Studovna PNP úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin"

Transkript

1 Název zpracovatele: Památník národního písemnictví Adresa sídla: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 IČ: Telefon: Internetové stránky: Studovna PNP úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá hodin Studovna OUS úřední hodiny: Út Čt , Studovna OK hájenka úřední hodiny: Út Studovna Staré Hrady úřední hodiny: Po Pá Zřízení zpracovatele: Zřizovací listina, čj.: /2000 ze dne 27. prosince 2000 doplněk Rozhodnutí ministra kultury č. 14/2004 ze dne 5. listopadu 2004, čj.: /2004 doplněk Rozhodnutí ministra kultury č. 14/2010 ze dne 21. července 2010, čj.: S 7765/2010 Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Maltézské náměstí 1, Praha 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ ZA ROK 2011

3 OBSAH Úvod 1. Sbírka PNP 7 2. Výzkumná činnost 9 3. Sbírková oddělení 11 A Literární archiv 11 B Knihovna 19 C Umělecké sbírky 25 D Depozitáře Prezentace sbírky 30 A Výstavní činnost 30 B Programová činnost Publikační činnost Soutěž NČKR Kontakty se zahraničím Organizační schéma Organizační struktura Hospodaření PNP 51

4

5 ÚVOD V roce 2011 Památník národního písemnictví zaznamenal podstatný vývoj v řešení mnoha problémů souvisejících s nemovitostmi, výzkumnou a prezentační činností. Úspěšně se vyřešila otázka vlastnictví nového sídla PNP ve vile v Bubenči (V sadech 2/44, Praha 6) a s OSVI MK ČR byl v souvislosti s touto budovou projednán další postup týkající se investičního záměru, zadání projektu a s tím související čerpání investičních prostředků. Zároveň byla zahájena příprava ideové formy a scénáře dlouhodobé expozice, která zde bude umístěna. V první fázi proběhlo řešení obecné problematiky literární expozice a jejích prezentačních možností v rámci současného pojetí. V centrálním depozitáři v Litoměřicích, který PNP získal v předchozím roce, bylo zrealizováno mechanické a elektronické zabezpečení a také byl schválen investiční záměr a provedena registrace, na jejímž základě dojde v roce 2012 k zadání výběrového řízení na projekt. V následujících letech bude PNP pokračovat v řešení stavebních úprav a zprovoznění těchto budov. Na základě zařazení instituce mezi výzkumné organizace (dále VO) proběhlo v roce 2011 podání institucionálního záměru na dlouhodobý koncepční rozvoj PNP v letech V jeho rámci byly zajištěny oponentury dílčích interních výzkumných projektů a proběhly přípravné práce pro vznik vědecké edice Depozitář, která bude zahájena v roce Došlo rovněž k ukončení dvou vědeckých grantů týkajících se Jiřího Karáska ze Lvovic (oddělení knihovny a oddělení uměleckých sbírek). Ve všech odděleních PNP se pokročilo ve zpřístupnění fondů digitální formou v souvislosti s celkovým vývojem v oblasti muzejnictví, správy a zpracování sbírky. Zároveň byla otevřena stále aktuálnější otázka celkové digitalizace a hledání nových možností v rámci PNP. Nelze nezmínit spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na projektu Communitas pro praxis Partnerství pro praxi, který byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v němž se studenti podílejí na řešení odborných úkolů s našimi pracovníky. V druhé polovině roku došlo také k výběrovému řízení na pozici vědeckého tajemníka PNP. Na tuto pozici nastoupila koncem roku PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. Zde patří poděkování dlouholeté pracovnici našeho muzea a vědecké tajemnici PhDr. Růženě Hamanové, která tuto funkci zastávala v minulém období. Instituce byla v roce 2011 úspěšná také po akviziční a prezentační stránce, přičemž množství významných přírůstků pro fondy sbírkových oddělení bylo získáno darem. Řada odborných výstupů se promítla do uskutečněných výstav pořádaných PNP či ve spolupráci s dalšími institucemi. Jednalo se především o dvě velké výstavy v letohrádku Hvězda. První z nich, Za hřbety knih, které jsem nečetla, představila práce studentů Akademie výtvarných umění z ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Druhá, Surrealistická východiska ( ), vznikla ve spolupráci se současnými surrealistickými básníky, teoretiky a výtvarníky. Významnou roli ve výstavní činnosti bylo také Trienále ex libris konané v Chrudimi za podpory Pardubického kraje a města Chrudim, které představilo mimo jiné řadu autorů mladé generace. Dalším důležitým výstavním projektem byl cyklus výstav Nejkrásnější české a slovenské dětské knihy, jež byla připravena ve spolupráci s bratislavskou Bibianou a po ročním putování v České republice se v roce 2012 přesunula na Slovensko. Naše instituce se také poprvé zúčastnila Pražské muzejní noci. V rámci tohoto 05

