřen na stavbu kolejových vozidel. Přednáší a cvičí Hnací kolejová vozidla II, cvičí předmět Teorie vozidel Ing. Jindřich Frič tel.: Je odborně zaměřen na ekonomiku a řízení v dopravě. Cvičí Systémy kombinované přepravy a Techologii dopravy. Ing. Ivan Doubek tel.: Je odborně zaměřen na technologii dopravy a přepravy. Cvičí Technologie přepravy a Technologie dopravy. 2) Získání titulů Ph.D, doc. a prof. u pracovníků pracoviště (s uvedením tématu disertace školitel, resp. habilitační práce v oboru) Ph.D. Hradil Roman: Vynášecí systémy pro těžce tekoucí sypké materiály. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 3) Pedagogická činnost: a) pracovištěm garantované studijní obory Bc., Ing. a Ph.D. včetně garantů a předsedů oborových rad Starý studijní program: Bakalářský obor: Provoz a ekonomika dopravy garant: prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Magisterské studium: Obor: Provoz a údržba dráhových vozidel Garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Zaměření: Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel Provoz a údržba silničních vozidel Technologie a řízení dopravy Obor: Dopravní a manipulační technika Garant: prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Doktorské studium: Dopravní a manipulační technika předseda OR: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc Dopravní technika a technologie předseda OR: Prof. Ing.Karel Bailotti, CSc. Nový studijní program: Bakalářské obory: : Dopravní stroje a manipulace s materiálem, garant: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc : Dopravní technika, garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Technologie dopravy, garant: Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Zaměření: Letecký provoz Údržba letadel Pozemní doprava 5

6 Magisterské studium: Studijní obor: Dopravní technika a technologie, garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Zaměření: Kolejová doprava Letecká doprava Silniční doprava Technologie dopravy Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství, garant: Zaměření: Dopravní a manipulační technika, garant: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Doktorské studium: Dopravní a manipulační technika předseda OR: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc Dopravní technika a technologie předseda OR: Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. b) seznam obhájených diplomových prací (název, diplomant, vedoucí) DIPLOMANT TÉMA VEDOUCÍ Dopravní a manipulační technika Bortlík Petr Redler pro hrubý, ostrohranný materiál doc. Pavliska Dybalík Zbyněk Hrabicový dopravník Ing. Hrabovský Dziadek Petr Oboustranný vibrační podavač prof. Bailotti Ferst Petr Jeřábová kočka s drapákem doc. Pavliska Honzík Kamil Poháněcí stanice pásového dopravníku prof. Polák Hrkal Radek Korečkový elevátor doc. Zegzulka Hudec Petr Homogenizace suroviny pro výrobu porcelánu doc. Zegzulka Krömer Radim Uzavřený trubkový dopravník Ing. Hrabovský Minaříková Jitka Článkový dopravník doc. Zegzulka Najdek Tomáš Drtič pro dřevěný odpad prof. Bailotti Obrusník Tomáš Pneumatické napínací zařízení pásového dopravníku prof. Polák Sekyt Jan Doprava odpadních surovin při výrobě inzulínu v akciové doc. Pavliska společnosti Spofa Šindel Radim Obloukový pásový dopravník prof. Bailotti Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel Budinský Roman Projekt železničního kolejového vozidla s článkovým Ing. Famfulík uspořádáním Eliáš Marek Ověřování modelu nákladů životního cyklu kolejových prof. Daněk A. vozidel UNIFE Kůdela Tomáš Výpočet obrysu vozů metra doc. Müller Orálek Pavel Vyvažování dvojkolí u Českých drah doc. Müller Pavlík František Zpracování dat defektoskopických kontrol železničních Ing. Famfulík kolejových vozidel (ŽKV) Rybář Jiří Zavedení lepící techniky do výroby kolejových vozidel doc. Müller Sobek Lubor Návrh nízkopodlažního tramvajového vozidla o rozchodu Ing. Famfulík 1524 mm Vavrys Michal Využití dynamické simulace pro řešení mezioperační dopravy a manipulací Ing. Široký Provoz a údržba silničních vozidel Domes Jaroslav Hájek Martin Halfar Petr Technicko-provozní a ekonomické hodnocení nízkopodlažních autobusů KAROSA City Bus a SOLARIS Urbino 12 Řešení problematiky komunikace mezi účastníky dopravy při vzniku krizových situací v dopravě Provozně-technické, ekonomické a ekologické hodnocení použití klasické motorové nafty a bionafty v podmínkách DP Ostrava doc. Matějka doc. Folprecht doc. Matějka Honza Zdeněk Zjišťování spolehlivosti, poruchovosti a ekonomie provozu prof. Daněk A. 6

