Studovna PNP úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin"

Transkript

1 Název zpracovatele: Památník národního písemnictví Adresa sídla: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 IČ: Telefon: Internetové stránky: Studovna PNP úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá hodin Studovna OUS úřední hodiny: Út Čt , Studovna OK hájenka úřední hodiny: Út Studovna Staré Hrady úřední hodiny: Po Pá Zřízení zpracovatele: Zřizovací listina, čj.: /2000 ze dne 27. prosince 2000 doplněk Rozhodnutí ministra kultury č. 14/2004 ze dne 5. listopadu 2004, čj.: /2004 doplněk Rozhodnutí ministra kultury č. 14/2010 ze dne 21. července 2010, čj.: S 7765/2010 Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Maltézské náměstí 1, Praha 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ ZA ROK 2011

3 OBSAH Úvod 1. Sbírka PNP 7 2. Výzkumná činnost 9 3. Sbírková oddělení 11 A Literární archiv 11 B Knihovna 19 C Umělecké sbírky 25 D Depozitáře Prezentace sbírky 30 A Výstavní činnost 30 B Programová činnost Publikační činnost Soutěž NČKR Kontakty se zahraničím Organizační schéma Organizační struktura Hospodaření PNP 51

4

5 ÚVOD V roce 2011 Památník národního písemnictví zaznamenal podstatný vývoj v řešení mnoha problémů souvisejících s nemovitostmi, výzkumnou a prezentační činností. Úspěšně se vyřešila otázka vlastnictví nového sídla PNP ve vile v Bubenči (V sadech 2/44, Praha 6) a s OSVI MK ČR byl v souvislosti s touto budovou projednán další postup týkající se investičního záměru, zadání projektu a s tím související čerpání investičních prostředků. Zároveň byla zahájena příprava ideové formy a scénáře dlouhodobé expozice, která zde bude umístěna. V první fázi proběhlo řešení obecné problematiky literární expozice a jejích prezentačních možností v rámci současného pojetí. V centrálním depozitáři v Litoměřicích, který PNP získal v předchozím roce, bylo zrealizováno mechanické a elektronické zabezpečení a také byl schválen investiční záměr a provedena registrace, na jejímž základě dojde v roce 2012 k zadání výběrového řízení na projekt. V následujících letech bude PNP pokračovat v řešení stavebních úprav a zprovoznění těchto budov. Na základě zařazení instituce mezi výzkumné organizace (dále VO) proběhlo v roce 2011 podání institucionálního záměru na dlouhodobý koncepční rozvoj PNP v letech V jeho rámci byly zajištěny oponentury dílčích interních výzkumných projektů a proběhly přípravné práce pro vznik vědecké edice Depozitář, která bude zahájena v roce Došlo rovněž k ukončení dvou vědeckých grantů týkajících se Jiřího Karáska ze Lvovic (oddělení knihovny a oddělení uměleckých sbírek). Ve všech odděleních PNP se pokročilo ve zpřístupnění fondů digitální formou v souvislosti s celkovým vývojem v oblasti muzejnictví, správy a zpracování sbírky. Zároveň byla otevřena stále aktuálnější otázka celkové digitalizace a hledání nových možností v rámci PNP. Nelze nezmínit spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na projektu Communitas pro praxis Partnerství pro praxi, který byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v němž se studenti podílejí na řešení odborných úkolů s našimi pracovníky. V druhé polovině roku došlo také k výběrovému řízení na pozici vědeckého tajemníka PNP. Na tuto pozici nastoupila koncem roku PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. Zde patří poděkování dlouholeté pracovnici našeho muzea a vědecké tajemnici PhDr. Růženě Hamanové, která tuto funkci zastávala v minulém období. Instituce byla v roce 2011 úspěšná také po akviziční a prezentační stránce, přičemž množství významných přírůstků pro fondy sbírkových oddělení bylo získáno darem. Řada odborných výstupů se promítla do uskutečněných výstav pořádaných PNP či ve spolupráci s dalšími institucemi. Jednalo se především o dvě velké výstavy v letohrádku Hvězda. První z nich, Za hřbety knih, které jsem nečetla, představila práce studentů Akademie výtvarných umění z ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Druhá, Surrealistická východiska ( ), vznikla ve spolupráci se současnými surrealistickými básníky, teoretiky a výtvarníky. Významnou roli ve výstavní činnosti bylo také Trienále ex libris konané v Chrudimi za podpory Pardubického kraje a města Chrudim, které představilo mimo jiné řadu autorů mladé generace. Dalším důležitým výstavním projektem byl cyklus výstav Nejkrásnější české a slovenské dětské knihy, jež byla připravena ve spolupráci s bratislavskou Bibianou a po ročním putování v České republice se v roce 2012 přesunula na Slovensko. Naše instituce se také poprvé zúčastnila Pražské muzejní noci. V rámci tohoto 05