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 projektu se potvrdila vysoká účast zájemců o konané výstavy a doprovodné pořady. Kromě těchto výstav uskutečnil PNP řadu putovních výstav v České republice i v zahraničí, např. Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer a Karel Hynek Mácha v Berlíně. Literární a kulturně výchovné pořady, určené různým věkovým skupinám návštěvníků, se vyznačovaly bohatostí nabídky. Kromě sálu Boženy Němcové se velké množství z nich odehrávalo v tzv. Malé vile PNP v Pelléově ulici 20/70, kde je také možné zhlédnout pracovnu Ladislava Mňačka. Úspěšně proběhl také druhý ročník festivalu Děti, čtěte!, na němž PNP spolupracuje s nakladatelstvím Meander a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, a 46. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku, organizované ve spolupráci s MK ČR. Kolekce vítězných knih soutěže jsou každý rok představeny na významných světových knižních veletrzích. Přes řadu pozitivních kroků se ukazují také problémy, které souvisí s podfinancováním akviziční činnosti, kde převážnou část tvoří především dary, a vzrůstajících nákladů na provoz a na kvalitnější ochranu sbírkových předmětů. Snahu řešit tyto problémy formou dalších dotací se ukazuje jako stále omezenější, a je proto nutné vést věcnou diskuzi v rámci PO a MK. V roce 2011 se PNP opět o krok přiblížil k naplnění vize moderního literárního muzea, k níž navzdory překážkám směřuje. Mgr. Zdeněk Freisleben ředitel Památníku národního písemnictví 06

7 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 1. SBÍRKA PNP Památník národního písemnictví (PNP) státní příspěvková výzkumná organizace je paměťovou institucí specializovanou na shromažďování, odborné zpracování, uchovávání, výzkum a prezentování pramenů dokumentů listinné, knižní i výtvarné povahy vztahujících se k dějinám literatury, knižní kultury a kulturní historie na území ČR od poslední třetiny 18. století po současnost. PNP je v rámci ostatních státních muzeí do jisté míry jedinečný. Na rozdíl od muzeí, jejichž sbírkotvorný program je často značně široký a zasahuje řadu různých oborů, je muzeem v podstatě monotematickým. Sbírku PNP tvoří z podstatné části archiválie uložené v oddělení literárního archivu, který je podle 80 a násl. zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě veřejným specializovaným archivem. Od roku 2000 jsou fondy literárního archivu PNP povinně zapisovány do Programu pro evidenci archivů (PEVA) Archivní správy MV ČR. Jedná se o nejucelenější soubor pramenů ke studiu české literární historie (od konce 18. století do současnosti) v ČR a řadí se k nejvýznamnějším evropským sbírkám. Kromě archiválií se sbírka dále člení do pěti podsbírek (15, 18, 19, 24, 25) zapsaných dne ve smyslu 3 odst. 2 a 17 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek v platném znění do centrální evidence sbírek (CES) vedené na MK ČR. Fondy literárního archivu PNP (osobní archivy spisovatelů, nakladatelství, spolků apod. výše zmíněného období, celkem cca 7 milionů archivních jednotek v fondech, z toho zpracovaných) jsou obsahově provázány s fondem veřejně přístupné knihovny PNP (staré tisky, knižní produkce výše zmíněného období, bibliofilie a profilované osobní knihovny autorů obsahující knihy s řadou autorských rukopisných vpisků a poznámek celkem svazků, z toho 77 osobních a institucionálních knihoven) i s výtvarnými fondy PNP (ilustrační tvorba k literárním dílům, vlastní tvorba osobností, jejichž archivní fondy či osobní knihovny jsou uloženy ve výše uvedených sb. odděleních, obrazy a další sbírkové předměty z pozůstalostí autorů, ex libris, celkem cca sb. předmětů z toho cca 70 významných sběratelských souborů např. Karáskova galerie). Veřejnosti PNP poskytuje služby jednak ve studovnách PNP (lístkové katalogy všech sbírkových oddělení, prohlížeč zpracovaných materiálů uměleckých sbírek, příruční odborná knihovna, vystavená periodika, reprodukční služby), jednak přístupem přes internet (Průvodce po fondech literárního archivu, prohlížeč archivní databáze Janus, elektronické databáze Knihovny, naskenovaný lístkový katalog knihovny pořízený v rámci NRIS, elektronický katalog knihovny od r. 1992). 07

