Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň"

Transkript

1 Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

2 Operační program Podnikání a inovace Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) + 15% národní spolufinancování (SR ČR) Výše zdrojů: 3,04 mld (ERDF) + 0,54 mld (SR ČR) Správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: CzechInvest (ČMZRB) Programovací období:

3 Přehled programů OPPI Priorita Program 1. Vznik firem START 2. Rozvoj firem ROZVOJ, ICT v podnicích, PROGRES, ZÁRUKA, ICT a strategické služby 3. Efektivní energie EKO-ENERGIE 4. Inovace INOVACE, POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání 7. Technická pomoc SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI MARKETING, PORADENSTVÍ

4 Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období region NUTS II malý podnik střední podnik velký podnik Střední Morava, Severozápad, StředníČechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod Jihozápad ( ) Jihozápad ( ) 60 % 50% 40% 56% 46% 36% 50% 40% 30% Jen projekty realizované mimo území hl. m. Prahy

5 INOVACE inovační projekty Podporované aktivity: Uvádění výsledků VaV do výroby a na trh. Způsobilé výdaje: Především investice do strojů a zařízení potřebných pro projekt, zčásti též stavební investice a u MSP i osobní náklady. Nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu! Příjemce: - MSP i velké podniky - placená daňová povinnost za 2 poslední období CZ NACE: zprac. průmysl, technické zkoušky a analýzy, IT Forma a výše podpory: dotace 1 75 mil. Kč (150 mil. Kč), dle reg. mapy Číslo aktuální výzvy: III. Termíny pro podávání žádostí: RŽ do (!), PŽ do Plánovaná alokace pro výzvu III: 4 mld. Kč

6 INOVACE inovační projekty I. výzva (plán. alokace 1,5 mld. Kč) - podané RŽ 317 (5,62 mld. Kč) - schválené RŽ 235 (3,97 mld. Kč) - podané PŽ 209 (3,29 mld. Kč) - schválené projekty s rozhodnutím 93 (1,51 mld. Kč) II. výzva (plán. alokace 2 mld. Kč) - podané RŽ 376 (7,89 mld. Kč) - schválené RŽ 315 (6,55 mld. Kč) - podané PŽ 269 (5,11 mld. Kč) - schválené projekty s rozhodnutím 18 (0,42 mld. Kč) III. výzva (plán. alokace 4 mld. Kč) - podané RŽ 58 (1,51 mld. Kč) - schválené RŽ 42 (1,08 mld. Kč) - zamítnuté RŽ 3 - podané PŽ 0

7 INOVACE patenty Podporované aktivity - podávání přihlášek vynálezů a zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: patentů a užitných vzorů (užitných vzorů pouze v případě, že byla současně podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů a ochranných známek v zahraničí Způsobilé výdaje náklady na oprávněné zástupce - služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky překlady - překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí správní poplatky - správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva Příjemce: MSP, FO (i občan), VŠ, veřejné výzkumné instituce Forma a výše podpory: dotace 10 tis. 1 mil. Kč, 45% (MSP, FO), 75 % (VŠ, VVI) Číslo aktuální výzvy: II. Termíny pro podávání žádostí: RŽ od do , PŽ od do Plánovaná alokace pro výzvu II: 50 mil. Kč

8 INOVACE patenty I. výzva (plán. alokace 60 mil. Kč) - podané RŽ schválené RŽ podané PŽ 119 (33,4 mil. Kč) - schválené projekty s rozhodnutím 38 (12 mil. Kč) II. výzva (plán. alokace 50 mil. Kč) - podané RŽ 6 - schválené RŽ 0 - podané PŽ 0

9 Potenciál Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a výlučně využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou dotovány i provozní výdaje, např. mzdy. Příjemce: CZ NACE: MSP i velké podniky, které mají uzavřená minimálně 2 po sobě následující účetní období (možno též prostřednictvím mateřské společnosti) zprac. průmysl, vodohospodářství, zpracování odpadů, technické zkoušky a analýzy, opravy ICT, IT (vedlejší výstup) Forma podpory: Dotace mil. Kč (investice min. 5, resp. 10 mil. Kč!) dle regionální mapy Termíny pro podávání žádostí: Plánovaná alokace pro II. výzvu: 2,58 mld. Kč RŽ do , PŽ do

10 ICT a strategické služby Podporované aktivity: Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací - tj. tvorba zcela nových SW systémů, rozšíření palety funkcí existujících řešení a aplikací, převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů. Zakládání a rozvoj center sdílených služeb Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií Příjemce: CZ NACE: MSP i velké podniky, které mají uzavřená minimálně 2 po sobě následující účetní období (možno též prostřednictvím mateřské společnosti) zprac. průmysl, vodohospodářství, zpracování odpadů, IT, technické zkoušky a analýzy, opravy ICT Forma podpory: Dotace 1,5 až 80 mil. Kč, dle regionální mapy Termíny pro podávání žádostí: RŽ do , PŽ do Plánovaná alokace pro II. výzvu: 2 mld. Kč

11 ICT a strategické služby způsobilé výdaje 2 varianty, které nelze kombinovat: pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zejména stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, licence, know-how a software), nebo osobní náklady na zaměstnance na nově vytvořených pracovních místech ve výši tzv. superhrubé mzdy za období 2 let. U obou z variant je dále možné podpořit: náklady na pronájem pozemků a budov, služby poradců, expertů a studie - poradenské služby související s realizací projektu, které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku; pouze pro MSP, max. však 3 mil. Kč, přístup k informacím a databázím a síťové neskladovatelné dodávky; pouze pro MSP v režimu de minimis.