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 projektu se potvrdila vysoká účast zájemců o konané výstavy a doprovodné pořady. Kromě těchto výstav uskutečnil PNP řadu putovních výstav v České republice i v zahraničí, např. Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer a Karel Hynek Mácha v Berlíně. Literární a kulturně výchovné pořady, určené různým věkovým skupinám návštěvníků, se vyznačovaly bohatostí nabídky. Kromě sálu Boženy Němcové se velké množství z nich odehrávalo v tzv. Malé vile PNP v Pelléově ulici 20/70, kde je také možné zhlédnout pracovnu Ladislava Mňačka. Úspěšně proběhl také druhý ročník festivalu Děti, čtěte!, na němž PNP spolupracuje s nakladatelstvím Meander a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, a 46. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku, organizované ve spolupráci s MK ČR. Kolekce vítězných knih soutěže jsou každý rok představeny na významných světových knižních veletrzích. Přes řadu pozitivních kroků se ukazují také problémy, které souvisí s podfinancováním akviziční činnosti, kde převážnou část tvoří především dary, a vzrůstajících nákladů na provoz a na kvalitnější ochranu sbírkových předmětů. Snahu řešit tyto problémy formou dalších dotací se ukazuje jako stále omezenější, a je proto nutné vést věcnou diskuzi v rámci PO a MK. V roce 2011 se PNP opět o krok přiblížil k naplnění vize moderního literárního muzea, k níž navzdory překážkám směřuje. Mgr. Zdeněk Freisleben ředitel Památníku národního písemnictví 06

7 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 1. SBÍRKA PNP Památník národního písemnictví (PNP) státní příspěvková výzkumná organizace je paměťovou institucí specializovanou na shromažďování, odborné zpracování, uchovávání, výzkum a prezentování pramenů dokumentů listinné, knižní i výtvarné povahy vztahujících se k dějinám literatury, knižní kultury a kulturní historie na území ČR od poslední třetiny 18. století po současnost. PNP je v rámci ostatních státních muzeí do jisté míry jedinečný. Na rozdíl od muzeí, jejichž sbírkotvorný program je často značně široký a zasahuje řadu různých oborů, je muzeem v podstatě monotematickým. Sbírku PNP tvoří z podstatné části archiválie uložené v oddělení literárního archivu, který je podle 80 a násl. zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě veřejným specializovaným archivem. Od roku 2000 jsou fondy literárního archivu PNP povinně zapisovány do Programu pro evidenci archivů (PEVA) Archivní správy MV ČR. Jedná se o nejucelenější soubor pramenů ke studiu české literární historie (od konce 18. století do současnosti) v ČR a řadí se k nejvýznamnějším evropským sbírkám. Kromě archiválií se sbírka dále člení do pěti podsbírek (15, 18, 19, 24, 25) zapsaných dne ve smyslu 3 odst. 2 a 17 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek v platném znění do centrální evidence sbírek (CES) vedené na MK ČR. Fondy literárního archivu PNP (osobní archivy spisovatelů, nakladatelství, spolků apod. výše zmíněného období, celkem cca 7 milionů archivních jednotek v fondech, z toho zpracovaných) jsou obsahově provázány s fondem veřejně přístupné knihovny PNP (staré tisky, knižní produkce výše zmíněného období, bibliofilie a profilované osobní knihovny autorů obsahující knihy s řadou autorských rukopisných vpisků a poznámek celkem svazků, z toho 77 osobních a institucionálních knihoven) i s výtvarnými fondy PNP (ilustrační tvorba k literárním dílům, vlastní tvorba osobností, jejichž archivní fondy či osobní knihovny jsou uloženy ve výše uvedených sb. odděleních, obrazy a další sbírkové předměty z pozůstalostí autorů, ex libris, celkem cca sb. předmětů z toho cca 70 významných sběratelských souborů např. Karáskova galerie). Veřejnosti PNP poskytuje služby jednak ve studovnách PNP (lístkové katalogy všech sbírkových oddělení, prohlížeč zpracovaných materiálů uměleckých sbírek, příruční odborná knihovna, vystavená periodika, reprodukční služby), jednak přístupem přes internet (Průvodce po fondech literárního archivu, prohlížeč archivní databáze Janus, elektronické databáze Knihovny, naskenovaný lístkový katalog knihovny pořízený v rámci NRIS, elektronický katalog knihovny od r. 1992). 07