7 vybraných typů autobusů pro úpravu údržbových systémů Chlebik Adam Posouzení možností spojení provozů Třinec a Jablunkov prof. Daněk, A. BUS SLEZKO a.s. Janček Rudolf Návrh firmy pro autokarovou dopravu Ing. Olivková Mazáč Marek Návrh technologického vybavení opravárenského provozu prof. Daněk A. ČSAD Uherské Hradiště Pieter Pavel Posouzení dopravní situace vybrané křižovatky v Havířově doc. Folprecht a vyhodnocení studijních variant její rekonstrukce Sikora Jiří Moderní metody mazání silničních vozidel Ing. Richtář Svoboda Martin Materiály pro automobilovou výrobu s ohledem na životní doc. Škapa cyklus a ovlivňování životního prostředí Štětkář Michal Určení hlavních priorit v řešení bezpečnosti silničního doc. Folprecht provozu Zlínského kraje Vogt Boleslav Technicko-provozní a ekonomické hodnocení vozidel druhu doc. Matějka dampr Žyla Stanislav Posouzení účinnosti nových zákonných úprav chování Ing. Křivda účastníků dopravy na přechodech pro chodce Technologie a řízení dopravy Černošek Jiří Analýza jízdních dob ze záznamu elektronického Ing. Široký rychloměru Dyl Radek Projekt staničního elektromechanického zabezpečovacího prof. Diviš zařízení Folwarczná Monika Analýza přeprav a expedice výrobků závodu 15 - Rourovny Ing. Široký Houšťová Tereza Dopravní dostupnost Jesenicka doc. Folprecht Huczala Roman Návrh obnovy vozového parku pro dopravní firmu ŽDB- Ing. Famfulík Trans Janošcová Daniela Racionalizace placení poplatků za dálnice a tunely ve Ing. Míková vybraných zemích EU Klimešová Renáta Systém správy majetku DP Ostrava a.s. s návrhem Ing. Široký požadavků na informační systém technologické dopravy Kniezek Radim Analýza provozu údržby autobusů v návaznosti na změnu Ing. Famfulík organizace a řízení údržby Krowiarz Lukáš Návrh řešení mezinárodní přepravy pro KKP ADVISER A/S prof. Daněk J. Dánsko Kutáčová Jana Analýza nákladů na provoz autobusů Karosa a Ing. Olivková nízkopodlažního autobusu Renault Martens Petr Využití GPS v nákladní automobilové dopravě Ing. Richtář Slavík Pavel Optimalizace manipulace s materiálem v ŽDB na závodě prof. Daněk J. VIADRUS Šlimar Martin Využití elektrických motorových jednotek na trati Ostrava- prof. Antonický Svinov-Opava-Východ Staněk Jan Obnova vozového parku Správy silnic Moravskoslezského Ing. Richtář kraje středisko Bruntál Štětkář Martin Návrh řešení manipulace s výrobky mezi středisky firmy Ing. Míková FATRA Napajedla Ekonomika a provoz dopravy Adamcová Olga Analýza kvality dopravních služeb MHD v Přerově a návrh prof. Surovec na zlepšení kvality stávajících služeb z pohledu zákazníka Böhm Petr Posouzení současné úlohy letiště Ostrava Mošnov prof. Antonický Brančíková Pavla Realizace přepravy lodních plechů z Vítkovice Steel, a.s. Ing. Míková pro loděnici Govan ve Velké Británii Cupková Zuzana Provozně-ekonomické posouzení rozšíření autobusové sítě Ing. Křivda v Českém Těšíně Crhounek Martin Návrh učební pomůcky pro kurzy železniční osobní Ing. Králová přepravy Czyž Jan Využití čárového kódu v logistice Ing. Široký Dominik Radek Průzkum uplatnění služeb v oblasti autoopravárenství na Ing. Míková území Moravskoslezského kraje Fešarová Monika Srovnání využití železniční nebo silniční dopravy k přepravě Ing. Teichmann 7