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Sbírka PNP jako celek zejména její veřejnosti přístupná odborně zpracovaná část je jedinečným, cenným zdrojem pro základní i aplikovaný literárněvědný i mezioborový výzkum. Výzkumně je využívána tuzemskými a zahraničními odbornými badateli oborově příbuzných institucí (nejen bohemisty), vysokoškolskými studenty, doktorandy, masmédii, zájemci z širší veřejnosti a samozřejmě i odbornými pracovníky PNP. 08

9 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2. VÝZKUMNÁ ČINNOST Výzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP. Výzkumná činnost pracovníků PNP není záležitostí posledních let; promítá se nejen do řešení grantů veřejné soutěže vyhlašované GA ČR či MK ČR viz mj. soupis ukončených grantů v IS VaVaI od r či na webových stránkách PNP (soubor Věda a výzkum Archiv dokončených projektů), ale i do nově přihlášených dílčích projektů PNP pro rok 2012, do tvorby scénářů literárních výstav, v nichž jsou prezentovány nově uplatněné poznatky ze studia materiálů sbírky či do pedagogické činnosti některých odborných pracovníků a dále do edukačních pořadů PNP určených dospělým a mládeži. Projekty řešené v rámci grantů vycházejí převážně z vytěžení a zpřístupnění významných materiálů rozsáhlé sbírky PNP. V roce 2011 byly dokončeny níže uvedené dlouhodobé projekty: Karáskova galerie II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století Projekt MK ČR, identif. kód : DE06P04OMG012 Řešitel: R. Dačevová a kol. Doba trvání projektu: Jiří Karásek ze Lvovic sběratel evropského významu Projekt GA ČR, reg. č.: 405/07/1589 Řešitel: A. Petruželková a kol. Doba trvání projektu: V září 2011 pracovníci LA/PNP začali spolupracovat na projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Communitas pro praxis Partnerství pro praxi, který byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude řešen do poloviny roku Na základě zařazení instituce mezi výzkumné organizace proběhlo v roce 2011 podání institucionálního záměru na dlouhodobý koncepční rozvoj PNP v letech , v jehož rámci byly zajištěny oponentury dílčích interních výzkumných projektů. PNP provedl také práce (ediční plán na roky , grafický návrh) směřující v roce 2012 k vydávání vědecké edice Depozitář, která by se měla primárně zaměřovat na zpřístupňování pramenů nacházejících se ve fondech literárního 09

