Styl a příběh a sdělení v románech Javiera Maríase. autor: R.L.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Styl a příběh a sdělení v románech Javiera Maríase. autor: R.L."

Transkript

1 Styl a příběh a sdělení v románech Javiera Maríase autor: R.L. Četba knih Javiera Maríase je jako nečekaný propad do jiného světa s naprosto odlišným rytmem, do kuriózního světa přiznávajícího existenciální hloubku i všednosti, do provokativního světa akcentujícího směšnost i ve vážných momentech. (1) Maríasův styl, ve kterém se střídají vytříbené pasáže plné neobvyklých úvah s někdy skoro banálním popisem momentů a událostí, je fascinující i zneklidňující, a svým způsobem vyvolává nejasnosti ohledně toho, jaký základní příběh vlastně každá kniha vypráví, a jaké nosné sdělení obsahuje. Shodnou zkušenost s nejasným příběhem mají jak běžní čtenáři - ti se s ní explicitně svěřují v diskusích na různých čtenářských fórech, (2) tak odborní recenzenti - ti na ni poukazují implicitně tím, jak značnou část recenzí téměř vždy věnují nikoli obvyklému (přitom ne vždy bezchybnému (3) ) převyprávění obsahu recenzované knihy, jako by si jej potřebovali ujasnit, nebo tím, jak v recenzích románu Tu rostro maňana nadbytečně opakují několik variací křestního jména hlavní postavy, (4) jako by si potřebovali potvrdit její existenci. Za prověřené kriterium konzistence a subjektivně vnímané hodnoty literárního díla můžeme považovat soulad jeho obsahu a formy, příběhu a stylu; jednoduše soulad toho, co autor čtenáři sděluje a jak mu to sděluje. U Javiera Maríase vnímám vztah mezi formou a obsahem jako nesouladný; forma nepodporuje sdělovaný obsah, soupeří s ním, překrývá jej, potírá. Rozdíl mezi stylem a příběhem je značný - o tom svědčí mj. atypicky rozdílný přístup recenzentů k Maríasově stylu a k Maríasově příběhům: zatímco osobitý a ojedinělý styl pro Maríase charakteristických dlouhých pasáží recenzenti objektivně vysoce oceňují, vůči příběhu a jeho sdělení jako by objektivní pozici ztráceli. Styl Dlouhé věty, které jsou originálním základem Maríasova stylu, představují a zahrnují pohledy z více a neobvyklých úhlů, úvahy z několika a rozporných hledisek, vyústění s přihlédnutím k různým a navzájem se vylučujícím argumentům, výčty souřadně prezentující protikladné varianty: "... už nebude možný výběr ani volba (...) Neuvidím výsledek, ale proces, který mne třeba nezajímá. (...) Vím naopak, že mne zajímá vidět ji spát, vidět její tvář, když je zbavena vědomí nebo zdánlivě neživá, znát její výraz, zněžnělý nebo ztvrdlý, zmučený nebo potěšený, zdětštělý nebo zestárlý, když na nic nemyslí nebo neví o svých myšlenkách, když se nechová naučeně, jak tou či onou měrou před 1

