Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání"

Transkript

1 Nástroje MPO pro podporu rozvoje inovací a podnikání Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO 26. března 2013, Praha

2 Přehled nových programů podpory pro MSP SEED/VENTURE kapitálový fond Strukturální fondy EU Projekt CzechAccelerator Program švýcarskočeské spolupráce Program INOSTART záruky za úvěry na inovativní projekty; poradenství Finanční nástroje 2014+

3 Seed fond

4 Seed fond hlavní cíle projektu 1. Zásadní podpora inovací 2. Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR 3. Efektivní využívání veřejných prostředků Seed fond je určen nositelům nových nápadů malým a středním podnikům (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. nebo obrat < 50 mil ) které přitom hledají finance pro své založení (seed), rozjezd (startup) nebo další rozvoj (expansion), jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s cizím investorem Nová forma podpory kapitálové vstupy do firem poskytnutí zárodečného, startovacího nebo rozvojového kapitálu vložení finančních prostředků do vlastního jmění firmy (equity) Jako protihodnotu obdrží investor obchodní podíl ve firmě a podíl na hlasovacích právech Jsou možné i jiné formy podpory, např. ve formě podřízeného úvěru

5 Vnitřní struktura Seed fondu Finanční nástroj SEED je určen začínajícím firmám (obvykle mladším než 5 let) zahajujícím podnikání rozvíjejícím produkt, přičemž nemají ještě tržby i velmi mladým firmám do dvou let historie... dokonce ještě před vlastním založením společnosti! Finanční nástroj SEED Seed Fond Finanční nástroj VENTURE Expansion Finanční nástroj VENTURE je určen vyspělejším firmám (obvykle starším než 5 let) ve stádiu expanze mají již produkt a tržby mají potenciál k dalšímu rozvoji Start-up Firmy mladší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem Firmy starší 5 let Se soukromým investorem

6 Institucionální uspořádání Seed fondu ČNB MPO (OPPI) Depozitář Auditor Seed/VC fond obchodní společnost uzavřený investiční fond Investiční výbor Investiční společnost (správce) Investiční poradci Soukromí investoři MSP MSP MSP Cílové společnosti

7 Kdo má šanci a kolik může dostat? Výběr investic co rozhodne? Kvalitní podnikatelský plán (klíčový dokument) Zohlednění ekonomické výhodnosti investice Výběr investice s významným ziskovým potenciálem Respektování pravidel obezřetnosti a omezování rizik kolektivního investování Objem investice minimální hranice není stanovena (bude na rozhodnutí správce) u začínajících MSP maximální výše 1,5 mil. celkem u pokročilejších společností maximální výše 2,5 mil. ročně De minimis investice max během 3 let

8 Bude investorem do začínajících podniků stát? Vždy společně se soukromým investorem Soukromý investor bude mít rozhodující slovo při výběru cílového podniku Úkolem státního fondu je vytvořit finanční páku, rozložit riziko Cílem NENÍ KONKUROVAT soukromým investorům! Vždy v souladu s tržními principy Správa fondu svěřena do rukou odborníků NE ÚŘEDNÍKŮ! Standardní procesy (výběr investic, due diligence, stanovení podmínek) Standardní dokumenty (term sheet, investiční smlouva) Další efekty Vychovávat podnikatele k využívání této formy financování Navázat partnerství se soukromými investory a motivovat je k investování do začínajících firem

9 Bude dostatek cílových společností? Vyhledávání investičních příležitostí Obhospodařovatel díky svým kontaktům na soukromé investory, investiční poradce a další subjekty Může je navrhnout Fond Může je navrhnout soukromý investor Firmy se budou hlásit samy (spin-off firmy) Navrhne je organizace podpůrné inovační infrastruktury (Inovační centra, Centra transferu technologií, VTP, inkubátory aj.) Synergie s dalšími aktivitami Pre-seed aktivity OP VaVpI (MŠMT) CzechEkoSystem (CzechInvest)

10 Parametry Seed/VC fondu Fond je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu Zahrnuje finanční nástroj SEED zaměřený na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) a finanční nástroj VENTURE zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let) SEED VENTURE Rozpočet První vklad 100 mil. Kč 400 mil. Kč Zaměření Seed, Start-up Expansion Limit tranší na MSP 1,5 mil. (na 1 investici) 2,5 mil. (na 1 investici ročně) Podíl externích investorů < 50 % na zákl. kapitálu < 50 % na zákl. kapitálu Zapojení koinvestorů Min. 30 % /de minimis 0 % Min. 50 % na každé investici Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce Bez výhody (pari passu) Skladba individuální inv. Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí Geografické zaměření Ek. aktivita v ČR mimo Prahu Ek. aktivita v ČR mimo Prahu Odhad počtu investic 125 (35 seed, 90 start-ups) 25