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 archivu. Jedná se zejména o rukopisné deníky, korespondence a autorská díla. Budou zde vycházet rovněž studie či monografie spojené s pozůstalostmi autorů, které jsou ve všech fondech PNP, tj. rovněž v knihovně a uměleckých sbírkách uloženy. Editory jednotlivých svazků budou zaměstnanci PNP a případně spolupracující externisté. Kromě samotných pramenů budou svazky obsahovat vědecký aparát (doprovodná studie s poznámkovým aparátem, ediční poznámka, vysvětlivky, rejstřík, bibliografie, resumé v angličtině, obrazová příloha, případně podle potřeby životopisy či medailony osobností). Každý svazek bude recenzován dvěma lektory. K novému vývoji došlo rovněž v souvislosti se sborníkem Literární archiv, který byl na jaře roku 2010 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od čísla 43/2011 KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918) jsou používány nové autorské pokyny, které by měly sjednotit úpravu sborníků po ediční stránce. Výraznější úprava grafiky a uspořádání sborníku je plánována na rok Od čísla 45 Vilém Mrštík od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora) se mění koncepce sborníku: první část bude obsahovat příspěvky vztahující se k uvedenému tématu a druhá část příspěvky s rozmanitým obsahem vycházející z fondů sbírky PNP. V roce 2011 PNP pokračoval také ve spolupráci s FF UK a dohodl se na vzájemné odborné spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a s Univerzitou Purkyně v Hradci Králové. Odborní pracovníci PNP se nadále aktivně podíleli na vědeckých konferencích a věnovali se rozsáhlé publikační činnosti (kritické edice a studie ve vědeckých časopisech, příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí či v katalozích a publikacích k výstavám oborově příbuzných institucí). 10

11 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 3. SBÍRKOVÁ ODDĚLENÍ A) Literární archiv (LA/PNP) Plnění úkolů LA/PNP dle plánu hlavních úkolů organizace na r probíhalo uspokojivě. Akviziční činností LA/PNP, která se systematicky věnuje doplňování stávajících a vytváření nových osobních a korporačních fondů především z 2. poloviny 20. století po současnost, se podařilo získat (koupí s významným příspěvkem z ISO a především darem) archivních jednotek přírůstků. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost LA/PNP se sešel K cenným přírůstkům patří fondy či dodatky k fondům Adolfa Branalda, Karla Čapka, Václava Černého, Jakuba Demla, Vladimíra Holana, Františka Kožíka, Ladislava Mňačka, Jana Zahradníčka aj. Na úseku zpracování archiválií bylo dokončeno nové zpracování rozsáhlých fondů K. H. Máchy, F. Vodičky a proběhla revize fondu B. Němcové. Kladné hodnocení patří zajišťování výpůjček pro badatele a široké spolupráci s ostatními institucemi při publikační a výstavní činnosti. Významná byla spolupráce LA /PNP v komisi ustavené z podnětu Archivní správy MV, která má za úkol projednat včlenění mezinárodních archivních standard do archivního popisu v ČR. Pro rok 2011 získal LA/PNP finanční dotaci z programu ISO MK ČR i na nákup plátěných desek s chlopněmi, na nákup nekyselých papírových desek s chlopněmi, na restaurování 187 listů a 2 ks archiválií z 12 fondů a na odkyselení listů z fondů Karla Teigeho a Jana Gebauera. Průběžně probíhala práce s veřejností; LA/PNP zajišťoval exkurze a praxe pro studenty, odborní pracovníci se aktivně účastnili pořádání výstav, vykazovali přednáškovou a publikační činnost. Trvalým problémem LA/PNP (jako ostatně všech odborných oddělení PNP) je chronický nedostatek finančních prostředků zejména na zajištění nákupů z aktuální nabídky antikvariátů a aukčních domů. Trvalým problémem zůstává nevyhovující situace v mimopražském depozitáři ve Starých Hradech, kde majitel expanduje vlastní výstavní činnost na úkor ochrany uložených fondů LA/PNP. Akvizice Do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem 47 přír. č., z toho především: nákupy: 4 přír. č. celkem za ,- Kč; z toho z programu ISO ,- Kč dary: 42 přír. č. v odhadu za cca ,- Kč ostatní: (nález při revizi fondů): 1 přír. č. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Celkem bylo získáno a evidováno: arch. j. Výběrově pokračovalo vytváření sbírky netradičního materiálu (audio/video natáčení); zapsáno bylo 29 přírůstků (autorská čtení, besedy, prezentace knih). Zpracování Evidence I. stupně: Do evidenčního programu PEVA bylo vyplněno 10 nových karet NAD. V lednu 2011 byla odevzdána poslední verze databáze PEVA Archivní správě MV ČR a Národnímu archivu Praha (celkový počet ke konci roku 2011 je karet). Evidence II. stupně: Do počítače v programu Janus bylo v roce 2011 zpracováno a uloženo arch. j. Celkový počet uložených archivních jednotek v programu Janus činil na konci roku arch. j. Pro fotoarchiv bylo zkatalogizováno 687 pozitivů z fondu B. A. Kvapilové. Mikrofilmem bylo pořízeno snímků (fond B. Bolzana). Uložení, ochrana, inventarizace sbírky Na konzervaci a ochranu archiválií získal LA/PNP z programu ISO finanční dotaci ve výši Kč. Dohled nad provozem depozitářů v Praze, Duchcově a ve Starých Hradech: kontrola zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce systému firmou Fides (Duchcov) dozor a dohled při vícepracích po opravě střechy a malby (Duchcov) kontrola hasicích přístrojů požárním technikem, aktualizace požární dokumentace školení požární ochrany a přezkoušení znalostním testem (Praha) kontrola teploty a vlhkosti revize regálů revize při opravě a instalaci technologického zařízení pro regulaci kotlů kotelny depozitáře (Duchcov, prováděla firma MEGAWATT na objednávku NPÚ Ústí nad Labem). Inventarizace fondů v depozitářích LA/PNP (včetně fotoarchivu) probíhala současně se zápůjčkami a reprodukcemi. Celkem bylo zrevidováno listů a kusů. 12