2 jakýmkoliv svědkem všichni děláme (...) Několikrát jsem ji už v noci viděl spát, ne však dost často na to, abych věděl, jak vypadá ve spánku, v němž se někdy konečně přestáváme podobat sami sobě." (Marías, J.: Srdce tak bílé. BB/art, Praha 2004, s ) Vedle takových pasáží však Marías klade věty nezřídka bez smysluplného obsahu. (5) Maríasova brilance zabývat se zvoleným detailem do hloubky dosahu i šíře souvislostí, např. v často zmiňované pasáži zaobírající se odpadkovým košem (Všechny duše, v českém vydání na s ), a poukazovat na běžně nevnímané možnosti, není provázena stejnou schopností zabývat se daným celkem objektivně existujícího světa - při faktickém popisu nebo při pokusech o pozorování se Maríasovi stává, že chybuje nebo že ignoruje evidentní skutečnosti (nebo že nechává své postavy chybovat nebo ignorovat evidentní skutečnosti a později je v textu sám z chybování nebo ignorance usvědčuje), buď záměrně v důsledku zvolené formy psaní v první osobě, nebo už sama volba této formy je důsledkem ignorující sebestřednosti. Popis jako výraz vztahu ke světu tak má u Maríase charakter výplně, zřejmě jím však k překlenutí prostoru mezi úvahami považované za nezbytnou. V těchto popisných pasážích Marías navíc často přistupuje ke karikování a zesměšňování skutečnosti, např. v - opět často odkazovaném jako humorném - popisu formální večeře high table ve Všech duších (pasáž zhruba od s. 47 českého vydání); pro člověka, který se high tables v některé z oxfordských kolejí zúčastňoval, (6) není tato pasáž pro svou naprostou nepravděpodobnost v ničem vtipná, je zbytečně (a lze pochybovat o tom, že odůvodněně) škodolibá, a Maríasova hostitelská kolej ji oprávněně vnímá s nelibostí. Zato Maríasovy introspektivní úvahy jako výraz vztahu k sobě plynou ve výsledku tak snadno, nesou čtenáře po svém proudu, zkolébávají, zcela do sebe vtahují, hypnotizují. Jsou intrikující spletí, a účinky jejího pronikání se v některých rysech blíží efektům brainwashingu: "Jaké neštěstí, že znám tvé jméno, ačkoli zítra si už nevzpomenu na tvůj obličej, obličej, který jsme jednoho dne přestali vídat, se prozradí a zradí nás časem, který mu patří a zbývá, oddělí se od obrazu, který jsme si vtiskli do paměti, a vede svůj vlastní život v naší dobrovolné nebo nešťastné nepřítomnosti. Obličeje těch, kteří zcela zmizeli, protože jsme je nezadrželi nebo protože zemřeli, se v naší paměti zamlžují, což není vlastnost zraku, ačkoli se někdy klameme a věříme, že ještě vidíme to, co už nemáme před sebou a jenom si to vyvoláváme z temnoty, vnitřní nebo duševní zrak se jmenuje ta mlhavá konstrukce našich přeludů nebo touhy nebo někdy našeho prokletí. Já bych mohl věřit, že jsem tě nikdy nepoznal, kdybych neznal tvé jméno, které trvá nezměněno bez nejmenšího kazu a s neporušeným leskem a tak bude trvat, i kdybys úplně zmizela a i kdybys zemřela. To je to, co zbývá, a ničím se neodlišuje výčet živých od výčtu mrtvých, a nejen to, je to to jediné, co nám slouží k poznání a k tomu, abychom neztratili úsudek, protože když nám někdo odpírá jméno a říká nám: "To nejsi ty, i když tě vidím, to nejsi ty, i když se sobě podobáš", tak skutečně přestáváme být sebou v očích toho, kdo nám to říká a odpírá, a nebudeme jím, dokud nám nevrátí jméno, které nás provázelo stejně jako vzduch." (Marías, J.: Vzpomínej na mne zítra při bitvě. Argo, Praha 1999, s ) Maríasovy úvahy se typicky nikoli nepodobají proudění asociací analyzanda v průběhu psychoanalytické sese, přestože nejde o volné asociace: Marías své věty jako takové konstruuje záměrně a formuluje s rozmyslem. V Maríasově všudypřítomném tématu interpretace, kterému dává explicitní podobu interpretace jako překladu (zejména v Srdci 2