11 Orientační časový harmonogram Výběrová řízení: IX./2012: Zahájení otevřených zadávacích řízení XI.-XII./2012: Lhůta pro podávání nabídek I.-III./2013: Otevírání obálek, hodnocení nabídek II./2013: Výběr depozitáře (UniCredit Bank Czech Republic) III.-IV./2013: Předpoklad výběr správce Veřejná podpora: VIII./2012: odeslání notifikace veřejné podpory Komisi X.-XI./2012: Připomínky Komise a jejich vypořádání XII./2012: Rozhodnutí Komise k notifikaci veřejné podpory Zakládání fondu: XI./2012: Založení ČRUIF, a.s. VI./2013: Předpoklad udělení povolení ČNB k činnosti investičního fondu VI. VII./2013: Předpoklad zápis ČRUIF, a.s. do Obchodního rejstříku

12 Program INOSTART

13 Finanční nástroje v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Program INOSTART Program INOSTART byl připraven v rámci Programu švýcarsko české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Pro MPO vyčleněna z prostředků švýcarské strany částka 10 mil. CHF podpora inovačních start-up MSP (do 3 let od založení) MS kraj a Olomoucký kraj (pilotní projekt) Červen/červenec 2012 prosinec 2016 Formy podpory: částečné záruky, umožní získat bankovní úvěr k realizaci inovativních projektů; finanční příspěvek ve výši 1% p.a. z výše záruky; poradenství spojené s předmětem podnikání a realizací podnikatelských záměrů.

14 Implementace Programu INOSTART Česká spořitelna, a.s.: Poskytuje úvěry 0,5 15 mil. Kč, na pořízení investic a provozní náklady Zabezpečuje individuální poradenství spojené s realizací podnikatelského záměru do výše 10 % úvěru, max. 150 tisíc Kč na projekt Zabezpečuje administraci Programu INOSTART přijímá žádosti o úvěr a záruku, a poskytuje informace o Programu, uzavírá s podnikateli smlouvu o úvěru. ČMZRB, a.s.: Poskytuje ČS záruku za úvěry podnikatelů do výše 60% nesplacené jistiny. Poskytuje podnikateli finanční příspěvek k ceně záruky - 1 % p.a. z výše záruky. Spravuje Záruční fond Programu INOSTART rozhoduje o podaných žádostech o záruku, uzavírá s podnikateli smlouvu o záruce. Podnikatelé žádat ČS, a.s. o úvěr může podnikatel, který: začíná podnikat - od zahájení podnikání neuplynuly více než 3 roky; předloží podnikatelský záměr, který obsahuje inovativní myšlenku; bude realizovat projekt na území Moravskoslezského nebo Olomouckého kraje; doposud podáno 26 žádostí, z toho 20 nesplnilo kritéria, nejčastějším důvodem je nedostatečně zpracovaný podnikatelský záměr.

15 CzechAccelerator

16 CzechAccelerator Interní projekt agentury CzechInvest realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání - program Poradenství Zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích. Cíl projektu Pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Pomoc při hledání: Kapitálu pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business angels), Strategického technologického partnera ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

17 Hlavní podmínkou účasti v CzechAcceleratoru je inovativní produkt Žadatel musí: být MSP vlastnit inovativní produkt mít vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy Žadatel musí mít vysoký potenciál k úspěšné komercializaci produktu, musí mít vysoký růstový potenciál a musí být zaměřený na rozvoj nových a inovativních technologických řešení. Vzhledem k realizaci projektu CzechAccelerator v OPPI, musí být výsledky podpořeného projektu činností účastníka realizovány v ČR mimo Prahu!!! ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

18 Forma podpory ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

19 CzechAccelerator Cílové destinace: USA západní pobřeží ICT, life sciences a nanotechnologie, USA východní pobřeží biotechnologie, life sciences, zdravotnická technika a čisté technologie, Singapur ICT, biotechnologie a life sciences Izrael ICT, biotechnologie, life sciences a čisté technologie, Švýcarsko biotechnologie, life sciences, čisté technologie a přesné strojírenství Projekt je rozdělen do několika etap, před každou etapou je vyhlášena výzva, v rámci které se vybírají účastníci. Projektu se zúčastnilo již 23 českých společností ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

20 Finanční nástroje Finanční nástroje v rámci OP PIK Horizont 2020 a COSME Děkuji za pozornost ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

21 Finanční nástroje v OP PIK a holdingový fond Strategie Evropa 2020 a další dokumenty EU předpokládají vyšší využívání finančních nástrojů v období Dle Koncepce podpory MSP přijaté vládou mají finanční nástroje potenciál v řadě oblastí, kde dosud nebyly využívány Holdingový fond (HF) efektivní prvek implementační struktury pro aplikaci finančních nástrojů. Používá se, když finanční nástroje pokrývají řadu rozdílných aktivit ( klasické MSP, inovační MSP, energetika, IT infrastruktura, velké podniky, ) a nelze je tudíž realizovat prostřednictvím jediného subjektu (ČMZRB) je třeba vytvořit více SPV (Special Purpose Vehicle) pro realizaci jednotlivých finančních nástrojů se předpokládá účast různých typů soukromých spoluinvestorů v různých finančních nástrojích (banky, VC fondy, vlastníci infrastruktury) Závěr: v OP PIK se připravuje realizace finančních nástrojů prostřednictvím holdingového fondu ve 100% vlastnictví ČR ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