12 ICT a strategické služby potenciální bariéry pro žadatele Minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí: pro malý podnik 0,5 mil. Kč, pro střední podnik 1 mil. Kč, pro velký podnik 3 mil. Kč. Vytvoření nových odborných pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity minimálně v počtech uvedených v tabulce. Tato pracovní místa musí být udržena po dobu min. 5 let (3 let u MSP). Podporovaná aktivita Velikost podniku malý střední velký Tvorba nových IS/ICT řešení Centrum oprav high-tech výrobků a technologií Centrum sdílených služeb

13 ICT a strategické služby I. výzva (plán. alokace 0,5 mld. Kč) - podané RŽ 168 (3,04 mld. Kč) - schválené RŽ 140 (2,61 mld. Kč) - podané PŽ 130 (2,08 mld. Kč) - schválené projekty s rozhodnutím 63 (0,69 mld. Kč) II. výzva (plán. alokace 2 mld. Kč) - podané RŽ 30 (0,54 mld. Kč) - schválené RŽ 21 (0,44 mld. Kč) - zamítnuté RŽ 4 - podané PŽ 2 (20,4 mil. Kč)

14 Inovační proces a programy podpory program TIP program ICT a strategické služby - inovační projekt - patenty program MARKETING

15 Další programy OPPI ROZVOJ ICT V PODNICÍCH ŠKOLICÍ STŘEDISKA NEMOVITOSTI MARKETING EKO - ENERGIE Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, včetně řídících SW a patentových licencí; II. výzva: RŽ do ; jen v regionech se soustředěnou podporou!!! Investice v oblasti ICT, především do software a hardware, podnikové IS; další výzva v září 2009, jen výrobní firmy! Podpora investic do vzniku a rozvoje infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů; I. výzva: RŽ do , jen vybrané obory, zejména průmysl! Pro podnikatelské subjekty dotace zejména na rekonstrukce objektů pro výrobu; další výzva v září 2009; nelze podpořit výstavbu na zelené louce. Projekty podporující vstup MSP na zahraniční trhy (cizojazyčné propagační materiály, internetové stránky, zahraniční veletrhy, mktg informace), další výzva na podzim 2009 společné účasti Využití obnovitelných a druhotných zdrojů, zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, další výzva 2009/2010 Nelze pro fotovoltaiku, větrné a geotermální elektrárny!

16 Další programy OPPI PROSPERITA PORADENSTVÍ Podpora zakládání a rozvoje vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií a podnikatelských inkubátorů Poradenské služby při zavádění inovací, poskytované externími poradci pro malé a střední podnikatele SPOLUPRÁCE Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení KLASTRŮ (min. 15 členů) a TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM (zpracování národních strategických dokumentů pro určitý obor) PROGRES ZÁRUKA START Podřízené investiční úvěry do 20 mil. Kč, 3% p.a., odklad splácení 3 roky, splatnost 7 let (ČMZRB a.s.) Zvýhodněné záruky za investiční úvěry (ČMZRB a.s.), záruky za provozní úvěry poskytuje ČMZRB mimo OPPI Zvýhodněné záruky za úvěry pro začínající podnikatele (ČMZRB a.s.)

17 EDUCA Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podporované aktivity: Specifické vzdělávání zaměstnanců podniků - komplexní projekty Způsobilé výdaje: Nákup externích školení, mzdy interních školitelů, drobné vybavení, mzdy školených pracovníků Příjemce: MSP i velké podniky CZ NACE: zprac. průmysl, energetika, vodohospodářství, stavebnictví, opravy motorových vozidel, skladování, IT, technické zkoušky a analýzy Forma podpory: Dotace 0,5 8 mil. Kč, 100% v režimu de minimis 45%, 35%, 25% blok. výjimka Termíny pro podávání žádostí: Plánovaná alokace pro I. výzvu: 300 mil. Kč Nelze podpořit: obecné jazykové vzdělávání, základní počítačové dovednosti, měkké dovednosti (komunikace, management, prezentace )

18 Postup získání podpory 1) Kvalitní podnikatelský záměr 2) Získání podrobných informací o programu podpory 3) Zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu 4) Realizace projektu 5) Žádost o platbu dotace a kontrola na místě 6) Monitorování přínosú podpořeného projektu

19 Zdroje informací Důležité dokumenty Výzva Pokyny pro žadatele a příjemce podpory Podmínky (smlouva)

20 Proces žádání o podporu Zřízení elektronického podpisu Založení Master-účtu v elektronické aplikaci eaccount Vyplnění a odeslání Registrační žádosti Věcná a formální kontrola projektu, po níž CI sdělí: informaci o přijatelnosti projektu (předběžné) datum pro vznik způsobilých výdajů lhůtu pro podání plné žádosti Vyplnění a odeslání Plné žádosti Hodnocení projektu Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

21 Povinnosti příjemců dotace při/po realizaci projektu Dodržovat Pravidla pro výběr dodavatelů Dodržovat Pravidla pro publicitu Vést analytické účetnictví o projektu Vlastnit a využívat dotovaný majetek 5 let Archivovat veškerou dokumentaci 10 let Předkládat monitorovací zprávy Profinancovat předem celý projekt (etapu)

22 Služby BIC Plzeň Vyhledání vhodného programu pro podporu konkrétního podnikatelského záměru Prověření, zda jsou splněny všechny předpoklady pro získání podpory Koordinace přípravy projektové žádosti, včetně příloh Zpracování návrhu žádosti a příloh (projektu, finančního plánu, studie proveditelnosti ) Pomoc při provádění administrativy projektu v době jeho realizace (výběrová řízení, monitorovací zprávy, vedení evidence, žádost o platbu )

23 Děkuji za pozornost. Kontakt: Ing. Zbyněk Doležal BIC Plzeň, Podnikatelské a inovační centrum Riegrova Plzeň Web: Telefon:

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více