8 sypkých hmot z hlediska nákladů Filoušová Zdeňka Přeprava ilmenitu prof. Daněk J. Groda Marek Realizace přepravy surového benzolu z Ukrajiny do České Ing. Teichmann republiky Hašek Dušan Využití telematiky v silniční nákladní dopravě Ing. Široký Hejzlar Radek Přeprava nebezpečného zboží vodní dopravou prof. Daněk J. Hošáková Iva Hodnocení kvality MHD v Olomouci z pohledu cestujícího Ing. Olivková Hrebík Jan Koncepce nasazení nízkopodlažních vozidel v DP Ostrava, Ing. Richtář a.s. Charvát Zdeněk Analýza současného stavu a stanovení kritérií pro volbu Ing. Richtář pneumatik v návaznosti na snížení nákladů na spotřebu pneumatik v OKD, Doprava a.s. Jelínková Hana Pojištění vozidel Městské záchranné služby Ostrava Ing. Míková (MZSO) Kadula Lukáš Rozbor nabídky nových tahačů na trhu pro firmu Tvrdý Ing. Richtář Miroslav - autodoprava Kajtová (Švédová) Návrh řešení přepravy nákladů ve speciálním režimu Ing. Famfulík Kateřina Klimková Monika Přeprava exotických zvířat ze ZOO Moskva do ZOO prof. Daněk J. Olomouc Kolebač David Analýza nákladů přepravy hromadných substrátů a návrh Ing. Míková metodiky tvorby ceny za přepravu u SOŽ, a.s. Kučera Roman Přeprava látek použitých k čištění vozů MHD Ing. Míková Lokos Libor Provozně ekonomická analýza železniční trati z hlediska Ing. Teichmann přepravy osob Mareček Libor Bezpečnost silničního provozu na vybraných přechodech Ing. Křivda pro chodce ve Vsetíně Mutinová Alexandra Mimořádné přepravy železniční dopravou Ing. Králová Petřvaldský Aleš Alternativní pohony v MHD a jejich využití Ing. Olivková Pfeiler Zdenek Analýza manipulačního a skladovacího systému Ing. Míková Polák Miroslav Zajištění letištního provozu v zimních podmínkách letiště Ing. Horecký Mošnov - Ostrava Richter Lubomír Využití moderních technických prostředků a technologií Ing. Famfulík v podmínkách ODK, Doprava, a.s. Semančíková Lenka Přeprava výrobků společnosti KAPPA PACKAGING CZECH prof. Daněk J. Divize papír Szturc Stanislav Změny v dopravní obslužnosti města Orlová Ing. Křivda Šebó Michal Analýza ekonomických a technických parametrů při obnově Ing. Famfulík vozového parku Šimková Michaela Pojištění zásilky a zaměstnanců firmy Frama International Ing. Míková Transport Urubek Pavel Návrh dopravního řešení pro IDS JMK pro obvody Ing. Křivda pověřených obcí s rozšířenou působností Kyjovsko a Hodonínsko Vajdová Lucie Analýza kvality a péče o klienty v letecké dopravě Ing. Míková Vašíček Břetislav Provozně-ekonomické posouzení rozšíření tramvajové sítě prof. Antonický v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu Vítek David Zavedení zjednodušeného řízení drážní dopravy na Ing. Teichmann traťovém úseku Opava východ Kravaře ve Slezsku Weinerová Lenka Stanovení služeb pro zákazníky využívajících celní plochu Ing. Míková v areálu oprav nákladních vozidel Ostrava Muglinov Zábranský David Analýza nasazení hnacích vozidel a personálu pro zajištění provozu v lokalitě Prostřední Suchá Ing. Famfulík c) jmenný seznam doktorandů pracoviště (denních i kombinovaných) včetně tématu disertace, školitele a data zahájení Doktorand Školitel Typ studia Rok nást. Téma disertační práce 8