22 Rámcový harmonogram přípravy finančních nástrojů OP PIK Rámec přípravy FN únor/březen předložení novely zákona č. 47/2002 na program jednání vlády leden/únor příprava designu/konceptu FN OP PIK, koordinaci s NERV, ČMZRB atd. Věcná témata řešená FN leden dořešení oblastí pokrytých FN v OP PIK březen zapracování do OP PIK Řešení implementace finančních nástrojů únor pokrytí věcných témat formami finančních nástrojů (úvěry, záruky, equity atd.) březen zapracování do OP PIK Ex ante analýza finančních nástrojů průběžne do června 2013 spolupráce s PwC a EIF - gap analýza, veřejná zakázka - zjištění absorpční kapacity FN aktualizace ex ante analýzy rizikového kapitálu z 2012 červen návrh ex ante analýzy finančních nástrojů Podprogramy pro FN OP PIK březen návrh podprogramů dle zákona č. 47/2002 (jen FN) do června 2013 koordinace, odborné konzultace s ČMZRB, ČRUIF, NERV, ČBA, CVCA atd. do prosince schválení vládou ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

23 Výhody finančních nástrojů (FN) Pro veřejnou správu: Nižší administrativní zátěž MPO má na starosti strategický management, nezabývá se dílčími projekty Dobře připravené FN jsou efektivním nástrojem podpory podnikání, který je možný opakovaně použít bez dalších nároků na veřejné finance Zapojení HF umožňuje vyčerpat a certifikovat celý objem prostředků určených pro FN již na počátku programového období okamžité splnění n+2 Pro každý FN je možné vyhlásit jednu výzvu až do konce programového období Pro příjemce pomoci: FN odpovídají obchodním zvyklostem (forma úvěru, záruky, investice) Nižší administrativní zátěž spojená s žádostmi Příjemce není v roli dotovaného zadavatele, nepostupuje podle ZVZ Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů Rychlejší proces administrace žádosti i proplácení (v případě záruk v řádu několika pracovních dnů) => možnost rychle a efektivně reagovat na potřeby podnikatelů Cílem je dosažení maximálního růstu podpořené firmy (návratnost prostředků) ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

24 Programy HORIZONT 2020 a COSME IEE Inteligentní energie Bezpečná, čistá a účinná energie Vedení v oblasti průmyslových technologií: ICT Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin Přístup k rizikovému financování + Inovace v MSP Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Konkurenceschopnost Přístup k financování Přístup k trhům Podnikání Rámcové podmínky

25 Finanční nástroje EU - současné a nové KAPITÁLOVÝ NÁSTROJ PRO MSP Mechanismus pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF) v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) GIF 1 investuje do seed, start-up a počáteční fáze rozvoje MSP GIF 2 investuje do fáze rozvoje MSP KAPITÁLOVÝ NÁSTROJ PRO MSP Kapitálový finanční nástroj EU pro růst podniků a výzkum, vývoj a inovace Kapitálové nástroje pro výzkum a inovace - Počáteční fáze rozvoje Kapitálový mechanismus pro růst - Fáze růstu Horizont 2020 COSME

26 Finanční nástroje EU - současné a nové DLUHOVÝ NÁSTROJ PRO MSP Záruční mechanismus MSP (SMEG) v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Nástroj na sdílení rizik (RSI): Speciální prostor pro MSP v rámci Finančního nástroje pro sdílení rizik (RSFF), vytvořený r DLUHOVÝ NÁSTROJ PRO MSP Úvěrový finanční nástroj EU pro růst podniků a výzkum, vývoj a inovace Záruční nástroj pro půjčky Záruky a sekuritizace úvěrů pro všechny typy MSP Nástroj RSI-II Záruky za úvěry pro intenzivní výzkum a inovace MSP Nástroj pro kulturní a tvůrčí odvětví (nové) Záruky za úvěry pro kulturní a tvůrčí subjekty COSME Horizont 2020 Creative Europe

27 Zdroje informací ; Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost Ing. Petr Očko, Ph.D. ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO. Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů

Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO. Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO 26. června 2013, Praha Finanční nástroje v rámci

Více

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU pro podporu VaVaI a podnikání Finanční nástroje v rámcových programech

Více

Jak rozjet rostoucí firmu? Martin Lukeš, VŠE Hradec Králové, 29.11.2012

Jak rozjet rostoucí firmu? Martin Lukeš, VŠE Hradec Králové, 29.11.2012 Jak rozjet rostoucí firmu? Martin Lukeš, VŠE Hradec Králové, 29.11.2012 Když se jedny dveře zavřou, jiné se zase otevřou; ale my se často díváme tak dlouho a tak lítostivě na zavřené dveře, že nevidíme

Více

Možnosti využití Seed fondu

Možnosti využití Seed fondu Možnosti využití Seed fondu Ing. Marian Piecha, Ph.D. Ředitel odboru inovačního podnikání a investic 13. září 2012, Brno Od myšlenek k aplikacím jak to ale provést? Seminář technologické agentury ČR ZPĚT

Více

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Ing. Dagmar Vránová Odbor inovací a investic Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 11. června 2012, Ostrava Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic 22. května 2014, Praha Konference

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a

Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 Projekt obsah, popis

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více