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Sbírka PNP jako celek zejména její veřejnosti přístupná odborně zpracovaná část je jedinečným, cenným zdrojem pro základní i aplikovaný literárněvědný i mezioborový výzkum. Výzkumně je využívána tuzemskými a zahraničními odbornými badateli oborově příbuzných institucí (nejen bohemisty), vysokoškolskými studenty, doktorandy, masmédii, zájemci z širší veřejnosti a samozřejmě i odbornými pracovníky PNP. 08

9 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2. VÝZKUMNÁ ČINNOST Výzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP. Výzkumná činnost pracovníků PNP není záležitostí posledních let; promítá se nejen do řešení grantů veřejné soutěže vyhlašované GA ČR či MK ČR viz mj. soupis ukončených grantů v IS VaVaI od r či na webových stránkách PNP (soubor Věda a výzkum Archiv dokončených projektů), ale i do nově přihlášených dílčích projektů PNP pro rok 2012, do tvorby scénářů literárních výstav, v nichž jsou prezentovány nově uplatněné poznatky ze studia materiálů sbírky či do pedagogické činnosti některých odborných pracovníků a dále do edukačních pořadů PNP určených dospělým a mládeži. Projekty řešené v rámci grantů vycházejí převážně z vytěžení a zpřístupnění významných materiálů rozsáhlé sbírky PNP. V roce 2011 byly dokončeny níže uvedené dlouhodobé projekty: Karáskova galerie II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století Projekt MK ČR, identif. kód : DE06P04OMG012 Řešitel: R. Dačevová a kol. Doba trvání projektu: Jiří Karásek ze Lvovic sběratel evropského významu Projekt GA ČR, reg. č.: 405/07/1589 Řešitel: A. Petruželková a kol. Doba trvání projektu: V září 2011 pracovníci LA/PNP začali spolupracovat na projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Communitas pro praxis Partnerství pro praxi, který byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude řešen do poloviny roku Na základě zařazení instituce mezi výzkumné organizace proběhlo v roce 2011 podání institucionálního záměru na dlouhodobý koncepční rozvoj PNP v letech , v jehož rámci byly zajištěny oponentury dílčích interních výzkumných projektů. PNP provedl také práce (ediční plán na roky , grafický návrh) směřující v roce 2012 k vydávání vědecké edice Depozitář, která by se měla primárně zaměřovat na zpřístupňování pramenů nacházejících se ve fondech literárního 09