9 Bronček Miloš Škapa P. Externí 1998 Náklady životního cyklu kolejových vozidel Teichmann Dušan Daněk J. Externí 1998 Uplatnění logistických zásad v kombinované přepravě Hranoš Vladimír Škapa P. Externí 1999 Modelování a zobrazení železničního provozu na počítači Plandor Jaroslav Surovec P. Interní/ Přerušeno 1999 Zkoumání vztahů mezi kvalitou dopravy a ekonomikou dopravního Míková Jana Daněk J. Externí 2000 Provozní a ekonomické hodnocení životního cyklu vozidel Frič Jindřich Folprecht J. Externí 2001 Vliv úprav organizace silničního provozu v intravilánu na bezpečnost a plynulost dopravy Nečas Jan Polák J. Externí 2001 Pohybové odpory pásového dopravníku Swiatkowski Daniel Pavliska J. Externí 2002 Interakce dopravního pásu dopravníku s hnacím bubnem Brázda Robert Zegzulka J. Interní 2002 Problematika dopravy a skladování sypkých materiálů s úhlem vnitřního tření pod 30 o Zubík Daniel Bailotti K. Interní 2002 Netradiční způsoby zpracování primárních a druhotných surovin Frydrych David Polák J. Interní 2002 Pásy pro užití v zejména v dolech Slaný Pavel Pavliska J. Interní 2002 Návrh ocelových konstrukcí jeřábů s podporou počítače Káňa Rostislav Zegzulka J. Externí 2002 Metodika a zařízení stabilizace vlastností zpevňujících se sypkých hmot Mikliš L. Zegzulka J. Externí 2002 Speciální aplikace dopravy v oblasti potravinářských technologií Horecký Rostislav Tichavský V. Externí 2002 Nový systém přípravy profese technik údržby letadel dle JAR66 Kolarczyk Petr Tichavský V. Externí 2002 Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti v civilní letecké dopravě v návaznosti na snižování rizik, které může ovlivnit lidský faktor Richtář Michal Matějka, R. Externí 2002 Komplexní hodnocení ukazatelů bezporuchovosti převodových ústrojí Bortlík Petr Zegzulka J. Interní 2003 Eliminace segregačních mechanismů sypkých hmot na dopravních trasách se zaměřením na zásobníky Huczala Roman Daněk J. Interní 2003 Teoretické aspekty obnovy vozového parku Rybář Jiří Škapa, P. Interní 2003 Snižování vibrací a hluku u kolejových vozidel Kůdela Tomáš Daněk A. Škapa, P. Interní 2003 Identifikace rizik u nekovových materiálů používaných u dopravních prostředků Sobek Lubor Tichavský, V. Interní 2003 Dyl Radek Daněk J. Interní 2003 Využití simulačních metod pro stanovení kapacit železnic Černošek Jiří Daněk J, Externí 2003 Analýza dat z provozu kolejových vozidel Široký Neugebauer Josef Briš, P. Famfulík Voštiňáková Soňa Daněk J. Interní 2004 Dospiva Petr Zegzulka J. Externí 2004 Pščolka Tomáš Externí 2004 Externí 2003 Řízení údržby na základě diagnostických dat 9

10 d) seznam obhájených disertačních prací (název, disertant, školitel) Janošec Jiří: Modelování zákonitostí opotřebení pneumatik. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel Prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. Rubáč Ivo: Návrh metod pro posuzování životnost a vyřazování stavebních vozidel. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel Prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. Hradil Roman: Vynášecí systémy pro těžce tekoucí sypké materiály. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Pomp Norbert: Vliv pasivních prvků na kvalitativní vlastnosti toku sypkých hmot. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., školitel specialista: doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 5) Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce s praxí: a) Granty MŠMT a GAČR GAČR 101/01/0039 (GA ) garant Ing. Aleš Slíva, Ph.D. přiděleno neinvestičních prostředků z toho mzdy 10000,- GAČR 101/01/D084 (GA ) garant Doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D., přiděleno ,- z toho mzdy 36000,- GAČR 101/04/0476 (GA ) garant Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.. přiděleno ,- z toho mzdy 90000,- MŠMT: 557/1a/c (CV ) Ing. Drábková za ID garant doc. Hrabovský ,- neinvestic 561/1a/a (CV ) Ing. Ivana Olivková, Ph.D., 81600,-neinvestiční prostředků 558/1b/b (CV ) Doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. přiděleno ,- neinvestičních prostředků 560/1a/a (CV ) Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., přiděleno ,- z toho mzdy 60000,- (CV ,12,13) Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.: neinvestičních prostředků z toho 32000,- mzdy b) MSM (CEZ ) Doc. Zegzulka +doc. Hrabovský neinvestice ,-, mzdy ,-, investice ,- CEZ Ing. Široký, Ph.D. - přiděleno 95510,- neinvestičních, ,- investičních, 97450,-mzdy MTVC - LN00B029 (MC ) garant doc. Zegzulka přiděleno ,- neinvestičních prostředků c) Doplňková činnost: za rok 2004 řešeno 12 smluv o DČ DČ Projekt změny udržovacích postupů železničních kolejových vozidel, termín , ,-Kč dle etap, odp. řešitel Ing. Jaromír Široký, Ph.D., závěrečná oponentura v září 2004 Číslo smlouvy DČ Název Zodpov. řešitel HS Mezinárodní konference u příležitosti 10 výročí Prof.J.Daněk vzniku Institutu dopravy HS Výpočet oteplení trakčních motorů, návrh systému Ing.J.Famfulík, Ph.D. údržby, řízení spolehlivosti HS Příprava a realizace doplňkového CD M-Presse Ing. J. Široký, Ph.D. HS Technická pomoc Doprava paliva Plzeňská Doc.J. Zegzulka, CSc. Teplárenská HS Úvodní studie meziobjektové dopravy a Ing. L. Pazdera, CSc. manipulace ve spol. BOCHEMIE, s.r.o. Bohumín HS Měření granulometrie 2 ks sádrovcové suspenze, včetně stanovení rozměrů prvočástic, shluků a pevnosti vazeb mezi nimi Doc.J. Zegzulka, CSc. 10