3 tak bílém), tj. interpretace jako převodu z jazyka do jazyka, je však i přesto skryta a nabízena podoba interpretace jako psychoanalýzy, tj. interpretace jako převodu z nevědomí do vědomí. Z explicitní podoby textu - z vynechávek, odskoků, obcházení, naznačování, opakování a nedokončování apod. - je zřejmé, že Marías k vytváření významu textu implicitně používá své, tj. individuální nevědomí. Čtenář následně při vstřebávání a porozumění významu textu nutně zapojuje vlastní individuální nevědomí, a teprve to pro něj význam textu dotváří. Takto podávat text literárního díla je mimořádné, přitom sporné: literární text možná může úspěšně odkazovat pouze na kolektivní nevědomí, (7) ne na individuální nevědomí; a navíc ne tak masivně jako Javier Marías. Z nutného zapojení vlastního nevědomí do výkladu textu plyne silný osobní prožitek individuálního postoje čtenáře: nekritické zaujetí textem, jeho přijetí nebo odmítnutí, odstup a zapuzení, odpor k němu, pocit bytí v sobě nebo ošklivosti - to všechno mohou být individuálně adekvátní reakce. Celek textu ale kvůli specifickému stylu může velmi lehce přestat být srozumitelný a kompaktní. Pokud čtenář ve svém nevědomí nemá k dispozici významovou strukturu odpovídající té, s níž Marías nevědomě vytvářel svůj osobní význam textu (pro získání osobního významu textu je nutné nevědomé použití některého z mnoha možných výkladů konkrétního pojmu, situace nebo procesu), která pro něj stmeluje celek Maríasova jinak epizodického textu, příběh a sdělení čtenáři uniká. Příběh Maríasovy příběhy se nabízejí jako tajemství; provokující, abychom mu porozuměli - ale k porozumění nedochází vždy a není ani spolehlivé: snahu porozumět tlumí nemožnost pochopit; tajemnost, která nás vtahuje do děje, přejde do nesrozumitelnosti, která nás z příběhu vypuzuje; obdivuhodná fantazie, jíž jsme u Maríase svědky a která podněcuje náš zájem číst dál, se promění v nefunkční fantasmagorii, jíž svědčit nechceme a která nás nutí s četbou přestat. Epizodičnost textu jako forma předkládání příběhu se snadno stane vlastností obsahu, celistvost románu se ve vnímání čtenáře naprosto rozpadne a on knihu odloží. (8) Ovšem i ti čtenáři, kteří píší o svém silném zaujetí konkrétní Maríasovou knihou, někdy nakonec přiznávají, že vlastně nevědí, jaký byl děj. (9) Kontroverzní zkušenost s četbou může na druhé straně vyvolat jakousi "závislost" na textu v důsledku inherentního puzení naplnit bytostnou lidskou potřebu porozumět tomu, s čím se setkáváme. Marías ovšem sám ke kontroverzním reakcím spíše přispívá - i tím, že někdy komunikuje obsah natolik fantaskním způsobem, který by mohl být pokládán za snad až psychotický: "... jsem uviděl dva koně kráčející v opačném směru než já (...) dva koně a jediný jezdec nebo kůň a klisna, muž ve vysokých botách seděl na tom, který měl skořicovou barvu (...), osm kopyt dunělo na lesknoucí se dlažbě, starodávný zvuk, kopyta ve městě, něco nezvyklého v naší střízlivé době, (...) v dobách mého dětství ten zvuk nebyl vzácný, (...) vzpomínám si dokonce, že jsem viděl krávy ustájené ve sklepích, viděl jsem je z výšky dítěte zamřížovanými okny u země (...), pach krávy, pach koně, muly a osla, (...) měl jsem úžasný pocit, (...) ohromná zvířata, skvělá a už nepochopitelná, (...) a mají neomylný instinkt, kterým rozeznají přítele od nepřítele, ať je blízký nebo vzdálený, nikdy si nespletou neškodné kroky s jedovatými, rozeznají nebezpečí, které se ještě neobjevilo a my si je ani nedokážeme představit. (...) Zítra tě budu tížit na duši, v tvém srdci budu jako olovo, které tě zničí, hanbou 3