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 archivu. Jedná se zejména o rukopisné deníky, korespondence a autorská díla. Budou zde vycházet rovněž studie či monografie spojené s pozůstalostmi autorů, které jsou ve všech fondech PNP, tj. rovněž v knihovně a uměleckých sbírkách uloženy. Editory jednotlivých svazků budou zaměstnanci PNP a případně spolupracující externisté. Kromě samotných pramenů budou svazky obsahovat vědecký aparát (doprovodná studie s poznámkovým aparátem, ediční poznámka, vysvětlivky, rejstřík, bibliografie, resumé v angličtině, obrazová příloha, případně podle potřeby životopisy či medailony osobností). Každý svazek bude recenzován dvěma lektory. K novému vývoji došlo rovněž v souvislosti se sborníkem Literární archiv, který byl na jaře roku 2010 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od čísla 43/2011 KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918) jsou používány nové autorské pokyny, které by měly sjednotit úpravu sborníků po ediční stránce. Výraznější úprava grafiky a uspořádání sborníku je plánována na rok Od čísla 45 Vilém Mrštík od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora) se mění koncepce sborníku: první část bude obsahovat příspěvky vztahující se k uvedenému tématu a druhá část příspěvky s rozmanitým obsahem vycházející z fondů sbírky PNP. V roce 2011 PNP pokračoval také ve spolupráci s FF UK a dohodl se na vzájemné odborné spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a s Univerzitou Purkyně v Hradci Králové. Odborní pracovníci PNP se nadále aktivně podíleli na vědeckých konferencích a věnovali se rozsáhlé publikační činnosti (kritické edice a studie ve vědeckých časopisech, příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí či v katalozích a publikacích k výstavám oborově příbuzných institucí). 10

11 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 3. SBÍRKOVÁ ODDĚLENÍ A) Literární archiv (LA/PNP) Plnění úkolů LA/PNP dle plánu hlavních úkolů organizace na r probíhalo uspokojivě. Akviziční činností LA/PNP, která se systematicky věnuje doplňování stávajících a vytváření nových osobních a korporačních fondů především z 2. poloviny 20. století po současnost, se podařilo získat (koupí s významným příspěvkem z ISO a především darem) archivních jednotek přírůstků. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost LA/PNP se sešel K cenným přírůstkům patří fondy či dodatky k fondům Adolfa Branalda, Karla Čapka, Václava Černého, Jakuba Demla, Vladimíra Holana, Františka Kožíka, Ladislava Mňačka, Jana Zahradníčka aj. Na úseku zpracování archiválií bylo dokončeno nové zpracování rozsáhlých fondů K. H. Máchy, F. Vodičky a proběhla revize fondu B. Němcové. Kladné hodnocení patří zajišťování výpůjček pro badatele a široké spolupráci s ostatními institucemi při publikační a výstavní činnosti. Významná byla spolupráce LA /PNP v komisi ustavené z podnětu Archivní správy MV, která má za úkol projednat včlenění mezinárodních archivních standard do archivního popisu v ČR. Pro rok 2011 získal LA/PNP finanční dotaci z programu ISO MK ČR i na nákup plátěných desek s chlopněmi, na nákup nekyselých papírových desek s chlopněmi, na restaurování 187 listů a 2 ks archiválií z 12 fondů a na odkyselení listů z fondů Karla Teigeho a Jana Gebauera. Průběžně probíhala práce s veřejností; LA/PNP zajišťoval exkurze a praxe pro studenty, odborní pracovníci se aktivně účastnili pořádání výstav, vykazovali přednáškovou a publikační činnost. Trvalým problémem LA/PNP (jako ostatně všech odborných oddělení PNP) je chronický nedostatek finančních prostředků zejména na zajištění nákupů z aktuální nabídky antikvariátů a aukčních domů. Trvalým problémem zůstává nevyhovující situace v mimopražském depozitáři ve Starých Hradech, kde majitel expanduje vlastní výstavní činnost na úkor ochrany uložených fondů LA/PNP. Akvizice Do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem 47 přír. č., z toho především: nákupy: 4 přír. č. celkem za ,- Kč; z toho z programu ISO ,- Kč dary: 42 přír. č. v odhadu za cca ,- Kč ostatní: (nález při revizi fondů): 1 přír. č. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Celkem bylo získáno a evidováno: arch. j. Výběrově pokračovalo vytváření sbírky netradičního materiálu (audio/video natáčení); zapsáno bylo 29 přírůstků (autorská čtení, besedy, prezentace knih). Zpracování Evidence I. stupně: Do evidenčního programu PEVA bylo vyplněno 10 nových karet NAD. V lednu 2011 byla odevzdána poslední verze databáze PEVA Archivní správě MV ČR a Národnímu archivu Praha (celkový počet ke konci roku 2011 je karet). Evidence II. stupně: Do počítače v programu Janus bylo v roce 2011 zpracováno a uloženo arch. j. Celkový počet uložených archivních jednotek v programu Janus činil na konci roku arch. j. Pro fotoarchiv bylo zkatalogizováno 687 pozitivů z fondu B. A. Kvapilové. Mikrofilmem bylo pořízeno snímků (fond B. Bolzana). Uložení, ochrana, inventarizace sbírky Na konzervaci a ochranu archiválií získal LA/PNP z programu ISO finanční dotaci ve výši Kč. Dohled nad provozem depozitářů v Praze, Duchcově a ve Starých Hradech: kontrola zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce systému firmou Fides (Duchcov) dozor a dohled při vícepracích po opravě střechy a malby (Duchcov) kontrola hasicích přístrojů požárním technikem, aktualizace požární dokumentace školení požární ochrany a přezkoušení znalostním testem (Praha) kontrola teploty a vlhkosti revize regálů revize při opravě a instalaci technologického zařízení pro regulaci kotlů kotelny depozitáře (Duchcov, prováděla firma MEGAWATT na objednávku NPÚ Ústí nad Labem). Inventarizace fondů v depozitářích LA/PNP (včetně fotoarchivu) probíhala současně se zápůjčkami a reprodukcemi. Celkem bylo zrevidováno listů a kusů. 12