13 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Služby: Prezenční výpůjčky ve studovnách ve Starých Hradech a PNP na Strahově: Počet badatelů: z toho 68 zahraničních Počet návštěv: z toho 154 zahraničních Počet výpůjček celkem: listů a kusů Reprografické služby: xerokopií, skenů, vypáleno 63 ks CD ROM, 299 kopií (již naskenovaného materiálu, z toho 14 ks digitálních fotografií) Výpůjčky pro výstavní účely v tuzemsku: uzavřeno 5 výpůjčních smluv; zapůjčeno 326 listů a 103 kusů Smlouvy o uveřejnění kopií archivních materiálů: uzavřeno 59 smluv, z toho 3 smlouvy se zahraničními institucemi Probíhala postupná generální inventura lístkového katalogu LA ve studovně PNP: revidováno a přetříděno 15 kartotéčních zásuvek (Tre-Tů). Účast LA/PNP na prezentaci sbírky 1. Výstavy Vypracování libreta pro stálou expozici v bubenečském sídle (spolu se zaměstnanci OK a OUS) Adaptace výstavy Literatura bez hranic (zhotovení úvodního panelu, zahajovací projev na vernisáži) pro Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, , a pro Národní knihovnu, (Věra Dyková, PhDr. Jarmila Schreiberová) Adaptace libreta výstavy o dětech Boženy Němcové pro Českou Skalici, vernisáž bude v roce 2012 (Mgr. Yvetta Dörflová) Repríza výstavy v Galerii výtvarného umění v Chebu Josef Váchal: Šumava umírající a romantická (PhDr. Hana Klínková) Rešerše výpůjček a instalace výstavy Rychlé šípy Vzhůru do Stínadel!, Muzeum Brněnska, (Dorota Lábusová) Příprava foglarovské výstavy pro Muzeum Prachatice, vernisáž bude v roce 2012 (Dorota Lábusová) 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Libreto, scénář, výběr exponátů, úvodní slovo na vernisáži pro výstavu Karel Jaromír Erben, Národní knihovna, , příprava internetové výstavy z fondu K. J. Erbena pro webové stránky PNP (Dorota Lábusová) 2. Publikační činnost Vydání sborníku Literární archiv č. 43 Jakubu Demlovi s názvem KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918) Přípravné redakční práce pro Literární archiv č. 44 Autor a jeho archiv Výběr tématu pro Literární archiv č. 45 Vilém Mrštík od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora) V rámci edice Soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů LA/PNP nově vytištěny a předány NA a AS MV soupisy fondů Karla Hynka Máchy, Felixe Vodičky a Jaroslava Poráka Na webových stránkách PNP byl v pololetí a na konci roku aktualizován Průvodce po fondech LA/PNP 3. Práce s veřejností Exkurzní činnost: seznamování studentů SŠ a VŠ s činností LA/PNP 7 exkurzí (1 z univerzity v Regensburgu, 3 z PedF UK, 1 z PedF Jihočeské univerzity, 1 z FAMU, 1 z lit. kroužku ZŠ Praha 2) Provádění návštěvníků po expozicích PNP ve Starých Hradech (pracovny českých spisovatelů) Praxe: vedení 9 studentů po 14 dnech Exkurze do zahraničí: realizace dvou exkurzí pro studenty PedF UK (Makedonie, Lužice-Budyšín) pod vedením PhDr. Miloše Sládka Přednášky, konference, semináře, publikační činnost zaměstnanců LA/PNP 1. Publikační činnost Dörflová Yvetta: Sbírka tajné společnosti v Lešehradeu. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 337; ISBN Dörflová Yvetta: Příprava publikace Dopisy Václava Roberta Kounice Zdence Havlíčkové pro edici PNP Depozitář, vyjde v roce Ferklová Renata: Novinářka Běla Dlouhá a katolické laické aktivity. In: Jan Šrámek a jeho doba. Pavel Marek a kol. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2011, s ; ISBN (číslo grantového 14