4 a smrtí, (...) možná banshee, která ještě nevěděla, ke kterému krbu se tu noc obrátit, aby spustila svůj nářek, možná doputuje až k tomu, který kdysi býval mým, už jsem tam nebydlel, a proto jsem byl v bezpečí, (...) zatímco se kůň a klisna už vzdalovali (...) pověra je jenom způsob myšlení jako každý jiný, způsob, který zdůrazňuje asociace a řídí se jimi, podráždění, nemoc, ale ve skutečnosti je celé myšlení nemocné, proto nikdy nikdo příliš nemyslí, nebo se všichni snaží to nedělat." (Marías, J.: Vzpomínej na mne zítra při bitvě. Argo, Praha 1999, s ) Východiskem k porozumění a stanoviskem pro vlastní postoj je nahlédnutí, že u Maríase obsah knihy není jejím nosným příběhem: Marías ve svých románech nepřináší vypravěčův příběh (i když narace románu je tak založena) - přináší vypravěčovu konfrontaci s příběhem. Přináší vypravěčovy reakce na nosný příběh, se kterým se setkává jako s něčím vnějším - stejně jako se s ním setkává čtenář -, a tyto vypravěčovy reakce i tento vyprávěný příběh teprve mají být námi jako čtenáři interpretovány. - Výčet klíčových událostí, které se dějí vypravěči, je někdy až nezajímavě všední: vypravěč někde je, s někým hovoří, někoho pozoruje, něco si myslí. I to, co pozoruje a co promýšlí, je všední. - Styl jednoznačně dominuje: jak vypravěč pozoruje a jak myslí, to až oslňuje - zato nosný příběh je obtížné vypreparovat. Řekl bych, že Marías musí být reakcemi na své knihy znovu a znovu zklamáván a znovu a znovu zoufalý z pocitu nesdělitelnosti, když si čtenář např. ze Všech duší odnese pouze povrchní zážitek, kdy román je pojímán jako "příjemně pomalá procházka s moudrým a citlivým člověkem, který se snaží být vlídným společníkem. Nebojí se mluvit o sobě, ale přitom tím neobtěžuje. A také nabízí mnoho zajímavých příběhů, třeba ten o spisovateli Johnu Gawsworthovi. Někomu v mysli utkví postava popleteného portýra Willa, (...) dalšímu zas obraz oxfordské ulice..." (Horák, 2007) Zapojení vlastního nevědomí do extrahování a explikace příběhu a dynamický dialektický vztah mezi nevědomím a poznáním vede k tomu, že četba Maríasových knih velmi osobním zážitkem. Poznávání některých nevědomých obsahů se zpřesňuje nebo naopak jejich skrytí se posiluje díky opakování situací a témat, a možnost porozumění nevědomým obsahům je vždy limitovaná; i v psychoanalýze jako terapeutickém procesu se rozšiřuje zvolna a postupně. Interpretovat nevědomí je z nejobtížnějších kognitivních disciplin: část nevědomí zůstává vždy skrytá a jednoznačný výklad toho, co se podařilo odkrýt, nikdy neexistuje. To má své konsekvence i pro četbu Maríase. V jeho mnohovrstevném textu můžeme setrvat tam, kde je to pro nás ještě únosné; tím se ale nedostaneme k hlubšímu porozumění a i sama existence hlubší vrstvy možného poznání pro nás zůstane nevědomá. Dokážeme-li se oprostit od zavádějící uhrančivosti Maríasova stylu, odkrývají se před námi následující příběhy: Ženatý muž se zamiluje do jiné ženy a svou manželku zabije, aby se mohl znovu oženit. Na svatební cestě se s činem svěří své druhé ženě, a ta, zděšená a nešťastná, po návratu spáchá sebevraždu. Muž se ožení s její sestrou, a o souvislostech smrti obou žen hovoří mnohem později s manželkou svého syna. Té je minulost rodiny lhostejná. (Srdce tak bílé) Žena je jako dítě svědkem sebevraždy své matky, která od svého manžela a od ní odešla kvůli milenci; ten ale sebevraždu - dohodnutou jako společnou - spáchat nedokáže a později skončí jako životní troska. Žena v dospělosti také naváže milenecký vztah, ale svého - mimochodem rovněž nevěrného - manžela z pohodlné pragmatičnosti rozhodně opustit nehodlá. (Všechny duše) 4