11 HS342409, HS342410, HS HS342411, HS Granulometrické rozbory prachu, Distribuční křivky u dodaných vzorků, zkoušky jemnosti mletí (Blaine) Příprava podkladů pro tisk sborníku konference Transport 2004 Technický servis konference Transport 2004 Doc.J. Zegzulka, CSc. Ing. J. Široký, Ph.D. d) Ostatní formy spolupráce Odborné akce pořádané katedrou a) - Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 10 let Institutu dopravy, pořadatel ID VŠB- TUO, 82 účastníků z toho 6 zahraničních - 4 ročník mezinárodní veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2004, jehož součástí jsou semináře Nová technika na stavbách a v provozu železničních koridorů a městských drah a odborný seminář Regionální doprava Ostrava, spolupořadatel: VŠB TU Ostrava, ČD SDC Ostrava, ČD DKV Ostrava, ČD-OPŘ Ostrava, Sdružení CZECH RAILDAYS Ostrava - TRANSPORT 2004, Ostrava hotel Atom, spolupořadatel: Sdružení pro obnovu a rozvoj Sev. Moravy a Slezska, 280 účastníků, z toho 60 ze zahraničí Setkání doktorandů Perner s CONTACT 2004, , DF Jana Pernera Pardubice, spolupořadatel ID FS VŠB TU Ostrava 6) Zahraniční aktivity a spolupráce se zahraničím: doc. Zegzulka -TU München, přednášky, spolupráce doc. Zegzulka - Týdenní přednáškový pobyt na Univerzitě v Kristiansandu Švédsko, v rámci projektu Socrates Erasmus prof. Bailotti, prof. J. Daněk, Ing. Široký, Ph.D. Radomska politechnika Radom uzavřena Dohoda o spolupráci 7) Významné události na katedře Úmrtí prof. Ing. Aloise Daňka, DrSc. 8) Členství pracovníků pracoviště v důležitých akademických, odborných aj. orgánech a) zahraničních a mezinárodních: Prof. Ing.Jaromír Polák, CSc.: člen České monitorovací komise FEANI, člen Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství a robotiky AGH Kraków, člen VR AGH Kraków b) národních (mimo VŠB-TUO) Prof. Ing. Jan Daněk, CSc.: Česká logistická asociace, člen prezidia, člen vědecké rady ministerstva dopravy ČR Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.: garant za VŠB-TUO, odborný orgán pro zpracování odborných posudků vybraných důlních zařízení dle určení Českého báňského úřadu č.j. 841/94 Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.: Člen sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Ing. Aleš Slíva, Ph.D.: Člen sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. člen Technické normalizační komise 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství c) na VŠB-TUO Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. proděkan FS a člen VR VŠB-TUO a Fakulty strojní VŠB-TUO, člen OR pro doktorský studijní program 2301 Strojní inženýrství a předseda OR pro obor 2335 Dopravní a manipulační technika, předseda komisí pro habilitace a jmenování profesorů v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, člen OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. člen VR FS VŠB-TUO, místopředseda oborové rady pro obor Dopravní a manipulační technika a místopředseda komisí pro habilitace a jmenování profesorů 11

12 v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, člen OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie Další členové OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie: - Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. místopředseda - Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. - Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. - Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc. - Ing. Jaromír Široký, Ph.D. V Ostravě, Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. ředitel Institutu dopravy 12

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Sborník 11. konference Prezentace projektů

Sborník 11. konference Prezentace projektů ISBN 978-80-01-05415-4 Sborník 11. konference Prezentace projektů Editoři: Michal Jeřábek Jan Krčál Lucie Krčálová SBORNÍK 11. KONFERENCE PREZENTACE PROJEKTŮ České vysoké učení technické v Praze Fakulta

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem 2 úvodní slovo ředitele Rok 2012 byl pro CDV rokem, v němž nové budovy Dopravního VaV centra, které stavíme z prostředků

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) www.cdv.cz Líšeňská 33a 636

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY ZA ROK 2007 OBSAH 07 01 Poslání, vize a cíle společnosti 005 02 Profil Skupiny České dráhy a společností 006 03 Základní hospodářské

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2011/2012

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do 31.10. 2004) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od 01.11.

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více