13 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Služby: Prezenční výpůjčky ve studovnách ve Starých Hradech a PNP na Strahově: Počet badatelů: z toho 68 zahraničních Počet návštěv: z toho 154 zahraničních Počet výpůjček celkem: listů a kusů Reprografické služby: xerokopií, skenů, vypáleno 63 ks CD ROM, 299 kopií (již naskenovaného materiálu, z toho 14 ks digitálních fotografií) Výpůjčky pro výstavní účely v tuzemsku: uzavřeno 5 výpůjčních smluv; zapůjčeno 326 listů a 103 kusů Smlouvy o uveřejnění kopií archivních materiálů: uzavřeno 59 smluv, z toho 3 smlouvy se zahraničními institucemi Probíhala postupná generální inventura lístkového katalogu LA ve studovně PNP: revidováno a přetříděno 15 kartotéčních zásuvek (Tre-Tů). Účast LA/PNP na prezentaci sbírky 1. Výstavy Vypracování libreta pro stálou expozici v bubenečském sídle (spolu se zaměstnanci OK a OUS) Adaptace výstavy Literatura bez hranic (zhotovení úvodního panelu, zahajovací projev na vernisáži) pro Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, , a pro Národní knihovnu, (Věra Dyková, PhDr. Jarmila Schreiberová) Adaptace libreta výstavy o dětech Boženy Němcové pro Českou Skalici, vernisáž bude v roce 2012 (Mgr. Yvetta Dörflová) Repríza výstavy v Galerii výtvarného umění v Chebu Josef Váchal: Šumava umírající a romantická (PhDr. Hana Klínková) Rešerše výpůjček a instalace výstavy Rychlé šípy Vzhůru do Stínadel!, Muzeum Brněnska, (Dorota Lábusová) Příprava foglarovské výstavy pro Muzeum Prachatice, vernisáž bude v roce 2012 (Dorota Lábusová) 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 Libreto, scénář, výběr exponátů, úvodní slovo na vernisáži pro výstavu Karel Jaromír Erben, Národní knihovna, , příprava internetové výstavy z fondu K. J. Erbena pro webové stránky PNP (Dorota Lábusová) 2. Publikační činnost Vydání sborníku Literární archiv č. 43 Jakubu Demlovi s názvem KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918) Přípravné redakční práce pro Literární archiv č. 44 Autor a jeho archiv Výběr tématu pro Literární archiv č. 45 Vilém Mrštík od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora) V rámci edice Soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů LA/PNP nově vytištěny a předány NA a AS MV soupisy fondů Karla Hynka Máchy, Felixe Vodičky a Jaroslava Poráka Na webových stránkách PNP byl v pololetí a na konci roku aktualizován Průvodce po fondech LA/PNP 3. Práce s veřejností Exkurzní činnost: seznamování studentů SŠ a VŠ s činností LA/PNP 7 exkurzí (1 z univerzity v Regensburgu, 3 z PedF UK, 1 z PedF Jihočeské univerzity, 1 z FAMU, 1 z lit. kroužku ZŠ Praha 2) Provádění návštěvníků po expozicích PNP ve Starých Hradech (pracovny českých spisovatelů) Praxe: vedení 9 studentů po 14 dnech Exkurze do zahraničí: realizace dvou exkurzí pro studenty PedF UK (Makedonie, Lužice-Budyšín) pod vedením PhDr. Miloše Sládka Přednášky, konference, semináře, publikační činnost zaměstnanců LA/PNP 1. Publikační činnost Dörflová Yvetta: Sbírka tajné společnosti v Lešehradeu. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 337; ISBN Dörflová Yvetta: Příprava publikace Dopisy Václava Roberta Kounice Zdence Havlíčkové pro edici PNP Depozitář, vyjde v roce Ferklová Renata: Novinářka Běla Dlouhá a katolické laické aktivity. In: Jan Šrámek a jeho doba. Pavel Marek a kol. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2011, s ; ISBN (číslo grantového 14