5 Při příležitostné nevěře nejen manželovi, ale i stálému milenci, manželka umírá v přítomnosti krátkodobého známého. V přítomnosti manžela, který je v zahraničí - formálně na služební cestě -, ve stejné době umírá jeho milenka. Známý hledá konfrontující reflexi svého chování, dostane však lhostejně zrcadlící totožný obraz: manžel byl u smrti milenky stejně "sobecky alibistickým" pasivním svědkem. (Vzpomínej na mne zítra při bitvě) To nejsou žádné příjemné procházky; to není vlídnost, která neobtěžuje; těmto příběhům se nevyhneme odkazem na "půvab Maríasova textu". (10) Jsou to těžká a vážná sdělení, která bychom měli důsledně domýšlet. A vždycky je tam jakýsi "kafkovský" závěr, absurdní rozuzlení, celkově nebo jen vzhledem k některé postavě; pokud by tento závěr chyběl, nedával by příběh do bezprostředně předcházejícího momentu žádný smysl. Stejně tak by ale dosavadní text mohl být zakončen závěrem zcela odlišným od toho, než jaký Marías nabízí, a jím by text dostal smysl úplně jiný. Zvolený závěr jako by byl jen autorovým východiskem, jak se všeho toho předchozího zbavit. Kafka sám ale nechal mnoho svých textů neuzavřených, vlastně si závěry netroufal ani napsat: třeba takový konec, že se hrdina oženil a měl dítě (součást závěru Všech duší), i když v realitě byl svatbě blíž než Marías. Javier Marías své romány alespoň dokončuje; "maríasovskými" závěry. Sdělení Maríasův vypravěč vždy závěr příběhu akceptuje, ale zároveň o něm jaksi pochybuje - a doufá. Komentuje; a svěřuje se s jakousi nadějí, že tento závěr možná nebude muset být konečný... ale určitá rezignace, představovaná u Maríase vždy přítomným odstupem vypravěče od dějů okolního světa, nesená jakousi pasivitou ve vztahu k výzvě pokusit se překročit hranici vlastní uzavřenosti, za kterou se lze sdělovat a sdílet s druhým, je vždy v podtónu. - Mám za to, že tuto rezignaci Javier Marías vypravěči přisuzuje jako odraz své vlastní rezignovanosti, ale že také spolu s vypravěčem doufá stejnou nadějí; jen skrytou pod nánosem slov svého literárního stylu. "Málo na tom sejde, všechno je minulost a nestalo se a navíc se o tom neví. To, co jsem tehdy večer slyšel (...), mi nepřipadalo nezávažné ani naivní, nemohl jsem se nad tím pousmát, ale minulé mi to připadalo. Všechno je minulost, i to, co se právě děje. (...) napořád, tak se to předvídá a tak je to zamýšleno, i když zbývá mnoho let, aby se ono napořád naplnilo, a někdy si říkám, zda právě to napořád nemůže časem, v průběhu abstraktní budoucnosti, všecho změnit, té budoucnosti, na níž záleží, poněvadž ji přítomnost nemůže zabarvit ani si ji připodobnit, naneštěstí, zdá se mi teď." (Marías, J.: Srdce tak bílé. BB/art, Praha 2004, s ) Znovu se připomíná to, o čem mluví např. Stephen Miller- zda netradiční forma je či není přínosem románu. (11) Co vlastně Marías od čtenáře očekává? Co po čtenáři chce? Jeho nevědomé nároky mohou být čtenářem nevědomě vnímány jako intruzivní; a pak přestává číst. Může čtení jako komplexní volní, rozumová a citová činnost unést takové nepohodlí, jakým ji Marías zatěžuje? Je možné dojít úmornou četbou k zajímavému sdělení? Není od věci, že Marcel Proust, na kterého recenzenti vedle Maríase opakovaně odkazují, se o procesu četby samé vyjadřuje s velkou příchylností a vnímá čtení s velkou láskou: (12) 5