15 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ úkolu GAČR 409/09/0218). Klínková Hana: Ohlédnutí za dětstvím sociologa Emanuela Chalupného v Táboře. In: Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu v Táboře, Eds. Alena Daňková, Jiří Kořalka, sv. 15, vyd. ČR Státní oblastní archiv v Třeboni a Státní okresní archiv Tábor, Tábor 2011, s ; ISBN ; ISBN ; ISSN Klínková Hana, Martinovský Ivan: Korespondence mezi Karlem Klostermannem, Antonínem Rezkem a Františkem Schwarzem v letech Minulostí západočeského kraje, 2011, č. 46, s Kotyk Petr: Přírůstky LA PNP v roce Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 337; ISBN Kuthanová Michaela: Zpráva o zpracování osobního fondu Felixe Vodičky. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 355; ISBN Sládek Miloš: Jan František Beckovský Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna. Ed. Miloš Sládek, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Praha 2011, 335 s.; ISBN (ediční práce, vysvětlivky, ediční poznámka, obsáhlá předmluva s. 5 91). Sládek Miloš: Antonín Škarka nový a neznámý aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi. In: Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ ( ), Antiqua Cuthna 4, KLP, Praha 2010; ISBN Sládek Miloš: hesla v katalogu Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice. Arcibiskupství pražské, Praha 2011, s ; ISBN Sládek Miloš: Kytička oslavenci letmo trhaná aneb Několik poznámek ke koexistenci češtiny a latiny v českých kázáních raného novověku. In: Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis. Eds. Josef Förster, Petr Kitzler, Václav Petrbok, Hana Svatošová, Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, s ; ISBN Sládek Miloš: Koniášova postila Vejtažní naučení, příspěvek pro sborník z kolokvia u příležitosti 250. výročí úmrtí Antonína Koniáše (ve spolupráci Kabinetu pro klasická studia a Historického ústavu AV ČR), vyjde jako samostatné číslo revue Česká literatura Šebestová Helena: Jakub Arbes a jistý druh pedanterie. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 354; ISBN Šolcová Liběna: Zpráva o literární pozůstalosti Františka Lukeše. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 352; ISBN Vaníčková Hana: Dokončení zpracování fondu Karla Hynka Máchy. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 351; ISBN Konference a přednášky Klínková Hana: repríza přednášky k výstavě Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Galerie výtvarného umění v Chebu, Ferklová Renata: Ruralismus a politické procesy 50. let, přednáška, , AV ČR Sládek Miloš: 8 přednášek O literárním archivu PNP, PedF UK, březen x O literárním archivu PNP, UP v Olomouci, březen a říjen 2011 Obraz dítěte v českých pobělohorských postilách, Kruh přátel českého jazyka UP Olomouc, duben 2011 Obraz dítěte v českých pobělohorských postilách, Sládečkovo okresní muzeum v Kladně, prosinec 2011 Barokní legendy o sv. Anežce České, Týden vědy, AV ČR, Barokní legendy o sv. Anežce České, Akademie volného času ve Slaném, listopad 2011 Barokní legendy o sv. Anežce České, Římskokatolická farnost Kladno-Rozdělov, prosinec 2011 Financování literárních děl křížovníka Jana Františka Beckovského, příspěvek na konferenci Svatá Anežka Česká, pořadatelé Arcibiskupství pražské a Katolická teologická fakulta, listopadu 2011, sborník vyjde 2012 Sládek Miloš: příprava cyklu přednášek o dějinách Lužice a česko-lužických literárních a kulturních vztazích (pro studenty PedF UK) Taudyová Hana: Lásky Boženy Němcové, Týden vědy, PNP, Lábusová Dorota: Jaroslav Foglar, Týden vědy, PNP, Účast na přípravě a konání konference K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, dubna 2011, pořadatel Pekařova společnost Českého ráje, Kavka na Malé Skále u Turnova; přednesen referát Fond Karla Jaromíra Erbena v LA PNP ; příprava CD s vybranými skeny pro tiskovou zprávu Klínková Hana, Lábusová Dorota, Vaníčková Hana: účast na semináři věnovaném problematice uložení a zpracování fotografií v paměťových institucích, Česká informační společnost, Národní archiv,

