Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory"

Transkript

1 Příloha č. 1 Obchodní podmínky Rámcová smlouva na poskytování komplexní manažerské podpory uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se sídlem : Vídeňská 1083,Praha 4, PSČ: IČ: , DIČ: CZ zast. ředitelem Prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc. (dále jen,,zadavatel ) a název.. se sídlem IČ:.. zastoupený... ( vyplní uchazeč ) (dále jen,,poradce č. 1 ) a název se sídlem IČ:.. zastoupený... (dále jen,,poradce č. 2 ) a název.. se sídlem IČ:.. zastoupený... (dále jen,,poradce č. 3 ) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto 1/10

2 RÁMCOVOU SMLOUVU Účel smlouvy Účelem uzavření Rámcové smlouvy je průběžné zajišťování služeb spočívajících v systematickém poradenství pro zadavatele, a to poskytování komplexní manažerské podpory při přípravě a realizaci projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, financovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , prioritní osa Předmět: 1. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této Rámcové smlouvy je poskytování služeb a to komplexní manažerské podpory při přípravě a realizaci projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, dále také BIOCEV Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi Zadavatelem a Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 uzavírány konkrétní Prováděcí smlouvy na poskytnutí konkrétních služeb, jež byly předmětem Zadávacího řízení (dále jen,,prováděcí smlouvy ). Prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle 92 odst. 3 z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Poskytováním služeb se rozumí zejména: A) Nastavení organizace, procesů a zajištění interní koordinace činností: Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude asistence zadavateli s nastavením a implementací organizační struktury BIOCEVu, tak jak je navržena v projektové žádosti. Další aktivitou bude efektivní nastavení procesů BIOCEVu interní a externí. Poradce č.1, č. 2 a č. 3 identifikuje klíčové procesy BIOCEVu a následně poskytne metodickou podporu při jejich nastavení (zejména řízení lidských zdrojů, provoz a podpůrné služby, finanční řízení, účetnictví a controlling, nastavení interní a externí komunikace, spolupráce s komerčními subjekty, model využití a zpřístupnění BIOCEVu, spolupráce s akademickou sférou apod.). Dále bude úkolem Poradce č.1, č. 2 a č. 3 poskytnout věcnou podporu při nastavení vazeb a fungování BIOCEVu ve vztahu k zadavateli a partnerům a při zapojení BIOCEVu do mezinárodních organizací. 2/10

3 Vytvoření a asistence při implementaci metodiky projektového řízení: Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude vytvoření metodiky projektového řízení v souladu s mezinárodně uznávanou praxí přizpůsobenou realizací výzkumně - vývojového projektu. Součástí metodiky bude zejména vytvoření a následná implementace relevantních nástrojů projektového řízení (např. projektový plán, harmonogram aktivit, registr rizik apod.). V průběhu realizace Zakázky Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude poskytovat podporu při projektovém řízení, zejména prostřednictvím účasti na jednáních projektového týmu (příp. dalších jednáních) a plnit další úkoly dle pokynů projektového manažera. Poradce č. 1, č. 2 a č.3 se bude podílet na výběru a implementaci systému evidence a managementu dokumentů, který bude sledovat jejich evaluaci, autorizaci, cirkulaci a aktualizaci. Nedílnou součástí plnění uchazeče v této části bude podpora při řízení rizik projektu budování BIOCEVu. Asistence v oblasti HR Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při řízení lidských zdrojů a zajištění jejich přechodu do provozní fáze BIOCEVu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při vytvoření vhodného kompetenčního a kapacitního modelu BIOCEVu, který zajistí efektivní fungování BIOCEVu z hlediska lidských zdrojů. Úkolem Poradce č.1, č. 2 a č. 3 bude vytvoření typových pracovních pozic BIOCEVu, včetně jejich popisu a průběžný monitoring plnění stavu. Následně se Poradce č.1, č.2 a č.3 bude podílet na vytvoření plánu náboru nových pracovníků pro fungování BIOCEVu a poskytne nezbytnou podporu při náboru (definování požadavků, nastavení průběhu výběrových řízení apod.). Součástí plnění Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 v této části bude rovněž asistence při nastavení vzdělávacích plánů, motivačních schémat a systému odměňování zaměstnanců BIOCEVu. Nastavení informačních a komunikačních kanálů v rámci řídící struktury BIOCEVu a směrem k třetím stranám: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se bude podílet na navržení funkčního informačního systému, který usnadní komunikaci uvnitř struktury BIOCEVu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se bude podílet na návrhu systému komunikace směrem k dalším zainteresovaným stranám (např. vůči spolupracujícím institucím, vůči členům konsorcií a mezinárodních organizací, do kterých bude BIOCEV zapojen, vůči aplikačnímu sektoru, apod.). Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 nebude vytvoření ani implementace informačního systému BIOCEVu. Ostatní činnosti: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude poskytovat zadavateli další výše neuvedené služby související s realizací projektu, které spadají do oblasti poradenství. B) Poradenství při nastavení strategie a ekonomické činnosti BIOCEVu a při nastavení finančního řízení 3/10