6 "Potom byla poslední stránka dočtena a kniha byla u konce. Nezbylo mi než zastavit bláznivý let očí a hlasu, běžícího za nimi neslyšně a zastavujícího se jen hlubokým povzdechem, aby nabral dech. Tehdy jsem vstal, abych uklidnil jinými pohyby zmatek (...). Už jsme neměli nikdy spatřit tyto bytosti, jimž jsme věnovali větší pozornost a něhu než lidem živoucím, neodvažujíce se nikdy přiznat se, jak velmi je máme rádi, zavírajíce knihu a předstírajíce lhostejnost a nudu, když nás rodiče přistihli při čtení, a usmívali se, jak se zdálo, našemu vzrušení; už jsme se neměli tedy dál dozvídat o lidech, pro které jsme vzdychali a plakali?" (Proust, M.: Dnové četby. Vetus Via, Brno 1999, s Úprava překladu R.L.) Jaký my můžeme mít vztah k "bytostem, jimž věnujeme pozornost" v Maríasových románech? - Pokud jsou zmíněné příběhy právě tím sdělením, které se Javier Marías ve své literární tvorbě pokouší zprostředkovat, nemůžeme si nepoložit otázku: sdělují tyto příběhy něco jiného než nemorálnost a netečnost? Je sdělením těchto příběhů něco jiného než bezvýchodnost? - Jak lze ale sdělit těm, jejichž reakce jsou takové, s jakými konfrontuje čtenáře Marías, že reflektovat jejich příběhy je pro někoho stále ještě psychicky mučivé? A jak lze s nimi dál sdílet jediný společný svět? Jednoho muže pronásleduje duch mrtvé ženy, zatímco pro druhého představuje zemřelá manželka jen pragmaticky o starost méně. - Manžel, dohnaný vnucenými ambicemi k vraždě, se svého činu děsí, zatímco manželku její k vraždě vedoucí intrika netrápí - jen se zastydí, že jí se ten čin dotýká jen povrchně. - Muže trýzní pomyšlení na dávno minulý život a na promrhané možnosti člověka, kterého osobně neznal, a jeho přítomný život pro jeho vlastní milenku neznamená téměř nic. Každý z těch mužů je nepochopen a sám; každý z nich je ve své nesdělitelnosti sám. Marías tato nepochopení stále připomíná; v Cervantesově tradici a svým způsobem. V jeho románech zjišťujeme, že sdělení je skryto v konfrontaci dvou variant téměř totožného příběhu; v konfrontaci dvou variant místně, situačně, osobně a zejména časově rozdílných; oddělených, a přece "fatalisticky" propojujících dnešek s včerejškem, přítomnost s minulostí, v konfrontaci spojující protiklady v jedno. V této konfrontaci vyznívá přítomnost vždy hůř než minulost; a lze rozumět Maríasově zoufalství, se kterým se při vědomí tohoto trendu ptá po budoucnosti: v přítomné době, která sama o sobě prohlašuje, že spěje k žádoucí budoucnosti, a zatím se sama stává minulostí a budoucnost je již přítomná. Jak je možné, že dnes nevnímáme, co nastane zítra, když zítřek je v dnešku již obsažen?, ptá se Marías, Co tak změnilo náš dnešek, že je od včerejška tolik odcizen? - Hluboká trápení však nelze sdělovat přímo, nechceme-li se vystavit posměchu za svou (údajnou) změkčilost, za vlastnost tak neadekvátní dnešnímu světu; tomu se bráníme. Ale o pochopení stále usilujeme, i Javier Marías. Jeho obranou jsou sdělení nepřímo vložená do sledu epizod a do jejich obrazů; bolestně zasahující střet s nepochopením sám oplácí zasazováním ran - verbální agresí, výsměchem, karikaturou: "... uviděl jsem tam i svého šéfa (...), úspěšného autora hororů, jak neobyčejně ohebně a mimo rytmus tančí na parketu. Napřed jsem se lekl - moc dobře jsem v tom chumlu těl neviděl -, že svůj nenápadný či střízlivý oděv vyměnil za kazajku v barvě nilské zeleně a pod ní nic (...) Uvažoval jsem v duchu, zda si ten model vezme i na fakultu. (...) Zdálky mne uviděl, ale místo aby se začervenal nebo se snažil schovat, přitančil až k mému místu a žoviálně mne pozdravil. (...) Skutečně s nimi seděl slavný profesor (...), největší a nejmladší světový expert na Cervantese, jak sám o sobě prohlašoval, který u nás měl na pozvání naší 6