17 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 3. Kulturní pořady a práce s médii Kotyk Petr: rozhovor s Pavlem Tigridem: Mně se nestýskalo. Pavel Tigrid ( ), , v rámci čtení členů PEN klubu na veletrhu Svět knihy 2010 Mikulová Helena, Kouba Ivan: spolupráce na realizaci krátkého filmu Živý mrtvý Alois Jirásek, vysíláno na ČT2, Sládek Miloš: literárně-hudební pořad o sv. Anežce České (scénář, úvodní slovo, četba), sál Boženy Němcové, Pedagogická činnost Sládek Miloš: přednášky o literatuře a kultuře (zimní a letní semestr 2010/2011), PedF UK, Katolická teologická fakulta, Praha. Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi Výbor Matice české (Y. Dörflová), výbor literárního odboru Umělecké besedy (P. Kotyk), člen PEN klubu (P. Kotyk), nákupní komise archivu NG (H. Klínková), výstavní rada PNP (M. Kuthanová), rozšířená pracovní skupina pro nová základní pravidla Archivní správa a Národní archiv (D. Lábusová), nákupní komise archivu NM, ediční rada sborníku LA PNP, výstavní rada PNP (N. Macurová) Výzkumná činnost Zahájení prací na grantovém projektu Communitas pro praxis (projekt MŠMT ČR č. CZ1.07/2.4.00/ ) ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: konzultace při přípravě projektu, vyhledání germanistického materiálu pro praxe studentů v depozitářích v Praze, na Starých Hradech a v Duchcově (D. Lábusová, N. Macurová, M. Sládek) Členství v pracovní skupině pro nová Základní pravidla pro zpracování archiválií. Úkolem LA/PNP je a) připravit kapitolu 8: vzor pro popis materiálů z osobních a korporačních fondů, spolupráce s odd. osobních fondů NA, aplikace mezinárodních standardů ISAS (G) a ISAAR (CPF); b) vytvoření tabulek pro katalogizaci dokladů, korespondence a rukopisů a sestavení připomínek k definici evidenčních jednotek (D. Lábusová). Spoluúčast na dvoudenním semináři grantového úkolu INTERPI (Interoperabilita v paměťových institucích, id.č. DF11P01OVV023, v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, poskytovatel MK ČR, schválen v prosinci 2012 na dobu ), společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR (koordinátor projektu) a Národního archivu (spoluřešitel projektu). LA/PNP se na projektu podílí zveřejněním 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 kartotéky Jaroslava Kunce na portálu Badatelna (D. Lábusová). Obhájení dvou návrhů vědeckých úkolů před Radou PNP pro edici PNP Depozitář: Macurová Naděžda: Stopami kritiky A. M. Píši (2014) Sládek Miloš: České pobělohorské postily (2015) dopis Mikuláše Medka Vladimíru Boudníkovi, , 1 list, dar, osobní fond Antonína Hartmanna. 2 dopis Jana Čepa Gertrudě Gruberové-Goepfertové, , 1 list, dar, osobní fond G. Goepfertové-Gruberové. 3 Radko Pytlík: Počátky tvorby Jaroslava Haška ( ), strojopis s rukopisnými poznámkami, 148 listů, dar, osobní fond Radko Pytlíka. 18

