Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory"

Transkript

1 Příloha č. 1 Obchodní podmínky Rámcová smlouva na poskytování komplexní manažerské podpory uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se sídlem : Vídeňská 1083,Praha 4, PSČ: IČ: , DIČ: CZ zast. ředitelem Prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc. (dále jen,,zadavatel ) a název.. se sídlem IČ:.. zastoupený... ( vyplní uchazeč ) (dále jen,,poradce č. 1 ) a název se sídlem IČ:.. zastoupený... (dále jen,,poradce č. 2 ) a název.. se sídlem IČ:.. zastoupený... (dále jen,,poradce č. 3 ) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto 1/10

2 RÁMCOVOU SMLOUVU Účel smlouvy Účelem uzavření Rámcové smlouvy je průběžné zajišťování služeb spočívajících v systematickém poradenství pro zadavatele, a to poskytování komplexní manažerské podpory při přípravě a realizaci projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, financovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , prioritní osa Předmět: 1. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této Rámcové smlouvy je poskytování služeb a to komplexní manažerské podpory při přípravě a realizaci projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, dále také BIOCEV Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi Zadavatelem a Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 uzavírány konkrétní Prováděcí smlouvy na poskytnutí konkrétních služeb, jež byly předmětem Zadávacího řízení (dále jen,,prováděcí smlouvy ). Prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle 92 odst. 3 z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Poskytováním služeb se rozumí zejména: A) Nastavení organizace, procesů a zajištění interní koordinace činností: Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude asistence zadavateli s nastavením a implementací organizační struktury BIOCEVu, tak jak je navržena v projektové žádosti. Další aktivitou bude efektivní nastavení procesů BIOCEVu interní a externí. Poradce č.1, č. 2 a č. 3 identifikuje klíčové procesy BIOCEVu a následně poskytne metodickou podporu při jejich nastavení (zejména řízení lidských zdrojů, provoz a podpůrné služby, finanční řízení, účetnictví a controlling, nastavení interní a externí komunikace, spolupráce s komerčními subjekty, model využití a zpřístupnění BIOCEVu, spolupráce s akademickou sférou apod.). Dále bude úkolem Poradce č.1, č. 2 a č. 3 poskytnout věcnou podporu při nastavení vazeb a fungování BIOCEVu ve vztahu k zadavateli a partnerům a při zapojení BIOCEVu do mezinárodních organizací. 2/10

3 Vytvoření a asistence při implementaci metodiky projektového řízení: Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude vytvoření metodiky projektového řízení v souladu s mezinárodně uznávanou praxí přizpůsobenou realizací výzkumně - vývojového projektu. Součástí metodiky bude zejména vytvoření a následná implementace relevantních nástrojů projektového řízení (např. projektový plán, harmonogram aktivit, registr rizik apod.). V průběhu realizace Zakázky Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude poskytovat podporu při projektovém řízení, zejména prostřednictvím účasti na jednáních projektového týmu (příp. dalších jednáních) a plnit další úkoly dle pokynů projektového manažera. Poradce č. 1, č. 2 a č.3 se bude podílet na výběru a implementaci systému evidence a managementu dokumentů, který bude sledovat jejich evaluaci, autorizaci, cirkulaci a aktualizaci. Nedílnou součástí plnění uchazeče v této části bude podpora při řízení rizik projektu budování BIOCEVu. Asistence v oblasti HR Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při řízení lidských zdrojů a zajištění jejich přechodu do provozní fáze BIOCEVu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při vytvoření vhodného kompetenčního a kapacitního modelu BIOCEVu, který zajistí efektivní fungování BIOCEVu z hlediska lidských zdrojů. Úkolem Poradce č.1, č. 2 a č. 3 bude vytvoření typových pracovních pozic BIOCEVu, včetně jejich popisu a průběžný monitoring plnění stavu. Následně se Poradce č.1, č.2 a č.3 bude podílet na vytvoření plánu náboru nových pracovníků pro fungování BIOCEVu a poskytne nezbytnou podporu při náboru (definování požadavků, nastavení průběhu výběrových řízení apod.). Součástí plnění Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 v této části bude rovněž asistence při nastavení vzdělávacích plánů, motivačních schémat a systému odměňování zaměstnanců BIOCEVu. Nastavení informačních a komunikačních kanálů v rámci řídící struktury BIOCEVu a směrem k třetím stranám: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se bude podílet na navržení funkčního informačního systému, který usnadní komunikaci uvnitř struktury BIOCEVu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se bude podílet na návrhu systému komunikace směrem k dalším zainteresovaným stranám (např. vůči spolupracujícím institucím, vůči členům konsorcií a mezinárodních organizací, do kterých bude BIOCEV zapojen, vůči aplikačnímu sektoru, apod.). Úkolem Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 nebude vytvoření ani implementace informačního systému BIOCEVu. Ostatní činnosti: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude poskytovat zadavateli další výše neuvedené služby související s realizací projektu, které spadají do oblasti poradenství. B) Poradenství při nastavení strategie a ekonomické činnosti BIOCEVu a při nastavení finančního řízení 3/10