7 katedry příští den přednášet. (...) něco málo přes čtyřicet, domýšlivý, v košili od Ferrého, s pleší, kterou uměl velmi dobře nosit..." (Marías, J.: Všechny duše. BB/art, Praha 2007, s ) Milan Kundera v Knize smíchu a zapomnění mluví o tom, že lidé věří dvěma "bludům": tomu, že nic nebude zapomenuto, a tomu, že vše bude odčiněno, a že se v obou případech mýlí: zapomenuto bude všechno a odčiněno nebude nic. Zapomínání je jako prach, a jen opakování je jako ruka, která ten prach odhrnuje. - Marías je ve svém opakování motivů a ve svých návratech a ve svém připomínání témat znepokojivý - ale to naše nevědomí v konfrontaci s Maríasovým sdělením je znepokojivé: znepokojuje nás naše nevědomí, a s ním se nevypořádáme tak, že bychom odpovědi hledali u Maríase, (13) že bychom odpovědi přímo nalézali v jeho sděleních. Musíme najít své motivy, svá témata a svou pravdivost uvnitř sebe samých. Rozum nás staví na Kunderovu pozici - skutečně nebude odčiněno nic a zapomenuto bude všechno; srdce nás však vychyluje k Maríasově reakci. Poznámky: (1) V tomto článku se v odkazech a příbězích omezím na romány přeložené do češtiny. (2) Srv. amazon.com, wordpress.com nebo blogspot.com. (3) Chybně referuje např. Vida, V. (2003): osoba oklikou připomínající nesprávnou etymologii termínu papirotazo ve Všech duších není student - Alec Dewar je kolegou hlavní postavy. (4) Např. Evans, E.S. : I'll Not Go On: The End of Javier Marías. n+1 magazine, May Lesser, W.: Suspense and Suspension. The Threepenny Review. a další. (5) Marías se přiznává k tomu, že - byť důkladně - píše pouze první verze a že se k textu už nevrací (Staffell, 2006); dokonce je hrdý, že rozsahem třídílného románu Tu rostro maňana překonal i Cervantesova Dona Quijota (Irvine, 2007). (6) K.T., ústní sdělení. (7) Excelentním příkladem je Tolkienův Pán prstenů. (8) Litlove (2007) se o Všech duších vyslovuje takto: "[Maríasova větná stavba] je okázalá a co do asociací tak vyčerpávající, že čtenář má často pocit, že ho místo románu pohltila encyklopedie. (...) V tom zavalení slovy je cosi strojeného, co nevzněcuje vášeň pro jazyk." - O dvou dílech Maríasova románu Tu rostro maňana uvádí S. Mitchelmore (2006): "[Knihy] jsou únavné a rozvláčné. Kdoví, jestli bych přečetl oba svazky, kdybych na ně nepsal recenzi. " - Nejpregnantněji se vyjádřil anonymní čtenář při hodnocení druhého dílu zmíněného románu: "(...) 300 stran autora, který je považován za budoucího kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu. Na mne [text] dojem neudělal, dokonce mne iritoval (což se u knih stává zřídka): pompézní styl, nejasný obsah, dlouhé věty, které jen vyjmenovávají události / věci / osoby. (...)." (9) Např. čtenářka Kay (2007) přiznává, že obsah pro své hodnocení románu Srdce tak bílé ("Chápala jsem, že ta slova jsou nádherná - jenom byla hrozně obtížná.") opsala z recenze 7