19 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ B) Knihovna (K/PNP) Úkoly stanovené PHÚ na rok 2011 byly v knihovně PNP uspokojivě řešeny. Doplňování prvních knižních vydání české literatury z doby obrození, z období , české exilové literatury 20. století a knižních celků probíhalo ve spolupráci s LA/PNP V roce 2011 se knihovna PNP opět zapojila do programu ochranného reformátování periodik VISK 7. Byl ukončen grantový úkol Jiří Karásek ze Lvovic sběratel evropského významu a byla vydána kolektivní monografie A. Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy ve spolupráci PNP s nakladatelstvím Arbor vitae. Nedostatek finančních prostředků se projevil zejména v oblasti konzervace a restaurování sbírkových předmětů. Tyto činnosti nejsou dlouhodobě realizovány. Z důvodu nedostatku finančních prostředků stagnuje i softwarové vybavení. Do budoucna je třeba uvažovat o obnově sítě i počítačového vybavení. Absence IT specialisty se projevuje zejména v oblasti systémové digitalizace a v oblasti zpřístupňování informací badatelům z databází jednotlivých sbírkových oddělení. Akutní nedostatek volného místa v depozitářích knihovny vzrostl. V Čáslavi byl ukončen pronájem depozitáře k z důvodů rekonstrukce budovy a části podsbírky 18 a 19 musely být přemístěny do depozitářů v Kladně, Litoměřicích a Cerhovicích. Akvizice Do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem přír. č., z toho: nákupy: sb. př. pro podsbírku 18 ( ,80 Kč) 270 sv. pro odbornou knihovnu (39 983,40 Kč) dary: bylo získáno celkem sb. př. významné akvizice: Knihovna V. Forsta, věnovala paní Camutaliová (celkem 94 beden) Do CES bylo v roce 2011 zapsáno celkem inv. č. (podsbírky 18, 19). Celkem v CES: ev. č. V roce 2011 K/PNP odebírala 59 titulů periodik v celkové hodnotě ,- Kč, z toho 28 titulů sbírkových a 8 z nich (deníky, duplikátní výtisky a tituly objednané pro jiná oddělení) bylo uhrazeno jako spotřební materiál. Cca 25 titulů dochází do knihovny zdarma. V letošním roce dostala K/PNP darem 5 svazků sborníků z oblastních archivů, mezinárodní výměnou taktéž 6 titulů periodik. K/PNP rozeslala 82 publikací na 30 adres. 19

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Stručná charakteristika současného stavu PNP

Stručná charakteristika současného stavu PNP Koncepce rozvoje Památníku národního písemnictví na léta 2009-2014 I. Stručná charakteristika současného stavu PNP Sídlo: Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří. 1, 118 38 Praha 1 Hradčany.

Více

KONCEPCE ROZVOJE PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ NA LÉTA

KONCEPCE ROZVOJE PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ NA LÉTA KONCEPCE ROZVOJE PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ NA LÉTA 2015 2020 Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 24.12.2016 Výroční zpráva Památníku národního písemnictví za rok 2012 Památník národního písemnictví 2013 Dostupný

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 19 53 PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. Sbírková oddělení PNP 11 A) Literární archiv (OLA) 11 B) Knihovna (OK) 21 C) Umělecké sbírky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

ebadatelna Zlínského kraje

ebadatelna Zlínského kraje ebadatelna Zlínského kraje Portál pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Zlínského kraje Ing. Vítězslav Mach, Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení informatiky PhDr. Blanka Rašticová,

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Osobní knihovny významných osobností k dispozici uživatelům z depozitářů paměťových institucí do prostředí internetu Blanka Vorlíčková Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze bvorlickova@gmail.com

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více