15 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ úkolu GAČR 409/09/0218). Klínková Hana: Ohlédnutí za dětstvím sociologa Emanuela Chalupného v Táboře. In: Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu v Táboře, Eds. Alena Daňková, Jiří Kořalka, sv. 15, vyd. ČR Státní oblastní archiv v Třeboni a Státní okresní archiv Tábor, Tábor 2011, s ; ISBN ; ISBN ; ISSN Klínková Hana, Martinovský Ivan: Korespondence mezi Karlem Klostermannem, Antonínem Rezkem a Františkem Schwarzem v letech Minulostí západočeského kraje, 2011, č. 46, s Kotyk Petr: Přírůstky LA PNP v roce Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 337; ISBN Kuthanová Michaela: Zpráva o zpracování osobního fondu Felixe Vodičky. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 355; ISBN Sládek Miloš: Jan František Beckovský Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna. Ed. Miloš Sládek, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Praha 2011, 335 s.; ISBN (ediční práce, vysvětlivky, ediční poznámka, obsáhlá předmluva s. 5 91). Sládek Miloš: Antonín Škarka nový a neznámý aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi. In: Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ ( ), Antiqua Cuthna 4, KLP, Praha 2010; ISBN Sládek Miloš: hesla v katalogu Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice. Arcibiskupství pražské, Praha 2011, s ; ISBN Sládek Miloš: Kytička oslavenci letmo trhaná aneb Několik poznámek ke koexistenci češtiny a latiny v českých kázáních raného novověku. In: Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis. Eds. Josef Förster, Petr Kitzler, Václav Petrbok, Hana Svatošová, Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, s ; ISBN Sládek Miloš: Koniášova postila Vejtažní naučení, příspěvek pro sborník z kolokvia u příležitosti 250. výročí úmrtí Antonína Koniáše (ve spolupráci Kabinetu pro klasická studia a Historického ústavu AV ČR), vyjde jako samostatné číslo revue Česká literatura Šebestová Helena: Jakub Arbes a jistý druh pedanterie. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 354; ISBN Šolcová Liběna: Zpráva o literární pozůstalosti Františka Lukeše. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 352; ISBN Vaníčková Hana: Dokončení zpracování fondu Karla Hynka Máchy. Literární archiv č. 43: KOMU svěřiti tento list? (Korespondence Jakuba Demla do roku 1918), Památník národního písemnictví, Praha 2011, s. 351; ISBN Konference a přednášky Klínková Hana: repríza přednášky k výstavě Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Galerie výtvarného umění v Chebu, Ferklová Renata: Ruralismus a politické procesy 50. let, přednáška, , AV ČR Sládek Miloš: 8 přednášek O literárním archivu PNP, PedF UK, březen x O literárním archivu PNP, UP v Olomouci, březen a říjen 2011 Obraz dítěte v českých pobělohorských postilách, Kruh přátel českého jazyka UP Olomouc, duben 2011 Obraz dítěte v českých pobělohorských postilách, Sládečkovo okresní muzeum v Kladně, prosinec 2011 Barokní legendy o sv. Anežce České, Týden vědy, AV ČR, Barokní legendy o sv. Anežce České, Akademie volného času ve Slaném, listopad 2011 Barokní legendy o sv. Anežce České, Římskokatolická farnost Kladno-Rozdělov, prosinec 2011 Financování literárních děl křížovníka Jana Františka Beckovského, příspěvek na konferenci Svatá Anežka Česká, pořadatelé Arcibiskupství pražské a Katolická teologická fakulta, listopadu 2011, sborník vyjde 2012 Sládek Miloš: příprava cyklu přednášek o dějinách Lužice a česko-lužických literárních a kulturních vztazích (pro studenty PedF UK) Taudyová Hana: Lásky Boženy Němcové, Týden vědy, PNP, Lábusová Dorota: Jaroslav Foglar, Týden vědy, PNP, Účast na přípravě a konání konference K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, dubna 2011, pořadatel Pekařova společnost Českého ráje, Kavka na Malé Skále u Turnova; přednesen referát Fond Karla Jaromíra Erbena v LA PNP ; příprava CD s vybranými skeny pro tiskovou zprávu Klínková Hana, Lábusová Dorota, Vaníčková Hana: účast na semináři věnovaném problematice uložení a zpracování fotografií v paměťových institucích, Česká informační společnost, Národní archiv,