4 Asistence při nastavení strategie: Podpora při vytváření dlouhodobé strategie provozu a rozvoje BIOCEVu. Podpora při vytváření obchodní politiky BIOCEVu (vč. využití příjmů z duševního vlastnictví). Asistence v rámci finančního řízení: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne asistenci v rámci finančního řízení budování BIOCEVu, zejména podporu při řízení rozpočtu projektu. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude asistovat při správném nastavení finančního řízení a vykazování na principech definovaných v rámci OP VaVpI. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se dále bude podle potřeby podílet na tvorbě strukturovaného financování provozování BIOCEVu po skončení financování ze Strukturálních fondů EU. C) Podpora při řešení bezpečnostních otázek a daňových aspektů budování a fungování BIOCEVu Asistence při řešení bezpečnostních otázek: Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 poskytne podporu při nastavení bezpečnostních systémů BIOCEVu. Součástí plnění Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 v této části bude rovněž asistence při nastavení bezpečnosti informací (ochrana osobních údajů zaměstnanců, ochrana informací citlivého charakteru nebo utajovaných informací, apod.). Asistence při řešení daňových aspektů BIOCEVu: Posouzeni daňových aspektů z pohledu daně z příjmu právnických osob včetně aspektů souvisejících EU daňových směrnic a nařízení. Posouzení daňových aspektů z pohledu daně z přidané hodnoty, navržení a implementace řešení, včetně posouzení DPH režimu klíčových transakcí (na vstupu i výstupu). Poradenství v oblasti daňově efektivních způsobů strukturace zaměstnání zahraničních odborníků v ČR. Související poradenství v oblasti imigračních záležitostí a plánování sociálního zabezpečení zahraničních odborníků ze států EU i třetích zemí. 2. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A POSTUP PŘI JEJICH UZAVŘENÍ 2.1. Uzavření Prováděcích smluv Prováděcí smlouvy budou uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy a v souladu s ust. 92 odst. 3 ZVZ Prováděcí smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,obchodní zákoník ). 4/10

5 Písemná Výzva zadavatele k podání nabídky musí dle ust. 92 odst. 4 ZVZ obsahovat alespoň: Informaci o předmětu veřejné zakázky identifikační údaje Zadavatele (název, sídlo, IČ) lhůtu a místo pro podání nabídek údaje o hodnotících kritériích, což je vždy výše nabídkové ceny za požadované plnění. (Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 mohou nabídnout ceny výhodnější, než jsou sjednány v čl. 3 této Rámcové smlouvy) Součástí písemné nabídky Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 bude podepsaný návrh Prováděcí smlouvy Doba trvání a zánik účinnosti Prováděcích smluv Jednotlivé prováděcí smlouvy zanikají řádným a včasným splněním nebo z důvodů níže uvedených Zadavatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené s Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 (tyto důvody se vztahují na kterýkoli subjekt na straně Poradce č. 1, č 2 a č. 3): a) probíhá-li vůči Poradcově majetku insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, byl-li na Poradce prohlášen konkurs nebo byl-li konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo vstoupí-li Poradce do likvidace, nebo b) je-li Poradce v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž Poradci vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, po dobu delší než 30 kalendářních dní, nebo c) nesplnil-li Poradce pokyn Zadavatele nebo jinou povinnost vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, v důsledku čehož nebyla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) na Projekt, ve vztahu ke kterému byla uzavřena Prováděcí smlouva Zadavatel může Prováděcí smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět Nestanoví-li výpověď Prováděcí smlouvy pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dověděl nebo mohl dovědět. Od její účinnosti je Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 je povinen Zadavatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Zhotoviteli nedokončením předmětu prováděcí smlouvy. 5/10