8 v New York Times - poté, co "jsem nedokázala obsah knihy shrnout - pořád to znělo pomateně..." (10) Matějka, I.: Oxfordské vykolejení. Hospodářské noviny, (11) Miller (2004) mluví o nových možnostech, zejména grafických, jak je Marías začal rozsáhleji využívat v románu Negra espalda del tiempo, a jak je - zahrnutím fotografií Johna Gawswortha - uplatnil již v románu Všechny duše. Skutečností ale možná je, že jde o rezignaci na pouze textovou podobu díla, o (ne)vědomí nedostatečnosti románového textu samotného. (12) Přes vlastní složitý styl by nečtivost knih zřejmě kritizoval i sám Proust. (13) Úvahy o tom, jestli jsou Maríasovy knihy autobiografické nebo ne, jsou v diskusích nad jeho knihami časté, ale ve vztahu k absolutní pravdivosti Maríasových reflexí také naprosto zbytečné. - Viz následující článek M.S. Psychoanalytická reflexe vztahu reality a fikce u Javiera Maríase. Literatura: Anonymous: Life is too short for unreadable books. id= Horák, O.: Úpadek pocítí každý člověk. Lidové noviny, Irvine, S.: Face in the shadows. The Financial Times, October 26, 2007 Kay: A Heart So White by Javier Marias. Litlove: Men in Love IV: Hiding in full view. Marías, J.: Srdce tak bílé. BB/art, Praha 2004 Marías, J.: Všechny duše. BB/art, Praha 2007 Marías, J.: Vzpomínej na mne zítra při bitvě. Argo, Praha 1999 Miller, S.: Graphic-Lexical Dialogue in Marías and Rivas. Romance Quarterly, Spring 2004, Vol. 51, No. 2 Mitchelmore, S.: More perplexity: responses to Javier Marías. Proust, M.: Dnové četby. Vetus Via, Brno 1999 Staffell, A.: I ll know when I get there. The Times, June 10, 2006 Vida, V.: Does Javier Marías Have a Leg Fetish? The Believer, August

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Javier Marías a odraz osobnosti v postavách

Javier Marías a odraz osobnosti v postavách Javier Marías a odraz osobnosti v postavách autor: R.L. I když jsou literární postavy ryze fiktivní a jejich předobrazem nejsou historicky doložené a známé osoby, i když děj není historickým příběhem a

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Popis reprezentativní knihy tzv. Book Scan Záhlaví: Radka Procházková Kai Hermann a Horst Rieck / My děti ze stanice Zoo / 1978 / úroveň 3. (2. stupeň ZŠ) úvodní poznámky: Christiane F. jako svědkyně v

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

Daniela Hodrová Text města jako síť a pole

Daniela Hodrová Text města jako síť a pole Daniela Hodrová Text města jako síť a pole Pojetí textu jako sítě, se kterým vystoupil profesor Marcelli, je mi velmi blízké. Dávno mě vzrušuje sepětí textu s aktem splétání a tkaní, tedy oním aktem, jímž

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ)

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Záhlaví: Oksana Osadča Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Úvodní poznámky: inteligentní oddychová četba / odkazy na velká díla (Fantom

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh Přejte si jednoduše den za dnem Pierre Franckh Rady uveřejněné v tomto kalendáři byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka. Rovněž je

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Epoch Times. Ceník inzerce platný od zemí, 21 jazyků a rosteme.

Epoch Times. Ceník inzerce platný od zemí, 21 jazyků a rosteme. Ceník inzerce platný od 1. 1. 2017 Epoch Times 35 zemí, 21 jazyků a rosteme O nás Deník The Epoch Times byl založen v roce 2000 v New Yorku. Stal se nezávislým hlasem v tisku i na internetu. Snažíme se

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/ ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/ ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. a) V následujících souvětích určete druhy vedlejších vět: To je hlupák, že se s ním vůbec

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Zpracovala: Alina Mirakjanová Anna Franková / Deník Anny Frankové / rok první publikace: 1947 /přibližná úroveň: 3 Úvodní poznámky: Anna Franková, mladá židovka, zachycuje ve svém deníku v letech 1942-1944

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá.

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. Výroková logika I Výroková logika se zabývá výroky. (Kdo by to byl řekl. :-)) Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. U výroku

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více