4 Asistence při nastavení strategie: Podpora při vytváření dlouhodobé strategie provozu a rozvoje BIOCEVu. Podpora při vytváření obchodní politiky BIOCEVu (vč. využití příjmů z duševního vlastnictví). Asistence v rámci finančního řízení: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne asistenci v rámci finančního řízení budování BIOCEVu, zejména podporu při řízení rozpočtu projektu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude asistovat při správném nastavení finančního řízení a vykazování na principech definovaných v rámci OP VaVpI. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se dále bude podle potřeby podílet na tvorbě strukturovaného financování provozování BIOCEVu po skončení financování ze Strukturálních fondů EU. C) Podpora při řešení bezpečnostních otázek a daňových aspektů budování a fungování BIOCEVu Asistence při řešení bezpečnostních otázek: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při nastavení bezpečnostních systémů BIOCEVu. Součástí plnění Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 v této části bude rovněž asistence při nastavení bezpečnosti informací (ochrana osobních údajů zaměstnanců, ochrana informací citlivého charakteru nebo utajovaných informací, apod.). Asistence při řešení daňových aspektů BIOCEVu: Posouzeni daňových aspektů z pohledu daně z příjmu právnických osob včetně aspektů souvisejících EU daňových směrnic a nařízení. Posouzení daňových aspektů z pohledu daně z přidané hodnoty, navržení a implementace řešení, včetně posouzení DPH režimu klíčových transakcí (na vstupu i výstupu). Poradenství v oblasti daňově efektivních způsobů strukturace zaměstnání zahraničních odborníků v ČR. Související poradenství v oblasti imigračních záležitostí a plánování sociálního zabezpečení zahraničních odborníků ze států EU i třetích zemí. 2. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A POSTUP PŘI JEJICH UZAVŘENÍ 2.1. Uzavření Prováděcích smluv Prováděcí smlouvy budou uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy a v souladu s ust. 92 odst. 3 ZVZ Prováděcí smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,obchodní zákoník ). 4/10

5 Písemná Výzva zadavatele k podání nabídky musí dle ust. 92 odst. 4 ZVZ obsahovat alespoň: Informaci o předmětu veřejné zakázky identifikační údaje Zadavatele (název, sídlo, IČ) lhůtu a místo pro podání nabídek údaje o hodnotících kritériích, což je vždy výše nabídkové ceny za požadované plnění. (Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 mohou nabídnout ceny výhodnější, než jsou sjednány v čl. 3 této Rámcové smlouvy) Součástí písemné nabídky Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude podepsaný návrh Prováděcí smlouvy Doba trvání a zánik účinnosti Prováděcích smluv Jednotlivé prováděcí smlouvy zanikají řádným a včasným splněním nebo z důvodů níže uvedených Zadavatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené s Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 (tyto důvody se vztahují na kterýkoli subjekt na straně Poradce č. 1, č 2 a č. 3): a) probíhá-li vůči Poradcově majetku insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, byl-li na Poradce prohlášen konkurs nebo byl-li konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo vstoupí-li Poradce do likvidace, nebo b) je-li Poradce v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž Poradci vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, po dobu delší než 30 kalendářních dní, nebo c) nesplnil-li Poradce pokyn Zadavatele nebo jinou povinnost vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, v důsledku čehož nebyla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) na Projekt, ve vztahu ke kterému byla uzavřena Prováděcí smlouva Zadavatel může Prováděcí smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět Nestanoví-li výpověď Prováděcí smlouvy pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dověděl nebo mohl dovědět. Od její účinnosti je Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 je povinen Zadavatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Zhotoviteli nedokončením předmětu prováděcí smlouvy. 5/10