6 Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 nárok na úhradu nákladů nutně a účelně vynaložených na plnění z prováděcí smlouvy a na poměrnou část úplaty Zadavatel je také oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé Odstoupení od Prováděcí smlouvy nebo výpověď Prováděcí smlouvy musí být vyhotoveny písemně a doručeny druhé smluvní straně Odstoupení od Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně Cena 3. CENA A DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY Pro účely platebních podmínek každé konkrétní Prováděcí smlouvy činí hodinová sazba: a) Poradce č. 1 částku ve výši....,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb (vyplní uchazeč). b) Poradce č. 2 částku ve výši..,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb. c) Poradce č. 3 částku ve výši...,-kč bez DPH za každou započatou hodinu poradenských služeb. 3.2 Platební podmínky Platební podmínky budou přesně určeny v Prováděcích smlouvách Lhůta splatnosti daňových dokladů faktur činí třicet dnů od doručení Zadavateli. Zálohy Zadavatel neposkytuje Zadavatel je povinen zaplatit za provedení činnosti, která je předmětem Prováděcích smluv odměnu stanovenou vždy v konkrétní uzavřené Prováděcí smlouvě Daňový doklad faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel je oprávněn daňový doklad fakturu vrátit Poradci č.1, č.2 a č.3, pokud tento neobsahuje výše uvedené náležitosti. Nový daňový doklad faktura bude vystaven s novou 30 denní lhůtou splatnosti. Platby budou realizovány v českých korunách, nebo v jiné měně platné v době vystavení daňového dokladu faktury na území České republiky. 6/10

7 4. SANKCE 4.1 Smluvní pokuta Smluvní strany sjednávají v souvislosti s plněním předmětu smlouvy následující smluvní pokuty: (povinnost k zaplacení smluvní pokuty dle čl. 4.1 odst a se vždy vztahují pouze na porušení povinností konkrétního Poradce, s nímž byla uzavřena konkrétní Prováděcí smlouva) Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu za plnění, které nebylo v požadované kvalitě, a to ve výši ,-Kč za každý zjištěný případ, Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý den, v němž bude Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 s prodlením s termínem plnění stanoveným v konkrétní Prováděcí smlouvě Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5, ,- Kč při porušení povinnosti k poskytnutí součinnosti dle čl. 5 odst písm. b) této Rámcové smlouvy Poradce č.1, č.2 a č.3 je Zadavateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč při porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.1 této Rámcové smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zadavatelem Poradci č. 1, č. 2 a č.3. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Zadavatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 vůči Zadavateli. 5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A DORUČOVÁNÍ 5.1. Doručování Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv bude probíhat písemně, není-li Rámcovou smlouvou nebo konkrétní Prováděcí smlouvou stanoveno jinak. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím doručení pošty, kurýrní služby nebo elektronické pošty na kontaktní adresy příslušných stran dle bodu Součinnost a) Po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy si budou smluvní strany vzájemně poskytovat součinnost a informace, jež jsou potřebné ke splnění jejich závazků dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv. 7/10

8 b) Dle 2 písmena e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, je Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 jsou povinni též zajistit, aby ŘO OP VaVpI měl v rámci kontroly právo přístupu i k těm částem nabídky, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky stanovené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Poradce poskytne všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace Kontaktní osoby Vzájemný styk mezi Poradcem č. 1, č. 2 a č. 3 a Zadavatelem bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, jejichž totožnost a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, faxové číslo, ovou adresu a poštovní adresu) si Poradce č. 1,č. 2 a č. 3 a Zadavatel ve vztahu k plnění konkrétních Prováděcích smluv vzájemně oznámí (totéž platí i pro jakékoliv změny kontaktních osob, popř. jejich kontaktních údajů). 6. MLČENLIVOST 6.1. Povinnost mlčenlivosti S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dozví v souvislosti s poskytováním služeb dle jakékoliv Prováděcí smlouvy, důvěrné a Poradcem č. 1., č. 2 a č. 3, jeho zaměstnanci a jiné s ním spolupracující osoby jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost. 7. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY 7.1. Doba účinnosti Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 4 let ode dne jejího podpisu všemi Smluvními stranami Zánik Rámcové smlouvy Zadavatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět. Rámcová smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi Poradci č. 1, Poradci č. 2 a Poradci č. 3 a činí jeden měsíc Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy z důvodů uvedených v čl písm. a) c) Rámcové smlouvy. Odstoupení od Rámcové smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení Poradci č. 1, č. 2 a č. 3. 8/10