17 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 3. Kulturní pořady a práce s médii Kotyk Petr: rozhovor s Pavlem Tigridem: Mně se nestýskalo. Pavel Tigrid ( ), , v rámci čtení členů PEN klubu na veletrhu Svět knihy 2010 Mikulová Helena, Kouba Ivan: spolupráce na realizaci krátkého filmu Živý mrtvý Alois Jirásek, vysíláno na ČT2, Sládek Miloš: literárně-hudební pořad o sv. Anežce České (scénář, úvodní slovo, četba), sál Boženy Němcové, Pedagogická činnost Sládek Miloš: přednášky o literatuře a kultuře (zimní a letní semestr 2010/2011), PedF UK, Katolická teologická fakulta, Praha. Členství v komisích, radách, spolupráce s ostatními institucemi Výbor Matice české (Y. Dörflová), výbor literárního odboru Umělecké besedy (P. Kotyk), člen PEN klubu (P. Kotyk), nákupní komise archivu NG (H. Klínková), výstavní rada PNP (M. Kuthanová), rozšířená pracovní skupina pro nová základní pravidla Archivní správa a Národní archiv (D. Lábusová), nákupní komise archivu NM, ediční rada sborníku LA PNP, výstavní rada PNP (N. Macurová) Výzkumná činnost Zahájení prací na grantovém projektu Communitas pro praxis (projekt MŠMT ČR č. CZ1.07/2.4.00/ ) ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: konzultace při přípravě projektu, vyhledání germanistického materiálu pro praxe studentů v depozitářích v Praze, na Starých Hradech a v Duchcově (D. Lábusová, N. Macurová, M. Sládek) Členství v pracovní skupině pro nová Základní pravidla pro zpracování archiválií. Úkolem LA/PNP je a) připravit kapitolu 8: vzor pro popis materiálů z osobních a korporačních fondů, spolupráce s odd. osobních fondů NA, aplikace mezinárodních standardů ISAS (G) a ISAAR (CPF); b) vytvoření tabulek pro katalogizaci dokladů, korespondence a rukopisů a sestavení připomínek k definici evidenčních jednotek (D. Lábusová). Spoluúčast na dvoudenním semináři grantového úkolu INTERPI (Interoperabilita v paměťových institucích, id.č. DF11P01OVV023, v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, poskytovatel MK ČR, schválen v prosinci 2012 na dobu ), společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR (koordinátor projektu) a Národního archivu (spoluřešitel projektu). LA/PNP se na projektu podílí zveřejněním 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2011 kartotéky Jaroslava Kunce na portálu Badatelna (D. Lábusová). Obhájení dvou návrhů vědeckých úkolů před Radou PNP pro edici PNP Depozitář: Macurová Naděžda: Stopami kritiky A. M. Píši (2014) Sládek Miloš: České pobělohorské postily (2015) dopis Mikuláše Medka Vladimíru Boudníkovi, , 1 list, dar, osobní fond Antonína Hartmanna. 2 dopis Jana Čepa Gertrudě Gruberové-Goepfertové, , 1 list, dar, osobní fond G. Goepfertové-Gruberové. 3 Radko Pytlík: Počátky tvorby Jaroslava Haška ( ), strojopis s rukopisnými poznámkami, 148 listů, dar, osobní fond Radko Pytlíka. 18