6 Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 nárok na úhradu nákladů nutně a účelně vynaložených na plnění z prováděcí smlouvy a na poměrnou část úplaty Zadavatel je také oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé Odstoupení od Prováděcí smlouvy nebo výpověď Prováděcí smlouvy musí být vyhotoveny písemně a doručeny druhé smluvní straně Odstoupení od Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně Cena 3. CENA A DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY Pro účely platebních podmínek každé konkrétní Prováděcí smlouvy činí hodinová sazba: a) Poradce č. 1 částku ve výši....,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb (vyplní uchazeč). b) Poradce č. 2 částku ve výši..,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb. c) Poradce č. 3 částku ve výši...,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb. 3.2 Platební podmínky Platební podmínky budou přesně určeny v Prováděcích smlouvách Lhůta splatnosti daňových dokladů faktur činí třicet dnů od doručení Zadavateli. Zálohy Zadavatel neposkytuje Zadavatel je povinen zaplatit za provedení činnosti, která je předmětem Prováděcích smluv odměnu stanovenou vždy v konkrétní uzavřené Prováděcí smlouvě Daňový doklad faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel je oprávněn daňový doklad fakturu vrátit Poradci č.1, č.2 a č.3, pokud tento neobsahuje výše uvedené náležitosti. Nový daňový doklad faktura bude vystaven s novou 30 denní lhůtou splatnosti. Platby budou realizovány v českých korunách, nebo v jiné měně platné v době vystavení daňového dokladu faktury na území České republiky. 6/10

7 4. SANKCE 4.1 Smluvní pokuta Smluvní strany sjednávají v souvislosti s plněním předmětu smlouvy následující smluvní pokuty: (povinnost k zaplacení smluvní pokuty dle čl. 4.1 odst a se vždy vztahují pouze na porušení povinností konkrétního Poradce, s nímž byla uzavřena konkrétní Prováděcí smlouva) Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu za plnění, které nebylo v požadované kvalitě, a to ve výši ,-Kč za každý zjištěný případ, Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý den, v němž bude Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 s prodlením s termínem plnění stanoveným v konkrétní Prováděcí smlouvě Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5, ,- Kč při porušení povinnosti k poskytnutí součinnosti dle čl. 5 odst písm. b) této Rámcové smlouvy Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč při porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.1 této Rámcové smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zadavatelem Poradci č. 1, č. 2 a č.3. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Zadavatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 vůči Zadavateli. 5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A DORUČOVÁNÍ 5.1. Doručování Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv bude probíhat písemně, není-li Rámcovou smlouvou nebo konkrétní Prováděcí smlouvou stanoveno jinak. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím doručení pošty, kurýrní služby nebo elektronické pošty na kontaktní adresy příslušných stran dle bodu Součinnost a) Po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy si budou smluvní strany vzájemně poskytovat součinnost a informace, jež jsou potřebné ke splnění jejich závazků dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv. 7/10

8 b) Dle 2 písmena e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, je Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 jsou povinni též zajistit, aby ŘO OP VaVpI měl v rámci kontroly právo přístupu i k těm částem nabídky, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky stanovené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Poradce poskytne všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace Kontaktní osoby Vzájemný styk mezi Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 a Zadavatelem bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, jejichž totožnost a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, faxové číslo, ovou adresu a poštovní adresu) si Poradce č. 1,č. 2 a č. 3 a Zadavatel ve vztahu k plnění konkrétních Prováděcích smluv vzájemně oznámí (totéž platí i pro jakékoliv změny kontaktních osob, popř. jejich kontaktních údajů). 6. MLČENLIVOST 6.1. Povinnost mlčenlivosti S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dozví v souvislosti s poskytováním služeb dle jakékoliv Prováděcí smlouvy, důvěrné a Poradcem č. 1., č. 2 a č. 3, jeho zaměstnanci a jiné s ním spolupracující osoby jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost. 7. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY 7.1. Doba účinnosti Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 4 let ode dne jejího podpisu všemi Smluvními stranami Zánik Rámcové smlouvy Zadavatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět. Rámcová smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi Poradci č. 1, Poradci č. 2 a Poradci č. 3 a činí jeden měsíc Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy z důvodů uvedených v čl písm. a) c) Rámcové smlouvy. Odstoupení od Rámcové smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení Poradci č. 1, č. 2 a č. 3. 8/10