9 Zadavatel je také oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé Odstoupení od Rámcové smlouvy nebo výpověď Rámcové smlouvy kteroukoli smluvní stranou musí být vyhotoveny písemně a doručeny druhé smluvní straně Zákaz uzavřít Prováděcí smlouvy nad hodnotu rámcové smlouvy Návrh na uzavření Prováděcí smlouvy na základě této Rámcové smlouvy nesmí být akceptován, pokud by součet odměn Poradců č. 1, č. 2 a č. 3 za provedení činností vyplývajících ze všech uzavřených Prováděcích smluv a předpokládaného závazku Zadavatele zaplatit podle návrhu Prováděcí smlouvy přesáhl částku ,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty Zánik práv a povinností Po uplynutí doby účinnosti nebo zániku Rámcové smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné zakázky na uzavření Prováděcích smluv. Účinnost Prováděcích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti nebo zániku Rámcové smlouvy a všechny její podmínky a odkazy na Rámcovou smlouvu nejsou uplynutím doby účinnosti nebo zánikem Rámcové smlouvy dotčeny. 8. PROHLÁŠENÍ PORADCE č. 1, č. 2 a č Prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 tímto berou na vědomí, že Zadavatel při uzavírání této Rámcové smlouvy bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové smlouvy: - je plně právně způsobilý k uzavření této Rámcové smlouvy a k realizaci plnění, které je zamýšleno touto Rámcovou smlouvou, a to za podmínek dle této Rámcové smlouvy, a že osoby uzavírající tuto Rámcovou smlouvu jménem nebo za Poradce jsou k tomu řádně oprávněny, - není v platební neschopnosti a podle jeho nejlepšího vědomí neprobíhají žádná řízení týkající se likvidace, konkurzu, prodeje, nebo jiná řízení týkající se Poradce, Tato Rámcová smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poradce, který je vůči Poradci č. 1, č. 2 a č. 3 vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy. 9/10

10 8.2 Nepravdivost prohlášení Poradce č. 1,č. 2 a č. 3 V případě, že se jakékoliv prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 dle této Rámcové smlouvy ukáže jako nepravdivé, nahradí Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 veškerou škodu nebo újmu, která Zadavateli vznikne v důsledku takového stavu. 8.3 Závazek na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášení Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby jeho prohlášení dle této Rámcové smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy. 9.1 Účinnost 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 9.2 Doplnění a změny této Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Podstatná změna Rámcové smlouvy je vyloučena. 9.3 Jazyk Veškeré písemnosti a výstupy týkající se této Rámcové smlouvy a jejího předmětu budou vyhotoveny v českém jazyce s výjimkou, kdy si smluvní strany Prováděcí smlouvy dohodnou jinak. 9.4 Řešení sporů Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky. 9.5 Počet vyhotovení Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 1 vyhotovení a Poradce č. 1, č. 2 a č. 3 každý také po 1 vyhotovení. V.dne V..dne... Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Ředitel (vyplní uchazeč) 10/10

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva )

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším CSc.,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Pozn.: Uchazeči jsou povinni doplnit pouze žlutě vyznačená místa a nejsou oprávněni provádět v návrhu smlouvy žádné další úpravy. Místa vyznačená zeleně doplní před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze Příloha č. 2 Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze uzavřená podle 760-773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a analogicky

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Příloha č. 5 Smlouva o poskytování služeb ANNA KK, z. s. se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 IČO: 265 40 690 zastoupený: Hanou Šnajdrovou bankovní spojení: Československá obchodní banka číslo

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce V souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci. Název programu: Operační

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: SPRÁVA, ÚDRŽBA SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více