19 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ B) Knihovna (K/PNP) Úkoly stanovené PHÚ na rok 2011 byly v knihovně PNP uspokojivě řešeny. Doplňování prvních knižních vydání české literatury z doby obrození, z období , české exilové literatury 20. století a knižních celků probíhalo ve spolupráci s LA/PNP V roce 2011 se knihovna PNP opět zapojila do programu ochranného reformátování periodik VISK 7. Byl ukončen grantový úkol Jiří Karásek ze Lvovic sběratel evropského významu a byla vydána kolektivní monografie A. Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy ve spolupráci PNP s nakladatelstvím Arbor vitae. Nedostatek finančních prostředků se projevil zejména v oblasti konzervace a restaurování sbírkových předmětů. Tyto činnosti nejsou dlouhodobě realizovány. Z důvodu nedostatku finančních prostředků stagnuje i softwarové vybavení. Do budoucna je třeba uvažovat o obnově sítě i počítačového vybavení. Absence IT specialisty se projevuje zejména v oblasti systémové digitalizace a v oblasti zpřístupňování informací badatelům z databází jednotlivých sbírkových oddělení. Akutní nedostatek volného místa v depozitářích knihovny vzrostl. V Čáslavi byl ukončen pronájem depozitáře k z důvodů rekonstrukce budovy a části podsbírky 18 a 19 musely být přemístěny do depozitářů v Kladně, Litoměřicích a Cerhovicích. Akvizice Do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem přír. č., z toho: nákupy: sb. př. pro podsbírku 18 ( ,80 Kč) 270 sv. pro odbornou knihovnu (39 983,40 Kč) dary: bylo získáno celkem sb. př. významné akvizice: Knihovna V. Forsta, věnovala paní Camutaliová (celkem 94 beden) Do CES bylo v roce 2011 zapsáno celkem inv. č. (podsbírky 18, 19). Celkem v CES: ev. č. V roce 2011 K/PNP odebírala 59 titulů periodik v celkové hodnotě ,- Kč, z toho 28 titulů sbírkových a 8 z nich (deníky, duplikátní výtisky a tituly objednané pro jiná oddělení) bylo uhrazeno jako spotřební materiál. Cca 25 titulů dochází do knihovny zdarma. V letošním roce dostala K/PNP darem 5 svazků sborníků z oblastních archivů, mezinárodní výměnou taktéž 6 titulů periodik. K/PNP rozeslala 82 publikací na 30 adres. 19

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

Stručná charakteristika současného stavu PNP

Stručná charakteristika současného stavu PNP Koncepce rozvoje Památníku národního písemnictví na léta 2009-2014 I. Stručná charakteristika současného stavu PNP Sídlo: Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří. 1, 118 38 Praha 1 Hradčany.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 28. 4. 2014 ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické

Více

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017)

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze na léta 2010 2017) Motto) Museum se zřizuje, aby účastenství obecenstva pro výrobky uměleckého

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Výroční zpráva 2008

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Výroční zpráva 2008 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva 2008 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2008 Praha, èerven 2009 č. j.: NTM-432/2009-GØ Předkládá: Mgr. Horymír Kubíèek, generální øeditel NTM Kostelní

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více