9 Zadavatel je také oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé Odstoupení od Rámcové smlouvy nebo výpověď Rámcové smlouvy kteroukoli smluvní stranou musí být vyhotoveny písemně a doručeny druhé smluvní straně Zákaz uzavřít Prováděcí smlouvy nad hodnotu rámcové smlouvy Návrh na uzavření Prováděcí smlouvy na základě této Rámcové smlouvy nesmí být akceptován, pokud by součet odměn Poradců č. 1, č. 2 a č. 3 za provedení činností vyplývajících ze všech uzavřených Prováděcích smluv a předpokládaného závazku Zadavatele zaplatit podle návrhu Prováděcí smlouvy přesáhl částku ,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty Zánik práv a povinností Po uplynutí doby účinnosti nebo zániku Rámcové smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné zakázky na uzavření Prováděcích smluv. Účinnost Prováděcích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti nebo zániku Rámcové smlouvy a všechny její podmínky a odkazy na Rámcovou smlouvu nejsou uplynutím doby účinnosti nebo zánikem Rámcové smlouvy dotčeny. 8. PROHLÁŠENÍ PORADCE č. 1, č. 2 a č Prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 tímto berou na vědomí, že Zadavatel při uzavírání této Rámcové smlouvy bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové smlouvy: - je plně právně způsobilý k uzavření této Rámcové smlouvy a k realizaci plnění, které je zamýšleno touto Rámcovou smlouvou, a to za podmínek dle této Rámcové smlouvy, a že osoby uzavírající tuto Rámcovou smlouvu jménem nebo za Poradce jsou k tomu řádně oprávněny, - není v platební neschopnosti a podle jeho nejlepšího vědomí neprobíhají žádná řízení týkající se likvidace, konkurzu, prodeje, nebo jiná řízení týkající se Poradce, Tato Rámcová smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poradce, který je vůči Poradci č. 1, č. 2 a č. 3 vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy. 9/10

10 8.2 Nepravdivost prohlášení Poradce č. 1,č. 2 a č. 3 V případě, že se jakékoliv prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dle této Rámcové smlouvy ukáže jako nepravdivé, nahradí Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 veškerou škodu nebo újmu, která Zadavateli vznikne v důsledku takového stavu. 8.3 Závazek na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby jeho prohlášení dle této Rámcové smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy. 9.1 Účinnost 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 9.2 Doplnění a změny této Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Podstatná změna Rámcové smlouvy je vyloučena. 9.3 Jazyk Veškeré písemnosti a výstupy týkající se této Rámcové smlouvy a jejího předmětu budou vyhotoveny v českém jazyce s výjimkou, kdy si smluvní strany Prováděcí smlouvy dohodnou jinak. 9.4 Řešení sporů Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky. 9.5 Počet vyhotovení Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 1 vyhotovení a Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 každý také po 1 vyhotovení. V.dne V..dne... Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Ředitel (vyplní uchazeč) 10/10

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější.

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější. Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek Česká republika Česká inspekce životního prostředí se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 IČO: 41693205 jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník ) Čl. 1. Smluvní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :..

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :.. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1 SMLUVNÍ

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č.: MS 2014+/. uzavřená mezi. Ing. Jiřím Kleperlikem. Obcí Pravčice. Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č.: MS 2014+/. uzavřená mezi. Ing. Jiřím Kleperlikem. Obcí Pravčice. Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.: MS 2014+/. uzavřená mezi Ing. Jiřím Kleperlikem a Obcí Pravčice Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí Služby: žádost o dotaci manažerské řízení přípravy a

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. S m l u v n í s t r a n y

Smlouva o dílo. uzavřená dle ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. S m l u v n í s t r a n y Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 2.586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění S m l u v n í s t r a n y Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii,

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Příloha č. 2. Smlouva. O poskytování služeb v oblasti získávání dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Příloha č. 2. Smlouva. O poskytování služeb v oblasti získávání dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příloha č. 2 Smlouva O poskytování služeb v oblasti získávání dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. 269 odst. 2 zák.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001901/2009 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

SMLOUVA o auditní činnosti

SMLOUVA o auditní činnosti Příloha č. 1 výzvy SMLOUVA o auditní činnosti uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/:

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

I. Smluvní strany. číslo účtu: tel.: (dále jen objednatel ) obchodní firma: se sídlem: IČO: bankovní spojení: č.ú.

I. Smluvní strany. číslo účtu:   tel.: (dále jen objednatel ) obchodní firma: se sídlem: IČO: bankovní spojení: č.ú. Smlouva na zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele v zahraničí uzavřená podle ustanovení uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00, korespondenční adresou Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedenou pod názvem Právník sanace dluhů Strana 1 (celkem 7)

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Sm louva o dílo na renovaci tonerových kazet do laserových tiskáren

Sm louva o dílo na renovaci tonerových kazet do laserových tiskáren KUJCP01DDLYI Sm louva o dílo na renovaci tonerových kazet do laserových tiskáren podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku (dále jen smlouva) Číslo smlouvy objednatele: SDL/OINF/033/15

Více

Příloha č. 2 - k Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Činnost odborného pořizovatele (pro Územní plán Jinočany) SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

Příloha č. 2 - k Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Činnost odborného pořizovatele (pro Územní plán Jinočany) SMLOUVA PŘÍKAZNÍ Příloha č. 2 - k Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Činnost odborného pořizovatele (pro Územní plán Jinočany) SMLOUVA PŘÍKAZNÍ uzavřená dle ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více